Udkast til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds, politi-
myndligheds samt Sagførervæsenets Ordning.
(Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission.) Februar 1876. Kjøbenhavn. Trykt hos I. H. Schultz.
1876.

Oversigt over Lovforslagets Ordning Første Afsnit.

Om Domstolenes Ordning..................... §§ 1-59.

Kapitel I.

Om Rigets Inddeling i retslig Henseende .............................................. §§ 1—2.

Kapitel II

Om Retterne ...................................................................... §§ 3—40.

1Højesteret................ ............................... §§ 4-9.

Landsretter............................................... §§ 10—22.

III.

Underretter............................................... s§ 23 -34.

Scerlige og extraordincrre Retter............................. §§ 35—37.

v.

Almindelige Bestemmelser for Retterne......................... §§38-40.

Kapitel III.

Om Dommere og Rctsskrivere m. o................................................... §§ 41—59.

Om Dommere............................................. §§ 41—51.

Om Retestriucre........................................... §§ 52-54.

III.

Om Retsbuoe, Stcevningsmcrnd m. v.......................... §§ 55—58.

Om Løn, Dagpenge m. v....................................      § 59.


II Andet Afsnit.

Om Rævningernes Kaldelse................... §§ 60-93.

Kapitel I.

Almindelige Bestemmelser........................................................... §§ 60—65.

Kapitel II.

Grundlisterne.................................................................... §§ 66-71.

Kapitel III.

Rævningekredstns Aarsliste........................................................ §s 72-76.

Kapitel IV.

Rævningerne for den enkelte Samling............... ............................... §§ 77—93.

Tredie Afsnit.

Om den offentlige Anklagemyndigheds Ordning........ §s 94-104.

Fjerde Afsnit.

Om Politimyndighedens Ordning............... §§ 105-110.

Femte Afsnit.

Om Sagsørervæsenet...................... §§ 111-145.

Kapitel I.

Om Sagsøreres Bestikkelse sg deres Adgang til at benytte Fuldmægtig m. m................ §§ 111—123.

Kapitel II.

Om Sagsørernes Rettigheder og Pligter............................................ §§ 124—133.

Kapitel III.

Om Ophsr af Retten til Sagsørervirksomhed........................................ §§ 134—136.

Kapitel IV.

Om Sagsørersamfund og Sagsørerraad.............................................. §§ 137—145.

Sjette Afsnit.

Lovens Træden i Kraft. Overgangsbestemmelser....... §§ 146-153.


Første Afsnit. Om Domstolenes Drdning. Kapitel I. Om Rigets Inddeling i retslig Henseende. § 1.

Riget inddeles i 6 Landsretskredse nemlig:

1.   Den nordsjællandske Landsretskreds, omfat-
tende Kjøbenhavn, Kjøbenhavns, Frederiks-
borg, Holbæk, samt Bornholms Amter.

2.   Den sydsjællandske Landsretskreds, omfat-
tende Sors, Præsts og Maribo Amter.

3.   Fyens Landsretskreds omfattende Fyens
Stift.

4.   Den nordjydske Landsretskreds, omfattende
Aalborg, Hjørring og Randers Amter.

5.    Den mellemjydske Landsretskreds, omfat-
tende Viborg, Thisted og Ringkjsbing
Amter.

6.   Den sydjydske Landsretskreds omfattende
Vejle, Aarhus og Ribe Amter.

§ 2.

Landsretskredsene inddeles i Underrets-
kredse.

Staden Kjøbenhavn og Kjøbenhavns Amts«

i


raadskreds udgjør en Underretskreds; dog kunne
saadanne Dele af Kjøbenhavns Amtsraads-
lrcds, hvis Beliggenhed gjør det hensigtsmæssigt,
ucd Kongelig AnSagsører indlemmes i andre
tilgrænsende Underkredse.

De øvrige Underkredses Antal fastsættes
til ikke under 50 og ikke over 58. Grænserne
for Underretskredsene bestemmes ved Kongelig
AnSagsører.

Kapitel II. Om Retterne. § 3.

Rigets almindelige Domstole erc Højcstcret,
Landsretterne og Underretterne (Kjøbenhavns
Stadsret samt By- og Herredsretterne).

Sirlige Domstole ere Rigsretten, Sessio-
nerne, de gejstlige og de militære Retter.

Landvæsenskommissioner og lignende Myn-
digheder, som afgjøre eller medvirke ved Afgjø-
relsen af Anliggender, der ikke hore under nogen
af de i denne Paragraf nævnte Retter, berøres
ikke af denne Lov.

I. Højesteret. § 4.

Højesteret paakjender som øverste Instants
for hele Riget alle Sager, som overensstem-
mende med Lovene om Retsplejen paaankes
til den.

§ 5.

Ordentlige Medlemmer af Højesteret kunne,
for et Tidsrum af 5 Aar ad Gangen, beskikkes
af Kongen til Formand for Landsretters sær-
lige Afdelinger under disses regelmæssige
Samlinger.

§ 6.

Højesteret har sit Sæde i Kjøbenhavn.
Den bestaar af en Formand, 12 andre ordent-
lige Medlemmer og indtil 12 overordentlige
Medlemmer.


Til som Næstformand at trcrde i For-
mandens Sted i paakommende Tilfælde bestikker
Kongen et af Rettens ordentlige Medlemmer.

§ 7.

I Sagers Afgjørelse ved Højesteret del-
tage, forsaavidt intet Andet scrrlig er foreskrevet,
mindst 9 Medlemmer af Retten, Haves i
nogen Sag ikke et faadant Antal af Rettens
ordentlige Medlemmer til Raadighed, kalder
Formanden et eller flere overordentlige Med-
lemmer til at deltage i Paakjendelsen.

§ 8.

Skriverforretningerne ved Højesteret samt
Oppelwrsel af og Rcgnstabsafla-ggelsc for Rets-
sportler forestaaes af en Højesteretsskriver. Ved
Skriverkontoret ansættes 3 Fuldmægtige og
det øvrige fornødne Kontorpersonale. Højestc-
rets Formand træffer, efter Forhandling med
Højesteretsstriveren, Bestemmelse om Forretnin-
gernes Fordeling.

§ 9.

Højesteret holder i Tiden fra 1ste Oktober
til 30te Juni Mode 5 Dage om Ugen, for-
saavidt Sagernes Mcrngde udkræver det. I
Slutningen af Juli og August Maaned holdes
overordentlige Retsmoder til Afgjørelser i
Straffesager, i hvilke den Anklagede er fængslet,
eller fom af andre Grnnde ikke taale Opsæt-
telse, samt til Afgjørelse af de i denne Lovs
§ 50, jfr. § 48, omhandlede Spsrgsmaal.

Retten træffer og offentliggjør narmere
Bestemmelser om Dag og Tid for Modernes
Afholdelse.

Beslutninger af Retten, som gaa ud paa
i Henhold til Lovene om den borgerlige Rets-
pleje og Strafferetsplejen at tilstede Afvigelser
fra de almindelige processuelle Regler, ere ikke
hundue til de foreskrevne eller vedtagne Mode-
tider.

II. Landsretter. § 10.

Den nordsjællandske Landsret har Sæde i
Kjøbenhavn.


Den sydsjcrllandste Landsret har Sæde i
Vordingborg.

Den fyenste Landsret har Sæde i Odense.

Den nordjydske Landsret har Sæde i
Aalborg.

Den mellemjydske Landsret har Sæde i
Viborg.

Den sydjydske Landsret har Sæde i Vejle.

§ 11.

Landsretternes Domsmyndighed omfatter
dels Behandling og Paaljendelfe i første In-
stants af retsfagcr i det Omfang, som be-
stemmes ved Lovene om den borgerlige Rets-
pleje og Strafferetsftlejen, dels Provelse i anden
Instants af Underretternes Behandlinger og
Afgørelse overensstemmende med de nævnte
Love. Endvidere kan der til Landsretten finde
Besværing Sted over Underrettens Handlinger
i de i § 25 a, c og e ommeldte Forhold,
hvorved Loven om den borgerlige Retspleje
§ 360 finder Anvendelse.

§ 12.

Den nordsjællandske Landsret bestaar af
en Formand og 15 andre Medlemmer. De
øvrige Landsretter bestaa hver af en Formand
og 8 andre Medlemmer.

Medlemmer af Højesteret kunne beskikkes
til at virke ved en Landsret paa den i § 5
forestrevne Maade.

Justitsministeren kan beskikke en eller flere
af de i Landsretskredsen ansatte Underretsdom-
mere eller, naar Forholdene gjsre det snsteligt,
andre Mænd, der ere i Besiddelse af de fore-
skrevne Egenskaber, til at tiltræde Landsret-
ternes særlige Afdelinger, naar de i Medfsr af
§ 20 holde Møde udenfor Rettens Sæde; dog
maa mindst 3 Dommere høre til de i denne
Paragrafs 1ste og 2det Stykke nævnte Per-
soner. Bestikkelsen gjælder kun for en enkelt
Samling.

§ 13.

I Sø- og Handelssager (Lov 19. Febr.
1861 §§ 12 og 13) tiltrædes den nord-
sjællandske Landsret af 4 so- og handclskyndige


Dommere. I Henseende til denne Tiltrædelse
forbliver det ved Reglerne i Loven af 19de
Febr. 1861; dog kan der ved Kongelig An-
Sagsører fastsattes saadanne Ændringer i
Sammenfatningen af den i Lovens § 3 om-
meldte Valgforfamling, der gaa ud paa at
give Byraadene udenfor Kjøbenhavn og Kom-
munalbestyrelsen for Frederiksberg Ret til at
verlge et forholdsmæssigt Antal Medlemmer af
samme. Fremdeles kan det ved Kongelig An-
Sagsører fastsættes, at ogsaa andre Landsretter
i So- og Handelssager skulle tiltrædes af sø-
og handelskyndige Dommere, hvorved Reglerne
i Lov af 19de Februar 1861 gjøres anvende-
lige med de ved Forholdene paabudte Lempelser.

§ 14.

Til Sagernes Behandling bestaar der ved
hver Landsret dels cn Hovedafdeling, dels en
særlig Afdeling: ved den nordsjallanste Lands-
ret bestaar der to særlige Afdelinger, den
første for Kjøbenhavn med Kjøbenhavns Amts-
raadskreds (§ 2), den anden for Roeskilde
Amtsraadstreds, Frederiksborg, Holbak og
Bornholms Amter.

Ved Landsretternes Hovedafdelinger be-
handles alle Sager, fom i Henhold til Loven
om den borgerlige Retspleje samt denne Lovs
§ 11 i Slutningen, § 50 og § 143 hsre
uuder Landsretten.

Ved Landsretternes farlige Afdelinger be-
handles de Sager, fom indbringes for Lands-
retten i Henhold til Lov om Strafferetsplejen.
Til Behandling ved den nordsjællandske Lands-
rets anden farlige Afdeling kunne tillige hen-
vises borgerlige Retstrætter fra Bornholm,
sorsaavidt det med Hensyn til forestaaende
Bevisførelse skjønnes hensigtsmæssigt, at Hoved--
forhandlingen foregaar paa denne Ø.

Naar den nordsjællandske Landsrets anden
farlige Afdeling eller de øvrige Landsretters
farlige Afdelinger holde Møde udenfor Rettens
Sæde, overtages deres Hverv i ny indkomne
Sager i fornødent Omfang henholdsvis af den
første farlige Afdeling eller af Rettens Hoved-
afdeling.


§ 15.

Kongen beskikker for et Tidsrum af 5 Aar
ad Gangen 2 Medlemmer af den nordsjæl-
landske Landsret og 1 Medlem af hver af de

øvrige Landsretter til Formænd for Retternes
særlige Afdelinger. Er det i Medfør af § 5
overdraget et Medlem af Højesteret at være
Formand for en saadan Afdeling under dens
regelmæssige Samlinger, paahviler det de nys-
nævnte Formand at lede Behandlingen af de
under Afdelingen horende Sager, fom ikke be-
handles i de mævnte Samlinger, og at træde i
det paagjældende Højesteretsmedlems Sted i
Tilfælde af Forfald.

Kongen beskikker for et Tidsrum af 5 Aar
ad Gangen et Medlem af den nordsjællandske
landsret til Formand ved de Sagers Behand-
ling, der afgjøres under Medvirkning af sø-
og handelsknndige Dommere.

§ 16.

I Sagers Behandling ved Landsretterne
deltage efter Omstændighederne 5 eller 3 Dom-
mere. Tre Dommere deltage i de Tilfælde,
hvor det i Lovene om Retsplejen scrrlig er
bestemt. Forsaavidt Landsrettens Hovedafde-
ling ved afgjørelsen af Sø- og Handelsrets-
fager tiltrædes af valgte sø- og handelskyndige
Dommere, deltager kun eet af Landsrettens
Medlemmer som Formand i Sagens Behandling.

Er Forundersøgelse i en Straffesag over-
draget et Medlem af Landsretten, behandler
han Sagen som Enkeltdommer.

§ 17.

Landsrettens Formand Afgjør efter For-
handling med Rettens øvrige Medlemmer det
Fornødne med Hensyn til Tilkaldelse af Med-
lemmerne til Rettens Afdelinger og de enkelte
Sager, dog med Iagttagelse af § 15.

§ 18.

Skriverforretningerne samt Oppebørsel af
og Regnskabsaflæggelse for retsfportler fore-
staaes ved hver Landsret af en retsskriver,
ved den nordsjællandske Landsret af 2 Rets-
skrivere, den ene scrrlig for sø- og Handels-


fager, hvilken tillige overtager de i Loven af
19de Februar 1861 § 16 1ste Punktum om-
meldte Forretninger. Ved Skriverkontorerne
ansættes foruden det iøvrigt fornødne Kontor-
personale 1 Fuldmægtig. ved den nordsjæl-
landske Landsrets almindelige Skriverkontor 4
Fuldmægtige, ved det særlige Skriverkontor for
sø- og Handelssager 1 Fuldmægtig. Lands-
rettens Formand træffer, efter Forhandling
med Landsretsskriveren, Bestemmelse om Forret-
ningernes Fordeling.

§ 19.

Landsretternes Hovedafdelinger holde Møder
ved Rettens Sæde. Ved AnSagsører bestemmes
for hver enkelt Ret, til hvilke Tider ogptaa
hvilket Sted de ordentlige Møder afholdes.
Overordentlige Møder kan Landsrettens For-
mand af scrrcgne Grnndc beramme,

§ 20.

Landsretternes særlige Afdelinger sammen-
træde dels i regelmæssig tilbagevendende Sam-
linger, dels i Møder imellem Samlingerne.

Den nordsjællandske Landsrets Første sær

lige Afdeling holder regelmæssige Samlinger i
Kjøbenhavn een Gang i Lobet af hver Maaned.

Den nordsjællandske Landsrets anden fær-
lige Afdeling holder regelmcrssige Samlinger
een Gang hver tredie Macmcd paa de Steder
i Afdelingskredsen, som fastsættes ved Bekjendt-
gjørelse af Justitsministeren. Paa Bornholm
finder dog, naar Forholdene lcrgge Hindringer
i Vejen, ingen Samling Sted i Vintermaa-
nederne.

De øvrige Landsretters færlige Afdelinger
holde regelmcrssige Samlinger een Gang hver
tredie Maaned dels ved Rettens HovedSæde
delsptaa andre Steder i Landsretskredsen, som
fastsættes ved Bekjendtgjørelse af Justitsmini-
steren.

Ved Bekjendtgjorelse af Justitsministeren
fastsættes fremdeles Tiden for de nævnte Sam-
lingers Begyndelse, Folgeordenen mellem de
Steder, hvor Samling stal holdes, samt de
Dele af Kredfen, som henlcrgges til de forskjel-
lige Samlingssteder.


I de ovenmeldte Samlinger behandles
Straffesager, som ere henviste til Hovedfor-
handling med eller uden nævninger, eller i
hvilke der ifølge Paaanke fra Underretten stal
finde Hovcdforhandling med ny Vevisfsrelse
Sted, fremdeles paa Bornholm de borgerlige
Retstrætter, som maatte være henviste til den
nordsjcrllandste Landsret anden særlige Afdeling,
og i hvilke Bevisforelse er berammet. Næv-
ningesager behandles Først; dog kunne andre
Sager indskydes, naar det kan ske udeu For-
haling for nævningesagerne.

Ved Samlingerne udenfor Rettens Hoved-
Sæde medfølger det fornødne Skriverpersonale
fra Landsrettens Skriverkontor.

§ 21.

Ved de strrlige Afdelingers Møde mellem
Samlingerne blive Navningesager ikke behand-
lede. Møderne holdes ved Rettens Scrdc og
bestemmes paa den i § 19 angivne Maadc.

§ 22.

Fører et Medlem af Landsretten For-
undersøgelsen i en Straffesag, berammer han
Tid og Sted for Retsmøders Afholdelse over-
ensstemmende med Reglerne i Loven om Straffe-
retsplejen.

III. Underretter. § 23.

Kjøbenhavn med Kjøbenhavns Amtsraads-
kreds (§ 2) henlægges under Kjøbenhavns
Stadsret. Hver af de andre i § 2 nævnte
Kredse henlægges under en By- og Herredsret
eller Herredsret.

§ 24.

Underrettens Virkekreds omfatter Behand-
ling og Paakjendelse af Retssager samt Fore-
tagelse af Retshandlinger i det Omfang, som
bestemmes ved Lovene om dcn borgerlige Rets-
pleje og Strafferetsplejen.


§ 25.

Til Underretternes Virkekreds henhsrer frem-
deles ndenfor den egentlige Retspleje:
a) Thinglæsningsversenet;
d) Formandskabet i Landversenskommissioner
overensstemmende med Lov af 30te Decbr.
1858 § 2;

o) De Retsbetjentene ved Lov af 23de Ja-
nuar 1862 angaaende Tiendevederlagets
Berigtigelse paahvilende Forretninger;
samt udenfor Kjøbenhavns Stadsrets Omraade:
c) De ved Lov af 26de Maj 1868 om
Umyndiges Midlers Forvaltning § 7, jfr.
Bekjendtgj. af 11te Maj 1869, og ved
samme Lovs § 10 til Skifteretterne hen-
lagte Forretninger, forsaavidt Loven om
den borgerlige Retspleje ikke medfører For-
andring heri;
e) Notarialforretninger.

Dcn for Kjøbenhavn nugjældende Sagsører
med Hensyn til de nnder Litr. cl nævnte For-
retninger udvides til at gjælde for Kjøbenhavns
Stadsrets Omraade. Notarialvøsenets Ord-

ning i sidstnævnte Retskreds fastsættes ved sær-
lig AnSagsører.

§ 26.

Kjøbenhavns Stadsret bestaar af en For-
mand og 12 andre Medlemmer.

I sø- og Handelssager, som høre for
Kjøbenhavns Stadsret, famt ved Konkurs-
behandling af Handlendes, Fabrikanters og
Skibsrhederes Boer tiltrædes det paagjældende
Kammer af Stadsretteu (§ 27) af 2 sø- og
handelskyndige Medlemmer efter de nu ved sø-
og Handelsretten gjældende Regler. Det Med-
lem af Stadsretten, hvem Kammeret er over-
draget, er Formand.

Til Retten horer et Skriverkontor, som
forestaaes af en Byskriver, samt et Pante- og
Brevskrivertontor, som forestaaes af en Pante-
og Brevskriver. Ved Skriverkontoret ansættes
12 Fuldmægtige, ved Pante- og Brevskriver«
kontoret 4 Fuldmægtige; hvert især forsynes
med det iøvrigt fornødne Kontorpersonale.

§ 27.

Til Varetagelse af de i §§ 24—25 ommeldte


Forretninger er Stadsretten delt i 12 Kamre,
som hvert overtages af en Dommer, der be-
handler de til Kammeret hculagte Sager som
Enkeltdommer. Forretningernes Fordeling mellem
Kamrene bestemmes af Formanden med Iustits-
ministerens Villigelse. Formanden fordeler,
efter Forhandling med Rettens øvrige Medlem-
mer, Kamrene imellem Medlemmerne. Naar
det gjøres fornødent, kan Formanden overdrage
til et Medlem af Netten midlertidig eller i
enkelte Sager tillige at udfore Forretninger i
et andet Kammer end det ham tildelte.

§ 28.

Skjl)dc- og Pautebøgernes forelsc horer
linder Pante- og Brevskriverkontoret. Beslut-
ninger vedkommende forelscu kunne tagco af
Pante- og Brevskriveren eller en Fuldmægtig.
Stadsreltens Formand fansætter, efter For-
handling med Pante- og Brevskriveren, Forret-
ningernes Fordeling.

Thinglasninger og Aflysninger foregaa
ved de Kamre, som behandle borgerlige Doms-
sager; Formanden fastsætter Fordelingen med
Justitsministerens Billigelse.

§ 29.

Skriverforretningeruc ved Stadsrettens
førstjellige Kamre, samt Opveborscl af og
Regnskabsaflæggelse for Retssportlcr, høre nn-
dcr Rettens Skriverkontor. Fogedforretninger,
og de til Skifteforvaltningcn horende Forret-
ninger kunne, forfaavidt der ikke derved bliver
spørgsmaal om afgjørelse af Tvistigheder, efter
Dommerens Bestemmelse udfores af den Fuld
mægtig, fom er tildelt det paagjældende
Kammer.

Stadsrettens Formand fastsætter, efter
Forhandling med Byskriveren, Forretningernes
Fordeling.

§ 30.

Om Tiden for ordentlige Møder i de
Kamre af Stadsretten, der behandle Doms-
sager, trasser Stadsrettens Formand med Ju-
stitsministeriets Billigelse Bestemmelser, som
offentliggjorcs; overordentlige Møder kunne be-
rammes af Dommeren i det paagældende


Kammer. Møder i andre Sager berammes af
Dommeren overensstemmende med Lovene om
Retsplejen.

§ 31.

By- og Herredsretterne bestaa hver af
en Dommer og en Retsskriver.

Retsstr iveren har paa eget Ansvar at
fore Retsbogen i alle RetsMøder, derunder dog
ikke mddefattcde Møder af Foged og Skifte-
retterne, ej heller i paatnrngcnde Tilfælde
Møder nndcr ForUndersogclsen i Straffesager,
fremdeles at meddele Udskrifter af Retsbøgerne
samt efter Dommerens Anvisning at beførge
alle de imder Retten hørende Skriverforrctnin-
gcr og Udfardigelser. Han oppebærer de befa-
lede Retsgebyrer og aslægger Regnskab derfor;
han forestaar og foretager de Thinglæsning og
Aflysning af Doknmentcr vcdkoinmende Forret-
ninger, dog at Afgørelse af, hvorvidt en faadan
bor finde Sted. i Tvivlstilfælde henhorcr nndcr
Dommeren, samt fører Skjøde- og Pante-
bøgerne. Endvidere forestaar han udenfor
Kjøbenhavns Stadsrets Omraade Notarial-
forretningerne.

Paa Dommerens Begjcrring kan der af
landsrettens Formand meddeles retsstriucrcn
Beniyndigelfe til i Dommerens Forfald og paa
hans Ansvar at udfore Fogedforretninger ug de
til Skiftcforvaltningen horende Forretninger.
Bemyndigelse til paa Dommerens Ansvar at ud-
fore de mrvntc Forretninger kan ogfaa paa
hans Begjcrring af Landsrettens Formand med-
deles andre dertil egnede Mænd enten for
Tilftrlde, hvor Dommeren har Forfald, eller
for et bestemt Tidsrum, hvor de stedlige For-
hold maatte udkræve det for storre eller mindre
Dele af Retskredsen.

Paa Retsskriverens Begjcrring kan Lands-
rettens Formand give dertil egnede Mænd Be-
myndigelse til paa Retsskriverens Ansvar at
udfore Notarialforretninger enten for Tilfælde,
hvor retsskrivercn har Forfald, eller for et be-
stemt Tidsrum, hvor de stedlige Forhold maatte
udkræve det for storre eller mindre Dele af
Retskredsen.


Med Hensyn til Udpantningers Foreta-
gelse ved Sognefogeden gjælde Reglerne i Lov
om den borgerlige Retspleje 7de Afsnit 2den
Hovedafdeling.

§ 32.

Forsaavidt der i Henhold til § 13 ved
Kongelig AnSagsører er truffet Bestemmelse om,
at sø- og handelskyndige Dommere skulle til-
træde en Landsret i sø- og Handelssager, kan
det i Forbindelse dermed, hvor Forholdene til-
stede det, bestemmes, at By- og Herredsretter
skulle tiltrædes af 2 sø- og handelskyndige Med-
lemmer i Sø- og Handelssager samt ved Kon-
kursbehandling af Handlendes, Fabrikanters og
Skibsrederes Boer.

§ 33.

Ved Kongelig AnSagsører bestemmes By-
og Herredskredsenes Thingstcoer.

Tildeles der en Retskreds flere Thing-
steder, fastsætter AnSagsøreren de Dele af
Kredsen, som med Hensyn til Rettens ordent-
lige Møder skulle henhore til ethvert af disse.
Thinglæsning og Aflysning af Dokumenter
skal dog for hele Retskredsen foregaa ved det
Thingsted, der i AnSagsøreren betegnes som
Hovedthingsted: men Retsskriveren er Pligtig
ved de ordentlige Retsmsderptaa ethvert Thing-
sted i Kredsen at modtage Dokumenter, som ind-
leveres til Thinglæsning eller Aflysning, samt
efter Forudbegjæring at udlevere thinglæste og
aflyste Dokumenter.

Dommeren stal have Bolig ved Kredsens
Thingsted eller, naar Kredsen har flere Thing-
steder, ved Hovedthingstedet. Dog kan Justits-
ministeren tilstede Afvigelse herfra.

§ 34.

Ved AnSagsører bestemmes Tiden for de
ordentlige retsmøder til Domssagers Behand-
ling paa ethvert af Retskredsens Thingsteder;
herved iagttages, at der fastsættes forstjellige-
Thingdage for de forskjellige Thingsteder. Dom-
meren berammcr i hvert enkelt Tilfælde Tiden
for andre retsmøder.


IV. Særlige ag extraordinære Retter. § 35.

Med Hensyn til Rigsrettens, Sessioner-
nes, de gejstlige og militære Retters Sagsører
forbliver det ved de gjældende Regler.

§ 36.

I Stedet for den i Frdn. om Stran-
dinger af 28de December 1836 § 32 paabndte
Afholdelse af Extraret træder et under Politi-
mesterens forsæde afholdt, behørig Bekjendtgjort
Møde. Nærmere Regler om dette Møde fast-
sættes ved AnSagsører,

§ 37.

Regjeringens Ret til, ndenfor den mili-
tære Retspleje, at anordne extraordinære Retter
bortfalder. Dog kan Kongen undtagelsesvis,
naar Begjæring derom maatte indkomme, med
Indvilgelse af samtlige de paa en dertil be-
rammet Skiftesamling Mødende Fordringshavere
beskikke Zkiftekommissarier til i Stedet for den
ordina-re Skifteret at forestaa Behandlingen
og Opgjørelsen af et 5lonkursbo, der befindes
at verre af en særegen vidtloftig og indviklet
Beskaffenhed.

V. Almindelige Bestemmelser for Retterne. § 38.

Ved de af flere Dommere bestaaende
Relter trader l de beskikkcde Formænds Sted,
naar det giores fornødent, det aldste tilstede-
værende ordentlige Medlem af Retten.

§ 39.

de Retsboger, som føres, bekræftes ved
de af flere Dommere bestaaende Retter af ved-
kommende Retsformand og Ved By- og Her-
redsretterne af vedkommende Enkeltdommer.

retsbøgernes Indretning bestemmes in-
denfor de Ved Lov cllcr AnSagsører dragne
Grænfer, for de af flere Dommere bestaaeude


Retter af Formanden i den vedkommende Ret,
for By- og HerredsRetternes Vedkommende af
Landsrettens Formand.

§ 40.

Om Søn- og Helligdage afholdes ikke
Retsmsder, undtagen i paatrængende Tilfælde.
Om Tilscrldet er paatramgende, Afgjøres af
vedkommende Retsformand eller Enkeltdommer.

I den stille Uge og i Tiden fra 24de
Decbr. til 6te Januar bortfalde de ordentlige
Retsmøder.

Kapitel III. Gm Dommere og ttetoskrioere m, li. I. Om Dommere. § 41.

Faste Dommere Ved Zligcts allnindelige

Domstole beskikkes af Kongen.

Kun fuldmyndige, uberygtede, vcderha-f-
tige Mand, som have underkastet sig den fuld-
stændige juridiske Eramen med bedste Karakter,
kunne beskikkes.

Foranstaacnde Regler gjalde ogsaa om
de overordentlige Medlemmer af Højesterct.

§ 42.

Den, der stal beskikkes til ordentlig
Medlem af Højesteret, skal Først ved at votere
i 3 eller 4 Sager for Højesteret godtgjøre
sin Dygtighed til at have Sæde i Retten,
medmindre han allerede i anden Egenstab har
deltaget i Sagers Paatjcndelsc ved Højestcret
eller tidligere har været Medlem af en
Landsret.

§ 43.

Til midlertidig at bekkrde et Dommer-
embede, naar det paa Grnnd af Embedsledig
hed eller en fast Dommers Forfald maatte
verre nødvendigt, Bestitker Justitsministeren.

I paatrlrngcnde Tilfa'lde samt, naar den
faste Dommers Forfald skjønes at ville blive


kortvarigt, kan Landsrettens Formand bemyn-
dige til midlertidig at forestaa Dommerembedet
ved en By- og Herredsrct. Herom stal Med-
delelse strax ske til Justitsministeren, som træffer
endelig Bestemmelse.

Den, som beskikkes til midlertidig at be-
klcrde et Dommerembede, maa verre i Besid-
delse af de samme Egenskaber, som udkrcrves
til at bcklcvde Embedet som fast Dommer.
Dog er det ved By- og Herredsretterne med
Hensyn til Examensfordringen tilstrækkeligt,
at den Paagjældende har underkastet sig den
fuldstændige juridiske Examen med Karakteren
haud illaudabilis eller den juridiske Examen
for Ustuderede med Karakteren Bekvem.

§ 44.

Naar det paa Grund af en Dommers
Udelukkelse eller Fritagelse formedelst Inhabilitet
maatte verre nødvendigt, beskikker Justitsmini-
steren eller, ved Bli- og Herrcdsretterne, Lands-
rettens Formand en Sættedommer.

Med Hensyn til Sættedommere finde Reg-
lerne i § 43 3dic Stykke Anvendelse.

§ 45.

Den Bemyndigelse, som kan gives til vaa
Dommerens Ansvar at ndfore visse Dommeren
ved en By- og Herredsret paahvilende Embeds-
forretninger, kan lun meddeles mænd, som
have de i § 41 angivne Egenskaber; dog er
det tilstrækkeligt, at den Paagjældeude fyldest-
gjør den i § 43 i Slutningen angivne For-
dring med Hensyn til juridisk Ezamen.

§ 46.

Dommercden fastsættes ved Kongelig An-
Sagsører. Den aflægges ogsaa af Højesterets
overordentlige Medlemmer, midlertidig ansætte
Dommere, Sættedommere, de i § 31 om«
handlede Dommerfuldmægtige samt de Fuld-
ma-gtige ved Kjebenhavns Stadsrets Skriver-
lontor som efter § 29 kunne komme til at
udfore Dommerforretninger.

§ 47.

Overtrædelse af de Dommere efter Lovene
paahuilende Pligter vaadrager Ansvar til Strås


og Erstatning ester de hidtil gjældende Regler.
Dog ophaves de af Straffelovens Kap. 13 ikke
berorte wldre Straffebestemmelser for Dommere,
selv hvor disse ikke paa Grund af Forandrin-
gerne i Retsplejen med Nsdvendighed bort-
falde, faaledes at Strafanfuaret herefter i alle
Tilfcrlde bedommes efter Straffeloven.

Erstatningsansvar maa fom hidtil gjøres
gjaldende ved Paaanke, forsaavidt det ikke efter
Lovcn om Strafferetsplejen kan paakjendes i
Forbindelse med Sporgsmaal om Straf. For-
følgning til Straf sker ved en selvstændig
Straffesag. Er Højere Straf cnd Boder ej
sorstyldt, kan Straffen dog ogsaaptaala-ggcs
uden selvstændig Straffesag, dels i Paaankc-
tilfa-lde, dels udenfor Paaanke i Kraft af Ret-
ternes Tilsynsmyndighed, jfr. § 50.

§ 48.

gjør en Dommer sig skyldig i Forsom-
melse eller Skjødesloshcd i Embedsforelsc, der
dog ikke er af en saadan Bestaffenhcd, at den
ifølge Lovgivningen paadrager Straf, eller ud-
viser han iøvrigt utilbørligt eller usommcligt
Forhold, som dog ikke har den i § 49 om-
meldte Karakter, paahviler det Formanden for
den Ret, af hvilken han er Medlem, med
Hensyn til Landsretternes ForMænd Højesterets
Formand, samt med Hensyn til Kjøbenhavns
Stadsrets Formand og Dommere ved By- og
Herredsretterne vedkommende Landsrets For-
mand at give fornøden Advarsel eller
Irettesættelse. Er Begjæring herom af Justits-
ministeren rettet til Formanden for en Lands-
ret eller for Kjøbenhavns Stadsret, men denne
vergrer sig, kan Spørgsmaalet forelægges
Højesteret til Afgjørelse efter Reglerne i § 51.

§ 49.

gjør en Dommer sig skyldig i et For-
hold, der maa sverkke eller gjøre ham nverrdig
til den Agtelse og Tillid, som Dommerkaldet
forudsætter, uden at være Overtrædelse af en
egentlig Embedspligt, drager saadant Forhold
til Følge efter Omstændighederne Irettesættelsc,
Unddragelse af Embedsindtægter paa bestemt
Tid, Afskedigelse med den Virkning, at den


pensionsberettigede Dommers Pension bestem-
mes Ved Lov, eller, hvis det paagjældende
Forhold er en i den offentlige Mening
vandrende Handling, Embedets Forbrydelse, for
midlertidig beskikkede Dmnmere famt de i § 31
3die Stykke ommeldte mænd efter Omstcrndig-
hcdernc Ophor af den meddelte Beskikkelse
eller Bemyndigelse,

Om ovennævnte Retsfølger stullc indtræde,
afgjør vedkommende Ret i Kraft af fin Til-
synsmyndighed, jfr. § 50, dog, hvad Spørgs-
maal om Embeds Forbrydelse angaar, kun naar
det ikke er paakjendt nnder den i Anledning af
det pllagjældende Forhold rejste Straffefag, jfr.
Lov om Straffcretsplejen § 3. Om Ophor af
midlertidig beskikkelse og Bemyndigelse i Hen-
hold til § 31 3dic Stykke kan Beslutning ta-
ges af den Myndighed, der har meddelt fammc.

§ 50.

Tilsynsmyndighed udoves af Højesteret
over de ved denne Ret og Landsretterne be-
stikkcde Dommere, af Landsretternes Hoved-
afdeling over de ved Kjøbenhavns Stadsret
samt By- og Herredsretternc beskikkede Dom-
mere.

I Kraft af denne Tilsynsmyndighed af-
gjør Retten følgende Spørgsmaal nemlig:

1)   om Straf, jfr. § 47;

2)   om de i § 49 omhandlede Retsfølger;

3)   om Suspension paa Grund af fvervende
Straffesag eller Sag om de i § 49 om-
handlede Retsfølger eller paa Grund af
indtraadt Uvederhæftighed eller Aands-
svaghed;

4)   om Afskedigelse paa Grund af vedvarende
Aands- eller Legemssvaghed, der gjør
Dommeren ustikket til at varetage sit
Embede, naar den Paagjældende ikke vil
eller kan begjære sin Afsted.

§ 51.

Retten kan stride til Anvendelse af sin
Tilsynsmyndighed, dels af egen Drift eller
ifølge Klage af Private, dels ifølge Begjæring
af Overstatsanklageren eller Etatsanklageren
efter Paalæg af Justitsministeriet. Dog er


saadan Begjærmg nødvendig ved Spørgsmaal
om Afsiedigelse, Embeds Forbrydelse og Ophor
af en af Justitsministeriet meddelt midler-
tidig Beskikkelse.

Førend afgjørelse træffes, indhenter Retten
de Oplysninger og Erklæringer, som den
skjønner fornødne; det iagttages, at der altid
gives den paagjaldende Dommer tilstrækkelig
Lejlighed til at ndtale sig; Retten kan lade
Vidner m. v. afhore ved et Medlem af Lands-
retten efter de i Loven om Strafferetsftlejen givne
Negler. Paa Grundlag af de forelagte og
indhentede Oplysninger, Udtalelser og Er-
klæringer traffer Retten Afgjørelse. Naar det
findes hensigtsmæssigt, kan Retten anordne
mundtlig Forhandling. Findes et om Straf
rejst Spørgsmaal ikke at egne sig til afgjørelse
ad denne Vej, henviser Retten paa Dommerens
Begjæring eller i Embeds Medfør Sagen til
Forfølgning som selvstændig Straffesag.

Landsrettens afgjørelse kan paaankes til
Højestcret: Paaankcn maa anmeldes til Lands
rettens Formand inden 8 Dage fra dens Med-
delelse til Vedkommende. Landsrettens For-
mand indsender Sagens Akter og fornøden
Udsirift af Retsbøgerne til Højesterets Formand-
Ved Ankens afgjørelse sinde ovenstaaende
Regler Anvendelse.

II. Om retsskrivere. § 52.

retsskrivere samt Fuldmægtige ved Høje-
sterets, Landsretternes og Kjøbenhavns Stads-
rets Skriverkontorcr beskikkes af Kongen eller
af Justitsministeren efter de mrrmere Regler,
fom fastsættes ved Lsnningsloven.

Til midlertidig at beklerde et af de nævnte
Embeder, naar det paa Grund af Embeds-
ledighed eller Forfald maatte vwre nødvendigt,
beskikker Justitsministeren. I paatramgcnde

Tilfælde samt, naar Forfaldet skjønnes at
ville blive kortvarigt, kan Landsrettens For-
mand eller ved Højesteret dennes Formand
give den midlertidige Bemyndigelse. Herom


stal Meddelelse strax ske til Justitsministeren,
som træffer endelig Bestemmelse.

Til fast eller midlertidig at bcklcrde de i
denne Paragraf nævnte Embeder udkrcrves, at
Vedkommende er en fuldmyndig, uberygtet og
vederheftig Mand, samt at han har underkastet
sig den fuldstændige juridiske Exameu i det
Mindste med Karakteren haud illaudabilis eller
den jnridislc Examen for Ustuderede med Karak-
teren Bekvem. De her nævnte Embedsmand
aflægge den sædvanlige Embedsed.

§ 53.

Naar nogen af de i § 52 nævnte Embeds-
mand paa Grund af Inhabilitet er udelukket
beskiller Landsrettens Formand eller ved Højeste-
ret dennes Formand i fornødcnt Fald en
Mand, som har de i § 52 3die Stykke an-
givne Egenskaber, til at fungere i Sagen.

§ 54.

Med Hensyn til Retsskriveres Ansvar til
Straf og Erstatning for Overtrædelse af deres
Embedspligter finde Reglerne i § 4? tilsvarende
Anvendelse.

Ligeledes finde Reglerne i §5 48, 4!1,
50 og 51 tilsvarende Anvendelse, dog at
derved ingen Indskrænkning sier i Kongens
Ret til efter de gjaldende Regler at suspen-
dere og afskedige Retsskriverc. Tilsyns-
myndigheden udsves af Højesteret over rets-
skrivere og Fuldmægtige Ved denne Ret, over de
andre i § 52 mrvnlc Embedsmand af ved-
kommende Landsrets Hovedafdeling.

III. Om retsbiidc, Etcrmiimpumttd m. v. § 55.

Ved Højesteret, Landsretterne og Kjøben-
havns Stadsret ansætter rettens Formand det
fornødne Antal Retsbude. Bed Landsretternes
Samlinger udenfor Rettens Hovedstrde er det
ved By- og Herrcdsrcttcu paa Samlingsstedet
ansætte retsbnd pligtigt at gjøre Tjeneste.

Ved hver By- og Herredsret ansætter


vedkommende Dommer et retsbud. Naar
Retsbudet i Medfor af den ovenstaaende Be-
stemmelse gjør Tjeneste ved Landsretten, kan
der beskikkes ham en Medhjcrlper til midler-
tidig at udfore hans Tjeneste ved By- og
Herredsretten.

§ 56.

I hver af de i § 2 ommeldte Retskredse
ansættes det fcvnsdne Antal Stævningsmand.

De ved Landsretterne, Kjøbenhavns Stads-
ret samt By- og Herredsretterne ansætte Rets-
bude kunne benyttes som Stcrvningsmænd for
vedkommende Rets Omraade i det Omfang og
paa den Maade, som Rettens Formand ncrr-
mere bestemmer. De Stcrvningsmænd, som
yderligere efter Justitsministerens Bestemmelse
bchoves, beskikkes af Landsrettens Formand.
Fortegnelse over Retskredsens StaMnngsnurnd
oftslaaes paa Thingstederne samt henholdsvis i
Landsretternes og Kjøbenhavns Stadsrets Lo-
kaler, og bekjendtgjøres tillige aarlig og oftere,
naar Forandring sier, i de Aviser, som dertil
af Justitsministeren bestemmes.

§ 57.

Enhver Stævningsmand afgiver til Lands-
rettens Formand en edelig Erklæring om, at
han med Trostab og Samvittighedsfuldhed vil
opfylde de ham efter Lovene om Retsplejen og
den ham meddelte Instrur paahvilende Pligter.
Dommeren i Retskredsen har at vejlede dem
med Hensyn til deres Pligter.

§ 58.

Det underordnede Personale ved Højeste-
rets, Landsretternes og Kjobenhauns Stadsrets
Skriverkontorer ansættes af vedkommende Rets
Formand.

IV. Om Løn, Dagpenge m. v. § 59.

De ved Rigets almindelige Retter ansætte
Embedsmænds Lem, Dagpenge under Embeds-
rejser m, v.. endvidere Dagpenge for Dom-
mere, som i Henhold til § 12 3die Stykke
tiltræde Landsretten, og Vederlag til sætte-


dommere, endelig de Stævningsmand til-
kommende Godtgørelser fastsættes, forfaæ
vidt det ikke alt er sket, ved en særlig
Lov, som træder i Kraft samtidig med ncrr-
verrende Lov. De Beløb, der tillægges Ret-
terne til Bestridelse af Kontorudgifter, til Tryk-
ning af Extrakter ved Højesteret m. v., fast-
sættes ved Finantslovcn.

Andet Aflnit. Om Nævningernes Kaldelse Kapitel I. Almindclige scstcmmelser. § 60.

For hvert Aar, regnet fra 1ste Juni til
31te Maj, vælges for hver as Rigets nævninge-
kredse, paa Grundlag af de i Kommunerne
forte Grundlister, et Antal mænd til at
udfore Nawningehvervet. Blandt disse udtages
nævningerne for den enkelte Samling ved Lod-
trækning, og blandt de faaledes Udtagne atter
Nævningerne for den enkelte Sag, ligeledes ved
Lodtrcrkning.

Rævningekredse ere de Dele af Lands-
retskredsene, som ere henlagte til ethvert af de
Steder, hvor Landsretternes sirlige Afdelinger
holde Samlinger (§ 20) til Straffesagers Paæ
kjendelse.

§ 61.

Til nævning kan med de af §§ 62—64
følgende Undtagelser kaldes Enhver, fom har
Valgret til Folkethinget, medmindre han paa
Grund af legemlige Mangler eller utilstrække-
ligt Kjeudstab til det danske Sprog er ude af
Stand til at fyldestgjøre en Nævnings Pligter.
Den for Valgretten gjældende Betingelse med
Hensyn til Boligen bliver her at anvende saæ
lcdes, at Om Paagjældende i det Aar, der
gaar forud for Nævniugeaarets Begyndelse,
skal have havt Bopal i Nævningekredscn.


§ 62.

Udelukkede fra at verre nævninger ere:
Ministre, Departementschefer, ordentlige Med-
lemmer af Højesteret samt Dommere i Lands-
retterne og Underretterne, som ikke blot cre beskikkede for en enkelt Sag, offentlige An-
klagere, forsaavidt Beskikkelsen ikke blot angaar
cn enkelt Sag, Overøvrigheder, Politiets
Embeds- og beskillingsmænd, Folkekirkens og
de ancrkjendte Trocssamfunds Gejstlige.

§ 63.

Fritagen for at verre nævning er Enhver,
som udclukttende eller vascntligst ernærer sig
ved egne Herndcrs Gjcrning.

§ 64.

Følgende Personer knnnc Begjare sig fri-
tagne for Nævningehvervct:

1)  Rigsdagsmand, medens Rigsdagen er
samlet,

2) Tjenstgjørende Militærperfoner. dog
ikke derunder indbefattet de ved Bornholms
Væbning Anfatte,

3)  Told- og Postcmbedsmænd famt de ved
Jernbaner og Telegrafer ansætte Personer,

4)    Praktiserende Læger samt Apothckcrc.
der drive deres Ncrring uden Hjalp af cn
farmaceutisk Kandidat,

5)  Lodser,

6)  de, som inden Nævningeaarets Begyn-
delse fylde 65 Aar,

7)  de, som paa Grund af Helbredstilstand
eller Formue- eller Familieforhold ikke udcu
overhængende Fare for deres Velfærd kunne
opfylde nævningepligten,

8)  de, fom efter den kommunale Nawningc-
listes Berigtigelse have fæstet Bopæl i cn anden
nævningekreds,

9)  de, der have verret indkaldte som )iliv«
ninger under cn Samling og givet dchørigt
Møde, om de end ikke maatte vare komne til
at medvirke i nogen Sag, indtil det løbende
Nævningeaars Slutning.

§ 65.

Ingen kan kaldes til Nævning, som ikke


er optagen paa Grundlisten (§ 66 ss.)
og nævningekredsens Aarsliste (§ 72 ff.). Ef-
ter den Førstnævnte Listes endelige Berigtigelse af
Kommunalbestyrelsen kan Ingen optages paa
den uden iFølge Forandring af Kommunalbesty-
relsens Kjendelse efter Paaanke.

Grunde, der udelukke fra nævningehver-
vet (§§ 61 og 62), men som maatte va?re
blevne upaaagtede eller Først ere oftstaaede efter
Udlob af lovbestemte Frister, skulle af den paæ
gjældende Myndighed tages i Betragtning uden
Hensyn til de nævnte Frister.

Krav paa Fritagelse for Nævningehvervet
af Grunde, som først ere opstaacde efter Ud-
løbet af lovBestemte Frister, er ikke afskaaret.

Kapitel II. Gruudlisternr. § 66.

I enhver Kjsbstad- og Landkommune
stal der efter Foranstaltning af Kommunal-
bestyrelsen aårlig affattes en Liste over de i
Kommunen bosætte mænd, som efter § 61
kunne kaldes til nævninger med Udeladelse af
dem, der ere udelukkede fra nævningehvervet
efter § 62, eller som ere fritagne for dette
Hverv efter § 63, uden at have forlangt Op-
tagelse paa Listen, eller som i Henhold til
§ 64 Nr. 2—6 have fremsat Begjcrriug om
ikke at optages paa Listen.

De Landdistrikter, som med Hensyn til
Fattig- eller Skoleversen have kommunal Be-
styrelse fcrlles med en Kjobstad (Lov om Land-
kommunernes Syrelse S 4, Lov om Kjlchstad-
kommunernes Styrelse § 15) henregnes i den
her omtalte Henseende til Kjobstaden.

For Kjøbenhavn affattes en Nævningeliste
for hver af de Kredfe, i hvilke Staden er delt
med Hensyn til Valg tl Folketh inget Foran-
staltning dertil traffes af den samlede Kommu
nalBestyrelse ved et Udvalg af 5 Medlemmer,
af hvilke to udmrvnes af Magistraten og tre
af Borgerrepræsentanterne,


§ 67.

De nævnte Lister skulle i forskjellige Nwkker
indeholde de efter BogstavFølge indforte og med
Løbenumre betegnede Personers fulde Navn,
Fodsels Aar og Dag, Livsstilling og Boftæl
samt Plads til de Bemærkninger, som efter
nedenstaaende Regler kunne blive at indfore
paa Listen.

Listernes Fornyelse sker paa Grundlag af
det løbende Aars Lister ved fornøden Berig-
tigelse og Fuldstændiggjørelse.

Hvert Aars 1ste Februar skulle, paa den
for offentlige Kundgjørelser paa vedkommende
Sted brugelige Maade, de i Z 63 inrvute Per-
soner, som onske Optagelse paa Listen, og de i
§ 64 Nr. 2—6 nævnte Personer, som onste

Udeladelse af Listen, opfordres til inden den
15de Februar at iudgive skriftlig Begjæring
derom til Kommunalbestyrelsen. Snadan Be-
gjæring kan af de i K 64 Nr. 6 nævnte Per-
soner fremsættes een Gang for alle: iøvrigt
have de ommeldte Begæringer kun Gyldighed
for det paagjældende Aar.

§ 68.

Fra 1ste til 8de Marts, begge Dage ind-
befattede, skulle Listerne fremligge til alminde-
ligt Eftersyn i Overensstemmelse med de i Lov
12te Juli 1867 § 12 for Valglisterne til
Folkethinget foreskrevne Regler.

Indsigelser mod Listen skulle fremsættes
skriftlig for Kommunalbestyrelsen under An-
givelse af Grnndeu, hvorpaa de stottes, inden
3 Dage fra Udlovet af den Tid, i hvilken
Listen fremligger.

Indsigelse kan fremsættes af Enhver, som
tror udeu Føje at være optagen paa eller ude-
ladt af Listen, samt af enhver til Folkethinget
valgbar Beboer af Kommunen, fom formener,
at Nogen er optagen paa Listen, der mangler
de i § 61 foreskrevne Betingelser, eller som er
udelukket efter § 62, eller at Nogen er udeladt
af Listen, som opfylder de i § 61 forestrevue
Betingelser, uden at høre til de ifølge § 62
udelukkede eller til de iFølge §Z 63 og 64
Nr. 2— 6 til Fritagelse berettigede Personer.

De fremkomne Indsigelser paakjendcs af


Kommunalbestyrelsen, i Kjøbenhavn af det i
§ 66 nævnte Udvalg, under Iagttagelse af de

i Lov 12te Juli 1867 om Balgene til Rigs-
dagen § 14 foreskrevne Regler. Kjendelsen
kan paaankes til Udvalget for Aarslistens
Dannelse af den, som har fremsat en Ind-
sigelse, der ikke er bleven tagen til følge, eller
af den, som mod sin Paastand er bleven op-
tagen eller udeladt af Listen. Meddelelse om,
at Paaanke vil finde Sted, stal inden 3 Dage
efter kjendelsens Afsigelse gjøres til Kommu-
nalbestyrelsen.

§ 69.

Den efter afgjørelsen af fremsætte Ind-
sigelser berigtigede Liste underskrives af Kom-
munalbestyrelsens — i Kjsbenhavu det i § 66
ommeldte Udvalgs — Formand og indsendes
af ham inden 1ste April til Formanden for
Udvalget til Aarslistens Dannelse (§ 72).
Saa stal og Afskrift af de Kjendelser, mod
hvilke Paaanke, overensstemmende med § 68 i
Slutningen, er anmeldt, indsendes med for-
nodne Oplysninger.

