Det er ikke tilstrækkeligt kun at afhøre de indklagede politifolk i en
politiklagesag. Vidner udpeget af klageren bør også høres

 

Af Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

10. juli 2008I sagen Trajkoski mod den tidligere Jugoslaviske republik, Makedonien, (sagsnummer 13191/02) afgjort af Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) den 7. februar 2008 fandt EMD, at der var sket en krænkelse af EMRK, artikel 3

Klageren var sammen med sin kone og en bekendt kørt hen til den lokale politistation for at anmelde, at en tankstation opbevarede benzin på en måde, som klageren fandt farlig. Klageren gjorde gældende, at politifolkene først havde bedt ham parkere sin bil et andet sted end foran politistationens indgang, og at de - efter at han havde flyttet bilen og var kommet ind igen - havde skubbet til ham og slået på ham, hvorpå han var blevet smidt ud. Myndighederne gjorde gældende, at politiet havde smidt klageren ud, efter at han havde nægtet at flytte bilen, havde nægtet at oplyse sit navn og havde været "arrogant" overfor politifolkene.

Klageren havde en time efter episoden hos en læge fået konstateret en hudafskrabning på anklen og et mærke i panden. Han var ikke blevet behandlet men havde fået ordineret beroligende medicin.

EMD fandt, at der var sket en krænkelse af EMRK artikel 3, idet myndighederne ikke i tilstrækkelig grad havde foretaget en efterforskning i anledning af klagen. I præmis 47 kritiseres det, at statsadvokaten alene havde foretaget afhøring af politifolkene. Det blev også kritiseret, at man under den efterfølgende retssag ikke ville foretage en afhøring af klagerens vidner og endvidere afviste klagen med henvisning til, at klageren ikke havde identificeret alle politifolkene.

Det følgende er et uddrag af de relevante passager i afgørelsen oversat til dansk. Efterfølgende kan afgørelsen ses på originalsprog og i uforkortet stand.

".... (a) klagerens version af forløbet:

7. Den 30. januar 2001, kl. 20.20, tog klageren sammen med sin kone og hr. P.N. til Prilep politistation for at anmelde, at der var brand- og eksplosionsfare på en tankstation på grund af ukorrekt opbevaring af benzin. De havde parkeret deres bil foran indgangen til politistationen. På vagtens anmodning flyttede de bilen til en parkeringsplads bag "Lipa" hotel. Efter at klageren var gået ind på politistationen skubbede samme vagt ham baglæns. I den første klage gjorde klageren også gældende, at han var blevet peget på hovedet med en pistol. Syv eller otte politifolk var kommet til stede og havde overfaldet ham. De havde taget fat i hans arme, ben og hår og havde smidt ham mod trappen. De havde fortsat med at slå og skubbe ham over hele kroppen. Betjentene havde samtidigt brugt fornærmende sprogbrug.  

(b) Regeringens version af forløbet

8. Regeringen gjorde gældende, at klageren havde parkeret sin bil foran indgangen til Prilep politistation på en gade, hvor kørsel og parkering ikke var tilladt. De gjorde yderligere gældende, at han ikke havde flyttet bilen, da han var blevet bedt om det af betjentene, der var på vagt. Klageren var derpå gået ind på politistationen uden at oplyse sit navn. Han havde nægtet at efterkomme personalets opfordring om at forlade bygningen. Han havde aktivt modsat sig, da politipersonalet satte ham uden for bygningen.

2. Det efterfølgende forløb

9. En lægeerklæring ("den første erklæring") udfærdiget 30. januar 2001 kl. 21:15 viste, at klageren havde adskillige skader på kroppen, der ikke kunne anses for alvorlige. Beroligende medicin var blevet udskrevet. Erklæringen forholdt sig ikke til, hvorledes skaderne kunne være opstået. Det fremgik ikke, hvornår de kunne være opstået, eller hvordan de kunne være opstået.

10. Efter at have rejst sagen modtog klageren endnu en erklæring udstedt den 11. maj 2006 af Prilep hospital. Denne gav en beskrivelse af de skader, der var anført på den første erklæring. Beskrivelsen lød således: "Svag rødme på højre side af panden, hudafskrabning på den højre ankel og tå. Det var noteret, at hans højre albue og den venstre side af hans lår var øm.

11. Efter sagens rejsning indhentede klageren også en retsmedicinsk udtalelse dateret 23. maj 2006 vedrørende skaderne efter hændelsen. Denne rapport, der var baseret på lægejournalen og klagerens udtalelser, viste, at klageren efter hændelsen havde haft et mærke på sin venstre albue, en hudafskrabning på sit venstre skinneben og mærker i ansigtet under sit venstre øje og sit venstre lår.

12. Der har ikke været nogen domstolsafgørelse mod klageren i anledning af hændelsen.
 

3. Klage til sektoren for intern kontrol under indenrigsministeriet ("Sektoren")

13. Den 30. januar 2001 bad klageren sektoren om at undersøge hændelsen. Den 23. august 2001 udfærdigede sektoren en rapport over de faktiske forhold under hændelsen. Man fandt, at klageren var blevet sat uden for bygningen, efter at han havde afvist at følge politiets anvisninger. Han havde aktivt modsat sig politifolkene, og han havde opført sig på en arrogant facon. Man fandt, at der ikke havde været tale om misbrug af magt fra politifolkenes side under forsøget på at dæmpe klageren. Man fandt videre, at en stævning den 6. februar 2001 blev indgivet mod klageren for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det fremgik af stævningen blandt andet, at politifolkene havde taget fat i klagerens arme, da man satte ham uden for politiets ejendom.

