Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

 

(Justitsministeriet)

 

Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Samtykke stadfæstet følgende Lov:

 

Første Kapitel. Indledende Bestemmelser.
- anagologi
- lovens område
Andet Kapitel. Om Straffene.

- straffuldbyrdelsesretlige regler
- udvisning
- bøder
- rettighedstab
- konfiskation
Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde.

- den kriminelle lavalder
- utilregnelighed på grund af sindssygdom mv.,
- nødværge og nødret
- ukendskab til loven diskulperer ikke
,
- uagtsomhed
Fjerde Kapitel. Forsøg paa Forbrydelser.
Femte Kapitel. Om Deelagtighed i Forbrydelser.
Sjette Kapitel. Om Straffens Udmaaling og Nedsættelse i visse Tilfælde samt om Forbrydelsens Gjentagelse.

- strafudmåling
- gentagelsesvirkning
Syvende Kapitel. Om Sammenstød af Forbrydelser og Straffens Foranding i visse Tilfælde.
- tillægsstraf
Ottende Kapitel. Om Strafskyldens Forældelse.
Niende Kapitel. Forbrydelser mod Statens udvortes Sikkerhed og Selvstændighed.
Tiende Kapitel. Forbrydelser mod Statsforfatningen.
Ellevte Kapitel. Forbrydelser mod Kongen og Kongehuset saavel som imod de lovgivende Forsamlinger m. m.
Tolvte Kapitel. Forbrydelser mod den offentlige Myndighed og Orden.
- forbrydelser mod den offentlige orden
- fornærmelse af myndighedspersoner
- befrielse af anholdte
- undvigelse
Trettende Kapitel. Om Forbrydelser i Embedsforhold.

- Bestikkelse 
- magtmisbrug
- tavshedsbrud
Fjortende Kapitel. Meened og andre dermed beslægtede Forbrydelser.
Femtende Kapitel. Forbrydelser med Hensyn til Religionen.
Sextende Kapitel. Forbrydelser mod Sædeligheden.
- samleje uden for ægteskabet mv.
- incest og udnyttelse af underlegne personer
- voldtægt mv.
- seksuel omgang med mindreårige
- seksuel omgang med dyr, homoseksuel omgængelse mv.
- rufferi
- pornografi
- blufærdighedskrænkelse
Syttende Kapitel. Om Manddrab.
Attende Kapitel. Om Vold paa Person og Legemsbeskadigelser.
Nittende Kapitel. Om Duel.
Tyvende Kapitel. Om Krænkelse af Andres Frihed.
Et og tyvende Kapitel. Om Ærefornærmelser
.
To og tyvende Kapitel. Om falske Angivelser og Klagemaal.
Tre og tyvende Kapitel. Om Tyveri og Ran.
- tyverier af ringe strafværdighed
- brugstyveri
- hæleri
Fire og tyvende Kapitel. Om Røveri og Trusler.
Fem og tyvende Kapitel. Om ulovlig Omgang med Hittegods og nogle dermed beslægtede Forbrydelser.
Sex og tyvende Kapitel. Om Bedrageri.

Syv og tyvende Kapitel. Om Falskmyntneri, Efterskriven og Forfalskning af Dokumenter og andet Falsk

Falskmøntneri, dokumentfalsk
Otte og tyvende Kapitel. Om Brandstiftelse.
Ni og tyvende Kapitel. Om Handlinger, hvorved Skibbrud, Oversvømmelse eller anden større Ulykke kan foraarsages.

Tredivte Kapitel. Om Ødelæggelse eller Beskadigelse af fremmed Eiendom, samt om Dyrplageri
- beskadigelse af vejskiltning, telegrafledninger mv.
- hærværk
- dyrplageri
Et og tredivte Kapitel. Om Paatalen af Forbrydelser, Forebyggelsestvang, Skadeserstatning m. v.
To og tredivte Kapitel. Om Lovens Ikrafttræden, Overgangsbestemmelser, samt om Ophævelse af ældre Bestemmelser.

 

Forarbejder til almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866

Foreløbigt udkast til lov om forbrydelser - 1859

 


Første Kapitel.

Indledende Bestemmelser.

 

§ 1. Ingen kan straffes efter denne Lov, medmindre han har gjort sig skyldig i et

Forhold, der gaaer ind under en af de i Loven givne Straffebestemmelser, eller

ganske maa sættes ved Siden af en i samme som Forbrydelse betegnet Handling.

 

§ 2. Loven er anvendelig paa alle i Kongeriget begaaede strafbare Handlinger uden

Hensyn til, hvor Gjerningsmanden hører hjemme.

 

§ 3. Forbrydelser, der begaaes ombord i Fartøier, som ere hjemmehørende i

Kongeriget, blive ligeledes at straffe efter nærværende Lov, forsaavidt Fartøiet

ikke befinder sig paa et under en anden Straffelovgivning hørende Søterritorium.

 

§ 4. Dersom nogen her hjemmehørende Undersaat for at omgaae en her gjældende

Forbudslov udenfor Kongerigets Grændser iværksætter den ved Loven under

Straf forbudne Handling, skal han ansees, som om han havde begaaet den her i

Landet.


§ 5. Det er ligeledes en Overtrædelse af Kongerigets Straffelove, naar en her

hjemmehørende Undersaat i Udlandet forbryder sig mod den danske Stat ved

Forræderi eller Majestætsforbrydelse, eftergjør eller forfalsker danske Penge,

fornærmer nogen i fremmed Stat ansat dansk Embedsmand i hans Embede eller i

andre Maader forbryder sig mod det Undersaatlige Troskabs- og

Lydighedsforhold, - Det Samme gjælder og, naar en her ansat Embedsmand

udenfor Kongeriget begaaer en Embedsforbrydelse, saa og naar nogen i den

danske Stat hjemmehørende Undersaat ved Svig i Udførelsen af et betroet Hverv

eller paa anden efter Kongerigets Love strafbar Maade under sit Ophold i

Udlandet krænker nogen mod en i Kongeriget sig opholdende Person paadragen

Forpligtelse.


§ 6. Naar lovligt nogen her hjemmehørende Undersaat i fremmed Stat har begaaet en

Forbrydelse, skal Justitsministeriet være bemyndiget til her at lade ham tiltale, og

den Skyldige bliver da at dømme efter denne Lov.


§ 7. Tiltales Nogen her for en Forbrydelse, og det oplyses, at han for samme har

været straffet i fremmed Stat, ville Domstolene have at tage Hensyn til den ham i

Udlandet overgaaede Straf og ere efter Omstændighederne berettigede til at

nedsætte Straffen under den lovbestemte eller endog til ganske at lade samme

bortfalde.

 

§ 8. Med Hensyn til fremmede Magters Gesandtskaber, fremmede Krigsskibe og

Troppeafdelinger samt de af fremmede her ansatte Embedsmænd begaaede

Embedsforbrydelser komme Folkerettens almindelige Regler til Anvendelse.
Andet Kapitel.

Om Straffene.

 

§ 9. De Straffe, som kunne idømmes efter denne Lov, ere: Livsstraf, Strafarbeide,

Fængsel, Bøder og Fortabelse af Embede, Bestilling eller Valgret samt for

Mandspersoner mellem 15 og 18 Aar Rottingslag, og for Børn Riis.

 

§ 10. Livsstraf fuldbyrdes offentlig med Øxe, hvorefter den Henrettedes Legeme

begraves i Stilhed. Skulle Flere udstaae Livsstraf, bør Ingen af dem overvære de

andres Henrettelse.

 

§ 11. Strafarbeide er enten Tugthuusarbeide eller Forbedringshuusarbeide. -

Tugthuusarbeide idømmes enten for Livstid eller paa visse Aar, ikke under 2 og

ikke over 16 Aar; Forbedringshuusarbeide idømmes kun paa Tid, ikke under 8

Maaneder og ikke over 6 Aar; (jfr. dog §§ 63 og 84). - Begge Arter af

Strafarbeide blive, forsaavidt Straffetiden er den samme, at ansee som svarende

til hinanden.

 

§ 12. I Tilfælde, hvor den for en Forbrydelse bestemte Straf skal nedsættes i et vist

Forhold, bliver Livsstraf at regne lige med 24 Aars og livsvarigt Strafarbeide lige

med 18 Aars Strafarbeide.

 

§ 13. Strafarbeide udholdes i de dertil indrettede Strafanstalter overeensstemmende

med de om disse givne Forskrifter. - Ordenligviis ville Personer, der dømmes til

Forbedringshuusarbeide, have at udstaae Straffen ved Arbeide i Enkeltcelle og

ved Ophold i samme Dag og Nat med en saadan Forkortelse af Straffetiden, at

denne, naar Nogen er dømt til 8 Maaneders Arbeide, nedsættes til 6 Maaneder,

og naar Nogen er dømt til Arbeide i længere Tid, nedsættes med en Trediedeel

for de første 3 Aar og med Halvdelen for den paafølgende Tid. Dog skal

Bestyrelsen for Strafanstalten med Justitsministeriets Billigelse være bemyndiget

til at bestemme, at en til Forbedringshuusarbeide dømt Person skal udstaae

Straffen i det Hele eller for en Deel ved Arbeide paa Fællesarbeidsstuer uden

Forkortelse i Straffetiden, naar Cellefængselsstraffen af særegne Grunde ansees

som skadelig for ham eller øvrigt som uhensigtsmæssig. Hensættes den

Paagjældende ikkun i en Deel af den ham Idømte Straffetid til Arbeide i

Enkeltcelle, indtræder Forkortelse af Straffetiden kun i Forhold til den Tid, hvori

han uafbrudt har hensiddet i Enkeltcelle i 60 Dage eller derover, og beregnes

særligt for hvert sammenhængende Tidsrum, hvori dette har været Tilfældet,

overeensstemmende med ovenstaaende Regel. Den Tid, hvori Nogen har været

hensat i Enkeltcelle som disciplinair Straf for Forseelser, begaaede i

Strafanstalten, kommer ikke i Betragtning til Nedsættelse i Straffetiden.

 

§ 14. Hvor en Straffebestemmelse giver Domstolene Valget imellem Tugthuusarbeide

og Forbedringshuusarbeide, bør den sidste Straf anvendes, naar det ifølge den

Skyldiges Alder, foregaaende Levnet og den af ham forøvede Forbrydelses

Beskaffenhed findes antageligt, at Eensomheden og Afsondringen fra andre

Straffanger vil kunne have en gavnlig Indflydelse paa ham, hvorimod

Tugthuusstraf bliver at idømme de ældre eller mere forhærdede Forbrydere og

navnlig dem, der tidligere have været straffede med saadan Straf eller med

fleeraarigt eller gjentaget Forbedringshuusarbeide.

 

§ 15. Skal Nogen uden Afbrydelse udstaae flere ham ved forskjellige Domme ikjendte

Straffe af Forbedringshuusarbeide, blive disse med Hensyn til Straffetidens

Forkortelse ved Straffens Udstaaelse i Enkeltcelle at betragte som en Eenhed.

Længere end 3 1/2 Aar maa i Reglen Ingen hensættes i Cellefængsel, og bliver

saaledes den Deel af den samlede Straffetid, der overskrider 6 Aar, at udstaae

uden Forkortelse, ved Arbeide paa Fællesarbeidsstue. Dog kan Bestyrelsen for

Strafanstalten med Justitsministeriets Billigelse, naar den Paagjældende ønsker

Saadant, og det ved Lægeerklæring oplyses, at Hensyn til hans Helbred ikke

derfor er til Hinder, tillade, at han ogsaa udstaaer den tilbageværende Deel af

Straffen i Enkeltcelle med Straffetidens Forkortelse til det Halve.

 

§ 16. Naar en Udlænding, der ikke de 5 sidste Aar har havt stadigt Ophold i den

danske Stat, har gjort sig skyldig til Strafarbeide, bliver han tillige at dømme til

efter udstaaet Straffetid at bringes ud af Riget. Det Samme skal efter

Omstændighederne, og navnlig efter Beskaffenheden af den begaaede

Forbrydelse, kunne finde Sted, naar den Paagjældende findes at have gjort sig

skyldig til Straf af Fængsel paa Vand og Brød, og han tidligere, i eller udenfor

Kongeriget, er straffet for Forbrydelser. - Udlændinge, som efter at være ifølge

Dom udviste af Riget uden Tilladelse igjen begive sig ind i Landet, straffes med

Fængsel eller med Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar, hvorefter de igjen blive

at udvise af Riget. - Ved Udviisningen bliver den Paagjældende til

Retsprotocollen at advare om Virkningerne af hans ulovlige Tilbagevenden.

 

§ 17. Som Fængselsstraffe anvendes: simpelt Fængsel, Fængsel paa sædvanlig

Fangekost, Fængsel paa Vand og Brød, Statsfængsel. - Al Fængselsstraf udstaaes

i offentligt Fængsel overeensstemmende med Forskrifterne om Arrestvæsenet.

 

§ 18. Simpelt Fængsel tilkiendes ikke i kortere Tid end 2 Dage og ikke i længere Tid

end 2 Aar (jfr, dog § 63). Den Fængslede er i dette Tilfælde ikke indskrænket til

sædvanlig Fangekost.

 

§ 19. Fængsel paa sædvanlig Fangekost tilkiendes ikke under 2 Dage og ikke over 6

Maaneder. Den Fængslede er i dette Tilfælde indskrænket til den Kost, han

overeensstemmende med Forskrifterne om Arrestvæsenet erholder.

 

§ 20. Fængsel paa Vand og Brød tilkiendes ikke under 2 Dage og ikke over 30 Dage.

Den Fængslede maa ikke nyde Andet end Vand og Brød og dertil Salt. Brugen af

Røgtobak tilstedes ikke.

 

§ 21. Personer under 18 Aar maae ei hendømmes i Fængsel paa Vand og Brød, men

straffes istedet derfor, forsaavidt de ere under 15 Aar, med simpelt Fængsel, ikke

over 60 Dage, eller med Riis, og, forsaavidt de ere imellem 15 og 18 Aar, enten

med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i dobbelt saa lang Tid eller med

Rottingslag.

 

§ 22. Er Nogen dømt til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage eller kortere Tid, bør

Straffen fuldbyrdes uden Afbrydelse, men hvor Straffetiden er 2 eller flere Gange

5 Dage, gives der 2 Dages Mellemfrist efter den femte og den tiende, 3 Dages

Mellemfrist efter den femtende og den tyvende og 4 Dages Mellemfrist efter den

femogtyvende Dag. Er Straffetiden 6 Dage, bør Straffen efter de 3 Dages Forløb

afbrydes 1 Dag, men hvor den er 7, 8 eller 12 Dage, faaer den Skyldige, efter i 4

Dage at have udstaaet samme, den femte Dag fri. - Mellemfristerne kunne dog

efter den Domfældtes Ønske, og naar Lægen finder, at hans Sundhed ikke derved

udsættes for Fare, forkortes, eller, hvor Straffetiden ei er over 8 Dage, aldeles

bortfalde; saa kunne de og, naar Straffetiden er 3 eller flere Gange 5 Dage, efter

den Domfældtes Begiering, hvis Lægen finder, at dertil er Grund, forlænges

indtil 5 Dage. - I de Dage, hvori Straffen afbrydes, holdes den Paagjældende i

Varetægtsfængsel, medmindre der haves Sikkerhed for hans Tilstedeblivelse, da

han i saa Fald sættes paa fri Fod.

 

§ 23. Personer, der paa den Tid, Straffens Fuldbyrdelse begynder, ere over 60 Aar,

skulle i stedet for i Fængsel paa Vand og Brød hensættes i Fængsel paa sædvanlig

Fangekost i fiirdobbelt saa lang Tid som den, hvori de skulde have udstaaet hiin

Straf, Dog hvis de selv foretrække at underkaste sig den dem idømte Straf af

Fængsel paa Vand og Brød, skal dette være dem tilladt, naar Lægen finder, at

deres Sundhed ikke derved udsættes for Fare. - Ogsaa i andre Tilfælde, hvor

Nogen efter sin særegne Legemsbeskaffenhed enten aldeles ikke kan udholde

Straf af Fængsel paa Vand og Brød eller dog ikke i den hele Tid, bliver Straffen

at forvandle til Fængsel paa sædvanlig Fangekost i fiirdobbelt saa lang Tid,

hvilket ligeledes finder Anvendelse paa Fruentimmer, der ere frugtsommelige

eller give Die, dog at disse i Tillæg til den sædvanlige Forpleining erholde det

Halve af samme saavel i Brød som i Penge.

 

§ 24. Skal Nogen paa samme Tid formedelst flere ham overgaaede Domme udstaae

Fængsel paa Vand og Brød i længere Tid end 30 Dage, hensættes han for den

øvrige Tid i Fængsel paa sædvanlig Fangekost efter det i § 25 bestemte Forhold.

- Naar Nogen, der har hensiddet i Fængsel paa Vand og Brød, kort efter ifølge en

ny Dom skal hensættes i lige Fængsel, bør Lægens Erklæring indhentes, om

Straffen strax eller først efter et vist Mellemrum kan bringes til Anvendelse paa

ham. Ærklærer Lægen, at den Paagjældende først efter længere Tids Forløb kan

udstaae ny Straf af Fængsel paa Vand og Brød, bliver Straffen at forandre til

Fængsel paa, sædvanlig Fangekost.

 

§ 25. Naar der i denne Lov forekommer Straf af Fængsel uden nærmere Betegnelse,

have Domstolene Valget imellem de i §§ 18 -24 omhandlede Arter af denne

Straf. Er en Bestemmelse tilføiet om den laveste Grad, hvori Straf af simpelt

Fængsel kan anvendes, gjælder en tilsvarende Begrændsning med Hensyn til de

andre Arter af Fængselsstraf. - Til 1 Dags Fængsel paa Vand og Brød svarer 4

Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost og 6 Dages simpelt Fængsel.

 

§ 26. Ved Anvendelsen af Fængselsstraf forstaaes ved en Dag et Døgn eller 24 Timer

og ved en Maaned en Kalendermaaned. Det bliver derhos at iagttage, at

Løsladelsen af Fængslet skeer til en til Indsættelsen svarende Tid.

 

§ 27. Statsfængsel er enten paa en vis Tid, ikke under 6 Maaneder og ikke over 10 Aar,

eller for Livstid. Denne Straf udstaaes i særligt dertil indrettede Fængsler.

 

§ 28. Statsfængsel og simpelt Fængsel i lige Tid ansees som svarende til hinanden.

Een Maaneds Strafarbeide regnes lige med 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød.

 

§ 29. Legemlige Straffe ere to Slags: Rottingstraf og Riis. - Rottingstraf, som bestaaer i

Slag af et Spanskrør, 1 1/2 Tomme i Omkreds og ikke længere end 1 1/2 Alen,

anvendes paa Mandspersoner mellem 12 og 18 Aar, forsaavidt de efter indhentet

Lægeerklæring maae antages at kunne taale saadan Straf. Slagenes Antal, der

ikke maa være under 10 og ikke over 25, bestemmes i Dommen. - Riis tildeles

under Fogdens Opsyn Drenge mellem 10 og 15 Aar og Piger mellem 10 og 12

Aar, og bestemmes Slagenes Antal, der ikke maa være under 10 og ikke over 25,

ligeledes i Dommen. For særdeles vanartige Børn kan Straffen fastsættes til 2

Gange 25 Slag Riis, fordeelte paa 2 Dage. - Paa Straffanger anvendes de i

Lovene om Strafanstalterne fastsatte legemlige Straffe.

 

§ 30. Bøder idømmes fra 1 indtil 2,000 Rd. og tilfalde Statskassen. Ere Flere

medskyldige i det samme Forhold, hvorfor Bødestraf skal anvendes, idømmes

Bøden hver især af dem. - For det Tilfælde, at en Person, hvem en Bøde efter

nærværende Lov er idømt, ikke fuldt betaler samme inden den foreskrevne Frist,

træder istedetfor Bøden en i Dommen fastsat, efter den Skyldiges personlige

Forhold og Sagens øvrige Omstændigheder nærmede bestemt Straf af simpelt

Fængsel, dog ikke over 30 Dages Fængsel for. hver 100 Rd.s Bøde, Naar den

Dømte fremsætter Begjæring derom for Fogden, og hans Helbredstilstand ikke er

til Hinder derfor, bliver det simple Fængsel at forandre til Fængsel paa Vand og

Brød i tilsvarende Tid. - Forsaavidt saadant Fængsel er idømt for kortere Tid end

12 Dage, kan det dog ikke ombyttes med Fængsel paa Vand og Brød i kortere

Tid end 2 Døgn. Naar simpelt Fængsel er idømt for længere Tid end 12 Dage i et

Dageantal, hvori Tallet 6 ei gaaer op, bortfalder den overskydende Deel,

forsaavidt den er mindre end 3 Dage, men regnes lige med 1 Dags Fængsel paa

Vand og Brød, forsaavidt den udgjør 3 Dage eller derover.

 

§ 31. Den Orden, hvori de almindelige Straffe følge efter hverandre, er: Livsstraf,

Strafarbeide, Fængsel paa Vand og Brød, Fængsel paa sædvanlig Fangekost,

simpelt Fængsel og Bøder.