§ 70.

I Tilfælde af Forfsmmelsc med Listernes
Indsendelse stal Formanden for Udvalget til
Aarslistens Dannelse, i fornødent Fald ved
Anvendelse af passende Tvangsboder, drage
Omsorg for, at de savnede Lister uopholdelig
indsendes. Opdages det, at Listen i nogen
Kommune ikke paa lovbefalet Maade er bragt
istand, paalægger han Kommunalbestyrelsen
ufortovet at træffe de i Loven befalede Foran-
staltninger, om fornødent med Forkortelse af
de lovbestemte Frister, og gjør Indberetning
herom til Justitsministeren.

§ 71.

Dersom hidtil upaaagtede eller fenere op-
staaede Grunde, som udelukke nogen paa
Grundlisten opfort Person fra nævningehvervet,
efter den i Z 68 ommeldte Frists Udløb maatte

komme til Kommunalbestyrelsens Knndskab,
stal derom ved Indsendelse af Listen eller
senere, saa snart ske kan, gjøres Meddelelse,


ledsaget af fornødne Oplysninger, til Formanden
for Udvalget for Aarslistens Dannelse, saafremt
enten Valget til denne Liste endnu ikke har
fundet Sted, eller den PaagMdende ved Valget
er bleven optaget paa den. Herom stal Kom-
munalbestyrelsen samtidig underrette den, om
hvis Udelukkelse der er Tale.

Kapitel III. Nssuuingckredslns Harsliste. § 72.

Paa Grundlag af de i Kommunerne forte
Grundlister foretages Valg af deMrnd, som skulle
ipføres paa Ncivuiugckredsens Aarslistc, ved et
larlig for hver Kreds dannet Udvalg. Dette
lestaar af 5 Medlemmer, nemlig en af Kon-
M beskikket Formand, to af vedkommende
landsrets Formand og to henholdsvis af
i»et eller de Amtsraad, som findes i Kredsen,
og af de til Kredsen horende Kjobsnrders
Kommunalbestyrelser valgte mænd.

De Nærmere fornødne Regler om de to
sidstnawntt Udvalgsmedlemmers Valg fastsættes
af Justitsministeren.

Udvalgets Medlemmer ere berettigede til
Godtgjørelse for Befordring med IV2 Kr. for
hver lsbende Mil; de Udlag, som Udførelsc
af de Udvalgets Formand i de følgende Para-
grafer paalagte Forretninger mcdfore, godtgjørcs
efter Regning.

§ 73.

Formanden for det i § 72 nævnte Udvalg
sammcnkalder Møde af Udvalget paa det
Sted, hvor Retten stal sammentræde med Næv-
ningerne, saa betids, at Aarslistcn kan vare
affattet inden 1ste Juni. Om Mødets Tid
og Sted stal 14 Dage forud Bekjendtgjørelse
indrykkes i de af Justitsministeren bestemte
Aviser, med Opfordring til dem, som i Med-
fsr af § 68 i Slutuiugen agte at paaanke en
Kjendclse af Kommunalbestyrelsen, samt til de
paa Grundlisterne opforte Personer, der maatte
mene at have et ved § 63 eller § 64 Nr.


2—5 og 7—8 hjemlet og ikke ved For«
sommelse (§ 65 i Slutningen) afskaaret Krav
paa Fritagelse, om senest Dagen for det be-
rammede Msde skriftlig og med Angivelse af
Grund at indgive deres Anke eller Begæring
til Udvalgets Formand.

§ 74.

Udvalget Afgjør Først de Spørgsmaal om
Optagelse paa eller Udeladelse af Grund-
listerne, som iFølge §§ 71 og 73 cre fore-
lagte det. Mødet er under Behandlingen og
Afgjørelsen af disse Spørgsmaal offentligt.
Der gives dem, hvem Afgørelsen angaar, o>,z
som cre modte eller have ladet Møde. Lejlig
hed til at udtale sig og til at frcnnore med-
bragte Bevisligheder.

Udvalgets afgjørelfcr, fom paategnesGrund«
listen, kunne ikke paaankes.

§ 75.

Blandt dem, som cre opfsrteptaa de efter
de i forrige Paragraf omtalte Afgjørelser be-
rigtigede Grundlister, verlger derefter Udvalget
for den nævningekreds, til hvilken Kjobcn-
havn horer, et Antal af 600, Udvalget for
hver af de øvrige nævningekredse et Antal af
200 mænd, som det paa Grund af deres
Dygtighed, Retsindighed og Selvstcrndighcd
anser for mest egnede og verrdige til Nævninge-
hvervet. Kun forsaavidt det kan forenes med
det angivne Henfyn, stal Udvalget tage Hen-
fyn til ligelig Fordeling mellem nævningekred-
scns Kommuner.

Alle offentlige Myndigheder ere pligtige,
saavidt de ere istand dertil, at meddele Ud-
valget de Oplysninger, fom det forlanger til
Opfyldelsen af sit Hverv.

Udvalgets Møde ved Foretagelse af det
ommeldte Valg er ikke offentligt.

§ 76.

De saalcdes valgte mænd oftfores med
deres fnlde Navn, Livsstilling og Bopal efter
BogstavFølge og uuder Lobcnmnre paa cn
scrrcgcn Liste, som underskrives af Udvalgets
Medlemmer og udgjør N«vningckredscnsAarslistc


Listen opstaaes paa nævningekredsens
Thingsteder. Cxemplarer af den skulle verre til Salg.

Grundlisterne tilbagesendes til vedkommende
Kommunalbestyrelser.

Kapitel IV. Nlrimingrnlc for den enkelte Samling. § 77.

Fjorten Dage for hver Samling til Næv-
ningesagers Paakjendelse afholder det i § 72
ucrvnte Udvalg et offentligt Møde paa det
Sted, hvor Samlingen stal holdes, for ved
Lodtrcrknirg at udtage Nævninger for den fore-
staaende Samling Mødets Tid og Sted la-
der Formanden 14 Dage forud bekjendtgjøre i
de af Justitsministeren bestemte Tidender med
Opfordring til de paa Aarslisten oftfsrte Per-
soner, fom mene at have et ved § 63 eller §
64 Nr. 1—5 og 7—8 hjemlet og ikke ved For-
fsmmelse afstaaret Krav paa Fritagelse, om se-
nest Dagen for det berammede Møde skriftlig
med Angivelse af Grund at indgive deres Be-
gjæring til Udvalgets Formand.

Denne lader for Mødet de Navne, som
sindes paa Aarslisten, og som ikke iFølge Af-
gjørelser, trufne i Anledning af tidligere Sam-
linger i nævnmgeaaret, eller i Medfør af
Reglen i § 91 maatte verre udgaaede, af-
skrive paa Sedler med deres paa Aarslisten
opfsrte Lsbenumre.

§ 78.

Paa Mødet afgjør Udvalget først de
spørgsmaal om Fritagelser eller om Udslet-
telse af Aarslisten, som ifølge §§ 71 og 77
maatte verre forelagte det. Med Hensyn til
disse Afgjørelser gjælde Reglerne i § 74.

Tages en BegM'ing om Fritagelse til
følge, bliver det særligt at bestemme, om Fri-
tagelsen alene har Hensyn til den forestaaende
Samling eller skal gjalde for Aarslistens hele
Varighed. I sidste Fald som og, naar en
Afgjørclse gaar ud paa, at en paa Aarslisten
optagen Person mangler Betingelserne for at


verre nævning, gjørcs paa Aarslisten Be-
markning om, at den Paagældende udgaar
af Listen.

§ 79.

De Sedler, som ikke ifølge de i forrige
Paragraf omtalte Afgjørelscr maatte blive at
lægge tilside, sammenholdes derefter med Aars-
listen og eftertælles, hvorefter der sirides til
Lodtrækning af 30 Hovednævninger og 10
Hjcclpenawnmger for den forestaaende Samling.

Til den Ende blive Først de Sedler, der
indeholde Navne paa Personer, som bo paa det
Sted, hvor Retten stal holdes, eller i Nær-
heden af det, lagte i en Urne, og blandt dem
10 Sedler udtrukne af Formanden, een for een.
Ethvert udtrukket Navn oplceses sirax og op-
tegnes paa en Liste. Derefter lægges ogsaa
de andre Sedler i Urnen, og 30 Sedler nd-
tages af Formanden, een for een; ethvert ud-
trukket Navn opwses strax og optegnes paa en
anden Liste. De udtrukne Numre forsynes med
løbenumre efter den Orden, i hvilken de udtrcrkkes.

Den sidste Liste er Samlingens Hovedliste
den første Hjælpelisten. Begge Lister under-
skrives af Udvalgets Formand. De nævnte
Lister gjælde for hele den forestaaende Sam-
ling, om denne endog maatte fortsættes udover
den 31te Maj.

§ 80.

Ved Lodtrækningen til Hjælpelisten blive
de Personer, som have verret opfsrte paa
Hjælpelisten ved tidligere Samlinger i Næv-
uingeaarct, men ikke have verret indkaldte, samt
de Personer, der have været indkaldte under
tidligere Samlinger, men ikke have gjort Krav
paa den i § 64 Nr. 9 hjemlede Friwgelse,
ikke medtagne, forfaavidt der foruden dem paa
Aarslisten findes opfort et tilstrækkeligt Antal
saadanne Personer, som komme i Betragtning
til Hjælpelisten.

§ 81.

Gjcnparter af Hovcdlisten og Hjælpelisten
skulle mindst en Uge for Samlingens Begyn-
delse tilstilles Formanden for den forestaacude


Retssamling og Statsanklageren; fremdeles til-
stilles Gjenpartcr, mindst 6 Dage for Sam-
lingen eller Dagen, til hvilken Indstavning er
sket, mnlige Privatanklagere samt hver af de
Anklagede og deres beskikkede Forsvarere. Fin-
der Indstavning med kortere Varsel Sted, af-
kortes denne Frist saaledes, at den bliver een
Dag kortere end Varslet. Til den Anklagede
sker Meddelelsen paa den i Lov om Strafferets-
plejen H 95 ff. foreskrevne Mande. Indsigelse,
der gaar nd paa, at Ojenpart ikke er meddel
paa foreskrevcn Mande, maa fremsættes, Førend
lodtrækning af Nævninger til Sagen begynder.

§ 82.

Udvalgets Formand drager Omsorg for,
at de paa Hovcdlistcn opforte Personer paa
den i Lov om Straffcretsplejen § 95 ff. fore-
skrevne Mande indkaldes med en Uges Varsel
til at give Msde i Retten ved en Tilsigelse,
som angiver Tid og Sted for Rettens Holdcllc
og indeholder Paamindelse om Pligten til be-
timelig Angivelse af mnlige Fritagclfcsgrnnoc
eller Forfald famt om følgerne af Forssmmelse
i denne Henseende og af Udeblivelse uden lov-
ligt Forfald.

Paa lignende Maade gives der de paa
Hjælpelisten opforte Personer Tilsigelse om, at
de mider den forestaaende Retssamling sknllc
holde sig beredte til efter Indkaldelse at Møde
til Udsvelse af Rævningehvervet.

§ 83.

Hvis nogen af de tilsagte Hoved- eller
Hjcrlpemrvninger mener at have noget ikke ved
Forsømmelse afstaaret Krav paa Fritagelse eller
at have lovligt Forfald, bor han ved Tilsigel-
sens Forkyndelse eller saa snart, som det bliver
ham mnligt, opgive Saadant enten for Stæv-
ningsmanden, der paategner Tilsigelsen Be-
merrkning herom, eller skriftligt til Udvalgets
Formand, samt meddele de Oplysninger i saa
Henseende, som staa til hans Raadighed.

Forsmnmelsc af betimelig Anmeldelse af
Fritagelsesgrnnde mcdfører deres Fortabelfc.

§ 84.

Finder Udvalgets Formand efter de fore--


liggende Oplysninger, at en fremsat Begjcrrmg
om Fritagelse bor tages til følge, eller at et
opgivet Forfald er gyldigt, eller at det ved de
i S 71 nævnte Meddelelser er oplyst, at Grnnde
ere forhaanden, som udelnkke nogen af de ud-
trukne Hoved- eller Hjcrlpenævninger fra Naw«
ningehvervet, foretager han i et offentligt, Da-
gen forud bekendtgjort Møde paa lignende
Maade, som i §§ 70^80 foreskrevet, ny Lod-
trækning til Fuldstcrndiggjbrelsc henholdsvis af
Hovedlisten og Hjcrlpelisten.

Med Hensyn til de ved denne Lodtrækning
udtrukne Nævuinger iagttages Neglerne i W 81
og 82 snarest muligt; de der ommeldte Frister
forkortes saa meget, som Omstændighederne gjøre
nodoendigt.

Finder Udvalgets Formand ikke tilstrække-
lig Grund til at tage Hensyn til fremsætte
BegM-inger om Fritagelse eller opgivne For-
fald, lader han Meddelelse derom forkynde for
PaagM'dende Paa den i § 82 bestemte Maade
med Betydning om, at Spørgsmaalet kan ind-
bringes til afgjørelsc af Retten ved Samlin-
gens Begyndelse.

De af Formanden i Henhold til denne
Paragrafs 1ste Stykke trufne Afgørelser om
Fritagelse og Udelukkelse have kun Gyldighed
for den forestaaende Retssamling.

§ 85.

Dagen for Retssamlingcns Begyndelse
blive Aarslisten, den endelige Hovcdliste og
Hjcrlpcliste for Samlingen og de paategnede
Tilsigelser til Hoved- og HMpenævningerne at
tilstille Rettens Formand. Fremdeles stal Ud-
valgets Formand til samme Tid eller senere
snarest muligt tilstille Rettens Formand de
Meddelelser, som efter § 81 maatte komme
ham tilHernde om tidligere upaaagtede eller fe-
ncre oftstaacde Grunde, fom udelukke nogen af
deptaa Samlingens Lister opforte Personer fra
nævniugehvervet.

§ 86.

Enhver Nævning, som efter Indkaldelse
Møder i Samlingen, adSpørges, saa snart han
efter Paaraab første Gang fremstiller sig, af


Rettens Formand, om han maatte mene sig
udelukket fra dette Hverv ved nogen tidligere
upaaagtet eller senere opstaaet Grund. Ere
stige Udelukkelsesgrunde Rettens Medlemmer
eller Statsanklageren bekjendte, skulle de derom
gjøre Meddelelse.

De herefter eller under Samlingens Lob
oftstaaende Spørgsmaal om Udelukkelse ell.'r
Fritagelse Afgjøres uden Paaanke af Retten uden
nævninger. afgjørelserne have kun Gyldighed
for den løbende Samling. Paategning om dem
sier paa vedkommende Samlingsliste

§ 87.

Enhver nævning, som ndebliver efter be-
hørig Indkaldelse, uden at lovligt Forfald op-
lyses, eller som efter at verre mM, uden Or-
lov eller oplyst lovligt Forfald uuddrager sig
Opfyldelsen af de ham som nævningptaahvi-
leude Pligter, ifalder en Bsde, FørsteGang fra
40 til 400 Kr., og i Gjentagelsestilfælde fra
100 til 1000 Kr.

Spørgsmaal om Nævningers Ansvar efter
denne Paragraf afgjøres af Retten uden Næv-
ninger.

Den afsagte Kjendelse forkyndes snarest
mulig for den paagjældende nævning. Denne
har i 8 Dage fra Kjendelsens Forkyndelse Ad-
gang til at fremkomme med Oplysninger for
Retten om, at behørig Indkaldelse ej har fundet
Sted, eller at han har havt lovligt Forfald.
Findes disse fyldestgørende, oftHerver Retten sin
kjendelse. Andre Retsmidler mod den affagte
Kjendclse finde ikke Sted.

§ 88.

Har en udebleven nævning, for hvis Ved-
kommende lovligt Forfald er oplyst, ikke opfyldt
den ham efter § 83 paahvilende Pligt til beti-
melig Anmeldelse og Meddelelse af Oplysninger,
eller Møder en nævning for sent, men inden
Lodtrækning af nævninger til nogen Sag er
begyndt den paagjccldende Dag, kan Retten
idommc ham en Bsde indtil 20 Kr. Imod
dcnue kjendclse finder intet Retsmiddel Sted.

§ 89.

Rettens Formand kan meddele en Ncev-


ning Orlov under Samlingen for en be-
stemt Tid.

§ 90.

Viser det sig under Samlingen, at det til
Lodtrækningen af nævninger til en Sag for«
nsdne Antal (Lov om Strafferetsftlejen § 313)
ikke kan stasses tilveje ved Indkaldelse af de til-
sagte Hjcrlpenævninger, foranstalter Rettens For-
mand Tallet udfyldt ved Lodtrækning blandt de
paa Aarslisten opfsrte Personer, som ere bosætte
paa eller ncrr ved det Sted, hvor Retten holdes.
Herved bliver Reglen i Z 80 at iagttage. De
udtrukne Personer, hvis Navne tilføres Hjcrlpe-
listen og strax meddeles Anklageren, den eller de
Anklagede og deres beskikkede Forsvarere, ind-
kaldes strar efter Reglerne i § 82 med Aftens
Varsel.

§ 91.

Ved Samlingens Slutning adfporger Ret
tens Formand de nævninger, som have verret
indkaldte og have opfyldt deres Pligter som
Nævninger, om de gjøre Krav paa den dem
ved Z 64 Nr. 9 hjemlede Fritagelse. I be-
krcrftende Fald gjøres Bemærkning derom paa
Aarslisten. Tillige udfærdiges der de oven-
meldte nævninger paa Forlangende uden Be-
taling Vidnesbyrd af Rettens Skriver om, at
de have givet behørigt Møde i Samlingen.

§ 92.

Der tilkommer de nævninger, som bo
lcrngere end 1 Mil fra det Sted, hvor Retten
holdes, Godtgjørelse for Befordring frem og
tilbage med 1^/2 Kr. for hver lsbende Mil.

§ 93.

Aarslisten samt Samlingens Hovedliste og
Hjcrlpcliste tilbagesendes efter Samlingens Slut-
ning til Formanden for Udvalget til Aarslistens
Dannelse.

Udtagelse af nævninger til den enkelte Sag
ster efter Reglerne i Lov om Strafferets-
plejen.


Tredie Hssnit. Om den offentlige Anklagemyndigheds
Qrdning.
§ 94.

De offentlige Anklagere ere Overstatsan-
llageren ved Højesteret, Statsanklagerne ved
Landsretterne famt de til disses Bistand beskik-
kede Mænd.

De offentlige Anklagere virke i Retsplejen,
og særlig for Forfølgning af Forbrydclfcr, ef-
ter de ncrrmere Rcgler i Lovene om Retsplejen.

§ 95.

Overstatsanklageren beskikkes af Kongen.
Til midlertidig at fnngere fom Overstatsanklæ
ger i Tilstrlde af Embedsledighed eller Forfald
kan Institsministcren beskikke.

Overstatsanklageren virker ved Højestcret
og fører Tilsynet med de offentlige Anklagere
efter de mrrmere Regler i Lovene om Retsplejen.

i^verstatsanklageren har Embedskontor i
Kjøbenhavn.

§ 96.

Til Bistand ved Udforelsen af Overstats-
anklagerens Hverv beskikker Kongen en Stats-
anklager.

Justitsministeren kan efter Forhandling med
Overstatsanklageren give ogfaa Andre Bemyn-
digelse til at optræde i en enkelt Sag for Højeste-
ret som Overstatsanklager.

§ 97.

For hver af Rigets Landsretskredsc beskik-
ker Kongen en Statsanklager. Til midlertidig
at fungere som Statsanklager i Tilfælde af
Embedsledighed eller Forfald kan Institsmini-
stcren beskikke.

Statsanklageren virker ved Landsretterne
og Underretterne efter de ncrrmere Regler i Lo«
ucne om Retsplejen.

Statsanklagerne have Embedskontor ved
den Landsrets HovcdSæde, for hvis Kreds de
beskilles.


§ 98.

Til de dem paahvilende Hvervs Udførelsc
have Statsanklagerne Bistand af de beskikkede
Hjælpe-Statsanklagere og Anklagere ved Under-
retterne.

Hver Statsanklager beskikkes der af Ju-
stitsministeren I, Statsanklageren for denførste
sjællandske Landsretskreds 2 HMpe-Statsan-
klagere.

Overstatsanklageren beskikker efter Furslag
af Statsanklageren Anklagere oed Underretterne,
een eller efter Omstændighederne flere ved hver
Underretskreds, til efter Paalæg af Statsan-
klageren at udfore Anklager for Underretten.

Bemyndigelse til i en enkelt Sag at op-
tnrde for Landsretten fom Statsanklager kan
efter Forhandling med denne gives af Justits-
ministeren ; Bemyndigelse til i en enkelt Sag
at ndfore en Anklage for Underretten kan efter
Forhandling med Statsanklageren gives af
Ouerstatsanklageren

§ 99.

Kun fuldmyndige, nberygtcde, vedcrhæftig!.'
Nnrnd kunne beskikkes til eller handle som of-
fentlige Anklagere.

Den, der beskikkes til Overstatsanklaacr
eller Statsanklager, eller som bemyndiges til
at ofttnide for Højesteret i en enkelt Sag, skal
fyldcstgjøre de Betingelser, der ndlnrves for at
blive Højesteretssagforer.

Den, der beskikkes til HMpe-Statsanklæ
ger eller som bemyndiges til at optræde for
Landsretten i en enkelt Sag, skal fyldcstgjøre
de Betingelser, der ndkrcrves for at blive Sag-
fører Ved Landsretterne.

Den, der beskikkes til Anklager ved Un-
derretten eller bemyndiges til i en enkelt Sag
at udfore en Anklage for Underretten, stal
fyldcstgjøre de Betingelser, som udkræves for at
blive Sagsører ved Underretterne.

§ 100.

Udovelse af Sagforervirksomhcd er ufor-
cuclig med Stillingen som Overstatsanklager,
Slatsantlager og Hjælpc-Stalsanklager. Dog
skal den Anklager, der har beskikkelse som Saæ


forer, med sine Foresættes Tilladelse kunne over-
tage Udførelsen af enkelte borgerlige Retssager.
Virksomhed som Sagsører udelukker ikke
fra beskikkelse som Anklager ved Underretten,
ej heller fra Bemyndigelse til ellers at optræde
som Anklager i en enkelt Sag.

§ 101.

De offentlige Anklagere aflægge en særegen
Ed, hvis Formular Justitsministeren foreskriver.

§ 102.

For Pligtovertrcrdclser i deres Hvervs Ud-
fprclse paadrage de offentlige Anklagere sig An-
svar til Straf og Erstatning efter Lovgivnin-
gens almindelige Forskrifter. Saadant Ansvar
forfolgcs efter de almindelige Regler, hvor ikke
Andet er sirlig hjemlet i Lovene om Retsplejen,

§ 103.

De offentlige Anklagere cre Justitsmini-
steren underordnede og staa med Hensyn til de-
res Hvervs Udførelse under dennes Tilfyn,

§ 104.

Ved færlig Lov fastsættes Overstatsanklæ
gerens, Statsanklagerens og Hjcrlfte-Stats-
anklagernes Lon, Dagpenge under Embedsrejser,
Kontorholdsgodtgjørelse m. V.

Anklagere ved Underretterne samt de
mænd, der bemyndiges til at optræde som
Anklagere i en enkelt Sag, erholde Vederlag af
det Offentlige for den enkelte Sag. Retten
fastsætter i Dommen eller, hvis Sagen afslut-
tes ved Kjendelse, i denne Vederlaget efter Ar-
bejdets Betydning og Omfang.

Fjerde Mmt. Km Politimyndighedens Sagsører § 105.

Riget deles i Politikredse, svarende til Un-
dcrretskredscne. Som en Følge heraf forenes
Kjøbenhavns Amtsraadskreds med Staden Kjo-
benhavn til en Politikreds, jfr. dog denne Lovs
§ 2.


Politiet i Kjøbenhavn og Kjøbenhavns
Amtsraadskreds forestaaes af en Politidirektsr,
i de andre Politikredse af en Politimester. De
navnte Embedsmand beskikkes af Kongen.

§ 106.

Politiets Virksomhed omfatter dels udenfor
Retsplejen Omsorg for offentlig Orden og Vel
samt Lovenes HaandHervclse overensstemmende
med de gjældende Love og Vedtcegter, dels Virk-
somhed i Retsplejen efter Lovene om denne,
herunder farlig Efterforskning og Forfslgning
af Forbrydelser samt Bestyrelse af Arresthusene.

Andre Forretninger end de forannævnte,
som efter den hidtil gjaldende Ret have varet
hcnlagte til Herredsfogden, Virkedommeren eller
Byfogdcn, og som ikke iFølge Reglerne i denne
Lovs 1ste Afsnit gaa over til Retterne, vare-
tages indtil videre af Politimesteren - for
gamle Kjøbenhavns Amts Vedkommende af Po-
litidirektoren —. dog at udenfor Kjøbenhavn
den øvrigheden efter D. L 3—16-3 tilkom-
mende Afgjørelfesret og de Vvrigheden paahvi-
lende Forretninger med Hensyn til borgerlige
Vielser gaa over til vedkommende Amtmand.
Hvorledes der for Fremtiden stal forholdcs med
de frivillige Auktioners Afholdelse fastsættes ved
Lov.

I de Kommuner, i hvis Bestyrelse Un-
derøvrigheden paa Landet efter de hidtil gjal-
dende Regler indtræder som Formand med
samme Stilling som Borgmesteren i Kjsbstcr-
dernc, beskikkes Formanden for Fremtiden af
Kongen, indtil anderledes bestemmes ved Lov.

§ 107.

De ncrrmere Regler for Inddragelsen af
Kjøbenhavns Amtsraadskreds under Kjoben-
havns Politi fastsættes ved farlig Lov.

§ 108.

Med Hensyn til Sagsøreren af Politiet i
Rigets andre Politikredse gjalde folgende ncrr-
mere Regler:

I) Til Politimesterens Bistand beskikkes der
af Justitsministeren en Politiassistent for
hver Kreds; denne har, hvor han handler


i Medfør af den ved Regulativ fastsætte
Forddeling af Forretningerne eller efter
Paalcrg af Politimesteren, eller hvor
denne ikke er tilstede, samme Embeds-
myndighed som Politimesteren.
2"> Enhver Politikreds forsynes med det for-
nodne Antal Politibetjente.

Herved iagttages, at der for enhver
Kjobstad i Kredsen, hvis Indvaanerantal
er under 1500, beregnes foruden særligt
Natopsyn mindst 1 Politibetjent, for Kjsb-
stcrder, som havo mellem 1500 og 3000
Indvaanere, mindst 2 Politibetjente, end-
videre mindst I Politibetjent for hver
1500, hvormed Indbyggerantallet over-
stiger 3000, dog ikke mere end 8 i Alt
Forogelsc af det her fastsætte Antal kan
finde Sted, naar vedkommende Kommu-
nalbestyrelse bevilger de fornødne Midler,
og Justitsministeriet meddeler Samtykke
dertil. Naar der for en Kjobstad bereg-
nes mere end 4 Politibetjente, skal en af
dem virre Overbetjent, hvilken i Politi-
mesterens Forfald kan handle paa dennes
Vegne.

For Laudet beregucs mindst 1 bereden
Politibetjent for hver 5000 Indbyggere
af Kredsens Landbefolkning, saaledes at
det mulig overskydende Antal regnes som
fnlde 5000, forsaavidt det overstiger Halv-
delen. Overstiger det for Landet bereg-
nede Antal Politibetjente 4, ansættes den
ene som Overbetjent med Bemyndigelse
til i Politimesterens Forfald at handle
paa dennes Vegne. Forogelse af det for
Landet beregnede Antal Betjente kan finde
Sted, naar Amtsraadet bevilger de for-
nodne Midler og Justitsministeren giver
Samtykke dertil.

Enhver i en Politikreds ansat Poli-
tibetjent kan udsve den ham efter hans
Stilling tilkommende Myndighed og kan
af Politimesteren beordres til at gjøre Tjeneste paa ethvert Sted i Kredsen,
.'li Det underordnede Personale antages paa
3 Maaneders Opsigelse af Amtmanden
efter Indstilling af Politimesteren og kan


ligeledes efter dennes Indstilling afflediges
af Amtmanden. Sognefogderne og lig-
nende beskillingsmand bistaa Politiet efter
de gjaldende Negler. Det færegne Kyst-
ftoliti bortfalder, naar ucrrverrende Lov trce-
der i Virksomhed.

4)   I hver Politikreds stal være en Hovedsta-
tion og en Bistation, med Vagtstue, Kon-
tor og Opholdssted for Anholdte. Hoved-
stationen stal verre paa det Sted, hvor Kred-
sens Hovedthingsted er; her stal ogfaa Po-
litimesteren have Bolig. Justitsministeren
bestemmer efter Forhandling med vedkom-
mende Amts- og Byraad Stedet for Bi-
stationen; ved denne stal Politiassistenten
have Bolig.

5)   Angaaende den almindelige Fordeling af
Forretningerne mellem Politimesteren og
Politiassistenten udstrrdiger Justitsmini-
steren et Regulativ. De ncrrmere For-
skrifter i Henseende til det underordnede
Personales Antagelse, honning og Afske-
digelse, samt om dets Tjenesteforhold og
Pligter, fastsættes dels ved Regulativer,
dels ved særlige Instruxer. Disse ud-
færdiges ligeledes uf Justitsministeren, ef-
terat der er givet Amtsraadene og By-
raadenc Lejlighed til at udtale sig.

6)   Politimesteren og Politiassistenten lonnes
af Statskassen. Lonnen, Kontorholdsveder-
lag og Dagpenge under Embedsrejser m.
V. fastsættes ved særlig Lov. Hvorvidt
der iøvrigt af Statskassen stal ydes noget
Tilskud til Udgifterne ved Politiet, bestem-
mes ved særlig Lov.

§ 109.

Politimyndighederne ere Justitsministeren
underordnede og staa under hans overste Tilsyn.

Politiet udenfor Kjøbenhavns Politikreds
staar i sin Virksomhed for Efterforskning og
Forfølgning af de Forbrydelser, som høre un-
der Statsanklagercns Virkekreds, uuder deunes
Overtilsyn. Med Hensyn til sin øvrige Virk-
somhed staar Politiet udenfor Kjøbenhavns Po-
litikreds under Amtmandens Overtilsyn. Po-
litidiretteurm i Kjobeuhavn staar i sin Embeds-


virksomhed i det Hele som hidtil umiddelbart
under Justitsministeren.

§ 110.

For Pligtovertrædelser i deres Hvervs Ud-
førelse paadrage Politiets Embeds- og beskil-
lmgsmænd sig Ansvar til Straf og Erstatning
efter Lovgivningens Forskrifter. Saadant An-
svar forfølges efter de almindelige Regler, hvor
ikke Andet er farlig hjemlet ved Loven om
Etrafferetsplejen eller ved Lovene af 11te Fe-
bruar 1863 og 4de Februar 1871.

Med Hensyn til Politiets Virksomhed for
Efterforskning og Forfølgnmg af Forbrydelser
finde Reglerne i Lov om Straffereteplejen §§
24—26 Anvendelse med fornøden Lempelse.

Femte Afsnit. Om Sagsørervaesenet Kapitel I. Om SagførercZ Beskikkelse og deres Adgang til
at benytte Mldumgtig m. m.
§ 111.

Sagsørere beskikkes af Justitsministeriet
under Iagttagelse af de i denne Lov indeholdte
Forskrifter.

§ 112.

Almindelige Betingelser for at kunne udove
Sagforervirksomhed ere, at den Paagjældende
2) har oftnaaet 25 Aars Alderen,
d) har Indfodsret,

c) ikke er ude af Raadigheden over sit Bo,
6) godtgjør, at han har fort en retskaffen

Vandel.

§ 113.

Foruden de i Z 112 angivne almindelige

Betingelser ndfordres for de forskjellige Arter

af Sagsørere følgende såregne Betingclfcr:

«,) For at blive Højesteretssagfører ndfordrcs

at den Paagjaldende har bestaaet den fnld-


stcrndige juridiste Examen med Karak-
teren lauclMiis, samt at han enten i 3
Aar har verret i Virksomhed som Sagfører ved Landsretterne eller Hjcrlpe-Statsanklæ
ger eller i lige Tid verret i Virksomhed
som Universitetslærer i Lovkyndighed eller
Dommer.

d) For at blive Sagfører ved Landsretterne
udfordres, at den Paagjældende har un-
derkastet sig den fuldstændige juridiste Exæ
men idetmindste med Karakteren IiauH il-
lauclMlig, samt at han enten i 3 Aar har
verret i Virksomhed som Sagfører ved Un-
derretterne eller som Anklager ved Under-
retten, eller i lige Tid stadig har arbejdet
under en Højesterets- eller Landsretssag-
førers Tilsyn og Vejledning og deltaget i
dennes Forretninger, forsaavidt de kunne
udfores ved Andre, samt derhos flittigen
verret Tilhorer ved Retsforhandlingerne
for en Landsret, eller ogsaa, at han i
mindst eet Aar har verret i Virksomhed
som Dommer eller Universitetslærer i Lov-
kyndighed.

o) For at blive Sagfører ved Underretterne
ndfordres, at den Paagjældende har Under-
kastet sig enten den fuldstændige juridiste
Examen med idctmindste Karakteren liaucl
iMMMlig eller den juridiske Emmen for
Ustuderede med Karakteren Bekvem, samt
at han enten i 3 Aar stadig har arbejdet
under en Sagforers eller Statsanklagers
Tilsyn og Vejledning og deltaget i dennes
Forretninger, forsaavidt de knnne udfores
ved Andre, samt derhos flittig verret Til-
horer ved Retsforhandlinger, eller ogsaa,
at han i lige Tid har verret Retkskriver
eller stadig har gjort Tjeneste som autori-
seret Dommerfuldmægtig eller verret i
Virksomhed som Fuldmægtig, Kopist eller
Assistent under en Ret.

Den, der er i Besiddelse af de Egenskaber,
som udfordres for en Højere Art af Sagforer-
uirksomhcd, er altid berettiget til at stedcs til
en ringere Art af Sagforervirksomhed.


§ 114.

Den, der paa fyldestgørende Maade for
Justitsministeriet oplyser, at han er i Besiddelse
af de fornødue Egenskaber, som udfordres for
at blive Sagfører af den ene eller den anden
Art, er berettiget til at blive stedet til at gjøre
den for Sagforere af denne Art forestrcune
Prove, jfr. § 115. Om de forelagte Oplys-
ninger gives der Sagforerraadet Lejlighed til at
ytre sig i de Tilfælde, som ommeldes i § 144.

Dog kan den, der to Gange har fremstil-
let sig til Prsven, ikke oftere stedes til dens Af-
læggelse,

§ 115.

Sagsorerprovcn bestaar i, at den Paagjæl-
dende for cn Ret af den Art, for hvilken han
vil opnaa Berettigelse til at procedere, stal nd-
fore 3 Sager, af hvilke mindst 1 er civil, som
han selv stal forskaffe sig, og at hans Udforelse
af disse Sager af vedkommende Domstol kjcn-
des forsvarlig.

Ingen Domftol kan vergre sig ved at stede
den, som af Justitsministeriet cr kjendt berettiget
dertil (§ 114), til at aflægge saadan Provc.

§ 116.

For beskikkelserne som Højesteretssagforer,
Landsretssagfører og Underretssagfører erlægges
Gebyrer henholdsvis 200, 120 og 60 Kr. —
Gebyrerne Tilfælde Statskassen.

Forinden Beskikkelsen udleveres til Ved-
kommende, har han at underskrive en edelig For-
sikring om, at han med Flid og Troskab vil
udfore de Sager, der betroes ham, og at han
i det Hele vil famvittighedsfnldt opfylde sine
Pligter som Sagforer.

§ 117.

Udovelsen af Sagforeruirksomhed kan ikke
forenes med noget Dommer- eller retsskriver-
Embede, nogtt Embede som Overstatsanklager
eller Statsanklager, nogen Dvrighedspost eller
Ansættelse i Politiets Tjeneste, ejheller med pri-
vat Tjenesteforhold hos en Amtmand eller
Retsbetjent. Hvorvidt for^vrigt nogen of-
fentligt Embeds- eller beskillingsmand tillige


kan udsve Sagsørervirksomhed, bestemmes af
Kongen.

Bnfker en Sagsører, som befinder sig i
nogen af de Stillinger, der ikke tilstede den
almindelige Udsvelfe af Sagsørervirkfomhedcn,
i et enkelt Tilfælde at overtage Udforelsen af
en Retssag, stal dette dog ikke verre ham for-
ment, naar han dertil erholder sine Foresattes Tilladelse.

Den, der uden at vnre Sagsører, tilfreds-
stiller Betingelserne for at kunne blive Sagfo-
rer af den ene eller den anden Art, kan der af
Retten gives Tilladelse til i ct enkelt Tilfælde
at udfore en Sag. forudsat at han dertil kan
erholde sine Foresættes Tilladelse, forsaavidt han
er Embedsmand.

§ 118.

Den, der beskikkes som Højesterets- eller
^andsretssagforer, er, saalcrnge han vil benytte
beskikkelsen, forpligtet til at have Bopcrl i eller
ved den Stad, hvor henholdsvis Højesteret eller
en Landsret har sit Sæde, Underretssagforerne
ere forpligtede til, saalamge de ville benytte Be-
skikkelsen, at have BoMl i en Retskreds, som
horer til en af de Underretter, ved hvilke de
ere berettigede til at procedere, samt at opgive
saadan deres Bopcrl for Justitsministeriet. Agt
de at flytte fra det Sted, hvor de have taget
Bopcrl, til en anden Jurisdiktion, skulle de an-
melde Flytningen for Justitsministeriet, forinden
Beskikkelsen paa det nye Sted kan benyttes.

§ 119.

Højesteretssagforerne ere berettigede til at
give Møde for alle Landets Domstole, Lands-
retssagførerne for alle Lands- og alle Under-
retter, Underretssagforerne for enhver Underret
udenfor Kjøbenhavn, Alt forsaavidt der ved
vedkommende Ret kan gives Møde af Sagforerc.

Ingen Sagfører kan give Møde eller lade
Møde for en af en enkelt Dommer bekkrdt Ret,
i hvilken Dommeren er beslcrgtet eller besvogret med ham i anden Grad af Sidelinien eller
ncrrmere,

§ 120.

Hvor under Domsfager mundtlig For-


handling finder Sted, er det ikke tilladt Sag-
Førere at give Møde ved Fuldmægtig, men der-
som en Sagsører ikke kan eller ikke vil udføre
Sagen i egen Person, maa dette ske ved en an-
den til Msde for vedkommende Domstol beret-
tiget Sagsører.

Dog stal det verre tilladt for Sagsøreren ved enhver ube-
rygtet Person at fremsætte og be-
grunde Begjæring om Sageus Udsættelse paa
Grund af Forhold, hvorved Sagforeren selv
hindres i at give Msde.

§ 121.

Udenfor Domssager cr det Sagforere til-
ladt udcn færlig Angivelse af Grund at lade
Møde for sig ved deres faste Fuldmægtigc.

Med Angivelse og i fornødent Fald Bevis-
liggjørelse af lovligt Forfald kunne Sagforere uilder de i denne Paragraf omhandlede Rcttcr-
gangdforetagender give Møde Ved enhver ube-
rygtet myndig Mandsperson.

§ 122.

Enhver Sagsører er berettiget til at have
een fast Fuldmægtig. For at kunne blive fast
Fuldmergilg for en Sagfører udfordres, at den
Paagjældende er en myndig og uberygtet Mands-
person, har nuderkastet sig enten den fuldstccn-
dige juridiske Examen eller den juridiske Examen
for Ustuderede, samt at han er anmeldt ved den
paagjældeude Ret som Sagsørerens faste Fuld-
mægtig. Saadanne Anmeldelser indfsrcs enten
i Retsprotokollen eller i en særlig dertil bestemt
Bog, efter at det er underssgt, om den Paæ
gjældende tilfredsstiller de forestrcvne Betingelser.

§ 123.

Til Udførelsen af offentlige og bencficerede
Sager, forsaavidt dette ikke sker ved Embeds-
Sagsørere, antager Justitsministeriet efter Over-
enskomst et tilstrcrkkeligt Antal af de til Møde
i vedkommende Net berettigede Sagsørere. dog
med Forbehold af den Ret, som er indrommet
de af Kongen udnævnte Sagsørere.


Kapitel II. Om Zagfsrcrucs Rettigheder og Pligter. § 124.

Sagsørerne ere paa den Mande og med
de Begrænsninger, som i Rettergangsloven be-
stemmes, cneberettigede til at udfore Retssager
for Andre.

§ 125.

Ingen Sagforer  er, bortset fra de Til-
sande, hvor han hertil  kan beordres, pligtig at
paatage sig Udførelsen  af en Retssag.

§ 126.

Sagførere ere pligtige med Flid og Tro-
skab at ndfore de dem betroede Sager samt at
afholde sig fra Alt, hvorved de tunnc stade de-
res Mandant. Brud paa deres Pligter i denne
Henseende ansccs og straffes som Brud paa Em-
bedspligter.

§ 127.

Ligesom ingen Sagsører maa paatage sig
Udforelsen af vitterlig vrange og uretfærdige
Sager, saaledes maa han ej heller i Uoførelsen
af de ham betroede Sager betjene, sig af noget
ham vitterlig usandt Foregivende eller nogen
ham vitterlig Fortielse eller Benægtelse af Sand-
heden, verre sig med Hensyn til Sagens Sam-
menhamg eller andre Forhold eller Omstændig-
heder, som komme i Betragtning ved Sagens
Behandling.

§ 128.

Sagforerne ere pligtige at fremme de dem
betroede Sager med den Hurtighed, som Til-
fældets Beskaffenhed tillader De maa som en
Følge heraf ikke forhale Sagerne ved unsdvcn-
dige Udscrttclser, gruudlosc Formalitetsindsigel-
ser eller andre Udflugter.

§ 129.

Sagforerne ere pligtige at vise Retten Ly-
dighed og Agtelse. Ligesom derfor ufomme-
lig Tale eller Skrivemaade af Sagførere b?-


lægges med højere Straf end ct lige Forhold
udvist af Andre, faaledes stal enhver Undladelse
af at efterkomme Paallrg, fom Retten lovligm
giver en Sagsører, ansces og straffes som Brud
paa Embedspligter.

§ 130.

Hvad euten Overenskomst om Vederlag er
sluttet iforvcjen eller ikke, maa ingen Sagfører
krceve Højere Betaling, end der stjsnnes billigt,
for den Bistand og Tjeneste, han i saadan Egen-
skab yder, va^re sig i Udforelsen af Retssager
eller ved Meddelelsen as Raad og Vejledning
i andre juridiske Anliggender.

Forøvrigt er det ikke forbudt at betinge sig
Højere Betaling for det Tilfælde, at Sagen vin-
des, end for det Tilfælde, at den i det Hele
eller for en Del tabes, ligesaalidt som det er
forbudt at betinge sig en vis Andel i Sagens
Gjenstand, naar dog det Vederlag, som faalc-
des tilflyder Sagforercn, ikke i det Hele skjøn-
ucs at va?re nbilligt.

§ 131.

Overtrædelse af de Sagsørernc iFølge dcnnc
Lov paahvilende Pligter kan ikke undstyldcs med,
at Mandanten har forlangt eller indvilget i det
Foretagne eller Undladte.

§ 132.

Straffelovens 13de Kapitel om Forbrydel-
ser i Embedsforhold er anvendeligt paa Sag-
fsrcre, forsaavidt som de enten overtrcrde de i
mrrmrrende Lov givne Forskrifter eller icwrigt
forse sig i deres Virksomhed som Sagførere.

De i Rettergangslovcne hjemlede Rettcr-
gangoboder kunne paalægges Sagforere i alle
Tilfælde, hvor det stedfnndnc lovstridige For-
hold maa tilregnes dem.

§ 133.

Naar den Straf, som stal paalægges en
Sagfører, ikte cr højere end Boder, og ingen
særlig Bevisførelse udfordrcs for at oplyse det
strafbare Forachold, kan Straffen paawggcs
under den Sag, med Hcnfyn til hvilken For-


seelsen er begaaet, enten ved en scrrstilt Kjen«
delfe eller ved den endelige Dom.

Kapitel IH. Om Ophor as Retten til Sagsørervirksomhed. § 134.

Retten til at udfore Sagforervirksomhed
ophorer, naar Sagforeren i Henhold til Be-
stemmelserne i Straffelovens Kap. 13 dommes
til Fortabelse af sin Ret til at udove Sagforer-
virksomhed.

§ 135.

Justitsministeriet fratager, efter dcsan-
gaaende at have hort Sagforerraadet, Sagfo-
rcre deres Net til at udove Sagforervirksomhed,
naar de ved Dom findes skyldige i en i den
offentlige Mening vanærende Handling. Dog
stal den Sagforer, som tror sig forurettet ved
Justitsministeriets Afgjørclse, i en Tid af 14
Dage efter dennes Meddelelse til ham, va?re be-
rettiget til at forlange Domstolenes afgjørelse
af Spørgsmaalet, i hvilket Vjemed det Offent-
lige da har at anlægge Sag imod Sagsøreren
og under denne søge Justitsministeriets Bestem-
melse kjendt ved Magt at stande.

§ 136.

Kommer en Sagfører ud af Raadighed
over sit Bo, har Justitsministeriet at fratage
ham Retten til at udsve Sagforervirksomhed,
saawnge Uraadigheden staar paa. Sagforeren
er berettiget til inden den i foregaaende Para-
graf ommeldte Frist og paa den der angivne
Maade at fordre Domstolenes afgjørelse, naar
han ikte vil underkaste sig Justitsministeriets
Bestemmelse.

Kapitel IV. Om Sagforersamfund og Sagsørerraad. § 137.

Samtlige i en Landsretskreds boende Sag-


forere udgjøre et Samfund. Højesteretssagfg-
rerne ere Medlemmer af det til den nordsjæl-
landske Landsret horende Sagsørersamfnnd.

§ 138.

Ethvert Sagforersamfund stal have en Be-
styrelse, der benævnes Sagforerraad.

Sagsørerraadet bestaar af en af Landsret-
tens Formand blandt Sagforerne i Kredsen
valgt Formand og et lige Antal Medlemmer,
ikke under 4 og ikke over 8. Halvdelen valgte
af og blandt Landsrets- og HøjesteretssagSø-
rerne, Halvdelen af og blandt Underretssagfo-
rcrne. Lige med Sagforere i Henseende til
Valgret og Valgbarhcd til Sagforerraadet staa
mænd, som have verret Sagforere og ikke ere
gaacde over i noget Statsembede. Samtlige
Valg gjælde for 4 Aar; Gjenvalg kan finde
Sted.

§ 139.

Til almindeligt Møde af Samfundets
Medlemmer indbydes ved en offentlig Bekjendt-
gjørelse med mindst 14 Dages Varsel.

§ 140.

Almindelige Møder sammenkaldes dels for
at verlge Medlemmer af Sagforerraadet, dels
for at afhandle andre Ojcnstande vedkommende
Sagforerstandens Forhold og Interesser.

Sagforerraadet fammenkalder Møder, saa
ofte dette sindes nsdvendigt; naar et Antal af
mindst en Fjerdedel af Medlemmerne afSagforer-
famfundet eller naar Landsrettens Formand for-
langer det, er Sagforerraadet pligtigt at sammen-
kalde Møde.

første Gang efter at denne Lov er traadt
i Kraft, fammcnkalder Landsrettens Formand
Møde til Valg af et Sagsørerraad.

§ 141.

Sagforerraadet har at fore et almindeligt
Tilsyn med de til Samfundet horende Sagfø-
reres Forhold i dcrcZ Virksomhed som saadannc.
Det har ikke blot at sorge for, at disse i de-
res Forhold som Sagforere holde sig Lovene
efterrettelige, men ogsaa over, at de i deres
Sagforervirlsomhcd undgaa Alt, hvad der ikke


kommer overens med den Herderlighed, Nojag-
tighed og Paalidelighed, eller med den Agtelse
for Statsmyndighederne, som en offentlig be-
skikket Sagsører altid maa udvise, ligefom det
med bindende Virkning for Sagforerne har Ret
til at afgjøre Tvistigheder angaaende Vederlag
for den af dem i saadan deres Egenstab ydede
Tjeneste og Bistand til Private, naar disse i
denne Anledning henvende sig til det.

§ 142.

I Henhold til den foregaaende Paragraf
kan Sagforerraadet stride ind mod hvert enkelt
Samfundsmedlem, saavel af egen Drift som
iFølge Begjwring.

Sagforerraadet kan tildele de enkelte Med-
lemmer af Sagforersamfundet Irettesættelser,
forbyde dem Udførelsen af enkelte Sager eller
Forretninger, paakrgge dem Boder af ikke over
200 Kroner, suspendere dem fra Sagforervirk-
somheden i en vis Tid, dog ikke longere end
1 Aar.

Dog kunne de nævnte Straffe ikke anven-
des, uden at den Paagældende har havt til-
strækkelig Lejlighed til at erklaere sig over de
ham gjorte Bebrejdelser og fremkomme med sit
Forsvar, mundtlig eller skriftlig.

§ 143.

Gaar Sagsørerraadets Beslutning ud paa
Bsder over 40 Kroner, Forbud imod Udførelsen af
enkelte Sager eller Forretninger eller paa Suspen-
sion, kan den paagjældende Sagfører fordre Beslut-
ningen, forinden den kan troede i Virksomhed,
vrovet af Landsretten, naar han inden 3 Dage
forlanger dette ved en Skrivelse til Landsrettens
Formand.

Landsrettens Formand har da at kalde
Sagforerraadet og den paaggjældende Sagfører
til et Møde med Landsrettens Medlemmer, af
hvilke mindst 5 maa verre tilstede.

I dette Møde, som holdes for lukkede Dorc,
gives der alle Vedkommende Lejlighed til mundt-
lig at udtale sig, hvorefter Landsretten enten
stadfæster eller ophaver Sagforerraadets Be-
slutning.


§ 144.

Sagsørerraadet har at fore Tilsyn med de
Mænd, som forberede sig til Sagsørervirksom-
hedeu ved den paagjwldende Landsret eller de
under samme horende Retter. Ethvert Andra-
gende fra saadannc mænd om beskikkelse som
Sagfører ved Landsretten eller i Landsretskrcd-
fcn stal forelægges Sagsørerraadet til Erklæ-
ring. Dersom Sagforerraadets Erklæring gaar
ud paa, at den Paagjældende ikke kan antages
virkelig at have deltaget i Sagsørerforretningers
Udførelse eller at have med tilbsrlig Flid bi-
vaanet Retsforhandlingerne, eller paa, at han
ikke har fort en retskaffen Vandel, kan Andra-
gendet om beskikkelse i Reglen ikke tages til-
følge; dog kan Justitsministeriet, naar såregne
Grunde tale derfor, tildele Vedkommende be-
skikkelse, uagtet hans Andragende ikke anbefales
af Sagforerraadet, men dog ikke Førend efter at
der paany er givet dette Lejlighed til at
Ytre sig.