3. Efterforskningen af straffesagen

14. På en uoplyst dato indgav klageren anmeldelse til statsadvokaten for strafbart forhold mod hr. PR, en polititjenestemand, som angiveligt havde deltaget i hændelsen for at have mishandlet klageren, medens han gjorde tjeneste. Det kan ikke fastslås, om der også blev klaget over andre politifolk.

15. Regeringen hævder, at statsadvokaten den 9. marts 2001 bad om yderligere undersøgelser fra ministeriet. Sidstnævnte fremkom med en yderligere rapport om hændelsen. Der fremkom ikke yderligere beviser, der understøttede påstanden.

16. Den 15. maj 2001 afviste statsadvokaten klagen med henvisning til, at den påståede handling ikke var en strafbar handling, som kunne behandles af statsadvokaten. Statsadvokaten fastslog, at klageren den 30. januar 2001 havde parkeret sin bil foran indgangen til Prilep politistation, således at den spærrede for politibilernes ind- og udkørsel. Han havde råbt efter politifolkene og truet med at tænde ild på benzinstationen. Hr. PR og hr. KN, en anden politibetjent, havde bedt klageren flytte sin bil. Efter at have afhørt hr. PR og de andre polititjenestemænd inklusive hr. PN, der også havde været tilstede på det omhandlede tidspunkt, fandt statsadvokaten, at hr. PR ikke havde mishandlet klageren. Han havde endvidere ikke været udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling. Der var ikke blevet peget på ham med en pistol af hr. PR eller af andre politifolk. Det blev afslutningsvist fastslået, at hr. PR ikke havde begået det strafbare forhold, der var klaget over, eller andre handlinger, der kunne rejses tiltale for.

17. Den 22. maj 2001 indgav klageren til retten i Prilep en yderligere anmeldelse mod hr. PR og fire andre uidentificerede politifolk. Han gjorde gældende, at han var blevet råbt af og udsat for fornærmelser, slået på og trukket hen over gulvet med det resultat, at han havde fået mindre skader og mærker. Han forlangte, at retten hørte forklaringer fra klageren, hans kone og hr. PN, som havde været øjenvidner. Endvidere skulle der afgives forklaring fra hr. KN.

18. Den 20. juni 2001 bad retten ham fremkomme med en mere specifik klage indeholdende navne på de uidentificerede politifolk.

19. Den 26. juni 2001 meddelte klageren retten, at han ikke var i stand til at fastslå identiteten på de resterende politifolk. Han gjorde opmærksom på, at en af dem havde været vagt ved indgangen og den anden vagt, da episoden fandt sted. Han gjorde yderligere opmærksom på, at retten officielt kunne bede om disses identitet, og at han nemt ville kunne bekræfte dette efterfølgende.

20. Den 2. juli 2001 afviste retten klagen under henvisning til, at den var mangelfuld, fordi han ikke havde identificeret de fire politifolk. Der var ikke bemærkninger vedrørende klagen over hr. PR.

21 Den 1. august 2001 appellerede klageren og henviste til, at retten havde undladt at efterforske klagen, og at han ikke havde nogen effektiv måde, hvorpå han kunne identificere politifolkene. Han påpegede, at han ville kunne udpege dem i en identifikationsparade.

22. Den 7. november 2001 stadfæstede Bitola appeldomstol afgørelsen.

23. Den 25. december 2001informerede statsadvokaten klageren om, at der ikke var grunde til at bringe sagen videre til højesteret.

ll. Relevant national lovgivning

24. § 254, stk. 1 i retsplejeloven siger, at en stævning blandt andet skal angive navnet på den indstævnte.

25. I overensstemmelse med § 255, 2. stykke, i loven efterser præsidenten, hvorvidt stævningen er korrekt udfyldt, og hvis den ikke er dette sørger for, at klageren får mulighed for at berigtige den inden for en frist af 3 dage. Hvis fristen overskrides, skal stævningen anses for hævet.

26. Andre bestemmelser af relevans for denne sag kan ses i "Jasar v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 69908/01, §§ 31-40, 15 February 2007"

Lovgivningen

1. Påstået krænkelse af artikel 3 i konventionen

27. Klageren henviste i sin klage til artikel 3 i konventionen og gjorde gældende, at han havde været udsat for politibrutalitet, da han havde indfundet sig på politistationen for at diskutere forholdene på tanktstationen. Artikel 3 lyder således: "Ingen skal udsættes for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf"

A Sagens egnethed til antagelse

1. Parternes bemærkninger

28. Regeringen henviste til, at klageren ikke havde udtømt alle nationale retsmidler vedrørende klagen om mishandling, idet han ikke havde forlangt erstatning eller klaget over påstået politibrutalitet til ombudsmanden, som kan anbefale, at der indledes disciplinærsag eller straffesag fra statsadvokaten.

29. Med hensyn til straffesagen gjorde regeringen gældende, at statsadvokaten havde foretaget de krævede efterforskningsmæssige skridt (se præmis 15 ovenfor). Efter at han havde afvist klagerens klage, havde klageren selv indledt retsforfølgning. Ved at undlade at oplyse identiteten på politifolkene, havde klageren afskåret sig selv fra at få sagen prøvet ved de nationale domstole.