 

§ 32. Hvor den i Loven foreskrevne Forhøielse eller Nedsættelse af en Straf ikke kan

finde Sted indenfor de for den paagjældende Strafart fastsatte Grændser, bliver i

første Tilfælde den nærmest høiere og i sidste Tilfælde den nærmest lavere

Strafart at anvende (jvfr. § 63).

 

§ 33. Er den, som har gjort sig skyldig i en Forbrydelse, hvorfor Embeds- eller

Bestillings-Fortabelse er foreskrevet som Straf, paa den Tid, Dommen falder,

ikke længere i Besiddelse af det Embede eller den Bestilling, hvori han forbrød

sig, bliver han at straffe med Fængsel ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel,

eller med Forbedringshusarbeide, eller, hvis han senere har faaet andet Embede

eller Bestilling, efter Omstændighederne med Fortabelse af samme. - Skal den i

Loven bestemte Straf af Embeds- eller Bestillings-Fortabelse nedsættes, blive

ligeledes disse Straffe at ansee lige med Straf af Fængsel, ikke under 3

Maaneders simpelt Fængsel, eller Forbedringshuusarbeide.

 

§ 34. Gjenstande, der ere frembragte ved en Forbrydelse eller have været brugte eller

bestemte til dennes Udførelse, kunne, naar det i det Offenliges Interesse findes

nødvendigt, ved Dom konfiskeres. Ligeledes kan det ved Dom bestemmes, at det

ved en Forbrydelse erhvervede Udbytte, hvorpaa Ingen kan gjøre retligt Krav,

skal være forbrudt.


 


Tredie Kapitel.

Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde.

 

§ 35. Handlinger, foretagne af Børn, som endnu ikke have opnaaet det 10de Aar,

straffes ikke. Dog kan der, naar det findes fornødent, af det Offentlige anvendes

Forbedrings- eller Sikkerhedsmidler mod saadanne Børn.

 

§ 36. Den, som efter at have fyldt 10, men endnu ikke 15 Aar, begaaer en Forbrydelse,

bliver ikkun at straffe, naar det efter Forbrydelsens Beskaffenhed, saasom naar

det er Drab, betydelig Beskadigelse paa Legeme eller Helbred, Tyveri, Røveri

eller Ildspaasættelse, eller ifølge den Paagjældendes Forstandsudvikling og

Opdragelse maa antages, at han har indseet Handlingens Strafbarhed, og derhos

høiere Straf end Bøder eller simpelt Fængsel vilde have ramt ham, hvis han

havde fyldt det 18de Aar, Straffen for Personer i den nævnte Alder maae ikke

overstige Forbedringshuusarbeide i 2 Aar. Hvis iøvrigt Forholdene og

Omstændighederne gjøre det antageligt, at det paagjældende Barn ved andre

Foranstaltninger kan rettes og forbedres, skal Justitsministeriet være bemyndiget

til at frafalde Paatale, forsaavidt den laveste Grad af Straffen for samme

Forbrydelse, begaaet af en Voxen, ikke er høiere end Forbedringshuusarbeide.

 

§ 37. Begaaes en Forbrydelse af en Person imellem 15 og 18 Aars Alderen, bliver den

lovbestemte Straf at nedsætte efter Omstændighederne indtil det Halve; dog kan

for Personer i den nævnte Alder i intet Tilfælde høiere Straf anvendes end

Strafarbeide i 8 Aar.

 

§ 38. Straffrie ere Handlinger, som foretages af Personer, der ere afsindige, eller hvis

Forstandsevner ere enten saa mangelfuldt udviklede eller saa svækkede og

forstyrrede, at de ikke kunne antages at være sig Handlingens Strafbarhed

bevidst, eller som i Gierningens Øieblik manglede deres Bevidsthed. - Forsaavidt

der i saadan Anledning anlægges Sag, kan det i Dommen bestemmes, at der mod

den Paagjældende skal træffes Sikkerhedsforanstaltninger, hvilke dog igjen ad

Øvrighedsveien kunne ophæves, naar de efter indhentet Lægeerklæring ikke

længer findes nødvendige.

 

§ 39. En ringere Straf end den lovbestemte bliver at anvende paa Taaber eller andre

Personer, der, om de end ikke mangle al Bevidsthed, dog paa Grund af særegne

Tilstande, som have Indflydelse paa Villiens Frihed, ikke kunne antages i

Gjerningens Øieblik at have været i Besiddelse af den Tilregnelighed, der findes

hos voxne og sjælssunde Personer.

 

§ 40. Handlinger, foretagne af Nødværge, ere straffrie, naar og forsaavidt de have

været nødvendige for at modstaae eller afværge et paabegyndt eller

overhængende uretmæssigt Angreb paa egen eller Andens Person, Ære eller

Gods. Dog skal det kun til Forsvar for Liv, Helbred eller Velfærd være tilladt at

anvende saadanne Forsvarsmidler, ved hvilke Angriberens Liv udsættes for

øiensynlig Fare. - Har Nogen overskredet Grændserne for det tilladte Nødværge,

bliver det at afgøre, om Gjerningen efter Omstændighederne kan tilregnes ham,

eller om den paa Grund af den ved Skræk og Bestyrtelse fremkaldte Mangel paa.

Besindelse ikke kan tilregnes ham som strafbar. Kan Overskridelsen tilregnes

ham, bliver Lovens almindelige Straf for den Angriberen tilføiede Skade dog

ikke ubetinget at anvende, hvorimod en mindre efter Overskridelsens Grad

lempet Straf kan idømmes.

 

§ 41. Den, som for at redde sig eller Andre fra en overhængende Fare for Liv eller

Helbred bemægtiger sig fremmed Eiendom eller derpaa gjør Skade, skal ikke

straffes for denne Handling, forsaavidt ingen anden Redningsmaade stod til hans

Raadighed.

 

§ 42. Ukyndighed om Straffeloven, den urigtige Formening, at den ved Loven

forbudne Handling efter Samvittighedens eller Religionens Bud er tilladt eller

endog befalet, eller omvendt at en lovbefalet Virksomhed af samme Grund er

utilstedelig, saavelsom Beskaffenheden af Gerningsmandens Bevæggrund og

Øiemed udelukker ikke Anvendelsen af Straf.

 

§ 43. Uagtsomme Handlinger straffes ikke uden udtrykkelig Hjemmel i Straffeloven.

 Fjerde Kapitel.

Forsøg paa Forbrydelser.


§ 44. En Forbrydelse er ikke at ansee som fuldbyrdet, førend alt det er indtraadt, som

ifølge Loven udkræves til samme, om end Gerningsmanden har gjort Alt, hvad

det var hans Hensigt at foretage til Udførelse af det forbryderiske Forsæt.

 

§ 45. Den, som foretager nogen Handling, der sigter til at fremme eller bevirke

Fuldbyrdelsen af en Forbrydelse, bliver, naar denne ikke er fuldbyrdet, at straffe

for Forsøg paa Forbrydelsen. - Straffen bortfalder imidlertid, hvis han af egen fri

Villie og ikke paa Grund af Hindringer eller andre tilfældige Omstændigheder

har opgivet sit forbryderiske Forsæt og derhos, forsaavidt han allerede havde

iværksat Handlinger, som kunde bevirke Fuldbyrdelsen, har forhindret denne,

eller, forsaavidt han troede at have iværksat saadanne Handlinger, har truffet

Foranstaltninger, som han antog for skikkede til at forhindre Fuldbyrdelsen. - den

for disse forskyldte Straf.

 

§ 46. Naar ikke anderledes med Hensyn til enkelte Forbrydelser er bestemt, bliver

Forsøg paa en Forbrydelse at straffe med en forholdsviis mildere Straf end den,

Gerningsmanden vilde have forskyldt, hvis Forbrydelsen var bleven fuldbyrdet.

Ved Bestemmelsen af Straffen, der ingensinde maa overstige tre Fjerdedele af

den i Loven for Forbrydelsen foreskrevne Straf, bliver navnlig at tage Hensyn til,

om Forsøget meer eller mindre nærmer sig Forbrydelsens Fuldbyrdelse.


 

Femte Kapitel.

Om Deelagtighed i Forbrydelser.

 

§ 47. Naar To eller Flere have deeltaget i Udførelsen af en Forbrydelse, bliver Enhver

især at straffe som Gjernmgsmand. En forholdsmæssig ringere Straf, ikke under

Halvdelen af den laveste og ikke over tre Fjerdedele af den høieste for

Forbrydelsen i Loven bestemte Straf, bliver dog at anvende, naar en Deeltager

kun har ydet Hovedmanden en mindre væsentlig Bistand ved Iværksættelsen af

dennes Forbrydelse.

 

§ 48. En lignende mindre Straf kommer til Anvendelse paa Enhver, som for

Udførelsen ved Raad eller Daad har ydet Gjerningsmanden Bistand til

Forbrydelsen. Dog kan en saadan Medhjælpers Straf nedsættes til en Trediedeel

af den ringeste Grad af den Straf, der i Loven er foreskreven for den af

Medhjælperen tilsigtede Forbrydelse.

 

§ 49. Er Forbrydelsen ikke fuldbyrdet, komme de i §§ 47 og 48 foreskrevne Regler til

Anvendelse saaledes, at Straffen bestemmes i Forhold til den ved Forsøg paa

Forbrydelsen forskyldte Straf.

 

§ 50. Har Nogen, efter allerede at have ydet Hjælp til en Forbrydelse, af egen Drift

forebygget Udførelsen ved at bevæge Hovedmanden til at opgive den eller paa

anden Maade, bliver han straffri. Har han forgjæves bestræbt sig for at hindre

Forbrydelsen, kan Straffen nedsattes under den i § 48 foreskrevne Grændse.

 

§ 51. Har Nogen, uden at have gjort sig skyldig til høiere Straf efter næste Paragraf,

ved Løfter, Opmuntringer eller andre Forestillinger søgt at virke til

Iværksættelsen af en Forbrydelse, t. Ex. ved at bestyrke et allerede fattet Forsæt

eller fraraade dets Opgivelse, bliver hans Straf at bestemme efter de i §§ 48 - 60

givne Regler.

 

§ 52. Den, der ved Løfter, Trusler eller andre Forestillinger har bestemt en Anden til at

begaae en Forbrydelse, skal, dersom denne bliver fuldbyrdet, straffes, som om

han selv var Gjerningsmand. Bliver Forbrydelsen ikke fuldbyrdet, straffes han,

som om han havde gjort sig skyldig i et Forsøg paa Forbrydelsen. En

forholdsmæssig mildere Straf indtræder, naar det ikke er lykkedes Anstifteren at

bevæge den Anden til at beslutte Forbrydelsen.

 

§ 53. Naar den, som har bestemt en Anden til at begaae en Forbrydelse, bevæger ham

til at opgive den, bliver han straffri og det Samme gjælder, naar Anstifteren vel

ikke har kunnet bevæge den Anden til at opgive Iværksættelsen, men dog paa

anden Maade har forhindret Forbrydelsen. Har han ikke gjort dette Sidste,

straffes han saaledes som i § 48 foreskrevet, dog at Straffen kan nedsættes, naar

han har bestræbt sig for at forebygge Forbrydelsen. - Den, som har givet en

Anden Tilsagn om at iværksætte en Forbrydelse, men endnu ikke har foretaget

nogen dertil sigtende Handling, straffes efter Reglerne i § 49, jfr. § 48. Tager han

sit Tilsagn tilbage, førend han har foretaget nogen til dens Iværksættelse sigtende

Handling, bliver han straffri, naar han forhindrer Forbrydelsen, i modsat Fald kan

Straffen nedsattes eller efter Omstændighederne endog ganske bortfalde.

 

§ 54. Have To eller Flere i Samraad besluttet en Forbrydelses Udførelse ved fælles

Bistand (Komplot), da skulle de, dersom Forbrydelsen er bleven fuldbyrdet eller

begyndt, Alle straffes som Gjerningsmænd, om de endog kun have medvirket til

den ved at deeltage i Beslutningen. Er Forbrydelsen ikke kommen til Udførelse,

straffes Deeltagelsen i Beslutningen som Forsøg paa Forbrydelsen. - Have

samtlige Deeltagere af egen Drift opløst Komplottet, førend nogen Forbrydelse

er begaaet, ere de straffrie. Udtræder en enkelt Deeltager, bliver han ligeledes fri

for Straf, dersom han forebygger Forbrydelsen; i modsat Fald straffes han efter

Bestemmelsen i § 48, dog at Straffen kan nedsættes, naar han har bestræbt sig for

at hindre Forbrydelsen.

 

§ 55. Den, som efter at en Forbrydelse er bleven fuldstændig iværksat, uden noget

derom forud udtrykkelig eller stiltiende givet Tilsagn har gjort sig medskyldig i

den ved Handlinger, der gaae ud paa at sikkre Gjerningsmanden den ulovlig

erhvervede Fordeel, selv at deeltage i denne eller paa anden Maade at fortsætte

den ved Forbrydelsen tilveiebragte retsstridige Tilstand, belægges med en Straf,

der ikke overskrider Halvdelen af den høieste og ikke er mindre end Fjerdedelen

af den laveste for Forbrydelsen i Loven foreskrevne Straf.

 

§ 56. Har den med sin Ægtefælle samlevende Hustru ved sit Afhængighedsforhold til

ham ladet sig bevæge til med ham at deeltage i en Forbrydelse, kan den

almindelige for den udviste Meddeelagtighed i Loven foreskrevne Straf

nedsættes, og dersom det maa antages, at hun ved at afslaae hans Begjæring vilde

have udsat sig for Mishandling eller være bleven nødsaget til at drage fra ham,

kan hun endog efter Omstændighederne forskaanes for al Straf. - Det Samme

skal gjælde om Andre, der paa Grund af deres Afhængighedsforhold til de

Personer, i hvis Huus de leve og have deres Underhold uden derfor at yde

Vederlag, have ladet sig forlede til med dem at deeltage i en Forbrydelse,

saavelsom om Børn under 15 Aar, der af ældre Personer, som ifølge deres

Forhold til dem maae antages at have en særegen Indflydelse over dem, ere

blevne bevægede til at yde dem Bistand til en Forbrydelse. - For den i § 55

omhandlede Medskyld i Forbrydelser blive Børn under 15 Aar ikke at straffe.


 

Sjette Kapitel.

Om Straffens Udmaaling og Nedsættelse i visse Tilfælde samt om Forbrydelsens Gjentagelse.
 

§ 57. Ved Straffens Udmaaling indenfor de i Loven fastsatte Grændser skal

fornemmelig tages Hensyn deels til Gerningens større eller mindre Farlighed

med særligt Hensyn til Tid, Sted og Udførelsesmaade, Gjenstandens Vigtighed

og Skadens Omfang og Størrelse, deels til den større eller mindre Styrke og

Fasthed i Gjerningsmandens Villie, Bevæggrundene til Handlingen, hans

Opdragelse, Alder og foregaaende Vandel, hans særegne Stilling til den

Forurettede og hans efter Gjerningens Udførelse udviste Forhold.

 

§ 58. Har den Skyldige været underkastet en langvarig Varetægtsarrest, uden at denne

maa tilskrives hans eget Forhold under Sagen, skal dette ved Straffens

Udmaaling komme i Betragtning som en formildende Omstændighed, Befindes

hans Forhold kun at egne sig til Straf af en kortere Tids simpelt Fængsel eller

Fængsel paa sædvanlig Fangekost, kan endog efter Domstolenes Bestemmelse

den lidte Varetægtsarrest træde istedetfor Straf.

 

§ 59. Ved Fastsættelsen af Bøders Størrelse bliver særligt at tage Hensyn til den

Skyldiges Formuesforfatning.

 

§ 60. Har den Skyldige efter Forbrydelsens Udførelse viist virksom Bestræbelse for at

fjerne eller dog saavidt muligt at formindske de skadelige Følger af samme,

skulle Domstolene under iøvrigt formildende Omstændigheder være bemyndigede

til at nedsætte Straffen under dens lovbestemte laveste Grad, dog ikke under det

Halve. Det Samme gjælder, naar Nogen frivillig har angivet sig selv som skyldig

eller medskyldig i en Forbrydelse og desangaaende afgivet fuldstændig

Forklaring.

 

§ 61. Naar der for Gjentagelsen af en Forbrydelse er i Loven fastsat en høiere Straf end

den i Almindelighed foreskrevne, kan denne høiere Straf dog ikke idømmes

Gjerningsmanden, medmindre han for den tidligere Forbrydelse i den danske Stat

er kjendt skyldig, forinden han igjen forbrød sig, og hiin Forbrydelse derhos er

forøvet, efter at han har opnaaet sit 18de Aar. - Naar der, efter at den tidligere

Straf er udstaaet, er forløbet en Tid af 10 Aar, førend den nye Handling er

begaaet, komme istedetfor Bestemmelserne om Gjentagelse de almindelige

Regler om Straffens Udmaaling i § 57 til Anvendelse. 

Syvende Kapitel.

Om Sammenstød af Forbrydelser og Straffens Foranding i visse Tilfælde.
 

§ 62. Findes Nogen under samme Sag skyldig i flere Forbrydelser, bliver Straffen for

disse at fastsætte under Eet, saaledes at de alle medvirke til at bestemme dens

Størrelse; dog bortfalder Spørgsmaalet om yderligere Straf for de øvrige

Forbrydelser, naar den største af de begaaede Forbrydelser medfører Livsstraf

eller Strafarbeide paa Livstid. - Dersom Forbrydelserne alle staae under den

samme Straffebestemmelse, kan dennes høieste Grad ikke overskrides; staae de

under forskjellige Straffebestemmelser, bør Straffen ligeledes ordenligviis holde

sig indenfor Grændserne af den Bestemmelse, som hjemler den største Straf, men

denne kan dog, naar der ved flere Handlinger er begaaet Forbrydelser af

forskjelligt Slags, efter Omstændighederne forhøies med indtil det Halve. -

Undtagelsesvis skulle Domstolene, naar den Skyldige paa samme Tid skal

dømmes for en større og for en forholdsmæssig kun ubetydelig Forbrydelse, være

bemyndigede til at anvende endog den ringeste Grad af den for hiin foreskrevne

Straf, naar denne efter Omstændighederne i det Hele maa ansees tilstrækkelig.

 

§ 63. Naar en Forhøielse af den for den paagjældende Forbrydelse lovbestemte Straf i

Medfør af forrige Paragraf ikke vilde kunne finde Sted uden Overskridelse af de

for de enkelte Strafarter fastsatte Begrændsninger, bliver Straffen i det Hele at

forandre til en Straf af den nærmest paafølgende strengere Art efter det i Kap. 2

bestemte Forhold. - Den i Kap. 2 § 11 fastsatte Grændse for tidsbestemt

Tugthuusarbeide skal dog ikke være til Hinder for i det her omhandlede Tilfælde

at idømme saadant Strafarbeide for en Tid af indtil 24 Aar, ligesom ogsaa

Grændsen for simpelt Fængsel kan forhøies til 3 Aar.

 

§ 64. Oplyses det, efter at Nogen er dømt for en eller flere Forbrydelser, at han da

tillige havde begaaet andre Forbrydelser, bliver der under en ny Sag at idømme

ham en Tillægsstraf svarende til den Strafforhøielse, som de saaledes senere

oplyste Forbrydelser vilde have medført, hvis de vare blevne inddragne under

den ældre Sag. Forsaavidt den Skyldige paa den Tid, Dommen falder i den nye

Sag, endnu ikke har udstaaet den ham tidligere idømte Straf, og denne bestod i

Strafarbeide, kan saadant idømmes ham som Tillægsstraf i kortere Tid end den i

Kap. 2 § 11 i Almindelighed for de forskiellige Arter Strafarbeide foreskrevne

korteste Tid.

 

§ 65. Med Hensyn til de af Straffanger i Strafanstalterne begaaede Forbrydelser blive

Lovene om Strafanstalterne at anvende, ligesom ogsaa de i bemeldte Love givne

Straffebestemmelser komme til Anvendelse, naar den, som er dømt til

Tugthuusarbeide paa Livstid og ikke er benaadet, udenfor Strafanstalten begaaer

en ny Forbrydelse, for hvilken ikke er bestemt Livsstraf.
 


 

Ottende Kapitel.

Om Strafskyldens Forældelse.
 

§ 66. Dersom det under en Straffesag findes, at der efter Forbrydelsens Udøvelse er

forløbet 2 Aar, inden den blev paatalt ved Retten, eller at Paatale vel har fundet

Sted, men at Sagen er bleven afviist og ikke gjenoptagen inden Udløbet af

fornævnte Frist, skal den forskyldte Straf bortfalde, saafremt den ei vilde blive

høiere end Bøder, simpelt Fængsel eller Riis. - Som Følge heraf bør Paatale til

Strafs Lidelse ikke finde Sted, naar 2 Aar ere forløbne efter Udøvelsen af en

Forbrydelse, der staaer under en Straffebestemmelse, i hvilken ei høiere Straf end

Bøder, simpelt Fængsel eller Riis er foreskreven. - De i denne Paragraf

indeholdte Bestemmelser skulle dog ikke komme til Anvendelse med Hensyn til

de Forbrydelser, der omhandles i Kap. 13.