§ 145.

For ethvert Sagforersamfund kan der an-
gaaende Samfundets indre Anliggender op-
rettes Vedtcrgtcr, som dog ikke maa indeholde
Noget, der strider mod denne Lov.

Saadanne Vedtægter skulle behandles og
vedtages med absolut Stemmeflerhed paa et al-
mindeligt Møde og derefter forelægges Kongen,
som enten stadfcrster dem eller ncegter deres
Stadfæstelse.

Sjette Afsnit. Lovens træden i Kraft, Overgangs-
bestemmelser.
§ 146.

Denne Lov træder i Kraft 1 Aar fra den
Dag at regne, da det Numer af Lovtidenden
ndgaar, hvori den kundgjøres.

De i W 20, 33 og 34 ommeldte Anord-
ninger og Bekjendtgjørelser udgaa i betimelig
Tid for det Tidspunkt, da Loven efter foran-
staaende Bestemmelse træder i Kraft. Frem-
deles bliver der fsr det nævnte Tidspunkt at


drage Omsorg for Affattelsen af de i 2det Af-
snit Kap. 2 og 3 omtalte Lister.

Loven gjælder ikke for Farserne; den
nordsjællandske Landsret er Overret for Far-
serne.

§ 147.

De Sftsrgsmaal, som opstaa ved Sam-
mcnlcrgning eller Deling af hidtilverrende Un-
derretskredse med Hensyn til Bidrag til Arrest-
huses Opfsrclse eller Vedligeholdelse, og andre
for en Retskreds fællcs Anliggender afgjøres ns
Justitsministeren i Forening med Indenrigsmi-
nisteren efter Forhandling med vedkommende
kommunale Myndigheder.

§ 148.

Naar flere hidtilværende Underretslrcdsc
sammenlægges, gaa deres Skjøde- og Pante-
p'-otokoller over til Hovedthingstedet for at af-
benyttes for hele Retskredsen. Deles en hidtil-
værende Underretskreds, blive de fornsdne Af-
skrifter af Skjøde- og Pantebøgerne at udfær-
dige og Betalingen herfor at udrede af Stats-
kassen.

§ 149.

Sager og Anliggender, som paa den Tid,
da lnrrverrende Lov trceder i Kraft, sva?ve for
Retten, gaa over fra de hidtil bestaaende Ret-
ter til de nye efter følgende Regler:

1)   Sager og Anliggender, som svæve ved en
Ret i Første Instants, gaa efter Beskaffen-
heden af de Negler, der sinde Anvendelse
paa den fortsætte Behandling, over enten
til den Landsret eller den Underret, under
hvilken den paagældende Retskreds hen-
lægges. Finder en Deling Sted af en
hidtilværende Underretskreds, sker Over-
gangen i alle Tilstrlde, hvor Værnethinget
berorptaa stedlige Hensyn, til den Ret,
under hvilken den paagjældende Del af
Retskredsen henlægges, i andre Tilstrlde
til den Ret, under hvilten den stsrre Del
af Retskredsen er henlagt;

2)Sager, som sverve ved Landsoverretten i
Kjøbenhavn eller i Viborg, gaa over hen-


holdsvis til den nordsjællandske Landsret
eller den mellemjydske Landsret.

§ 150.

De nuverrende Dommere og andre Em-
bedsmmid Ved Landsover- samt Hof- og Stads-
retten i Kjøbenhavn, Kriminal- og Politiretten
samt sø- og Handelsretten saminesteds og
Landsoverretten i Viborg ere pligtige at mod-
tage Beskikkelse ved de nye Landsretter, og de
nuværende Underdommere og Underretsskrivere
at modtage beskikkelse ved de nye Underretter,
dog uden Formindskelse i deres hidtil havte Em-
bedsindtægter.

Forsaavidt der i mrrværende Lov gjørcs
strengere Fordringer i Henseende til juridisk
Examen for Dommere og andre Retscmbeds-
Mlrnd end efter de hidtil gjældende Regler, for-
bliver det dog Ved disse med Hensyn til de
Mand, der alt ere beskikkede som saadannc,
samt med Hensyn til de mænd, som nu have
bestaact juridisk Examen og beskikkes i Lsbet af
10 Aar fra denne Lovs træden i Kraft.

§ 151.

De Spørgsmaal, som opstaa ved Sam-
mcnlcrgning eller Deling af hidtilværende Po-
litikredfe med Hensyn til de for en Politikreds
ftrllcs Anliggender, Afgjøres af Justitsministeren
i Forening med Indenrigsministeren efter For-
handling med vedkommende kommunale Myn-
digheder.

§ 152.

De nuverrende Underretsdommere cre plig-
tige at modtage beskikkelse som Politimestre,
dog uden Formindskelse i deres Embedsind-
tssgtcr.

§ 153.

De, der efter hidtil gjaldende Regler have
Adgang til at blive Underretssagforere, Over-
retssagførere og Højestcretssaaforerc, skulle i Le>-
bet af 10 Aar have Adgang til at blive hen-
holdsvis Underretssagforere, Landsretssagforere
og HøjesteretsSagsørere.

Med Hcnfyn til tidligere beskikkede Højeste-


retSabbofater og £5øjefteretøfagførere, Dberretø*
brofuratorer og ©berretéfagførere famt Unber*
retSbrofuratorer og Unberretéfagførere finbe be
i 5te Stffnit gtbne 9fegter om |)ø]efteret§fagfø*
rere, Sanb^rctgfogførere og ttnberretsfagførere
5InbenbeIfe, faabel i ^enfeenbe til letten tit at
gibe SDtøbe for ©omftolene fom i ^enfeenbe tt(
anbre 9?ettt9^eber og pligter.


Motiver til det af den ved allerh. Reskr. af 28. Febr. 1868 nebsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds,
Politimyndighedens samt Sagførervæsenets Ordning.
Februrar 1876. Kjøbenhavn. Trykt hos I. H. Schultz.
1876.

Oversigt over Indholdet af Motiverne.

Sttblebenbe 33rm«rhtinger............................................................      l—i.

Første Afsnit.

Om Domstolenes Sagsører..................... 4-«4,

Indledende Bemærkninger...........................................................      4—8.

Kapitel I.

Om Rigets Inddeling i retslig Henseende.................,,........................    8—13.

Kapitel II.

Om Retterne.....................................................................   13-29.

I.

Hejefteret.................................................. 13-14.

II.
?onb§retter........... ................................... 14-21.

III.
Unbemtter............................................... 21-29.

IV.

Særlige og ejrtraorbincm jetter..............................        29.

V.

SUtmnbelige 53e{!emme!fcr for letterne.......................................        29.

kapitel III.

Om 2ommere og 9?et«ffrit?ere.«............. .................................,...... 29—34.

I.

Om 2ommerc.......................,.................. 29—34.

II.

Om Sfeteffrtoere............................................        34.

III.

Om Sftetsbube, ©tatmingetnanb æ. »..........................        34.

IV.

Om Løn, Dagpenge m. »...................................        34.


II

Andet Afsnit

Om Nævningernes Kaldelse.................... 35-46.

Kapitel I.

Almindelige Bestemmelser............................................................ 35—40.

Kapitel II.

Grundlisterne...........................................,.....'...................      40—41.

Kapitel III.

Navningekredsens Aarslifte........................................................... 41—45.

Kapitel IV.

Navningeine for den enkelte Samling................................................ 45—46.

Kredie Afsnit.

Om den offentlige Anklagemyndigheds Sagsører       46-5i.

Fjerde Afsnit.

Om Politimyndighedens Sagsører.....        ..... 52-53.

Femte Afsnit.

Om Sagsørervæsenet................ ..... 58.65.

Indledende Bemærkninger........................................................ ...     58.

Kapitel I.

Om Sagsørernes Besiikkelse samt deres Adgang til at benytte Fuldmægtig m. v...........,___ 58-60.

Kapitel II.

Om Sagsørernes Rettigheder og Pligter................................................ 60—61.

Kapitel III.

Om Ophsr af Retten til Sagsørervirksomhed..........................................      61.

Kapitel IV.

Om Sagførersamfund og Sagsørerraad................................................      61—65.

Sjette Afsnit.

Lodens Tmden i Kraft. Overgangsbestemmelser         65-67

førstag cmgaaende Landsretternes Organisation, som subsidiært henstilles iil Overvejelse.........   68—75.


Det foreliggende Udkast har til Opgave at til-
vejebringe en faadanRetsorganisation, som forud-
sættes i og krceues af den Sagsører af Retter-
gangsmaaden, Kommissionen har bragt i førstag.
Udkastets Indhold staar altsaa i den nojeste
Eammenhceng med de tvende af Kommis-
sionen udarbejdede Lovudkast om den borgerlige
Retspleje samt om Strafferetsplejen og udgjør
i Virkeligheden tilsammen med disse et orga-
nist Hele, hvis enkelte Led betinge hinanden.
At der desuagtet er givet de organisatoriske
Bestemmelser Plads i et scerstilt Lovudkast,
finder sin Netfoerdiggjørelse allerede i den
Betragtning, at disse Regler — i al Fald
for den langt overvejende Del — udgjøre et
foelles Grundlag for begge de andre Udkast.
Hertil kommer, at der ved Siden af al den
Ulighed i Stilling og Virksomhed, som de
forskjellige i Retsplejen virkende Organer frem-
byde, er en saadan indbyrdes Forbindelse og
Vexelvirkning mellem dem, at en samlet Frem-
stilling af deres Indretning i væsentlig Grad
maa lette Overblikket over den hele Sagsører.
Det Formaal at tilvejebringe en Retsor-
ganisation, der svarer til den nye Rettergang,
maa iFølge dennes verfen med nødvendighed
fore til et gennemgribende Brud med de
Grundsætninger, hvorpaa den bestaaende Rets-
forfatning er bygget. Overfor den fuldstcen-
dige Omdannelse af den hele Rettergangs-
maade, som de tvende Lovudkast om Rets-
plejen gjer.nemfore, har det været nødvendigt
ogsaa paa Retsorganisationens Omraade at
opgive det gamle Grundtag og gaa over tit
et nyt System. Dette Systemskifte paavirker

alle Retsorgamsationens Led; dets Virkninger
indfkrcrnke sig ikke til selve Domsmagtens
Sagsører, men gjøre sig — om end i for-
stjellig Grad — ogsaa gjældende med Hen-
syn til Anklagemyndigheden, Politiet og Sag-
forervæsenet, altfaa i alle de Forhold, som
kunne henfores under Retsorganifationen i vi-
dere førstand. Den nærmere Udvikling og
Begrundelse af disse Institutioners Sagsører
efter Udkastet kan forsi gives i Bemærkningerne
til dettes enkelte Afsnit. Kun om den alminde-
lige Retning, hvori Omordningenn gaar, skal der
allerede her forudskikkes nogle Bemærkninger.

Hvad angaar Domsmagtens Sagsører,
skal forsi fremhceves de Reformer, som i denne
Henseende umiddelbart paabydes i Grundlovens
§§71 og 74, nemlig Retsplejens Adskillelse fra
Forvaltningen og Indførelfe af Rævninger i
visse Straffesager. For faa vidt har det
foreliggende Udkast havt samme Opgave at lose
som de Lovudkast*) vedrsrende Strafferets-
plejeNf der ved Kommissionens Nedsættelse an-
vistes den som Forhandlingsgrundlag, og i
Hovedtrekkene ogsaa loft den paa samme
Maade. Men medens de celdre Udkast med
de heraf flydende Forandringer, som navnlig
troede frem i Politimyndighedens Udskillelse
fra Underdommerembederne, Indskrænkning af
disses Antal samt Oprettelse af Nævninge-
retter, iøvrigt byggede paa den bestaaende
Domstolsorganisation, griber Kommissionens
førstag langt dybere ind i denne. Dette
skyldes ikke saamcget den Omstændighed, at

') De Udkast, som i Rigsdagssamlingenie I8«Z «4
og 1864—65 forelagdes af Regjeringen.


oe nu foreliggende Rettergangsførstag i Over-
ensstemmelse med den Opgave, der var stillet
Kommissionen, ogsaa omfatte den borgerlige
Retspleje, men har sin Afgjørende Grund i den
Sagsører af Retsmiddelsystemet, som Gjen-
nemførelsen af det for begge Dele af Pro-
cessen fcelles Mundtlighedspnneip har havt
til følge. I en mundtlig Procesmaade bliver
der ikke Plads for et Appelinstitut i den før-
stand, hvori det kjendes i vor nuværendeNet; men,
eftersom Mundtligheden gjennemføres mere eller
mindre fuldstændigt, maa storre eller mindre Dele
af Sagens Behandling i Første Instants ude-
lukkes fra yderligere Prsvelse for Højere Ret.
Skal Principet gjennemføres fuldstændigt —
og Grundloven fastsætter udtrykkelig, at det
skal ske „saa vidt som muligt" — altsaa
ogsaa finde Anvendelse paa Beviswrelsen
(Umiddelbarhedsgrundsætningen), maa Konse-
kventien blive, at ingen Appel kan sinde
Sted med Hensyn til Bevissvsrgsmaalets Af-
gjørelse. I denne Udstikning var Mundt-
lighedspriucipet efter de celdre Udkast kun
ancrkjendt for de Straffesagers Vedkommende,
i hvilke Rævninger stulde medvirke. Denmod
gjennemføre de af Kommissionen udarbejdede
førstag Principet i det Hele faavel i Straffe-
retsplejen uden Hensyn til, om Rævninger
medvirke ved Sagens Nfgjørelfe eller ikke,
som i den borgerlige Retspleje. Herefter
kommer Tyngdepunktet altsaa i hele Rets-
plejen til at ligge i den Første Behandling
af Sagen. Ligesom dette Henfyn i mange
Retninger har indvirket paa Procesmaadens
Indretning, faaledes maa det ogsaa udsve en
gjennemgnbende Indflydelse paa Domstolsorgæ
nifationen. Navnlig bliver det en uafviselig
Nsdvendighed at give de almindelige Retter i
Første Instants en saa betryggende Orga-
nisation, at den endelige Afgjørelse af Be-
visfpsrgsmaalet kan betroes dem. I Over-
ensstemmelse hermed er efter det nye System
den dsmmende Myndighed i Første Instants
som Regel henlagt til kellegialt sammensætte
Domstole (Landsretter, efter Udkastet i et Antal
af 6 for hele Riget), medens nærmest kun
Smaasager og andre Retshandlinger, som
allerede paa Grund af Landsretskredsenes store
Udstrækning ikke hensigtsmæssig kunne inddra-

ges under den kollegiale Rets Virkekreds, ere
forbeholdte de for mindre Kredse oprettede
og af Gnkeltdommere beklcedte Retter (Under-
retter, hvis Antal efter Udkastet skal ligge mellem
50 som Minimum og 58 som Marimum).
Paa den anden Side bliver der i den nye
Sagsører regelmæssig kun spørgsmaal om to
Instantser. Hvad angaar de til Underretterne
henlagte Sager, er den Landsret, til hvis
Kreds vedkommende Underret hsrer, anden og
ordentligvis sidste Instants. For Landsrets-
sagernes Vedkommende gaar Paaanken til
Højesteret, der saaledes ligesom hidtil vedbliver
at være sverste Instants for hele Riget.

ProceZreformen kræver fremdeles Opret-
telsen af en ny sceregen Anklagemyn-
dighed. En saadan Institution forudsættes
baade i Udkast til Lov om Strafferetsplejen
og — om end kun undtagelsesvis — i Lov-
udkastet om den borgerlige Retspleje. Den
egentlige Grund til Institutionens Oprettelse
ligger imidlertid i Anklageprincipets Indfs-
relse i Strafferetsplejen. Ligesom det med Nod-
vendighed ligger i dette Princip, at Anklagen
maa have et selvstændigt, fra Dommeren for«
skjelligt Organ, saaledes ere de Funktioner, der
i den nye Strafferetspleje maa lægges i Ankla-
gerens Haand, af faadan Betydning og Om-
fang, at Opgaven ikke i sin Helhed tilbsrlig kan
lsses af nogen Embedsmyndighed, som ved Siden
heraf har andre vcefentlige Hverv at varetage.
Overalt, hvor den Grundsætning fastholdes,
at Forbrydelser i Reglen skulle forfølges af
det Offentlige, betragtes det derfor og-
saa som en nsdvendig Forudsætning for An-
klageprocessen, at der skabes et særligt Organ
for den offentlige Anklage. Efter den af
Kommissionen foreslaaede Sagsører af Straf-
feretsplejen fremtrceder denne Fordring derhos
med saameget storre Styrke,, som Anklageprin-
cipet her er gjennemfsrt i videre Udstrcekninsi,
end det scrdvanligt er Tilfældet i de frem-
mede Proceslove. Den nye Myndighed, der
faaledes bliver at indføre, krcever efter det
foreliggende Udkast dog kun et forholdsvis
ringe Antal af særlige Organer. Det Maa I,
der skal naaes, gjør det nemlig ikke nsdven-
digt at give den offentlige Anklagemvndighed
en saadan Organisation, at den bliver i Stand


til ved egne Kmfler at udfore alle de Funk-
tioner, som i og for sig falde ind under dens
Omraade. Saaledes er den Anklagen for-
beredende Virksomhed under Efterforskningen
og Forundersøgelsen henlagt til Politimyndig«
hederne under Anklagerens Overtilsyn. I et
stort Antal mindre betydelige Straffesager (det
nye Systems offentlige Politisager) kan det
endog overlades til Politimyndighederne selv-
stændig at varetage Anklagerens Funktioner
fra Sagens Begyndelse til dens Slutning i
første Instants. Antallet af de Gmbedsmcend,
der scerligt blive at beskikke til det offentlige
Anklagerhverv, har herefter kunnet indstrcenkes
til en ved Højesteret beskikket Overstatsanklæ
ger, som staar i Spidsen for hele Anklage-
magten, og til hois Bistand der scerligt an«
sættes en Statsanklager, samt en for hver af
de 6 Landsretskredse beskikket Statsanklager,
som med Bistand af underordnede Funktio-
nærer udfører Anklagerbvervet i den paagjcrl-
dende Kreds faavel for Landsretssagernes Ved«
kommende som i de Underretssager, der ikke
ere henlagte til Politiets Forfølgning.

Endvidere udkrceves der en ny Organi-
sation af Politimyndigheden. Dette
er ikke blot en Følge af den Adskillelse mel-
lem Retspleje og Forvaltning, som allerede
Hensynet til Domsmagtens Stilling paabyder,
men tillige en Forudsætning for, at de Krav,
der i det nye System maa stilles til Politi-
myndigheden, kunne fyldeftgjøres. Som oven«
for fremhcevet har det af Kommissionen ud-
arbejdede Lovudkast om Etrafferetsplejen byg«
get paa Anklageprincipet og endog gjennem-
fort dettes Konsekventser i videre Udstrækning,
end det er Tilfældet saavel i de celdre hos os
fremkomne Udkast som i de fleste fremmede Love.
Kommissionens Udkast har faaledes ikke blot
optaget den Konsekvents af Anklageprincipet, at
et egentlig inkvisitorisk Forhor maa være ude«
lukket, men i det Hele væsentligt begrænset
Anvendelsen af de Midler til Straffesagers
Oplysning og Forfslgning, som efter det
gamle System staa til den offentlige Magts
Raadighed. Skal denne indgribende Foran-
dring kunne gjennemføreZ, uden at Retssikker»
hcden udsættes for Fare, maa der kunne gjo-
res Regning paa en ganske anden Kraft og

Energi fra Politimyndighedens Side, end den
efter sin nuværende Organisation er i Stand
til at udfolde. At Politimagten styrkes, er derfor
en nødvendig Forudsætning for Gjennemforel«
sen af den foreflaaede Sagsører af Straffe-
retsplejen. IFølge den Organisation af Po-
litimyndigheden, som Kommissionen — isv-
rigt væsentlig i Overensstemmelse med de
celdre Udkast — har bragt i førstag,
stal Riget deles i Politikredse, svarende til
Underretskredsene, og i hver Kreds beskikkes
en fra Underdommeren forstjellig Politimester,
der foruden selve Politifunktionerne overtager
den smige forvaltende Virksomhed, som for
Tiden paahviler Underdommerne, med Und-
tagelse af de Forretninger, som efter deres
Beskaffenhed egne sig til at henlægges under
andre bestaaende Myndigheder. Til Politi-
mesterens Bistand beskikkes der af Justits-
ministeren en Politiassistent for hver Kreds.
Om Antallet af de Krcefter, der iøvrigt be-
hoves til Politimesterens Bistand, har man ikke
anset det for rigtigt i Udkastet at optage nogen
endelig afsluttende Regel; man har indskrcenket
sig til, ligesom det er sket i de celdre Udkast, at
foreslaa et Minimum i denne Henseende forKjob-
stcederne og Landet, saaledes at Forogelse kan ste
under Forudsætning af de fornsdne Midlers Bevil-
gelse af vedkommende kommunale Myndigheder.
Endelig gjør det nye System ogsaa sin
Indflydelse gjældende paa Sagsøreren af
Sagforervæsenet. Om end Udkastet i
Hovedsagen har sluttet sig til den bestaa«
ende Sagforerlovgivnings Grundsætninger, er
det dog en Selvfølge, at det ved disses
Gjennemførelse har været nødvendigt at fore-
tage endel Forandringer for at bringe den
tidligere Sagsører i Overensstemmelse med
Konsekvenserne af den mundtlige Rettergang
og den nye Organisation af Domstolene og
Anklagemyndigheden. Den mest fremtrcedende
Forandring overfor den bestaaende Tilstand
ligger imidlertid i Udkastets førstag til en
Organisation af Sagsørerne gjennem Opret-
telsen af Sagforerfamfund for hver Lands-
retskreds med en i det Vcejentlige selvvalgt
Bestyrelse (Sagforerraad), der ikke blot har
at udove Tilsynsmyndighed over Sagforerne,
men ogsaa ad flere andre Veje stal virke for


en heldig Udvikling af ^agforervæsenet. Ind-
førelsen af en faadan Institution, der har
Forbilleder i mange fremmede Lande og i
disse anerkjendes for et virksomt Middel til
at hceve Advokaturen, ligger det faameget
nærmere at sætte i Forbindelse med Overgan-
gen til den mundtlige Proces, som denne
iFølge fin Natur i høj Grad vil foroge
Sagsørerinstitutionens Betydning for Retsplejen
og samtidig fremkalde de ydre Betingelser, hvor-
nnder den nye Institution naturligst kan ud-
vikle sig.

Forinden der gaaes over til Begrundelsen
af de enkelte Afsnit og Bestemmelser i Udka-
stet, skal endnu Kun fremhceres, at dette ikke
giver og ikke har kunnet give et i alle En-
keltheder udfort Billede af den nye Retsorgæ
nisation. Dels har selvfølgelig den nærmere
Udforelse as flere Bestemmelser maattet forbe-
holdes administrativ Sagsører, dels har Kom-
misfionen med Hensyn til enkelte spørgsmaal,
hvis afgjørelse iøvrigt forudsættes at maatte
ske ad Lovgivningsvejen, ikke fundet sig foran-
lediget til at stille bestemte førstag, fordi man
efter de sceregne Hensyn, der herved maatte
blive at tage i Betragtning, har anset det for
naturligst, at Initiativet til disse Forholds
Sagsører udgaar fra Regjeringen. En Fuld-
stcendiggjørelse af Udkastet i de omhandlede
Henseender vil derfor voere nsdvendig, for at
den nye Sagsører kan trcede i Virksomhed.

Hvad angaar Udkastets System, handle de
to første Afsnit om Domsmagtens Organisa-
tion, første Afsnit om Domstolenes Sagsører,
andet Afsnit om Nævningernes Kaldelse.
Derefter følger i tredie og fjerde Afsnit Frem-
stillingen af den offentlige Anklagemyndigheds
og Politimyndighedens Sagsører. Femte Af-
snit indeholder Bestemmelserne om Sagforer-
væsenet. Endelig gives der i sjette Afsnit
Forskrifter om Lovens Trceden i Kraft samt
de fornsdne Overgangsbestemmelser.

Forlte Afsnit. Qm Domstolenes Sagsører.

Forinden Bestemmelserne i de enkelte Ka-
pitler udvikles, stal en Oversigt gives over Hoved-
trekkene i den forestaaede Sagsører af Domstolene.

De nuværende Retter i Iste Instants
saavel, i som udenfor Kjøbenhavn bortfalde.
Hele Riget inddeles i 6 Landsret skred fe,
hver med sin kollegialt besætte Net (Lands-
ret), nemlig:

1.    Den nordsjællandske Landsret for Staden
Kjøbenhavn og Kjøbenhavns, Frederiks-
borg, Holbcek samt Bornholms Amter
med Sæde i Kjøbenhavn.

2.    Den sydsjællandske Landsret for Soro,
Præsto og Maribo Amter med Sæde i
Vordingborg.

3.    Den fyenske Landsret for Fyens Stift
med Sæde i Odense.

4.    Den nordjydske Landsret for Aalborg,
Hjorring og Randers Amter med Sæde i Aalborg.

5.    Den mellemjydske Landsret for Viborg,
Thisted og Ningfjobing Amter med Sccde i Viborg.

6.    Den sydjydfic Landsret for Vejle, Aar-
hus og Ribe Amter med Sæde i Vejle.

Landsretterne paarjende som 1ste Instants
(i Strasseretsplejen tildels under Medvirkning
af Rævninger) alle Domssager, som ikke und-
tagelsesvis ere henlagte til Underretterne eller
særlige Retter. Under Landsretternes Doms-
myndighed er fremdeles indbefattet Paakjen-
delse i 2den og ordentligvis sidste Instants
af de til Underretterne henlagte Domssager
og øvrige judicielle Forretninger, forsaavidt
Retsmidler kunne anvendes i Sagen. Ende-
lig kan Foretagelse af Forundersøgelse og andre
akcessorifke Retshandlinger i Straffesager, hvis
Paakjendelse horer under Landsretten, undta-
gelsesvis overdrages til et Medlem af denne.
— Landsretterne bestaa med Undtagelse af
den nordsjællandske, som tceller 16 Medlemmer,
hver af en Formand og 8 andre Medlemmer
foruden det fornødne Skriverperfonale. Doms
Afsigelse ved Landsretterne udkræver i Al-
mindelighed 5 Dommere. Til Sagernes Be-
handling bestaar der ved hver Landsret
foruden Hovedafdelingen en scerlig Afdeling
(ved den nordsjællandske Landsret to særlige
Afdelinger), under hvilken de Sager, som il,d-
bringes for Retten i Henhold til Lov om
Strafferetsplejen, ere henlagte. De scerligc


Afdelinger holde regelmæssig tilbagevendende
Samlinger, den nordsjællandske Landsrets første
særlige Afdeling een Gang i løbet af hver
Maaned i Kjøbenhavn, de øvrige færlige Af-
delinger een Gang hver tredie Maaned paa
forskjellige Steder i Landsretskredsen. I disse
Samlinger fknlle Straffesager, der ere henviste
til Hovedforhandling med Rævninger, behand-
les, medens andre til Hovedforhandling hen-
viste Straffesager kunne foretages saave! i de
rcgelmerssige Samlinger som i den særlige Af-
delings Møder ved Rettens Sæde mellem
Samlingerne.

Landsretskredsene inddeles i Under rets-
kredse, af hvilke een, omfattende Kjobenhavu
og Københavns Amtsraadskreds, henlægg/s
under Kjøbenhavns Stadsret, der bestaar af
en Formand og 12 andre Medlemmer og be»
handler de til den henlagte Sager gjennem
12 Kamre, hvert beklcedt af en enkelt Dom-
mer. De øvrige Underretskredfe, hvis grænser
ikke ere fastsætte i Forslaget, men hvis Antal
formenes at maatte falde mellem 50 fom
Minimum og 58 fom Marimum, underlæg-
ges By- og Herredsretter, hver bestaaende af
en Dommer og en Retsskriver. Underretternes
Virkekreds omfatter Paakjendelse i 1 ste Instants
af de Domsfager, som iFølge de tvende
Lovudkast om Retsplejen scerligt ere hen-
lagte til dem, Ledelse af Fonmdersøgelsen
i Straffesager, Fogedforretninger, Skifte-
forvaltning i det Omfang, som Lovudkastet
om den borgerlige Retspleje bestemmer, samt
Bestyrelse af Thinglcesningsvæsenet og Notæ
rialsorretninger. Endvidere er Varetagelsen af
enkelte af de administrative Forretninger, som
efter den gjældende Ret ere henlagte til Her-
redsfogden, Birkedommeren eller Byfogden,
undtagelsesvis forblevet hos Underretterne (§
25 Litr. d og cl), medens disse iøvrigt ere
fritagne for den Uuderdommerne hidtil paa-
hvilende Forvaltningsvirksomhed, derunder navn-
lig Politivæsenet.

Instantsernes Antal indskrænkes
til to. De nuværende Landsoverretter i Kjo«
benhavn og Viborg bortfalde. Derimod ved-
bliver Hej es teret med det samme Antal
Dommere som hidtil at være overfte Instants
i alle Sager med de Begrænsninger, fom

følge af de i Lovudkastene om Retsplejen
nærmere givne Regler om Paaaukens Gjenstand

og Indhold. I Sagers Afgjørelse ved Høje-
steret deltage, forfaavidt intet Andet scerlig er
foreskrevet, mindst 9 Medlemmer af Retten.
— Ordentlige Medlemmer af Højesteret kunne
for et Tidsrum af 5 Aar ad Gangen beskik-
kes til Formcend for Landsretters særlige Af-
delinger under disses regelmcessige Samlinger.
Hvad angaar scerlige og eztraordi-
nære Retter, forbliver det med Hensyn til
Rigsrettens, Sessionernes, de geistlige og mi-
litcere Retters Sagsører ved de gjældende
Regler. Derimod bortfalder Sø- og Handels-
retten i Kjøbenhavn; men i Stedet herfor trceder
efter Udkastet den Sagsører, at den nordsjællandste
Landsret og Kjøbenhavns Stadsret i Sø- og
Handelssager tiltrcedes af Sø- og handelskyndige
Dommere, for en lignende Tilkaldelse af
Sø- og handelskyndige Dommere ogsaa ved
andre Retter aabner Udkastet Vejen. Endelig
bortfalder Regjeringens Net til, udenfor den
militcere Retspleje, at anordne extraordinære
Retter, dog med Forbehold af den bestaaende
Adgang til undtagelsesvis at overdrage Kon-
kursboers Behandling til Skiftekommissarier.

Som allerede antydet i de indledende
Bemcerkninger til Udkastet er nødvendigheden
af den gjennemgribende OmSagsører, der saæ
ledes er bragt Forslag, navnlig begrundet i den i
Kommissionens Lovudkast angaaende Rettergangs-
maaden gjennemforte Grundsætning, at den Ret,
der dommer i Hovedsagen, selv umiddelbart maa
se og hsre Vidnerne og de andre Beviser i
Sagen (Mundtligheds- eller rettere Umiddel-
barhedsprincipets Gjmnemforelse i Henseende
til Bevisforelsen), og denne Grundsætnings
Konsekventser i Henseende til Retsmidlerne.
Naar det i Overensstemmelse hermed maa fasthol-
des, at Appel i egentlig førstand er umulig
overfor den i første Instants trufne afgjørelse
af Bevisfporgsmaalet, og at det som Negel
heller ikke kan tilstedes Parterne at forhandle
Sagen fra ny af for overordnet Ret, er det
indlysende, at Houedvcegten maa lægges paa
Sagens Behandling i første Instants, saa at


der allerede paa dette Trin bor tilvejebringes
al den Betryggelse for en retfærdig afgjørelse,
som det overhovedet er muligt for Staten at
yde. Dette Hensyn paavirker ikke blot Pro-
cesmaadens Indretning, men maa ogsaa ud-
ove sin Indflydelse paa Retsorganifalionen
I skarp Modsætning til det bestaaende System,
der ved en udstrakt Adgang til Appel soger
at bsde paa de Ulemper, som følge af Un-
derretternes mindre betryggende Organisation,
fører den nye Rettergangs Princip til at give
Domstolene i Første Instants en saadan Ind-
retning, at de frembyde tilstrækkelig Garanti
for, at den endelige upaaankeligeWgjørelse afBe-
visSpørgsmaalet kan betroes dem. Derfor er det
en Nsdvendighed, at kollegiale Domstole blive
de egentlige Boerere af Retsplejen i Første Instants.
Ved regelmæssig at henlægge Retssagers ende-
lige afgjørelse til en Enkeltdommer vilde man
opgive en Garanti, som det i alle civiliserede
Stater er blevet anset nødvendigt at fastholde
under en eller anden Form. Allerede det flyg«
tigste Blik vil vise, at en saadan Sagsører
vilde falde langt under Lavmaalet af de For-
dringer, der maa stilles til Reorganisationen,
naar Borgernes Rettigheder skulle rcere blot
nogenlunde betryggede*). Tages det derhos
i Betragtning, at den hos os bestaaende og fra
gammel Tid nedarvede Ret giver Adgang til at
faae enhver ikke ganske ubetydelig Retssag prov?t
i sin Helhed af to kollegialt besætte Instantser,
kan det faameget mindre drages i Tvivl, at man
ved Indforelscn af et Rettergangsi'ystem, som
med Hensyn til BevisSpørgsmaalets Afgjørelse

kun kjender een Instants, maa krceve dennes kolle-
giale Besættelse. Medens det herefter tor betragtes
som unsdvcndigt paa dette Sted at gaa ind paa
en nærmere Udvikling af de Fortrin, kollegiale
Domstole iøvrigt frembyde overfor Gnkeltdom-
mere, skal det derimod fremhceves, at den Sikker-
hed i Retsplejen, som en kollegial Organi-
sation af Domstolene kan og bor give, ikke
er vundet blot derved, at flere Dommere
kaldes til at deltage i Sagernes afgjørelse.
Navnlig er det klart, at den fulde Garanti
ikke kan opnaaes gjennem Retter, hvis Med-
lemmer kun periodisk troede sammen til Kolle-
gialretssagers Behandling, men iøvrigt hver
for sig have andre forskelligartede Forretnin-
ger. Først da vil Kollegialsystemets Fortrin
ret kunne gjøre sig gjældmde, naar de Retter,
gennem hvilke det virker, organiseres som
faste, staaende Institutioner, besætte med Dom-
mere, som scerligt egne sig for den dommende
Retspleje og udelukkende anvende deres Krcef-
ter paa denne. Kun under disse Forudsætninger
vil der udvikle sig den rette Samarbejden og
den Tradition ved Retten, som er en saa
versentlig Stotte for Retsplejens Sikkerhed og
Paalidelighed. Ligesom Udkastet i Overens-
stemmelse hermed har indrettet de kollegiale
Retter i Første Instants som faste Domstole med
et scerfkilt Dommel personale (Landsretter),
saaledes kræver det fremdeles en nogenlunde
rundelig Befættelse af disse for at gjøre det
muligt, at et ikke ganske ubetydeligt Antal
Dommere kan deltage i hver enkelt Sags Be-
handling, en Fordring, der navnlig maa fast-
holdes som Betryggelse for BevisSpørgsmaalets
grundige og alsidige Provelse. Idet der forsv-
rigt med Hensyn til Landsretternes nærmere
Indretning maa henvises til det følgende,
skal endnu kun bemcerkes, at de ovenfor an-
givne Fordringer til deres Organisation gjøre
sig gjældende saavel i Strafferetsplejen som i
den borgerlige Retspleje; thi de Følge af et
for begge Dele af Processen fcelles Princip.
særligt fremhceves, at nævningeinstitutiouens
Anvendelse i visse Straffesager ikke gjør den
forestaaede kollegiale Organisation af Første
Instants unødvmdig for Strafferetsplejens
Vedkommende. Dels vil det hverken iFølge
principielle Betragtninger være rigtigt eller af


praktiske Hensyn muligt at udstrcrkke nævnmge-
sagernes Omraade faa vidt, at alle de øvrige
Straffesager kunne henvises til Enkeltdommere,
dels vil der selv i nævningesager altid blive
meget vigtige Spørgsmaal, ved hvis afgjørelse
der maa stoles paa de retskyndige Dommere.
Dette gjælder for det første om Strafudmaæ
lingen, der alene Tilfælder dem. Men derncest
have de retskyndige Dommere ogsaa med Hen-
fyn tilafgjørelsenafSpørgsmaaletom den Sigte-
des Ekyld, en scerdeles vigtig medvirkende Rolle.
Ifølge det Synspunkt, hvorfra Straffeproces-
udkastet ordner Rævningeprocesfen, skal nemlig
Anvendelsen af nævn ikke berove den Ankla-
gede noget af den Garanti, som afgjørelse ved
retskyndige Dommere frembyder, men tilveje-
bringe en yderligere Betryggelse imod en Dom-
fældelse paa utilstrækkeligt Grundlag. Her-
efter Tilfælder der da ogsaa i Rævningesager
de retskyndige Dommere en Medvirkning ved
Bevisprovelsen, der gjør det umuligt at op-
give den Betryggelse, der ligger i en kollegial
Besættelse as Dommerbcenken.

Naar hensees til de store Krcefter i forskel-
lige Retninger, hvorpaa Organisationen af de
kollegiale Retter i Første Instants gjør Krav,
er det indlysende, at der kun vil kunne opret-
tes et meget begræn'et Antal, og at der som
Følge heraf maa tildeles hver enkelt Landsret
en færoeles udstrakt Retskreds. Allerede af
denne Grund vil Behandlingen ved Landsret-
terne blive altfor befvcerlig og kostbar i saa«
danne Sager, hvis Gjenstand er af mindre Be-
tydning. Ligesom Rettergangslovene for disfe
Sager anordne en simvlere Procedure end
den almindelige i det Djemed at bane Vej
til en saa hurtig og billig Nfgjørelfe
som mulig, saaledes fore de famme Hensyn
Paa Retsorganisationens Omraade til at hen-
lægge Smaasagers Behandling til forregne,
for mindre Retskredse organiserede Domstole
(Underretter), beklcedte af Enkeltdommere.
Saadanne Retter frembyde ganske vist kun en
ufuldkommen Garanti for Sagernes rigtige Af-
gjørelse, men findes desuagtet næsten allevegne ved
Siden af de kollegiale Retter i første Instants
og kunne heller ikke undverres hos os. Vel
maa der af Hensyn til Underretsbehandlingens
Ufuldkommenbed som Regel aabnes den Part,

der er misfornojet med Underdommerens Paæ
kjendelse af Sagen, Adgang til at procedere
den fra ny af ved Landsretten og saaledes er-
hverve en ligesaa betryggende afgjørelse som
den, der i storre Sager opnaaes strar ved den
første Rets Behandling. Men da Erfaringen
viser, at Parterne i de fleste Smaafager flaa
sig til Ro ved Underrettens Dom, vil Under-
retsbehandlingen desuagtet have sin store Be-
tydning. Endelig fremHerves, at det her om-
handlede Led i Retsorganifationen ogsaa fra
en anden Side betragtet viser sig at verre
nødvendigt for Retsplejen, idet der udenfor
Domssagerne er et stort Antal judicielle For-
retninger, som dels paa Grund af Afstands-
forholdene dels af Henfyn til, at de efter de-
res Beskaffenhed i Almindelighed udfores bedst
af en Enkeltmand, ikke bor henlægges til de
kollegiale Retter, men naturlig Tilfælde Under-
dommeren f. G,r. Forunderfsgelse i Straffesager,
Skifteforvaltning og Fogedforretninger.

Medens Udkastet i Overensstemmelse med
Foranstaaende krcever et dobbelt System af
Retter i første Instants (Landsretter og Un-
derretter), vil der paa den anden Side i den
nye Sagsører kun være Trang til een Appel-
instants. Ligesom det i Sager, der paakjendes
af Landsretten i første Instants, aabenbart
vil være tilstrækkeligt, at den begramsede Pro-
velfe af Landsretsdomme, fom er forenelig
med Umiddelbarhedsgrundfætningen, kan finde
Sted een Gang for en Ret, hvis Besættelfe
frembyder færlige Garantier, saaledes vil der
i Henseende til Underretssager, som ere indan-
kede for og afgjmte ved Landsretten, kun
rent undtagelsesvis være Grund til at tilstede
videre Paaanke. Der vil faaledes ingen Vanske-
lighed være ved at famle alle Landsretterne under
een Appelret (H ojesteret), der altsaa tillige vil
tjene til at bevare den Retsenhed, som i storre
Reisterritorier med flere sideordnede Appel-
Retter maa soges opnaaet ved en scerligt herpaa
beregnet Overinstants.

Endnu bemcerkes, at det ikke i Kommis-
sionen har været Gjenstand for Meningsulig-
hed, at en Rettergangsmaade, som gjennem-
Fører Mundtlighedsprincipets Konsekvenser paa
Bevisførelsens Omraade nødvendig forudsæt-
ter en paa Grundsætningerne i det forelig-


gende Udkast bygget Dornstolsorganisation og
navnlig gjør Krav paa kollegialt organiserede
Retter i første Instants. Det samme langt
overvejende Flertal i Kommissionen, som har
anset det for rigtigt at indføre en paa Umid-
delbarhedssystemet hvilende Procesmaade, har
derfor ogsaa i Hovedtrekkene bifaldet*) den
gennemgribende Omdannelse af den nuværende
Retsorganisation, som Udkastet indeholder.
Om at bygge paa den bestaaende Sagsører
af Domsmagten og navnlig paa de nuværende
Retter i Første Instants blot med de Foran-
dringer, som Indførelsen af Nævn og Rets-
plejens Adskillelse fra Forvaltningen maa
medføre, har der i Kommissionen alene
været spørgsmaal fra det af enkelte Med-
lemmer fastholdte Synspunkt, at Mundt-
lighedsprincipet i den nye Rettergangsmaade
nærmest kun skulde gjennemføres, forfaavidt
angaar den egentlige Pladering, men deri-
mod ikke eller i al Fald kun ufuldstcendig
bringes til Anvendelse paa Bevisførelsens
Omraade. Idet der med Hensyn til denne
Modsætning maa henvises til de.i nær-
mere Udvikling, der er givet i Motiverne
til de tvende Lovudkast om Retsplejen**),
stal her kun fremhceves, at der selv under
Forudsætning af en saaledes begrænset Mundt-
lighed kan anføres vcegtige Hensigtsmcessig-
hedshensyn for ikke i den nye Proces at bygge
paa den gamle Retsorganisation. Navnlig
synes det klart, at Paakjendelsen af alle bety-
deligere Sager allerede i Første Instants bor
henlægges til kollegialt sammensætte Retter.
Thi da det ikke kan paaregnes, at Parterne

i saadanne Sager ville flaa sig til Ro ved
en Gnkeltdommers afgjørelfe, men netop som
Regel maa forudsættes, at de ville benytte den
frie Adgang til at procedere Sagen paany
for overordnet Ret, der ifølge Mundtligheds-
principet maa staa dem aaben, vil i disse Til-
fælde Underretsbehandling ved en Enkeltdommer
i Almindelighed blive et unyttigt Skridt, der
kun Medfører Tidsspilde og Omkostninger faæ
vel for Parterne som for det Offentlige. Det
vil derfor ogsaa findes, at der selv i de Lande,
hvor Mundtlighedsprincipet ikke har gjennem-
trcengt Bevisførelsen, men alene gjør sig gjæ!-
denbe med Hensyn til den egentlige Plcrdering,
næsten allevegne er indrettet kollegiale Dom-
stole i Første Instants til Paakjendelse af de
betydeligere Sager.

Hvad angaar Stoffets Sagsører i ncrrvce-
rende Afsnit, er en Oversigt over Rigets Ind-
deling i retslig Henseende stillet i Spidsen
for dette (Kapitel I.) Derefter Følge i Ka-
pitel II. Hovedbestemmelserne om de førstiel-
lige Retters Organisation og Virkekreds.
Endelig gives der i Kapitel III. Forskrifter
om Beskikkelsen af Dommere, Retsskrivere og
det underordnede Personale ved Retterne samt
om Dommeres og Retsfkriveres Ansvar for
deres Embedshandlinger og den Tilsynsmyn-
dighed, de ere undergivne.

Kapitel I. Om Nigets Inddeling i retslig
Henseende.

Efter Udkastets System bliver der paa
Retsplejens første Trin Spørgsmaal om en
dobbelt Inddeling af Riget, dels i Landsrets-
kredse, dels i Underretskredfe. Hensynet til, at
Landsretterne fungere som Overinstants i de
til Underretterne henlagte Sager, gjør det
imidlertid nødvendigt at sætte de nccvnte o
Inddelinger i en saadan Forbindelse med
hinanden, at hver Landsretskreds kun kommer
til at omfatte fulde Underretskredse. I Over-
ensstemmelse hermed fastsættes det i §§ 1 og


2, at Riget inddeles i Landsretskredfe, disse
atter i Underretskredse.

Ved Fastsættelsen afLandsretskredsenes
Ailtal og Afgrænsning har Kommissionen
maattet tage forfkjellige og tildels indbyrdes
modstridende Hensyn i Betragtning. Naar
hensees til Statskassens Tarv og Vanskelighe-
den ved at finde de personlige Krcefter, hvor-
vaa den mundtlige Rettergang gjør Krav, er
det i høj Grad onskcligt at kunne indskrcenke
sig til Oprettelsen af ganste faa kollegiale
Domstole. Disse Hensyn have saameget stsrre
Betydning, som Erfaringen fra andre Lande
noksom har godtgjort, at de Fordele, der
tilsigtes ved en kollegial Organisation af Ret«
terne, kun højst ufuldstændig opnaaes gjennem
meget smaa og fattigt udstyrede Dommerkol- i
legier. Hertil kommer endnu, at det af flere«
Grunde maa snfkes, at Landsretternes Sæde, -
forsaavidt det paa nogen Maade lader sig z
gjøre, henlægges til Byer, der danne naturlige
Midtpunkter for en stsrre Befolkning og fom
saadanne frembyde de fornødne ydre Betingel-
ser for et fyldigere Liv i intellektuel og materiel
Henseende. Ligesom dette er onsteligt af
Hensyn til Retten, faaledes er det ogsaa en
nødvendig Forudsætning for, at der ved
Landsrettens Ecrde kan danne sig en Kreds
af Sagførere, der virkelig er i Stand til at
fyldestgjøre de Fordringer, den mundtlige Ret-
tergang stiller til Sagførelsen. Paa den an-,
den Side maa Domsmagtens Centralisation
nødvendigvis holdes indenfor visse grænser,
ikke blot af Hensyn til Forretningsmassen, men
tillige og fornemmelig paa Grund as den ufor-
holdsmcesfig store Besvcer og Bekostning, fom
Landsretsjurisdiktionens Henlæggelse til eet
eller nogle ganske faa Centralpunkter vilde
paaføre Borgerne. Herved tcenkes ikke saa
meget paa selve Parterne. Da det allerede
af andre Grunde saagodtsom aldrig vil blive
Tilfoeldet, at disfc selv føre deres Sag for
Landsretten, vil det, hvad borgerlige Retstrcetter
angaar, ndenfor de Tilfælde, i hvilke der
bliver spørgsmaal om personlig Afhsrelse
c>f Parten, i Reglen ikke verre af stor Betyd-
ning for denne, om Sagen føres i noget
storre eller mindre Afstand fra hans Hjem.
Ligeledes vil dette Hen''yn troede i Baggrunden

for Straffesagers Vedkommende i alle de Til-
fælde, hvor Sigtede er fængslet. Af stor
Betydning facwel i borgerlige Retstrcetter fom
i Straffesager er derimod Hensynet til Vidner
samt Syns- og skjønsmcend, der ifølge det
nye System i Almindelighed personlig skulle
Møde for felve den dommende Ret. Det
maa derhos erindres, at den Byrde, en vidt-
gaaende Centralisation af Retsplejen paæ
lægger Borgerne, hos os vil blive faameget
mere fslelig, som Befolkningen under den
nuværende Retsforfatning er blevet vant til
at have sit Vcernething i meget stor nærhed.
Af de Hensyn, der saaledes rejse sig imod
hinanden ved Spørgsmaalet om Landsretternes
Organisation, har Kommissionen troet at burde
stille Befolkningens Interesse i, at Adgangen
til Landsretterne lettes saameget som muligt, i
første Rcekkf', Fra dette Synspunkt har man for
det første bestemt sig til ikke at føreflaa Lands-
retternes Antal sat under 6: 2 for Sjcrllands og
Lolland-Falsters Stifter, 1 for Fyens Stift og
3 for Jylland. Men derncest har man i
Forbindelse hermed for visse Sager førestaaet en
scerlig Foranstaltning, fom for Sammenhængens
Skyld allerede paa dette Sted skal berorss, fkjsnt
den fuldstcendige Udvikling først kan gives i
Bemærkningerne til nceste Kapitel ved
den øvrige Fremstilling af Landsret-
ternes Organisation. Herved sigtes til den
Sagsører, at der ved hver Landsret er ind-
rettet en rejsende Afdeling, for hvilken Hoved-
forhandlingen i Rævningesager og efter Om-
stcendighederne ogfaa i andre Straffesager føre«
gaar. Gjcnnem denne Sagsører ville de
Ulemper for Befolkningen, fom Landsretskred-
senes store Udstrækning kunde have til Frlge,
i en væsentlig Grad formindskes for de Sa-
gers*) Vedkommende, i hvilke Byrden vilde blive


foleligst dels af Hensyn til den mere frem-
trædende Rolle, Afhorelfe af Vidner faktisk
fpiller i disfe Sager, deis, hvad scerligt
Rævningesager angaar, paa Gwnd af det
store Antal Personer, som Nævnets Dannelse
sætter i Bevcegelse. Disse Hensyn gjøre sig
enten slet ikke eller kun i langt ringere Grad
gjældende i den borgerlige Retspleje. Ligesom
der ikke paa dennes Omraade gjøres Brug
af Nævn, saaledes vil Vidneforsel her dels
mindre hyppigt komme til Anvendelse, dels
ikke medføre saa folelig en Byrde, baade fordi
Grundsætningen om Vidners Afhsrelse for
selve den dommende Ret her ikke behover at
gjennemføres med saa viotgaaende Konsekvents
som i Straffesager, og fordi der i borgerlige
Sager som oftest vil være en stsrre Villighed
hos Vidnerne til at opfylde deres Vidnepligt.
Da derhos en borgerlig Domfags Behand-
ling udenfor Rettens faste Seede meget
let kan medføre betydelige Ulemper for
Dommere og Sagførere, har man —
bortset fra Bornholm, hvis afsides Beliggen-
hed gjør en Undtagelse nødvendig — ikke troet
at burde føreslaa de rejsende Landsretsafde-
linger anvendte paa dette Omraade.

