Lov nr. 350 af 23. maj 1997

Fremsat som lovforslag nr. 145 den 22. januar 1997.
 
 

Lov om ændring af straffeloven, våbenloven og lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.(Skærpelse af straffen for særlig grov vold og for besiddelse af knive og slagvåben, sikkerhedsmæssige krav til restaurationers indretning m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


 

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 274 af 15. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 245, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.«

2. § 245, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 4 år.«

3. I § 246 ændres »haft så alvorlige følger« til: »haft så alvorlige skader eller døden til følge«.

§ 2

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde, bære eller anvende slag- eller stødvåben, herunder knojern, totenschlægere, gummiknipler og lignende.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 4, stk. 2, som bliver stk. 3, ophæves nr. 2.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 2-5.

3. I § 10, stk. 1, udgår »§ 4, stk. 1,».

4. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde. Er den pågældende tidligere mere end en gang dømt for overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2, er straffen hæfte eller fængsel indtil 2 år, under særligt formildende omstændigheder dog bøde. Straffelovens § 81, stk. 1, finder ikke anvendelse.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 3

I lov nr. 256 af 6. maj 1993 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., som ændret senest ved § 2 i lov nr. 232 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 32 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Skønner politiet, at der i forbindelse med en virksomhed, der er omfattet af stk. 1, foreligger særlig risiko for voldelig adfærd, kan politiet meddele påbud om den sikkerhedsmæssige indretning af virksomheden. Politiet fastsætter en frist for gennemførelse af indretningen. Efterkommes påbudet ikke inden for den fastsatte frist, kan politiet meddele påbud om lukning af virksomheden, indtil den krævede sikkerhedsmæssige indretning er gennemført.«

2. I § 34, stk. 1, ændres »og § 31« til: »§ 31 og § 32, stk. 4,».

3. I § 34, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Klage over politiets påbud om lukning af en virksomhed, jf. § 32, stk. 4, 3. pkt., har opsættende virkning, medmindre justitsministeren bestemmer andet.«

4. I § 37, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 33 eller« til: »§ 33,», og i § 37, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 31.« til: »§ 31 eller«.

5. I § 37, stk. 1, indsættes som nr. 4:

  • »4) overtræder påbud meddelt i medfør af § 32, stk. 4.«

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. Lovens § 1 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Frank Jensen