 

§ 67. Straffen for en Forbrydelse, der er undergiven offentlig Paatale eller kun efter

den Fornærmedes Begjæring skal forfølges af det Offentlige, bortfalder ikke blot

i Henhold til den i § 66 foreskrevne almindelige Regel, men derhos ogsaa, naar

den Forurettede i en Tid af 1 Aar, efterat han beviislig er kommen til Kundskab

om Gjerningsmanden, undlader at paatale Forbrydelsen eller at begjære den

paatalt. Har den Forurettede vel betimelig begyndt Paatalen, men Sagen afvises

eller hæves, kan han, naar 3 Maaneder ere forløbne efter Sagens Afviisning eller

Ophævelse, ikke begynde ny Paatale, dersom fornævnte Frist af 1 Aar imidlertid

er udløben.

 

§ 68. Forbrydelser, begaaede af Børn under 15 Aar, blive, om end Straffen vilde blive

større end den i § 66 nævnte, ikke at paatale, forsaavidt Saadant ikke er skeet,

inden den Paagjældende opnaaede 18 Aars Alderen. Findes det under en Sag, der

er anlagt mod Nogen, efter at han har opnaaet denne Alder, at han har forøvet den

Forbrydelse, hvorom der er Spørgsmaal, inden han fyldte 15 Aar, bortfalder

Straffen.

 

§ 69. Paatales Forbrydelser, begaaede af unge Mennesker mellem 15 og 18 Aar, først

efterat den Paagjældende har opnaaet 25 Aars Alderen, bortfalder den forskyldte

Straf, naar det under Sagen findes, at Straffen, hvis Dommen skulde have været

afsagt, inden den Paagældende havde fyldt sit 18de Aar, ikke vilde have

oversteget Rottingslag eller Fængsel paa sædvanlig Fangekost. Falder

Gierningen ind under en Straffebestemmelse, som, hvis Dommen skulde afsiges,

inden den Paagjældende fyldte 18 Aars Alderen, vilde udelukke høiere Straf end

Rottingslag eller Fængsel paa sædvanlig Fangekost, bør Paatale til Strafs Lidelse

ikke finde Sted, dersom den ei er iværksat, før Gjerningsmanden fyldte sit 22de

Aar.
 

§ 70. Udenfor de i §§ 88 - 89 omhandlede Tilfælde forældes Strafansvaret ikke.

Imidlertid skal Justitsministeriet være bemyndiget til at frafalde offentlig Paatale

af en Forbrydelse, naar der er forløbet 10 Aar, siden den blev begaaet. Har der i

et saadant Tilfælde været optaget Undersøgelsesforhør, bliver dette som Følge

deraf at indsende til Ministeriet, der afgjør, om Tiltale skal finde Sted; men

oplyses det først under den mod en Mistænkt anlagte Sag, at der er hengaaet 10

Aar efter Forbrydelsens Udøvelse, forinden Stævningen blev forkyndt, skal

Retten om Sagen gjøre Indberetning til Justitsministeriet, der bestemmer, om

Sagen skal paakjendes, Er der efter Afsigelsen af en Straffedom hengaaet 10 Aar,

kan den kun efter Justitsministeriets Befaling fuldby


 

Niende Kapitel.

Forbrydelser mod Statens udvortes Sikkerhed og Selvstændighed.

 

§ 71. Naar Nogen, i den Hensigt at bringe den danske Stat eller nogen Deel deraf

under fremmed Herredømme eller at løsrive nogen Deel af samme fra den danske

Krone, opvækker Oprør eller sætter sig i Forbindelse med fremmede Magter,

straffes han paa Livet. - Den, som deeltager i et saadant Oprør, ansees med

Strafarbeide mindst i 3 Aar.

 

§ 72. Den, der i en anden Hensigt end den i § 71 omhandlede sætter sig i Forbindelse

med en fremmed Regjering for at fremkalde fjendtlige Forholdsregler eller endog

Krig mod den danske Stat, straffes, naar fjendtlige Forholdsregler ere

paabegyndte eller Krigen udbrudt, paa Livet eller med Tugthuusarbeide paa

Livstid, men i modsat Fald med Strafarbeide mindst i 4 Aar. - Naar Nogen ellers

til Fornærmelse eller Skade for den danske Stat træder i Forbindelse med en

fremmed Regjering for at formaae denne til at indblande sig i Statens

Anliggender eller optræde med Fordringer paa samme, bliver Strafarbeide eller

under formildende Omstændigheder Statsfængsel indtil 10 Aar at anvende.

 

§ 73. Den, som offentlig i Tale eller Skrift udtaler sig for, eller paa andre Maader end i

§§ 71 og 72 omhandlet virker for at fremkalde fjendtlige Forholdsregler imod

den danske Stat eller uberettiget Indblanding i dens Anliggender fra fremmede

Magters Side, bliver at ansee med Strafarbeide eller Statsfængsel indtil 6 Aar

eller under særdeles formildende Omstændigheder med andet Fængsel, dog ikke

under 3 Maaneders simpelt Fængsel, forsaavidt høiere Straf ikke maatte være

forskyldt efter de i Kap. 4 og 5 givne Regler.

 

§ 74. Den, der under en udbrudt Krig til Fjenden forraader Fæstninger eller andre

Forsvarsposter, Krigsskibe eller Tropper, offentlige Kasser, Tøihuse, Magasiner

eller Forraad af Vaaben eller andre Krigsfornødenheder, eller som giver Fjenden

Underretning om Operationsplaner eller Fæstningers eller andre Forsvarsposters

Beskaffenhed eller Tilstand eller til Fjenden aabenbarer Løsen eller Signaler,

saavelsom den, der forleder det tjenstgørende Mandskab til Oprør, Overgang til

Fjenden eller til at forlade en betroet Post, hverver Mandskab til Fjenden eller

spionerer for samme - straffes paa Livet eller med Tugthuusarbeide paa Livstid

eller under formildende Omstændigheder paa visse Aar, dog ikke under 10 Aar. -

Naar Nogen i Krigstid paa anden Maade med Raad eller Daad bistaaer Fjenden,

bliver Strafarbeide, mindst i 3 Aar, at anvende.

 

§ 75. En dansk Undersaat, som under en udbrudt Krig bærer Vaaben imod Staten eller

dennes Forbundsfæller, bliver under særdeles skærpende Omstændigheder at

straffe paa Livet, men ellers med Strafarbeide eller under formildende

Omstændigheder Statsfængsel mindst i 3 Aar.§ 76. Den, som, uden at Tilfældet gaaer ind under § 74, uden Kongens Tilladelse

foretager Hverving til fremmed Krigstjeneste, straffes, naar Landet er i Krig, med

Strafarbeide indtil 6 Aar, og ellers med Fængsel, ikke under 2 Maaneders simpelt

Fængsel, eller med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar. - Den Undersaat, der

uden Kongens Tilladelse i Krigstid lader sig hverve til fremmed men dog ikke

fjendtlig Krigstjeneste, straffes med Fængsel eller efter Omstændighederne med

Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar. - Hvervingen er fuldbyrdet, saasnart Nogen

er antagen til fremmed Krigstjeneste.

 

§ 77. Den, som, ligeledes uden at Tilfældet gaaer ind under § 74, forleder nogen af det

tjenstgørende Mandskab i Hæren eller paa Flaaden til at rømme eller understøtter

saadan Rømning, straffes, naar Landet er i Krig, med Strafarbeide indtil 8 Aar og

ellers med Fængsel, ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 3 Aar.

 

§ 78. Findes nogen Værnepligtig med Forsæt at have lemlæstet sig eller paa anden

Maade at have gjort sig uskikket til Krigstjeneste, bliver han at straffe med

Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder, navnlig naar Landet er

indviklet i eller trues af Krig, med Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar.

 

§ 79. Handler Nogen, hvem det er overdraget i Statens Anliggender at forhandle eller

afgjøre Noget med en fremmed Magt, under Udførelsen af dette Hverv forsætlig

mod Statens Tarv, bliver Strafarbeide fra 3 indtil 16 Aar at anvende.

 

§ 80. Hvis Nogen, som ifølge sin offentlige Stilling har Adgang til at kjende Statens

hemmelige Underhandlinger, Raadslagninger eller Beslutninger i Sager, hvorpaa

Statens Sikkerhed eller Rettigheder i Forhold til fremmede Magter beroer,

aabenbarer samme eller bekjendtgjør eller meddeler Uvedkommende de

Dokumenter, som han burde holde hemmelige eller bevare, bliver Strafarbeide

eller under formildende Omstændigheder Statsfængsel, dog ikke under 3 Aar, at

anvende. - Faaer nogen anden Person Kundskab om saadanne Underhandlinger,

Raadslagninger eller Beslutninger, eller kommer han i Besiddelse af deslige

Dokumenter og aabenbarer dem, uagtet han ikke kunde være uvidende om, at de

burde holdes hemmelige, ansees han med Statsfængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Strafarbeide indtil 8 Aar.

 

§ 81. Den, som forfalsker, tilintetgjør eller paa anden Maade forvansker Beviisligheder

eller andre Dokumenter, hvorpaa Statens Sikkerhed eller Rettigheder i Forhold til

fremmede Magter beroe, ansees, dersom han ifølge sin offentlige Stilling har

Adgang til samme, med Strafarbeide fra 3 indtil 16 Aar, og dersom han paa

anden Maade er kommen i Besiddelse af samme, med Statsfængsel eller under

skjærpende Omstændigheder Strafarbeide, indtil 8 Aar.§ 82. Den, som foretager nogen Handling, der sigter til at berøve en fremmed i

Venskab med Kongen levende Regent Livet, straffes paa Livet eller med

Strafarbeide paa Livstid eller under formildende Omstændigheder i visse Aar,

dog ikke under 3 Aar. - Forgriber Nogen sig ellers paa en saadan fremmed

Regents Person, straffes han efter Forbrydelsens Beskaffenhed med Strafarbeide

eller Statsfængsel i eet eller flere Aar. - Den, der truer en fremmed i Venskab

med Kongen levende Regent med personligt Angreb, overfalder ham med

Skjældsord eller paa anden fornærmelig Maade tiltaler ham, straffes med

Forbedringshuusarbeide, Statsfængsel eller andet Fængsel, dog ikke under 3

Maaneders simpelt Fængsel. - Naar Nogen ellers ved Ord, Tegn eller billedlig

Fremstilling fornærmer fremmede i Venskab med Kongen staaende Magter,

navnlig ved i trykte Skrifter at laste og forhaane de regjerende Personer eller ved

uden at nævne sin Hjemmel at tillægge dem uretfærdige og skammelige

Handlinger, straffes han med Fængsel eller under formildende Omstændigheder

med Bøder fra 50 til 500 Rd.

 

§ 83. Den, som personlig angriber en fremmed Magts Gesandt ved Kongens Hof,

straffes, for. saavidt Lovens almindelige Bestemmelser ikke medføre høiere

Straf, med Forbedringshuusarbeide eller Statsfængsel indtil 2 Aar eller med

andet Fængsel. - Den, som truer en saadan Gesandt med personligt Angreb,

overfalder ham med Skjældsord eller paa anden fornærmelig Maade tiltaler ham,

straffes med Fængsel, - Naar Nogen ellers ved Ord, Tegn eller billedlig

Fremstilling fornærmer ham, straffes han med simpelt Fængsel eller under

formildende Omstændigheder med Bøder fra 50 til 500 Rd.

 

§ 84. I de i §§ 82 og 83 nævnte Tilfælde, med Undtagelse af de i § 82 1ste og 2det

Stykke omhandlede, finder offentlig Paatale kun Sted, naar det af vedkommende

fremmede Regjering eller Gesandt forlanges, og da efter Justitsministerens

Befaling.Tiende Kapitel.

Forbrydelser mod Statsforfatningen.
 

§ 85. Den, som foretager nogen Handling, der sigter til at berøve Kongen Livet,

Friheden eller Thronen, straffes paa Livet. - Den, som i den Hensigt at forandre

Statsforfatningen eller den bestaaende Thronfølgeorden, opvækker Oprør, eller

paa andre Maader fremkalder eller leder Voldsgjerninger, der tilsigte at bevirke

en saadan Forandring, straffes paa Livet eller med Tugthuusarbeide paa Livstid. -

Den, som deeltager i Oprør eller Vold af den omhandlede Beskaffenhed, ansees

med Strafarbeide mindst i 3 Aar.

 

§ 86. Den, som paa anden ulovlig Maade søger at bevirke en Forandring i

Statsforfatningen eller Thronfølgeordenen, ansees med Strafarbeide eller under

formildende Omstændigheder med Statsfængsel.

 

§ 87. Samme Straf, dog ikke over 8 Aar, ifalder den, der ved Vold, Trusel om Vold

eller paa anden ulovlig Maade søger at forhindre Foretagelsen af de

forfatningsmæssige Valg eller de lovgivende Forsamlingers Sammentræden og

Virksomhed til en given Tid, uden at en Kuldkastelse af Forfatningen tilsigtes.


 

Ellevte Kapitel.

Forbrydelser mod Kongen og Kongehuset saavel som imod de lovgivende
Forsamlinger m. m.

 

§ 88. Forgriber Nogen sig paa Kongens Person, ansees han, forsaavidt ikke Lovens

almindelige Bestemmelser medføre høiere Straf, med Tugthuusarbeide.

 

§ 89. Den, som overfalder Kongen med Trusler, Skjældsord eller anden Forhaanelse,

eller paa anden fornærmelig Maade tiltaler ham, ansees med Strafarbeide eller

Statsfængsel fra 1 indtil 8 Aar.

 

§ 90. Naar Nogen ellers ved Trusler, Forhaanelser eller anden fornærmelig Adfærd

krænker den Ærbødighed, der skyldes Kongen, straffes han med Fængsel, dog

ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller med Forbedringshuusarbeide.

 

§ 91. Den, som foretager nogen Handling, der sigter til at berøve Dronningen,

Thronfølgeren eller Enkedronningen Livet eller Friheden, straffes paa Livet eller

med Tugthuusarbeide.

 

§ 92. Forgriber Nogen sig ellers paa Dronningens, Thronfølgerens eller

Enkedronningens Person, ansees han, forsaavidt Lovens almindelige

Bestemmelser ikke medføre høiere Straf, med Strafarbeide.

 

§ 93. Udøves nogen af de i §§ 89 og 90 omhandlede Forbrydelser mod Dronningen,

Thronfølgeren eller Enkedronningen, blive de deri foreskrevne Straffe at

nedsætte, efter Omstændighederne indtil det Halve.

 

§ 94. Begaaes nogen af de i §§ 88 - 90 omhandlede Forbrydelser mod nogen anden af

de efter Thronfølgeloven arveberettigede Prindser eller mod nogen her i Riget

boende Prindsesse, der hører til det danske Kongehuus, blive Lovens almindelige

Straffe at forhøie efter Omstændighederne indtil det Dobbelte.

 

§ 95. Den, som antaster nogen af de lovgivende Forsamlingers Sikkerhed eller Frihed,

udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende Befaling, ansees, forsaavidt

Forbrydelsen ikke gaaer ind under § 85, med Strafarbeide eller Statsfængsel.

 

§ 96. Samme Straf kommer til Anvendelse paa den, der paa lige Maade forgriber sig

paa Statsraadet, naar dette ifølge Grundloven fører Regjeringen, Rigsretten eller

Høisteret.

 

§ 97. De i §§ 88-94 omhandlede Forbrydelser paatales kun efter Befaling, af

Justitsministeriet.
Tolvte Kapitel.

Forbrydelser mod den offentlige Myndighed og Orden.

 

§ 98. Den, som med Vold eller Trusel om Vold overfalder en Embedsmand under

Udførelsen af hans Embedsgjerning eller i Anledning af samme, saavelsom den,

der paa lige Maade søger at tvinge en Embedsmand til at foretage en

Embedshandling eller at afholde ham fra dens Udførelse, ansees, forsaavidt

Forbrydelsen ikke efter sin Beskaffenhed medfører høiere Straf, med

Strafarbeide indtil 6 Aar eller under formildende Omstændigheder med Fængsel,

dog ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel. - Lægger ellers Nogen en

Embedsmand Hindringer iveien for Udførelsen af hans Embedsforretninger,

straffes han med Fængsel eller Bøder, - Lige med Embedsmænd ansees i den

omhandlede Henseende Amtsraadsmedlemmer, Sogneforstandere eller andre

lignende valgte Ihændehavere af offentlig Myndighed med Hensyn til Udøvelsen

af samme.

 

§ 99. Den, som gjør sig skyldig i Vold eller Trusel om Vold mod Skildvagter,

Militairpatrouille eller andre udkommanderede Militairpersoner eller lægge dem

Hindringer iveien for Udførelsen af deres Hverv, straffes efter Forskrifterne i §

98, dog at Straffen i de under sammes 1ste Stykke hørende Tilfælde efter

omstændighederne kan nedsættes indtil 1 Maaneds simpelt Fængsel.

 

§ 100. Foretager Nogen de i § 98 betegnede Handlinger mod under ordnede Rets- eller

Politibetjente, Toldassistenter, Sognefogder, Stævningsmænd eller andre

lignende offentlige Bestillingsmænd, straffes han med Forbedringshuusarbeide

indtil 2 Aar, Fængsel eller under formildende Omstændigheder med Bøder. -

Lige med de nævnte Bestillingsmænd ansees de Personer, som af Retten eller

øvrigheden i Embedsmedfør ere kaldte til Bistand ved Udførelsen af offentlige

Forretninger.

 

§ 101. Den, som med Haan, Skjældsord eller anden fornærmelig Tiltale overfalder en

Embedsmand eller nogen anden af de i §§ 98-100 omhandlede Personer under

Udførelsen af deres Embede eller Bestilling eller i Anledning af samme, straffes

med Fængsel eller Bøder.

 

§ 102. Ved Udmaalingen af de i §§ 98-101 fastsatte Straffe bliver den Omstændighed,

at vedkommende Embedsmand eller Bestillingsmand selv ved sin urigtige

Adfærd har givet Anledning til Gjerningen, at tage i Betragtning som en

Formildelsesgrund, og kan endog under denne Forudsætning Straf af Fængsel

nedsættes til Bøder.§ 103.
Har en samlet Mængde offentlig ved Ord eller Handlinger tilkjendegivet den

Hensigt i Forening at tvinge øvrigheden til at foretage eller undlade en Handling

eller i Forening at vise voldsom Modstand imod Udførelsen af en af Øvrigheden

truffen Bestemmelse, blive Hovedmændene, forsaavidt der øves Vold mod

Person eller Gods, at ansee med Strafarbeide indtil 6 Aar, og de øvrige

Deeltagere med Fængsel, ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar. - Øves ingen Vold mod Person eller Gods,

men den forsamlede Mængde dog ikke har villet efterkomme øvrighedens

Opfordring til at gaae fra hinanden (§ 104), straffes Hovedmændene med

Fængsel, ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar, og de øvrige Deeltagere med Fængsel.

Saafremt derimod den forsamlede Mængde, uden at have forøvet Vold mod

Person eller Gods, enten af egen Tilskyndelse eller paa Opfordring af øvrigheden

igjen er gaaet fra hinanden, blive kun Hovedmændene at straffe med Fængsel

eller med Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar.

 

§ 104. Naar en paa offentligt Sted forsamlet Mængde tre Gange af øvrigheden i

Kongens og Lovens Navn er opfordret til at skilles ad, straffes de, der ikke

efterkomme denne Befaling, med Bøder eller Fængsel. - Øver Nogen derhos

Vold mod Person eller Gods, uden at Forholdet dog falder ind under § 103,

ansees han med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med

Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar.

 

§ 105. Den, som ulovlig borttager eller beskadiger en efter øvrighedens Foranstaltning

opstaaet Bekjendtgjørelse, straffes med Bøder eller Fængsel.

 

§ 106. Paa samme Maade straffes den, som uden Beføielse forsætlig aftager eller

beskadiger de af en offentlig Myndighed i Embedsmedfør anbragte Segl eller

Mærker, forsaavidt Handlingen ikke udgjør en anden selvstændig Forbrydelse.

 

§ 107. Den, som tilegner sig en ham ikke tilkommende offentlig Myndighed, der kun

kan udøves i Kraft af et offentligt Embede, Bestilling eller Ombud, straffes,

forsaavidt Handlingen ikke efter sin Beskaffenhed medfører større Straf, med

Bøder eller med simpelt Fængsel indtil 1 Aar.