Med Hensyn til den nærmere Afgrænsning
af Landsretskredsene bemcerkes følgende:

Medens Kommissionen har anfet det for
utvivlsomt, at Fyens Stift iFølge sin Belig-
genhed og Folketal bor udgjøre en egen Lands«
retskreds med RetsSæde i Odenfe, har det
været Gjenftand for nærmere Overvejelse, om
ikke Sjællands og Lolland-Falsters Stifter
kunde staaes sammen til een Landsretskreds
med Hovedsale i Kjøbenhavn, en Sagsører,
der vilde gjøre det muligt at spare een af de
i Udkastet beregnede Landsretter, imod at der

gaves den Kjøbenhavnske Landsret en mindre
betydelig Udvidelse. Efter Kommissionens For-
mening vilde en saadan Sammenlcegning dog
frembyde overoejende Betcenkelighed af Hensyn til
Afstandsforholdene. Naar disse sammenholdes
med de Afstande, der ifølge de tvende Lovudkast
om Retspelejen fastholdes fom grænfer for Vid-
nernes Mødepligt udenfor Rævningesager, vil
det nemlig sindes, at hele Lolland og Stsrste«
delen af Falster under den angivne Forudsæt-
ning falde udenfor grænsm. Da det paa
den anden Side imidlertid er indlysende, at
Maribo Amt er for lille en kreds til alene
at kunne bcere en Landsret, har man fundet
det rettest at førene det nærnte Amt med de
to sydsjællandske Amter, hvis Territorium vel
udcn nogen vcefentlig Tilsidesættelse af det
ovenfor fremhævede Afstandshensyn kunde hen«
lægges under en Landsret med Sæde i Kø-
benhavn, men paa den anden Side dog for
Størstedelen allerede ligger i en saa betydelig
Afstand fra Hovedstaden, at det ogfaa for
disse Amters Vedkommende er onfkeligt at
have en Landsret i stsrre nærhed. For den
saaledes sammensætte sydsjællandske Landsrets-
kreds synes Vordingborg som den By, hvor«
igjennem Sjællands Hovedforbindelse med Lol«
land-Falster gaar, at maatte blive det naturlige
RetsSæde. Til den nordsjællandske Landsret
bliver der herefter tilbage foruden Kjøbenhavn,
hvor Retten har sit Sæde, de tre nordsjællandske
Amter samt Bornholms Amt, hvilket sidste med
Hensyn til, at dets Forbindelse med Sjælland
gaar over Kjøbenhavn, rettest henlægges til
den der værende Landsret. Hvad endelig
angaar Jylland, har man ikke troet at kunne
give denne Provinds et mindre Antal Lands-
retter, end der er tildelt Dstifterne. Selv
under denne Forudfætning vil der paa Grund
af hin Landsdels store Udstrcekning være flere
Vanskeligheder at overvinde, og navnlig vil
det ikke kunne undgaaes, at adskillige ikke
ganske ubetydelige Landstrcekninger komme i
noget storreAfftand fra RetsSædeti den Kreds,hvor«
til de hore, end den, man har anset det for rig-
tigt at sætte som almindelig Gramse for Vidners
Mødepligt. Til den nordjydske Landsretskreds
med RetsSæde i Aalborg maa selvfølgelig hen-
lægges Hjorring og Aalborg Amter; for at


skaffe Kredsen et forholdsmæssigt Folketal, har
man hertil endvidere fojet Randers Amt,
uagtet en Del af dette ligger temmelig fjernt
fra Rettens Sæde. Thisted Amt horer der-
imod naturligst til den mellemjydske Kreds
med RetsSæde i Viborg, idet den Samfærsels-
linie, hvorved det Nævnte Amt er knyttet til
det øvrige Land, netop gaar gjennem Viborg.
Foruden Thisted og Viborg Amter er der til
den mellemjydske Landsretskreds endnu henlagt
Ringkjobing Amt, med hvilket Viborg har en
god Forbindelse gjennem den vestjydske Jern-
bane. Endelig ere Aarhus, Veile og Ribe
Amter samlede til en fydjydfk Landsretskreds
med RetsSæde i Veile, der gjennem den ost«
jydske og fydjydske Bane har en let Forbin-
delse med alle Kredsens Dele.

Endnu bemcerkes, at efter den i Udkastet
optagne Inddeling vil Folketal og Areal i de
enkelte Landsretskredse stille sig saaledes*):

Arealigeogr.
Folketal. Kvadratmile.

1.    Den nordsjællandske

Landsretskreds . . . 487,720. c. 86 V2.

2.    Den sydsjællandske
Landsretskreds . . . 272,591. c. 87.

3.    Den fyenste Lands-
retskreds ......236,311. c. 62.

4.    Den nordjydske

Landsretskreds . . . 274,932. c. 148.

5.    Den mellemjydske

Landsretskreds . . . 219,562. c. 167'/2-

6.    Den sydjydske Lands-
retskreds......293,625. c. 142 /2-

I Gjennemsnit vi! der efter Udkastet
altsaa blive en Landsret for omtrent hver 116
Kvadratmi-e og 297.000 Indbyggere. Til
Oplysning om, hvorledes Forholdet i saaHen«
feende stiller sig i de Lande, der med Hensyn
til deres Retsorganisation og øvrige Forhold
nærmest egne sig til en Sammenligning**),
anføres:

Paa hver Kollegialret i 1ste Instants falde
gjennemsnitlig i:

«°"""' Kvadratmile.

Frankrig........   101,000.     27.

De gammel - preussiske

Provindser..... 51,000.      15.

Rhinprovindserne. . . .   325.000.     38.

Hannover.......   160,000.     58.

Holsten........   179,000.      52.

Slesvig........   218,000.     78.

Som tidligere bemærket er man ved Udka-
stets ovenfor fremstillede Sagsører gaaet ud fra,
at det Hensyn, der maatte have Krav paa forsi
og fremmest at komme i Betragtning, var
at lette Befolkningen Møderne for Lands-
retten saameget, som det overhovedet
er føreneligt med det nye System.
Derimod er det ikke undgaaet Kommissionens
Opmærksomhed, at det under Forudsætning af,
at dette Hensyn kan troede noget tilbage, vil
være muligt at opnaa Fordele i andre Ret«
ninger, navnlig en ikke ubetydelig Besparelse
for Statskassen. Resultaterne af Kommis-
sionens Overvejelser i saa Henseende føreligge i de
Udkastets Motiver vedhceftede Forflag I—IV,
der ere udarbejdede til Anskueliggørelse af de
Muligheder, som her frembyde sig. Herefter vil
Besparelse kunne vindes ad to forskjellige Veje.
For det Første kan der være Spørgsmaal om
at opgive de rejsende Afdelinger (bortset fra
Bornholm), medens man bevarer famme An-
tal Landsretter og samme grænser for de disse
underlagte Kredse, som Udkastet har. Denne
Vej gaar Forslag I, som hviler paa den
Anskuelse, at der, naar henfees til den over«
ordentlig stcrrke og stadig stigende Ud«
vikling af Samfærselsmidlerne, allerede gjen-
nem Oprettelsen af 6 Landsretter paa dertil
egnede Steder i Riget vil opnaaes en Rets-
Sagsører, som uanset de rejsende Afdelingers


Bortfalden lader sig gjennemføre, uden at der
stilles for store Krav til Befolkningens Tid
og personlige Krcrfter. Gjennem en faa dan
Forandring i Udkastets System vil det blive
muligt ved hver Landsret — med Undtagelse
af den nordsjællandske, for hvis Vedkommende
Hensynet til Forrctningsmassen og de periodiske
Samlinger paa Bornholm neppe tilstede at
gaa ned under det i Udkastet fastsætte Med-
lemstal — at spare de tre Landsretsdommers,
som i Udkastet ere beregnede scerligt til Be-
sættelsen af den rejsende Afdeling. Den an-
den Udvej, som frembyder sig, er at indskrcenke
Landsretternes Antal, medens de rejsende Af-
delinger bibeholdes i stsrre eller mindre Ud-
strækning, alt eftersom Retternes Tal nedfættes
mere eller mindre. Med Hensyn til den For-
sgelse af Landsretskredsenes Udstrækning, som en
Forandring af Udkastet i denne Retning vil
medføre, maatte der da efter Kommissionens
Formening aabnes Adgang til, at und-
tagelsesvis ogsaa borgerlige Retstrcetter kunne
henvises til Behandling ved den rejsende Af-
deling, forsaavidt det med Hensyn til føre«
stiaende Bevisførelse fkjsnnes hensigtsmæssigt,
at Hovedforhandlingen i Sagen føregaar uden-
for Rettens Sæde. Naar Organisationen
iøvrigt blev saadan, at Anvendelsen heraf
virkelig kun blev en Undtagelse, vilde man
vel være i Stand til at undgaa de Ulemper,
der, som ovenfor berort, i Almindelighed ere
forbundne med borgerlige Domssagers For-
handling udenfor Rettens faste Sæde.
Denne Vej, fom ikke blot gisr en
Formindskelse af det i Udkastet be-
regnede Antal Landsretsdommers) mulig, men
tillige har det Fortrin at undgaa de Ulemper,
der ere forbundne med Landsretters Henlceg-
gelfe til ganske smaa Byer, er fnlgt i
Forslagene II-IV, som indfkrcenke Lands-
retternes Antal henholdsvis til 5, 4 og 3.
Forflag II adskiller sig i det væsentlige kun

derved fra Forslag I, at de to sjællandske
Landsretter ere flanede sammen til een Ret
(paa 19 Medlemmer) med Sæde i Kjoben-
havn, og at der ved denne er indrettet en
rejsende Afdeling for Soro, Prcesw, Maribo
og Bornholms Amter. førstagene III—IV
gaa videre og nedfætte tillige Antallet af de
for Jylland beregnede Landsretter, henholdsvis
til to (med Sæde i Aalborg og Aarhus eller
Fredericia) og een (med Sæde i Viborg).
Paa den anden Side skal der efter disse For-
flag ogsaa for Jyllands Vedkommende gjøres
Brug af rejsende Afdelinger. Herefter vilde
denne sidsteInstitution altsaa kun bortfalde ved den
fyenske Landsret, for hvis Vedkommende den
ogsaa bedst kan undværes paa Grund af Rets-
kredsens mindre Udstrcekning og Odenses cen-
trale Beliggenhed.

Endnu staar tilbage at omtale Under-
retskredsene. Medens spørgsmaalet om
disses Afgrænsning iøvrigt er henvist til afgjørelse
vedKgl. AnSagsører, er det iOverensstemmelse med
de celdre Udkast i § 2 andet Stykke flaaet fast, at
Staden Kjøbenhavn og Kjøbenhavns Amtsraads-
kreds tilsammen skulle udgjøre een Underretskreds,
dog med det Forbehold, at saadanne Dele af
Kjøbenhavns Amtsraadskreds, hvis Beliggenhed
gjør det hensigtsmæssigt, ved Kgl. AnSagsører
kunne indlemmes i andre tilgrænsende Under-
retskredse. Det vil nemlig først, naar disses
Sammensætning iøvrigt er fastsat, kunne sees,
om en saadan Udskillelse er hensigtsmæssig.
Hvad cmgaar Underretskredfenes Antal, har
man vel ikke troet at kunne stille et aldeles
bestemt førstag, men dog i Udkastet angivet de
grænser, indenfor hvilke Tallet efter Kommis-
sionens Skjsn maa falde. Herved er man i
Overensstemmelse med de celdre førstag gaaet
ud fra, at den førestaaede Adskillelse af Rets-
plejen fra Forvaltningen, hvorefter Politivcc-
senet og en stor Mcengde andre forskjelligar-
tede Forretninger fra de hidtilværende Under-
dommere gaa over til en scerfkilt Politimester,
nodrendigvis maa medføre en meget betydelig
Indskrcenkning af Underretskredsenes nuværende
Antal. Efter Kommissionens Formening vil
imidlertid det Antal af 46 Underretskredfe —
fom fastsættes i det Kommissionen til For-
handlingsgrundlag anviste førstag — være


en altfor vidtgaamde Nedsættelse. 'Paa den
anden Side har man antaget, at der med
Hensyn til den væsentlige Formindstelse af
Underretternes Arbejde, som Oprettelsen af
kollegiale Retter i første Instants vil have til
følge, samt den yderligere Lettelse, som den
føreflaaede Indførelfe af særlige Retsfkrivere
vil yde Underdommeren, kan vane spørgs-
maal om nogen Nedsættelse af det Antal (58)
Underretskredse, som under Rigsdagens Be-
handling, af det ovennævnte Regjeringsudkast
blev bragt i førstag af Folketingsudvalget,
I Overensstemmelse hermed udtales det i § 2
tredie Stykke, at Underretskredsenes Antal
fastsættes til ikke under 50 og ikke over 58
(den københavnske Underretskreds heri ikke
medregnet).

Kapitel n. Om Retterne.

I Spidsen for dette Kapitel er stillet m
udtommende Opregning af de Institutioner,
som efter det nye System blive Organer for
den dommende Myndighed i egentlig førstand.
Alle hidtil bestaamde Domstole og Retter ville
altsaa bortfalde, forsaavidt de ikke udtrykkelig
ere opretholdte ved Udkastet. Herved erindres
fremdeles, at Udkastet i Modsætning til vor nu-
gjældende Net som almindelig Regel hcevder,
at den dommende Myndighed kun kan udoves
ved de lovbestemte Domstole. Den Myndig-
hed, Regjeringen hidtil har havt — i Straffe-
sager endogsaa uden nogen fast Begrænsning —
til at nedsætte extraordinære Retter (Kommis-
sioner), maa ansees for stridende med den Stil-
ling, som efter almindelig anerkjendte Grund-
fætninger bor anvises og ved Grundloven og-
saa i andre Henseender er anvist den dom-
mende Magt. I alle konstitutionelle Stater
betragtes det som en vigtig Grundsætning for
Retsplejen, at Borgerne ikke skulle finde sig
i, at deres Retssager uuddragcs fra Paakjen-
delse af de lovbestemte Domstole, og man har
herfor i den nyere Tid mere og niere fsgt

ganske at komme bort fra de extraordinære
Retter. Da derhos de Forhold, som under
det gamle Processystem jævnlig kunde gjøre
Beskikkelsen af en ertraordinær Ret snfkelig
og hensigtsmæssig, maa antages ikke at ville
gjøre sig gjældende i den nye ProcesSagsører,
har man ikke taget i Betamkning ved Udka-
stets § 37 at affljære Adgangen til Nedsæt-
telse af faadanne Retter. Fra denne Grund-
sætning er der — borset fra den militcere
Retspleje, som i det Hele falder udenfor den nye
ProcesSagsører — kun tilstedet een Undtagelse
(se § 37), svarende til den Bestemmelfe, fom
Konkurslovens § 147 giver om Fallitboers
Behandling ved Skiftekommisfarier, en Und-
tagelse, de^ er faa snevert begrænset, at det
ikke kan have nogen Betænkelighed at opret-
holde den.

Endnu bcmcerkes, at det føreliggende Ud-
kast selvfølgelig ikke berorer faadanne Myn-
digheder, der ikke kunne betragtes fom egentlige
Organer for Domsmagten, om de end under-
tiden betegnes som administrative Retter, og
om end Behandlingen af de til dem henlagte
Sager ganske vist føregaar i Former, der ere ind-
rettede i Lighed med de judicielle, saasom Landvce-
senskommissioner og lign. For at afskjære enhver
Tvivl om dette Punkt er en udtrykkelig Be-
stemmelfe i saa Henseende optaget i § 3 sidste
Stykke.

I Højesteret.

Efter den nye ProcesSagsører vil Højestc-
ret vel ikke blot blive en Kassationsret,
men dog være udelukket fra at domme
om Resultaterne af den i første Instants sted-
fundne Bevisførelfe. Medens denne Begræns-
ning af Paaanken selvfølgelig vil yde Retten
en væsentlig Lettelse ved den enkelte Sags
Behandling, er det paa den anden Side ikke
uantageligt, at Ophcevelsen af den Mellem-
instants, der hidtil havdcs i Landsoverretterne
i Kjøbenhavn og Viborg, vil have en For-
ogelse af Højesteretssagemes Antal til følge.
Da hertil kommer, at der ved Valget af de
Perfoner, der som Retsformcend skulle lede
Rævningesagers Behandling, i al Fald for en


Del bor kunne gjøres Regning paa de Krcef-
ter, som findes i Højesteret (fe § 5), har
Kommissionen verrei enig om, at Rettens Med-
lemsantal ikke bor formindskes, og at over-
hovedet den nye Sagsører ikke indeholder
tilstrækkelig Grund til at føreflaa nogen For'
andring med Henfyn til Rettens Medlemstal.
I Overensstemmelse hermed udtales det i §
6, at Højesteret bestaar af en Formand, 12
andre ordentlige Medlemmer og indtil 12
overordentlige Medlemmer. En faadan Be-
sættelse af Retten vil gjøre det muligt for en
ikke uvæsentlig Del at tage Formandene for
de særlige Landsretsafdelinger under disses
regelmæssige Samlinger fra Højesteret. Her-
paa maa der færlig lægges Vcegt, fordi der i
Rævningesager stilles Retsformændene en Op-
gave, som hidtil ikke har været kjendt i vor
Ret, og til hvis rette Losning særlige Egen-
skaber ville udkrceves. Det er derfor onskeligt,
at der til dette Formaal haves et saa stort
Antal Dommere som muligt at vcelge imellem,
og navnlig, at ogsaa Højesteretsdommerne kunne
anvendes til dette Hverv. Endnu bemcerkes, at
§ 6 indeholder den mindre betydelige Afvigelse
fra den bestaaende Sagsører, at et af Rettens
ordentlige Medlemmer af Kongen skal beskikkes
til som Ncestformand at troede i Formandens
Sted i paakommmde Tilfælde. Indførelsen
af en saadan fast Medhjælp for Formanden
vil vistnok vise sig hensigtsmæssig efter den
nye Sagsører, som i flere Retninger gjør Krav
paa en storre Virksomhed fra Formandens
Side og derfor maa antages jævnlig at ville
gjøre det nødvendigt for denne at overlade
en Del af Formandsforrctningerne til en Anden.
De i §§ 7—9 indeholdte Regler om
Antallet af de voterende Dommere, Ndførelscn
af Skriverforretningerne og Tiden for Retsmo-
dernes Afholdelse stemme i det væsentlige med
den nuværende Sagsører. Forsaavidt det i §
7 er forudsat, at der er Sager, i hvis Af-
gjørch'e færre end 9 Medlemmer deltage, er
herved navnlig sigtet til, at Lovudkastene
om Retsplejen i visse Tilfælde sætte cn
afgjørelsc enten af Formanden alene eller af
ham i Forbindelse med to andre Medlemmer af
Retten i Stedet for de crldre processuelle Be-
villinger, saasom ved Spørgsmaal om Med«

delelfe af fri Proces, Opreisning osv., se Udkast
til Lov om Strafferetsplejen § 108 og Lov-
udkastet over den borgerlige Retspleje §§ 143,
304, 355 m. fl. Om Adgang for Retten til
at tage Beslutninger af den heromhandlede Na-
tur uden at være bundet til de almindelige
Mødetider se § 9 sidste Stykke.

II.

Landsretter.

Angaaenoe Landsretternes Antal, Sam«
mensætningen af Landsretskredsene og Fastsæt«
telsen af Landsretternes Sæde er det For-
nodne anfort i Bemærkningerne til dette Af-
snits første Kapitel.

Hvad angaar Landsretternes Domsmyndig-
hed dels fom første Instants dels som anden In«
stants med Henfyn til Underretternes Handlinger
og Afgjørelser vedrsrende den egentlige Retspleje,
henviser § 11 til Lovene om den borgerlige Rets-
pleje og Strafferetsplejen. Hertil knytter Para-
grafens sidste Punktum den Bestemmelse, at der for
Landsretten kan føres Anke over visse udenfor den
egentlige Retspleje faldende Handlinger af Under-
retten, fom ogsaa efter den gjældende Ret antages
at være Gjenstand for Paaanke. Dette sinder
Anvendelse paa Underretternes Handlinger ved-
rorende Thinglcesningsversenet, de i Lov af
23 de Januar 1862 ommeldte Forretninger
angaaende Tiendevedcrlags Berigtigelse samt
Notarialforretninger. At herved iFølge § 11
Besvceringsformen (jfr. Udkast til Lov om den
borgerlige Retspleje, § 360) bliver at iagt-
tage, stemmer formentlig ganske med de om-
handlede Forretningers Natur.

Med Hensyn til den nærmere Indretning
af Landsretterne bemcerkes følgende:

Til Sagernes Behandling bestaar der
iFølge § 14 ved hver Landsret en Hovedaf-
deling, der udelukkende holder Møder ved Ret-
tens Sæde (Z 19), og en scerlig Afdeling
(ved den nordsjællandske Landsret 2 særlige
Afdelinger), der under Ledelse a? en af Kon-
gen for et Tidsrum af 5 Aar beskikket
Formand trceder s^, ^ .u dels i regelmcessig
tilbagevendende Samlinger, og da (med Und-
tagelse af dc-n norosjællandske Landsrets første
særlige Afdeling) ikke blot ved Rettens


Sæde, men som rejsende Retsafdeling
(§ 20), dels i Møder ved Rettens Sæde
mellem Samlingerne (§ 23). Den nordsjæl-
landfke Landsrets første særlige Afdeling (for
Kjøbenhavn med Kjøbenhavns Amtsraads'reds)
holder regelmæssige Samlinger i Kjøbenhavn
een Gang i løbet af hver Maaned. Samme
Rets anden særlige Afdeling (for Roskilde
Amtsraadskreds, Frederiksborg, Holbcek og
Bornholms Amter) og de øvrige Landsretters
sirlige Afdelinger holde regelmæssige Samlin-
ger een Gang hver trcdie Maaned. Paa
hvilke Steder udenfor Rettens Sæde i ved-
kommende KredZ de regelmæssige Samlinger
skulle holdes, fastsættes ved Bekjendtgjørelse
af Justitsministeren (z 20), Ved Lands«
retternes Hovedafdelinger behandles iFølge §
14 alle Sager, der efter Loven om den bor-
gerlige Retspleje høre under Landsretten, frem«
deles de Besværinger, som i Henhold til den
ovenfor omtalte Bestemmelse i § 11 for
Landsretten frem'cettes over visse udenfor
den egentlige Retspleje faldende Hand-
linger af Underretten, endelig de Sager an-
gaaende Tilsyn med Dommere og Sagførere, som
iFølge §z 50 og 143 afgjøres af Landsretten.
Derimod ere alle de Sager, som indbringes
for Landsretten i Henhold til Lov om Straffe-
retsplejen, henlagte til de særlige Afdelinger.
I disses regelmcessige Samlinger behandles
saadanne Straffesager, som ere henviste til
Hovedforhandling med eller uden Rævninger,
eller i hvilke der iFølge Paaanke fra Under-
retten stal finde Hovedforhandling med ny Be«
visførelse Sted (§20 ncestsidste Stykke). Dog
kunne de Nævnte Sager — med Undtagelse
af de til Hovedforhandling med Nævninger
henviste — ogsaa føretages i de særlige Afde-
lingers Møder mellem Samlingerne (§ 21).
Til de sidstNævnte Møder er derhos henvist
den øvrige Landsretten Tilfældende Virksomhed
i Strafferetsplejen, saasom den Provelfe af
Anklagen og videre forberedende Behandling,
der i Landsretssager gaar forud for Henvis-
ningen til Hovedforhandling, Paakjendelse af
de til Landsretten indankede Underretsdomme,
fmsaavidt der ikke stal finde ny Bevisførelfe
Sted i Sagen, afgjørelse af Besvceringer imod
Underrettens Kjendelser og Vestutninger o. s. v.

Fra den ovenangivne Forretningsfordeling
er der dog af Hensigtsmcessighedshensyn
gjort nogle Afvigelser af mindre Betyd-
ning, fe heroin § 14, 3die og 4de Stykke.
Saaledes har Hensynet til, at de sær
lige Afdelinger (med Undtagelse af den nord-
fjællandske Landsrets første Afdeling) jævnlig
i lcengere Tid ville være borte fra Lands-
rettens Sæde for at holde Ret paa an-
dre Steder i Landsretskredfen, fort til den i
§14 sidste Stykke givne Bestemmelse, hvor-
efter de fraværende Afdelingers Hverv i ny
indkomne Sager overtages af Hovedafdelin-
gen (for den nordsjællandske Landsrets anden
Afdeling af Rettens første Afdeling) i for-
nodcnt Omfang. Det Omraade, paa hvilket
Hjemmeafdelingen trceder i Stedet for den
fraværende, vil herefter nærmest blive den for-
beredende Behandling af de ny indkomne
Sager. Forsaavidt Hovedforhandlingens Ud-
skydelse til den færlige Afdelings Hjemkomst
efter Omstændighederne vilde medføre en alt-
for stor Forhaling, indeholder den anforte
Bestemmelse imidlertid ogsaa Hjemmel for
Hovedforhandlingens føretagelse for den hjemme«
værende Afdeling, naar undtages Rævningesager,
for hvis Vedkommende Hovedforhandling kun
kan føretages i de særlige Afdelingers regel-
mcessige Samlinger (§ 20 ncestsidste Stykke
shdt med § 21). Den anden Afvigelse be-
staar deri, at borgerlige Retstrcetter fra Born-
holm undtagelsesvis kunne henvises til den
nordsjællandske Landsrets første særlige Afde-
ling. Paa Grund af denne Bs fjerne Be-
liggenhed vil der nemlig i Almindelighed ikke
kunne være Spørgsmaal om at paalægge Vid-
ner famt Syns- og Skjsnsmcend i Sagen at
Møde for Hovedafdelingen ved Landsrettens
Sæde. Da det paa den anden Side er on-
fkeligt saavidt muligt at fastholde den Grund-
sætning, at Bevisførelsen stal føregaa for den
dommende Ret, har man bestemt sig for den
i § 14 angivne Udvej, hvorefter borgerlige
Retstrcetter fra Bornholm, forsaavidt det med
Hensyn til føreftaaende Bevisførelse skjønnes
hensigtsmæssigt, at Hovedforhandlingen i Sa-
gen føregaar paa denne D, kunne henvises
til den nordsjællandske Landsrets anden særlige
Afdeling og i saa Fald føretages i de regel-


mcessige Samlinger, den Nævnte Afdeling hol-
der paa Bornholm til Straffesagers Behand-
ling (§ 14 3die Stykke og § 20 ncestsidste
Stykke). Til i videre Udstrækning at und-
drage Hovedafdelingen Behandlingen af bor-
gerlige retstrcetter fra Bornholm er der ikke
fundet Grund, saameget mindre som Henlæggelsen
til den særlige Afdeling paa Grund af de
stsrre Mellemrum, hvormed dennes regclmces'
sige Samlinger holdes (jfr. navnlig for Born-
holms Vedkommende § 20 3die Stykke i
Slutningen), kan medføre en ikke ubetydelig
Forhaling.

Med Hensyn til Forholdet mellem Hoved-
afdelingen og den særlige Afdeling bemcerkes
endnu, at disse — som det tilstrækkelig fremgaar
af Udkastets Bestemmelser — ikke ere at anse
for scerskilie Retter, men udgjøre Afdelinger
af samme Ret. Det er end ikke Udkastets
Tanke, at de nævnte Afdelinger skulle danne
saa skarpt adskilte Dommerkollegier, at
Medlemmerne af Landsretten skulde fordeles
mellem dem een Gang for alle, hvilket ikke
vilde være heldigt, da en afrexlende Beskæf-
tigelse med borgerlige Retstrætter og Straffe-
sager erfaringsmæssig for Dommerne selv maa
ansees for det Dnskeligste. Der er end ikke
Noget til Hinder for, at enkelte af Lands-
rettens Dommere paa een Gang kunne være
Medlemmer af begge Afdelinger. Bestem-
melserne i § 12 om Landsretternes Medlems-
tal hvile netop paa den Forudsætning, at en
saadan Dobbeltstilling er mulig. Overhove-
det skal den Sagsører, at Landsretten virker
gjennem forfkjellige Afdelinger, ikke være til
Hinder for, at Rettens Formand frit kan
bruge de forhaandenværende Krcefter paa den
hensigtsmcessigste Maade, se § 17. Han
maa derfor ogsaa, hvor Forholdene krceve det,
kunne tilkalde Dommere, som efter den i
et givet Dieblik stedfindende Fordeling ere
Medlemmer af en vis Afdeling, til at med-
virke ved Behandlingen af Sager, der høre
under en anden Afdeling. I Henseende til
Besættelsen af Hovedafdeling og scerlig Afde-
ling gjør Modsætningen sig altsaa væsentligst
gjældende deri, at Formandsforretningerne for
den wrstes Vedkommende i det Hele varetages af
den almindelige Formand for Landsretten, medens

den sidste har sin færlige for et Tidsrum af
5 Aar beskikkede Formand, fe § 15. Ved
denne Sagsører har man ikke blot tilsigtet at
forskaffe Rettens Formand en Lettelse, uden
hvilken denne Stilling kunde befrygtes at
ville blive uoverkommelig, men ogsaa havt for
Dje, at der med Hensyn til de sceregne
Egenskaber, hvorpaa Ledelsen af Hovedfor-
handlingen i Nceuningcsager gjør Krav,
maa haves en vis Frihed i Henseende til
Valget af den Mand, hvem en saadan
Opgave betroes. I Forbindelse hermed staar
ogsaa — som allerede ovenfor berort i Be-
mcerkningerne til § 5 — Bestemmelsen cm,
at Medlemmer af Højesteret kunne beskikke«
til Formcend for Landsretters særlige Afdelin-
ger under disses regelmcessige Samlinger. At
det ifølge denne Bestemmelse iøvrigt ikke blot
er Rævningesager, men ogsaa de øvrige til
vedkommende Samling benriste Tager, hvis
Ledelse tilfalder paagjældende Højesteretsmed«
lem, er en Udvidelse*) af Hvervet, fom anbefaler
sig af Hensigtsmcessighedshensyn. Derimod maa
det paahvile det Medlem af Landsretten, der
iFølge § 15 er beskikket til Formand for den samme
særlige Afdeling, at lede Behandlingen af de
Sager vedrorende denne, som ikke føretages
i de regelmcessige Samlinger, ligesom ogsaa
i fornødent Fald at trcede i det paagjældende
Højesteretsmedlems Sted. — Som en anden
Ejendommelighed ved Besættelsen af de sær-
lige Afdelinger kan fremhceves, at det fornsdne
Antal Dommere til Beklcedelsen af disse, naar
Retsmøde holdes udenfor Landsrettens Sæde,
ifølge § 12 sidste Stykke kan tilvejebringes
derved, at Afdelingen tiltrcedes af Dommere,
som ikke ere faste Medlemmer af Retten, men
for hver enkelt Samling beskikkes af Justits-
ministeren til den Nævnte Funktion. Om
denne i rent okonomiske Hensyn grundede
Bestemmelse henvises forøvrigt til hvad der
i det følgende bemcerkes ved §§ 12 og 16


angaaende Landsretternes Medlemstal og An-
tallet af de i Landsretssager voterende Dom-
mere.

Foruden de ovenNævnte Formcend for Lands-
retterne og disses særlige Afdelinger bliver der
iFølge § 15 sidste Stykke ved den nordsjæl-
landske Landsret endvidere for et Tidsrum af
5 Aar ad Gangen af Kongen at beskikke et
Medlem af den Nævnte Ret til Formand ved
de Sagers Behandling, som Afgjøres under
Medvirkning af ss« vg handelskyndige Dom«
mere. Ved Ophcevelsen af sø- og Handels-
retten i Kjøbenhavn har man nemlig — som
allerede bersrt i de indledende Bemærkninger
til dette Afsnit — ikke havt til Hensigt at
gaa boct fra den i Loven af 19de Februar
1861 nedlagte Grundsætning om sø- og han-
delskyndige Dommeres Deltagelse i Behand-
lingen af de i bemeldte Lovs §§ 12 og 13
ommeldte Sager. Udkastet opgiver kun den
bestaaende Sagsører, forsaavidt denne henlægger
de Kjøbenhavnste Ss» og Handelssager til en
selvstændig Ret, og sætter i Stedet herfor den
Regel, at de Nævnte Sager — alt eftersom de
ifølge de almindelige Kompetenæregler i Ud«
kast til Lov om den borgerlige Retspleje ere
Landsrets- eller Underretssager — blive at be-
handle henholdsvis ved den nordsjællandske
Landsret og Kjøbenhavns Stadsret, medens
det i Henseende til disse Retters Tiltrcedelse
af ss« og handelskyndige Dommere forbliver
ved Reglerne i Loven af 19de Februar 1861
Wkastets § 13 jfr. § 26 2det Stykke).
Dog har den Omstændighed, at de Retter,
der saaledes ere traadte Stedet for sø- og
Handelsretten i Kjøbenhavn, have et stsrre Om-
raade i stedlig Henseende end denne, naturlig
fsrt til, at de fs- og handelskyndige Dom-
meres Medvirkning ifølge Udkastet ikk er be-
grænset til de Kjøbenhavnste Sø- og Handels-
sager, men ogsaa finder Anvendelse i dem,
der ere knyttede til andre Steder i Retskredsen.
Hermed staar atter i Forbindelse, at der ved
§13 er aabnet Adgang til gjennem Kgl. An-
Sagsører at fastsætte saadanne Ændringer i
Sammensætningen af den i Lov af 19de Fe-
bruar 1861 § 3 ommeldte Valgforsamling,
som gaa ud paa at give Byraadene udenfor
Kjøbenhavn og Kommunalbestyrelsen for Fre-

deriksberg Ret til at vcelge et forholdsmæssigt
Antal Medlemmer af samme. Hvad angaar
sø- og Handelssagers Behandling ved de
andre Landsretter, har man vel i Betragtning
af Forholdenes forstjellighed ikke anset det
for rigtigt i Udkastet at stille Forflag om, at
ogsaa disse Retter i sø- og Handelssager skulle
tiltrcedes af sø- og handelskyndige Dommere.
Paa den anden Side er man imidlertid gaaet
ud fra, at Forholdene ville udvikle sig saaledes,
at de naturlige Betingelser for en faadan
Sagsørers Indførelse efterhaanden i al Fald i
enkelte af de betydeligere Handelsbyer ville
komme tilstede. For i stige Tilfælde at lette
Gjennemførelfen af den omhandlede Sagsører
har man ikke taget i Betcenkning at henvise
spørgsmaalet om de andre Landsretters Tiltrce-
delse af sø- og handelskyudige Dommere til
Fastsættelse ved Kgl. AnSagsører, hvorved da
Reglerne i Lov af 19de Febr. 1861 ville
blive anvendelige med de ved Forholdene paæ
budte Lempelser, se § 13 i Slutningen, jfr.
§ 32.

Endnu staar tilbage at gjøre nogle Be-
mcerkninger om de i nær Forbindelse med
hinanden staaende §§ 12 og 16, som give
Bestemmelser henholdsvis om Stsrrelsen af
det Dommerpersonale, hvormed Landsretterne
i det Hele udrustes, og om det Antal Dom-
mere, som skal deltage i Om enkelte Landsrets-
sags Behandling. Hvad angaar det sidst-
Nævnte Svsrgsmaal, som det i denne Sam-
menhceng ligger nærmeft at omtale Først, føre-
skriver § 16, at i Sagers Behandling ved
Landsretterne deltage efter Omstcendighederne
5 eller 3 Dommere, sidstNævnte Antal dog
kun i de Tilfælde, hvor det i Lovene om
Retsplejen færligt er bestemt. Som alminde-
lig Regel fastholder Udkastet altsaa, at der til
Landsretsfagers Behandling udkrceves et Kolle-
gium af fem Dommere.

Ved at opstille denne Regel befinder Ud-
kastet sig i Overensstemmelse med, hvad der
gjennemgaaende er almindeligt i de nyere
Lovgivninger paa Europas Fastland. Vel
findes der mange Love, der kun krceue et
Kollegium af tre Dommere ved Retterne i
Første Instans. Men om disse gjælder det
da, at de netop ikke Afgjøre BevisSpørgsmaalel


upaaankelig. Med disse Retter kunne derfor
Udkastets Landsretter ikke sammenlignes. Hine
Love have ikke gjennemfort Umiddelbarheds-
principet i det, som er Hovedpunktet, nemlig
Bevisprsvelsen. Det er med Kollegialdomstolene,
i 2den Instants som de efter disse Love ere
indrettede, at Udkastets Landsretter nærmeft
maatte sammenlignes, og i dem fordres et Kolle-
gium mindst af 5. Forsaavidt derimod i nyere
Love og Udkast Mundtlighedsprincipets Kon-
sekventser med Hensyn til Afgjørelsen af Be-
visSpørgsmaalet er gjennemfsrt, er det ogsaa
i disse anset for en Nødvendighed, at det
Dommerkollegium i Første Instants, der her-
efter endelig Afgjør Bevisspørgsmaalet, ikke
kan bestaa af færre end 5 Dommere. Denne
Fordring er, hedder det i Motiverne til det
af Forbundsraadet vedtagne og den lydske
Rigsdag førelagte Udkast til en Retsforfat-
ning for hele det tydske Rige, § 57, uafvise-
lig, hvor Paaanke af Bevisafgjørelsen er ude-
lukket.

Hertil kommer nu fremdeles scerlig for
Danmarks Vedkommende, at Overgangen fra
den bestaaende ProcesSagsører med dens Ad-
gang til fuld Prsvelse af Sagen gjennem tre
Inftantser til det nye System med kun een
Instants i Henseende til Bevisspørgsmaalets
Afgjørelse i sig selv vil bryde i den Grad
med de tilvante førestillinger om de Garan-
tier, der maa krceves for Retsplejens Sikker-
hed, at man ogsaa med Hensyn til den Ind-
flydelse, det ikke uden Fsje kunde have paa
den almindelige Tillid til Retsplejen, maatte
betragte det som meget misligt, ja endog som
ligefrem utilraadeligt at gaa over til det nye
System, hvor rigtigt dette end er i sig selv,
naar man sætter Antallet af dem, hvis Vote-
ring endelig Afgjør Bevisfpsrgsmaalet, lavere
end det Tal, der i den nugjældende Ret er
fastsat allerede for Melleminstantsen.

Det er en Selvfølge, at der aldrig, hvor
højt man saa vilde sætte Tallet af de Vote-
rende, kan opnaaes absolut Vished for, at
Retten trceffer den rette Afgjørelse af Bevis-
spørgsmaalet, faa meget mindre som Nsdven-
digheden byder at lade Flertallet af samstem-

mende Vota gjælde for Rettens Afgjørelse*)
Men deraf følger naturligvis ikke, at Tallet
er ligegyldigt. I det stsrre Kollegium er der
utvivlsomt mere Betryggelse end i det, som
tceller et færre Antal Noterende, baade af den
Grund, at det Minimum af samstemmende
Vota, der udkrceves til at fastsætte Rettens
Resultat, vil være stsrre, og derncest, hvad
der ikke er mindre vigtigt, at det stsrre Antal
Voterende giver stsrre Betryggelse for, at en-
hver Tvivl under den forud gaaende Raad-
slagning er kommet til Orde og er blevet
taget i tilbsrlig Betragtning. En Gramse
for den Udstrækning, i hvilken disse Hensyn
bor komme i Betragtning, maa der selvfølgelig
være, og da desuden deres Betydning stedse
mere svcekkes, jo højere man kommer op i Tallet,
vilde altfor vidt drevne Krav i denne Hen-
seende med Rette kunne betegnes som Ddslen
med Krcefter og Penge. Det tor siges, at et
Antal af 5 Dommere udgjør den rette Mel-
lemvej, hvorfor ogsaa de fremmede Loves Vid- '
nesbyrd taler, jfr. ovenfor. Derimod er det at
indfkrcenke Fordringen til tre Dommere flet
ingen Mellemvej mellem modstridende Hensyn.
Det er det knappeste Antal, der overhovedet
kan tages, naar afgjørelsen skal trcrsfes af et
Kollegium. Det ofrer ethvert andet Hensyn
for det skonomifke. Hvis et Samfund skulde '
være saa fattigt paa personlige Krcefter og
finantsielle Midler, at det var nedt til at .
fætte Hensynet hertil over alt andet, og derfor
maatte lade sig noje med det lavest tcenkelige
Tal, saa vilde det vistnok være et spørgs-
maal, om det overhovedet skulde indlade sig
paa at gjennemføre Umiddelbarhedsprincipet.
Thi det er i det Mindste tvivlsomt, om det,
der vandtes i een Retning af Garanti for Be-
visSpørgsmaalets rigtige Afgjørelse, ikke atter


tabtes, ja mere end tabtes i en anden. Kom-
missionen antager ikke, at den vil blive mod-
sagt, naar den gaar ud fra, at Danmark ikke
befinder sig i den nødvendighed, der vilde
stille det imellem disse Alternativer. Man
har saa meget mindre knnnet tillægge det
skonomifke Henfyn nogen afgjørende Vcegt,
som den Besparelse, man vilde opnaa ved
at indskrcenke de Dommmdes Antal til tre,
efter Udkastets Sagsører ikke vilde blive meget
betydelig.

Den Regel, at fem Dommere skulle deltage
i Landsretssagers Behandling, sinder i lige
Udstrcekning Anvendelse for Straffereisplejens
og den borgerlige Retsplejes Vedkommende.
Den gjælder for hele Procesomraadet som
almindelig Regel, og de enkelte Undtagelser,
som scerligt føreskrives i de trende Rettergangs-
lovudkast, have væsentlig den samme Karakter
i begge Udkast. Dette er en naturlig Følge
af, at den Sagsører af Retsmiddelsystemet, som
indeholder den afgjørende Grund til den føre-
slaacde Organisation af Landsretterne, i det
Hele er fcelles for begge Dele af Processen.
Ecerligt fremhceves, at den almindelige Regel
ogsaa er fastholdt i de Straffesager, ved hvis
afgjørelse Rævninger medvirke. Ifclge den
Opfattelse af Rævningeinstitutionen, som lig-
ger til Grund for Lovudkastet om Strafferets-
plejen, stal Anvendelsen af Nævn ikke bersve
den Sigtede Noget af den Garanti, som de
retskyndige Dommeres Egenskaber frembyde.
Tanken er den i Rævningesager at skaffe den
Sigtede en dobbelt Garanti imod Domfældelfe
paa uiilstrcekkeligt Grundlag, og til Opnaaelse
af dette Djemed er der tillagt de rets-
lcerde Dommere en Medvirkning ved Skyld-
Spørgsmaalets afgjørelse, saavel i Henseende
til Handlingens Henførelse under Straffeloven
som med Hensyn til Provclsen af Beviset.
Naar dette Synspunkt fastholdes, gaar det
heller ikke an i disse Sager at ned-
sætte Antallet af de retskyndige Dommere til
trc. Overhovedet er det iFølge Lovudkastene
om Retsplejen kun en snevert begrænfet Kreds
af Tilfælde, som afgjøres af Landsretten med en
Befættelse af tre Dommere. I det væsent-
lige indskrcenke disse Tilfælde sig til en del
Beslutninger af Retten, som efter det nye

System trcede i Stedet for de i den nugjæl-
dende Lovgivning hjemlede administrative Re-
solutioner paa Processens Omraade, samt nogle
af de Retsafgørelser, som gaa ud paa at

forberede Hovedforhandlingen i Straffesager,
hvori Anklage er rejst for Landsretten (Udkast
til Lov om Strafferetsplejen § 257, jfr. §
256). Gn anden Sag er, at mange
Spørgsmaal angaaende den processuelle
Behandling overhovedet ere unddragne kol-
legial afgjørelse og i Medfør af den vidt-
gaaende procesledende Myndighed, som i den
mundtlige Proces maa tillægges Retsforman-
den, afgøres af denne alene. Endelig er det
en Selvfølge, at, naar Forundersøgelse i en
Straffesag er overdraget et Medlem af Lands-
retten, behandler dette Sagen som Enkelt-
dommer.

IFølge z 12 bestaa Landsretterne —
med Undtagelse af den nordsjællandske, for
hvis Vedkommende særlige Hensyn gjøre sig
gjældende — hver af en Formand og 8 an-
dre Medlemmer. Til dette Tal er man kom-
met gjennem følgende Beregning. Foruden
Landsrettens Formand og en Formand for
den særlige Afdeling udkrceves til den normale
Besættelfe af Retten 4 andre Medlemmer.
Hertil kunde man indfkrcenke sig, hvis den
særlige Afdeling ikke periodisk skulde virke som
rejsende Ret. Bibeholdes derimod denne In-
stitution i Overensstemmelse med Udkastet,
bliver det nødvendigt at trceffe en Sagsører,
som gjør det muligt, at Hovedafdelingen kan
holde Ret hjemme, medens den særlige Afde-
ling er paa Rejse. At give Landsretten et
saa stort Antal faste Medlemmer, som udkrce-
ves til to fuldt besætte Kollegier, vilde imid-
lertid Medføre en uforholdsmæssig Bekostning.
Man har derfor i § 12 sidste Stykke anvist
en anden Vej, ad hvilken det fornødne Antal
Dommere kan tilvejebringes, uagtet de faste
Medlemmers Antal kun sættes til 9. Efter
denne Bestemmelse kan Justitsministeren beskikke
en eller flere*) af de i Landsretskredsene ansætte

") Ved Afgjørelsen llf, hvilket Antal der vil vare
at deskikke af disse Mcmd, bliver bl. A. at tage
Hensyn til den Inhabilitet, der for Underdom

Underretsdommere eller, naar Forholdene gjøre
det ønskeligt, andre mænd, der ere i Besid-
delfe af de føreskrevne Egenskaber, til at til-
troede Landsretternes færlige Ædelinger for en
enkelt Samling, naar de i Medfør af § 20
holde Møde udenfor Rettens Sæde, dog at
højst to af Afdelingens fem Dommere kunne
tages blandt de faaledes beskikkede Mænd.
Ved denne Forholdsregel, som efter den an-
givne Begrænsning neppe frembyder væsentlig
Betænkelighed, bliver det muligt at ordne For-
holdet saaledes, at i Almindelighed kun 3 af
Landsrettens Medlemmer rejse, medens der
bliver 6 tilbage til Hovedafdelingens Besæt-
telse og saaledes haves et overtalligt Medlem
for Inhabilitets-, Forfalds- og andre lignende
Tilfælde. — Hvad angaaer den nordsjællandske
Landsret, vil der foruden en rejsende Afdeling,
ti! hvilken 3 eller efter Omstændighederne 4
Landsretsdommen blive at afgive, paa Grund
af Forretningsmassen*) behoves to Hjemmeafde-
linger (een Hovedafdeling og een scerlig Afdeling),
hver bestaaende af 5 Medlemmer. Hertil maa
endnu fejes 1 Medlem til Overtagelsen af For-
mandskabet i sø- og Handelssager. Da det
endelig for denne Rets Vedkommende scerligt
maa tages i Betragtning, at Rettens Formand
ikke sjældeu ved andre Forretninger vil være for-
hindret fra at lede Forhandlingerne for den

dommende Ret, har man ikke troet at kunne
fætte Medlemstallet til mindre end en Formand
og 15 andre Medlemmer.

Endnu bemerrkes, at der iFølge § 18 ved
hver Landsret bliver at beskikke en Relsskrirer,
ved den nordsjællandske to. Retsskrivere (den
ene scerlig for Sø- og Handelssager), til at
førestaa Skriverforretningerne samt Oppeborsel
af og Regnskabsaflæggelse for Retssportler, og
at der til Retsskriverens Bistand er beregnet

foruden det iøvrigt fornsdne Kontorpersonale
een Fuldmægtig ved hver Landsret, ved den
nordsjællandske Landsret fem Fuldmægtige
(hvoraf een ansættes ved det særlige Skriver-
kontor for sø- og Handelssager). Om For-
retningernes Fordeling trceffes Bestemmelsen af
Landsrettens Formand efter Forhandling med
Landsretsfkriveren.

Hvilken Forretningsmerngde der vil Tilfælde
Landsretterne, lader sig af flere Grunde kun
ufuldstændigt oplyse. For det Første er det
ikke muligt at beregne, i hvilken Udstrækning
der vil blive gjort Brug af Landsretten som
anden Instants. Men selv om man holder
sig til Lcmosretternes Virkekreds i første In-
stants, er det vanskeligt endog blot tilnærmel-
sesvis at give en førestilling om, hvor stor
Forretningsmcengden vil blive. Navnlig gjæl-
der dette for Strafferetsplejens Vedkommende
som Følge af den Maade, hvorpaa Grcmsen
mellem Landsretternes og Underretternes Virke-
kreds paa dette Omraade er draget. Man har
derfor, hvad Strafferetsplejen angaar, ind-
fkrcenket sig til paa nedcnstaaende Tavle for
hver Lancsretskreds at angive de under Iu-
stitssager og offentlige Politisager Tiltaltes
Antal (efter Gjennemsnit af de fem Aar 1866
—70), uden at der er gjort Forfog vaa no-
gen Beregning af, hvorledes disse Sager i
det nye System ville fordele sig mellem Lands
retter og Underretter. Kun fremhceves, at
foruden Forundersøgelsen i samtlige Straffe-
sager maa i saagodtfom alle Politisager og i
et betydeligt Antal af Iuftitssagerne ogsaa den
øvrige Behandling i første Instants antages at
ville Tilfælde Underretterne. For borgerlige
Domssagers*) Vedkommende kan man derimod
komme Bestemmelsen af det omspurgte Forhold
noget nærmere. Ved at sammenholde de for
Femaaret 1868—72 føreliggende statistiske
Oplysninger om de Nævnte Sager med de i
Udkast til Lov om den borgerlige Retspleje
§ 2 indeholdte Kompetencebcftemmelser. er det
nemlig muligt tilnærmelsesvis at udfinde, hvor
stor en Del af det samlede Antal borgerlige
Domssager der i det nye System efter Gjen-


nemfnitiet af de Nævnte Aar vilde Tilfælde Un-
derretter og Landsretter**). Ved de i Overens-
stemmelse hermed paa nedenstaaende Tavle op-
tagne Angivelser af de borgerlige Landsretssagers
Antal maa dog erindres, at der ikke har kunnet
tages Hensyn til den Adgang. Lovudkastet om
den borgerlige Retspleje aabner Parterne til
udenfor de almindelige Regler at vedtage
Underretsbehandling dels umiddelbart (§ 8)
dels middelbart gjennem Vedtagelse af Ercku-
tivproces (§ 2 6), samt at der i det opgivne
Antal Landsretssager yderligere uil fragaa et
— dog forholdsvis ubetydeligt — Antal Sa-
ger angrende Servituter og partielle Brugs-
rettigheder (§ 2 o), hvorom nærmere statistisk''
Oplysninger savnes. Paa den anden Side
maa det tages i Betragtning, at Antallet af
borgerlige Domssager i det Hele vil modtage
en ikke ubetydelig Forogelfe efter det nye Sy-
stem dels derved, at ende! Retstrcetter, der
for Tiden sinde deres afgjørelse under Om offent-
lige Skiftebehandling ved Skifteretten som Første
Instants, iFølge Lovudkastet om den borgerlige
Retspleje for Fremtiden skulle udstilles af Skiftet
og behandles som selvstændige Domssager, dels
fordi Umyndiggjørelfessager efter det Nævnte
Udkast fra Dvrigheden ere henlagte til Dom-
stolene. Disse Forandringer ville Medføre en
Forogelfe faavel af Landsretssagernes som af
Underretssagernes Antal. Bortsees der herfra
samt fra de øvrige Omstændigheder, som af
de ovenfor anfsrte Grunde maa lades ude af
Betragtning, stiller Forholdet efter Gjennem-
snittet af de ovennævnte Aar (1866 — 70
for Strafferetsplejcns, 1868—72 for den
borgerlige Retsplejes Vedkommende) sig faæ
ledes for de enkelte Landsrelskredse:

Den borgerligt Strafferets-
Retspleje*), plejen.

