Det er ikke strafbart at flygte fra en ulovlig anholdelse, vold og trusler mod politiet er ikke i strid med straffelovens § 119, og fornærmelser er ikke i strid med straffelovens § 121


 


Nedenstående dom viser meget tydeligt, at en person ikke kan straffes for vold og trusler mod politiet, fornærmelser mod politiet samt flugt fra politiet efter en anholdelse, såfremt anholdelsen er i strid med retsplejelovens § 755.

I en upåanket dom af 25. september 2007 med sagsnummer SS 2-2236/2007 blev en ung mand ved Retten i Århus frifundet for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, for den 8 december 2006 i Odder at have forsøgt at nikke en politiassistent en skalle, spyttet på denne samt råbt til ham: "Jeg smadrer dig" (forhold 1). Han blev i samme sag frifundet for overtrædelse af straffelovens § 121 ved at skulle have råbt "fucking pansersvin" og vist politiet "skråt op" tegnet (forhold 2). Endelig blev han frifundet for på samme tid og sted at have overtrådt straffelovens § 124, stk. 1, ved at være flygtet ud af en patruljevogn, efter at han var blevet anholdt (forhold 3). Rettens begrundelse og resultat lød således:

 
 

".. Vedrørende skyldsspørgsmålet:

I forhold 2 finder 2 dommere det ikke tilstrækkeligt bevist, at tiltalte har kaldt politiassistent OC for et "fucking pansersvin" og vist ham "skråt op" tegnet.

1 dommer finder det ved politiassistent OC's meget sikre vidneforklaring bevist, at tiltalte er skyldig i forhold 2.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, således at tiltalte frifindes i forhold 2 (for overtrædelse af straffelovens § 121).

Vedrørende forhold 1 og forhold 3 finder 2 dommere, at politiet ikke har haft rimelig grund til at mistænke tiltalte for et strafbart forhold i forhold 2, (som han er blevet frifundet for) og finder allerede af den grund, at politiet ikke har haft tilstrækkelig hjemmel til at anholde tiltalte.

1 dommer tiltræder, at politiet ikke har haft grundlag for at anholde tiltalte, idet anholdelsen ikke var påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre tiltaltes foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre tiltaltes samkvem med andre.

Samtlige dommere stemmer herefter for at frifinde tiltalte for tiltalen i forhold 1 for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og i forhold 3, for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, idet en domfældelse for overtrædelse af de nævnte paragraffer i denne sag forudsætter, at anholdelsen af tiltalte var sket i overensstemmelse med retsplejelovens § 755, stk. 1.

Samtlige dommere bemærker vedrørende frifindelsen i forhold 1, at anklagemyndigheden ikke har nedlagt subsidiær påstand for overtrædelse af straffelovens § 244. ....."