 

§ 108. Den, som befrier en Fange ud af øvrighedens eller Rettens Magt eller skaffer

ham Midler og Leilighed til hans Undvigelse, straffes med Fængsel eller med

Forbedringshuusarbeide, som, forsaavidt der er anvendt Vold eller Trusel om

Vold mod Bevogterne, eller Befrieren har forsynet Fangen med Redskaber til paa

saadan voldelig Maade at iværksætte Undvigelsen, kan stige til 4 Aar. - Befrier

Nogen en paagreben eller anholdt Person eller skaffer ham Midler og Leilighed

til Undvigelse, straffes han med Bøder eller Fængsel, og, forsaavidt Vold er

anvendt, kan Straffen stige til Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.§ 109.
Den, som har erholdt sikker Kundskab om nogen af de i denne Lovs §§ 71, 72,

74 og 85 omhandlede Forbrydelser imod Kongen, Fædrelandet eller

Statsforfatningen, og som ikke derom underretter øvrigheden, skjøndt Saadant

kunde skee uden Fare for hans eget eller hans Nærmestes Liv eller Velfærd, skal,

dersom Forbrydelsen kommer til Udførelse, straffes med Fængsel eller

Statsfængsel eller Forbedringshuusarbeide. - Under de nævnte Betingelser skal

og den, som har erholdt sikker Kundskab om noget paatænkt Mord, Røveri eller

anden Forbrydelse, hvorved Menneskers Liv udsættes for Fare, straffes med

Fængsel eller Forbedringshuusarbeide, naar han ikke gjør, hvad der staaer i hans

Magt, for at forebygge Forbrydelsen ved at advare den Person, der er udsat for

Fare, eller paa anden efter Omstændighederne hensigtsmæssig Maade, om

fornødent ved Anmeldelse til øvrigheden. - De ovenstaaende Bestemmelser

komme dog ikke til Anvendelse paa Børn under 15 Aar, og ei heller blive den

Skyldiges Ægtefælle, Sødskende, Slægtninge eller Besvogrede i op- og

nedstigende Linie, hans Fosterforældre eller hans Fosterbørn at straffe for

undladt Angivelse til Øvrigheden.

 

§ 110. Den, som skjuler en Person, om hvem han veed, at han er en undvegen Fange,

eller at han paa Grund af Forbrydelser forfølges af det Offentlige, eller som

understøtter hans Flugt, straffes med Bøder eller Fængsel. Sidstnævnte Straf,

eller under formildende Omstændigheder Bøder, bliver at anvende paa den, der

umiddelbart efterat en Forbrydelse er begaaet, eller naar den forfølges af det

Offentlige, tilintetgjør eller skjuler Forbrydelsens Spor. - Ægtefæller, Sødskende,

Slægtninge eller Besvogrede i op- og nedstigende Linie samt Fosterforældre og

Fosterbørn blive dog ikke at straffe for saadanne Handlinger.

 

§ 111. Undvigelser og Sammenrottelser af de til Strafarbeide hensatte Fanger saavelsom

Forbrydelser af dem mod de ved Strafanstalten ansatte Embedsmænd eller

Betjente straffes efter de derom i Lovene om Strafanstalterne indeholdte

Bestemmelser. - Have andre Fanger indgaaet Forening om fælles Undvigelse,

straffes de med simpelt Fængsel indtil 2 Maaneder eller andet Fængsel i

tilsvarende Tid.

 

§ 112. Forhindrer Nogen ved Vold eller Trusel om Vold Retsmøder, Samling af

kommunale Myndigheder eller anden lovbefalet Samling i offentligt Anliggende,

bliver han at straffe med Fængsel eller Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar. -

Samme Straf eller efter Omstændighederne Bøder ifalder den, som ved Vold

eller paa anden lignende Maade afbryder eller forstyrrer Forretningerne eller

Forhandlingerne i saadant Møde eller Forsamling.

 

§ 113. Den, som ved Vold eller Trusel om Vold antaster Valgfriheden enten ved at

forhindre Nogen i at udøve sin Valgret til nogen af de lovgivende Forsamlinger

eller ved at tvinge ham til at stemme paa en vis Maade, straffes med

Forbedringshuusarbeide eller Fængsel. - Den sidstnævnte Straf er ogsaa

anvendelig paa den, der ved Foretagelsen af de forfatningsmæssige Valg gjør sig

skyldig i forsætlige Forvanskninger, eller som kjøber en Andens Stemme.

 

§ 114. Hvo som sælger sin Stemme ved Valg til de lovgivende Forsamlinger, ansees

med Bøder og forbryder sin Valgret, første Gang for et Tidsrum af 5 Aar, anden

Gang for bestandig.

 

§ 115. Begaaes nogen af de i § 113 nævnte Handlinger ved Kommunalvalg, bliver Straf

af Fængsel eller under formildende Omstændigheder af Bøder at anvende. - Den,

som sælger sin Stemme ved Kommunalvalg, ansees med Bøder og forbryder sin

kommunale Valgret, første Gang for et Tidsrum af 5 Aar, anden Gang for

bestandig.

 

§ 116. Tager Nogen ulovligt sig selv til Rette, ansees han, forsaavidt Gjerningen ikke

efter den øvrige Lovgivning maatte medføre strengere Straf, med Bøder. Saadan

Selvtægt er ikke Gjenstand for offentlig Paatale.

 

Trettende Kapitel.

Om Forbrydelser i Embedsforhold.

 

§ 117. Den Embedsmand, som fordrer, modtager eller lader sig tilsige Gaver eller andre

Fordele, til hvilke han er uberettiget, for sine Embedshandlinger, dog uden

iøvrigt derved at krænke nogen Embedspligt, straffes med Bøder, ikke under 50

Rd., simpelt Fængsel eller Embedsfortabelse.

 

§ 118. Naar en Embedsmand fordrer, modtager eller lader sig tilsige Gaver eller andre

Fordele for Krænkelse af en Embedspligt, straffes han med Embedsfortabelse og

med Fængsel, ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller

Forbedringshuusarbeide.

 

§ 119. Den, som yder, lover eller tilbyder en Embedsmand Gaver eller andre Fordele for

at formaae ham til at foretage eller undlade Noget, hvorved han gjør sig skyldig i

Krænkelse af sin Embedspligt, straffes med Fængsel eller Bøder.

 

§ 120. Den Dommer, som i sin Dommervirksomhed fordrer, modtager eller lader sig

tilsige Gaver eller andre Fordele, til hvilke han er uberettiget, straffes med

Embedsfortabelse og under skjærpende Omstændigheder tillige med Fængsel

ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller Forbedringshuusarbeide. - Gjør

en Nævning sig i sin Virksomhed som saadan skyldig i lige Brøde, straffes han

med Forbedringshuusarbeide eller Fængsel.

 

§ 121. Den, som bestikker eller søger at bestikke en Dommer eller en Nævning, straffes

med Fængsel eller under særdeles skjærpende Omstændigheder med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar, forsaavidt Gjerningen ikke efter andre

Bestemmelser maatte medføre høiere Straf.

 

§ 122. I de i §§ 117-121 omhandlede Tilfælde blive de ydede Gaver eller Fordele eller

sammes Værdi at tilkjende Statskassen.

 

§ 123. Gjør en Dommer sig i sin Dommervirksomhed forsætlig skyldig i nogen

Uretfærdighed, straffes han med Embedsfortabelse og med Strafarbeide indtil 10

Aar eller under formildende Omstændigheder Fængsel, ikke under 1 Aar.

 

§ 124. En Embedsmand, som misbruger sin Embedsmyndighed til retsstridig at tvinge

Nogen til at foretage, taale eller undlade Noget, straffes, forsaavidt Gjerningen

ikke efter sin øvrige Beskaffenhed medfører større Straf, med simpelt Fængsel

eller under skjærpende Omstændigheder med Embedsfortabelse.

 

§ 125. En Embedsmand, som under Udførelsen af sit Embede ulovlig anvender Hug og

Slag eller anden Vold, straffes, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin øvrige

Beskaffenhed medfører større Straf, med Bøder eller simpelt Fængsel eller

Embedsfortabelse.

 

§ 126. Naar en Undersøgelsesdommer i en Strafferetssag anvender ulovlige

Tvangsmidler for at udpresse Tilstaaelse eller Forklaring, straffes han med

simpelt Fængsel eller Embedsfortabelse eller under formildende

Omstændigheder med Bøder.

 

§ 127. Den Dommer, som foretager eller lader foretage en lovstridig Fængsling eller

lovstridig forlænger en Fængslings Varighed, straffes, forsaavidt Gjerningen ikke

efter sin øvrige Beskaffenhed medfører større Straf, med simpelt Fængsel, ikke

under 1 Maaned, eller med Embedsfortabelse.

 

§ 128. Den Embedsmand, som foretager eller lader foretage en ulovlig Anholdelse,

Huusundersøgelse eller Beslaglæggelse og Undersøgelse af Breve og andre

Papirer, straffes med Bøder, simpelt Fængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Embedsfortabelse.

 

§ 129. For Overtrædelse af de i Grundlovens §§ 85 og 86 indeholdte Bestemmelser, at

Enhver, der anholdes, inden 24 Timer skal stilles for en Dommer, at en af

Grunde ledsaget Kjendelse skal afsiges snarest muligt og senest inden 3 Dage, at

Ingen kan underkastes Varetægtsfængsel for en Forseelse, som kun kan medføre

Straf af Pengebod eller simpelt Fængsel, og at der til Huusundersøgelse eller

Beslaglæggelse samt Undersøgelse af Breve og andre Papirer udfordres en

Retskjendelse, hvor ingen Lov hjemler en særegen Undtagelse, straffes

Vedkommende, forsaavidt Handlingen ikke efter sin øvrige Beskaffenhed

medfører større Straf, med Bøder.

 

§ 130. En Embedsmand, som foranlediger, beslutter eller fortsætter en kriminel

Undersøgelse mod Nogen, hvis Uskyldighed er ham bekjendt, straffes med

Embedsfortabelse og Fængsel, ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller

under skjærpende Omstændigheder Forbedringshuusarbeide. - Samme Straf

rammer den Embedsmand, der forsætlig lader en ikjendt Straf fuldbyrde med

Tilsidesættelse af de med Hensyn til Dommens Prøvelse ved høiere Ret eller

Benaadning gjældende Bestemmelser. - Begaaes Handlingen i sidstnævnte

Tilfælde af Uagtsomhed, straffes han med Bøder eller simpelt Fængsel.

 

§ 131. Naar en Embedsmand, som ifølge sit Embede skal virke til Straffemagtens

Haandhævelse, med Forsæt undlader at forfølge en strafbar Handling eller

foretager eller efterlader Noget for at bevirke enten Frifindelse eller en mindre

Strafs Idømmelse eller for at forskaane Nogen for at udstaae den ham paalagte

Straf, straffes han, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin øvrige Beskaffenhed

medfører større Straf, med simpelt Fængsel, Embedsfortabelse eller under

formildende Omstændigheder med Bøder.

 

§ 132. Har en Embedsmand, hvem en Fanges Bevogtning paaligger, forsætlig ladet

Fangen undvige eller befordret hans Undvigelse, straffes han med

Embedsfortabelse og under skjærpende Omstændigheder tillige med Fængsel

eller Forbedringshuusarbeide. - Er det skeet af Uagtsomhed eller Forsømmelse,

straffes han med Bøder, simpelt Fængsel eller Embedsfortabelse.§ 133.
Hvis nogen Embedsmand, for at tilvende sig eller Andre en Fordeel eller for at

skade Andre, i de til hans Embede hørende Protokoller anfører, hvad der ikke er

foregaaet, eller anfører Noget anderledes, end det er foregaaet, udsteder

Dokumenter, som han har at udfærdige efter sine Embedsbøger, af et falsk

Indhold, forfalsker, tilintetgjør eller paa anden Maade forvansker Dokumenter,

som ifølge hans Embede ere ham betroede eller tilgængelige for ham, straffes

han, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin øvrige Beskaffenhed medfører større

Straf, med Embedsfortabelse og med Strafarbeide indtil 6 Aar eller under

formildende Omstændigheder Fængsel, ikke under 6 Maaneders simpelt

Fængsel.

 

§ 134. Har Nogen foretaget nogen af de i § 133 ommeldte Handlinger, uden at

Gjerningen kan henføres under Bestemmelserne i samme, eller iøvrigt i

Embedsmedfør afgivet en falsk Attest eller Forklaring, eller forsætlig undladt i

Attesten eller Forklaringen at oplyse Omstændigheder, der maae ansees

væsentlig at henhøre til den omhandlede Sag, straffes han med

Embedsfortabelse, simpelt Fængsel, ikke under 1 Maaned, eller under

formildende Omstændigheder med Bøder,

 

§ 135. Befindes nogen Embedsmand, der har offentlige Midler under Hænder og derfor

staaer til Regnskab, at have Kassemangel, skal han have sit Embede forbrudt.

Under skjærpende Omstændigheder bliver han derhos at straffe med

Forbedringshuusarbeide, og er han undvegen med nogen Deel af de ham

betroede Midler eller har forsøgt herpaa, kan Straffen stige indtil Strafarbeide i 8

Aar. - Sidstnævnte Straf er ogsaa anvendelig paa ham, naar han paa svigagtig

Maade har søgt at skjule Kassemangelen, saasom naar de til Indførelse af

Indtægterne eller Udgifterne eller til Kontrol med samme bestemte Bøger,

Registre eller Regninger forsætlig ere urigtig førte, forfalskede eller skaffede til

Side, eller naar falske Regnskaber eller Regnskabsuddrag eller andre Bilag til

samme ere fremlagte, eller Indholdet falskelig er angivet paa Foustager, Poser

eller Pakker. - Hvad ovenfor er anført om Mangler med Hensyn til betroede

Penge og Penge-Effekter, finder ogsaa Anvendelse i Henseende til Korn,

Fourage, Materialier og andre lignende Gjenstande. - Dersom den forefundne

Kassemangel dækkes inden 3 Gange 24 Timer, kan under iøvrigt formildende

Omstændigheder Tiltale bortfalde, naar vedkommende Ministerium dertil giver

sit Samtykke.

 

§ 136. Den Bogholder, Revisor, Kassekontrolleur eller anden Embedsmand, der

befindes at have seet igjennem Fingre med en Oppebørselsbetjent, med hvem han

er sat til at føre Tilsyn, eller iøvrigt er meddeelagtig i hans Brøde, er undergiven

Ansvar og Straf lige med denne.

 

§ 137. En Embedsmand, hvem det paaligger at hæve Skatter eller andre offentlige

Afgifter, skal, naar han til egen Fordeel kræver eller oppebærer deslige Skatter

eller Afgifter, om hvilke han veed, at de enten aldeles ikke skyldes eller kun med

et ringere Beløb, straffes med Embedsfortabelse og under skjærpende

Omstændigheder tillige med Fængsel eller Forbedringshuusarbeide.

 

§ 138. Hvis nogen ved Postvæsenet ansat Embedsmand ulovlig aabner, tilintetgjør eller

understaaer de til Forsendelse med Posten indleverede Breve eller Pakker eller

vidende understøtter en Anden i saadan Færd, straffes han, forsaavidt Gjerningen

ikke efter sin øvrige Beskaffenhed medfører større Straf, med Embedsfortabelse

og under skjærpende Omstændigheder tillige med Fængsel eller

Forbedringshuusarbeide.

 

§ 139. Den Embedsmand, der aabenbarer, hvad der hans Embede vedkommende bør

holdes hemmeligt, straffes, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin øvrige

Beskaffenhed medfører større Straf, med Bøder, simpelt Fængsel eller

Embedsfortabelse.

 

§ 140. En Embedsmand, som forsætlig forleder eller søger at forlede de ham

underordnede Embedsmand til Embedsovertrædelser, ansees med den for disse

Overtrædelser bestemte Straf, og kan derhos efter Omstændighederne dømmes til

at have sit Embede forbrudt, hvor ikke denne Straf efter selve Forbrydelsens

Beskaffenhed er paabudt.

 

§ 141. Misbruger en Embedsmand i andre Tilfælde end de ovenfor nævnte sin

Embedsstilling til egen Fordeel eller til at foretage Noget, hvorved Privates eller

det Offentliges Rettigheder krænkes, straffes han, forsaavidt Gjerningen ikke

efter sin øvrige Beskaffenhed medfører større Straf, med Bøder, simpelt Fængsel

eller Embedsfortabelse.

 

§ 142. Den Embedsmand, som nægter eller forsætlig undlader at opfylde, hvad der er

ham lovlig befalet, straffes med Bøder, simpelt Fængsel eller Embedsfortabelse.

 

§ 143. Forsømmelse eller Skjødesløshed i Embedsførelse, hvorfor Straf ei særskilt i

Lovgivningen er fastsat, straffes ligeledes, naar Nogen oftere deri gjør sig

skyldig, eller naar grov Forsømmelse eller Skjødesløshed er udviist, med Bøder,

simpelt Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med Embedsfortabelse.

 

§ 144. Hvad ovenfor om Embedsmænd og Embeder er fastsat, gjælder tillige med

Hensyn til Bestillingsmænd og de dem betroede Bestillinger, dog saaledes at

Straffen forholdsviis kan nedsættes, og at istedetfor Embedsfortabelse efter

Omstændighederne Fængsel eller Bøder kan anvendes paa Bestillingsmænd. - De

foregaaende Bestemmelser ere derhos ikke alene gjældende med Hensyn til dem,

der ere fast ansatte i Embede eller Bestilling, men ogsaa med Hensyn til dem,

hvem det er overdraget midlertidig at forestaae et Embede eller en Bestilling eller

at udføre nogen dertil hørende Forretning, dog saaledes at hvor Embeds- eller

Bestillingsmanden skulde fradømmes Embede eller Bestilling, vil Straf af

Fængsel eller Bøder træde istedet.


 

Fjortende Kapitel.

Meened og andre dermed beslægtede Forbrydelser.

 

§ 145. Det Vidne, der for Retten edelig aflægger falsk Forklaring, hvad enten

Edfæstelsen følger efter Forklaringen, eller denne afgives i Henhold til en

foregaaende Edfæstelse, ansees med Strafarbeide fra 2 indtil 10 Aar, forsaavidt

ikke høiere Straf maatte være forskyldt ifølge Beskaffenheden af det ved den

falske Forklaring bevirkede eller tilsigtede Onde. Tilbagekalder Vidnet af egen

Drift sin falske Forklaring, kan en ringere Grad af Strafarbeide anvendes, og

under særdeles formildende Omstændigheder kan Straffen endog bestemmes til

Fængsel paa Vand og Brød, dog ikke under 4 Gange 5 Dage.

 

§ 146. Naar Nogen uden at Være bleven taget i Ed har aflagt falsk Forklaring for

Retten, straffes han med Fængsel paa Vand og Brød, ikke under 2 Gange 5 Dage,

eller med Forbedringshuusarbeide; dog kan Straffen under særdeles for ham

talende Omstændigheder bestemmes til simpelt Fængsel, ikke under 2 Maaneder.

Dersom han af egen Drift tilbagekaldet sin falske Forklaring, kan Straffen

nedsættes til simpelt Fængsel i 8 Dage eller endog under særegne formildende

Omstændigheder aldeles bortfalde.

 

§ 147. Har Nogen i offentlig Straffesag afgivet falsk Vidneforklaring, men det befindes,

at Sagen gjaldt ham selv, eller at han havde Anledning til at antage dette, bliver

han ikke at straffe, hvis Forklaringen ikke er bleven bekræftet med Ed; har

Edfæstelse fundet Sted, kan Straf af Fængsel anvendes. - Befindes det iøvrigt i

Tilfælde, hvor Nogen har aflagt falsk Forklaring for Retten, at Vidnesbyrd ikke

burde have varet affodret ham paa Grund af hans Forhold til Sagen eller Parterne,

blive de i §§ 145 og 146 foreskrevne Straffe at nedsætte, og kan, naar Edfæstelse

ikke har fundet Sted, under formildende Omstændigheder endog Straf af Bøder

anvendes.

 

§ 148. Har et Vidne alene af Ubetænksomhed undladt at meddele, hvad han vidste til

Sagens Oplysning, straffes han med Fængsel eller under særdeles formildende

Omstændigheder med Bøder.

 

§ 149. Naar Mænd, som af Retten, øvrigheden eller anden offentlig Myndighed ere

udnævnte til at afholde Syns-, Skjøns eller Taxationsforretninger, under Ed eller i

udtrykkeligt Henhold til en forhen aflagt Ed afgive saadant Syn, Skjøn eller

Taxation mod deres Overbeviisning, blive de at straffe som falske Vidner. -

Gjøre deslige Mænd sig skyldige i mindre betydelige Misligheder, straffes de

med, Fængsel eller under særdeles formildende Omstændigheder med Bøder.

 

§ 150. Har en Part for Retten bekræftet sit Udsagn med falsk Ed, bliver han at straffe

lige med et falsk Vidne. Dersom han imidlertid kun har villet frie sig selv for

Straf ved saadan falsk Ed, kan Straffen efter Omstændighederne nedsættes,

endog til den laveste Grad af Forbedringshuusarbeide eller, forsaavidt

Forudsætningen for § 145 2det Punktum er tilstede, til Fængsel paa Vand og

Brød i 2 Gange 5 Dage

 

§ 151. Hvis Nogen, der udenfor de ovennævnte Tilfælde for en offentlig Myndighed har

at bekræfte Noget med sin Ed, gjør sig skyldig i Meened, bliver han at straffe

med Forbedringshuusarbeide. Tilbagekalder han af egen Drift sit falske Udsagn,

kan Straffen under formildende Omstændigheder nedsættes til Fængsel paa Vand

og Brød i 2 Gange 5 Dage.