30. Klageren gjorde gældende, at han havde indgivet anmeldelse til statsadvokaten og dermed indledt en sag, hvor det var muligt at finde frem til identiteten på de indklagede og få indledt straffesag mod disse for vold. Efter at klagen var blevet afvist, havde han selv forgæves forsøgt retsforfølgning. Ombudsmanden er efter klagerens opfattelse ikke et effektivt retsmiddel, idet han ikke har juridiske beføjelser. Derudover gjorde han gældende, at et civilt erstatningskrav ville være uden udsigt til succes, når henses til, at der ikke var fastslået nogen skyld under straffesagen.

2. Den europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMDs) vurdering

31. EMD bemærker, at klageren gjorde myndighederne bekendt med hans påstande om mishandling fra politiet. Dette gjorde han nærmere "Sektoren" og statsadvokaten bekendt med, hvilket gør dem pligtige til at iværksætte en korrekt undersøgelse. Endvidere indledte han en retssag med henblik på at få fastslået fakta og ansvar. Af de grunde, der nærmere er redegjort for i Jasar sagen (se Jasar mod det tidligere Jugoslavien (dec.) nr. 69908/01, 19 januar og 11. april 2006), som også er gældende i denne sag, finder EMD, at klagen ikke kan anses for egnet til afvisning under henvisning til, at man ikke har udtømt nationale retsmidler som krævet i konventionens artikel 35. Regeringens protest skal derfor afvises. Det fastslås også, at klagen ikke af andre grunde er uegnet til behandling.

B. Den konkrete sag.

1. Paternes påstande

32. Regeringen gjorde gældende, at politiet ikke havde anvendt nogle tvangsindgreb, og at klageren ikke var blevet udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling. Med henvisning til EMDs fortolkninger, henviste de yderligere til, at hverken klagerens skader eller politifolkenes adfærd havde en karakter, der gjorde, at man kunne tale om tortur. Brugen af fysisk magt var tydeligt reguleret i national lov, i henhold til hvilken brug af magt kun må finde sted, når det er strengt nødvendigt og proportionelt.

33. Med henvisning til sagens omstændigheder i særdeleshed Sektorens rapport (se præmis 13 ovenfor) og de skridt, som statsadvokaten havde foretaget (se præmis 15 ovenfor) gjorde regeringen gældende, at der havde været foretaget en effektiv undersøgelse af klagen. De gjorde gældende, at alle relevante fakta var blevet konstateret inden for rimelig tid uagtet, at klageren havde undladt at bidrage med relevant information om politifolkenes identitet, et forhold der havde forhalet efterforskningen.

34. Klageren gentog sin påstand om, at han var blevet mishandlet, da han indfandt sig på Prilep politistation for at diskutere forholdene på tankstationen. Han gjorde yderligere gældende, at regeringens argumenter var selvmodsigende. Statsadvokaten havde intet gjort for at fastslå, hvem de skyldige var, selvom ministeriet var klar over deres identitet - hvilket fremgik af sektorens rapport. Ingen afhøringer var blevet foretaget af de øjenvidner, som klageren havde nævnt. Der var ikke foretaget nogen effektiv efterforskning med hensyn til hr. PR, hvis identitet var kendt af retten.
 

2. EMDs afgørelse

(a) Relevant pin: påstået umenneskelig og nedværdigende behandling

(i) generelle principper

35. EMD gentager, at artikel 3 i konventionen er et absolut forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling. Der er et minimumskrav til grovheden, førend en handling falder inden for artikel 3's område. Vurderingen af dette minimumskrav er relativt. Det beror på sagens omstændigheder, som for eksempel længden af det tidsrum, hvor behandlingen er fundet sted, dens fysiske og psykiske følger og, i nogle sager, køn, alder og helbred hos offeret. Med hensyn til frihedsberøvede personer er brugen af fysisk magt, der ikke er strengt nødvendigt på grund af den pågældendes egen adfærd, en fornedrelse af den menneskelige menneskelig værdighed og er i princippet et angreb på rettighederne i artikel 3. Handlinger har af EMD været anset for at være "umenneskelige", blandt andet fordi, de var overlagte, varede i flere timer i træk og medførte faktiske fysiske skader og intens fysisk eller mental lidelse. Handlinger kan ases for "nedværdigende" fordi de havde en karakter, der fremmede offerets følelse af frygt, angst og mindreværd, idet de er i stand til at ydmyge og nedværdige dem.  

36. For at en straf eller behandling i tilknytning hertil kan anses for "umenneskelig" eller "nedværdigende" skal lidelsen eller ydmygelsen gå ud over, hvad der er den uundgåelige lidelse eller ydmygelse, der knytter sig til en given form for lovlig behandling eller straf. Spørgsmålet om hvorvidt formålet med behandlingen var et ydmyge eller nedværdige offeret er en yderligere faktor, der skal tages hensyn til, men fraværet af et sådant formål kan ikke i sig selv alene føre til, at man ikke anser artikel 3 for krænket (Se Labita mod Italien (storkammeret) nr. 26772/95, præmis 119-120, EMD 2000-IV). Påstande om mishandling skal understøttes af rimelige beviser (se Klass mod Tyskland, afgørelse af 22. september 1993, serie A nr. 269, side 17-18, præmis 30). 