Landsretskredscnes F Z W^!D3D

Den rdMandfl 548 1556 42?«

Landsretskreds

18- 1386 513 812
Landsretskreds       i

De» fyenfle Land«. !       ,

retskreds

"Mff°LandZ-       2° 488 801

retskreds

DenmellemjMe        ^     

Landsretskreds

Den Wydfle z,inds-

retskreds

III. Underretter.

Om Underretternes Virkekreds handles i
t§§ 24—25. Hvad angaar disse Retters
Virksomhed i den egentlige Retspleje, henviser
§ 24 til de i Lovene om den borgerlige Rets-
pleje og Strafferetsplejen givne Bestemmelser.
Da den nærmere Begrundelse af den i saa
Henseende trufne Sagsører som Følge heraf er
optaget i Motiverne til de tvende Lovudkast
om Retsplejen, stal det paa dette Sted kun
bringes i Grindring, at den Nævnte Side af


Underretternes Virksomhed ikke blot omfatter
Paakjendelfe i første Instants af de Doms-
sager, som scerligt ere henlagte til dem, samt
Forundersøgelsen i Strafferetsplejen og de an-
dre akcessorifke Retshandlinger, der iFølge
Lovudkastene om Retsplejen ere henlagte under
eller henvises til dem, men endvidere Skifte-
forvaltning og Fogedforretninger, herunder
tvungne Auktioner indbefattede. Hvad der-
imod frivillige Auktioner angaar, forudsætter
Lovudkastet om den borgerlige Retspleje, at
disse ikke for Fremtiden skulle vedblive at være
Retshandlinger.

§ 25 henlægger til Underretterne en-
del Forretninger, der vel maa erkjendes
efter deres Natur at ligge udenfor den
egentlige Retspleje, men som det desuagtet af
forskjellige Hensigtsmcessighedshensyn er fundet
utilraadeligt at udstille fra Underretternes
Virkekreds, hvorved man i Overensstem-
melse med de crldre Udkast er gaaet xd fra, at
det ikke er uføreneligt med Grundlovens § 71
ved Gjennemførel'en af Retsplejens Adskillelse
fra Forvaltningen at føretage de en-
kelte Lempelser, fom efter de forhaanden«
værende Forhold maa ansees for onste-
lige. Iøvrigt ere de i § 25 omhandlede
Funktioner indbyrdes af meget forskjellig Art
og derfor ikke egnede til i det Hele at un-
dergives samme Behandlingsmåde. Nogle af
disse Forretninger maa efter den bestaaende
Ret — som Kommissionen for faa vidt har
anset det for rigtigt at opretholde — ansees
for judicielle Handlinger, der som saadanne
kun kunne tilsidesættes eller forandres af over-
ordnet Ret. Dette gjælder saaledes om
Thinglcesningsvæsenet og de Retsbetjentene
ved Lov af 23de Januar 1862 angaaende
Tiendevederlagets Berigtigelse paahvilende For-
retninger. Derimod ligge de Retsbetjentene ved
Lov af 30te December 1858 § 2 paalagte
Funktioner som Formcend. i Landvæsenskom«
missionerne efter Udkastets Forudfætuing ligesom
efter den gjældende Ret udenfor det judi-
cielle Omraade. Men da LandvcefenskoM'
missionerne ved Behandlingen af de til dem
henlagte Sager ere bundne til Former, der
i høj Grad ligne de judicielle, og derhos ere
udrustede med en Myndighed, som essers i

Reglen forbeholdes Domstolene, er det for
mentlig naturligt, at Formandskabet i disse
Kommissioner forbliver hos Retsbetjentene.

Ved § 25 Litr. 6 er der udenfor Kjs-
benhavns Stadsrets Omraade til Underret-
ternes Virkekreds endvidere henlagt de ved Lov
af 26de Mai 1868 om Umyndiges Midlers
Forvaltning, § 7, jfr. Bekjendtgj. af 11te Mai

! 1869, og ved samme Lovs § 10 til Skifte-
retterne henlagte Forretninger. Af disse
ville dog Spørgsmaal om Umyndiggørelse
og om AnSagsører af fast Lavvcergemaal
for Enker iFølge Udkast til Lov om den
borgerlige Retspleje 6te Afsnit Kapitel V.
blive egentlige Domstolssager. Hertil sigter
det i Slutningen af Litr. cl tagne Forbehold.
Den tilbageblivende Del af de nævnte Forret-

! ninger vil vel ogfaa under den nye Sagsører
bevare en rent administrativ Karakter, men
skjønnes dog ikke at kunne henlægges til Poli-
tiøvrigheden, hvorimod den staar i en naturlig
Forbindelse med Underretternes Virksomhed i
andre Retninger. Som allerede bemcerlet

, gjælder denne Sagsører dog ikke for Kjoben-
havns Stadsrets Omraade; for dettes Ved-
kommende ville de nævnte Forretninger for-
mentlig hensigtsmceosigst kunne overtages af de
Myndigheder, fom hidtil have varetaget dem
for Kjøbenhavn alene.

Hvad angaar Notarmlforretninger, har
det været under Overvejelse i Kommissionen,
om der er Grund til at lade det forblive ved
den hidtil bestaaende Sagsører, hvorefter disse
Forretninger ere henlagte til egentlige Stats-
enlbedsmcend, eller om det maatte være rig-
tigere, at deres Udførelse — selvfølgelig under
fornødent offentligt Tilsyn — overlades auto-
riserede Næringsdrivende, der da skulde hen-
vises til at soge Vederlaget for deres Virk-
somhed i de for Notarialforretningeme fast-
sætte Sportler. Fra det sidstNævnte Syns-
punkt har det navnlig været Gjenstand for
Drsftelse, om Notarialforretningeme maatte
kunne overdrages visse dertil særlig autorise-
rede Sagførere. Ved en saadan Sagsører er
der imidlertid fundet væsentlige Betcenkelig-
heder. At Notarens Stilling, hvis Gjcn-
dommelighcd ligger i den til hans Be-


vidnelser knyttede offentlige Troværdighed,
førenes med en Virksomhed, fom efter sin Natnr
er bestemt til ensidig at tjene en Parts Interes-
ser, maa ikke blot fra et principielt Stand-
punkt anfees for en mindre naturlig Sagsører,
men vil ogfaa kunne medføre praktiske Ulem-
per af ikke uvæsentlig Betydning, idet der let
vil opftaa Kollisioner mellem de af en saadan
Dobbeltstilling flydende Pligter. For at mod-
virke disse Ulemper vilde det i al Fald være
nsdvcndigt i Loven at optage Forbud imod,
at Nogen udforte Notarialforretninger angaæ
ende de Anliggender, i Anledning af hvilke
han tidligere har ydet den ene af Parterne
sin Bistand som Sagfører, og omvendt. Men
selv med et saadant Korrektiv vilde det vist-
nok være vanskeligt at undgaa Kollisioner og
overhovedet at opretholde den almindelige Til-
lid, hvorpaa Stillingen som Notarius gjør
Krav, saameget mere som det ikke kan und-
gaaes, at Udstrækningen af stige Forbudsbestem-
melser altid bliver noget tvivlsom og usikker.
Kommissionen har derhos ikke kunnet se bort
fra den Kjendsgjerning, at man andetsteds,
hvor Sagfører- og Notarvirksomhed har været
førenet, nu i Kraft af Erfaringens Vidnesbyrd
synes at være kommet til den Anskuelse, at dette
ikke er onfkeligt. I Tyskland, hvor en førening
af disse Funktioner i lang Tid har været den al-
mindelige Sagsører udenfor de Territorier, hvor
den oprindelig franske Ret gjælder, har saaledes
den almindelige Mening i de senere Aar med
stor Bestemthed udtalt sig for, at de, ligesom i
Frankrig, bor adskilles. Naar denne Grund-
fætning skal fastholdes, vil det imidlertid efter
vore Forhold neppe være muligt at tilveje-
bringe en fyldestgørende Indretning af Notarial-
væsenet paa Grundlag af den ovenangivne
Betragtning af Notarerne som offentlig auto-
riserede Næringsdrivende. At en saadan
Sagsører har kunnet gjennemføres i Frankrig,
finder sin Forklaring i den sceregne Udvikling,
Notarialvæsenet har faaet iFølge den franske
Lovgivning, fom tillægger alle notarialiter
attesterede Dokumenter Erigibilitet og over-
hovedet udstrcekker Notarernes Virkekreds langt
udover de grænser, vor Ret afstikker i saa
Henseende. Derimod er det uantageligt, at
der hos os — bortset fra Kjøbenhavn —

skulde kunne findes et tilstrækkeligt Antal
Mænd udenfor Sagførerstanden, som vare
egnede og derhos villige til at overtage Ud-
førelsen af Notarialforretningeme imod at
oppebcere de dermed forbundne Sportler*).
Selv om man gaar ud fra den Betragtnings-
maade, at Funktionen fom Notarius efter sin
Natur i og for sig ikke er en Gmbedsgjerning,
synes dog herefter praktiske Grunde at tale
for hos os at blive staaende ved en Sagsører,
der i Lighed med vor nugjældende Ret hen-
lægger Notarialforretningerne til egentlige
Statsembedsmcend. Om at oprette særlige
Statsembeder for disse Forretninger vil der
imidlertid efter Forholdene udenfor Kjoben-
havn ikke kunne være Tale, allerede af finant-
sielle Grunde, og Spørgsmaalet indfkrcenkes
derefter til, om Notarialforretningerne skulle
henlægges til Politimestrene eller til Under-
retterne. Af Hensyn til den Betydning, det
har, at Notarius er en retskyndig Mand, har
Kommissionens langt overvejende Flertal anset
det for rettest at gaa den sidste Vej, hvorved
endnu bemcerkes, at Gjennemførelsen af den
faaledes førestaaede Sagsører vil lettes ved
den i Udkastet forudsætte Organisation af
Underretterne, jfr. nærmere.det følgende. At
der med Hensyn til Underretternes Ud-
førelse af de heromhandlede Forretnin-
ger kan finde Besvcering Sted til Lands-
retten, er omtalt ved § 11. Som allerede
ovenfor antydet vil der for Kjøbenhavns Ved-
kommende være færlige Hensyn at tage i Be-
tragtning ved Notarialvæsenets Indretning.
Den nærmere Fastsættelse af dette Forhold har
man derfor troet at burde henvife til scerlig
AnSagsører.

Med Hensyn til den nærmere Organisa-
tion af Underretterne fkjelner Udkastet iøvrigt
mellem Kjøbenhavn med tilhorende Landdistrikt
og det øvrige Land.

Hvad den Kjøbenhavnske Retskreds an-
gaar, har det været Gjenstand for Overvejelse i
Kommissionen, om der er tilftrcekkelig Grund
til for den at oprette en scerlig Underret, eller
om det maa ansees for hensigtsmcessigere at

*) Disse hane i de fleste Jurisdiktioner udenfor
Kjøbenhavn ordentligvis tun udgjort 100-200
Kr. aarlig.

førene den Kjøbenhavnfke Underret med den I
nordsjællandske Landsret til een fcelles Dom-
stol, saaledes at dennes Medlemmer skiftevis
som Gnkeltdommere overtog de Forretninger,
der ere henlagte til Underretterne. At en
saadan førening, der tildels har et Forbillede
i den hidtil bestaaende Lands-. Over- samt
Hof- og Stadsret, skulde gjøre en Besparelse
mulig, kan vel ikke antages. Thi det vilde
vistnok vise sig nsdvendigt at give den fcelles
Domstol et ligefaa stort Antal Medlemmer
som det, der udkrceves til at besætte den
nordsjællandske Landsret og Københavns
Stadsret som adskilte Retter. Derimod kan
for den omhandlede førening anføres, at
den vil give Rettens Medlemmer Lejlighed til
at vinde en flersidig Erfaring, der ikke kan
antages at være uden Betydning for deres
Embedsvirksomhed i det Hele. Det langt
overvejende Flertal af Kommissionens Med-
lemmer er imidlertid af den Formening, at Ulem-
perne ved de tvende Retters førening under
det nye System vilde være overvejende. Navnlig
maa det ansees for uheldigt, at Medlemmer
af samme Ret vexelvis danne Paaankeinstants
for hinanden. En saadan Sagsører vil ikke
blot hyppig foranledige Inhabilitet i Lands-
retsafdelingerne, men ogsaa svcekke Rettens
Stilling overfor Befolkningen, der altid vil
være tilbojelig til at anse Paaanke til Kolle-
gaer for mindre virksom. Man har derhos
ikke kunnet lade ude af Betragtning, at det
neppe vilde være overkommeligt for en enkelt
Mand paa fyldestgørende Maade at udføre
Formandsforretningerne ved en Ret med saa
omfattende og forskelligartet Virksomhed som
den, en førening af den nordsjællandske
Landsret og Kjøbenhavns Etadsret vilde have
til følge. I begge de Nævnte Henseender
vilde Forholdet i Virkeligheden stille sig ganske
anderledes end ved den nuværende Lands-,
Over- samt Hof- og Stadsret. Med Hensyn
til Paaanke staa alle dennes Afdelinger med
en ganske enkeltstaaende Undtagelse umid-
delbart under Højesteret, og hvad angaar
Formandskabets Besvcerlighed maa Hensynet
til den langt mere indgribende Virksomhed,
der under det nye System maa krcrves af
Formanden for de kollegiale Retter, udelukke

en Sammenligning, felv bortset fra, at en
betydelig Del af de Kjøbenhavnste Underrets-
sager for Tiden er henlagt til en scerskilt Ret
(Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret).

Medens man af de ovenanfsrte Grunde
har bestemt sig for ikke at henlægge de kø-
benhavnske Underretsfager til den samme Ret,
der fungerer som Landsret for den nordsjæl-
landske Landsretskreds, og saaledes ogsaa for
Kjøbenhavns Vedkommende i Overensstemmelse
med Udkastets almindelige Regel har holdt
Underret og Landsret adskilte, er det paa den
anden Side ikke fundet hensigtsmæssigt med
Hensyn til Underretsfunktwnernes Udførelse i
det Hele at stille Kjøbenhavn under den
samme Organisation, som er bragt i førstag
for det øvrige Land. Skulde denne Organi-
sanon uden nogen Lempelse sinde Anvendelse
paa Kjøbenhavn, vilde det paa Grund af
Forretningernes Mcengde være nødvendigt her
at oprette et storre Antal Byretter, hver med
sit scerfkilte Distrikt, men med samme saglige
Omraade. Af flere Grunde maa det imid-
lertid ansees for hensigtsmcessigere at henlægge
hele Byen med tilhorende Landdistrikt til een
Underret med en Flerhed af Kamre, saaledes
at de enkelte Underretsfunknoner for hele Kred-
sen fordeles efter deres Beskaffenhed mellem
de forskjellige Kamre. Denne Sagsører har
navnlig det Fortrin, at det herved bliver
muligt med fuld Frihed at anvende de for-
haandenværende personlige Krcefter paa den
Maade, der efter de til enhver Tid føreliggende
Forhold findes hensigtsmcessigst, og saalcdes
at bestride Forretningerne med et færre Antal
Dommere, end det andet System vilde krceve.
I Overensstemmelse hermed henlce^ger Udkastet
Kjøbenhavn under en af en Formand og 12
andre Medlemmer bestaaende Ret (Kjøbenhavns
Stadsret), der udfører Underretsfunktionerne
gjennem 12 Kamre, hvert besat med en Dom-
mer, der behandler de til Kammeret henlagte
Sager, som Enkeltdommer, se §§ 23, 26 og
27. En Undtagelse fra sidstnceunte Regel
indeholdes dog i § 26 2det Stykke. Her-
efter skal i Sø- og Handelssager, som høre
for Kjøbenhavns Stadsret, samt ved Konkurs-
behandling af Handlendes, Fabrikanters og
Skibsrhederes Boer paagjældende Kammer til-


troedes af to sø- og handelskyndige Medlem-
mer efter de nu ved sø- og Handelsretten
gjældende Regler, en Sagsører, der — som
tidligere bemcerket — gaar ud paa i det Vce-
fentlige at opretholde den bestaaende Tilstand
nied den af de nævnte Sagers Henlæggelse til
Stadsretten følgende Forandring, at Formands-
forretningerne overtages af det Medlem af
Stadsretten, hvem paagjældende Kammer er
overdraget. — Hvorledes Forretningerne skulle
fordeles mellem Stadsrettens Kamre, bestem-
mes ifølge § 27 af Rettens Formand med
Justitsministerens Billigelse. Fordelingen af
de enkelte Kamre mellem Rettens Medlemmer
er derimod betragtet som et indre Anliggende,
hvis Afgørelse kan overlades til Formanden
efter Forhandling med Rettens øvrige Med-
lemmer At der imidlertid herved maa iagt-
tages en saadan Omgang, at de forfkjellige
Kamre efter Udlobet af passende Tidsrum
omskiftes mellem Rettens Medlemmer, er
forudsat som en Selvfølge. Endelig er
der ved SlutningsBestemmelfcn i § 27
tillagt Rettens Formand Myndighed til, naar
det gjøres fornødent, at overdrage et Med-
lem af Retten midlertidig eller i enkelte Sager
tillige at udføre Forretninger i et andet Kam-
mer end det ham tildelte.

Forsaavidt Antallet af Stadsrettens Kamre
i § 27 fastsættes til 12, er man herved gaaet
ud fra følgende Beregning:

Hvad angaar borgerlige Domssager, ville
alle GjældZkommisfionssager og saagodtsom alle
de Sager, der hidtil ved Københavns Krimi-
nal- og Politiret ere behandlede som private
Politisager*), for Fremtiden gaa til Kjsben-
havns Stadsret. Stadsrettens Kompetence
med Hensyn til borgerlige Domssager vil
imidlertid blive udvidet betydeligt udover det
angivne Omraade som Felge af Bestemmelserne
i Udkast til Lov om den borgerlige Retspleje
§ 2, der til Underretterne henlægge alle Sæ

ger indtil en Vcerdi af 400 Kr. angaaends
private Formuerettigheder, Skatter, Afgifter
og andre lignende Idelser samt endvidere
uden Henfyn til Vcerdien Servitutfager og
Sager, i hvilke Gxekutivproces anvendes.
Hertil maa endvidere fejes den Tilvcert as
borgerlige Domssager, som Inddragelsen af
Kjøbenhavns Amtsraadskreds (med et Indbyg-
gerantal af ca. 63,000) under Kjøbenhavns
Stadsret vil have til følge*). Naar det nu
erindres, at alene de paa Kjøbenhavn faldende
Gjældsfager under 100 Rd. og private Poli-
tifager efter den bestaaende Sagsører lægge
Beslag Paa Gjældskommissionen samt 2 Af-
delinger af Kriminal- og Politiretten, tor
det ikke paaregnes, at man under den nye
Sagsører kan nojes med færre end 4 Kamre
til Behandling af borgerlige Domssager ved
Stadsretten, saa meget mindre som Antallet
af Gjældskommissionssager i de senere Aar
har været i stcerk Stigen (fra 2539 gjennem-
snitllg i Aarene 1863—67 til 3187 som
Gennemsnitstallet for 1868—72)**).

Gt ligesaa stort Antal Kamre vil vistnok
behoves til Varetagelse af de Stadsretten
paahvilende Forretninger i Strafferetsplejen.
Foruden Forunderssgelsen i alle de Straffe-
sager, i hvilke judiciel Forunderssgelse finder
Sted, vil Etadsretten nemlig faae Paadom-
me!fen af det meget store Antal Straffe-
sager, der ere henlagte til Underretterne. For
disse Sagers Vedkommende er ogsaa den
Tilvcext, som Kjøbenhavns Amtsraadskreds
vil bringe, færdeles betydelig. Da hertil
endvidere kommer, at Straffesagernes Antal t
de senere Aar har været i en uforholdsmæssig
Stigen (for Kjøbenhavn faaledes i 1866—
70 gjennemsnitlig 3487 Domfældte imod


2393 som Gennemsnitstallet for 1861 —
65), er det kun med scerligt Hensyn til den
mere tilbagetrcedende Rolle, der i det nye
System er anvist den judicielle Forunderfsgelse
og Dommerens Virksomhed under denne, at
man har troet at kunne gaa ud fra, at 4
kriminelle Kamre ville være istand til at be-
stride de Stadsretten paahvilende Funktioner i
Strafferetsplejen.

Hvad angaaer Skiftevæsenet, er det for-
udsat, at der — i Lighed med hvad der for
Tiden er Tilfældet — maa afgives 3 Med-
lemmer til denne Gren af Rettens Virksom-
hed. Paa den ene Side vil Indlemmelsen
af Kjøbenhavns Amtsraadskreds medføre en
ikke uvæsentlig Forogelse, navnlig af Dods-
boernes Antal, ligesom det ikke er uden Be-
tydning, at Anvendelsen af Skiftekommisscerer
er indfkromket til rent extraordinære Tilfælde;
men paa den anden Side maa den udvidede
Adgang til privat Skifte af Dodsboer, som
er aavnet ved Lov af 30te November 1874
og derfra er gaact over i Lovudkastet om den
borgerlige Retspleje, antages at ville Medføre
en ikke ubetydelig Formindskelse af Forretnin-
gerne.

Endelig maa der paaregnes mindst 1
Medlem af Stadsretten til Fogedforretninger,
idet der til de Funktioner, som hidtil have
paahvilet Kongens Foged i Kjøbenhavn, efter
den nye Sagsører vil komme dels de tilsva-
rende Forretninger for Kjøbenhavns Amts-
raadskreds, dels for hele Retskredsen Tvangs-
auktionerne, hvilke efter det gamle System ikke
henregnedes til Fogedforretninger og hidtil i
Kjøbenhavn ere blevne varetagne af en scerlig
Embedsmand, Auktionsdirektoren.

Foruden de saaledes beregnede 12 Kamre,
til hvis Besættelse der er tildelt Stadsretten
en Formand og 12 andre Dommere, er der
til Udførelse af Skriverforretningerne ved de
forfkjellige Kamre samt nogle andre Funktio-
ner af mere underordnet Beskaffenhed under
Retten henlagt et Skriverkontor samt et Pante-
og Brevskriverkontor (§ 26). Til Skriver-
kontoret, som førestaaes af en Byskriver og
derhos forsynes med 12 Fuldmcegtige samt det
iøvrigt fornødne Kontorpersonale, er foruden
Skriverforretningerne overdraget Oppeborsel af

og Regnskabsaflæggelse for Retssportler (§ 29).
Endvidere kunne Fogedforretninger og de til
Skifteforvaltningen horende Forretninger, for-
saavidt der ikke derved bliver spørgsmaal
om afgjørelse af Tvistigheder, efter Domme-
rens Bestemmelse udføres af de de vaagjæb
dende Kamre tildelte Fuldmcegtige, en Ord-
ning, der i alt væsentligt stemmer med den
allerede for Tiden i Kjøbenhavn bestaaende
Tilstand. Til Pante- og Brevskriverkontoret,
som førestaaes af en Pante- og Brevskriver
og iøvrigt forsynes med 4 Fuldmægtige samt
andet fornøden: Personale, er henlagt førel-
fen af Skjsde- og Pantebøgerne, saaledes at
Beslutninger vedkommende førelsen kunne tages
af Pante- og Brevskriveren eller en Fuldmcegtig,
medens selve Thinglcesm'ngerne og Aflysningerne
føregaa ved de Kamre as Stadsretten, som
behandle borgerlige Domssager (§ 28). Om
den nærmere Fordeling af Forretningerne i
de ovenNævnte Kontorer tager Stadsrettens
Formand Bestemmelse efter Forhandling hen-
holdsvis med Byskriveren og Pante- og Brev-
skriveren.

Hvad angaar Underretterne udenfor
Kjøbenhavn (By- og HerredsRetter eller
Herredsretter), skulle disse iFølge § 31 bestaa
hver af en Dommer og en Reisskriver. 3
Moosætning til den nugjældende Ret krcever
altsaa Udkastet, at Underretten udrustes med
en scerlig, fra Dommeren forstjellig Retsfkri-
ver. At dette i og for sig er den naturlige
Sagsører, vil neppe bestrides. Da Protokolla-
tionen af Retsforhandlingerne ogsaa overfor
Dommeren stal tjene til Bevis for, hvad der er
føregaaet i Retten, maa der krceves en af Dom-
meren uafhcengig Garanti for dens Paalidelig«
hed. Af ikke ringe Betydning i saa Henseende
er nu vistnok den i det nye System hcevdede
Grundsætning om Retsforhandlingernes Offent-
lighed. Men felv om der kunde gjøres Reg-
ning paa en stadig Interesse for og Opmcerk-
somhed paa Retsplejen i hele dennes Udstrcekning
fra Befolkningens Side — hvad neppe tor forud-
sættes —, vilde hin Garanti dog ikke være tilstrcek-
kelig allerede af den Grund, at Retsplejens Of-
fentlighed selv i den nye Procesmaade ikke har
kunnet gjennemføres uden Undtagelse. Navn-
lig frrmhceves, at det har været nødvendigt


at'indromme Undersøgelsesdommeren en dis-
kretionær Befojelse til under Forundersøgelsen
i Straffesager at beslutte Retsmøders Afhol-
delse for lukkede Dore (Udkast til Lov am
Strafferetsplejen § 79). At der her saavidt
muligt maa ydes Erstatning for den ved Of»
fentlighedens Udelukkelse bortfaldne Garanti,
er indlysende, og denne Erstatning er det vist-
nok naturligst at foge i en selvstændig Rets-
fkrivers nærværelse*). Indførelfen af denne
Institution er imidlertid ikke blot af Betyd-
ning med Hensyn til Protokollationen, men
vil tillige medføre den Fordel, at det kan
undgaaes at paalægge Dommeren endel andre
Forretninger, for hvilke det er onskeligt at
befri ham, dels fordi de ikke vilde staa i god
Samklang med den ham iøvrigt tiltcenkte Stil-
ling, dels fordi Forretningsmassen ellers vilde
blive faa overvældende, at Dommeren blev
henvift til at benytte Fuldmcegtig i storre Ud-
ftrcekning, end det kan ansees for rigtigt. Fra
dette Synspunkt har man faaledes til Rets-
skriveren henlagt Oppeborslen af og Regnska-
bet for Retsgebyrer, Varetagelsen af de Thing-
lcesning og Aflysning af Dokumenter vedkom-
mende Forretninger, dog at afgjørelse af det
Spørgsmaal, om en saadan bor finde Sted, i
Tvivlstilfælde henhorer under Dommeren, samt
førelsen af Skjøde- og Pantebøgerne. Ligeledes
vil det vistnok findes naturligt, at Notarial-
forretningerne overdrages til Retsfkriveren.
Overhovedet vil man ved Indførelsen af en
scerlig Retsfkriver opnaa det Gode at faae
en Funktionær, til hvem Adskilligt kan over-
lades, som ikke passende kan henlægges til
andre Embedsmcend, og saaledes i det Hele
lette den almindelige OmSagsører af Rets« og
Administrationsforholdene **). Endelig har

man ogsaa troet, at der kunde aabnes Dom-
meren Adgang til ved Udførelfen af de ham
som Foged og Skifteforvalter paahvilende For-
retninger at benytte Retsflriverens Medhjælp,
se § 31 3 die Stykke Overfor de vcegtige
Grunde, der saaledes tale for Ansættelfen af
en særlig Retsflriver, er Bekostelighedshenfynet
den eneste Modgrund. Det er i Birkelighe-
den ogfaa kun dette Hensyn, som har fort
vor Lovgivning til efterhaanden at opgive den
i faagodtsom alle fremmede Retsforfatninger
anerkjendte Grundsætning, at Retsskriveren bor
være en fra Dommeren forffjellig Embedsmand.
Ligesom imidlertid Bekostelighedshensynet alle-
rede vil tabe en Del as sin vergt paa Grund
af den overordentlig store Indskrænkning af
Underretternes Antal, det nye System vil have
til følge, faaledes er der ogsaa andre Forhold,
som bidrage til yderligere at formindske hint
Hensyns Betydning. Da Dommeren ikke
egenhændig kan besorge Protokollationen af
Retsforhandlingerne og fremdeles ikke vil være
i Stand til selv at overkomme Skjøde- og
Pantebogemes førelse, er det navnlig indly-
sende, at der under Forudsætning af Rets-
skriverens Opgivelse maa indtrcede en Forogelse
af Dommerens Kontorholdsvederlag. Denne
Forogelse maa derhos blive temmelig betydelig,
idet alene Arbejdet ved Skjøde- og Pantebo-
gernes førelse allerede for Tiden i de fleste
Jurisdiktioner rigeligt gjør Krav paa een
Mands Krcefter og efter den nye Organisa«
tion paa Grund af Underretskredsenes Udvi-
delse vil blive meer end fordoblet. Fremdeles
vil Ansættelsen af en Retsfkriver gjøre det
muligt at opgive den bestaaende Retsvidne-
institution, som for Tiden medfører en aarlig
Udgift af ca. 50,000 Kr. Endelig skal endnu
fremhceves, at man har forudsat, at Retsfkrivemes
Lon vil kunne ansættes temmelig lavt, idet
man er gaaet ud fra, at disfe Poster i
Reglen ville beklcedes af yngre Mænd, famt at
det ikke vil være nsdvendigt at lade dem
erholde Kgl. UdNævnelse. Da det herefter ikke
kan antages, at Ansættelsen af en færlig Rets-
fkriver ved Underretterne vil medføre en vce«
sentlig Udgiftsforøgelse, har det langt over-
vejende Flertal af Kommissionens Medlemmer


været enigt om at tilrande en saadan Ord-
ning.

skjønt Anfættelsen af en særlig Rets-
skriver har gjort det muligt at fritage Dom-
meren for en ikke uvæsentlig Del af de til
Underretten henlagie Funktioner, vil han dog
ingenlunde helt kunne undvære Bistand af
Andre med Henfyn til de tilbageblivende For-
retningers Udførelse. Man har derfor ogsaa
i det føreliggende Udkast fundet det nødvendigt
at aabne Adgang til, at der paa Dommerens
Begjæring kan meddeles een eller flere Mænd
en vedvarende Konstitution til paa hans An-
svar at udføre visse Forretninger udenfor den
dommende Retspleje, nemlig Fogedforretninger
og de til Skifteforvaltningen horende Forret-
ninger. Saadan Konstitution, hvis Meddelelse
efter den nye Sagsører naturligst Tilfælder
Landsrettens Formand, kan iFølge Bestemmel-
sen iz 31 3die Stykke for det første over-
drages Retsfkrivercn, naar Landsrettens For-
mand finder at burde tage Dommerens derom
fremsætte Begjæring til følge. Herved kan
man imidlertid ikke blive staaende allerede af
den Grund, at der fom Følge af Retsskrive-
rens Medvirkning ved den dommende Rets-
pleje jævnlig paa famme Tid vil være For-
bindring baade for ham og Dommeren, medens
Udsættelse af en begjært Foged- eller Skifte-
forretning ofte kan være forbundet med
Ulempe. Hertil kommer, at der i de fleste
Jurisdiktioner cgsaa paa Grund af Forret-
ningernes Mcengde vil være Trang til flere
Fuldmcegtige, samt at de stedlige Forhold
undertiden kunne gjøre det snskeligt, at Ud-
førelsen af hine Forretninger for storre eller
mindre Dele af Retskredsen overdrages Dom-
merfuldmcegtige, fom dertil erholde Konstitution
for et bestemt Tidsrum. I Overensstemmelse
hermed fastsættes det i § 31, at Bemyndi-
gelse til paa Dommerens Ansvar at udføre
de nævnte Forretninger efter hans Begjæring
ogsaa kan meddeles andre dertil egnede mænd
enten for Tilfælde, hvor Dommeren har For-
fald, eller for et bestemt Tidsrum, hvor de
stedlige Forhold mæatte udkrcrve det, for storre
eller mindre Dele af Netkredsen. I Lighed
med, hvad der gjælder om de tilsvarende Kon-
stitutioner efter den bestaaende Ret, omfatte de

ovennævnte Bemyndigelser ogsaa Afsigelse af
Kjendelfer i de Tvistigheder, der maatte opstaa
under Forretningens Udførelse. — Hvad an-
gaar de under Retsskriveren henlagte Funk-
tioner, føre lignende Hensyn til for Notarial-
forretningernes Vedkommende at give en
tilsvarende Adgang til Benyttelse af Fuld-
mægtig.

Med Henfyn til Bestemmelsen i § 32
kan henvises til hvad der ovenfor er bemcerket
ved §§ 13 og 26.

IFølge § 33 bestemmes By- og Herreds-
kredsenes Thingsteder ved Kgl. AnSagsører. Pa-
ragrafen gaar derhos i Overensstemmelse med
de celdre førstag ud fra, at der efter Omstcen-
dighederne kan verre Grund til at tildele en
Retskreds flere Thingsteder. Paa Grund af
den store Indskrænkning af Underretternes An-
tal, som føreskriv es i § 2, vil det nemlig ofte
blive nødvendigt at danne en af de nye
Retskredse ved Sammenligning af saadannc
celdre Jurisdiktioner, iom hidtil have havt for-
skjellige Thingsteder, og disse bor da i Almin-
delighed saavidt muligt bevares, hvert for sin
Del af den nye Retskreds. Hvilke Dele «f
Kredsen der i saa Fald skal henlægges til hvert
Thingsted, og hvilket af disse der skal gjælde
for Hovedthingsted, bliver efter § 33 at fast-
sætte ved den ovennævnte AnSagsører. Det
vil paa denne Maade for en Del opnaaes,
at den paatcenkte betydelige Formindskelse af
Retskredsenes Antal ikke paafører Befolkningen
noget væscntligt foroget Besvcer med Hensyn
til Møderne for Underretten. Man vil der-
hos fremdeles kunne benytte de hidtilværende
Thing- og Arresthuse, og skjønt nogen Udvi-
delse og Ombygning af disse ikke vil kunne
undgaaes navnlig paa de Steder, hvor Lands-
retternes rejsende Afdelinger skulle holde Sam-
linger, ville Bekostningerne herved dog blive
betydeligt ringere, end hvis man overalt skulde
indrette et for hele den nye Retskreds fcelles
Thing- og Arresthus. Det ligger imidlertid i
Forholdets Natur, at den heromhandlede Un-
derinddeling af Retskredsen kun kan faae bin-
dende Betydning med Hensyn til Rettens or-
dentlige Møder. Fremdeles føreskriver § 33
i Lighed med de celdre Udkast, at Thinglcrs-
ning og Aflysning af Dokumenter for hele


Retskredsens Vedkommende skal føregaa ved
Hovedthingstedet. Kun paa dette Thingsted vil
der være et egentligt Kontor, hvor Protokollerne
kunne opbevares, de fornødne Underssgelser
anstilles og Attester samt Udskrifter meddeles.
For at lette Befolkningen Besværet ved Ind-
levering og Afhentning af Thinglcesningsdoku-
menter er det imidlertid gjort Retsfkriveren
til Pligt ved de ordentlige Retsmøder paa
ethvert Thingsted i Kredsen at modtage Doku-
menter, som indleveres til Thinglcesning eller
Aflysning, samt efter Forudbegjoering at ud-
levere thinglceste og aflyste Dokumenter. —
At Dommeren skal have Bolig ved Kredsens
Thingsted eller, naar Kredsen har flere Thing-
steder, ved Hovedthingstedet, maa selvfølgelig
tx?re den almindelige Regel. For saadanne
Tilfælde, hvor scercgne Forhold maatte gjøre
en Afvigelse herfra onfkelig, er der tillagt
Justitsministeren Bemyndigelse til at tilstede
dette.

Om Bestemmelse af Tiden for de or-
dentlige og overordentlige retsmøder gives
der i § 30 og § 34 Regler henholdsvis
for Kjøbenhavns Stadsret og de øvrige
Underretter.

IV. særlige og cxtraordinære Rettcr.

Med Hensyn til §§ 35 og 37 kan hen-
vises til de indledende Bemcerkninger til dette
Kapitel. Hvad angaaer § 36, bemcerkes, at
iFølge en rent positiv Bestemmelse i Frdn. 28.
December 1836 § 32 maa Regninger over
de ved Strandingstilfoelde foranledigede Ud-
gifter, som skulle gaa af det Bjergede, frem-
lægges og forhandles under en Ertraret, uag-
tet afgjørelsen er henlagt til Administrationen.
I Stedet for den saaledes paabudte Afholdelse
af Extraret trceder efter Udkastets § 35 et
under Politimesterens ForSæde afholdt, behsrig
Bekjendtgjort Møde, om hvilket nærmere Reg-
ler skulle gives ved AnSagsører.

V. Almindelige Bestemmelser for
Retterne.

I denne Underafdeling er der optaget de
faa Bestemmelser, som ere fcrllcs enten for
alle Retter eller dog for alle kollegialt befatte
Domstole, nemlig angaaende Formandsforret-
ningernes Besorgelse under de beskikkede For-
mænds Forfald, Retsbøgernes Indretning samt
Retsferierne. De herom givne Bestemmelser
behsve ikke nogen Forklaring.

Kapitel m. Om Dommere og Retsfkrivere m. v. I. Om Dommere.

Om Betingelserne for at kunne blive Dom-
mer gives der i §§ 41—44 Regler, der i
alt Væsentligt stemme med den gjældende
Ret. Som Undtagelse maa dog først frem-
hæves den Skcerpelse af Gramensfordrmgen
for Underdommernes Vedkommende, som
indeholdes i § 41 2det Stykke, jfr. §§ 43
og 44 sidste Stykke med Hensyn til midler-
tidig ansætte Dommere og Sættedommere.
Denne Forandring har man betragtet som en
naturlig Konsekvent« af den nye Sagsører, hvor-
efter Underdommerne saa at sige udelukkende blive
Organer for Retsplejen. Man har paa den
ene Side anset sig for fuldt berettiget til at
gaa ud fra, at den betydelige Formindskelse
af Underdommernes Antal vil bevirke, at
denne Ekjærpelse ikke vil volde Vanskeligheder
med Hensyn til Besættelsen. Paa den anden
Side maa man anse det for vigtigt, at der
haves saa betryggende Garantier som mulig
for en tilfredsstillende Losning af den Opgave
i Retsplejen, som Tilfælder Underdommerne, i
hvilken Henseende man ogsaa scerlig maa
fremhceve, at der bliver ikke faa Tilfælde, i
hvilke iFølge Lovudkastene om Retsplejen Under-
dommernes afgjørelser ere upaaankelige. Af
lignende Grunde krcever Udkastet ogsaa med


Hmsyn til Dommerfuldmægtige noget storre
personlige Garantier end den hidtil bestaaende
Ret, fe § 45.

Derncest fremhceves, at beskikkelsen af
midlertidige Dommere og Sættedommere i
de Tilfælde, hvor den ikke meddeles af
Justitsministeren, er henlagt til Landsrettens
Formand i Stedet for Amtmanden. Denne
Forandring gaar i samme Retning, som man
ogsaa i flere andre Henseender har fulgt,
nemlig at overføre til Domstolene al den
Myndighed vedkommende Retsplejen, som ikke
nødvendig maa være Regeringen (Justits-
ministeren) forbeholdt. At dette stemmer
med Grundsætningen om Domstolenes Uaf-
hcengighed, behover ikke nærmere at paavises.

§ 46 hcevder i Modsætning til den be-
staaende Praxis, at Dommered ikke blot
stal aflægges af de faste Dommere, men ogsaa
af midlertidig anfatte Dommere, sættedom-
mere samt Dommerfuldmcegtige. Hvad angaar
Edens Affattelse, er den i Christian den Fem-
tes Lou føreskrevne Formular ikke svarende til
de nu bestaaende Forhold og derhos kun be-
regnet paa saadanne Dommere, som ere egent-
lige Embedsmcend. Den fornsdne For-
andring kan efter § 46 fastsættes ved Kgl.
AnSagsører.

§§ 47-51 danne et Hele, forsaavidt de
allc omhandle følgerne af en Dommers Pligt-
overtrcedelser eller af andet Forhold fra hans
Side eller andre Omstændigheder, som komme
i Strid med Dommerkaldets Krav og For-
udsætninger. Medens de materielle Retsregler
herom ikke indeholde noget væsentligt Afvigende
fra den gjældende Ret, har Udkastet derimod,
hvad Formen angaar, under hvilken Spørgs-
maal om en Del af disse følger blive at
afgisrc, skabt en ny Sagsører, til hvilken der
utvivlsomt er Trang, naar paa den ene Side
Grundlovens Grundsætninger om Domstolenes
Uafhængighed af Regeringen stal opretholdes
og gjenemføres, men paa den anden Side
dette ikke stal nødvendiggjøre en altfor be-
sværlig og til Forholdets Natur lidet svarende
Fremgangsmaade. Disse Hensyn krceve nemlig,
at der til Domstolene selv overdrages en Til«
synsmyndigbed over Dommere, svarende til
ben, der af Regeringsmagten kan og bor ud-

oves over administrative Embedsmcend, men
som ikke, i det Mindste ikke i alle Retninger,
kan udoves af denne Statsmagt over Dom-
mere, 'uden at krcenke Principet om deres Uaf-
hcengighed, medens dog de Spørgsmaal, der
afgjøres i Kraft af en saadan Myndighed, i
Almindelighed ikke vilde egne sig ti! at blive
Gjenstand for en egentlig Retssag. En lig-
nende Vej er man ogsaa gaaet i de fleste
andre Stater, hvor Grundlovenes Anerkjendelse
af Domstolenes Uafhængighed gjørde det nod-
vendigt at opgive den tidligere af Regeringen
udovede Myndighed i faa Henseende. Man
stal scerlig her Nævne den osterrigste Lov af
21de Maj 1868 angaaende Disciplinarbe-
handling af Dommere samt deres ufrivillige
Afskedigelse eller Forflyttelse, hvilken Lov ud-
kom til Gjennemførelse af en Grundlovs-
bestemmelse om Dommermyndigheden af 21de
Decbr. 1867.

De Forhold og Omstændigheder, hvis
materielle følger og formelle Behandling ere
Gjenstand for §§ 47—51, falde i tre Klas-
ser, nemlig først Dommerens Overtrædelser af
egentlige Embedspligter, derncest andet tilreg-
neligt Forhold af Dommeren, som er i Strid
med Dommerkaldets Forudsætninger, endelig
saadanne indtrcedende Omstændigheder, der ikke
ere eller behove at være Dommeren tilregne-
lige, men som dog ophceve midlertidig eller
for bestandig Betingelserne for at kunne være
Dommer jfr. § 41, saasom at han er sat
under Tiltale for et vanærende Forhold, at
han er blevet uvederhceftig, at han paa Grund
af Aands- eller Legemssvaghed bliver ustikket
til at varetage sit Embede.

Overtrcedelse af Embedspligter paadrager
efter Omstændighederne Dommeren Ansvar til
Straf og Erstatning. De hidtil gjældende
Regler herom lader Udkastet i alt væsentligt
bestaa uforandrede, se § 47 i Beg. Imidler-
tid har man anset det for rigtigt ved denne
Lejlighed at give Bestemmelserne i Stl.s Kap.
13 om Embedsforbrydelser et noget storre
Anvendelsesområde for Dommeres Vedkom-
mende, end de nu efter rigtig Fortolkning
kunne have. Paa Grund af det Forbehold, der
indeholdes i Stl.s § 143, og hvorefter dette
Lovbud kun kommer til Anvendelse paa For-


sømmelse eller Skjødeslsshed, hvorfor Straf
ej færskilt er fastsat i Lovgivningen, beftaar
der nemlig endnu endel celdre særlige Straffe-
bud for visse Forssmmelser af Dommeren, idet
disse heller ikke ere medtagne paa Fortegnelsen
i Stl.'s §§ 308-310 over celdre ved Straffe
loven ophcevede Bud. En Rcekke saadanne,
endnu bestaaende Bud opregnes i Nellemann
Civilprocessens almindelige Del S. 199—200.
Nogle af disse ville vel af sig selv bortfalde
under den nye Proces, idet de Forhold, som
de ramme, ikke da lcengere ville kunne føre-
komme, saaledes f. Er. Straffebudet i 1—5—19
om Straffen for den Dommer, der forsommer
at tilkalde Meddomsmcend i Drabssager. Men
det gjælder ikke om dem alle. Det maa nu
erkendes, at der ingen Grund er til at bevare
disse celdre Bud, der som oftest ikke engang
ville behsve at Medføre nogen anden Straf,
end om Forholdet bedsmtes efter Stl.'s §143,
medens den sidste Bestemmelses mere elastiske
Strafferamme doz staar i bedre Overensstem-
melse med Grundsætningerne i vor nu gjæl-
dende Strafferet end den i Reglen langt sncev-
rere Ramme i hine celdre Bud. Paa disse
Betragtninger er Slutningsbestemmelsen i
§ 47 1ste Stykke grundet.

Det er imidlertid ikke enhver Overtrcedelse
af Embedspligt, der efter Lovgivningen med-
fører Straf for Dommeren. Er der kun Tale
om Forfsmmelfe eller Skjødesloshed i Gmbeds-
førelse, fordrer Stl.'s § 143 for Dommeren
som for alle andre Gmbedsmcend som Betin-
gelse for Straffen enten, at Embedsmanden
oftere stal have gjort sig skyldig deri, eller at
der er udvist grov Forssmmelse eller Skjsdes-
lsshed. Men deraf, at Loven ikke fastsætter
Straf for en Forsømmelse, der hverken er
grov eller oftere gjentaget, fslger ikke, at den
nødvendigvis stal gaa ganske ubemcerket hen.
Der vil tvertimod ofte være Grund til at
give Dommeren som enhver anden Embeds-
mand i stige Tilfælde en difciplinær Paamin-
delse. Det er derfor kun en i Forholdets
Natur grundet Regel, naar § 48 forudsætter,
at der i saadant Fald kan gives Dommeren
en Advarsel eller en Irettesættelse. Det Sceregne
ved Regelen i § 48 er Maaden, hvorpaa en

saadan Paamindelse bliver at give, hvorom
henvises til det følgende.

Naar en Dommer gjør sig skyldig i et
Forhold, som vel ikke er en Gmbedsforbry-
delfe, men som gjør ham uvcerdig til den
Agtelse og Tillid, som Dommerkaldet forud-
fætter, f. Ex. i en almindelig grov Forbry-
delse, kan han ikke lcengere være Dommer,
jfr. § 49 1ste Stykke. Dette er naturlig-
vis gjældende Ret, skjsnt Embeds Fortabelse
kun som Straf er føreskrevet for egentlige
Embedsforbrydelser. Ligeledes er det gjældende
Ret for Dommere som for andre Embeds-
mcend, at Forhold, der svcekke den for deres
Stilling nødvendige Agtelse og Tillid, kan
Medføre Afskedigelse med den Virkning, at
den pensionsberettigede Dommers Pension be-
stemmes ved Lov i Henhold til Pensionsloven
af 5te Jan. 1851 § 6 jfr. § 49 1ste Stykke.
I begge Henseender opstaar der kun for
Dommeres Vedkommende sceregne Spørgsmaal
med Hensyn til Formen for Afskedigelsen paa
Grund af Reglen i Grl.'s § 73, at Dommere
ikke kunne afsættes uden ved Dom. Endelig
krcever Sagens Natur, at der paa Grund af
sligt utilbsrligt Forhold, naar det dog er
mindre graverende, ogsaa kan indtrcede mindre
indgribendr disciplmcere Virkninger for Dom-
meren, f. Ex. Advarsel og Irettesættelse, jfr.
§§ 48 og 49. Blandt faadanne mindre ind-
gribende difciplinære følger Nævner § 49
ogsaa Unddragelse af Gmbedsindtcegter paa
bestemt Tid. Medens Straffeloven af 1866
ikke kjender denne Virkning som Straf, er
der dog vistnok al Grund til at bevare den
fom disciplinær Forholdsregel ogsaa for Dom-
mere, for at udfylde Springet mellem den
blotte Irettesættelse og Afskedigelsen, naar blot
Anvendelsen af den sker i Former, der sikre
Domstolenes Uafhcengighed.

Endelig er det ligesaa stemmende med
den gjældende Ret som nsdvendigt efter de
Fordringer, der stilles til Ansættelse som Dom-
mer, at visse senere indtrcedende Omstcendig-
heder, selv om de ikke eller ikke umiddelbart
ere Dommeren tilregnelige, maa Medføre Af-
skedigelse eller Suspension fra Embedet. De
Regler herom, fom i § 50 Nr. 3 og 4 for-


ubsættes, indeholde intet Nyt. Med Hensyn
til Virkningen af en saadan Suspension i
Henseende til Nydelsen af Gmbedsindtcegterne
forbliver det ved de gjældende Negler, se
Pl. 23. April 1813 og 14. Sept. 1830.
Hvad angaar den formelle Behandling
af de forskellige i det føregaaende nævnte
spørgsmaal, er der ingen fslelig Trang til
nye Regler, forsaavidt spørgsmaalet drejer
sig om Straf eller Erstatning paa Grund af
Dommerens Overtrædelse af Embedspligt.
Hvad Udkastets § 47 herom føreskriver, nem-
lig at Forfølgning til Straf sker ved en selv-
stamdig Straffesag, og at Erstatningsansvar
maa gjøres gjældende ved Paaanke, forsaavidt
det ikke kan paakjendes i Forbindelse med
spørgsmaal om Straf, er kun en Gjentagelse
af, hvad der er Regel efter den gjældende
Ret. Det Samme Mider om den Regel, at
Straf, naar den ej overstiger Boder, kan paæ
lægges uden selvstcendig Straffesag under
Paaanke. At denne Regel kun er fakultativ,
stemmer med Forholdets Natur. Findes
Sagen nemlig ikke klar, bliver en selv-
stcendig Straffesag under de almindelige,
fuldt betryggende Former en Nsdvendig-
hed. Det eneste Nye, som Udkastet med
Hensyn til de her omhandlede Tilfælde har
føreslaaet, er den Regel, at det under de
samme Forudsætninger, under hvilke Straf
kunde idommes under Paaanke uden selvstcen-
dig Straffesag, heller ikke skal være en Nsd-
vendighed, at en selvstcendig Straffesag i al-
mindclige Former anlægges, cm end Paa-
anke ej finder Sted, men at en lettere og
hurtigere Afgjørelse bsr kunne trceffes paa lig-
nende Maade som i Paaanketilfælde. Dertil
aabner den Sagsører en Vej, som Udkastet af
andre Grunde har indfort til Afgjørclse af en
Roekke af de her omhandlede spørgsmaal,
nemlig det af dsmmende Myndigheder udsvede
Tilsyn med Dommeren, se § 50 Nr. 1. Til-
synsmyndigheden behoves vel ikke for spørgs-
maal om egentlig Straf; men naar der af
andre Grunde er Trang til den, er det natur-
ligt at gjøre Brug af den ogsaa ved Straf i
saadanne Tilfælde, hvor dette fra ingen Side
kan have Betænkelighed, men tvertimod kan
hjælpe til en let og hurtig Afgjørelfe, hvor

denne er i Alles Interesse og i Overensstem-
melse med det Princip, der ligger til Grund
for hin Regel i Paaanketilfælde.