 

§ 152. De ovenfor givne Bestemmelser gjælde ogsaa med Hensyn til falsk skriftlig

Bekræftelse i Henhold til en tidligere aflagt Ed, saavelsom med Hensyn til

saadan Bekræftelse under Ed, hvor Lovene, hjemle Anvendelse af skriftlig Ed.

 

§ 153. Ligeledes ere de ovenanførte Straffebestemmelser anvendelige paa dem, der

enten aflægge Ed paa anden end den i Loven foreskrevne almindelige Maade

eller afgive en Forsikkring, der træder i Eds Sted.

 

§ 154. Den, som i de Tilfælde, hvor Loven paabyder eller tilsteder Saadant, afgiver en

Ærklæring under Tilbud af Ed eller paa Tro og Love, straffes, naar Erklæringen

befindes at være falsk, med Fængsel eller under formildende Omstændigheder

med Bøder, forsaavidt særlige Lovbestemmelser ikke maatte foreskrive nogen

anden Straf.

 

§ 155. Naar Nogen ellers til Brug i Retsforhold, der vedkomme det Offentlige, afgiver

falsk skriftlig Ærklæring eller skriftlig bevidner Noget, hvorom han ingen

Kundskab har, bliver han at straffe med Bøder eller Fængsel, forsaavidt

Gjerningen ikke efter sin Beskaffenhed medfører høiere Straf.


 

Femtende Kapitel.

Forbrydelser med Hensyn til Religionen.

 

§ 156. Den, der driver Spot med eller forhaaner noget her i Landet bestaaende

Religionssamfunds Troeslærdomme eller Gudsdyrkelse, straffes med Fængsel,

ikke under 1 Maaneds simpelt Fængsel, eller under særdeles formildende

Omstændigheder med Bøder.

 

§ 157. Forhindrer Nogen ved Vold eller Trusel om Vold Afholdelsen af Gudstjeneste

eller anden offentlig kirkelig Handling, straffes han med Fængsel eller

Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar. - Den, som ved at opvække Larm og

Uorden forhindrer eller forstyrrer Gudstjenesten eller de enkelte religiøse

Handlinger, straffes med Bøder eller Fængsel.

 

§ 158. Den, der gjør sig skyldig i Krænkelse af Gravfreden, straffes, forsaavidt

Handlingen ikke efter sin øvrige Beskaffenhed medfører større Straf, med

Fængsel.

 

Sextende Kapitel.

Forbrydelser mod Sædeligheden.

 

§ 159. Den, som gjør sig skyldig i Hoer, straffes med Fængsel eller i Tilfælde af, at det

ægteskabelige Samliv er hævet, og øvrigt under formildende Omstændigheder

med Bøder. Offentlig Paatale finder kun Sted, naar den fornærmede Ægtefælle

forlanger det.

 

§ 160. En gift Person, som indgaaer Ægteskab, ansees med Strafarbeide fra 2 indtil 6

Aar; dog kan Straffen under særdeles formildende Omstændigheder nedsættes til

den laveste Grad af Forbedringshuusarbeide eller endog, naar det ægteskabelige

Samliv i længere Tid har været hævet ifølge Separationsbevilling, saavelsom

naar den Paagjældende havde Anledning til at antage, at den anden Ægtefælle

var afgaaet ved Døden, til Fængsel paa Vand og Brød, dog ikke under 4 Gange 5

Dage. Ugift Person, som indgaaer Ægteskab med en gift Person, vidende, at

denne er en Andens Ægtefælle, straffes med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar

eller under særdeles formildende Omstændigheder med Fængsel paa Vand og

Brød, ikke under 2 Gange 5 Dage. Er den forhen ugifte Person ved Ægteskabets

Indgaaelse herom uvidende, men fortsætter Samlivet efter at være kommen til

Kundskab herom, bliver Straf af Fængsel at anvende.§ 161. Finder legemlig Omgang Sted mellem Slægtninge i op- og nedstigende Linie,

straffes Forældrene med Strafarbeide fra 4 indtil 10 Aar, og Børnene med

Forbedringshuusarbeide eller under formildende Omstændigheder med Fængsel

paa Vand og Brød, ikke under 4 Gange 5 Dage.

 

§ 162. Den, som har legemlig Omgang med sit Stifbarn eller med nogen af dets Afkom

eller med sit Svigerbarn eller med sin i nedstigende Linie Beslægtedes

Svigerbarn, ansees med Strafarbeide indtil 6 Aar, og skal den, som har legemlig

Omgang med sin eller med nogen af sine Forældres Stiffader eller Stifmoder

eller med nogen af sin Ægtefælles Forældre eller Slægtninge i opstigende Linie,

straffes med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar; dog kan Straffen, hvad

Stifbørn eller disses Afkom angaaer, under formildende Omstændigheder

nedsættes til Fængsel, ikke under 2 Maaneders simpelt Fængsel.

 

§ 163. Hvo som har legemlig Omgang med en Person, med hvem han eller hun staaer i

en paa legemlig Omgængelse udenfor Ægteskab grundet Svogerskabsforbindelse

af den i foregaaende Paragraf omhandlede Art, straffes med Fængsel, dog ikke

under 1 Maaneds simpelt Fængsel.

 

§ 164. For legemlig Omgang mellem Heel- eller Halvsødskende bliver Strafarbeide

indtil 6 Aar at idømme, dog at Straffen, hvis Slægtskabsforbindelsen ikke

grunder sig paa, Ægteskab, kan nedsattes til Fængsel, ikke under 2 Maaneders

simpelt Fængsel.

 

§ 165. Have de, som ere saaledes beslægtede eller besvogrede, at de ikke uden Bevilling

maae indgaae Ægteskab sammen, legemlig Omgang med hinanden, straffes de

med Fængsel eller Bøder. Lige finder Straf Anvendelse paa saadanne Beslægtede

eller Besvogrede, naar de indgaae Ægteskab med hinanden uden dertil forinden

at have erhvervet den fornødne Tilladelse.

 

§ 166. Den, der misbruger sin Stilling til at forføre sit Fosterbarn, sin Myndling eller et

ham til Underviisning og Opdragelse betroet Fruentimmer til Samleie, ansees

med Strafarbeide indtil 6 Aar eller under formildende Omstændigheder med

Fængsel paa Vand og Brød ikke under 2 Gange 5 Dage. Dog bortfalder al Straf,

hvis de komme i Ægteskab sammen.

 

§ 167. Øves Utugt af Bestyrer, Forstander eller Opsynsmand ved Fængsel, Strafanstalt,

Fattighuus, Opfostringshuus, Helbredelsesanstalt. eller anden saadan Indretning

med et under hans Opsyn staaende Fruentimmer, straffes han med Fængsel eller

under skjærpende Omstændigheder med Strafarbeide indtil 2 Aar.

 

§ 168. Den, som ved Vold eller Trusler om øieblikkelig livsfarlig Vold tiltvinger sig

Samleie med en uberygtet Kvinde, ansees med Strafarbeide, ikke under 4 Aar,

eller under særdeles skjærpende Omstændigheder med Livsstraf. Øves saadan

Færd mod berygtet Kvinde, bliver en forholdsmæssig ringere Straf at anvende,

dog ikke under 2 Aars Forbedringshuusarbeide.

 

§ 169. Forskaffer Nogen sig Samleie med en Kvinde ved Trusler, der uden at kunne

henføres under de i § 168 ommeldte dog med Føie kunde antages at medføre

Fare for hendes eget eller hendes Nærmestes Liv, Helbred, eller Velfærd, bliver

Strafarbeide indtil 8 Aar at anvende.

 

§ 170. Den, som forskaffer sig legemlig Omgang med en Kvinde, der befinder sig i en

Tilstand, hvori Brugen af hendes fri Villie er hende betagen eller hun er ude af

Stand til at modsætte sig Gjerningen, straffes, hvis han selv i den nævnte Hensigt

har fremkaldt saadan Tilstand, paa samme Maade som i § 168 bestemt; i andet

Fald bliver Strafarbeide indtil 8 Aar eller, naar det er en berygtet Kvinde, under

formildende Omstændigheder Fængsel paa Vand og Brød at anvende.

 

§ 171. Bringer Nogen ved List eller Magt en Kvinde i sin Vold for at formaae hende til

Utugt, ansees han med Strafarbeide indtil 8 Aar, hvilken Straf dog, forsaavidt

Kvinden er berygtet, under formildende Omstændigheder kan nedsættes til

Fængsel paa Vand og Brød ikke under 4 Gange 5 Dage. Skeer det for at formaae

hende til Ægteskab, bliver en efter Omstændighederne indtil det Halve nedsat

Straf at anvende.

 

§ 172. Den, som forleder et Fruentimmer til at tilstaae sig Samleie ved at faae hende til

at antage, at et gyldigt Ægteskab er indgaaet, eller ved at benytte sig af en anden

Vildfarelse hos hende, i hvis Følge hun anseer Samleiet som ægteskabeligt,

ansees med Strafarbeide indtil 8 Aar.

 

§ 173. Bedriver Nogen Utugt med et Pigebarn under 12 Aar, ansees han med

Strafarbeide indtil 8 Aar, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin øvrige

Beskaffenhed medfører høiere Straf.

 

§ 174. Den, som til Utugt forfører et Pigebarn i en Alder af 12 indtil 16 Aar, straffes

med Fængsel, ikke under 2 Maaneders simpelt Fængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Strafarbeide indtil 4 Aar. Tiltale finder dog kun Sted paa

Forældres eller Værges Forlangende.

 

§ 175. Den, som bortfører et ugift Fruentimmer under 18 Aar med hendes Samtykke,

men uden hendes Forældres eller Værges Minde, for med hende at øve Utugt

eller for at indgaae Ægteskab med hende, straffes med Fængsel, ikke under 1

Maaneds simpelt Fængsel, eller, hvor Hensigten har været at øve Utugt og under

iøvrigt skjærpende Omstændigheder, med Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar.

Tiltale finder dog kun Sted paa Forældres eller Værges Forlangende og

bortfalder, saafremt den Paagjældende med Forældres eller Værges Samtykke

ægter Pigen.

 

§ 176. Gjør Nogen sig under de i §§ 161-170, 173 og 174 omhandlede Forudsætninger

skyldig i uteerligt Forhold, uden at legemlig Omgang finder Sted, bliver en

forholdsmæssig mindre Straf at anvende.

 

§ 177. Omgængelse mod Naturen straffes med Forbedringshuusarbeide.

 

§ 178. Naar Personer af forskjelligt Kjøn uagtet Øvrighedens Advarsel om at fjerne sig

fra hinanden vedblive at føre et forargeligt Samliv, straffes de med Fængsel.

 

§ 179. Udlægger et Fruentimmer falskelig Nogen som Barnefader, bliver hun at straffe

med Fængsel eller under formildende Omstændigheder med Bøder. Samme Straf

er anvendelig paa den Mandsperson, der falskelig udgiver sig for Barnefader,

saavelsom paa det Fruentimmer, der falskelig udgiver sig for Moder til en

Andens Barn.

 

§ 180. Fruentimmer, som imod Politiets Advarsel søge Erhverv ved Utugt, straffes med

Fængsel.

 

§ 181. Naar Nogen, som er vidende eller har Formodning om at være behæftet med

venerisk Smitte, øver Utugt med en Anden, bliver Straf af Fængsel eller under

skjærpende Omstændigheder Forbedringshuusarbeide at anvende.

 

§ 182. De, som gjøre sig skyldige i Rufferi, saavelsom de, der for Betaling tilstede

Personer af forskjelligt Kjøn Adgang til deres Boliger for der at øve Utugt, eller

som imod Politiets Forbud have Fruentimmer tilhuse, der ernære sig ved

Løsagtighed, straffes med Forbedringshuusarbeide eller Fængsel paa Vand og

Brød.

 

§ 183. Forældre, Værger, Lærere eller Andre, der forføre deres Børn, Myndlinge eller

de til deres Varetægt eller Opdragelse betroede Personer til Løsagtighed, ansees

med Strafarbeide indtil 6 Aar. - Den Ægtemand, der tvinger sin Hustru til utugtig

Omgang med Andre eller uden hendes Vidende og Villie giver Andre Leilighed

til at forskaffe sig legemlig Omgang med hende, straffes med

Forbedringshuusarbeide. Tilskynder han for Vindings Skyld sin Hustru til utugtig

Omgang med Andre, straffes han med Fængsel paa Vand og Brød.

 

§ 184. Den, som offentliggør et utugtigt Skrift, straffes med Fængsel eller Bøder. Den

samme Straf er anvendelig paa den, som sælger, uddeler eller paa anden Maade

udbreder, eller som offentlig udstiller utugtige Afbildninger.

 

§ 185. Den, som ved uteerligt Forhold Krænker Blufærdigheden eller giver offentlig

Forargelse, straffes med Fængsel paa Vand og Brød eller med

Forbedringshuusarbeide.

 

Syttende Kapitel.

Om Manddrab.

 

§ 186. Den, som forsætlig skiller et andet Menneske ved Livet, straffes med

Tugthuusarbeide fra 8 Aar indtil paa Livstid, eller under skjærpende

Omstændigheder paa Livet.

 

§ 187. Har Drabsmanden udøvet Gjerningen i en ved Mishandling eller grov

Fornærmelse mod ham selv eller hans Nærmeste af den Dræbte fremkaldt oprørt

Sindsstemning, kan Straffen nedsættes til 2 Aars Forbedringshuusarbeide eller

under særdeles formildende Omstændigheder til Fængsel, dog ikke under 1 Aar.

 

§ 188. Har en forsætlig udøvet Legemsfornærmelse havt Døden til Følge, og den

Skyldige, skjøndt han ikke har villet Døden, dog har maattet forudsee denne som

en rimelig eller ikke usandsynlig Følge af Gjerningen, ansees han med

Strafarbeide fra 2 til 12 Aar.

 

§ 189. Har den, der ved en forsætlig tilføiet Legemsfornærmelse foraarsager en Andens

Død, udøvet Gjerningen i en ved Mishandling eller grov Fornærmelse mod ham

selv eller hans Nærmeste af den Dræbte fremkaldt oprørt Sindsstemning, kan

Straffen nedsættes, under iøvrigt formildende Omstændigheder endog til

Fængsel, dog ikke under 6 Maaneders simpelt Fængsel.

 

§ 190. Den, som med Overlæg skiller et andet Menneske ved Livet, straffes paa Livet.

 

§ 191. Dræber Nogen forsætlig sin Slægtning i opstigende Linie eller Ægtefælle, med

hvem han lever i Samliv, skal han have sit Liv forbrudt eller straffes med

Tugthuusarbeide paa Livstid. Dog kan Straffen under særdeles formildende

Omstændigheder gaae ned til 8 Aars Tugthuusarbeide og i det i § 187 nævnte

Tilfælde endog til 2 Aars Strafarbeide.

 

§ 192. En Moder, som forsætlig dræber sit uægte Barn under eller strax efter Fødselen,

ansees med Strafarbeide fra 2 indtil 12 Aar; er Gjerningen imidlertid udført efter

en før Fødselen fattet Beslutning, bliver Strafarbeide fra 4 Aar indtil paa Livstid

at anvende.

 

§ 193. Et frugtsommeligt Fruentimmer, der forsætlig fordriver sit Foster eller dræber det

i Moders Liv, ansees med Strafarbeide indtil 8 Aar. - Samme Straf er anvendelig

paa den, som med Moderens Samtykke i saadan Hensigt anvender Midler paa

hende med den anførte Virkning. - Skeer det uden hendes Vidende og Villie,

ansees Gjerningsmanden med Strafarbeide fra 4 indtil 16 Aar og under særdeles

skjærpende Omstændigheder paa Livstid.

 

§ 194. Naar et udenfor Ægteskab besvangret Fruentimmer føder i Dølgsmaal, og Barnet

derefter findes at være dødt, uden at det kan oplyses, at Døden er indtraadt før

Fødselen, straffes hun, forsaavidt hendes Forhold iøvrigt ikke medfører høiere

Straf, med Forbedringshuusarbeide eller under formildende Omstændigheder

med Fængsel, dog ikke under 4 Maaneders simpelt Fængsel.

 

§ 195. Viser noget udenfor Ægteskab besvangret Fruentimmer ellers uforsvarlig

Omgang ved sin Barnefødsel, og Barnet derefter findes at være dødt, uden at det

kan oplyses, at Døden er indtraadt før Fødselen, straffes hun med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar eller under formildende Omstændigheder

med Fængsel, dog ikke under 2 Maaneders simpelt Fængsel.

 

§ 196. Den, som dræber en Anden efter dennes bestemte Begjæring, straffes med

Forbedringshuusarbeide eller under særdeles formildende Omstændigheder med

Fængsel, dog ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, - Hjælper Nogen en

Anden til at begaae Selvmord, straffes han med Fængsel.

 

§ 197. Den, som udsætter et spædt Barn eller forlader en under hans Varetægt staaende

Person i hjælpeløs Tilstand, straffes med Forbedringshuusarbeide eller under

formildende Omstændigheder navnlig hvis Gjerningen ikke har medført Fare for

den Paagjældendes Liv eller Helbred, med Fængsel, ikke under 2 Maaneders

simpelt Fængsel. Har Handlingen medført det udsatte Barns eller den forladte

Persons Død eller en betydelig Legemsbeskadigelse (§ 204), uden at dette dog

har været tilsigtet, kan Straffen stige til Tugthuusarbeide i 12 Aar.

 

§ 198. Den, som ved Uagtsomhed bliver Aarsag til en Andens Død, straffes, forsaavidt

Handlingen ikke efter sin Beskaffenhed medfører større Straf, med Fængsel, dog

ikke under 14 Dages simpelt Fængsel, eller med Bøder, ikke under 20 Rd. Under

særdeles skjærpende Omstændigheder kan Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar

anvendes.

 

§ 199. Undlader Nogen at komme den, som er stedt i Livsfare, til Hjælp, naar det var

ham muligt uden Fare for Liv eller Helbred, straffes han, hvis den Anden

omkommer, med Fængsel eller Bøder. Samme Straf rammer den, der ikke sørger

for de efter Omstændighederne mulige Redningsmidlers Anvendelse paa

Hængte, Druknede eller paa anden Maade tilsyneladende Omkomne.*)

*) Jvnf. L. 16 Febr. 1866.

 

Attende Kapitel.

Om Vold paa Person og Legemsbeskadigelser.

 

§ 200. Den, som overfalder en Anden med Hug og Slag eller anden personlig Vold uden

dog at tilføie ham Saar eller anden Skade, bliver, naar den Fornærmede under en

af ham anlagt Sag derpaa gjør Paastand, at straffe med Bøder, dog at efter

Omstændighederne Straf af Fængsel kan anvendes, navnlig naar Volden har

været overlagt.

 

§ 201. Øves saadan Vold imod Slægtninge i opstigende Linie, straffes den Skyldige

med Fængsel, ikke under 4 Maaneders simpelt Fængsel, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.

 

§ 202. Den, som mishandler sin Ægtefælle, med hvem han lever i Samliv, bliver, om

Mishandlingen end ikke efterlader Saar eller anden Skade, at straffe med

Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med Forbedringshuusarbeide

indtil 2 Aar. – Paa samme Maade straffes den, der mishandler sine egne eller

Andres til hans Omsorg betroede Børn.

 

§ 203. Tilføier Nogen en Anden Saar eller Skade paa Helbred, som dog ikke er af saa

stor Betydenhed som den nedenfor i S 204 ommeldte, straffes han med Fængsel

eller under skjærpende Omstændigheder med Strafarbeide, der i de i §§ 201 og

202 omhandlede Tilfælde endog kan stige indtil 4 Aar. Er Voldshandlingen ikke

udøvet med Overlæg, kan Straffen dog under iøvrigt formildende

Omstændigheder nedsættes til Bøder, ikke under 20 Rd. - I de her omhandlede

Tilfælde kan ifølge den Fornærmedes Begjæring Tiltale bortfalde, naar ingen

betydelig Skade er skeet.

 

§ 204. Lemlæster Nogen en Anden, berøver ham Synet eller Hørelsen eller tilføier ham

saadan Skade, at Haand, Fod, Øie eller andet Lem af lige Vigtighed bliver

ubrugbart, eller at hans Sjæls- eller Legemskræfter iøvrigt blive saaledes

svækkede, at han er uskikket til at udføre sine Kaldspligter eller det daglige Livs

Sysler enten for bestandig eller for en længere ubestemt Tid, ansees den

Skyldige, naar han enten har villet saadan Skade eller dog har maattet forudsee

den som en rimelig eller ikke usandsynlig Følge af Gjerningen, med Strafarbeide

indtil 12 Aar.

 

§ 205. Er en Voldsgjerning af den i § 204 ommeldte Beskaffenhed udøvet i en ved

Mishandling eller grov Fornærmelse mod Voldsmanden eller hans Nærmeste af

den Overfaldne fremkaldt oprørt Sindsstemning, kan Straffen under iøvrigt

formildende Omstændigheder nedsættes til Fængsel, dog ikke under 3 Maaneders

simpelt Fængsel.