37. Ved bevisvurderingen benytter EMD bevisstandarden "udover rimelig tvivl", men supplerer, at sådan bevis må fremkomme som følge af sammenhængende og tilstrækkelige stærke, klare og sammenhængende antydninger eller af tilsvarende formodninger, der ikke kan tilbagevises (se Jasar-dommen citeret ovenfor, præmis 48).

(ii) Anvendelse af disse principper i den aktuelle sag

38. EMD bemærker, at det er ubestridt, at politiet under hændelsen den 30. januar 2001 anvendte magt for at få klageren ud fra Prilep politistation. Dette blev fastslået af Sektoren i dennes rapport, og det har ikke været bestridt af parterne.

39. EMD finder, at klageren under besøget på Prilep politistation fik nogle skader. Det fremgår af lægeerklæringen (se præmis 9 og 10 foroven). Skaderne krævede ikke lægelige eller medicinsk behandling - kun beroligende midler blev der give. Regeringen har ikke anfægtet disse skader.

40 EMD har dog bemærket, at beskrivelse af skaderne i erklæringerne strider mod beskrivelsen i den retsmedicinske erklæring (se præmis 11 ovenfor) som klageren har fremlagt. Disse selvmodsigelser vedrører ikke kun hvilken side af klagerens legeme, der var skadet, men også arten af skader.

41. Yderligere har EMD bemærket, at klageren og Regeringen fremkommer med to modstridende beskrivelser af hændelsesforløbet og af, hvordan de er opstået. EMD finder, at skaderne i det mindste i et vist omfang kan være kommet som følge af klagerens egen provokerende adfærd og behovet for at få ham fjernet fra politis område med magt. Vedrørende dette fandt EMD, at klageren ikke har fremlagt tilstrækkelige stærke beviser for dennes version af forløbet. Usammenhængen i de medicinske udtalelser nævnt umiddelbart ovenfor understøtter denne konklusion. Under disse omstændigheder er EMD ikke i stand til ud over rimelig tvivl at fastslå, at klageren var udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling under dennes besøg på politigården, som dette forstås i artikel 3 i konventionen. 

42. På dette grundlag finder EMD, at der ikke har været en krænkelse af den substantive pind i artikel 3 i konventionen.

(b) Procedure pinden: Påstået mangel på effektiv efterforskning

(i) Generelle principper

43. EMD gentager, at når en person fremkommer med en rimelig påstand om, at han har været udsat for behandling, der strider mod artikel 3 begået af politiet eller andre tilsvarende statslige organer, kræver denne bestemmelse set i sammenhæng med statens almindelige forpligtelser jævnfør konventionens artikel 1, "sikre enhver inden for deres område de rettigheder og friheder, der er fastsat i ... konventionen", at der indledes en effektiv officiel undersøgelse. Ligesom med undersøgelser under artikel 2, skal en sådan undersøgelse have en sådan karakter, at det er muligt at få identificeret og straffet, dem der er ansvarlige. Foregår det ikke således, vil det generelle forbud mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling blive uvirksomt, uanset dettes grundlæggende betydning, og det vil være muligt i nogle sager for de organer, der klages over, at misbruge deres rettigheder uden risiko for straf. Se Corsacov v. Moldova, no. 18944/02, § 68, 4 April 2006; Labita, citeret ovenfor, § 131, ECHR 2000-IV; McCann and Others v. the United Kingdom, afgørelse af 27 september 1995, Series A no. 324, p. 49, § 161; Kaya v. Turkey, afgørelse af 19. februar 1998, Reports 1998-I, p. 324, § 86; Yaşa v. Turkey, afgørelse af 2. september 998, Reports 1998-VI, p. 2438, § 98).

44. Endelig kræves det, at efterforskningen skal være effektiv. I sager om artikel 2 og 3 i konventionen, hvor effektiviteten af den officielle undersøgelse blev diskuteret, har EMD ofte vurderet, om myndighederne reagerede overfor klagen inden for rimelig tid (se blandt andet Labita omtalt ovenfor, præmis 133).

(ii) Anvendelsen af disse standarder i den aktuelle sag.

45. EMD finder, at set i en helhed gav klagerens henvendelse til anklagemyndigheden og til Sektoren med en klage over, at han havde fået skader af politiet, rimelig mistanke om, at de omhandlede skader kunne være påført klageren af politiet som beskrevet af klageren. Dette begrundede en efterforskning fra myndighederne i overensstemmelse med kravene i artikel 3 i konventionen.

46. EMD bemærker, at Sektorens rapport var udarbejdet næsten 7 måneder efter, at klagen var indgivet. Regeringen gav ikke nogen forklaring på denne forsinkelse. EMD kan i øvrigt ikke se, hvorvidt klageren var gjort bekendt med denne rapport.

47. Statsadvokaten afviste efter at have undersøgt klagerens påstande sagen, idet han ikke fandt, at der var bevis for en forbrydelse. Hans konklusion var baseret alene på politifolkenes udtalelser.