Gr der Tale om Overtrcedelfe af Embeds-
pligt, som ikke er af en saadan Beskaffenhed,
at den ifølge Lovgivningen paadrager Straf,
er Straffesag selvfølgelig ogsaa udelukket. An-
lægges en faadan, maa Dommeren frifindes.
At tillægge Regeringsmagtens Organer Be-
fsjelse til i saadanne Tilfælde at anvende en
disciplinær Paamindelse, maa erkjendes ikke at
være i god Samklang med Domstolenes Uas-
hcengighed. For saadanne Tilfælde er der der-
for Trang til at lægge en difcivlinær Myndig-
hed i dsmmende Myndigheders Haand, hvorved
paa den ene Side Domstolenes Uafhcengighed
respekteres, uden at det dog paa den anden
Side deraf bliver følgen, at sligt Forhold maa
gaa ganske upaaagtet hen. Dette er saaledes
det Første Tilfælde, for hvilket AnSagsøreren as
en judiciel Tilsynsmyndighed er nødvendig,
fordi der ikke gives nogen anden, principielt
rigtig Vej, ad hvilken slige Afgjørelser kunde
trceffes, jfr. § 48.

Til en faadan Tilsynsmyndighed er der
derncest i de fleste Tilfælde Trang, naar der
stal trceffes Afgjørelse om følgen af en Dom-
mers ussmmelige eller utilbsrlige Forhold eller
et Forhold, der endog svcekker eller tilintetgjør
den for hans Stilling nsdvendige Agtelse.
Forsaavidt der herunder er Tale om Afsættelse
af Dommeren, og der ikke blot er spørgs-
maal om de i Slutningen af § 50 bersrte
Tilfælde, fordrer Grundloven en retslig Af
gjørelse, hvorved erindres, at Grundlovens
midlertidige Bestemmelse Nr. 3 vil miste sin
Anvendelighed, naar nærværende Udkast bliver
Lov. Er det Forhold, hvorom Talen er, en
Forbrydelse, vil der vel under Straffesagen ved z
Siden af Straffen efter den offentlige An-
klagers Paastand tillige kunne gaa Dom for
Embedets Forbrydelse, se Udkast til Lov om
Strafferetsplejen § 3, Nr. 6. Men foruden
at det kan tcrnkes, at spørgsmaalet om denne
følge, der ikte er Straf, af cn eller anden
Grund ikke er blevet paakjendt under Straffe-
sagen, er denne Fremgangsmaade dog ikke an-
vendelig i alle her førekommende Afskedigel'es-
tilfælde. Fyldestgjørelsen af Grundlovens Be-


stemmelse vi! da kun kunne ske ad besværlige
og unaturlige Veje (en civil Domssag), hvis
der ikke aabnes Adgang til at henvende sig til
Domsmyndigheden som discipliner Myndighed
og derved faae spørgsmaalet Afgjort. Med
Hensyn til de andre, mindre indgribende di-
sciplinere Forholdsregler gjælder i denne Hen-
seende det Samme, som nys blev bemcerket am
Overtrædelser af Embedspligt, for hvilke Loven
ikke bestemmer Straf.

Hvad endelig Suspension af de i § 50
Nr. 3 ommeldte Grunde angaar, er det vel
saa, at Grundloven ikke udelukker admini-
strative Myndigheder fra at anordne en saæ
dan; men det maa dog erkjendes at være
naturligere, at Beslutningerne herom ere over«
ladte til judicielle Myndigheder, og nødvendigt
er dette ved den Afskedigelse, som omhandles
i § 50 Nr. 4, da Grundlovens Bud om-
fatter enhver Afsættelse mod Dommerens Villie.
En almindelig borgerlig Domssag er imidler-
tid i begge Tilfælde en unaturlig Vej. Og«
saa her er der derfor Trang til at kunne faae
Domstolenes Ufgjørelse som Udovelse af en
dem tilkommende Tilsynsmyndighed.

Med Hensyn til den nærmere Sagsører
af den Tilsynsmyndighed over Dommere, som
det faaledes for en Rcekke af afgjørelsers
Skyld maa ansees for rigtigt at lægge i judi-
cielle Myndigheders Haand, har man anset det
for rigtigt at gjøre en Adskillelse, eftersom
det, der føreligger, er af storre eller mindre
Betydning, — en Adskillelse, som ogsaa
andetsteds er gjort, f. Ex. i den ovenfor
Nævnte osterrigske Lov.

Naar der nemlig blot er Spørgsmaal om
at give en Dommer en Advarsel eller en
Irettesættelse for en Forsommelse, der ikke er
strafbar, eller for et utilbørligt eller usomme-
ligt Forhold, der dog ikke kan siges at svcekke
den Agtelse og Tillid, en Dommer maa have,
maa det siges at være naturligt, at Saadant
kan ske uden egentlig processuelle Former, og
at Beslutningen derom kan tages af en enkelt
Mand, nemlig Formanden for den Ret, af
hvilken Dommeren er Medlem, eller hvor denne
Regel ikke passer, Formanden for den Ret,
som han er underordnet, se herom § 48.

En Ret til at paaanke stige Beslutninger

har man derhos ikke ment, at der kunde til-
lægges Dommeren, uden altfor meget at ud-
sætte vedkommende Formands Autoritet for
at svcekkes. Derimod maatte der være Ad-
gang for Justitsministeren til at gaa til
Højesteret, naar hans Begjæring til Forman-
den for en Landsret eller for Kjøbenhavns
StadZret om at advare eller irettesætte en
Dommer var blevet afflaaet. Det gaar ikke
an, at en underordnet Rets Formand er i
Stand til at gjøre Justitsministeren ganske
vaabenlos i flige Tilfælde.

Er Spørgsmaalet, der skal afgjøres, der-
imod af mere indgribende Betydning, nemlig
i de Tilfælde, som opregnes i§ 50 Nr. 1—4,
gaar det ikke an at tage Sagen saa let. Af-
gjørelsen kan ikke lægges i Enkeltmands Haand,
en virkelig processuel Fremgangsmaade maa
finde Sted, om end denne kan være mere kort
og navnlig fsje sig mere efter Omstændig-
hedernes Krav end en almindelig Retssag.
Myndigheden til at trcesfe afgjørelse om disse
Spørgsmaal, for hvilken Udkastet forbeholder
Betegnelsen Tilsynsmyndighed, lægger § 50 i
Højesterets Haand for de ved denne Ret og
ved Landsretterne beskikkede Dommeres Ved-
kommende, til Landsretten (3: dennes Hovedafde-
ling, jfr. S 14) for Underdommernes Ved-
kommende. , At dette er stemmende med den
nye Retsorganisations Principer, behover ingen
nærmere Paavismng. Den processuelle Frem-
gangsmaade ordner § 51 2det Stykke, der
giver Retten faa fri Haand som mulig, da
Tilfældene ere saa forskelligartede, at en fcelles
fast Regel vilde være uhensigtsmæssig. Medens
der gaaes ud fra, at mundtlig Forhandling
som oftest ikke vil behoves, staar det dog til
Retten at anordne en saadan, naar det findes
hensigtsmæssigt. Med de her givne Regler
kunne iøvrigt jævnføres Udkast til Lov om
Strasseretsplejen § 414, der med Hensyn til
det Retsmiddel, der kaldes Besvcering, har lig-
nende Regler. Om Paaanke af Landsrettens
Afgjørelser i stige Tilfælde, der ikke kan ude-
lukkes, indeholder §51 sidste Stykke nærmere
Regler, der ingen Forklaring behove.

At Justitsministeren ved den offentlige An-
klager maa kunne opfordre Retten til at gjøre
Brug af sin Tilsynsmyndighed, er klart. Dette


ligger ligefrem indenfor Justitsministerens
Embedspligt, naar han antager, at et Forhold
er tilstede, fom begrunder Anvendelse af denne
Rettens Myndighed. Men ogfaa uden en saæ
dan Opfordring kan Retten gjøre Brug af
den, med mindre der er Tale om Afskedigelse
eller andet Ophor af Stillingen, i hvilket Til«
fælde det vilde ligge ganske udenfor vor offent-
lige Rets Principer at lade Domstolene af
egen Drift tage en saadan Beslutning, se
§51 1ste Stykke.

II. Om Retsskrivere.

Angaaende Retsskriveres beskikkelse, Ansvar
for Embedshandlinger osv. gives der i §§ 52
—54 Bestemmelser, som i det væsentlige
stemme med de i forrige Underafdeling om
Dommere givne Forskrifter, dog med enkelte
Forandringer, der svare til de efter den nu«
gjældende Ret bestaaende Forskelligheder mel-
lem de Nævnte Gmbedsmcend. særligt frem-
hceves, at § 54 opretholder den bestaaende
Adgang til at suspendere og afskedige Rets-
fkrivere ad administrativ Vej.

III. Om Retsbude, Stcevningsmcend m. v.

Af de her givne Bestemmelser behove kun
Reglerne i § 56 om Stcevningsmcends Be-
skiftelse nogen Forklaring. Som det vil sees,
har Udkastet i Modsætning til den nugjæl-
dende Lovgivning, hvorefter der skal beskikkes
Stcevningsmcend for hvert enkelt Sogn,
knyttet beskillingen til Retskredsene, hvilket
medfører den Lettelse for Befolkningen, at
denne kan henvende sig til hvem den vil af
de for hele Retskredsen fungerende Stcevnings-
mcend. Da det fremdeles maa ansees for
hensigtsmæssigt, at Publikum i selve Rettens
Lokaler kan finde Mænd, der have Bemyn-
digelse til at fungere som Stcevningsmcend,

har man troet at burde aabne Adgang til
Retobudenes Benyttelse i hin Egenskab, saa«
vidt det lader sig førene med deres Forhold
til Retten. I Overensstemmelse hermed fast-
sætter § 56, at de ved Landsretterne, Køben-
havns Stadsret samt By- og Herredsretterne
ansætte Retsbude kunne benyttes som Stcev-
ningsmcend for vedkommende Rets Omraade i
det Omfang og vaa den Maade, som Rettens
Formand nærmere bestemmer. De Etcevnings-
mcend, som yderligere efter Justitsministerens
Bestemmelse behsves, beskikkes for hver enkelt
Underretskreds af Landsrettens Formand. Her-
ved er man iøvrigt gaaet ud fra, at Stcev-
ningsmændenes Honorarer bor forHøjes saale-
des, at det bliver muligt ad frivillig Vej at
faae dertil egnede mænd til at overtage Be-
stillincM.

IV. Om Lon, Dagpenge m. v.

Hvad angaar de ved Retterne ansætte
Embedsmcends Lonninger, har man vel ikke
miskjendt den store Betydning, en hen-
sigtssvarende Sagsører af disse Forhold vil
have for den hele Reforms Gjennemførelfe,
men man har dog maattet anse det for at
ligge udenfor Kommissionens Opgave herom
at stille Forslag. § 59 indfkrcenker sig der-
for til at udtale, at de herhen horende Spergs-
maal forfaavidt Udkastet ikke lader den
hidtil gjældende Sagsører uberort, som ved
Hoiesteret, fastsættes ved en færlig Lov, der træder
i Kraft samtidig med nærværende Lov, medens
Bestemmelsen af de Belob, der skulle tillægges
Retterne til Bestridelse af Kontorudgifter og
Lign., henvises til Finantsloven.


Andet Afsnit. Om Nævningernes Kaldelse.

Umiddelbart efter de almindelige, for
den borgerlige Retspleje og Strafferetsplejen
fcrlles Bestemmelser om Domstolenes Sagsører
finde de Regler, der omhandle den for Straffe-
retsplejen ejendommelige Rævningeinstitution,
deres naturlige Plads. Det nærværende Ud-
kasts andet Afsnit handler derfor om Rævninger-
nes Kaldelse, Herunder indbefattes dog kun
de Regler, i Henhold til hvilke den Kreds af
mænd fastsættes, blandt hvilken Rævningeme
til hver enkelt Sag skulle udtages. " Disse
Regler ere uafhængige af den enkelte Straffe-
sags Gang og høre til den almindelige Ord- ning af Domsmagten. De Bestemmelser der«
imod, som omhandle Udtagelsen af Nævnin-
ger til den enkelte Sag blandt den forud
fastsætte Kreds af mænd, danne et Led i den
enkelte Ncrrningesag; de maatte derfor optages
i Udkastet til Loren om Strafferetsplejen og
indordnes blandt de Regler, der omhandle
Hovedforhandlingen for Rævninger, se det sidst-
Nævnte Udkasts fjerde Afsnit Kap. IV. §§
311—322. Dermed staar det videre i For-
bindelse, at ogsaa Reglerne om de Forholdet
til den enkelte Sag vedrsrende Grunde, der
gjere Rævninger inhabile, ere optagne i Ud-
kattet om Etrafferetsplcjen ligesom med Hen-
syn til Dommere og andre Rettens Perfoner,
se det Nævnte Udkasts Første Afsnit Kap. III.
Wnmet for nærværende Afsnit falder
naturlig i 4 Kapitler, af hvilke det Første
indeholder almindelige Bestemmelser med Hm-
fyn til Rævningers Kaldelse, medens de an-
dre tre i den ved Forholdets Natur angivne
følgeorden omhandle den Rcekke af Foranstalt-
ninger, ved hvilke Betingelserne for Udtagel-
sen af Rævninger til den enkelte Sag skaffes
tilstede.

Kapitel I. Almindelige Bestemmelser.

I dette Kapitel angives 1) i § 60 Grund-
trcekkene af den Fremgangsmaade, der bliver at

Følge ved Rævningernes Kaldelfe, 2) i §§ 61
—64 de Egenskaber, der udkrceves for at
kunne kaldes til Nævning, samt de Grunde,
der udelukke fra eller fritage for dette Hverv
og 3) i § 65 Rævningelistemes Betydning for
Retten og Pligten til at kaldes til Nævning.
Med Hensyn til hver af disse Grupper af
Bestemmelser skal følgende bemcerkes.

Den Fremgangsmaade, som efter Udkastet
bliver at følge ved Rævningers Kaldelse, er i
Grundtrcekkene den samme, der var føreflaaet
ogfaa i de celdre, hos os fremkomne Udkast,
og som ligeledes er anvendt i fremmede
Love, en Overensstemmelse, der vidner om, at
disse Sagsørerens Grundtrcek med nødvendig-
hed fremgaa af Forholdets Natur. Herefter
er det Grundlag, paa hvilket der bygges, Li-
ster, som optages over alle de Personer, der
have de i Loven fordrede Egenskaber for at kunne
være Nævning, og fom ikke af nogen sceregen
Grund ere udelukkede eller fritagne (Grund-
z listerne). Den nceste Akt er det aarlig gjentagne
Valg af en snevrere Kreds af Mænd blandt
de paa Grundlisterne opforte (Aarslisten). Ved
dette Valg tilsigtes det at udtage de Personer,
som paa Grund af Dygtighed, Retsindighed og
Selvstcendighed maa ansees for mest egnede
og vcerdige til nævningchvervet (jfr. Udkastets
§ 75). Af denne fnevrere Kreds udtages da
Rævningerne for hver enkelt periodisk Sam-
mentrceden af Nævningeretten ved Lodtrcekning,
og blandt de faaledes Udtagne atter Rævnin-
gerne for hver enkelt Sag, der behandles i
Samlingen, ligeledes ved Lodtrcrkning. Medens
saaledes paa de senere Trin Lodtrcekning
bliver det afgjørendc, er det et Valg, som be-
stemmer Kredsen af de Personer, mellem hvilke
Lodtrcekningen stal finde Sted. Denne Ord«
ning er trnffen selv i de Love, der stille stren-
gere Betingelser for Optagelsen paa Grund-
listerne end det føreliggende Udkast, og som
derved, i det Mindste tildels, have havt for
Dje, at kun mænd, der ere egnede til Ncev-
ningehvervet, findes paa disse Lister. Saa
meget mere er da et saadant Valg nsdvendigt,
hvor Adgangen til overhovedet at kaldes til
Nævning er udstrakt saa vidt som i det føre-
liggende Udkast. Rævningerne skulle være for-
standige Lcegmcend af Folket. Det vilde være


at give sig det blinde Tilfoelde i Vold, naar
Alt skulde bero paa en Lodtrækning blandt
dem, der iFølge Udkastet skulle opfsrcs paa
Grundlisterne. Af Vigtighed blive felvfølge-
lig herved Reglerne om, hvem der skal føre-
tage hint Valg; men derom henvises til Be-
mcerkningerne ved Udkastets § 72. Det omspurgte
Valg maa finde Sted for hver Rævninge-
kreds, d. v. s. de Dele af Landsretskredfen, som
ere henlagte til de forstjellige Steder, hvor
periodiske Msder til Straffesagers Paakjen-
delse finde Sted, fe herom Udkastets § 20.
Som det nærmere er oplyst ovenfor, er det
ved den Sagsører, at der paa forskjellige Steder
i Landretskredfen holdes Ttrafferetssamlinger,
og ved Rævningekredsenes deraf følgende rin-
gere territoriale Omraade væsentlig tilsigtet at
lette Borgerne Byrden at virke som Nævninger,
idet Hvervet ikke ffal nødvendiggjøre Ophold
paa Steder, der ligge meget langt borte fra
Hjemmet. Valget gjælder, som alt bemcerkel,
for et Nar, jfr. imidlertid herved den af prak-
tiske Hmsyn nedvendige Bestemmelse i § 79
sidste Punktum. Aarets Beregning fra 1ste
Juni til 31te Maj er ikke vilkaarlig valgt.
Den Forberedelse for Valget, som ligger i
Grundlisternes Fornyelse,, begynder efter § 67,
den 1ste Februar, hvilket Tidspunkt atter er
valgt med sagligt Hensyn til de gjældende
Regler om Folkethingsvalglisternes aarlige Be-
rigtigelse, fe Lov 12 Juli 1867 § 11, da
disse to Arter af Lister efter Udkastets Regler
ville have Saameget tilfcelles, at Arbejdet med
deres Tilvejebringelse bsr ske samtidig for at
spare Tid og Krcefter. IFølge dette Udgangs-
punkt kan Rævningeaaret ikke godt begynde
tidligere end den 1ste Juni, naar der skal
være tilstrækkelig Tid til de forstjellige Akter
der blive at føretage, jfr. Udkastets §§ 68
69, 72 og 73.

De almindelige Betingelser for at kunne
kaldes til Nævning falde ifølge § 61 sam-
men med Betingelserne for Valgret til Folke-
thinget; der tilfsjes kun en enkelt yderligere
Betingelse, som Ncrrningehvervets sceregne Be-
skaffenhed nødvendiggjør, hvorhos den for Valg-
retten gjældende Bopælsbetingelse undergaar en
i Forholdets Natur grundet Lempelse. Denne
Sagsører, der er i væsentlig Overensstemmelse

med de tidligere hos os føreliggende Forslag,
fører til, at et langt stsrre Antal Personer
anerkjendes som i og for sig egnede til Ncev-
ningehvervet, end Tilfældet er efter de fleste
nu gjældende fremmede Love. Disse have
i Reglen opstillet fom Betingelse en vis
Formue, enten ubetinget eller fom i de fleste
Fastlandsstater med Undtagelser for visse sociale
Stillinger (et førenet Formue- og Dygtigheds-
system). Herom bemcerkes nærmere Felgende:

I England gjælder et rent Cenfussystem.
En Parlamentsakt af 1825 forpligter enhver
Englcender mellem 21 og 60 Aar til at
fungere som nævning, naar han enten har
en ren aarlig Indtcrgt paa 10 K af Jord-
ejendom eller, hvis han blot er Bruger, paa
20 , eller naar han ejer Hus af en vis
Storrelse eller betaler en Fattigskat af mindst
20 L.

Den franske Lovgivning af 1808 grund-
lagde det senere mange andre Steder optagne
og videre udviklede System, hvorefter ved Siden
af en vis Census den ifelge visse Egenskaber
eller Stillinger forMødede Dygtighed kommer
i Betragtning. Foruden Medlemmerne af
de daverrende Valgkollegier og de 300 højst be-
skattede Indbyggere i Departementerne kunne
efter hin Lov ogsaa kaldes til Rævninger en
Rcrkke af GmbedZmcend, tildels dog kun
under Forudsætning af, at de nyde en Lon
af en vis Stsrrelfe, Doktorer og Licentiater
ved Fakulteterne, Medlemmer af anerkjendte
lcerde Selskaber, Notarer, Bankierer, Vezelerere,
der have loft Patent m. fl. Personer, fom
ikke hsre til nogen af disfe Klasser, kunne
kun efter Prcrfektens førstag og med Inden-
rigsministerens Billigelse opnaa som en scerlig
Gunst at optages paa Rævningelisterne. De
forskjellige politiske Omvæltninger medforte
Forandringer i disse Regler, men indtil 1848
ingen Principforandring. Baade under Re-
staurationen og under Iulimonarkiet bestod
nærningelisterne dels og navnlig af Vcelgeme
i Departementet, hvorved Fordringen om en
vis Census paa Grund af de dagjældende
Betingelser for den politiske Valgret ogsaa kom
til at gjælde her, dels af Personer af visse Klasser
(„Kapaciteter"). Faktisk var der den Forfkjel,
at under Restaurationen en Grundliste for


Departementet mod omtrent 800 Navne af
Loven forudsættes som det Regelmæssige, medens
Tallet under Iulimonarkiet ved Nedsættelsen
af Census for den politiske Valgret steg til
4 a 5000.

I Belgien fastsætte en Lov af 1838 et
lignende kombineret System. Rævninger kunde
kun være Vcelgere, der ydede en aarlig direkte
Skat, hvis Storrelse var forstjellig efter de
forjkjellige Provindser (110—250 Frs.) eller
som horte til en af de særlig Nævnte Kapæ
citetsklasser (Medlemmer af Folkereprcesenta«
tionen og af kommunale Raad, Doktorer og
Licentiater, dog ej de theologiste, offentlige
Lccger, Notarer, Sagsørere, autoriserede Veksel-
agenter og Mceglcre samt pensionerede Gm-
bedsmcend med mindst 1000 Frs. Pension).
I Stedet for denne Lov gjælder nu en Lov
af 18de Juni 1869, der forandrer Enkelt-
heder (Census fra 90 til 250 Frs.), men
ikke Systemet.

Den samme Vej er endelig Flertallet af
de gjældende Love i Tyskland gaaet. I En-
kelthederne er der mange Afvigelser. Cmsus-
fordringen er snart opstillet absolut, nemlig
faaledes, at der krcrves en Skatteydelse af en
vis Stsrrelse, forstjellig i de forfkjellige Stater
(i Preussen udenfor Rhinprovindserne 16
Thalcr Klasfeskat eller 20 Th. Statsgrundstat
eller 24 Th. næringsfkat), snart relativt saæ
ledes, at et bestemt Antal af de Højest Be-
skattede danne den Kreds, af hvilken Nævnin-
gerne vcelges (Rhinprovindserne, Hessen, Bruns-
vig, Oldenburg). Loven for Wurtemberg
rykker Censusfordringen ned til Minimum,
idet den kun kroever Adelse af en hvilken-
fomhelst direkte Statsstat. Kapacitetsklas-
serne, der ere fritagne for Censusfordringen,
ere ogsaa forfkjellige, stjsnt de vigtigste af
dem førekomme i de fleste Love paa samme
Maade (visse offentlige Stillinger, Doktorer
m. fl.). Kun een, ikke lcengere gjældende Lov,
nemlig den for Kurhessen, havde et rent Cen-
sussystem.

Ganske enkelte tyske Stater fordre foruden
den politiske Valgret kun, at Vedkommende
skal kunne lcesc og skrive. Saaledes er ogsaa
den 1873 for Dstrig indforte Sagsører. Men
Begrænsninger skjule sig dog her i Virkeligheden

i Betingelserne for den politiske Valgret, der
ikke er udstrakt saa vidt som hos os.

Et Brud med disse Systemer skete i
Frankrig ved Revolutionen af 1848. Den
almindelige politiske Valgret maatte Medføre
Konsekventfer paa dette Omraade. Desuden
havde det tidligere i Frankrig gjældende Sy-
stem verret Gjenstand for en skarp og ganske
vist ikke ubefojet Kritik. En Forandring paa
dette Omraade hsrte med til den nye Regje-
rings Program. Den gjennemfsrtes ved en
Lov af 7de August 1848. Efter denne Lov
kan enhver Franskmand, der er 30 Aar
gammel og nyder borgerlige og politiske Rettig-
heder, kaldes til Nævning, forsaavidt ingen
Udelukkelsesgrunde finde Anvendelse. Da en-
hver Franskmand, der er fyldt 21 Aar, fik den
politiske Valgret, bortfaldt altsaa alle tidligere
Census- eller Kapacitctsfordringer. Ved færlig
Bestemmelse udelukkede Loven dem, der ikke
kunde lcese eller skrive Fransk, samt Tyende.
Disse Bestemmelser bleve i det væsentlige
uforandrede ved den senere Lov under Kejser-
dsmmet af 4de Juni 1853. Det var paa
et andet Punkt, nemlig med Hensyn til Valget
blandt de paa Grundlisten opfsrte Perfoner, at
denne Lov væsentlig afveg fra Loven af 1848.
Efter Kejserdommets Fald fatte et Dekret af
14de Oktober 1870 atter Loven af 1848
i Kraft. Dette Dekret er nu aflsst ved en
Lov af 21de November 1872, der imidlertid
ogfaa opretholder Reglerne paa dette Punkt
fra Loven af 1848.

Endelig er nu ogfaa det nye Udkast til en
Retsorganisation for hele Tyskland siaaet ind
paa samme Vej som den franske Lovgivning.
Det giver Afkald paa enhver Indskrænkning
ved Formue- eller Dannelsescensus (se dette
Udkasts §§ 61 og 66, jfr. §§ 20—23). I
Motiverne bemcerkes færlig, at en Frygt for,
at Nogen, der ikke kunde lcefe eller skrive, skulde
blive kaldt til Nævning, efter de forhaanden-
værende Dannelsesforhold i Tyskland vilde være
uden Grund, saa at der ingen Anledning er til
at optage en hertil sigtende Betingelse i en
Lov for Tnfkland.

Ved "edommelfen af de saaledes skildrede

forskjellige Systemer kommer det i Betragtning,

at Adgangcn til at blive Nævning maa be.


tragtes baade fom en offentlig Ret og som en
offentlig Byrde. At den offentlige Ret ikke
udstrækkes til andre Personer end dem, der ere
i Besiddelse af den vigtigste politiske Net,
Valgret til Folkereprcrsentationen, er naturligt.
Fra dette Synspunkt er det let forklarligt, at
de Staters Love, som knytte Valgretten til en
Formuebetingelse, krcrve en lignende Betingelse
for at blive Nævning; men dette Motiv
bliver hos os uden Betydning. Det sædvan-
lige førenede Formue og Dygtighedssystem,
krcever imidlertid ordentligvis mere end dette.
Det hviler nemlig paa den Betragtning,
at der bsr opstilles saadanne Betingelser for Ad-
gangen til at blive Nævning, som i det Mindste i
Almindelighed ere egnede til at vcekke en For-
modning for, at den Paagjældende er i Be-
siddelse af de Egenskaber, der krceves til en
fyldestgørende Udførelfe af nærningehvervet.
Herefter er det ikke givet, at Retten
til at kunne blive Nævning skal udstrcekkes
til alle de Perfoner, som have den politiske
Valgret. Det forudfættes ikke og kan ikke
forudsættes om enhver Valgberettiget, at han
er egnet til selv at udføre ethvert offentligt
Hverv, og det kan navnlig ikke forudsættes med
Hensyn til det scerligt ansvarsfulde nærningc-
hverv. Denne Betragtning vilde naturligvis i
forHøjet Grad faae Betydning, hvor Valgretten
er udstrakt saa vidt som hos os. Den vilde
ogfaa være cngjørende, dersom Udtagelsen af
nævninger stulde ske ved Lodtrcekning umiddel-
bart blandt dem, der opfylde de i Loven føre-
skrevne Betingelser for at kunne kaldes til
Nævning. Naar der derimod, Førend nogen
Lodtrcrkning finder Sted, Først skal føregaa en
Sigtning ved Valg, taber den anfsrte Betragt-
ning sin Vcegt. Alle de Grunde, der ogfaa i
andre Forhold tale imod at binde et Valg
ved scrregne, af Mistillid til de Vcelgendes
fornuftige skjøn fremgaaede Valgbarhedsbetin-
gelser, blive her anvendelige. Loven vil altid
ved stige Betingelser udelukke Mange, som ere
egnede, uden dog paa nogen Maade at kunne sikre,
at alle de, der opfylde Betingelserne, ere egnede.
Det maa saaledes ansees for velbegrundet, at
Udkastet saavel positivt som negativt — bortset
fra uvæsentlige Lempelser — lader Retten til

at kunne kaldes til nævning hare samme
Udftrcekning som Valgretten til Folkethinget.
— Fra et ganske andet Standpunkt er et
Censussystem fom i England blevet forsvaret,
idet nemlig Vcegten lægges paa, at det at
kaldes til Nævning er en offentlig Byrde, der
medfører baade Udgifter og Tidstab, og fom
man derfor billigvis ikke bor paavcelte den,
der ikke har Tid eller Penge at ofre. Hertil
er at bemcerke, at det ganske vist er en Byrde
at maatte fungere som Nævning, ja Erfaringen
vifer, at denne Betragtningsmaade endog for
den almindelige førstilling bliver den overvej-
ende, navnlig efterat Nyhedens Interesse har
tabt sig. Men herpaa kan ikke begrundes
en Udelukkelse for Nogen fra Adgangen til at
blive Nævning, men kun en Fritagelse i saa-
danne Tilfælde, hvor man maa erkjende et
Krav herpaa for billig! og naturligt, saaledes
som det ogfaa nærmere er førestrevet i Ud-
kastets §§63 og 64.

Til den almindelige Regel i § 61 slutter
sig nemlig dels § 62 angaaende visse Stil-
linger, som udelukke fra nævningehvervet, dels
§§ 63 og 64 om Fritagelse for dette. Ufør-
eneligheden af de Stillinger, som § 62 an-
giver, med nærningehvervet beror paa, at en
stadelig Indflydelse af hine paa dette eller af
dette paa hine kan befrygtes. En Begrundelse
i det Enkelte af Reglen, der førekommer om-
trent paa samme Maade i fremmede Love og
i celdre danske Udkast, vil ikke findes fornøden.
Hvad Fritagelserne angaar, stjelner Udkastet
mcllem de Tilfælde, hvor Fritagelsen er hjem-
let umiddelbart ved Loven, saaledes at de paæ
gjældende Personer kun da optages paa
Grundlisterne, naar de begjære det, og dem,
hvor Fritagelsen kun kommer Vedkommende
i til Gode, naar han begjcrrer den. De Om-
stcrndigheder, som berettige til en saadan <?e-
I gjæring, opregnes i K 64. Ogfaa her vil en
i det Enkelte gaaende Redegjørelse være ufor-
noden. Reglerne ere fcellcs for de fleste- Love.
Negelen i § 63 om Fritagelse, som i Embeds
Medfor stal tages i Betragtning, er derimod
mere ejendommelig for Udkastet og de celdre
danske Udkast; den staar i Sammenhceug med
den Udstrcekning, i hrilken § 61 anerkjender


Evne til at være Nævning*). Den Klasse af
valgberettigede Borgere, som § 63 har for
Dje, nemlig de, som udelukkende eller væsent-
ligst ernære sig ved egne Hcenders Gjerning,
tor vel ingenlunde udelukkes fra Retten at
kunne kaldes til Nævning, men de have et
billigt Krav paa at fritages for Byrden ved
Rævningehvervet. Det kan nu forudsees, at
de paagjældende Personer regelmæssig ville
snfke denne Fritagelse, medens det paa den
anden Side ogsaa kan forudsees idelig at ville
blive Tilfældet, at de forfomme at indgive
Begæring derom, hvis en saadan forlanges.
Hervaa begrundes den ejendommelige Behand-
ling af denne Fritagelsesgrund. At Klassens
Gramfer ikke kunne angives paa en Maade,
der udelukker Tvivl i enkelte Tilfælde, er i
dette Forhold af liden Betydning. Til at af-
værge eller raade Bod paa Fejlgreb i Anven-
delsen af § 63 yder Udkastet aldeles tilstræk-
kelige Midler.

Ved Grundlisternes Berigtigelse faae alle
Spørgsmaal om Berettigelse til, Udelukkelse
fra eller Fritagelse for Rævningehvervet en
stiltiende eller udtrykkelig afgjørelse, udtrykkelig,
naar Kjendelse i Anledning af Paastande
eller Indsigelser er bleven afsagt, stiltiende,
forsacwidt Indsigelser ikke ere fremkomne mod
de til Eftersyn fremlagte Lister. Det Spørgs-
maal opstaar nu, hvilken Betydning der stal
tillægges dels hine Kjendelser, forsaavidt de
enten ikke i rette Tid ere blevne paaankede
eller ere afgivne endelig iFølge Paaanke, dels
Forfommelse med i rette Tid at fremsætte
Indsigelser mol) de fremlagte Lister, om hine
Kjendelser skulle have ubetinget Domskraft, og
om disse Forsømmelser skulle virke udelukkende.
Disse Spørgsmaal besvares i Udkastets § 65,
der giver en forffjellig Regel for Lifternes
Betydning med Hensyn til de Personer, som
ikke ere optagne paa den, og med Hensyn til
dem, der ere optagne, og, hvad de sidstnævnte

angaar, atter med Hensyn til Udelukkelsesgrunde
og Fritagelsesgrunde.

Der kan nemlig ingen Betcrnkeligheo være
ved at lade Listernes Berigtigelse verre endelig
afgjørende for de Personer, der ikke ere blevne
optagne. At Nogen med Urette er udeladt af
Listen, har kun en aldeles forsvindende Betyd-
ning for den enkelte Rævningesag. Gn Krcen-
kelse af Parterne i Rævningefagen kan man
derfor ikke finde i en faadan Udeladelse, og
de Personer, hvem Udkastets § 68 tillægger
Net til at tage til Gjenmcele mod en urigtig
Udeladelse, nemlig dels den Udeladte selv dels
enhver til Folkethinget valgbar Beboer af Kom-
munen, maa fornuftigvis gjøre det paa den
Maade og inden de Frister, der ere fastsætte
for dem. Forsaavidt Evnen til at være Næv-
ning først er kommen til Stede efter Grund-
listernes Berigtigelse, kan der vel ikke tales om
Forsommelse fra Vedkommendes Side; men
praktiske Henfyn krceve, at dette først kan
komme i Betragtning ved Grundlisternes For-
nyelse, forfaavidt Betingelsen ikke horer til
dem (Alder, Bopcel), hvis Indtrceden i Aarets
Lob forud kan vides, og som derfor overens-
stemmende med Valgloven 12te Juli 1867 §
10 hjemler sceregne Foranstaltninger. Ud-
kastet opstiller altsaa i § 65 1ste Stykke, at
Ingen kan optages paa Grundlifterne, efterat
disfe endelig, være sig efter eller uden Paa-
anke, ere berigtigede, fremdeles fom naturligt
Supplement hertil, at Ingen kan kaldes til
Nævning, som ikke er optagen paa Grund-
listen, ligesom det endelig er en Selvfølge, at
den, der skal kunne virke som Nævning,
ogsaa maa være optagen paa den ved Valg
fastsætte Aarsliste. Vedkommende maa natur«
ligvis ikke alene verre valgbar, men ogfaa valgt.

Hvad angaar Udelukkelsesgrunde, som
maatte være forhaanden ved dem, der ere op«
tagne paa Lifterne, er der et Hovedpunkt, hvor
Reglen nødvendigvis maa være en anden, med
Hensyn nemlig til Parterne i Rævningesagen.
At en iFølge Loven udelukket Person medvirker
som Nævning, er en Krcenkelse af Parternes
Ret, der for dem indeholder en Paaankegrund
mod Dommen, se Udkast til Lov om Strafferets-
plejen § 375 Nr. 2. Men Parterne i den
senere Sag have ikke som faadanne havt Op-


fordring, Befojelse eller tildels endog blot
faktist Mulighed til at gjøre Udelukkelsesgrunde
gjældende, Førend Sagen er bragt for Retten.
Det vilde derfor være uføreneligt med Parter-
nes Ret, om man vilde lade Grundlisternes
Berigtigelse være afgjørende for dem. Hverken
kan den udtrykkelige Kjendelse have Domskraft
for dem, ejheller kunne Fristerne virke affkjcrrende.
De maa under Sagen kunne More en hvilken-
somhelst Udelukkelsesgrund gjældende mod de
Personer, mellem hvilke Lodtrcekning til Sagen
skal finde Sted, uden Hensyn til de tidligere
ved Grundlisternes Berigtigelse stedfundne ud-
trykkelige eller stiltiende afgjørelser. Der kan
fastsættes en Frist for Parterne, inden hvilken
Indsigelsen skal gjøres gjældende; men det maa
være en Frist efter Sagens Anhcengiggjørelse. l
Reglerne om Parternes Stilling i faa Hen-,
seende høre imidlertid ikke hjemme i § 65;'
de ere givne i Udkastet til Lov om Straffe-
retsplejen s 312, jfr. §§ 16 og 18. Med den
omtalte Grundsætning vilde det vel ikke være
ligefrem uføreneligt, at Grundlisternes Berig-
tigelse iøvrigt var afgjørende ogsaa med Hen«
syn til Udelukkelsesgrunde. Men det vilde
ikke være naturligt ubetinget at fastsætte, at
vitterlig føreliggende Udelukkelsesgrunde ikke
kunde tages i Betragtning for under Sagen
og hvis Parterne fremsætte Indsigelse. Me-
dens vel de afgivne upaaankede eller iFølge
Paaanke afgivne Kjendelser bor staa fast, kun
med Forbehold af hin Parternes Ret, og me-
dens fremdeles vel den i § 68 3die Stykke
hjemlede Ret til Indsigelser maa ophore, bor
de paagjældende Myndigheder ikke være af°
fkaarne fra i Embeds Medfor at føretage Be-
rigtigelser af Listerne med Hensyn ikke blot til
senere opstaaede Udelukkelsesgrunde, men ogsaa
til saadanne, som alt førelaa tidligere, men
ikke have vieret fremdragne. Det er heller ikke
vanskeligt at gjennemføre den i § 65 2det
Stykke indeholdte Regel praktist, se herom
Reglerne i Udkastets §§ 71, 74, 78, 84,
85 og 86.

Hvad endelig angaar Fritagelsesgrunde,
kommer Hensynet til Parterne selvfølgelig ikke
i Betragtning; Listernes Berigtigelse kan her
med Føje i Regelen betragtes som afgjørende.
Kun forsaavidt Fritagelsesgrunden senere er

opstaaet, vilde dette verre ubilligt, ja endog
komme i Strid med. at flere af de i § 64
omhandlede Fritagelsesgrunde forudsættes at
opstaa efter Grundlisternes Berigtigelse. Der-
til har § 65 3 die Stykke taget Hensyn.

Kapitel II. Grundlisterne.

Reglerne om Grundlisternes Tilvejebrin-
gelse slutte sig med faa Lempelser, af hvilke
de fleste ligefrem ere paabudte ved Forholdets
Natur, til Reglerne om Valglisterne over de
til Folkethinget valgberettigede Personer i Lo-
ven af 12te Juli 1867. En udforlig Om-
tale af de enkelte Bestemmelser vil derfor
være overflodig. Det vil være tilstrækkeligt
til Sammenligning at henvise med Hensyn
til Udkastets § 66 til Valglovens §§ 8 og
19, med Hensyn til § 67 til Valglovens §§
12—14, med Hensyn til § 68 til Valglovens
§§14 og 15, og med Hensyn til § 70 til
Valglovens §§17 og 18. Kun nogle en-
kelte Punkter skulle nærmere omtales. I Ud-
kastets § 68 3 die Stykke er det fastsat, at
Indsigelser mod de udarbejdede Lister kunne
fremsættes dels af „ Enhver, fom tror uden Fojc
at være optagen paa eller udeladt af Listen",
dels af 5 enhver til Folkethinget valgbar Be-
boer af Kommuneu", som mener, at Nogen
uberettiget er optagen paa Listen, eller at nogen
til at fungere som Nævning Pligtig er udeladt.
Den til den sidste Bestemmelse svarende Regel i
Valglovens § 13 bruger her uden nogen be-
grænsende Tilfojelse Udtrykket „enhver". En
praktist betydningsfuld Indstrcenkning af Kom-
petencen til at fremfætte Indsigelser er ved
Udkastets Bestemmelse aldeles ikke tilsigtet, saæ
lidt som den kan antages at ville blive Fol-
g?n af den. Derfor er det ogsaa valgt at
henvise til den med et tidligere Alderstrin
indtrcedende Valgbarhed til Folkethinget i Ste-
det for til Valgberettigelsen. Meningen er kun
at faststaa en Gramse, som stemmer med det
føreliggende offentligretlige Forholds Natur, og


som derfor ogsaa stemmer med Tanken i
Valgloven, selv om man ikke ad Fortolknin-
gens Vej tor opstille den her. For det Til-
fælde, som ej er utcenkeligt, at denne Adgang
til Indsigelser vil blive benyttet i mere ud-
strakt Omfang ved Rævningelisterne, er det
ikke uden Interesse, at mulige Tvivl om
Kompetencen til al fremsætte dem afstjeeres
ved en bestemt og let anvendelig Regel i
Loven.

En vigtigere Afvigelse fra Valgloven in-
deholde Udkastets Bestemmelser om Retsmidler
mod Kommunalbestyrelsens Kjendelser angaæ
ende fremkomne Indsigelser. Som bekjendt
er efter Valgloven en Kjendelse, som gaar
ud paa, at en Person stal optages eller for-
blive paa Valglisterne, uomstsdelig. Valg-
loven hjemler i § 20 kun den, hvem Valgret
ved Kjendelse er ncegtet, et Retsmiddel heri-
mod; dette bestaar i, at han kan indbringe
spørgsmaalet for Domstolene med Adgang
til Appel. Det gaar nu for det første ikke
an her, hvor der er Spørgsmaal om Noget,
der ligesaa meget er en Byrde som en Net,
at afskjcrre den fra ethvert Retsmiddel, der
mod sin Paastand er optagen paa Grund-
listen. Og det stemmer fremdeles med For-
holdets Natur her, at ogsaa de, der have
fremsat Indsigelse imod andre Personers Ude-
ladelse af eller Optagelse paa Listerne, kunne
Paaanke den Kjendelse, der har forkastet den
af dem fremsætte Indsigelse. Men dernæst
vilde det af flere Grunde her være uhensigts-
mæssigt at anvise Spørgsmaalets Indbringelse
for Domstolene som Retsmidlet mod de om-
spurgte Kjendelser. For det første kan det
let tcenkes, at den endelige Dom i en slig
Sag først faldt, efterat Aarslisten var fastsat,
hvilket stal være sket inden den 1ste Juni.
Gaar da Dommen ud paa, at en Person stal
optages paa Grundlisterne, der ikke var det,
da Aarslisten blev fastsat, vilde Dommen en-
ten blive betydningslog eller der maatte op-
staa spørgsmaal om en Omgjørelse af Aars-
listen og senere Akter, der vilde fremkalde For-
viklinger uden tilsvarende Nytte. I de Til-
fælde, hvor Dommen anordnede en Optagelse
Paa Listen eller forkastede en Udelukkelse, og
hvor dette forte tis, at den Paagjældende vir-

kelig blev kaldet til at medvirke i en Sag,
vilde det kunne ansees for tvivlsomt, om det
stemmer med rigtige processuelle Grundsæt-
ninger, mod en stig Dom at tillægge Parterne
Ret til at rejse Indsigelser for nævningeretten.
Skulde imidlertid dette ikke tilstedes, men
Evnen til at fungere som Nævning være paa
en for Parterne i Straffesagen bindende
Maade Afgjort ved Dommen, vilde det oven-
for omtalte unaturlige Resultat indtrccde, at
Parterne somsaadanne ikke havde havt Lejlig-
hed til at blive horte angaaende et deres In-
teresser faa nært berorende spørgsmaal, for-
end Afgjørelsen blev truffen. Den Paaanke
af Kommunalbestyrelsens Kjendelse til Udval-
get for Aarslistens Dannelse, som Udkastet
sætter i Stedet for Adgang til at bringe
Spørgsmaalet for Domstolene, er derfor næ
turligere; navnlig vil der herefter ikke opstaa
Tvivl om den retlige Betydning af Udvalgets
Afgjørelser overfor Parterne i den senere Ncev-
ningesag.

Den i § 71 givne Regel staar i For-
bindelse med Reglen i § 65 2det Stykke.
Skal Orden i Fremgangsmaaden bevares, kan
Kommunalbestyrelsen ikke selv føretage de om-
handlede Rettelser i Grundlisterne; men den
stal i alle Tilfælde, hvor det kan have Inter-
esse, gjøre hvad der staar i dens Magt, for
at Udvalget til Aarslistens Dannelse kan
føretage den.

Kapitel III. nævningekredsens Aarsliste.

Fastsættelsen af Aarslisten eller Listen
over den snevrere Kreds af Mænd, blandt
hvilke i Rævningeaarets Lob Rævningerne til
hver enkelt Sag skulle udtages ved Lodtrcek-
ninger, sker, som tidligere omtalt, ved Valg
blandt de paa Grundlisterne opforte Mænd.
Det spørgsmaal opstaar nu, hvem der stal
i føretage disse Valg. Det er klart, at dette
spørgsmaal er mindst af lige saa stor Be-
tydning for Institutionen som det ovenfor


omtalte Spørgsmaal om Udstrækningen af
Evnen til at kunne være (9: vcelges til)
Nævning. Det her føreliggende spørgsmaal
kan loses paa en Maade, som gjør det ncesten
illusorisk, at Grundlisterne optage det storst
mulige Antal Borgere, saaledes f. Ex. som
Tilfældet var efter den franske Lov af 4de
Juni 1853, der vel beholdt det brede Grund-
lag, som Loven af 1848 havde skabt, men
lagde Valget i Hcenderne udelukkende paa
Regjeringens Embedsmand. Med Rette har
derfor den almindelige Opmcerkfomhed med
ligesaa stor Styrke fcestet sig ved denne anden
Hovedbestanddel af Reglerne om Nævningernes
Kaldelse, og en Oversigt over de Veje, som
de vigtigste, fremmede Lovgivninger ere gaaede
paa dette Punkt, fortjener lige saa fuldt en
Plads her som ved Spørgsmaalet om Grund-
listernes Udstrækning.

I England vcelges Rævningerne for Aaret
blandt de paa Grundlisterne opforte Mænd
(„Iurvbogen for Aaret") af Sheriffen.

Den franske Lovgivning af 1808 overlod
Valget til Prcefekten. Herved blev det ogsaa
under Restaurationen og under Iulimonarkiet
(Lov 2. Maj 1827). I Virkeligheden blev
Prcefektens Magt dog langt stsrre i den
sidst Nævnte Periode end i den Første. I
denne var nemlig Grundlistens Tal begrænset
c. 800 Navne) og omvendt Tallet af dem,
der skulde vcelges for Aaret, forholdsvis
betydeligt (300), medens det samtidig var
Regel, at de samme Navne ikke maatte føre-
komme paa Aarslisten 2 Aar i Trcek, saa at en-
hver paa Grundlisten optagen Person i Virke-
ligheden kom til Optagelse paa Aarslisten
efter Omgang (hvert tredie eller fjerde Aar).
Men efterat Grundlifternes Tal under Iuli-
monarkiet var steget til mere end det tredcb-
belte, gjenvandt Prcrfekterne al den Magt, som
de faktisk tidligere vare udelukkede fra. Et
helt nyt System fulgte Loven af 7 de Au g. 1848.
Det var Lovgiverens Villie at unddrage Regje-
ringens Embedsmcend den tidligere udsvede
Indflydelse paa Nævningcvalget. Grundlisterne
for Departementerne indeholdt nu mange Tu-
sinde Valgbare. Aarslisten skulde indeholde
1500 Navne. Disse fordeltes mellem De-

partementets Kantoner i Forhold til deres
Andel i Tallet paa Grundlisterne, og Valget
skete derncest ved en Kommission for hvert
Kanton, sammensat af valgte Repræsentanter
for Kommuneraadene og Fredsdommerne.
Men ved Kejserdømmets Lov af 4de Juni
1853 tilfaldt Magten i det Væsentlige atter
Regjeringens Organer. Valget føregik nu i
to Trin, idet et kantonalt Udvalg føretog en
første Sigtelse, et Udvalg for Arrondissementet

! det endelige Valg blandt de tilbageblevne Navne.
Men begge Udvalg vare udelukkende sammen-

! sætte af regjeringsoalgte Gmbedsmcend, dels
administrative dels judicielle. Efterat Dekretet
af 14de Oktober 1870 atter havde sat Loven
af 1848 i Kraft, er nu en ny Sagsører
givet ved Loven af 21de November 1872.
Denne bibeholder de to Kommissioner fra
Loven af 1853, men forandrer deres Sam-
mensætning. Den forberedende Kommission
er i Kantoner, der kun udgjøre een Kommune,
sammensat af Fredsdommeren og hans Sup-
pleanter, af Kommunens Maire og to Med-
lemmer af Kommuneraadet, valgte af dette.
Indbefatter Kantonet flere Kommuner, indtrcede
alle Mairene for disse, men ingen Medlemmer
fra Kommuneraadene. Det Udvalg, der føre-
tager det endelige Valg, og som iøvrigt ikke
er bundet til de Navne, det forberedende Ud-
valg har optaget, indbefatter alle Fredsdom-
merne og alle « eou86i11er8 Zenemux» i Arron-
dissementet under ForSæde af Prcesidenten for
Kollegialretten i Første Instants (Is xreMsnt
Hu triduual civil).

Ogsaa i Belgien sker Valget i to Trin,
men udelukkende ved judicielle Embedsmcend.
Loven af 15de Maj 1838 overlader For-
manden for Kollegialretten i første Instants
med to andre Medlemmer af Retten at ned-
sætte Tallet paa Grundlisterne til det Halve.
Det endelige Valg ster ved Appellationsrettens
Prcesident med to Underprcesidenter ved yder-
ligere Nedsættelse med en Halvdel. Denne
Valgmaade opretholdes ved Loven af 18de
Juni 1869, der føreskriver, at begge Reduk-
tionerne skulle føretages i et Retsmøde, efter
at le luiniMre pudlic (Statsanklageren) er
hort.