 

§ 206. Have to eller flere Personer tilføiet hinanden Hug, Slag eller anden Vold, der

gaae ind under § 200, og Sag i den Anledning finder Sted, kan Strafansvaret for

den ene eller begge Parter efter Omstændighederne bortfalde. - Tilføies de i §

204 omhandlede Beskadigelser under Slagsmaal, kan Straffen nedsættes under

øvrigt formildende Omstændigheder endog til 2 Maaneders simpelt Fængsel.

 

§ 207. Den, som ved Uagtsomhed bliver Aarsag til, at en Legemsbeskadigelse af den i §

204 omhandlede Art tilføies en Anden, straffes med Fængsel eller Bøder.


 

Nittende Kapitel.

Om Duel.

 

§ 208. Den, som duellerer, straffes med simpelt Fængsel. Hvis Nogen i Duel dræber en

Anden, eller tilføier ham betydelige Legemsbeskadigelser (§ 204), er Straffen

mindst 3 Maaneders Fængsel, Var det mellem Parterne vedtaget, at Kampen

skulde fortsættes, indtil den Enes Død indtraadte, kan Straffen stige indtil 5 Aars

Statsfængsel. - Har Nogen under Duellen ved forsætlig Overtrædelse af

Vedtægt eller Aftale foraarsaget den Andens Død eller tilføiet ham en

Legemsbeskadigelse, bliver den efter Tilfældets Beskaffenhed almindelig

foreskrevne Straf at anvende.

 

§ 209. Sekundanter straffes med simpelt Fængsel, ikke under 2 Maaneder, naar de have

været vidende om, at Duellen skulde fortsættes, indtil den Enes Død indtraadte,

og dog ikke modsat sig Udførelsen af en saadan Overeenskomst, eller de

forsætlig overtræde de Pligter, der ifølge Vedtægt eller Aftale paahvile dem.

 

Tyvende Kapitel.

Om Krænkelse af Andres Frihed.

 

§ 210. Den, som ved Vold eller Trusel om Vold tvinger en Anden til at gjøre, taale eller

undlade Noget, straffes, forsaavidt hans Forhold ikke efter sin Beskaffenhed

medfører høiere Straf, med Bøder eller Fængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar.

 

§ 211. Den, som uberettiget binder eller indespærrer Nogen eller paa anden Maade

betager ham hans personlige Frihed, straffes med Fængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar. Har Handlingen

medført længere Tids Frihedsberøvelse eller havt skadelig Indflydelse paa den

Fornærmedes Sjæls- eller Legemstilstand, eller er Nogen bortført til fremmede

Lande, hensat paa et afsondret Sted, hvorfra han ikke ved egen Hjælp kan

komme bort, eller bleven undergivet uberettigede Personers Magt, kan en høiere

Grad af Strafarbeide anvendes, og Straffen under særdeles skjærpende

Omstændigheder endog stige til Tugthuusarbeide indtil 12 Aar.

 

§ 212. Offentlig Paatale finder i de i § 210 og § 211 1ste Stykke omhandlede Tilfælde

ikkun Sted, naar den Skyldiges Forhold antages at egne sig til større Straf end

Bøder eller simpelt Fængsel. Er offentlig Sag anlagt, og Domstolene ikke finde,

at den Skyldiges Forhold egner sig til høiere Straf, bliver Straf kun at anvende,

naar den Forurettede begjærer den Tiltalte dømt.

 

§ 213. Hvis Nogen ved List eller Magt unddrager Forældre eller andre rette

Vedkommende et Barn under 15 Nar, straffes han med Fængsel, ikke under 2

Maaneders simpelt Fængsel, eller under skjærpende Omstændigheder, navnlig

naar det er skeet i egennyttigt eller usædeligt Øiemed, med Strafarbeide indtil 8

Aar.

 

§ 214. Med Hensyn til Straffen for Negerhandel og Deelagtighed i denne Forbrydelse

forbliver det ved Forskrifterne i Fdg. af 3 Juli 1835, sammenholdt med denne

Lovs Kap. 2 §§ 11 – 16.


 

Et og tyvende Kapitel.

Om Ærefornærmelser.

 

§ 215. Krænker Nogen en Andens Ære ved ubeføiet at tillægge ham Handlinger, der

vilde gjøre ham uværdig til Medborgeres Agtelse, eller om ham at bruge

Benævnelser, som alene kunde hjemles, ved saadanne Handlinger, straffes han

med Bøder fra 20 indtil 500 Rd. eller med simpelt Fængsel fra 14 Dage indtil 6

Maaneder.

 

§ 216. Skeer det i et trykt Skrift eller paa anden Maade, hvorved Ærefornærmelsen

erholder en større Udbredelse, eller paa Steder eller til Tider, der i høi Grad

forøge det Krænkende i Ytringen, straffes den Skyldige med simpelt Fængsel,

ikke under 3 Maaneder, eller med Bøder, ikke under 100 Rd.

 

§ 217. For andre ubeføiede Sigtelser, der maae nedsætte den Angrebnes borgerlige

Agtelse, samt for Ukvemsord eller Skjældsord saavelsom for enhver ved Lader

eller Fagter eller anden Gjerning, der tilkjendegiver Ringeagt, udviist

Fornærmelse anvendes Bøder indtil 500 Rd. eller simpelt Fængsel indtil 6

Maaneder.

 

§ 218. I de i §§ 215 - 217 omhandlede Tilfælde blive derhos de ubeføiede Udtalelser

efter den Fornærmedes Paastand at kjende døde og magtesløse.

 

§ 219. Naar Fornærmelsen tilbagegives Fornærmeren, kunne Domstolene enten for

begge Personer eller for den ene af dem anvende ringere Straf eller efter

Omstændighederne endog lade Straffen aldeles bortfalde.

 

§ 220. Den, der ved offentlige Meddelelser om personlige og huuslige Forhold krænker

Privatlivets Fred, straffes med Bøder fra 10 til 200 Rd. eller med simpelt Fængsel

indtil 2 Maaneder.

 

§ 221. Den, der krænker Huusfreden ved uberettiget at trænge sig ind i en Andens Bolig

eller vægre sig ved paa Opfordring at forlade samme, straffes med Bøder indtil

200 Rd. eller simpelt Fængsel indtil 2 Maaneder.

 

§ 222. Med samme Straf ansees den, der gjør Brud paa Brevhemmeligheden.

 

§ 223. De i dette Kapitel nævnte Handlinger kunne alene paatales af den Fornærmede

eller af den, som ifølge Lovgivningen er berettiget til at handle paa hans Vegne.

Er den, om hvem de fornærmende Udtryk ere brugte, afgaaet ved Døden, ere

hans Ægtefælle, Forældre, Børn eller Sødskende berettigede til at paatale samme,

hvad enten Fornærmelsen er fremført i hans levende Live eller efter hans Død.

 

To og tyvende Kapitel.

Om falske Angivelser og Klagemaal.

 

§ 224. Den, der ved falske Angivelser om en forøvet Lovovertrædelse bevirker, at den

offentlige Myndighed sætter sig i Virksomhed til sammes Opdagelse, straffes,

forsaavidt intet andet Onde derved maatte være tilsigtet, med Fængsel eller

Bøder.

 

§ 225. Hvo som imod bedre Vidende for øvrigheden angiver Nogen for en Forbrydelse,

hvori han er uskyldig, straffes med Fængsel eller efter Omstændighederne,

navnlig naar der i Loven er foreskrevet Livsstraf eller Strafarbeide for den

Forbrydelse, hvorom der er skeet Angivelse, med Strafarbeide indtil 6 Aar.

 

§ 226. Hvo som til Kongen, nogen af de lovgivende Forsamlinger, Ministerierne eller

Øvrigheden indgiver aabenbar falske Klagemaal, straffes med Fængsel eller

Bøder eller under skjærpende Omstændigheder med Forbedringshuusarbeide

indtil 1 Aar, forsaavidt ikke Slutningsbestemmelsen i § 225 maatte medføre

høiere Straf. Er det en Sagfører eller anden Embedsmand, som gjør sig skyldig i

en saadan Forbrydelse, dertil forleder Andre eller dermed er dem behjælpelig,

bliver han efter Omstændighederne tillige at dømme til at have sit Embede

forbrudt.

 

§ 227. Indklæder Nogen en Ansøgning eller Klage til Kongen, nogen af de lovgivende

Forsamlinger, Ministerierne eller Øvrigheden i utilbørlige eller usømmelige

Udtryk, bliver han at straffe med Bøder. - Samme Straf er anvendelig paa den,

der paa en Ansøgning eller Klage urigtig angiver sig som Forfatter af samme.


 

Tre og tyvende Kapitel.

Om Tyveri og Ran.

 

§ 228. Den, som gjør sig skyldig i simpelt Tyveri, straffes første Gang med Fængsel paa

Vand og Brød, ikke under 5 Dage; dog kan Straffen under skjærpende

Omstændigheder, navnlig naar det Stjaalne er af betydelig Værdi, naar Segl er

brudt eller Gjemme aabner ved Vold, Diriker, falske eller tillistede Nøgler, naar

Tyveriet er udøvet mod Skibbrudne, under Ildebrand eller lignende

Ulykkestilfælde, eller naar den Skyldige stod i den Bestjaalnes Tjeneste, eller

hans Forhold til denne iøvrigt gav ham en særegen Leilighed til det begaaede

Tyveri, stige indtil Forbedringshuusarbeide i 2 Aar.

 

§ 229. Følgende Tyverier betragtes som grove og medføre første Gang, de begaaes,

Strafarbeide indtil 8 Aar:

1) naar Nogen paa Marken stjæler Heste, Kvæg eller Faar;

2) naar Nogen i Kirken stjæler Ting, som høre til Kirken eller ere bestemte til at

bruges til en kirkelig Handling, saa og naar Nogen opbryder og stjæler af

Kirkeklokken;

3) naar Nogen stjæler, Noget, der forsendes med Posten, medens det er under,

Postvæsenets Varetægt, hvortil ogsaa henregnes Borttagelse af Breve;

4) naar Tyven ved Vold eller ved Diriker, falske eller tillistede Nøgler har skaffet

sig Indgang i Huus, den dertil hørende Gaard, Værelser, aflukkede Lofts- og

Kjælderrum eller i Skib, eller det er skeet ved at stige over Huus, Muur eller

andet saadant Lukke, eller ved at stige ind igjennem Vinduer, Skorstene eller

andre saadanne Aabninger, som ikke ere bestemte til Indgang. Har Tyven paa

en af de her anførte Maader ved Nattetid skaffet sig Indgang i et beboet Sted eller

beboede Leiligheder i samme, eller har han indsneget sig sammesteds for at

kunne udøve Tyveri til hiin Tid, bliver hertil at tage Hensyn ved Straffens

Udmaaling som en skjærpende Omstændighed;

5) naar Tyven har været beredt paa til sit Forsvar at gjøre Brug af Vaaben eller

andet sligt farligt Redskab.

 

§ 230. Den, som efter een Gang at være dømt for Tyveri gjør sig skyldig i simpelt

Tyveri, straffes med Fængsel paa Vand og Brød, ikke under 3 Gange 5 Dage,

eller med Forbedringshuusarbeide indtil 4 Aar. - Er det et grovt Tyveri, hvori han

findes skyldig, bliver Strafarbeide fra 8 Maaneder til 10 Aar at anvende.

 

§ 231. Findes den, som tidligere 2 Gange er dømt for Tyveri, derefter at have giort sig

skyldig i simpelt Tyveri, bliver han at ansee med Strafarbeide indtil 6 Aar. Er det

et grovt Tyveri, hvori han findes skyldig, bliver Strafarbeide fra 1 til 12 Aar at

anvende.

 

§ 232. Stjæler Nogen 4de Gang eller oftere, bliver, hvis det sidst begaaede Tyveri er

simpelt, Strafarbeide fra 1 til 10 Aar og, hvis det er et grovt Tyveri, fra 2 til 16

Aar eller under særdeles skjærpende Omstændigheder indtil paa Livstid at

anvende.

 

§ 233. Stjæler Barn mellem 10 og 15 Aar, straffes det med Riis eller med simpelt

Fængsel eller med begge de nævnte Straffe i Forening.

 


§ 234.
Borttagelsen af paa Roden staaende Træer eller Dele af samme ansees som andet

Tyveri.

 

§ 235. Medfører den borttagne Gjenstands Ubetydelighed i Forbindelse med dens

øvrige Beskaffenhed og de særegne Omstændigheder, hvorunder Borttagelsen

har fundet Sted, at Handlingen har en mærkelig ringere Grad af Strafværdighed

end Tyveri i Almindelighed, saasom naar Frugter i anden Mands Have eller paa

dennes Mark eller Føde- og Drikkevarer borttages til umiddelbar Foræring, uden

at hermed er forbundet Omstændigheder, som udelukke Handlingen fra den

mildere Bedømmelse, bliver Straf af Bøder indtil 50 Rd. eller simpelt Fængsel

indtil 1 Maaned at anvende. Offentlig Paatale finder kun Sted, naar den

Forurettede begjærer det.*)

*) Jfr. L. 16 Febr, 1866.

 

§ 236. Sætter Nogen sig paa ulovlig Maade i Besiddelse af anden Mands Gods uden

Hensigt til at tilegne sig det eller skille Eieren derved, men alene for at benytte

sig af samme til et bestemt Brug, straffes han med Fængsel eller Bøder. Offentlig

Paatale finder kun Sted efter den Forurettedes Begjæring.

 

§ 237. Den, som gjør sig skyldig i Ran, straffes som for Tyveri.
Kommentarerne til § 237 i Almindelig Borgerlig Straffelov af 10. februar 1866 med henvisninger og domsoversigtet af Eyvind Olrik, Forlaget af Universitetsboghandler G.E.C. GAD 1902, side 216 ff.

 

§ 238. Den, som gjør sig skyldig i Hæleri ved uden foregaaende derom truffen Aftale at

tilforhandle sig eller paa anden Maade modtage eller fordølge stjaalne Koster,

straffes 1ste Gang med Fængsel paa Vand og Brød, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar, 2den Gang med Fængsel paa Vand og

Brød, ikke under 5 Dage, eller med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar, 3die

Gang med lige Fængsel, ikke under 2 Gange 5 Dage, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 3 Aar, og, skeer det oftere, med Fængsel

paa Vand og Brød, ikke under 4 Gange 5 Dage, eller med Strafarbeide indtil 6

Aar.

 

§ 239. Gjør Nogen Vane eller Næringsvei af at tilforhandle sig eller paa anden lignende

Maade at modtage stjaalne Koster, straffes han 1ste Gang med Fængsel paa Vand

og Brød, ikke under 4 Gange 5 Dage, eller med Strafarbeide indtil 4 Aar, og kan

Straffen, naar Forbrydelsen gjentages, stige til 8 Aar.

 

§ 240. Gjør Nogen sig ellers medskyldig i Tyveri, bliver han at straffe efter Reglerne i

denne Lovs Kap. 5, saaledes at Straffen, naar den Skyldige tidligere een eller

flere Gange er dømt for Tyveri eller Meddeelagtighed heri, bliver at bestemme i

Forhold til de for 2den Gang eller oftere begaaet Tyveri foreskrevne Straffe. -

Begaaes Tyveri af den, der tidligere er dømt for anden Medskyld deri end

Hæleri, kan han ikke straffes ringere, end om han igjen havde gjort sig skyldig i

saadan Meddeelagtighed.

 

§ 241. De Domme, som forhen ere Nogen overgaaede for Tyveri eller anden

Meddeelagtighed deri end Hæleri, blive, naar han derefter gjør sig skyldig i

sidstnævnte Forbrydelse, at tage i Betragtning til Straffens Skjærpelse paa

samme Maade, som om han derved var befunden skyldig i Hæleri. - Er Nogen,

som nu skal dømmes for Tyveri eller Meddeelagtighed deri, forhen dømt for

Hæleri, kan han i intet Tilfælde dømmes mildere, end om den nye Forbrydelse

bestod i Hæleri.

 

§ 242. Dersom Nogen, som redelig er kommen i Besiddelse af stjaalne Koster, lægger

Dølgsmaal paa samme, naar de efterlyses, men det efter Omstændighederne maa

antages, at han derved alene har ladet sig bestemme af øieblikkelig Forlegenhed

eller Frygt, bliver han kun at straffe med Bøder eller simpelt Fængsel, og kan

endog al Straf bortfalde, dersom han selv af egen Drift kommer frem med

Kosterne.

 

Fire og tyvende Kapitel.

Om Røveri og Trusler.

 

§ 243. Den, som ved personlig Vold eller Trusel, om øieblikkelig Anvendelse af saadan

fratager eller aftvinger en Anden Penge, Gods, Forskrivning eller andet

Dokument, der begrunder Rettigheder, eller der kunde paadrage den Overfaldne

eller Andre Forpligtelser eller skille ham eller Andre ved Rettigheder, saa og den,

som bruger saadan Vold eller Trusel for at fuldbyrde Tilvendelsen af anden

Mands Eiendom eller bringe det Borttagne i Sikkerhed, ansees med Strafarbeide

fra 1 til 10 Aar. Hvis betydelig Mishandling har fundet Sted, eller Gjerningen

iøvrigt har havt en særdeles farlig Karakteer, saa og naar den Skyldige tilforn er

dømt for Røveri, grovt eller oftere gjentaget Tyveri, kan Straffen stige til

Tugthuusarbeide i 16 Aar og under særdeles skjærpende Omstændigheder endog

til livsvarigt Tugthuusarbeide.

 

§ 244. Gjør Nogen sig skyldig i Sørøveri eller udruster Skib i saadant Øiemed, straffes

han med Tugthuusarbeide paa Livstid eller efter Omstændighederne, navnlig hvis

Nogen er omkommen som Følge af det sørøveriske Overfald, paa Livet.

 

§ 245. Den, som, uden at Handlingen gaaer ind under § 243, for at forskaffe sig eller

Andre Fordeel truer Nogen med Skade paa Liv, Lemmer, Frihed, Ære eller Gods,

straffes med Strafarbeide indtil 6 Aar eller under formildende Omstændigheder

med Fængsel, dog ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel.

 

§ 246. Domme der ere overgaaede Nogen efter §§ 243 -245, skulle i Tilfælde af, at den

Paagjældende senere findes skyldig i Tyveri, have samme Virkning, som om det

havde været Tyvsdomme. - Fremdeles blive Straffedomme for Meddeelagtighed

i Røveri og for Hæleri eller anden Meddeelagtighed i Tyveri at sætte i Klasse

med hinanden i Henseende til den Forbrydelsers Gjentagelse efter §§ 238, 240 og

241 tillagte Virkning.

 

Fem og tyvende Kapitel.

Om ulovlig Omgang med Hittegods og nogle dermed beslægtede Forbrydelser.

 

§ 247. Den, som ikke oplyser Hittegods, straffes med Fængsel, og kan Straffen under

særdeles skjærpende Omstændigheder, navnlig i Gjentagelsestilfælde, stige til

Forbedringshuusarbeide i 2 Aar. Er den fundne Gjenstand af ubetydelig Værdi,

og Omstændighederne iøvrigt tale til Fordeel for den Paagjældende, kan Straffen

nedsættes til Bøder eller endog aldeles bortfalde.

 

§ 248. Bestemmelserne i foregaaende Paragraf komme ogsaa til Anvendelse paa den,

der fordølger eller ulovlig tilegner sig anden Mands Gods, hvoraf han paa anden

Maade tilfældig er kommen i Besiddelse.

 

§ 249. Naar Nogen understaaer eller paa anden Maade uredelig omgaaes med strandet

Gods, bliver han at straffe med Fængsel paa Vand og Brød eller under

formildende Omstændigheder med simpelt Fængsel eller Bøder; dog kan Straffen

under skjærpende Omstændigheder stige til Strafarbeide i 4 Aar.

 

§ 250. Den, som udplyndrer Lig, uden at Handlingen efter sin Beskaffenhed kan ansees

som Tyveri, straffes med Fængsel eller under skærpende Omstændigheder med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.

 

Sex og tyvende Kapitel.

Om Bedrageri.

 

§ 251. Den, som ved at udgive sig for en anden Person, end han er, eller ved at foregive

at være berettiget til at handle paa anden Mands Vegne, fravender Nogen Penge

eller Gods, eller som svigagtig modtager, hvad en Anden paa Grund af urigtigt

Kjendskab til Omstændighederne troer sig pligtig til at betale eller afgive til ham,

eller som ved falske Foregivender forleder Nogen til at kjøbe eller paa anden

lignende Maade at modtage en Gjenstand for noget væsentlig Andet og

Værdifuldere, end den er, eller som, uden Hensigt til at betale, tager Varer paa

Kredit, straffes med Fængsel paa Vand og Brød, ikke under 5 Dage, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar, og kan Straffen under særdeles skjærpende

Omstændigheder, ligesom og naar Forbrydelsen gjentages, stige indtil 6 Aars

Strafarbeide.