48. I den efterfølgende straffesag gentog klageren hans påstande om, at han var blevet slået af politiet. Han fremkom med oplysningerne om identiteten på den ene af de implicerede politifolk og bad retten om at finde identiteten på de øvrige fire. EMD finder det sandsynligt, at identiteten på alle de deltagende var ukendte for klageren. EMD finder, at der er tale om overdreven formalisme, når retten kræver, at klageren selv skulle fremskaffe oplysninger om identiteten på de indklagede betjente. Deres identitet kunne nemt være tilvejebragt, som gjort gældende af klageren, fra politiets registreringer, frem for at klagen blev afvist uden videre. Derudover er der ingen rimelig grund til, at retten ikke ville gennemføre sagen mod i det mindste hr. PR. Dertil kommer, at der ikke blev taget skridt til at høre vidner, selvom disse var navngivet af klageren, herunder lægen der undersøgte ham. Klagerens påstande fik derfor ikke nogen materiel domstolsprøvelse.

49. På denne baggrund finder EMD, at undersøgelsen af klagerens påstand om, at han var blevet påført skader af politiet, ikke var omhyggelig og effektiv. EMD finder således, at der er sket en krænkelse af den processuelle del af artikel 3 i konventionen.  ...."

Af præmis 53 fremgår det, at klageren fik tilkendt 1.000 euros i ikke-økonomisk skade, og at han fik sine rimelige sagsomkostninger dækket.


 

   
 
 

FIFTH SECTION

CASE OF TRAJKOSKI v. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

(Application no. 13191/02)

JUDGMENT

STRASBOURG

7 February 2008

FINAL

07/07/2008

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

 
 

In the case of Trajkoski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia,

The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Chamber composed of:

Peer Lorenzen, President, 
 Snejana Botoucharova, 
 Volodymyr Butkevych, 
 Margarita Tsatsa-Nikolovska, 
 Rait Maruste, 
 Javier Borrego Borrego, 
 Renate Jaeger,
judges,

and Claudia Westerdiek, Section Registrar.

Having deliberated in private on 15 January 2008,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application (no. 13191/02) against the former Yugoslav Republic of Macedonia lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by six Macedonian nationals, Mr Cvetan Trajkoski and Mr Nikola Trajkoski, Mrs Snezana Trajkoska, Mr Igorce Simonoski, Mr Cvetan Simonoski and Mrs Ratka Simonoska, on 26 September 2001.

2.  All applicants were represented by Mr D. Miloseski, a lawyer practising in Prilep. The Macedonian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mrs R. Lazareska Gerovska.

3.  The application concerned complaints under Articles 6 and 13 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1. In a letter received by the Court on 28 January 2002, Mr Cvetan Trajkoski also complained that he had been ill-treated by the police.

4.  On 1 December 2005 the Court decided to communicate to the Government the complaint raised by Mr Cvetan Trajkoski (“the applicant”) under Article 3 of the Convention and declared the remainder of the application inadmissible. Under the provisions of Article 29 § 3 of the Convention, it decided to examine the merits of that complaint at the same time as its admissibility.

THE FACTS

I.  THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5.  The applicant was born in 1964 and lives in Prilep.

6.  In a number of administrative proceedings, the applicant challenged the lawfulness of administrative decisions related to the construction and operation of a petrol station that was located a few metres from his home. He also brought criminal charges against the state officials who took the relevant decisions and against the manager of the petrol station.

 1.  The incident

(a)  The applicant’s version of events

7. On 30 January 2001 at 8.20 p.m. the applicant, accompanied by his wife and Mr P.N., went to the Prilep police station to report the possibility of a fire and explosion at the petrol station as a result of alleged improper handling of petrol stocks at the time. Upon their arrival, they had parked their car in front of an access ramp on the street in front of the police station. At the warden’s request, the applicant had moved his car to a car park situated behind the “Lipa” hotel. After the applicant had entered the police station, the same officer had pushed him backwards. In his initial submission, the applicant stated that a gun had also been pointed at his head. Seven or eight police officers had arrived at the scene and had assaulted him, grabbing him by his arms, legs and hair and throwing him against the stairway. They had continued hitting and beating him all over his body. During the beating, the police officers had used offensive language.

(b)  The Government’s version of events

8. The Government submitted that the applicant had parked his car in front of the entrance of the Prilep police station on a street on which no traffic and parking had been allowed. They further maintained that he had failed to move his car despite having been ordered to do so by the police officers on duty. The applicant had then entered the police station without identifying himself. He had ignored the officers’ verbal order that he leave the building. He had actively resisted when police officers took him out of the station.

2. Subsequent events

9. A medical certificate (“the first certificate”) issued on 30 January 2001 at 9.15 p.m. indicated that the applicant had sustained several bodily injuries which did not qualify as grievous. A tranquilliser was prescribed. That certificate did not specify the possible origin of the injuries, their timing or the way in which they had been inflicted.

10. After communication of the case, the applicant obtained another medical certificate issued on 11 May 2006 by the Prilep Hospital which described the applicant’s injuries, noted on the first certificate, in the following terms: slight redness on the right temple, a scratch on the right ankle and a toe. In addition, it was noted that his right elbow and the left side of his hip were tender.

11.  After communication, the applicant also obtained a forensic expert report of 23 May 2006 concerning his post-incident trauma. That report, which was based on the medical records and the applicant’s statement, indicated that, after the incident, the applicant had a bruise on his left elbow, a scratch on his left shinbone and bruises on his face below his left eye and on his left hip.