I de tyske, for Tiden gjældende Love ere
forfkjellige Valgmaader fulgte. I Preussens
celdre Provindser og i Hesfen-Darmstadt er Valget
lagt i Hcenderne paa administrative Statsmyn-
digheder, henholdsvis Regeringsprcrsidenten og
Provindsialdirektionen. I de ny erhvervede
preussiske Provinser samt i Brunsvig og An-
halt er Valget tildelt Domstolene, enten en
Højere Rets Formand alene eller et Retskolle-
gium. I de andre tyske Stater endelig finder
en Medvirkning Sted af Organer for den
kommunale Selvstyrelse. I de sachsiske Hertug-
dsmmer sker faaledes Valget ved et Udvalg,
bestaaende af Underdommeren og et Antal af
kommunale Raad valgte Medlemmer; i Wu'r-
tcmberg ligeledes, men Dommeren har her
kun raadgivende Stemme. I Vaden og et
Par Smaastater sker Valget umiddelbart af
kommunale Raad. I Bajern sker Valget i
to Trin; paa det første Trin medvirke valgte
Mænd fra Kommunerne; det endelige Valg
tilkommer det kommunale Raad for Kredsen.
I Kongeriget Sachsen dannes til Valget en
Kommission af en Dommer, en Regjerings-
embedsmand og Kommuneførstandere, der imid-
lertid udpeges af Dommeren.

særlig skal endnu kun fremhceves
Sagsøreren efter den nye ostrigste Lov og efter i
det tyste Udkast til en fcelles Lov. Efter den j
ostrigste Lov stal den Kommuneførstander, der
udarbejder Grundlisten, tillige udpege de Mænd,
hvem han færlig vil henlede Opmærksomheden
paa. Selve Valget sker af en Kommission,
i hvilken indtrcede alle Kredsens Underdommere
og ligesaa mange Repræsentanter for Kred-
sens Kommuner, een for hver Underretskreds.:
Ifølge det tyske Udkast stal Valget ske i
to Trin. Gt Udvalg, bestaaende af Under-
dommeren (Amtsrichter) som Formand, en ad- i
ministrativ Embedsmand og 5 Tillidsmcend,
der vcelges af Dommeren, navnlig blandt Med-
lem'.ner af kommunale Raad, dog at det bliver
de enkelte Landes Lovgivningsmagt forbeholdt
at overlade Valget til kommunale Raad, af-
fatter en Forzlagsliste, der indeholder 3 Gange
saa mange Navne, som der falder Rævninger
paa vedkommende Distrikt. Paa Grundlag
af disse Forslagslister udtages Nævningerne
til Aarslisten af Kollegialretten i Første In-

stants (Landgericht) i et Retsmøde, hvori
Rettens Formand og 4 andre Medlemmer af
Retten deltage.

Den givne Oversigt viser, at der kan
sondres mellem fire forskjellige Systemer, tre,
der lægge Valget enten udelukkende i Hcen-
derne paa administrative Statsembedsmcend
eller Domstolene eller Repræsentanter for den
kommunale Selvstyrelse, og et fjerde, der
krcever Medvirkning af flere af disfe Faktorer.

At lægge Valget i Hcenderne paa ad-
ministrative Statsembedsmcend er en Frem«
gangsmaade, der allevegne, hvor det har
været anvendt, har vakt Uvillie, og med
Rette. Det sikrer ikke Rævningerne den Uaf-
hængighed af Regeringen, fom Institutionens
væsen krcever. I Frankrig er dette System
nu ogsaa opgivet, og efter det nye tyste Udkast
kan det forudsees, at dets Dage ogsaa ere talte
i Tyskland, hvor det har gjaldt og endnu
gjælder i det betydelige Omraade, der horer
til Preussens celdre Provindser.

lægges Valget i Hcenderne paa Dom-
stolene, er der sikret Rævningerne Uafhængig-
hed af Regeringsmagten; det maa end videre
erkjendes, at Dommere færlig have Blik
for de Egenskaber, som maa snskes hos
Nævnmgen, fordi Hvervet gaar ud paa
Medvirkning ved Retsplejen. Men da Ncev«
ningerne dog skulle tilføre Retterne et nyt,
ejendommeligt Element, strider det mod Insti-
tutionens væsen at føreskrive en Valgmaade,
der indeholde den Fare, at Rævningerne blot
blive de retskyndige Dommeres fsjelige Red-
skaber. Fra dette Synspunkt kritiserer med
Grund den franske Forfatter Emile Flourens
i et prisbelsnnet Skrift »0lMiii8atioii ^u6i-
ciaii'6 st a6miiii8tmtiv6 cls la, tranes 6t 6«
la Vsi^us, 1814—1875«, ikke blot den
belgiske Sagsører, men ogsaa den nyeste franske,
der bryder Ligevcegten mellem de kommunale
Medlemmer og Dommerne ved at overdrage
ForSædet i den endelige Valgkommission til
Prcesidenten for Is tridunal civil.

Hvad endelig de af Statsembedsmcend
ganske uafhcengige Valg af nævninger angaar,
stal det først bemcerkes, at ingen Lovgivning
har tcenkt paa at lade Valget føregaa paa
lignende Maade som Valgene til de politiske


eller kommunale Forsamlinger ved umiddelbar j
Afstemning af samtlige politist eller kommunalt
Valgberettigede. Derom kan der fornuftigvis
heller ikke være Tale. Det kommer ved
Rævningehvervets Udførelse efter dets Tanke'
alene an paa Rævningens førstandighed,
Retsindighed og felvstcendige Karakter, ikke
tillige paa den Overensstemmelse i Grund-
opfattelsen med verlgerne, hvorom der bliver
og maa blive Tale ved Valg til hine
Forsamlinger. nævningehvervet i Almin-
delighed tilsteder kun eet Grundsynspunkt: Ret-
færdighed. Afvigende Opfattelser blive forsi
tomkelige i de enkelte Sager; men om disse
føreligger Intet paa den Tid^ da Valget finder
Sted, saa at der ikke kan blive Spørgsmaal
om et Hensyn til disse ved Valget, selv om
det var tilstedeligt ved Valget at tage Hensyn
til, hvorledes en Person forMødedes at stille
sig til en bestemt Sags afgjørelse. Et Sy-
stem, der udelukker baade administrative og
judicielle Embedsmand fra Medvirkning, kan
kun ordnes saaledes, at Valget lægges i Hin-
derne paa kommunale Raad eller Udvalg,
fremgaaede as disse. Utvivlsomt sikrer dette
System en Rcekke af de Betingelser, som maa
udkrceves hos Rævningerne, og der kan ikke
være Tvivl om, at en væsentlig Medvirkning
af saadanne kommunale Organer bor finde
Sted. Rævningehvervets Ejendommelighed,
Medvirkning ved Retsplejen, medfører imidler-
tid, at det maa ansees for meget onsteligt,
at ogsaa Dommerne have Indflydelse paa
Valget, kun at denne Indflydelse ikke bliver
overvejende.

Man føres faaledes til at anerkjende som
den mest tilfredsstillende Sagsører et blandet
System, der sikrer dels Organer for den
kommunale Selvstyrelse dels Dommere Ind-
flydelse paa Valget, medens der mangler
Grund til ogsaa at give administrative Stats-
cmbedsmænd som saadanne Adgang til Med-
virkning. I denne Retning gaa ogsaa — som
det sees — de fleste nyere Love, med stsrre eller
mindre Held i Udførelsen. Skal nu det ene
Element ikke have Oververgten over det andet,
bor Valgkommissionen sammensættes af et
lige Antal Mænd fra begge Elementer, og
ForSædet maa overdrages til en paa scerlig

Maade tilkaldt Mand. Da de særlige danske
Forhold ikke indeholde nogen Grund til at
lade Valget føregaa i to Trin, er Kommis-
sionen ved disse Betragtninger fsrt til det
Forflag, som indeholdes i Udkastets §72.
Det adstiller sig derved fra de tidligere Udkast
hos os, at Udvalget er føreslaaet at skulle
bestaa af 5 mænd i Stedet for af tre.
De to Medlemmer, man har førestaaet at
foroge Udvalget med, ere de to af Landsrettens
Formand valgte Mænd. Derved sikres der
Domstolene den Medvirkning, hvorpaa de efter
Forholdets Natur have Krav. Bortset herfra
turde ogsaa et Antal af tre Mænd være
mindre, end det kunde anfees for hensigts-
mcessigt at føreskrive. Iøvrigt bibeholdes de
celdre Udkasts Negler for Valgkommissionens
Sammensætning, saaledes at to mænd vcelges,
henholdsvis af Kredsens Amtsraad og Kjob-
stadkommunalbestyrelser, efter Regler, der ncev-
mere fastsættes af Justitsministeren, medens
en Tredie, Udvalgets Formand, beskikkes af
Kongen. Det behsver ingen nærmere Begrun-
delse, at Indtrcedelsen i Udvalget af en saa-
ledes beskikket Formand paa den ene Side
stemmer med vore Forhold, paa den anden
Side aldeles ikke kan vcekke nogenfonchelst Frygt
for uberettiget Indflydelse fra Administrationens
Side paa Valget.

Udvalgets Opgave er en dobbelt. Den
første, men mere underordnede, bestaar i at
afgjøre Cporgsmaal vedrorende Grundlisterne,
som ere førelagte, det være sig umiddelbart
eller iFølge Paaanke. De herhenhorende Be-
stemmelser i §§ 73 og 74 ere i alt væsent-
ligt tidligere begrundede. At Udvalgets Møder
for saa vidt ere offentlige, er en Regel, som vil
findes naturlig. Den anden og egentlige
Opgave er Fastsættelsen af Aarslisten. Tal-
let af nævninger, der opføres paa Aarslistcn,
er for Kjøbenhavn sat til 600 med Hcnsyn
til, at der her hver Maaned stal finde Næv-
ningeretssamlinger Sted, se Udkastets § 20
2det Stykke. Tallet for de andre Rævninge-
kredse er sat til 200; her finde kun 4 Næv-
ningeretssamlinger Sted i Aarets Lob, se Ud-
kastets § 20 3 die og 4de Stykke. Herved
jævnføres Bestemmelserne i § 79 om Antal-
let af de mænd, der udtages til hver Sam-


ling, jfrt. med §§ 64 Nr. 9. 80 og 91.
At Rævningebyrdens ligelige Fordeling mellem
de forfkjellige Kommuner er et Hensyn, der
kun kan komme i Betragtning i anden Rcrkke,
fe § 75, behsver ingen Begrundelse. Lige-
ledes vil det findes stemmende med Forholdets
Natur, at Udvalgets Møde ved føretagelsen
af Valget ikke er offentligt. Reglerne i § 76
forklare fig selv.

Kapitel iv. Nævningerne for den enkelte Samling

Blandt de paa Aarslisten optagne Perso-
ner udtages Nævningerne til hver enkelt Sam-
ling ved Lodtrækning. Bestemmelserne i dette
Kapitel herom og om hvad dermed videre staar
i Forbindelse, ere i det Hele taget af den
Karakter, at de ikke trænge til nogen udforlig
Redegjørelsc. Bestemmelserne kunne henføres
til 3 Grupper, nemlig: 1) §§ 77—81, i
hvilke Udvalget til Aarsliftens Dannelse for-
udsættes at være i Virksomhed, 2) §§ 82—
85, hvor alene Udvalgets Formand forudsæt-
tes handlende, og 3) §§86—93, hvor de vi-
dere Foranstaltninger forudsættes gaaede over
i Retten og dens Formands Haand.

Ved den første Gruppe af Bestemmelser
stal der blot med Henfyn til Reglen i § 79
bemcerkes, at den der indforte Adskillelse mel-
lem to Lifter, en over HovedNævnmger, en
over Hjælpenævninger, er fcrdvanlig og anbe-
fales ved den Betragtning, at paa ten ene
Side det Antal af 30, fom optages paa Ho-
vedlistcn, regelmæssig tor antages at ville blive
tilstrækkeligt, idet der endog er beregnet et
Onersknd over det Antal, som vil kunne ud-
krawes til Lodtrækning til en enkelt meget
stor Sag, nemlig 28, se Udkastet til Lov om
Straffcretsplejcn § 314, men at det paa den
anden Side er nødvendigt faavidt muligt at
betrygge sig mod den Omstændighed, at hint
Antal dog maatte vise sig utilstrækkeligt.
Hjælpenævningerne maa selvfslgclig tages blandt
dem, der bo i Nccrbeden af det Sted, hvor
Retten holdes, og det er derfor nedvendigt, at
Lodtrækningen af dem sker først.

Gjenparter af Listerne maa meddeles ikke

blot Rettens Formand, men ogsaa Parterne,
for at de kunne sættes i Stand til at benytte
deres Ret dels til at gjøre Indsigelser paa
Grund af Udelukkelsesgrunde, jfr. Udkast til
Lov om Strafferetsplejen § 312, dels til at
forkaste Rævninger, jfr. det noevnte Udkast §§
315—317. Meddelelsen til de sigtede Per-
soner og til mulige private Anklagere, kan
ikke gives, Førend det om hver enkelt Sag er
bestemt, at den skal for Nævningeret, og Ud-
valget derefter har faaet fornøden Meddelelse
om Samlingen med eller uden Bestemmelse
af Dagen, i hvilken Sagen skal forhandles,
fe det noevnte Udkast § 263. Da nu denne
Bestemmelse ikke behover at finde Sted tidli-
gere, end at der kan gives den Sigtede 1
Uges Varsel til Samlingen eller Dagen, kan
der ikke gives den Sigtede Krav paa tidligere
Meddelelse end 6 Dage fer Samlingen eller
Dagen, til hvilken Indstcevning er sket. Er
Indstavningen sket med kortere Varsel, hvilket
imidlertid kun kan ske med den Sigtedes Sam-
tykke, jfr. det Nævnte Udkast § 262, maa
Meddele lfesfristen afkortes paa tilfvarende
Maade.

Naar der, efterat Lodtrækningen har
fundet Sted og Formanden har beforget de i
§ 82 ommeldte Indkaldelser og Tilsigelser,
maatte indtrcede lovhjemlede Grunde til Fri-
tagelse eller Forfald for nogen af Nævnin-
gerne, eller Udclukkelsesgrunde komme for Da-
gen, vilde det være befverrligt, ofte umuligt,
at faae de fornødne Suppleringer føretagne ved
Udvalget. Paa den anden Side vilde det
medføre Forhalinger og andre Ulemper, om
Suppleringen nødvendig maatte jke ved Retten
efter Neglen i § 99. Udkastet har derfor lagt
den i Udvalgets Formands Haand, faalcenge
indtil Sagen gaar over til Retten og dens
Formand. Herved er der i og for sig ingen
Betænkelighed, kun at Gyldigheden af Udvalgs-
formandens afgjørelse om Udelukkelser og Fri-
tagelser indskrænkes til den førestaaende Retr-
samling, se § 84 sidste Stykke. Ogsaa maa
de negative Nfgjørelser Kun betragtes fom be-
stemmende for hans Handlemaade, medens de
iøvrigt henvises til Retten, sc § 84 3die
Stykke. Grundsætningen er nemlig, at Afgjø-
relfer med Hensyn til Aarslisten alene knnnc


trceffes af Udvalget, afgjørelscr med Hensyn
til Samlingslisterne dels af Udvalget, dels
fra det i § 83 ommeldte Tidspunkt af Retten,
se § 86; den Befojelse til at træffe Afgjs-
relser, som af praktiske Grunde for et Mellem-
tidsrum tillægges Udvalgets Formand, bsr ej
udstrcekkes videre end fornødent, for at ikke
Suppleringen ved ny Lodtrækning skal udsæt-
tes; den bor derefter indskrænkes til en Ret
ti! at beslutte Udslettelse af Samlingslisterne
og føretage den nødvendige Suppleringslod-
trcrkning. Selvfølgelig maa ogsaa ved disse
supplerende Lodtrækninger Fristerne i §§ 81
og 82 forkortes saa meget, som nødvendighc-
den byder, se § 84 2det Stykke. At de faae
den Nærmerede Lcrngde, har ikke den vergt,
at hele Sagen bor udsættes derefter, jfr. og-
saa § 90.

Dagen for Retssamlingms Begyndelse til-
stillcs alle vedkommende Aktstykker Rettens
Formand (§ 85). og alle videre Foranstaltnin-
ger med Henfyn til Samlingslistcrne gaa nu
over til Retten og dens Formand. Rettens
sinnktioner herved ere ganske ensartede med
Udvalgets, se §§ 86 og 90, og Afgjørelserne
efter § 86 ere derfor ogsaa upaaankelige, men
have alene Gyldighed for den løbende Sam-
ling. Forskjellige fra de Samlingslisterne
vedrsrende afgjørelser, fom omtales i § 86,
ere de afgjørelser, fom Retten trceffer, naar
Indsigelser mod en nævning fremkomme fra
Parternes Side under en enkelt Sag, se Ud-
kast til Lov om Strafferetsplejen § 312. En
afgjørelse efter § 86, der ikke anerkender en
Udtlukkelsesgrund, hindrerikke Parterne fra i de
cfterhaanden førekommende Sager at rejfe Ind-
sigelse, Noget, hvortil i det Mindste den Sigtede
og private Anklagere ikke tidligere have havt
Lejlighed, og efter kontradiktorisk Forhandling
faae det Afgjort ved en Kjendelse, der ikke ube-
tiuget er unddragen Paaanke.

Den i § 87 for Nævninger, der udeblive
uden lovligt Forfalds bestemte Straf vil ikke
findes for hej, naar Hensyn tages til de me-
get store Ulemper, der ved Udeblivelsen let
kunne foraarsages. Ved Samlingens Slut-
ning paahviler der Rettens Formand de i §§

91 og 93 omtalte Pligter. Med Hensyn til
Reglerne i § 92 bemcerkes, at det er en i
alle Lovgivninger anerkjendt, undtagelsesfri
Regel, at nævninger i Straffesager ikke faae
Godtgjørelfe. Deres Hverv er, som det ofte
hedder, et Wreshverv; det er tillige en offent-
lig Byrde, fom maa boeres for Samfundets
Skyld*). De, der ikke kunne bcere denne
Byrde, bor fritages for Rævningehvervet, jfr.
Udkastets § 63. Derimod gire endel Lov-
givninger, nu ogsaa det nye tyste Udkast, næv-
ninger, der bo i en vis Afstand fra Rettens
Sæde, Krav paa Erstatning af Rejseomkost-
ninger. Dette maa erkjendes for billigt
Skulde der i aldeles sceregne Tilfælde være
Grund til at yde nævninger mere, maatte
Bestemmelse derom træffes ad overordentlig
Vej.

Tredie Afsnit. Om den offentlige Anklagemyndigheds
Sagsører.

Skjsnt Udkastet til Lov om den borger-
lige Retspleje undtagelsesvis har overdraget
den Myndighed, hvis Sagsører er Gjenstand
for Bestemmelserne i ncrrværende Kapitel, Ud-
førelsen af visse færegne Hverv i denne Gren
af Retsplejen, er denne Myndigheds Hoved-
virksomhed dog knyttet til Strafferetsplejen
under den nye Sagsører. Det er denne, der
gjør dens Oprettelse til en nødvendighed, lige-
som det er dens Virksomhed i denne Retning,
der har bestemt dens Navn.


Det nye Princip i Strafferetsplejen, der
gjør Oprettelsen af en færegen offentlig An-
klagemyndighed nsdvendig, er Anklageprincipet.
Det er i Motiverne til Udkastet til Lov om
Strasseretsplejen ncrrmere paavist (se Side 24),
at dette Princip, hvis Gjennemførelse er et af
HovedSpørgsmaalene i den nye Sagsører af
Strafferetsplejen, med Nødvendighed krcever
sceregne, fra Domstolene adst'ilte offentlige
Organer for den offentlige Anklage. Men
skal der kunne regnes paa tilnærmelsesvis at
faae den Opgave lsst, som den nye Strafferets-
pleje vil krceve lsst af den offentlige Anklager,
kan der ikke være Tale om i Almindelighed
at henlægge dette Hverv under nogen Myn-
dighed, som ved Siden heraf har andre, lige-
saa væsentlige Opgaver at fyldestgjøre. Det
maatte hos os, som allevegne, hvor man ind-
rettede en Anklageproces med offentlig Forfolg-
ning, blive en uundgaaelig nødvendighed at
danne en ny sceregen Myndighed, der kunde
overtage dette Hverv i alle ikke ganske ubety-
delige Sager, en Myndigbed, der svarede til
Is ruilliMrs pudlie i Frankrig og die Staats-
anwaltschaft i Tyskland. Denne nødvendig-
hed gjør sig gjældende med desto storre
Styrke, i jo Højere Grad Anklageprincipet
virkelig gjennemføres. Da dette nu er sket i
stsrre Omfang, end hidtil har været sædvanligt,
ved Kommissionens Udkast til en Lov om
Strafferetsplejen, gjælder det ganske færligt
cm dette Udkast, at dets hele Sagsører er
bygget paa den Forudsætning, at en saadan
Myndighed oprettes, som Bestemmelserne i det
føreliggende Afsnit nærmere ordner.

Den Opgave, som iFølge Anklageprincipet
Tilfælder den offentlige Anklagemyndigheds
Organer, indbefatter Fremskaffelse af de Op-
lysninger, som ere nødvendige til at rejse An-
klage for den dommende Ret, derunder Paæ
kaldelse af den Medvirkning af Undersøgelses-
dommeren, som Loven hjemler, dernæst Beslut-
ning om Anklagen og dennes Formulering
overensstemmende med de langt strengere For-
bringer til Nsjagtighed og Fuldstændighed,
som den nye Sagsører maa krceve, end der
stilles til vor nuværende Rets Aktionsordrer,
endelig Anklagens Gjennemførelse baade fra
ben faktiske og retlige Side for den dommende

Ret. Dette Sidste har i den nye Proces en
ganske anden og ulige vigtigere Betydning
end i den nugjældende Ret Aktors Virksom-
hed iFølge Aktionsordren. Hovedopgaven bli-
ver i Medfor af Mundtlighedsprincipet at
føre Beviserne frem umiddelbart for den dom-
mende Ret; der er ikke lcengere Tale om et
blot Referat eller Sammenstilling af et Be-
vismateriale, som forudfættes fuldstcendigt skaf-
fet tilveje under Forundersøgelsen. Denne Del
af Opgaven faar faa meget stsrre Betydning,
som Opgivelsen af den Bestrcebelse for at op-
naa den Sigtedes Tilståelse, som den nu-
gjældende Rets inkvisitoriske Forhor forudsætter,
medfører, at det meget oftere end nu vil
komme an paa at famle og fremfors for
Retten et Materiale, hvorpaa et Indiciebevis
kan bygges. Dertil kommer endvidere Haand-
hcevelse af Anklagens Interesser med Hensyn
til og under Anvendelsen af de Retsmidler,
Loven hjemler, og navnlig i Paaankeinstantsen,
samt endelig Omsorgen for en Straffedoms
Fuldbyrdelse.

For at en saadan Sagsører af Straffe-
processen kan virke uden at udsætte de Sam-
fundsinteresser, det gjælder om ved Straffe-
retsplejen, for alvorlig Fare, maa de Myndig-
heder, i hvis Haand Anklagerhvervet lægges,
ikke alene være i Besiddelse af Egenskaber,
som yde Garanti for juridisk og teknisk Dyg-
tighed i denne Retning, men de maa ogsaa
være faaledes organiserede, at der kan ventes
den storst mulige Kraft og Energi i Hvervets
Udførelse. Dette forudsætter to Ting, dels at
Hvervet henlægges til Myndigheder, der kunne
ventes at ville koncentrere deres væsentlige
Interesse om denne særlige Opgave, dels at
disse førenes til en saadan Enhed, der ikke
kan efterlade Tvivl om, hvor den drivende
Kraft, Sjælen i Virksomheden, stal soges. Det
vilde felvfølgelig være en Misførståaelse, om
man for den Sigtedes Skyld vilde lægge an
paa at svcekke Anklagemagtens Energi. En
svag Anklagemagt er ikke og kan ikke v.rre
den Sigtedes Ret. Hans Ret er et kraftigt
Forsvar mod den kraftige Anklagemagt. Hans
Ret er, at faadanne Midler ikke anvendes
mod ham, der stride imod hans Anerkjen-
delse som Part: men det er ikke hans Ret,


at de Midler, der ikke komme i Strid her-
med, anvendes daarligt. De indirekte følger
af, at Anklagemagten og de dertil horende
Funktioner blive lagte i Hcenderne paa Orga«
ner, der viste sig ikke at kunne fyldestgjøre de
Krav, som Anklageprvæssen stiller, vilde ogsaa
blive til Skade for den Sigtede. Anklage-
principct udelukker ikke og skal ikke udelukke
Selvvirksomhed fra Rettens Side, om denne
end bor troede i Baggrunden. Loven kan her
ikke drage skarpe grænfer. Meget kommer
nsdvendigvis til at bero paa den faktiske An-
vendelse. Jo mere Anklagemagten viser sig
sit Hverv voren, des mere ville Domstolene
forblive i deres naturlige Rolle. Jo mindre
hint bliver Tilfældet, des meve vil det inkvi-
sitoriske Princip trcenge frem ved Forholdenes
Magt. Men dermed taber den Sigtede da
igjen den Hovedgaranti, som Anklageprocessen
tilsigter at yde ham, at den, der bcerer Dom-
mernavnet, ogsaa virkelig er Dommer og kun
Dommer. Samfundets Interes'e krcever en
kraftig Anklagemagt, den Sigtedes Interesse
Midlerne til et kraftigt Forsvar, og Retfær-
digheden endelig krcever, at der over disse
hinanden modvirkende Faktorer staar en virke-
lig Dommer, der ej ved Forholdenes Magt
drives over i en Rolle, som er hans egentlige
Kald fremmed. Der er saaledes fra ingen
Side Noget, som kunde frembyde Modgrunde
mod Organisationen as en kraftig Anklage-
myndighed.

At de Fordringer, der saaledes stilles og
maa stilles til den offentlige Anklagemyndighed,
udelukke Muligheden af at henlægge dette
Hverv under noget af de alt bestaaende Or-
ganer for den offentlige Magt, vil neppe føre-
komme tvivlsomt.

Den Myndighed, paa hvem Tanken i saa
Henseende nærmest kunde rettes, er Amtman-
den. Denne har i den gjældende Straffeproces,
der jo i Iustitssagerne har bevaret visse akku-
satoriske Former, Funktioner, der berettige til
at betragte ham som offentlig Anklager. Han
tager Beslutningen om Anklagen, og dette er
Kjærnen i den offentlige Anklagemyndigheds
Virksomhed, til hvilken det, der i Processen
gaar foran og følger efter, staar i et akces-
sonsk Fcrbold. Dertil kommer, at han har

Overtilsynet med Politimyndighederne, og saæ
ledes ogsaa i den nye Sagsører, der adskiller
Politiet fra Domstolene, vil voere i Stand
til at tage Vare paa Anklagens behsrige For-
beredelse, medens Anklagens Udførelse nu som
for maatte ske ved beskikkede Aktorer, der hand-
lede paa hans Vegne. Det er imidlertid
indlysende, at Amtmanden, naar Sagsøreren
tcenkes saaledes, ikke i Virkeligheden vilde
blive den egentlige drivende Kraft i den of-
fentlige Anklagevirksomhed. Det vilde for det
første udelukkes ved den Omstændighed, at
Funktionen som den offentlige Anklagemagts
Organ, der kun er en enkelt, forholdsvis ingen-
lunde den væsentligste Bestanddel af Amtman-
dens omfattende Virksomhedskreds, umulig
kunde ventes at blive en Gjenstand, om hvil-
ken denne hovedsagelig koncentrerede sin In-
teresse. Men derncest maatte ogsaa dertil
udkrceves, at han fik en umiddelbar Interesse
i Anklagens Gjennemførelse, hvorom der ikke
kan blive Tale, naar hans direkte Virksomhed
indskrcenker sig til paa et af Andre dannet
Materiale at bestemme den Ramme, indenfor
hvilken atter den videre Gjennemførelse, og det
i den Udstrækning, den nye Proces medfører,
overlades til andre Krcefter. Vcegten vilde
da komme til at ligge paa Politimyndighe-
dernes forudgaaende og de beskikkede Aktorers
efterfølgende Virksomhed. Og imellem disse
vilde der komme til at mangle det forbindende
Led, som betinger den energiske Sammenar-
bejde«, med Bevidsthed om, at denne finder
Sted i een Opgaves Tjeneste. Uuudgaaelig
vilde denne Sagsører da føre til den Splittelse
af Interesse og Ansvar, med hvilken der ikke
kan være Tale om en kraftig Anklagevirksomhed.
Selv for den Funktion, som umiddelbart vilde
Tilfælde Amtmanden, nemlig at beslutte An-
klagen og fastfætte dens Ramme, vilde han
ordentligvis mangle de fornødne Egenskaber.
De Fordringer, som det nye System udkrawer
i saa Henseende, kunne nemlig kun fyldest-
gjøres af en Mand, der er i stadig og umid-
delbar Beroring med Retten i de enkelte Sa-
ger, og som derved faar Blikket stjeerpet for
og Kyndighed i den ejendommelige, hertil sig
knyttende Teknik. Dette Blik og denne Kyn-
dighed vilde fortrinsvis findes hos de beskik-


kede Morer, som retlig ingen Indflydelse
vilde faae paa Anklageskriftets Affattelse, og
som faktijk kun undtagelsesvis vilde forfoge
paa ad de Veje, der staa aabne, at faae fejl-
fulde eller uheldige Anklageskrifter rettede.
Skulde Amtmanden under det nye System
være offentlig Anklager, saa maatte det ogsaa
regelmcessig være ham, der gjennemforte An-
klagen for Retten. Men derved bliver det
klart, at denne Sagsører er en Umulighed.
Thi derom kan der ikke være Tale, naar
Amtmanden iøvrigt skal være det, han efter
Lovgivningen er. Amtmand og offentlig An-
klager i det nye Systems førstand ere ufør-
enelige Ting. Der kan ikke være Spørgsmaal
om at udvide hans Funktioner i Straffepro-
cessen; deraf følger, at han overhovedet under
det nye System maa trcede ud af en hvilken-
sombelst Forbindelse med Strafferetsplejen.
Han vilde i denne kun være et unyttigt og
besverrende Led. Ikke mindre klart er det,
at Anklagemyndigheden ikke kan henlægges til
beskikkede Aktorer. Beskikkes disse for det en-
kelte Tilfælde, er det den beskikkende Myndig- i
hed, der tillige maa være anklagebefluttende,
som er den virkelige Anklagemyndighed; men
til denne bor, som alt bemcerket, i det Mindste
i Regelen og i alle vigtigere Tilfælde, ogsaa
Anklagens Gjennemførelse henlægges. Vilde
man tcenke sig et Kollegium af Sagførere,
beskikkede een Gang for alle af Justitsministeren
som Aktorer, vilde det dog for det første ikke
kunne gaa an at lægge den i Borgernes Ve
og Vel saa indgribende Myndighed til at be-
slutte Anklage til et faadant Kollegium; og
derncest vilde man komme i Strid med alle i
Forholdets Natur grundede Erfaringer, naar
man af et Kollegium, hvis enkelte Medlem-
mers Hovedvirksomhed er en anden, vilde vente
den Enhed og den Energi i Anklagerhvervets
Udførelfe, fom krceves. Den ledende Kraft
maa verre hos en enkelt Mand, hvis Opgave
udelukkende eller versentlig koncentrerer sig om
dette Hverv. At endelig Politimyndighederne
hverken vilde frembyde Garantierne for den
Dygtighed, som udkrceves til Udførelsen af
Anklagerhvervet igjennem alle Processens Sta-
dier, eller være i Stand til at førene dette

Hverv med deres øvrige omfattende Virksomhed,
er af sig selv indlysende.

En Betragtning af de særlige Forhold,
under hvilke den nye Straffeproces kommer
til at virke hos os, Fører saaledes til det
samme Resultat, hvortil man alle andre Ste-
der er kommen. Den nye Proces gjør Dan-
nelsen af en ny færegen Anklagemyndighed
nødvendig. Ved dennes Organisation maa da
de ovenfor udviklede Grundsætninger komme
i Betragtning. Imidlertid vil det ikke være
nødvendigt at henlægge det hele Indbegreb af
Funktioner, som efter Begrebet henhore under
Anklagemyndigheden saaledes under denne Myn-
dighed, at den forudsættes direkte og personlig at
udføre dem alle. Dette vilde udkrceve et faa
stort Antal af Krcefter, at der ikke tor gjøres
Fordring derpaa, naar det Vcefentlige kan op-
naaes ad anden Vej. Det vil nu kunne ske,
naar blot det fastholdes, at Beslutningen om
Anklagen og dens Gjennemførelfe for den
dommende Ret som og i Paaaankeinstantfen
ordentligvis umiddelbart sker ved den eller de
Mænd, der for de forfkjellige Retskredse be«
stikkes som offentlige Anklagere. Hvad An-
klagens Forberedelse angaar, Medfører den nye
Proces Udskillelsen af en færegen Politimyn-
dighed fra Domstolene. Til Politimyndig-
hedens Funktioner horer efter Forholdets
Natur den Strafferetsplejen vedkommende Ef-
terforskning af Forbrydelser. Det vilde nu
verre Spild af Kroefter, om man vilde orga-
nisere den offentlige Anklagemyndighed med
det Formaal for Dje, at den ved sine egne
Krcefter alene skulde verre i Stand til at
tilvejebringe Grundlaget for en Anklage. Der-
til er der allerede i Politiet en Myndighed.
Det gjælder altfaa blot om at stabe en For-
bindelse imellem disse to Myndigheder. Dette
har Udkastet gjort paa den Maade, at Poli-
tiet i sin Virksomhed for Efterforskningen og
under Forunderssgelsen undergives Statsan-
klagerens Overtilsyn i Stedet for Amtmandens
(fe nærværende Udkast § 109 og Udkast til Lov
om Strafferetsplejen § 211) — hvorom nær-
mere paa vedkommende Steder. At dette
Overtilsyn ikke vil blive blot af Navn, derfor
ligger Sikkerheden i Statsanklagerens fra Amt-


mandens ganske forfkjellige Stilling ti! An-
klagen. Han har den personlige umiddelbare
Interesse i, at den hans Handlinger forbere-
dende Virksomhed sker paa behørig Maade,
som Amtmanden netop ikke havde. Der vil
overhovedet hverken retlig eller faktisk blive
Tvivl om, at Statsanklageren er Sjælen i den
hele til Forbrydelsens Forfølgning sigtende Virk-
somhed. Ogsaa er det klart og udtrykkelig i
Udkastet til Lov om Strasseretsplejen § 211
forbeholdt, at Statsanklageren kan gribe umid-
delbart ind i Efterforskningen — i Kjøbenhavn,
hvor Forholdene ere sceregne, dog under visse
nærmere Betingelser. Kun det har ikke kunnet
være Opgaven, at udruste den offentlige An-
klagemyndighed med et saa stort Antal af
personlige Krcefter, at disse regelmæssig skulde
være i Stand til umiddelbart at lede Efter-
forskningen. Fremdeles har det bidraget til
at indskrcenke Tallet af de Kroefter, hvorpaa der
maatte gjøres Fordring, at ikke hele Mas-
sen af Sager, der paatales af det Offentlige,
behover at inddrages under den nye Anklage-
myndighed. I et stort Antal mindre betyde-
lige Sager, der som saadanne ogfaa altid
komme for Underretten, kan Funktionen som
offentlig Anklager fra Sagens Begyndelse til
dens Slutning i forfte Instants henlægges
under Politimyndighederne. Disse den nye
Procesfes offentlige Politisager omfatte vel
ikke alle Underretssager, men dog en faa stor
Del af dem, at det ikke vil behoves at have
en scerlig offentlig Anklager ved Underretterne.
Kun ved Landsretterne behove særlige offent-
lige Anklagere at beskikkes (Statsanklageren),
som da tillige udføre Anklagerhvervet i de Sa-
ger ved Kredsens Underretter, der ej ere hen-
lagte til Politiets Forfølgning. Forsaavidt
den personlige Udførelse af Sagerne i disse
Underretssager dog kunde blive en Statsan-
klagerens Tid og Krcefter overstigende Opgave,
kan der for faa vidt endnu uden Betcenkelighed
gjøres Brug af den nugjældende Rets System
med beskikkede Aktorer (Anklagere ved Under-
retterne, se dette Udkast § 98, jfr. Udkast til
Lov om Straffcretsplejen § 30). Det er en
Selvfølge, at denne Undtagelse ikke har de
Misligheder, som for den nye Processes Gjen-
nemførelse vilde ligge i en Sagsører, der

gjørde en Sondring mellem Anklagebeflutnin-
gen og Anklagens Gjennemførelse for Retten
ikke blot til Regel, men endog til Regel uden
Undtagelse. Organisationen af den offentlige
Anklagemyndighed fuldendes ved en Overstats-
anklager ved Højesteret, der er Statsanklagerne
overordnet, og saaledes førener de ved Lands-
retterne beskikkede offentlige Anklagere til en
storre Enhed, i hvilken Funktionernes regel-
mcessige Fordeling ikke er eller skal være
lil Hinder for at bruge de forhaandenværende
Krcefter udenfor Reglen paa den Maade, som
Forholdene i hvert Tilfælde maatte gjøre on-
fkeligt.

I §s 95—99 gives nærmere Regler om
de enkelte offentlige Anklagere. Herved er
navnlig Spørgsmaalet om Antallet af de
personlige Krcefter, som behoves til Udførelsen
af det offentlige Anklagerhverv, af Vigtighed.
Det Ecedvanlige andetsteds er, at der ved de
Retter, som svare til Landsretterne efter den
af Kommissionen føreflaaede Organisation, er
en Flerhed af Statsanklagere ansat, mellem hvilke
Forretningerne ere fordelte. Det kan ogsaa
siges med Sikkerhed, at en enkelt Mand ikke
vilde kunne overkomme den Opgave, der efter
Udkastet paahviler ham. Der er ikke blot
Trang til den mere underordnede Hjælp, som
ikke behover anden Hensyntagen i dette Udkast
end Anvisningen paa Kontorholdsgodtgjørelsen
i § 104; men der er Trang til et foroget
Tal af saadanne Personer, som kunne optrcede
med den Myndighed og de Rettigheder, der
tilkomme Statsanklageren selv. Men Udkastet
har ikke troet at burde opnaa deite ved at
fordoble Statsanklagerne ved hver Landsret.
Det fordrer kun een Statsanklager ved hver
Landsret, men det krcever da til hans Bistand
en ham underordnet Hjælper og til Hjælp for
Statsanklageren ved den nordsjællandske Lands-
ret, der har to Afdelinger for Straffesager, se
ovfr. § 14, to saadanne Hjælpestatsanklagere.
Disse Mænd skulle efter Statsanklagerens
Paalceg eller under færegne Omstændigheder
uden Paalceg kunne føretage enhver under
Statsanklagerens Virkekreds horende Embeds-
handling (jfr. den franske Lovgivnings suk-
stitut 6u plooursiii'). Hjælpestatsanklagerne
skulle beskikkes af Justitsministeren, blive alt saa


ikke pensionsberettigede. Tanken er, at yngre
dygtige juridiske Krcefter ville foge at opnaa
disse Stillinger og derved erholde en Uddan-
nelse, der sikrer, at de fornødne Krcefter stedse
haves til Besættelse as Statsanklagerposterne.
Den anden Klasse af Personer, som § 98
giver Statsanklageren til Bistand, er af en
sceregen Karakter. „Anklagerne ved Under-
' retten" skulle blot udføre Anklager ved Under-
retterne, altfaa ligesom de nuværende beskikkede
Aktorer, om end deres Hvervs Indhold bliver
mere omfattende. Om Overstatsanklageren
handler § 95. Ogsaa han behover en Bi-
stand, der kan troede i hans Sted, jfr. Udkast
til Lov om Strafferetsplcjen § 28. Men
naar denne stal kunne udføre enhver Embeds-
handling, som falder ind under Overstats-
anklagerens Virkekreds, d. v. s. optrcede som
de ved Landsretterne beskikkede Statsanklageres
Overordnede, kan han ikke passende i ydre
Henseende verre stillet ringere end disse.
Derfor har Udkastet tillagt ham BeNævnelsen
Statsanklager, og kroever Kongelig Beskikkelse
for ham, fe § 96.

Med Udkastets § 99 sammenholdes §
113. Den i § 100 givne Hovedregel kroeves
af Djemedet. At dog den offentlige Anklager,
der har Beskikkelse som Sagfører, med sine
føresættes Tilladelse kan overtage Udførelien
af enkelte borgerlige Retssager, er en billig,
ja endog onfkelig Lempelse. At derncest Virk-
somhed som Sagsører ikke udelukker fra Be-
skikkelse som Anklager ved Underretten, er en
naturlig Følge af disse Anklageres sceregne
Stilling. Med § 102 i Slutn. joevnføres
Udkastet til Lov om Strafferetsplejen § 226.
At de offentlige Anklagere maa være Ju-
stitsministeren underordnede og med Hensyn
til deres Hvervs Udførelse staa under hans
Tilsyn, ligger i Forholdets Natur, se Udkastets
§ 103, jfrt. med Udkast til Lov om Straffe-
retsplejen § 25. Om at gjøre Domstolene
til Anklagemyndighedens Overordnede i Stedet
for Justitsministeriet, bor der ikke ^?oere Tale.
Som retfogende Part ere de vel i de enkelte
Sager Rettens Myndighed undergivne, men
netop iFølge Anklageprincipct ikke i deres
Embedshverv som saadant. Derfor kunde or-
dentligvis heller ikke den Sagsører bibeholdes, som

nu finder Sted ved de beflittede Aktorer, at
Retterne udove en discipliner Myndighed
over de offentlige Anklagere, f. Gr. paa Grund
i af fkjodeslos eller forfommelig Vehandling af
Sagerne, se herom og om Undtagelserne Ud-
z kast til Lov om Strafferetsplejen § 485. Naar
der ikke sjælden i Forhandlinger om den of-
fentlige Anklagemagts Stilling er fremkommet
Paastand paa deres Uafhcengighed ikke blot af
Domstolene, men ogfaa af Justitsministeren,
kan man vel let forklare sig, hvilken Betragt-
ning der har ledet hertil; men det er ikke
desto mindre vist, at en faadan Uafhcengighed
vilde være ganske exempellos og i Strid med
anerkjendte Grundsætninger for den offentlige
Magts Organisation. De Ulemper, der Følge
af Afhængigheden, kunne ikke ncegtes. De
vife sig navnlig ved Straffeprocesfer af poli-
litifk Karakter eller andre afgjørelser, hvor po-
tiffe Motiver kunne virke med. Anklagemyn-
digheden bor ikke paavirkes af de Partihensyn,
for hvilke hin Nfhcengighed aabner Doren.
Men Voernet maa soges ad anden Vej end
ved at oplose et i Forholdets Natur grundt
nødvendigt Underordnelsesforhold. Mod For-
følgelser af politiske Hensyn ere Domstolene
Vcernet. Mod Undladelse af Forfølgning af
politiske Hensyn er Voernet den subsidicere
Privatanklage, med Hensyn til hvilken der
henvises til Udkast til Lov om Strafferetsplejen
§ 40 og hvad der herom bemcerkes i Moti-
verne til dette Udkast.

Medens det med Hensyn til Anklagerne
ved Underretterne iFølge disses Karakter og
med Hensyn til de Moend, der maatte bemyn-
diges til at optrcede som Anklagere i enkelte
Sager, er naturligt, at Vederlaget som hidtil
fastsættes ved Retten i hver enkelt Sag, se §
104 2det Stykke, maa derimod Lon, Kontor-
holdsgodtgjørelse m. v. for de øvrige offent-
lige Anklagere fastsættes ved scerlig Lov, se
§ 104 1ste Stykke.


Fjerde Afsnit. Om Politimyndighedens Sagsører.

I Overensstemmelse med de celdre Ud-
kast ere den førestaaede Sagsørers Hovedtrcek: z
1) at Riget deles i Politikredse, svarende til
Underretskredsene (§ 105 1ste Stykke), 2)
at der i hver Kreds beskikkes en fra Underdom-
meren forstjellig Politimester (§ 105 2det
Stykke). 3) at Politiets Krcefter i det Hele for-
oges og 4) at Politimesteren foruden selve
Politifunktionerne overtager — i al Fald
førelobig — hele den evrige forvaltende Virk-
somhed, som efter den gjældende Ret paahviler i
Underdommerne, med Undtagelse af de Forret-
ninger, der efter deres Beskaffenhed egne sig
til at henlægges under andre bestaaende
Myndigheder.

Den nærmere Angivelse af de Forret-
ninger, Udkastet henlægger til Politimestrene,
indeholdes i § 106. Som allerede antydet falde
disse Forretninger naturligt i to forskellige
Klasser, nemlig saadanne, som ligefrem falde
ind under Politivirksomheden, og de Funktioner,
som vel efter deres væsen ere Politimyndig-
heden uvedkommende, men desuagtet af prak-
tiske Hensyn maa henlægges til Politimestrene,
naar Forvaltningen adskilles fra Retsplejen.
Hvad den første Klasse angaar, har man i Ud-
kastet kunnet indskrænke sig til en kort For-
mulering af Politimyndighedens Opgave under
Henvisning til andetsteds givne Regler (§ 106,
1ste Stykke). Forsaavidt Politiets Virksomhed
falder indenfor Retsplejen (Retspolitiet), have
nemlig Bestemmelserne herom deres rette Plads
i Udkast til Lov om Strafferetsplejen, og
ligesom det herefter maatte ansees for uheldigt,
om man vilde gjentage disse Regler, ud-
revne af deres naturlige Sammenhæng, i
Lovudkastet om Retsorganisationen, saaledes
vilde det aabenbart ligge endnu fjernere i
denne at optage Sagsøreren af den anden
Side af Politivirksomheden (den administrative).
Med Hensyn til det sidstnævnte Forhold
henviser derfor § 106 1ste Stykke til de
gjældende Love og Vedtcrgter. Selv om der
i visse Retninger maatte være Trang til nye
Bestemmelser paa dette Omraade, kan det i al

Fald ikke være Opgaven at give disse i Sam-
menhceng med Retsplejens OmSagsører.

Hvad angaar den udenfor Politimyndig-
heden faldende Forvaltningsvirksomhed (Un-
dersvrighedsforretningerne), som efter
de hidtil gjældende Negler har været henlagt
til Herredsfogden, Birkedommeren eller Byfogden,
ere enkelte herhen horende Forretninger iFølge Ud-
kast til Lov om den borgerlige Retspleje blevne
til Domstolssager. Dette gjælder saaledes om
Umyndiggørelse og AnSagsører af fast Lavvcerge-
maal for Enker, se den Nævnte Lovs 6te Af-
snit Kapitel V. Andre af disse Forretninger
ville, uanset at de have bevaret deres admini-
strative Karakter, forblive hos Underdommerne
iFølge Udkastets § 25 Litr. d og 6 nemlig
Formandskabet i Landvæsenskommissioner og
endel Forretninger, som vedrore Statens
Forsorg for Umyndige. Endelig er uden-
for Kjøbenhavn Om Dvrigheden efter D. L.
3—16—3 tilkommende Afgjørelsesret og
de Dvrigheden paahvilende Forretninger med
Hensyn til borgerlige Vielser henlagte til
vedkommende Amtmand (§ 106, 2 det Stykke),
en Sagsører, som, naar disse Forretninger
skulle udstilles fra Underdommerens Virke-
kreds, vistnok vil sindes at stemme bedst
med deres Natur og heller ikke kan an-
tages at ville frembyde praktiske Ulemper,
j Bortset fra de ovenanferte Undtagelser er hele
den omfattende Kreds af Underøvrighedsforret-
ninger, som i Tidernes Lob er overdraget de
nuværende Retsbetjente, ved Udkastets § 106
blevet henlagt til Politimestrene, hvorhos man
for at afskjære Tvivl om, hvorvidt enkelte af
j de Retsbetjentene paahvilende Forretninger ere
paalagte dem i Egenskab af Underøvrigheder,
har anset det rettest af affatte den gjældende
Bestemmelse saaledes, at enhver Forretning,
I der efter den hidtil gjældende Ret har været
henlagt til Retsbetjentene, og som ikke ifølge
Reglerne i denne Lovs første Afsnit gaa over
til Retterne, henvises til Politimestrene*). Den
saaledes fo»staaede Sagsører er imidlertid ikke

*) Herfra er dog gjort en Undtagelse for de frivillige
Auktioners Vedkommende, idet Sagsøreren af dette
Forhold, svm er forudsat ikke at skulle bevare sin
tidligere judicielle Karakter, er henvift til en sar-
lig Lov.

fremgaaet af den Grkjendelfe, at alle de herom-
handlede, meget forskelligartede Forretninger
staa i naturlig Forbindelse med Politivirksom-
heden eller dog uden Ulempe kunne førenes
med denne, men hviler paa den Betragtning,
at der ikke er nogen anden bestaaende Myn-
dighed, til hvilken de naturligere kunne henlægges,
medens Oprettelse af soeregne Statsmyndig-
heder til Varetagelse af disse Forretninger alle-
rede af finantsielle Hensyn maa ansees for
udelukket. Som det af Bestemmelsens Affat-
telse vil fees, fremtrceder imidlertid den i Ud«
kastet føreslaaede Sagsører paa oette Punkt
kun med en førelebig Karakter. I Overens-
stemmelse med det i Lov 26. Maj 1868 § 2
tagne Forbehold maa det nemlig antages, at
Gjennemførelsen af Retsplejens Adskillelse
fra Forvaltningen vil drage en Forandring
i Henseende til Kjsbstadkomnmnemes Bestyrelse
efter sig, og en OmSagsører af dette Forhold —
om hvilken det felvfelgelig ikke er Kommissionens
Opgave at stille førstag — tor vistnok forud-
sættes i flere Henseender at ville indvirke
paa Politimestrenes Virkekreds navnlig i den
Retning, at nogle af de dem ved Bestemmelsen
i Udkastets § 106 2det Stykke tildelte Forret-
ninger i Kjsbstcederne ville blive henlagte til
Kommunalbestyrelsen. — Hvad angaar de
Kommuner (Flcekkerne), i hvis Bestyrelse
Underøvrigheden paa Landet efter de hidtil
gjæloende Regler indtrceder som Formand med
samme Stilling som Borgmesteren i Kjsb-
stcederne, bestemmer § 106 sidste Stykke, at
Formanden for Fremtiden beskikkes af Kongen,
indtil anderledes faftsættes ved Lov. Det er
altsaa ikke udelukket, at Politimesteren i disse
Kommuner kan beskikkes til Formand for
Kommunalbestyrelsen; man har kun villet
ophceve den bestaaende lovbestemte førening
af sidstNævnte Funktion og UndersvrighedZfor-
retningerne, en Sagsører, der efter disses Hen-
læggelse til de nye Politimestre neppe vilde
være hensigsmcessig.