 

§ 252. Samme Straf kommer til Anvendelse paa den, som for at forholde en Anden,

hvad der lovlig tilkommer denne, fragaaer Modtagelsen af, hvad der er betroet

ham til Laan, være sig Penge eller Andet, til Leie, Forvaring, Pant eller paa

anden saadan Maade, saavelsom paa den, der svigagtig nægter den

Tilbagegivelse eller Betaling, der har fundet Sted, saa og paa den, som

understaaer noget et Dødsbo tilhørende Gods eller fordølger en samme

tilkommende Fordring, hvilken han er pligtig at opgive, eller som fremfører

opdigtede Fordringer i et Dødsbo eller ved anden Leilighed, hvor de paa Grund

af Vedkommendes Mangel paa Kundskab om Omstændighederne kunne ventes

at sættes igiennem, eller som i bedragerisk Hensigt berøver en Anden Midlerne

til at gjøre en lovlig Fordring gjældende eller til at værge sig imod en urigtig

Fordring ved at fravende ham Dokumenter eller tilintetgjøre disse eller gjøre dem

ubrugelige, eller som foretager Proformaafhændelser eller Proformapantsættelser

for at betage sine Kreditorer Midlerne til at beholde, hvad der tilkommer dem.

 

§ 253. Samme Straf anvendes fremdeles paa den, som i bedragerisk Hensigt afhænder

eller pantsætter eller paa anden svigagtig Maade, hvorved rette Eiers

Eiendomsret kunde gaae tabt, tilegner sig Gods, der er ham betroet til Laan, Leie,

Forvaring, Bestyrelse eller Pant, eller hvorover Trediemand har erhvervet en

Rettighed, med hvilken den, der ved hiin Handling skulde stiftes, er uforenelig,

saa og paa den, der svigagtig bortflytter eller forskikker arresteret Gods.

 

§ 254. Er det fremmede i Penge, Nogen uberettiget anvender til eget Brug, skal det dog,

dersom det ikke er ved at bryde Segl eller Laas for de fremmede Penge, at han

har sat sig istand til at benytte dem, og han heller ikke svigagtig har fragaaet

Modtagelsen, beroe paa den Forurettede, om han vil have Sagen forfulgt, ligesom

han og, indtil Dom er afsagt, kan frafalde Sagens fortsatte Forfølgning, og

bortfalder alt Strafansvar, hvis den Skyldige, inden Dom i første Instants

overgaaer ham, erstatter, hvad han saaledes har forbrugt.

 

§ 255. Straffebestemmelsen i § 251 kommer ligeledes til Anvendelse paa den, der

forøver Bedrageri i Spil, saa og paa den, der ved Signen, Maalen, Manen, Spaaen

eller ved Hjælp af andre overtroiske Kunster fravender Nogen Penge eller Gods.

 

§ 256. Er et Bedrageri, der ellers vilde være at straffe efter § 251, udøvet i en saa lidet

betydende Grad, eller løvrigt under saadanne særegne Omstændigheder, at

samme har en mærkelig ringere Grad af Strafværdighed end Bedrageri i

Almindelighed, bliver Straf af simpelt Fængsel indtil 2 Maaneder eller under

særdeles formildende Omstændigheder af Bøder indtil 50 Rd. at anvende.

Offentlig Paatale kan bortfalde, naar den Forurettede heri samtykker.*)

*) Jfr, L. 16 Febr, 1866.

 

§ 257. Svigagtige Handlinger, der vel ere beslægtede med de i §§ 251 - 225

omhandlede, men dog ikke ganske kunne sættes ved Siden af disse, straffes med

Bøder eller Fængsel. Offentlig Paatale kan bortfalde, naar den Forurettede deri

samtykker*).

*) Jfr, L. 16 Febr, 1866.

 

§ 258. Den, som svigagtig tilvender sig Noget af det, der forsendes med Posten og er i

hans Varetægt undergivet, ansees med Strafarbeide indtil 8 Aar.

 

§ 259. Den, som ved at benytte Sø-, Brand- eller anden Forsikkring gjør sig skyldig i

svigagtig Omgang, ansees, hvad enten Forsikkringen er tegnet i Kongeriget eller

udenfor samme, med Strafarbeide indtil 6 Aar eller med Fængsel paa Vand og

Brød, ikke under 2 Gange 5 Dage.

 

§ 260. Naar Nogen, efterat hans Bo er taget under Behandling som fallit, eller paa en

Tid, da han maatte forudsee sin forestaaende Fallit, i egennyttig Hensigt

foretager Noget, der gaaer ud paa, at Boets lovlige Eiendele eller Fordringer ikke

komme samme tilgode, eller at urigtige Fordringer paa Boet gjøres gjældende,

eller naar Nogen til den sidstnævnte Tid i lige Hensigt optager nye

Forstrækninger, ansees han med Strafarbeide indtil 6 Aar eller med Fængsel paa

Vand og Brød, ikke under 2 Gange 5 Dage.

 

§ 261. Den, som til et af de ovennævnte Tidspunkter foretager Handlinger, ved hvilke

han, dog uden derved at søge egen Fordeel, retsstridig begunstiger enkelte

Kreditorer paa andres Bekostning, saasom ved at foretage Afhændelser mod et

uforholdsmæssigt ringe Vederlag, ved at benytte, hvad han har under Hænder, til

fortrinsviis at betale enkelte Kreditorer, eller ved at udstede Dokumenter, som

under Fallitten skulde give enkelte Kreditorer Fortrin fremfor de øvrige, straffes

med Fængsel paa Vand og Brød eller under formildende Omstændigheder med

simpelt Fængsel, dog ikke under 1 Maaned.

 

§ 262. Befindes det, at Nogen, som er Pligtig til at føre Handelsbøger, og hvis Bo er

kommen under Fallitbehandling, har forvansket, bortkastet eller tilintetgjort disse

Bøger eller har ført dem paa en uredelig Maade eller i svigagtig Hensigt undladt

at føre dem, straffes han med Fængsel paa Vand og Brød eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar. - Har Fallenten gjort sig skyldig i grove

Uordener i Henseende til Førelsen af sine Handelsbøger, bliver han at straffe

med simpelt Fængsel intil 6 Maaneder.

 

§ 263. Naar Nogen, hvis Bo er kommen under Fallitbehandling, befindes ved ødsel

Levemaade, ved høit Spil, ved vovelige Foretagender, der ikke staae i Forhold til

hans Formue, eller ved anden saadan letsindig Adfærd at have paaført sine

Kreditorer betydelige Tab; bliver han, naar nogen af Boets Kreditorer derpaa

andrager, at straffe med Fængsel.

 

Syv og tyvende Kapitel.

Om Falskmyntneri, Efterskriven og Forfalskning af Dokumenter og andet Falsk.

 

§ 264. Den, som eftergjør dansk Mynt eller Nationalbankens Sedler, straffes med 2

indtil 12 Aars, og den, som forfalsker samme, med 1 indtil 6 Aars Strafarbeide. -

Forbrydelsen er fuldbyrdet, saasnart Mynten eller Seddelen er bleven forfærdiget

eller forfalsket, om den end ikke er udgiven.

 

§ 265. Den, som eftergjør fremmed Mynt eller fremmede Pengesedler, skal, om de end

ei ere bestemte til Udgivelse her i Riget, ansees med Strafarbeide fra 1 indtil 8

Aar, og den, som forfalsker dem, med Strafarbeide indtil 4 Aar.

 

§ 266. Deeltager Nogen i et Falskmyntneri, der er begaaet i Udlandet under saadanne

Omstændigheder, at Hovedmanden ikke her i Riget kan drages til Ansvar, ved

heri Landet at udgive de falske Penge, bliver han at straffe, som om han selv var

Gjerningsmanden.

 

§ 267. Udgiver Nogen Penge, om hvilke det er ham vitterligt eller han har Formodning,

at de ere eftergjorte eller forfalskede, uden at hans Forhold dog kan betragtes

som Deelagtighed i Falskmyntneriet selv, straffes han med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar eller med Fængsel. Har han selv modtaget

Pengene som ægte, straffes han med Fængsel eller Bøder.

 

§ 268. Den, som falskelig skriver anden Mands Navn under Testament, Kontrakt,

Gældsbrev, Transport, Anviisning, Kaution, Fuldmagt, Kvittering eller noget

andet privat Dokument, som sigter til at stifte Rettigheder eller hæve

Forpligtelser, ansees med Strafarbeide fra 1 til 8 Aar; dog kan Straffen, naar

Gjenstanden er af ubetydelig Værdi, eller iøvrigt under særdeles formildende

Omstændigheder, navnlig naar Gjerningsmanden hverken har paaført eller

tilsigtet at paaføre Andre nogen Skade, nedsættes endog til Fængsel paa Vand og

Brød, ikke under 4 Gange 5 Dage.

 

§ 269. Er det en Statsforskrivning, en Vexel eller et andet saadant til almindeligt Omløb

bestemt Papir, med Hensyn til hvilket Forbrydelsen er begaaet, bliver

Strafarbeide fra 1 til 12 Aar at idømme. - Samme Straf er anvendelig, naar Nogen

paa lige Maade falskelig udfærdiger en Ministerial- eller Øvrigheds-Resolution,

en Retsakt eller noget andet offentligt Dokument, der skulde indeholde en

bindende Regel eller Afgørelse eller og udgiøre et juridisk Beviis.

 

§ 270. Skriver Nogen falskelig anden Mands Navn under Andragender, Vidnesbyrd, Pas

eller andre Dokumenter, der ifølge deres Beskaffenhed ere af mindre Betydenhed

end de i §§ 268 og 269 nævnte, bliver han at straffe med Fængsel paa Vand og

Brød, ikke under 2 Gange 5 Dage, eller med Strafarbeide indtil 4 Aar.

 

§ 271. De i §§ 268 - 270 foreskrevne Straffe skulle dog, naar det falske Dokument paa

Grund af dets øiensynlige Mangler har været mindre farligt, kunne nedsættes,

efter Omstændighederne indtil det Halve.

 

§ 272. Den, der efterskriver Kongens Navn, straffes med Strafarbeide, dog ikke under 2

Aar.

 

§ 273. Den, som falskelig udfylder et i en Andens Navn udstedt og af denne

underskrevet, men til Udgivelse endnu ikke bestemt Dokument eller forsyner det

med Segl, hvor dette udfordres til at give Dokumentet fuld Gyldighed, ansees,

som om han falskelig havde underskrevet det.

 

§ 274. Med samme Straf, som om han havde forsynet det med falsk Underskrift, ansees

fremdeles den, der forfalske Indholdet af et Dokument. Er Forfalskningen saa

kjendelig, at Ingen uden aabenbar Uforsigtighed derved kunde skuffes, kan

Straffen nedsættes, efter Omstændighederne til det Halve.

 

§ 275. Skriver Nogen opdigtede Navne under et Dokument, blive de for falsk

Underskrift paa Dokumenter af samme Beskaffenhed givne Forskrifter at

anvende med en forholdsmæssig Nedsættelse af Straffen, efter

Omstændighederne til det Halve.

 

§ 276. De i §§ 268 - 275 nævnte Forbrydelser ansees som fuldbyrdede, saasnart

Falskneren har gjort Brug af Dokumentet eller givet det fra sig til Benyttelse af

en Anden, uden Hensyn til, om Nogen derved er bleven skuffet.

 

§ 277. Den, der i svigagtig Hensigt forfærdiger urigtige Maal eller Vægtredskaber eller

forandrer rette Maal eller Vægtredskaber, saavelsom den, der benytter saadanne

falske eller forfalskede Redskaber til dermed at bedrage Andre, straffes med

Fængsel paa Vand og Brød, ikke under 5 Dage, eller med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar. Under særdeles skjærpende

Omstændigheder, ligesom og naar Forbrydelsen gjentages, kan Straffen stige

indtil 6 Aars Strafarbeide. - Den, der i sin Næringsdrift benytter Vægt eller Maal,

som ikke lovlig er justeret, eller som ved Tid eller Brug er bleven forandret,

straffes første Gang med Bøder indtil 100 Rd. og i Gjentagelsestilfælde med

høiere Bøder eller Fængsel*).

*) Jfr. L. 16 Febr. 1866.

 

§ 278. Med den i foregaaende Paragrafs 1ste Stykke foreskrevne Straf ansees fremdeles

den, som forfalsker Varer, eller som falskelig forsyner Varer eller andre

Gjenstande med et offentligt Stempel eller Mærke, der skal afgive Borgen for

sammes Ægthed eller Godhed, eller som svigagtig tilvender sig sligt Stempel

eller Præg paa Gjenstande, der ikke egne sig dertil, saavelsom den, der uhjemlet

anbringer Andres Mærke eller Stempel paa Varer, der ere af væsentlig ringere

Beskaffenhed end den, som Stemplet eller Mærket antyder. - Ere de Varer,

hvorpaa Andres Mærke eller Stempel uhjemlet er anbragt, ikke af nogen

væsentlig ringere Beskaffenhed, bliver den i § 277 2det Stykke fastsatte Straf at

anvende, hvorhos Paatale kun finder Sted, forsaavidt Nogen, som derved er

forurettet, begjærer det. Saa kommer ogsaa den nysnævnte Straffebestemmelse

til Anvendelse med Hensyn til mindre, i Smaahandelen forefaldende,

Vareforfalskninger, ved hvilke kun ubetydeligt Tab tilføies Nogen*).

*) Jfr. L. 16 Febr. 1866.

 

§ 279. Den, som i bedragerisk Hensigt flytter, sætter eller borttager Skjælsteen eller

forvansker andet Mærke, der betegner de forskjellige Eiendommes Grændser

eller de dermed forbundne Rettigheder, bliver ligeledes at straffe efter

Bestemmelsen i § 277 1ste Stykke.

 


Otte og tyvende Kapitel.

Om Brandstiftelse.

 

§ 280. Sætter Nogen Ild paa Huus eller Skib, enten det er hans eget eller en Andens,

under saadanne Omstændigheder at han maatte indsee, at Andres Liv derved

udsattes for aabenbar Fare, eller det skeer for at befordre Oprør, Plyndring eller

anden saadan Forstyrrelse af Samfundsordenen eller for at forvolde en udstrakt

Ødelæggelse, straffes den Skyldige med Tugthuusarbeide ikke under 8 Aar; dog

kan Straffen, hvis Nogen ved Ildebranden omkommer, stige til Livsstraf.

 

§ 281. Sætter Nogen ellers Ild paa anden Mands Huus eller Skib, ansees han med

Strafarbeide fra 2 til 12 Aar. - Lige Straf er den undergiven, som for at besvige

Brandforsikringen eller i anden retsstridig Hensigt sætter Ild paa eget Huus eller

Skib eller paa anden Mands Huus eller Skib efter dennes Begjæring eller med

hans Samtykke; dog kan Straffen i disse Tilfælde under formildende

Omstændigheder, navnlig hvor Huset er afsides beliggende og ikke beboet af

Andre, nedsættes til Strafarbeide i 1 Aar. - Til Huus bliver at henføre ikke blot de

ganske eller tildeels beboede eller til Beboelse indrettede Bygninger med de

dertil hørende Udhuse, men ogsaa Kirker, Møller, Fabriker, Magasinbygninger

og alle andre Bygninger, som med dem kunne sættes i Klasse.

 

§ 282. Er det paa Skov, Tørvemose, Hede eller Ager, paa Tømmer- eller

Brændeforraad, Korn- eller Høstakke, paa Hytter eller Skure, eller andre

lignende Gjenstande, at Ildspaasættelsen har fundet Sted, ansees den Skyldige

med Strafarbeide indtil 8 Aar, dog at Straffen, hvis Gjenstanden er af sær ringe

Betydenhed, og iøvrigt under formildende Omstændigheder, kan nedsættes til

Fængsel paa Vand og Brød, ikke under 2 Gange 5 Dage. - Har Ildspaasættelsen

fundet Sted under saadanne Omstændigheder, at Gjerningsmanden maatte indsee,

at Andres Liv derved udsattes for aabenbar Fare, eller er den skeet for at forvolde

saadan Ulykke eller Ødelæggelse, som i § 280 omhandlet, kommer

Straffebestemmelsen i samme Paragraf til Anvendelse.

 

§ 283. De i §§ 280 - 282 omhandlede Forbrydelser ansees som fuldbyrdede, saasnart der

er opstaaet Ild i den Gjenstand, hvis Antændelse udgjør Forbrydelsen, uden

Hensyn til om den har grebet mere eller mindre om sig.

 

§ 284. Den, som ved Tilsidesættelse af almindelig Forsigtighed, afstedkommer

Ildsvaade, straffes med Fængsel, hvilken Straf dog bortfalder, naar han erstatter

Skaden.

 

Ni og tyvende Kapitel.

Om Handlinger, hvorved Skibbrud, Oversvømmelse eller anden større Ulykke kan foraarsages.

 

§ 285. Hvo som i den Hensigt at vildlede eller skade Søfarende ødelægger, bortskaffer

eller beskadiger Fyrindretning, Sølygte eller andet til de Søefarendes Veiledning

anbragt Tegn eller Mærke, slukker Fyr eller Sølygte, anbringer falsk Tegn eller

Mærke eller opfylder eller stopper det rette Farvand i Sø eller Strøm, straffes

med Strafarbeide, ikke under 4 Aar. - Foretages nogen af de ommeldte

Handlinger uden den nævnte Hensigt, men dog med Forsæt, bliver den Skyldige

at straffe med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.

 

§ 286. Forvolder Nogen Skibbrud eller anden Søskade under saadanne

Omstændigheder, at Menneskers Liv derved udsættes for aabenbar Fare, straffes

han med Tugthuusarbeide ikke under 8 Aar, dog at Straffen, hvis Nogen derved

omkommer, kan stige til Livsstraf. Skeer det under andre Omstændigheder,

bliver en ringere Grad af Strafarbeide at anvende.

 

§ 287. Den, som for at bevirke Oversvømmelse ødelægger eller beskadiger

Vandledninger eller aabner Kanal, Dæmning, Sluse eller anden saadan

Vandbygning, ansees med Strafarbeide indtil 8 Aar, dog at Straffen, hvis

betydelig Skade skeer, kan stige høiere, og hvis Nogen derved omkommer,

endog til Livsstraf. - Skeer det med Forsæt, men uden den Hensigt at bevirke

Oversvømmelse, Straffes Gjerningsmanden med Fængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.

 

§ 288. Den, som forsætlig beskadiger en Jernbane, Transportmidlerne eller Banens

øvrige Tilbehør, henlægger eller henkaster Noget paa Banen, forrykker

Skinnerne, efterligner Signalerne, uberettiget bringer Damp. eller andre

Banevogne i Bevægelse eller iøvrigt foretager Handlinger, hvorved Transporten

paa Banen udsættes for Fare, ansees med Strafarbeide indtil 8 Aar, dog at

Straffen, hvis betydelig Skade skeer, kan stige høiere, og, hvis Nogen derved

omkommer, endog til Livsstraf. - Dersom Handlingen efter sin Beskaffenhed

ikke kunde bringe Transporten i nogen virkelig Fare, eller Saadant dog maa

ansees at have ligget udenfor Gjerningsmandens Tanke og Hensigt, bliver den

Skyldige at straffe med Fængsel eller under særdeles skjærpende

Omstændigheder med Forbedringshuusarbeide indtil 1 Aar, forsaavidt ikke

nogen anden Straffebestemmelse maatte medføre høiere Straf.

 

§ 289. Foretages nogen af de Handlinger, der omtales i §§ 285 - 288, af Uagtsomhed,

bliver Straf af Fængsel eller Bøder at anvende.§ 290.
Anvender Nogen giftige eller andre farlige Stoffer til Varer, der ere bestemte til

Forhandling eller Benyttelse af Andre, paa en saadan Maade, at Andres Sundhed

udsættes for Fare ved Brugen af samme, straffes han, forsaavidt ikke nogen

anden Straffebestemmelse maatte medføre høiere Straf, med Fængsel eller under

skjærpende Omstændigheder, navnlig naar Nogen derved har taget Skade eller

endog er omkommen, med Forbedringshuusarbeide. - Samme Straf er den

undergiven, som falholder Varer, hvortil han veed, at slige Stoffer paa foranførte

Maade ere benyttede. - Foretages saadanne Handlinger af Uagtsomhed, bliver

Straf af Bøder at anvende.

 

§ 291. Den, som ved Overtrædelser af de Lovbestemmelser, der ere givne, eller de

Forholdsregler, der af Øvrigheden anordnes til Forebyggelse af smitsom Sygdom

eller sammes Udbredelse, foranlediger Smitte eller videre Udbredelse af

Sygdommen, straffes med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med

Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.

 

§ 292. Skulde Nogen befindes forsætlig at udbrede smitsom Syge blandt Huusdyrene,

bliver han at ansee med Strafarbeide indtil 8 Aar. - Den, som ved Overtrædelse af

de Lovbestemmelser, der ere givne, eller Forholdsregler, der af Øvrigheden

anordnes til Forebyggelse af smitsom Sygdoms Udbredelse hos Huusdyrene,

giver Anledning til videre Udbredelse af saadan Sygdom, straffes med Fængsel

eller Bøder ikke under 20 Rd.

 

§ 293. Den, der forsætlig borttager, ødelægger eller beskadiger Broer,

Færgeindretninger, Brønde, Vandledninger, Fortøiningsredskaber eller Mærke,

Rækværk eller Andet, som er anbragt for at afværge eller advare imod Fare paa

Vei, Gade eller andet Sted, hvortil haves almindelig Adgang, straffes med

Fængsel eller Bøder.