12.  No court decision about the incident at issue has been given against the applicant.

3. Application before the Sector for Internal Control within the Ministry of the Interior (“the Sector”)

13. On 30 January 2001 the applicant asked the Sector to investigate the incident. On 23 August 2001 the Sector drew up a report giving a factual account of the incident. It established that the applicant had been taken out of the building after he had ignored the officers’ verbal order to that effect. He had actively resisted the police officers and he had behaved in an arrogant manner. It found that there had been no abuse of power by the police in their attempts to subdue the applicant. It further stated that on 6 February 2001 an application for misdemeanour proceedings had been submitted against the applicant under the Act on minor offences against public order. That application indicated, inter alia, that policemen had grabbed the applicant by his arms and taken him outside the police premises.

3.  The criminal investigation

14. On an unspecified date, the applicant brought before the public prosecutor criminal charges against Mr P.R., a police officer who had allegedly participated in the incident, for having ill-treated him while on duty. It cannot be established whether the applicant complained about other policemen as well.

15.  The Government stated that on 9 March 2001 the public prosecutor requested that additional inquiries be made by the Ministry of the Interior (“the Ministry”). The latter submitted an official report about the incident in reply. No evidence was submitted in support of that assertion.

16. On 15 May 2001 the public prosecutor rejected the applicant’s complaint, arguing that the alleged offence was not considered to be a crime that could be prosecuted upon his motion. It was established that on 30 January 2001 the applicant had parked his car in front of the entrance of the Prilep police station, blocking the police cars’ way. He had shouted at police officers and threatened to set the petrol station on fire. Mr P.R. and Mr K.N., another police officer, had ordered the applicant to move his car. After having questioned Mr P.R. and other police officers, including Mr P.N., who had been present at the scene at the time, the public prosecutor established that Mr P.R. had not ill-treated the applicant, nor had the latter been subjected to inhuman and degrading treatment. No gun had been pointed at him by Mr P.R. or by any other police officer. It was finally concluded that Mr P.R. had not committed the offence complained of or any other prosecutable act.

17. On 22 May 2001 the applicant lodged a subsidiary criminal complaint against Mr P.R. and four other unidentified police officers with the Prilep Court of First Instance (“the trial court”). He complained that he had been shouted at, insulted, beaten and dragged across the floor and that as a result he had sustained light bodily injuries and bruises. He requested that the trial court hear statements from him, his wife and Mr P.N., who had been an eyewitness to the incident, as well as from Mr K.N.

18. On 20 June 2001 the trial court requested that the applicant make his complaint more specific by providing the names of the unidentified police officers.

19. On 26 June 2001 the applicant informed the trial court that he was unable to discover the identities of the remaining police officers. He pointed out that one of them had been a warden and the other a guard at the time of the events. He further maintained that the trial court could officially request information about their identities and that he would easily be able to confirm it afterwards.

20. On 2 July 2001 the trial court rejected the applicant’s subsidiary complaint as incomplete, namely because he had not identified the remaining four police officers. No comment was made as to the charges against Mr P.R.

21. On 1 August 2001 the applicant appealed against that ruling, arguing that the trial court had failed to investigate his allegations, and that he had no effective way of discovering the identities of the police officers concerned but that he would be able to identify them in a line-up.

22. On 7 November 2001 the Bitola Court of Appeal upheld the trial court’s ruling.

23. On 25 December 2001 the public prosecutor informed the applicant that there were no grounds for lodging a request for the protection of legality with the Supreme Court.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW

24.  Section 254 § 1 (1) of the Criminal Proceedings Act (“the Act”) provides that an indictment should contain, inter alia, personal information about the person accused.

25. In accordance with section 255 § 2 of the Act, the president of the adjudicating panel examines whether the indictment has been duly completed, and if it has not, he/she shall return it to the claimant, who shall to rectify it within three days. If an injured party does not comply with that time-limit, the prosecution shall be considered as having been withdrawn and the proceedings shall be suspended accordingly.

26. Other statutory provisions relevant to the present case are described in the Jasar case (see Jasar v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, no. 69908/01, §§ 31-40, 15 February 2007).

THE LAW

I.  ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

27.  The applicant complained under Article 3 of the Convention that he had been subjected to acts of police brutality on the occasion of his visit to the police station to discuss the issue of the petrol station. Article 3 reads as follows:

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

A.  Admissibility

1. The parties’ submissions

28.  The Government submitted that the applicant had not exhausted all domestic remedies in respect of his complaints of ill-treatment since he had not claimed compensation or brought the alleged police brutality to the attention of the Ombudsman, who was empowered to recommend the initiation of disciplinary proceedings and to bring criminal complaints before the public prosecutor.

29.  As to the criminal complaint, the Government maintained that the public prosecutor had undertaken the required investigative measures (see paragraph 15 above). After he had rejected the applicant’s allegations, the latter had taken over the prosecution. By failing to identify the remaining four police officers, apart from Mr P.R., the applicant had deprived himself of the possibility to have his contentions considered by the domestic courts.

30.  The applicant submitted that he had made a criminal complaint to the public prosecutor, thus initiating a procedure capable of leading to the identification and prosecution of the alleged perpetrators of the assault. After his complaint had been rejected, he had taken over the prosecution, but to no avail. As to the Ombudsman, the applicant stated that he could not be regarded as an effective remedy since he had no judicial powers. He further argued that in his case, a civil compensation claim would be devoid of any prospect of success given the fact that no guilt had been established in the course of the criminal proceedings.

