Europarådets menneskerettighedskommissær opfordrer på ny Danmark
til at etablere en uafhængig politiklageordning


 


Af advokat Claus Bonnez

Senest opdateret 5. september 2010


Den danske politiklageordning kom i 2004 under kritik fra Europarådets menneskerettighedskommissær for at mangle uafhængighed. Dette har imidlertid ikke ført til ændringer, og nu henstiller kommissæren på ny til den danske regering om at gøre noget ved den mangelfulde ordning. 

I 2004 fremkom Europarådets menneskerettighedskommissær efter et besøg i Danmark med anbefalinger til den danske regering om, hvorledes politiklageordningen kunne indrettes, således at den kan leve op til de krav til uafhængighed og effektivitet, som kan stilles til nationer, der er medlem af Europarådet.

Menneskerettighedskommissæren har udfærdiget en rapport. Denne rapport samt regeringens bemærkninger hertil blev behandlet af Europarådets Ministerkomité (Stedfortrædere) den 11. juli 2007. Den er derefter blevet frigivet til offentliggørelse.

I rapportens punkt 61 henvises der blandt andet til, at kommissæren i 2004 udtalte sin bekymring over graden af uafhængighed og effektivitet, som er gældende ved behandlingen af klager over politiet herunder behandlingen af episoder med skydevåben og med dødsfald hos personer, som er i politiets varetægt. Det påpeges, at klager over politiet bliver behandlet af de regionale statsadvokater, som skal orientere de lokale politiklagenævn om sagen. Disse nævn består af to lægpersoner samt en advokat, og nævnene fremkommer blot med en udtalelse om sagen, som ikke binder statsadvokaten. Kommissæren noterede sig endvidere, at de lokale politimestre/politidirektører repræsenterer både politiet og anklagemyndigheden. I de tilfælde, hvor disse politimestre/politidirektører således fungerer som en del af anklagemyndigheden, er statsadvokaterne disse politimestres/politidirektørers overordnede. Kommissæren konkluderede derpå, at denne tætte relation mellem anklagemyndigheden og politiet øger behovet for uafhængige politiklagenævn. Han anbefalede derpå, at der blev arbejdet på at forbedre uafhængigheden af politiklagenævnene ved at give disse større indflydelse med hensyn til efterforskning og afgørelseskompetence i politiklagesager.  

I punkt 62 fremgår det, at Europarådets delegation diskuterede politiklageordningen med Justitsministeriet og med formanden for foreningen af danske politiklagenævn. Det blev oplyst, at Folketinget gjorde sig overvejelser om ændringer med hensyn til politiklagenævnenes sammensætning og opgaver, men at dette var en vanskelig opgave.

Af punkt 63 fremgår det, at kommissæren fastholder betydningen af sin forgængers anbefalinger fremsat for 3 år siden om, at uafhængigheden af politiklagenævnene trænger til at blive forstærket.

Se omtalen af politiklageordningen i Danmark i Memorandum to the Danish Government fra Europarådets menneskerettighedskommissær - 11. juli 2007, side 15.