 

Tredivte Kapitel.

Om Ødelæggelse eller Beskadigelse af fremmed Eiendom, samt om Dyrplageri.


§ 294. Den, som forsætlig borttager, ødelægger eller beskadiger offentlige Monumenter

eller Ting, som ere bestemte til almindelig Nytte, saasom Træplantning, Hegn,

Lygter til Gaders og Veies Belysning, Veiviser eller Milepæl, straffes med Bøder

eller Fængsel.

 

§ 295. Den, som forsætlig enten beskadiger en elektrisk Telegraf eller de til samme

hørende Apparater eller iøvrigt foretager nogen Handling, hvorved

Telegrafledningen afbrydes eller svækkes, eller Apparaternes Afbenyttelse

forhindres, straffes med Fængsel eller under formildende Omstændigheder med

Bøder, dog ikke under 50 Rd., forsaavidt Handlingen ikke efter sin Beskaffenhed

medfører høiere Straf. - Skeer det af Uagtsomhed, anvendes Bøder indtil 100 Rd.

eller simpelt Fængsel indtil 1 Maaned; dog kan Straffen bortfalde, hvis

Gjerningsmanden uopholdelig anmelder det Skete for den nærmeste

Politiøvrighed eller en af de ved Vei- eller Telegrafvæsenet ansatte

Embedsmænd eller Betjente.

 

§ 296. Ødelægger eller beskadiger Nogen ellers forsætlig fremmed Eiendom, bliver han,

forsaavidt Forholdet ikke falder ind under strængere Straffebestemmelser, at

straffe med Bøder eller Fængsel. Offentlig Paatale finder kun Sted, naar

Handlingen har medført Forstyrrelse af den offentlige Fred eller været forbunden

med Overtrædelse af Politiforskrifter.

 

§ 297. Hvo som gjør sig skyldig i raa Mishandling eller anden grusom og oprørende

Behandling af Dyr, navnlig af Huusdyr, bliver at straffe med Bøder indtil 200

Rd. eller med simpelt Fængsel indtil 4 Maaneder.


 

Et og tredivte Kapitel.

Om Paatalen af Forbrydelser, Forebyggelsestvang, Skadeserstatning m. v.

 

§ 298. De i denne Lov omhandlede Forbrydelser ere, forsaavidt ikke anderledes særligt

er bestemt, Gjenstand for offentlig Paatale.

 

§ 299. Undsiger Nogen en Anden, eller truer ham med Brand eller anden Ulykke, bliver

det, forsaavidt saadan Undsigelse eller Trusel ikke gaaer ind under nogen af de i

denne Lov indeholdte Straffebestemmelser, efter den Paagjældendes Begjæring

ifølge Øvrighedens Foranstaltning af Domstolene at afgjøre, om den Undsigende

i den Anledning skal stille Sikkerhed og da hvilken, eller i Mangel deraf

hensættes i Varetægtsfængsel paa det Offentliges Bekostning. Er Nogen saaledes

dømt til at stille Sikkerhed, og han senere mener at burde fritages derfor paa

Grund af forandrede Forhold, bliver Spørgsmaalet herom under en offentlig Sag

at afgjøre af den samme Domstol, forsaavidt ikke den Undsagte for Fogden

erklærer sig enig i, at Sikkerhedsstillelsen opgives.

 

§ 300. Enhver, der har giort sig skyldig i en Forbrydelse, er pligtig at tilsvare den

Skadelidende Erstatning.

 

§ 301. Foruden den Erstatning for Helbredelsesudgifter og for Næringstab, som den, der

forsætlig eller af Mangel paa tilbørlig Agtsomhed har tilføiet en Anden en

Legemsbeskadigelse, er Pligtig at udrede til denne, vil den Skyldige derhos

kunne dømmes til at betale den Skadelidende en af Retten fastsat Godtgjørelse

for de Lidelser, som ere ham paaførte, saavelsom for den Ulempe, Lyde og

Vansiir, der maatte flyde af den ham tilføiede Skade.

 

§ 302. Ligeledes vil den, som paa en strafbar Maade har forvoldt en Andens Død, kunne

tilpligtes, paa derom skeet Begjæring, at give den Afdødes Ægtefælle eller Børn

Erstatning for Tabet af deres Forsørger, fastsat enten til en bestemt Sum engang

for alle eller til fortløbende Underholdningsbidrag for et vist Tidsrum.

 

§ 303. Iligemaade vil den, - der har gjort sig skyldig i Ærefornærmelse eller i en af de i

denne Lovs Kap. 16 §§ 166 - 175, jfr. 176, omhandlede Forbrydelser, efter

Omstændighederne kunne tilpligtes at betale en passende Godtgjørelse til den

Fornærmede for den derved bevirkede ødelæggelse eller Forstyrrelse af dennes

Stilling og Forhold.

 

§ 304. Den, som øver Vold mod sine Forældre eller Slægtninge i opstigende Linie,

forbryder sin Arveret efter den, mod hvem han saaledes har forbrudt sig,

medmindre den Paagjældende udtrykkelig erklærer det for sin Villie, at

Arveforholdet ikke destomindre skal forblive uforandret. - Findes Nogen at have

gjort sig skyldig i de i denne Lovs Kap. 21 §§ 215 og 216 ommeldte grove

Fornærmelser mod saadanne Slægtninge, vil han ligeledes, naar derom

nedlægges Paastand, være at dømme til at have sin Arveret efter den

Paagjældende forbrudt. - I begge Tilfælde kan dog den forbrudte Arveret i det

Hele eller for en Deel senere tilbagegives den Skyldige ved en testamentarisk

Bestemmelse.

 

To og tredivte Kapitel.

Om Lovens Ikrafttræden, Overgangsbestemmelser, samt om Ophævelse af ældre Bestemmelser.

 

§ 305. Denne Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1866.

 

§ 306. Er en Forbrydelse vel begaaet, men Sagen desangaaende ikke endelig paakjendt

inden den i § 305 nævnte Tid, bliver Straffen at fastsætte efter nuværende Lov,

forsaavidt den derefter vil blive mildere end efter den ældre Lovgivning.

 

§ 307. Den, som efter tidligere at være dømt til Straf efter den ældre Lovgivning for en

Forbrydelse, for hvilken der i nuværende Lov i Gjentagelsestilfælde er

foreskrevet forhøiet Straf, igjen findes skyldig i lige Forbrydelse, bliver at ansee,

som om den tidligere Dom havde været afsagt efter nærværende Lov.

 

§ 308. Fra den i § 305 nævnte Tid bortfalde, forsaavidt det ikke allerede tidligere er

skeet, følgende Bestemmelser i Kong Christian V´s danske Lov, nemlig:

af 1ste Bog Kap. 4 Art. 6, Kap. 5 Art. 3, Kap. 8 Art. 7 og 8, Kap. 9 Art. 11, Kap.

13 Art. 9 og 10, Kap. 14 Art. 1, Kap. 19 Art. 3 og 6, Kap. 21 Art. 17, Kap. 23

Art. 1, Kap. 24 Art. 4 - 7, 10 - 16, 29, 48 - 50, Kap. 25 Art. 29;

af 2den Bog Kap. 10 Art. 4, forsaavidt Selvmordere angaaer;

af 3die Bog Kap. 1 Art. 6, Kap. 10 Art. 4, Kap. 16 Art. 7, 9 § 8 og 16 § 9, Kap,

20 Art. 3;

af 4de Bog Kap. 3 Art. 2,

af 5te Bog Kap. 2 Art. 87 og 89, Kap. 3 Art. 11, Kap, 7 Art. 15, Kap. 8 Art. 3 og

4, Kap, 9 Art. 2 og 5;

af 6te Bog Kap. 1 Art. 1 og 3 - 13, Kap. 4 - 9, Kap. 10 Art. 1, Kap. 11, Kap. 12

Art. 1 - 7, 9 og 10, Kap. 13 Art, 1, 6 - 18, 22 - 30, Kap. 14 Art. 1 - 6 og 8 - 19,

Kap. 15 Art. 1 - 8, 13 - 22, Kap. 16, Kap. 17 Art. 3, 12, 20 - 30 og 32 - 41, Kap.

18, Kap. 19 Art. 1 - 5, Kap. 20 Art. 1 - 3, Kap. 21 og 22;

samt for Færøernes Vedkommende følgende Bestemmelser i Kong Christian den

V's norske Lov, nemlig:

af 1ste Bog Kap. 4 Art. 6, Kap. 5 Art. 3, Kap. 8 Art. 8, Kap. 9 Art. 11, Kap. 13

Art. 10 og 11, Kap. 14 Art. 1, Kap. 17 Art.

3 og 6, Kap. ,9 Art. 17, Kap. 21 Art. 1, Kap. 22 Art. 4 - 7, 10 - 18, 31, 50 - 52,

Kap, 23 Art. 32;

af 2den Bog Kap. 10 Art. 4, forsaavidt Selvmordere angaaer;

af 3 die Bog Kap. 1 Art. 6, Kap. 10 Art. 4, Kap. 11 Art. 8, Kap. 18 Art. 7, 9 § 8

og 16 § 9, Kap. 22 Art. 3;

af 4de Bog Kap. 3 Art. 2;

af 5 te Bog Kap. 2 Art. 87 og 89, Kap. 3 Art. 26, Kap. 7 Art. 15, Kap. 8 Art. 3 og

4, Kap. 9 Art. 2 og 9;

af 6te Bog Kap. 1 Art. 1 og 3 - 13, Kap. 4 -9, Kap. 10 Art. 1, Kap. 11, Kap. 12

Art. 1 - 7, 9 og 10, Kap. 13 Art. 1, 6 - 18, 22 - 31, Kap. 14 Art. 1 - 5 og 7 - 19,

Kap. 15 Art, 1 - 9 og 14 - 23, Kap. 16, Kap. 17 Art. 3, 12, 20 - 31 og 33 - 43,

Kap. 18, Kap. 19 Art. 1, 2, 4 - 8, Kap. 20 Art. 1 - 3, Kap. 21 og 22.

- Fremdeles Straffebestemmelserne i følgende Artikler af Kong Christian den V´s

danske Lov nemlig:

i 1ste Bogs Kap. 1 Art. 1, 5 og 6, Kap. 5 Art. 9, Kap. 8 Art. 4, 5 og 10

Slutningen, Kap. 13 Art 11 og 20, Kap. 19 Art. 5 og 9, Kap. 23 Art. 6, Kap. 24

Art. 9, 35, 43 og 55, Kap. 26 Art. 1;

i 2den Bogs Kap. 3 Art. 8, Kap. 5 Art. 20, Kap. 9 Art. 28, Kap. 17 Art. 22;

i 3die Bogs Kap. 1 Art. 2, Kap. 4 Art. 8, Kap. 16 Art. 9 § 7 og 18 § 2;

i 4de Bogs Kap. 2 Art. 13, Kap. 4 Art. 4 og 5, Kap. 5 Art. 3, Kap. 8 Art. 6;

i 5te Bogs Kap. 2 Art. 78, Kap. 3 Art. 34 og 37, Kap. 8 Art. 12, Kap. 11 Art. 7;

i 6te Bogs Kap. 13 Art. 2 og 3, Kap. 14 Art. 7, Kap. 15 Art. 9, 10 og 12, Kap. 17

Art. 11 og 15;

samt for Færøernes Vedkommende Straffebestemmelserne i følgende Artikler af

fornævnte Konges norske Lov, nemlig:

i 1ste Bogs Kap. 1 Art. 1, 5 og 6, Kap. 5 Art. 9, Kap. 8 Art. 4, 5, 7 og 10

Slutningen, Kap. 13 Art. 12 og 21, Kap. 17 Art. 5 og 9, Kap. 21 Art. 6, Kap. 22

Art. 9, 37, 45 og 57, Kap. 24 Art. 1;

i 2den Bogs Kap. 3 Art. 8, Kap. 5 Art. 19, Kap. 9 Art. 26, Kap. 17 Art. 22;

i 3die Bogs Kap, 1 Art. 2, Kap. 4 Art, 6, Kap. 12 Art. 24, forsaavidt angaaer

Fattiges Flytning til øde, Marker og deres derved bevirkede Død, Kap, 18 Art. 9

§ 7 og 16 § 2;

i 4de Bogs Kap 2 Art. 13, Kap. 4 Art. 4 og 5, Kap. 5 Art. 3, Kap. 6 Art. 6;

i 5te Bogs Kap. 2 Art. 79, Kap. 3 Art. 45 og 48, Kap. 8 Art. 15, Kap. 11 Art. 8,

18 og 19;

i 6te Bogs Kap. 13 Art. 2 og 3, Kap. 14 Art. 6, Kap. 15 Art. 10, 11 og 13, Kap.

17 Art. 11.

 

§ 309. Endvidere bortfalde fra den i § 305 nævnte Tid, af Lovbestemmelser, der ere

yngre end Kong Christian V´s danske og norske Lov og ikke tidligere ere

hævede, følgende:

F. af 6 Febr. 1694 om Overlast og Drab at hindre og afværge, F. af 31 Aug. 1695

om Skudsmaal og Løfter for Ægteskab, F. af 21 Sept. 1695 om dem, som lade de

for Mord og Drab anholdte Personer af deres Arrest undkomme, F. af 16 Okt.

1697 om grove Morderes Straf, Forbud af 23 Okt. 1700 paa Skjænk og Gave at

give og modtage, P. af 20 Sept. 1709 ang. Henlæggelse af spæde Børn paa.

Gaderne i Kjøbenhavn, Pat. af 21 Mai 1726 om danske Undersaatter, som staae i

fremmed Krigstjeneste, F. af 23 Dec. 1735 om temere litigantes m. m. §§ 4 og 5,

F. af 9 Aug. 1737 om Delinkventers Henrettelse og Begravelse, F. af 27 Jan.

1738 om skærpet Straf for grove Mordere, F. af 17 Marts 1741 om Udfordringer

og Dueller. F. af 9 Juli 1745 om Informatorer, som besvangre deres kvindelige

Elever, F. af 2 Sept, 1745 om Leiermaal begaaet af og med Ukonfirmerede, F. af

7 Febr. 1749, hvorved ovennævnte F. af 16 Okt. 1697 yderligere forklares, F. af

19 Marts 1751 ang. Straf for Løsagtighed, F. af 19 Nov, 1751 om Kagstrøgne og

Brændemærkede, F. af 1 Febr. 1757 om Misbrug af Brændeviinsdrik § 7, R. for

Færøerne af 19 Aug. 1757 om Modifikation i foranførte F. af 2 Sept. 1745, P. af

31 Okt. 1766 om skjødesløs Omgang med Ild § 4, F. af 18 Dec. 1767 om Straf

for Delinkventer, som for at miste Livet ombringe Andre, F. af 14 Sept, 1774 om

Landmilitsen § 11, Skovfrdn. af 18 April 1781 §§ 25 - 30, 33, 34, 36, 40 og 50,

F. af 20 Juni 1788 om Stavnsbaandets Løsning § 18, F. af 21 Okt. 1791 om

Henrettelse med Øxe, Veifrdn. af 13 Dec. 1793 §§ 92 og 93. F. af 31 Jan. 1794

om det formeentlige Vanærende i at trække Huden af Kreature § 3, Toldfrdn. af 1

Febr. 1797 §§ 91, 92 og 392, F. af 21 Marts 1800 om Haandværkslaugene i

Kjøbenhavn, § 13 Nr. 6, P. af 15 Juli 1801 om Beskadigelse af

Skibsfortøiningsringe m. v., Søindrullerings-Frdn. af 8 Jan. 1802 §§ 35, og 57 e

og 80, P. af 19 April 1805 om Udlændinge, som hendømmes til offentligt

Arbeide, Regl. af 21 Nov. 1810 om Jordemodervæsenet § 41, Sportelregl. af 22

Marts 1814 §§ 161 - 163, P. 21 Juli 1815 om Pasgebyrer §§ 6 - 8, F. af 12 Juni

1816 om Straffen af Fængsel paa Vand og Brød, F. af 11 Marts 1818 om Fanger,

der undvige af Straffeanstalterne m. v. §§ 4 og 5, F. af 9 Juni 1819 om ulovlig

Hverving, F. af 4 Aug. 1819 om Forpligtelsen til at frelse Skindøde m. v, § 4, P.

af 6 Okt. 1819 om Overtrædelser med Hensyn til Quarantainevæsenet, F. af 15

Dec, 1820 om Ansøgningers og Klagers Forfattelse og Indsendelse §§ 4 - 7, F.

af 24 Sept. 1824 om Straffen af Boeslods Forbrydelse m. v., F. af 20 April 1825

om Straffen for Sørøveri §§ 1 og 2, F. af 30 Marts 1827 om

Landsforviisningsstraffens Ophævelse med Undtagelse af Slutningen af § 2 samt

§ 9, P. af 20 Dec. 1827 om Oprettelse af et Søindrulleringsfond § 6, F. af 4 Okt.

1833 om de Forbrydelser, hvorved Andre angribes paa Legeme og Frihed, F. af

16 Nov. 1836 om Bøders Afsoning §§ 1, 2 og 3, forsaavidt angaaer Bøder, der

idømmes efter nærværende Lov, F. af 28 Dec. 1836 om Strandinger § 37 Nr. IV,

VIII og IX, F. af 11 April 1840 om Straffen for Tyveri, Bedrageri m. v., F. af 15

April 1840 om Straffen for Meened, med Undtagelse af § 14, P. af 23 Mai 1840

om Straffen af Fængsel paa Vand og Brød, P. af 23 Mai 1840 om Appellen i

kriminelle Sager § 3, F. af 8 Juli 1840 om Kasse- og Regnskabsvæsenet i Alm.

§§ 21, 24 sidste Stykke, 27, 30 3die, 4de og 5te Punktum, F. af 26 Marts 1841

om Straffen for Brandstiftelse, P. 24 Sept. 1841 om Besiddelsen af stjaalne

Koster, F. af 5 Mai 1847 om Straf for Beskadigelse, af Jernbaner m. v. §§ 1 - 5

samt 10 2det og 3die Stykke, L. af 3 Jan. 1851 om Pressens Brug §§ 5 - 10 samt

12, L. af 29 Dec. 1853 om Straf for Beskadigelse af elektriske Telegrafer §§ 1 og

2, L. af 21 Jan. 1857 om Straf for Dyrplageri, L. af 21 Jan. 1857, hvorved

fornævnte L. af 29 Dec. 1853 udvides til at gjælde om de for Kommuners eller

Privates Regning anlagte elektriske Telegrafer, L. af 30 Nov. 1857 om Straf af

Forbedringshuusarbeide, L. af 9 Dec. 1861 om samme Straf for Kvinder.


§ 310.
Fremdeles ophæves, forsaavidt de endnu ere gjældende, de Straffebestemmelser,

der indeholdes i følgende Lovbud: F. af 1 Aug. 1707 om Examina og Vokation

til Prædike-Embedet § 6, Mandat af 24 Dec. 1710 om kongelige Ordrers

Efterlevelse, P. af 6 Febr. 1722 om Viin- og Værtshuse, Skovfrdn. af 26 Jan.

1733 §§ 1, 31 og 32, F. af 5 Marts 1734 om Besvangrelse og det deraf

paastaaende Ægteskab § 7, F. af 7 Febr. 1738 om Pantebøger §§ 9 og 11, F. af 31

Juli 1739 om de kongelige Betjente § 1, Brandfrdn. af 24 Jan. 1761 VI § 1 Nr. 2,

F. af 19 Sept. 1766 ang. den papistiske Religion § 1, Høiesterets-Instrux af 7

Dec. 1771 § 13, F. af 31 Aug. 1774 om Umyndiges Midler, P. af 27 Nov. 1775

om Værtshuusholdere m. v. i Kjøbenhavn § 9, Skovfrdn. af 18 April 1781 § 39,

de to sidste Punktummer, og § 51, P. af 7 Marts 1787 om islandske Søpasse § 7,

forsaavidt angaaer Straffen for Undladelse af at angive de der omhandlede

Forseelser, F. af 23 Okt. 1794 om Hegn § 22, forsaavidt angaaer Straffen for at

bortstjæle Hegn, F. af 3 Juni 1798 om Rettens Pleie § 26, Søindrullerings-Frdn.

af 8 Jan. 1802 § 52, Brandfrdn. af 1 Nov. 1805 § 18, F. af 7 Nov. 1809 om de

lærde Skoler § 69, P. af 12 Juni 1827 ang. nærmere Bestemmelse af L. 8 -13 - 3,

F. af 27 Marts 1831 om Lodsvæsenet § 31 2det og 3die Punktum, F. af 8 Juli

1840 om Kasse, og Regnskabsvæsenet i Alm. §§ 20 og 31, Pl, af 10 April 1841,

angaaende Kundgørelse af Øvrigheds-Resolutioner, hvorved en ellers myndig

Person sættes i Umyndighedstilstand, samt af Opbuds- og Fallit-Erklæringer § 4.

 

§ 311. Endelig træder ud af Kraft, fra den i § 305 nævnte Tid, hvad der iøvrigt i de hidtil

gjældende Love og Anordninger maatte være stridende imod Indholdet af

nærværende Lov.

- Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.