2. The Court’s assessment

31.  The Court notes that the applicant brought his allegations about ill-treatment by the police to the attention of the authorities, namely the Sector and the public prosecutor, placing them under a duty to carry out an appropriate investigation. He further instituted a court procedure able to establish the facts and attribute responsibility. For the reasons detailed in the Jasar case (see Jasar v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), no. 69908/01, 19 January and 11 April 2006) which likewise apply to this case, the Court considers that the applicant’s complaint cannot be declared inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies within the meaning of Article 35 of the Convention. The Government’s objection must accordingly be rejected. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

B.  Merits

1. The parties’ submissions

32.  The Government submitted that the police had not had recourse to any coercive measure, nor had the applicant been subjected to inhuman and degrading treatment. Relying on the Court’s jurisprudence, they further argued that neither the applicant’s injuries nor the conduct of the policemen could qualify him as having been tortured. The use of physical force had clearly been regulated by the national legislation, under which any recourse to force must be strictly necessary and proportionate.

33.  Having regard to the facts of the case, in particular the Sector’s report (see paragraph 13 above) and the measures taken by the public prosecutor (see paragraph 15 above), the Government argued that an effective investigation into the applicant’s allegations had been carried out. They submitted that all the relevant facts had been established in a timely fashion, despite the applicant’s failure to provide information about the identity of the police officers concerned, a fact that hampered the investigation.

34. The applicant maintained his allegations that he had been ill-treated by policemen during his visit to the Prilep police station to discuss issues related to the petrol station. He further submitted that the Government’s arguments were contradictory. The public prosecutor had not taken any effective measure to discover who the perpetrators were, although, as was evident from the Sector’s records, the Ministry had been aware of their identity. No statement had been taken from the eyewitnesses put forward. No effective investigation had been carried out with respect to Mr P.R., whose identity was known to the trial court.

2. The Court’s assessment

(a)  Substantive limb: alleged inhuman and degrading treatment

(i)  General principles

35. The Court recalls that Article 3 of the Convention prohibits in absolute terms torture and inhuman or degrading treatment. Ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this minimum is relative: it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical and mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim. In respect of a person deprived of his liberty, recourse to physical force which has not been made strictly necessary by his own conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3. Treatment has been held by the Court to be “inhuman” because, inter alia, it was premeditated, was applied for hours at a stretch and caused either actual bodily injury or intense physical and mental suffering, and also “degrading” because it was such as to arouse in its victims feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them.

36. In order for a punishment or treatment associated with it to be “inhuman” or “degrading”, the suffering or humiliation involved must in any event go beyond that inevitable element of suffering or humiliation connected with a given form of legitimate treatment or punishment. The question whether the purpose of the treatment was to humiliate or debase the victim is a further factor to be taken into account, but the absence of any such purpose cannot conclusively rule out a finding of violation of Article 3 (see Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, §§ 119-120, ECHR 2000-IV). Allegations of ill-treatment must be supported by appropriate evidence (see, mutatis mutandis, Klaas v. Germany, judgment of 22 September 1993, Series A no. 269, pp. 17-18, § 30).

37.  To assess this evidence, the Court adopts the standard of proof “beyond reasonable doubt”, but adds that such proof may follow from the coexistence of sufficiently strong, clear and concordant inferences or of similar unrebutted presumptions of fact (see the Jasar judgment, cited above, § 48).

(ii)  Application of these principles in the present case

38. The Court notes at the outset as undisputed that during the incident of 30 January 2001, the police took the applicant out of the Prilep police station by force. The Sector confirmed this in its fact-finding report and it was not denied by either of the parties.

39. The Court finds that during his visit to the Prilep police station, the applicant distinguished certain injuries. This was corroborated by the medical certificates (see paragraphs 9 and 10 above). The injuries did not require any medical or drug treatment - only a tranquilliser was prescribed. The Government also did not contest the injuries.

40. The Court, however, observes that the description of the injuries noted on those certificates contradict that given in the forensic expert report (see paragraph 11 above) submitted before it by the applicant himself. This inconsistency concerns not only the side of the applicant’s body which was injured, but also the nature of the injuries.

41. Furthermore, the Court notes that the applicant and the Government provided two conflicting accounts of events as of how the injuries had been sustained. The Court considers that at least partly the injuries might have been brought by the applicant’s own provocative behaviour and the need to remove him from the police premises by force. In that respect, the Court finds that the applicant did not provide sufficient evidence to support his version of events. The inconsistency concerning the medical certificates noted in the preceding paragraph corroborates that conclusion. That being so, the evidence before it does not enable the Court to find beyond reasonable doubt that during his visit to the police station the applicant was subjected to inhuman or degrading treatment within the meaning of Article 3 of the Convention.

42.  Accordingly, it concludes that that there has been no violation of the substantive limb of Article 3 of the Convention.

(b)  Procedural limb: alleged lack of an effective investigation

(i)  General principles

43. The Court recalls that where an individual makes an arguable assertion that he has suffered treatment infringing Article 3 at the hands of the police or other similar agents of the State, that provision, read in conjunction with the State’s general duty under Article 1 of the Convention to “secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in ... [the] Convention”, requires by implication that there should be an effective official investigation. As with an investigation under Article 2, such an investigation should be capable of leading to the identification and punishment of those responsible. Otherwise, the general legal prohibition of torture and inhuman and degrading treatment and punishment would, despite its fundamental importance, be ineffective in practice and it would be possible in some cases for agents of the State to abuse the rights of those within their control with virtual impunity (see Corsacov v. Moldova, no. 18944/02, § 68, 4 April 2006; Labita, cited above, § 131, ECHR 2000-IV; McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A no. 324, p. 49, § 161; Kaya v. Turkey, judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, p. 324, § 86; Yaşa v. Turkey, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, p. 2438, § 98).

44. Finally, the investigation must be expeditious. In cases under Articles 2 and 3 of the Convention, where the effectiveness of the official investigation was at issue, the Court has often assessed whether the authorities reacted promptly to the complaints at the relevant time (see, among others, Labita, cited above, § 133).

(ii)  Application of these principles in the present case

45. The Court considers that, taken together, the applicant’s complaints to the public prosecutor’s office and the Sector, that he had sustained injuries at the hands of the police, raised a reasonable suspicion that the said injuries could have been caused by the police as indicated by the applicant, which warranted an investigation by the authorities in conformity with the requirements of Article 3 of the Convention.

46. The Court observes that the Sector’s report was drawn up nearly seven months after the applicant had made his complaint. The Government gave no explanation for that delay. In addition, the Court cannot establish whether that report was communicated to the applicant.

47. The public prosecutor, after having examined the applicant’s allegations on the merits, rejected them finding no evidence of an offence. His conclusions were based solely on the statements of the police officers involved.

48.  In the subsidiary criminal proceedings the applicant reiterated his allegations of having been beaten by the police. He provided the identity of one of the police officers involved and left it to the court to identify the remaining four. The Court accepts that the identities of all the perpetrators could have been unknown to him. It further considers the trial court’s insistence that the applicant discover the identity of the other accused himself to be an excessive formalism. Their identity could easily have been discovered, as argued by the applicant, from the official police records. Instead, the trial court rejected the applicant’s complaint as incomplete without taking any further action. Moreover, this is no explanation why the trial court did not continue the proceedings at least against Mr P.R. However, it took no steps to hear witnesses, although put forward by the applicant, including the doctor who had examined him. The applicant’s complaints remained therefore without a judicial consideration on the merits.

49.  Against this background, the Court concludes that the investigation into the applicant’s claim that he had sustained injuries at the hands of the police was not thorough and effective. Thus, the Court finds that there has been a violation of the procedural limb of Article 3 of the Convention.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

50.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A.  Damage

51.  The applicant claimed 500, 000 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage. The forensic expert report of 23 May 2006 concerning his post-incident trauma (see paragraph 11 above) was produced to that effect.

52.  The Government did not comment on the applicant’s claims in respect of non-pecuniary damage.

53.  The Court observes that it has found the authorities of the respondent State to be in breach of Article 3 on account of their failure to investigate the applicant’s allegations of police brutality. It found no violation on the substance of that complaint. In its view, the applicant must be taken to have suffered some degree of frustration and anguish as a result of the lack of concern displayed by the authorities with respect to his complaint. Making an assessment on an equitable basis, it awards the applicant the sum of EUR 1, 000 in respect of non-pecuniary damage.

B.  Costs and expenses

54.  The applicant also claimed EUR 2, 590 for the costs and expenses incurred before the Court. These included EUR 35 for the medical certificate of 11 May 2006 and EUR 200 for the forensic expert report referred to above. The remainder concerned the fees of the lawyer who represented the applicant in the proceedings after his complaint had been communicated to the respondent Government, namely EUR 420 for letters of authority issued to twelve individuals who had allegedly initially complained before the Court and EUR 1, 935 for three submissions lodged with the Court. He did not specify what those submissions were, nor did he attach a fee note.

55.  The Government did not comment on the applicant’s claims for costs and expenses.

56.  According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to reimbursement of his costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum (see Editions Plon v. France, no. 58148/00, § 64, ECHR 2004-IV). In the present case, regard being had to the information in its possession and the above criteria, the Court finds the amount claimed for lawyer’s fees to be excessive and awards instead the sum of EUR 600 in that respect. It further considers that the costs related to the forensic expert report were not necessarily incurred and, accordingly, rejects the claim in that part. On the other hand, it awards the whole sum claimed for the remaining costs. The total award under this head therefore is EUR 635.

C.  Default interest

57.  The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY

1.  Declares the applicant’s complaint under Article 3 admissible;

2.  Holds that there has been no violation of Article 3 of the Convention under its substantive limb;

3.  Holds that there has been a violation of Article 3 of the Convention under its procedural limb;

4.  Holds

(a)  that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts, to be converted into the national currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement:

(i) EUR 1,000 (one thousand euros) in respect of non-pecuniary damage;

(ii) EUR 635 (six hundred and thirty-five euros) in respect of costs and expenses; and

(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

5.  Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 7 February 2008, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Claudia Westerdiek  Peer Lorenzen  Registrar President


 

TRAJKOSKI v. THE FORMER YUGOSLAV

REPUBLIC OF MACEDONIA - JUDGMENT


 

TRAJKOSKI v. THE FORMER YUGOSLAV