Som tidligere fremHervet er det et af
Organisationsudkastets Hovedojemed at tilveje-
bringe et kraftigt Politi. Nsdvendigheden af
Foranstaltninger i denne Retning blev allerede
anerkjendt i de celdre Forslag til en Omord-
ning af Strafferetsplejen og gjør sig efter

Kommissionens Strasseretsplejeudkaft gjældende
med faameget swrre Styrke, fom dette
gaar endnu videre end de celdre førstag i
Gjennemførelsen af Anklageprincipets Konfe-
kventser. Det af Kommissionen udarbejdede Lov-
udkast om Strafferetsplejen har nemlig ikke
blot i Lighed med de celdre førstag udelukket
det inkvisitoriste Forhor, som efter den bestaaende
Ret er den kriminelle Underssgelses Hoved-
vaaben overfor Forbrydelsen, men det har til-
lige i Modfætnmg til hine førstag vcefentlig
begramse: Anvendelsen af de øvrige Under-
sogelfesmidler, hvad navnlig trceder frem i
Reglerne om Ransagning og Vidner. Desto
vigtigere bliver det da at tilvejebringe Betingel-
serne for, at de begramsede Midler, der her«
efter levnes den kriminelle Underssgelse, kunne
anvendes med den storst mulige Energi og
Omsigt, et Maal, der Først og fremmes forud-
sætter en kraftig Organisation af Politimyn-
digheden. Med Henfyn til de Forandringer
i den bestaaende Politiorganisation, Opnaaelsen
af det Nævnte Djemed krcever, viser der sig
imidlertid en vcefentlig Forfkjel mellem den kjo«
benhavnske Politikreds (Kjøbenhavn og Kjoben-
havns Amtraadskreds) og Rigets andre Politi-
kredse. Ligesom Retplejens Adskillelse fra
Forvaltningen forlcengst er gjennemfsrt i Kjø-
benhavn, saaledes haves der overhovedet her en
Politiorganisation, der vil kunne lægges
til Grund for den nye Sagsører med de en-
kelte Forandringer, som Inddragelsen af Kjsben-
havns Amtsraadskreds vil have til følge.
' De nærmere Regler for denne Inddragelse hen-
viser Udkastets § 107 til Fastsættelse ved scer-
> lig Lov. Hvad angaar Rigets øvrige Politi-
kredse, vil det derimod ikke være muligt at
bygge Politiets Sagsører paa den bestaaende
Tilstand som Grundlag. I Forbindelse med
de tidligere udviklede Regler om Politivirksom-
hedens Udskillelse fra Underdommerembederne og
Henlæggelse til en scerlig Politimester vil
det for disse Kredses Vedkommende være nod-
vendigt at tilvejebringe en ny Organisation
af de Krafter, der behoves til Politimesterens
Bistand. Hovedtrekkene i denne Sagsører gives
i Udkastets § 108, med Hensyn til hvis Ind«
hold bemwckes følgende:

I § 108 Nr. 1 bestemmes, at der til


Politimesterens Bistand i hver Kreds stal an-
sættes en af Justitsministeren beskikket Politi-
assistent, og at denne, hvor han handler i
Medfor af den ved Regulativ fastsætte Forde-
ling af Forretningerne eller efter Paalceg af
Politimesteren, eller hvor denne ikke er tilstede,
har samme Gmbedsmyndighed som Politime-
steren. Hermed maa sammenholdes Reglen i
Nr. 4, iFølge hvilken der i hver Politikreds
foruden en Hovedstation ved Kredsens Hoved-
ihingsted, hvor Politimesteren stal have sin Bo-
lig, bliver at oprette en Bistation, ved hvil-
ken Politiassistenten stal bo, Paa det Sted i
Kredsen, som Justitsministeren bestemmer efter
Forhandling med vedkommende Amts- og
Byraad. Herved bliver det muligt at
lette den Byrde, som de nye Kredses store
Udstrækning ellers vilde medføre for Befolknin-
gen, samtidig med at der ydes Politimesteren
en Bistand, som han i Almindelighed ikke
uden Skade for Tjenestens Tarv vilde kunne
undvære. Den saaledes føreslaaede Sagsører,
der forøvrigt i det versentlige stemmer med
de celdre førstag, vil vistnok i det Hele vise
sig hensigtsmcesfigere end den Fremgangsmaade
at tilftaa vedkommende Politimestre et storre
Belob ti! Kontorhold og derved sætte dem i
Stand til at benytte sig af private Fuldmæg-
tige, som handlede paa deres Ansvar. Hvad
Sagens finantsielle Side angaar, fremhceves,
at de i Udkastet føreslaaede Politiassistenter,
der — som allerede bemcerket — beskikkes af
Justitsministeren, ikke ville være berettigede til
Pension efter Pensionsloven, og at det heller
ikke kan antages, at det i Reglen vil være
nsdvendigt at tilstaa dem Underststtelse ved
deres Afskedigelse, idet de i Almindelighed, naar
de paa en tilfredsstillende Maade opfylde de-
res Pligter, ville kunne vente at rykke op til
Politimestre. Da derhos det forogede Kontor-
hold for Politimestrene ikke kan antages at
ville udgjøre noget ringere Beleb end det, der
vil udfordres til Lonning af de føreslaaede
Politiassistenter, vilde Statskassen neppe vinde
Noget ved hin Sagsører. Paa ' den anden
Side vilde derimod Befolkningen utvivlsonn
tabe derved. Skulde Politimesterens Fuld-
mægtig være bosat ude i Kredsen og altsaa
for saa vidt indtage en lignende Stilling som

den, der i Udkastet cr tiltcenkt Politiassisten-
terne, saa maatte han, hvis hans nærværelse
skulde være til nogen Nytte, have en vis
Myndighed ti! at handle paa egen Haand.
Det vilde imidlertid ikke med Rette kunne
gjøres Politimesteren til Pligt, at han skulde
bemyndige en Anden til at handle paa sine
Vegne ikke i enkelte bestemte Tilfælde eller i
en vis Art Sager, men i ncesten alle ham
paahvilende Forretninger i et vist Distrikt, og
at han dog selv skulde boere Ansvaret for Alt,
hvad denne Anden føretog sig, et Ansvar, der
ofte vilde være af stor Betydning. Men
skulde Fuldmægtigens Bemyndigelse til at
handle paa egen Haand indstrcenkes til enkelte
Tilfælde, saaledes at han i Almindelighed
skulde indhente Ordre fra Politimesteren og
fsrft derefter handle, vilde Fslgm ikke alene
blive Vidtløftighed og Forhaling i Sagernes
Behandling, men ogsaa, at Resultatet i det
Hele blev uheldigt, fordi der ikke blev handlet
i rette Tid. Skulde derimod — hvad fra
hint Standpunkt i og for sig maatte ansees
for det Naturligste — Politimesterens Fuld-
mcegtig være ansat ved Kontoret og altsaa
udsendes af Politimesteren i indtradende Tilfælde
for at handle paa hans Vegne, vilde paa Grund
af de nye Politikredses Udstrcckning en stor
Del af Beboerne blive fjernet saa langt fra
Politiøvrigheden, at den kun med Vanskelighed
vilde kunne fsge denne, en Ulempe, der vilde
være faameget fsleligere, som det netop er
Politiøvrigheden, med hvem Befolkningen i det
praktiske Livs fleste og almindeligste Anliggen-
der vil have Noget at Afgjøre. I Henhold
til disse Betragtninger har man i Overens-
stemmelse med de celdre førstag ikke anset
det for rigtigt at overlade til Politimesteren
at ssrge for Forretningernes Udførelse i hele
Politikredsen ved private Fuldmcegtige, antagnc
af ham selv og handlende paa hans Ansvar,
men føretrukket til Politimesterens Medbjælp
at ansætte scrregne beskillingsmcend (Politi-
assistenter), der paa eget Ansvar udføre de
Politiforretninger, som iFølge Om almindelige
Forretningsfordeling ere henlagte til dem eller
i Politimesterens Fraværelfe maa overtages af
dem. Medens Politiassistenten for saa vidt
altsaa indtager cn selvstcendig Stilling, er det


dog paa den anden Side en Selvfølge, at
Politimesteren som den, der staar i Spidfen
for hele Kredsens Politivæsen, maa føre Til-
syn med den i hans Kreds beflittede Politi-
assistent og have Myndighed til at give ham
Ordrer og Anvisninger. De fornsdne nær-
mere Bestemmelser faavel om dette Punkt som
angaaende det øvrige indbyrdes Forhold mel-
lem Politimester og Poliasfistent, har man
troet at kunne henvise til Fastsættelfe gjennem
et af Justitsministeren udfærdiget Regulativ.

Hvad angaar det underordnede Personale,
bestemmes det i § 108 Nr. 2, at enhver
Politikreds forsynes med det fornsdne Antal
Politibetjente. Hvilket Antal der behsves,
er imidlertid et Spørgsmaal, hvorom der —
selv bortset fra, at Politikredsenes Af-
grænsning er henvist til senere Bestemmelse
— ikke har kunnet stilles noget endeligt før-
slag i det føreliggende Udkast. Derimod har
man i Overensstemmelse med den i de celdre
førstag anviste Vej optaget Regler i Udkastet
om det mindste Antal Politibetjente, der maa
haves. Ved Fastsættelsen af denne absolute
Gramse er man gaaet ud fra Befolkningens
Stsrrelse, faaledes at der beregnes 1 Politi-
betjent for et vist Antal Beboere, dog med
fornødenl Hensyn til Forholdenes forstjellighed
for Kjsbstad og Land, idet den storre Tcethed
af Befolkningen og de hyppigere indbyrdes
Berorelser, som blive en følge heraf, krceve
en forholdsvis stsrre Politistyrke i Kjsbstce-
derne, — en Fordring, der ogfaa stemmer
med den nuværende Politiorganisation. De
ncrrmere Forskrifter i Udkastet om Forholdet
mellem Politistyrken og Beboernes Antal
stemme med de Regler, som indeholdtes i det
af Regjeringen i Rigsdagssamlingerne 1863
—64 og 1864—65 førelagte Udkast, lige-
som det ogsaa er i Overensstemmelse med
dette, at de for Landet beregnede Politibetjente
forudsættes at skulle være beredne. Gjennem-
førelsen af disse Bestemmelser vil viftnok krceve
en ikke ubetydelig Forsgelse af de Kommu-
nerne for Tiden paahvilende Udgifter til Po-
litiet, navnlig for Landets Vedkommende. Men
dette maa ansees for uundgaaeligt. Det har
allerede lcenge været almindelig anerkjendt, at
det bestaaende Landpoliti selv under de nuvce-

rende Forhold de fleste Steder er utilstrcekke-
ligt til at gjøre Fyldest, og det kan derfor
ikke betvivles, at en vcefentlig Forsgelse af
dets Krcefter maa være en aldeles nødvendig
Forudfætning for, at det stal kunne tilfreds-
stille de langt stsrre Krav, der i Anklageret-
tergangen maa stilles til Retspolitiet. Hvor
vidt man skal gaa i denne Retning, beror
felvfølgelig paa et Skjsn. Men efter Kom-
missionens Formening er der ikke Grund til
i dette Punkt at fravige det celdre Udkast.
Navnlig har man ikke kunnet finde det rigtigt
at gaa ned under de i hint Udkast bestemte
Forholdstal, faa meget mindre som Forhol-
denes Udvikling i det Decennium, der er hen-
gaaet siden det omhandlede førstags Frem-
komst, nsdvendigvis maa bidrage til yderligere
at foroge de Vanskeligheder*), Retspolitiet
under det nye System vil have at overvinde.
Heri kunde der endog synes at ligge en Grund
til at stille Fordringen til Politistyrkens For-
ogelse højere end i de celdre Udkast. Dette
har man dog af andre Grunde troet at kunne
undgaa, i hvilken Henseende fremhceves dels,
at Politikredsenes Antal efter det føreliggende
Udkast vil blive noget stsrre og deres Udstrack-
ning altsaa mindre end efter Regjeringsud-
kastet, dels at det føreliggende Udkast giver en
noget stsrre Frihed i Benyttelsen af de i hver
Kreds ansætte underordnede Betjente. Medens
det i det celdre Udkast var forudsat, at Politi-
betjentene i det Sædvanlige Tilfælde, hvor Po-
litikredsen omfatter baade Kjsbstad og Land,
skulde ansættes scerlig for By- og for Land-
distrikt og væsentlig kun benyttes i det Distrikt,
for hvilket de faaledes vare ansætte, betragter
det føreliggende Udkast hele Kredsens Politi-
styrke som en Enhed. Politibetjentene skulle


derfor efter dette ikke anfættes færligt for By
eller Land, men ligesom Politimesteren og
Politiassistenten for hele Kredsen, og de kunne
altsaa benyttes overalt i denne uden anden
Begrænsning, end Forholdets Natur medfører,
se Nr. 2 i Slutningen.

Som allerede fremhcevet ere de i Udkastets
§ 108 Nr. 2 optagne Forholdstal alene
givne som Minimumsbestemmelser. Om og
hvorvidt Politistyrken bor foroges ud over den
saaledes fastsætte absolute Gramse, er et s^porgs-
maal, der maa afgjøres efter Forholdene i
hver enkelt Politikreds, idet Trangen til en saadan
Forogelse vil kunne være meget forskjellig i
efter Befolkningens Levevis, ftorre eller min-1
dre Tcethed, samt de øvrige stedlige Forhold.
Udkastet har derfor i saa Henseende indskrænket
sig til at bestemme, at en Forogelse af den I
fastsætte Minimumsstyrke kan finde Sted, naar
vedkommende kommunale Myndigheder bevilge
de fornsdne Midler, og Justitsministeriet med
deler Samtykke dertil.

Af de i § 108 Nr. 2 givne Bestem.,
melser skal endnu fremhæves, at forsaavidt der
for en Kjobstad eller et Landdistrikt beregnes
mere end 4 Politibetjente, skal en af dem være
Overbetjent og som saadan i Politimesterens
Forfald kunne handle paa dennes Vegne. Denne
Sagsører, der er overfort fra det celdre Udkast,
og ved hvilken det er forudsat, at Betjenten
oppebcerer Højere Lon end de andre Politibe-
tjente, maa vistnok i flere Henseender ansees
for hensigtsmæssig. Paa den ene Side er det
snskeligt, at der for virksomme og duelige
Politibetjente bliver Udsigt til Befordring,
hvilket maa virke opmuntrende og ansftorende,
saameget mere som denne Post efter Omstcen-
dighedeme vil kunne blive en Overgang til
de Højere Stillinger i Politiet. Paa den anden
Side vil man herigjennem opnaa, at vedkom-
mende Politiembedsmand faar en Medhjælp,
som ingenlunde kan ansees for ufornøden,
naar det erindres, at der her er Tale om Kjsb-
swder, der have over 7,000 og Landdistrikter,
som have ikke lidt over 20,000 Indbyggere.
Hvad angaar Antagelsen og Afskedigelsen af
det underordnede Personale, har man vel
troet at burde give Politimesteren Indflydelse
paa disse Spørgsmaal derved, at der tillægges

ham Ret til at gjøre Indstilling i saa Hen-
seende, men dog anset det for rettest at lægge
den endelige afgjørelse i Amtmandens Haand.
Antagelsen sker paa 3 Maaneders Opsigelse.
De nærmere Forskrifter om det underordnede
Personales Antagelse, Lonning og Afskedigelse
samt Tjenesteforhold, der kunne være forskjellige
efter Forholdene i Landets forfkjellige Dele,
henvises i § 108 Nr. 5 til Fastsættelse ved
Regulativer eller færlige Instruxer, som udfær-
diges af Justitsministeren, efter at der er givet
Amtsraadene og Byraadene Lejlighed til
at udtale sig.

IFølge Z 108 Nr. 3 skulle Sognefog-
derne og lignende beskillingsmcend fremdeles bi-
staa Politiet efter de hidtil gjældende Regler.
skjønt der i Kommissionen har været delte Me-
ninger om Betydningen af den Bistand, der
gjennem Sognefogderne ydes Politiet, har man
dog været enig om, ai den dem i saa Henseende
paahvilende Forpligtelse ikke bor ophceves, for-
inden det ad Erfaringens Vej har vist sig, at
Politiet under den nye Sagsører ikke vil have
Trang til deres Understøttelse. Det maa ogsaa
erindres, at det ikke er Sognefogdernes eneste
Forretning at yde Politimesteren Bistand, og
at der saaledes, hvis man vilde ophceve Sogne-
fogedinstitutionen, maatte tages Bestemmelse om
hvorledes de denne beskillingsmand iøvrigt
pacihvilende Forretninger skulde udføres. Der-
imod har man antaget, at det sceregne ved
Fr. 28. Februar 1817 for visse Dele af
Sjælland oprettede Kystpoliti maa kunne bort-
falde, naar den nye Sagsører trceder i Virk«
somhed, saameget mere som der allerede lcenge
har været rejst Tvivl om dets nødvendighed.

Hvad angaar Afholdelsen af Udgifterne
ved Politiet, bestemmes det i § 108 Nr. 6,
at Politimesteren og Politiassistenten lsnnes
af Statskassen. Hvorvidt der iøvrigt af Stats-
kassen stal ydes noget Tilskud til Udgifterne
ved Politiet, har man troet at burde henvise til
afgjørelse ved scerlig Lov.

Hvad angaar Kontrollen med Politimyn-
dighedernes Virksomhed, udtaler § 109 1ste
Stykke i Overensstemmelse med Forholdets
Natur den almindelige Regel, at de ere Justits-
ministeren underordnede og staa under hans
øverste Tilsyn. Iøvrigt indtrceder der en De-


ling, faaledes at Politiet i sin Virksomhed for
Efterforskning og Forfslgning af de Forbry-
delser, som høre under Statsanklagerens Virke-
kreds, staa under dennes Overtilsyn, med Hen-
syn til sin øvrige Virksomhed derimod under
Amtmandens. Denne Fordeling er en naturlig
Følge af den Stilling, der i det nye System
er anvist den offentlige Anklagemyndighed.
Paa den ene Side omfatter dennes Opgave,
saavidt Statsanklagerens Paatalemyndighed rack«
ker, den hele til Forbrydelsers Forfslgning sigtende
Virksomhed, derunder indbefattet Fremskaffel-
sen af de Oplysninger, som ere nødvendige
til Anklagens Forberedelse. Paa den anden
Side er dog — som allerede ved forrige Afsnit
bemcerket — Organisationen af Anklagemyn«
digheden ikke beregnetptaa at gjøre det muligt
for de offentlige Anklagere ved egne Krcefter
at lofe alle i dens Opgave indbefattede Hverv.
Navnlig kan det efter Antallet af de Orga-
ner, der ere tildelte Anklagemyndigheden, ikke
paaregnes, at Statsanklageren regelmæssig
kan tage Ledelsen af GfterforMing og Forunder«
ssgelsc umiddelbart i sin Haand. Paa dette
Punkt maa der væsentlig gjøres Reg-
ning paa Politiet, hvis Opgave netop
ogsaa omfatter en saadan Virksomhed,
og da det for saa vidt arbejder for
Anklagerens Djemed, er det naturligt i
denne sin Virksomhed henvist til hans Ledelse
og Overtilsyn. Herved bliver det muligt
at opnaa en virksom Kontrol med den Nævnte
Side af Politiets Virksomhed — en Opgave,
oer efter den nye Sagsører umuligt kan lsses
af Amtmanden — og samtidig at tilveje-
bringe Betingelserne for den nsdvendige Sam«
dirken mellem Anklageren og Politimyndighedens
Organer. spørgsmaalet om hvad der er ind-
befattet i det heromhandlede Tilsyn, udvikles
iøvrigt andetsteds, se navnlig Lovudkastet om
Strafferetsplejen § 211 og de dertil knyttede
Bemærkninger i Motiverne til samme Udkast.
Statsanklageren uvedkommende er derimod
hele Politiets øvrige Virksomhed. Herunder
falder Først og fremmest Politimyndighedens
Virksomhed for de almindelige, udenfor Rets-
plejen liggende Politisjemed, fremdeles Under-
øvrighedsforretningerne, endelig Politiets Funk-
tioner som offentlig Anklager i den Kreds af

Smaasager (det nye Systems offentlige Poli-
tisager), hvis Forfslgning lige til Sagens
Slutning i Første Instants er henlagt til Po,
litimesteren. Med Henfyn til denne Virksom-
hed har Udkastet stillet Politimesteren under
Amtmandens Overtilsyn i Overensstemmelse
med de hidtil gjældende Regler. At Politi-
mesteren herefter i de forskjellige Forgreninger
af sin Virksomhed kommer til at staa under
forskjellige overordnede Myndigheder, tsr vist«
nok antages ikke at ville Medføre Ulemper af
Betydning. Herfor tale ogsaa de Erfaringer,
man andetsteds har gjort i saa Henseende.
En lignende Sagsører har faaledes allerede
i lcrngere Tid bestaaet i mange tyske
Stater og er netop under Henvisning til, at
den ikke der har medfert Ulemper, bragt i
førstag i det nye tyste Organisationsudkast
af 1874 som en nsdvendig Konsekvens af
den offentlige Anklagers og Politiets Opgaver
i Strafferetsplejen. Miskjendes kan det ende«
lig ikke heller, at det, at Politiet paa dette
Omraade staar under den offentlige Anklagers
Ledelse, vil bidrage til at give dets Virfsom-
z hed den strengt lovlige Holdning, som den
nye Sagsørers langt fyldigere Regler om
Midlerne til Opnaaelse af Straffesagers For-
l maal forudsætte.

En Undtagelse fra den ovennævnte Ord-
ning har Udkastet dog opstillet for den kjsben-
havnfke Politikreds, idet man ikke har fundet

>  det stemmende med Politidirektørens Stilling
at fcrtte ham i et Underordnelfessorhold til
Statsanklageren. Udkastet fastholder derfor i

^ Overensstemmelse med den gjældende Ret, at
Politidirektøren med Hensyn til sin Virksomhed
i Strafferetsplejen, ligesom i sin øvrige Em-
bedsvirkfomhed, er Justitsministeren umiddelbart
i underordnet. Om Politidirektsrens Stilling
overfor Statsanklageren i Henseende til Efter-
forskningsvirksomheden henvises iøvrigt til Lov-
udkastet om Strafferetsftlejen § 211 med der-

>  til hsrende Bemærkninger i Udkastets Moti-
ver Side 93 — 94.

Med Henfyn til Politiets Embeds- og
beskillingsmcends Ansvar for Pligtovertrcedel-
ser i deres Hvervs Udførelse har man kunnet
indfkramke sig til en Henvisning til Lovgiv-
ningens Regler. Om den Maade, hvorpaa


saadant Ansvar gjøres gjældende, indeholde
Lovene af 11te Februar 1863 og 4de Fe-
bruar 1871 nogle særlige, paa at lette For-
følgningen beregnede Bestemmelser, som opret-
holdes ved §110, og til hvilke der flut-
ter sig en Bestemmelse i Udfast til Lov om
StraffereiZplejen § 226, som færligt med Hm»
syn til Misbrug af Politiets' Myndighed i
dets Virksomhed for Str^fferetsplejen giver den
Forurettede Adgang til under visse Betingelser at
gjøre sin Klage gjældende paa en let og hur-
tig Miade. Udenfor disse Tilfælde bliver
Ansvaret at forFølge efter de almindelige Neg«
ler. — Paragrafens Elutningsbestemmelse,
hvorefter de i Lovudkastet om Straffereisplejen
§§ 24—26 givne førstrifter om offentlige
Anklageres Virksomhed med fornøden Lempelse
skulle bringes til Anvendelse paa Politiets Virk-
somhed for Efterforskning og Forfølgning af For-
brydelser, trsmger ikke til nogen Forklaring.

Femte Nfsnit. Om Sagførervwsenet.

Hvad angaar Eagførervæsenet, har Udkæ
stet i Modsætning til, hvad der gjælder om
Retsorganisationens øvrige Led, hovedsagelig
kunnet bygge paa den bestaaende Sagsører. Dette
er Tilfældet saavel med Reglerne for Sag-
førerbeftikkelsers Meddelelse og Fortabelse
(Kap. I. og Kap. III.) som med Bestemmel-
serne om Sagførernes Rettigheder og Pligter
(Kap. II.). De Forandringer af den gjal-
dende Ret, Udkastet i saa Henseende inde-
holder, ere kun faa og gaa ikke i noget
væsentligt Punkt udover, hvad der er ligefrem
nødvendigt for at bringe den forhaandenvce-
rende Tilstand i Overensstemmelse med Konse-
kvenserne as den mnndtlige Procedure og den
nye Retsorganisation. Af storre Betydning

ere de nye Bestemmelser i Kapitel IV, indehol-
dende Forflag til en Organisation af Sagfo-
rerstanden gjennem Oprettelsen af S ag fo rer-
samfund for hver Landsretskreds med en
i det Væsentlige selvvalgt Bestyrelse (Sag-
føre rra ad). Efter Udkastets Tanke skulle
Sagførerraadene ikke blot vaage over, at
Sagførerne i deres Virksomhed som saadanne
undgaa ethvert uhcedcrligt eller lovstridigt For-
hold — en Kontrol, til hvis Hervdelse der er
tillagt Naadet en discipliner Straffemyndig«
hed — men ogsaa ad andre Veje virke for
at hceve Sagførerinstitutionen og fremme
Såmorernes Interesser, saafom ved at føre
Tilsyn med de Mænd, der forberede sig til
Sagsørervirksomheden, afgive Erklæringer til
Vejledning ved Bedommclsen af, ^m visse
Betingelser for Sagsørerbeskikkelsers Meddelelse
eller Fortabelse ere forhaanden, foranstalte
Møder af Sagsørersamfundets Medlemmer til
Droftclse af spørgsmaal vedkommende dets
Forhold og Interesser osv. Gn saadan Ord-
ning, der aabner Sagfoiersamfundet Adgang
til selv at vaage over sin Hæderlighed og
Dygtighed, har Forbilleder i mange fremmede
Stater og betragtes i de Lande, hvor Institu-
tionen har fcrstet Rod, som et virksomt Mid-
del til at udvikle en god Aand hos Sagførerne
og hcevde deres Anseelse. Angaaende Enkelt-
hederne i den saaledes føreflaaede nye Institu-
tion henvises forøvrigt til den udforligere Ud-
vikling, der er givet i Bemærkningerne til Ka-
pitel IV.

Kapitel i. Om TagFørernes Beskikkelse samt deres
Adgang til at benytte Fuldmægtig m m.

Som allerede bemcerket stemme Udkastets
Regler om Sagføreres beskikkelse (§§ 111—
116) i det Væsentlige med den gjældende
Ret. Ligesom Adgangen til at blive Sagfører
staar aaben for Enhver, der opfylder de lov-
bestemte Betingelser, saaledes ere selve Betin-
gelserne isolge Udkastet hovedsagelig de samme
som efter den bestaaende Lovgivning. Dette
gjælder for det Første uden Undtagelse om
de i § 112 føreskrevne almindelige Betingelser


for at blive Sagfører. Fremdeles fastholder
Udkastet den bestaaende Tredeling af Sagfs-
rerne, kun at Landsretssagførerne troede i Ste-
det for de nuværende Overretssagførere. Denne
Adskillelse er vistnok naturlig, ogsaa efter det
nye System. For det Forfte maa det erin-
dres, at der i Henseende til de Krav, som
maa stilles til Eagføre!sen, er en færdeles
væsentlig Forskjel mellem Underretsproceduren
og Rettergangen Ved Landsretterne. Men
dernæst lader det sig neppe heller benægte, at
der ogfaa efter den nye Sagsører er Grund
til at stille Højesteretssagførerne som en
sceregen Klasse. Navnlig ligger det nær for
disses Vedkommende at stille Højere Fordringer
i videnskabelig Henseende; thi i denne sidste In«
stanls bor man søge at sikre sig den bedste Rets-
kundskab. Det er derfor ogsaa ganske almindeligt,
at de fremmede Lovgivninger opstille særlige
Betingelser for Adgangen til Sagførelse ved
Landets øverste Domstol. Hvad angaar de
særlige Betingelser for de forskjellige Klasser af
Sagførere, stemme ligeledes de herom i § 113
givne Bestemmelser i Hovedtrekkene nud den
gjældende Ret, og det er som Følge heraf kun
enkclte Punkter, soni behove en nærmere Begruu-
delse. Afvigelserne indfkrcenke sig i det væsentlige
til hvad der nødvendig følger af den mnndt-
lige Procedure og de m^d Hensyn til Rets»,
organisationens øvrige Led føretagne Foran-
dringer. Hermed staar det saaledes i Forbin-
delse, at der er givet Hjælpestatsanklagere og
Anklagere ved Underretten Adgang til at blive
henholdsvis Højesterets- og Landsretssagførere,
ligesom ogsaa, at Stillingen som Retsffriver,
Fuldmægtig, Kopist eller Assistent under en
Ret giver Adgang til at blive Underretssag-
fører, medens paa den Men Side den Be-
tydning i sidstNævnte Henseende, der tidligere
var tillagt Stillingen som Fuldmægtig paa et
Amtskontor, er bortfaldet som en naturlig
Følge af, at Amtmandens Forbindelse med
Retsplejen efter det nye System i alt væsent«
ligt bcevcs. Da det fremdeles følger af den
mundtlige Procedures Natur, at en Sagfører
i Almindeligbed ikke kan benytte Fuldmægtig
i S'ranken (se z 120), maa Betingelsernes
i Henseende til praktisk Uddannelse for de
Mænds Vedkommende, der forberede sig til

Sagførervirksomheden, stilles noget ander-
ledes end efter den bestaaende Ret, der
blandt Andet krcever, at Paagjældende i en
vis Tid stadig har givet Møde i Retten for
en Sagsører. I § 113 krceves for disse
Mænds Vedkommende ikke anden Garanti
for Kjendskab til Praxls end den, at de i
en vis Tid Hkulle have arbejdet under en
Sagførers Tilsyn og Vejledning og deltaget i
dennes Forretninger, forsaavidt de kunne ud-
føres ved Andre, samt derhos flittig været
Tilhorere ved Retsforhandlingerne, se Litr. d.
og o. Hermed maa iøvrigt sammenholdes Be»
stemmelsen i § 144, hvorefter Sagførerraadet
har at føre Tilsyn med de Mænd, som for-
berede sig til Sagførervirksomheden, og fkal
have ethvert Andragende fra Eaadanne om
Sagførerbesiikkelsc førelagt til Erklcering bl. A.
med Hensyn til de heromhandlede Betingelser.
Som en Konsekvents af den mundtlige Proce-
dure fremhcwes endnu Bestemmelserne i §§
114—15, hvorefter den, der har oplyst at
være i Besiddelse af de i §§ 112—13
føreskrevne Egenskaber, for at opnaa Sag-
Førerbefkikkclse endvidere maa underkaste sig
en Sagførerprsve for en ret af den Art,
for hvilken han vil opnaa Berettigelse til
at procedere. Selve Proven er i det Væ-
sentlige indretlet i Overensstemmelse med den
nu ved Højesteret brugelige, dog at Sagernes
Antal er beGrænset til 3, og at ingen af
disse behover at være en Straffesag. At alle
3 Sager maa udføres for samme Ret, er en
Selvfølge.

§ 117 stemmer med den nuverrende Ret,
kun at der til de Stillinger, med hvilke Ud-
ovelse af Sagførervirksomhed ikke kan førenes,
er fejet de nye Embeder som StatZanklager
eller Overstatsanklager, jfr. ovfr. Bemcerk-
ningerne til § 100, samt i Paragrafens
sidste Etykke optaget en ny Bestemmelse,
hvorefter den, der uden at være Sagfører til-
fredsstiller Betingelserne for at kunne blive
Sagsører af den ene eller den anden Art, af
Retten kan erholde Tilladelse til i et enkelt
Tilfælde at udføre en Sag, forudsat at han
dertil erhverver sine føresættes Tilladelse, for-
saavidt han er Embedsmand. Ogsaa de fol-
gende Paragrafer i dette Kapitel slutte sig i


det Væsentlige til den bestaaende Lovgivning
med Undtagelse af den tidligere berorte Be-
stemmelse i § 120, hvorved Sagførere ude-
lukkes fra under Domssager at give Møde
ved deres Fuldmoegtig, naar mundtlig For-
handling finder Sted. Dersom en Sagfører
ikke kan eller ikke vil udføre Sagen i egen
Person, maa dette derfor ske veV en anden til
Møde for vedkommende Domstol berettiget
Sagfører. Herfra er kun gjort den i Forhol-
dets Natur gmndede Undtagelse, at Begjcrrin«
ger om Sagens Udsættelse paa Grund af
Forhold, hvorved Sagføreren selv hindres i at
give Møde, kunne fremsættes og begrundes
ved enhver uberygtet Person.

Kapitel II. Qm Sagførernes Nettigheder og
Pligter.

Bestemmelserne i dette Kapitel angaa
navnlig Sagsørernes offentlige Forhold og
Pligter. Herom bliver der iFølge den Opfat-
telse, som ligger til Grund for Udkastet, ikke
blot spørgsmaal, hvor Sagføreren efter Ordre
udFører offentlige eller beneficerede Sager, men
ogsaa, hvor de overtage Retssagers Udførelse
efter fri Overenskomst med Private. Selv i
de fidstNævnte Tilfælde er Sagsørerens Hverv
ikke udtommende bestemt ved de Forplig-
telser, der paahvile ham overfor Parten. Li-
gesom mange af disse iFølge Retsplejens Krav
tillige maa ansees som Forpligtelser overfor det
Offentlige, saaledes vil et Forhold af Sagføre'
ren kunne indeholde en strafbar Krcenkelse af
Retsplejens Interesser, uagtet det ikke er i Strid
med hans Pligter imod Mandanten. Den
saaledes angivne Opfattelse af Eagførerstillin-
gen, som traadte scerdeles stcrrkt frem i vor
celdre Lovgivning og selv efter de Forandringer
i denne, der indfsrtes ved Loven af 26de Mai
1868, vistnok ikke kan ansees for opgivet, er
der scerlig Grund til at fastholde i den mundt-
lige Rettergang, efter hvis Natur Sagførerens
Virksomhed maa blive af langt mere indgri-
bende Betydning for Retsplejens Gang end i
den skriftlige Proces.

I Overensstemmelse med den ovenfor ud«
viklede Betragtningsmaade staa de Regler om
Sagsørernes Pligter, som vcefentlig i Lighed
med den gjoeldende Ret ere givne i §§ 126
—30, samt Bestemmelsen i § 131, at disse
Pligters Overtrædelse ikke kan undskyldes med,
at Mandanten har forlangt eller indvilget i
det føretagne eller Undladte. Ligeledes trceder
demne Opfattelse frem i § 132, hvorefter
Straffelovens 13de Kapitel om Forbrydelser
i Embedsforhold er anvendeligt paa Sagfø-
rere, forsaavidt de overtrcede de i nærværende
Lov givne Forskrifter eller iøvrigt forse sig i
deres Virksomhed som Sagførere. Ligesom dette
maa antages at stemme med den Tanke, hvorfra
Straffeloven gik ud, idet den ophcevede D. L.
1—9—11 uden at give nye særlige Bestem-
melser for Sagførere, saaledes kan der, uanset at
Sagførerne ikke lcengere betragtes som Em«
bedsmcend, roere god Grund til at fastholde
hine Straffebestemmelsers Anvendelighed paa
deres Forhold. Disse Straffebestemmelser have
derhos en saadan Vidde, at i Almindelighed
ethvert Forhold af en Sagfører, som fortjener
Straf, ved dem kan rammes. De enkelte
supplerende Bestemmelser, hvortil der er Trang,
gives i de tvende Lovudkast om Retsplejen.
Hvad angaar Strafansvarets Forfslgning, be-
stemmer § 133, at forfaavidt den Straf, der
l skal paalægges en Sagfører, ikke er Højere end
Boder og ingen scerlig Bevisførelse udfordres
for at oplyse det strafbare Forhold, kan Strcif-
fen paalægges under den Sag, med Henfyn
til hvilken Forseelsen er begaaet, enten ved en
færskilt Kjendelse eller ved den endelige Dom.
Videre bor Undtagelsen fra den almindelige
Forfølgningsmaade vistnok ikke strcrkkes. IFølge
den bestaaende Lovgivning kan vel Straf af
Fortabelse af Retten til at udove Sagsører«
virksomhed idommes en Sagfører accessorisk
under Hovedsagen, men dette maa ansees for
ganske anomalt.

Med Hensyn til Bestemmelserne i det førelig«
gende Kapitel bemcerkes endnu følgende. Den i
§ 125 optagne Regel, iFølge hvilken der i Almin«
delighed ikke paahviler en Sagfører nogen For-
pligtelse til at paatage sig Udførelsen af en
Retssag, maa ansees for stemmende med den
gjældende Ret. Den tilfejede Undtagelse sigter


alene til Sager, hvori der er meddelt fri
Proces, og saadanne Straffesager, hvori der
beskikkes offentlig Forsvarer, jfr. herved § 123.
§§ 196'—28 slutte sig ganske til den be-
ptaaende Lovgivning. Bestemmelsen i § 129,
at Sagførerne ere pligtige at vise Retten Ly-
dighed og Agtelse, er forsaavidt ny, som der
ikke haves et almindeligt Bud herom i den
gjældende Ret. Lydighedspligten forudsætter
selvfølgelig, at Rettens Paalceg er lovligt, men
selv under denne Forudsætning maatte Sagfs-
rerens Forpligtelse til at efterkomme det for«
hen i Reglen gjøres gjældende gjennem et ci-
vilt Sogsmaal. Hvad endelig angaar Be«
stemmelscrne i § 130 om Fastsættelsen af Sag«
Førernes Salcer, er man gaaet ud fra, at der
ikke vilde vindes Væsentligt, men i flere Ret-
ninger endog tabes Noget ved Indførelsen af
en Sagsørertart. Udkastet ssger derfor ligesom
Om gjældende Ret Garantien imod overdrevne
Fordringer fra Sagførernes Side i Rettens
skjøn, idet Højere Betaling, end denne finder
billigt, ikke kan tilkjendes en Sagfører, hvad
mten han forud har sluttet Overenskomst om
Vederlaget eller ikke. Naar dette fastholdes,
synes der ikke at være Grund til iøvrigt at
begrænse Kontraktsfriheden paa dette Omraade.
§ 130 ophcever derfor det bestaaende Forbud
imod, at Sagførere som Vederlag betinge sig
Andel i Sagens Gjenstand.

Kapitel III. Om Ophor af Retten til Sagfører«
virksomhed.

Forsaavidt Fortabelsen af Retten til Sag«
førervirksomhed fremtrceder som Straf, bliver
den at idomme under en Straffesag. Der
gives imidlertid Tilfælde, i hvilke der maa
mdtrcede Fortabelse af Retten, uagtet den ikke
er føreskrevet som Straf. Dette kan saaledes
virre Tilfældet, naar Sagsøreren findes skyl«
dig i en i den offentlige Mening vanærende
Handling, ligesom Sagsørereu, naar han
kommer ud af Raadigheden over sit Bo, uiaa
fortabe Retten til at udove SagsørervirksoM'
hed, saalcrnge Uraadigheden varer. Bestemmelse


ham af Advokatlisten. Denne Disciplinar«
myndighed, der staar ganske uafHerngig saavel
af Domstolenes almindelige Straffemyndighed
som af disses Ret til at anvende disc.'plinære
Straffe for Rettergangsforseelser, kan dog ikke
udoves, uden at der er givet den Paagjæl-
dende Lejlighed til at forsvare sig imod Be-
skyldningen, og Raadets Kendelser kunneptaæ
ankcs til Appelretten for den vedkommende
Retskreds dels af den offentlige Anklager dels
af den Advokat, hvem Kjendelsen er overgået,
af Eidstnævnte dog kun, forsaavidt Kendelsen
gaar ud paa Suspension eller Udslettelse.
Som andre Sider af Disciplinarraadenes
Virksomhed fremhceves, at de skulle føre Tilsyn
med de Mænds Opforse! og Uddannelse, som
forberede sig til Advokatvirksomheden (avocaw
8ta«iclire8), Afgjøre, om Betingelserne for dis-
ses Optagelse i Advokatregistret ere tilstede,
paakjende Tvistigheder angaaende de af Advo-
katerne beregnede Honorarer, drage Omsorg
for, at Tramgende, der have rimelig Grund
til at procedere, faae fri Sagførerbistand osv
Eu lignende Organisation bestaar for den
Klasse af de franske Sagførere, som benævnes
,,kvou68^*). I den nyere Tid er der og-
saa i flere tvske Stater oprettet Sagførerraad
(Anwalikammer) efter det franske Fo billede,
og paa den syvende tyske Iuristfolsamling
(!869) vedtoges m Resolution til Fordel
for almindelig Indførelse af disse Raad, se de
nævnte Forhandlingers Bind II. S. 202—
227 og S. 252—259. I England har
der fra gammel Tid bestaaet en ejendommelig
Organisation af Advokaturen, iFølge hvilken
der tilkommer førstandcrskaberne for de store
Eagwrerkorporationer (inus ok eourt) en scer«
deles indgribende Myndighed. For at blive
LNvrkat (darrigtor) er det nødvendigt at blive
optaget i et af disse Kollegier og en vis Tio
at bave deltaget i den Undervisning, som her
meddeles de juridiske Studenter under førstan«
dcrues Ledelse. Disse Afgjøre fremdeles, om

' Betillgelseme for Optagelse i Advokaturen ere
fyldestgjorte, og have en vidtgaaende Discipli-
narmyndighed over alle Korporationens Med-
lemmer. Dog er Paaanke til Domstolene
forbeholdt, forsaavidt førstånderstabets Beslut-
ning gaar ud paa at ncegte Optagelse i en
wn ok oourt eller paa Udstedelse af samme.

Hos os blev spørgsmaalet om Sagfører-
raads Oprettelse rejst Under de Forhandlinger,
der gik forud for Lov om Adgang til Sagfs-
rervirkfomheden af 26 Maj 1868; men
Tanken vandt ikke dengang almindelig Tilslut-
ning. Eporgsmaalet om Institutionens verrd
og Betydning stiller sig imidlertid ogsaa vce-
sentlig forfkMigt, eftersom det sees fra det
gamle eller det nye Processystems Standpunkt.
Under den skriftlige Proccsmaade vil der van-
stelig mellem TagFørerne kunne udvikle sig det
' fyldige Samliv og det noje Kjendskab til hin-
andens færd, der er Forudsætningen for, at
Sagførerraadcnes Virksomhed kan fyldestgjøre
Formaalet. Derimod er den mundtlig? Rcl«
tergang, som nødvendiggjør en umiddelbar
Forhandling mcllem Sagssrerne og derfor
idelig bringer dem i personlig Bersring med
hinanden, netop egnet til at udvikle de nævnte
Betingelser. Da hertil kommer, at det nye
Systems heldige Gjennemførelse for en væ-
sentlig Del beror paa, at Sagførerinstiiutionen
haves og Sagfor.'rnes Anseelse styrkes, sam-
tidig med at deres Betydning for og Indfly-
delse paa Retsplejen foroges, turde det rette
Tidspunkt nu verre kommet til hos os at ind-
føre en Institution, som andetsteds og netop
i de Lande, hvor Advokaturen staar højt, er-
kjendes at have bidraget væsentlig til dens
Udvikling. At Institntioncns Betydning i
sidste Inslants maa blive afhccngig af den
Aand, hvori den anvendes og udvikles af Sag-
førernc selv, er iøvrigt klart og følger med
Noi?vendighed af dens versen. Men heri lig«
ger selvfslgclig ikke nogen afgjørende Grund
imod, at Initiativet til dens Indførelse tages
af Lovgivningsmagten, som jo alene er istand
til at udruste Sagfoivrraadene med den til
Formaalets Opnaaelse fornødne Magt og
Myndighed.

Med Hensyn til de enkelte Bestemmelser i
Kapitlet bemcerkes følgende:


Om Sagførersamfundenes og Raadenes
Dannelse og Sammensætning gives Reglerne
i §§ 137—138. At der oprettes en Flerhed
af Sagførersamfund for de forskellige Dele af
Landet, anses for tilraadeligt, idet Medlem-
merne i modsat Fald vistnok vilde komme til
at staa hinanden for fjernt. Paa den anden
Side kan der selvfølgelig ikke verre Tale om
at oprette et Samfund for hver Hutskreds.
Forslaget er derfor gaaet den Vej at knytte
Organisationen til Landsretskredsene, saaledes
at der for hver af disse oprettes et Samfund,
si.m omfatter alle i Kredsen boende over- og
underordnede Sagsørere. I Overensstemmelse
hermed henvises Høj'esteretsSagsørerne i § 137
til det for den nordsjællandske Landsretkreds be-
stående Sagførersamfund. Isolge § 138 skal
ethvert Sagførerfamfnnd have en Bestyrelse
(Sagssrcrraad), der bestaar af en For-
mand og et lige Antal Medlemmer, ikke nnder
4 og ikke over 8. Ved Bestemmelserne om
Valget af Naadets Medlemmer har man lagt
an paa at sikre en tilstrækkelig Repræsentation
af de forskjellige Sagførerklasser og bevare
Ligevagten mellem disse. I dette Djemed er
det anset rettest at overlade vedkommende
Landsrets Formand det Hverv at vcelge Raæ
dets Formand blandt Sagfererne i Kredsen,
medens de øvrige Medlemmer vcelges, Halv'
dclm af og blandt Landsrets- og Højesterets-
sagførerne, Halvdelen af og blandt Underrets-
sagførerne. Lige med Sagførerne i Henseende
til Valgret og Valgbarhed nl Sagførerraadet
staa Mænd, som have været Sagførere og ikke
ere giaede over i noget Statsembede. Samt-
lige Valg gjælde for 4 Aar.

Om Sammenkaldelse af Samfundets Med-
lemmer til almindelige Møder indeholde §§
139—140 Bestemmelser, som ikke behove
ncrnnere Forklaring.

Hvad angaar Udstrækningen af Sagfører«
raadenes Virksomhed, betragter Udkastet i Over-
ensst mmelse med de fleste fremniede Love ikke
Sagførerraadene blot som Middel til Haand-
Hervelse af Disciplin blandt Sagførerne, men
som en Institution med det almindeligere For-

maal at reprcrsentere ^agførerne og i det Hele
virke for Sagførerversenets Udvikling. Udovclse
af Difciplinarmyndighed over Sagsørerne er
derfor iFølge Udkastet kun en enkelt Side af
Naadenes Virksomhed. Som andre til
disse henlagte Funktioner fremhceves, at de
have at føre Tilsyn med de Mænd, der for-
berede sig til Sagførervirkfomheden ved Ret-
terne i den paagjældende Kreds, og, forinden
afgjørelse træffes med Hensyn til Andragender
fra faadanne Mænd om Sagførerbeskikkclse,
at asgwe Erklæring med Hensyn til Opfyldel-
sen af visse af de for Beskikkelsen fastsætte
Betingelser. Disse Grklæringer har man dog
ikke anset det for rigtigt at tillægge en ube-
tinget bindende Betydning. Gaar Raadets
Erklæring ud paa, at Betingelserne ikke ere
opfyldte, kan Andragendet om beskikkelse vel
i Reglen ikke tages til følge; men Justits-
ministeriet er dog, naar sceregne Grunde tale
derfor, og efterat der paany er givet Sag-
sorerraadet Lejlighed til at ytre sig. befojet
til at meddele Vedkommende Beskikkelse, uagtet
hans Andragende ikke anbefales af Naadet
(§ 144). Fremdeles paahviler det Sagfører-
' raadet at sammenkalde almindelige Møder af
Samfundets Medlemmer dels til afgjørelse af
visse i Udkastet særligt fremHervede Anliggen-
der, saasom Valg af Medlemmer, Forhandling
om Vedtcegter for Sagførersamfundet, dels
iøvrigt til Forhandling om Gjenstande vedkom-
mende Sagførersamfundets Forhold og Inter-
esser (H 140). Endvidere er Sagførerraadet
befojet til at Afgjøre Tvistigheder angaaende
Vederlag for den af Sagsørere i saadan de-
res Egenskab ydede Tjeneste og Bistand til
Private, naar disse i denne Anledning hen-
vende sig til Naadet, — afgjørelser, som dog
kun ere bindende for vedkommende Sagfører,
l men ikke afskjære den Private fra at ind-
bringe Svorgsmaalet for Domstolene (§ 141
i Slutn.)

Af mest indgribende Betydning ere imid-
lertid de Bestemmelser, som angaa Sagfører-
raadets disciplinere Straffemyndigbed (§§
141—143). Om Oprettelsen af en Di-
sciplinarmyndighed for Sagførere stemmer med


Forholdets Natur, har saavel andetsteds som
hos os været Gjenstand for Tvivl, idet MM
har bestridt, at der var scerlig Grund til at
stille Sagførervirksomheden under en Kontrol,
som ingen anden Næringsvirksomhed er un-
dergiven. Denne Tvivl er imidlertid kun be-
grundet fra det Standpunkt, der i Sagfører-
virksomheden alene ser en næring. Gaar man
derimod med det føreliggende førstag ud fra, at
denne Virksomhed iFølge dens Betydning for
selve Retsplejen ogsaa har en anden Side, som
navnlig gjør sig gjældendei den mundtlige Retter-
gang, kan ønskeligheden af en scerlig Kontrol
med Sagførervirksomheden i og for sig ikke bestri-
des. spørgsmaalet er kun, om det er mu«
ligt at tilvejebringe en virksom Kontrol i faa
Henseende uden at gjøre Brud paa den Uaf«
Herngighcd, som tilkommer Sagsørerstillingen.
Fra dette Synspunkt maa det utvivlsomt for«
kastes at stille Sagførervirksomheden under en
almindelig Kontrol fra Embedsmyndigheders
Side. De samme Hensyn, som have fort
til ikke at betinge Adgangen til Sagførervirk«
somhed af Regieringens Tilladelse, tale ogsaa
for at hcevde Sagførernes Uafhængighed af
Statsmagten i Udsvelfen af deres Kald. Der«
imod fkjonnes det ikke, at en Kontrol, som ud«
gaar fra Sagførersamfundet selv, skulde kunne
gjøre noget Skaar i Sagførerstillingens Uafhcen«
gighed og Vcerdighed. Heller ikke er der Grund
til at antage, at Sagførerraadene skulde være
tilbojelige til at misbruge deres Myndighed til at
gaa det enkelte Medlem af Samfundet for nær.
Efter de Erfaringer, man andetsteds har gjort,
er det snarere at befrygte, at Raadene ville
vise for stor Tilbageholdenhed i Udovelsen af
deres Tilsynsmyndighed. Da denne imidlertid
ikke affkjærer nogen af de Veje, ad hvilke
man hidtil har kunnet gjøre Ansvar gjældende
imod Sagførere, men kun er bestemt til at
være et Supplement til disse, kan der selv«
følgelig ikke derfra hentes nogen afgjørende
Indvending imod Institutionen.

Hvad angaar Omraadet for Tilsynsmyn-
digheden, er det en Selvfølge, at denne kun har
Hensyn til Sagførernes Virksomhed som saadanne.
Paa den anden Side omfatter den indenfor denne

Grænse ethvert pligtstridigt Forhold af Sag-
føreren. Raadet stal derfor iFølge § 141 ikke
blot vaage over, at Sagsørerne i deres Forhold
som saadanne holde sig Lovene efterrettelige,
men ogsaa over, at de i deres Sagførervirksomhed
undgaa Alt, hvad der ikke kan førenes med den
Hæderlighed, Noj.igtighed og Paalidelighed
eller med den Agtelse for Statsmyndighederne,
som en offentlig beskikket Sagfører bor udvise.
IFølge Difciplinarmyndighedens væsen er det
neppe muligt i Loven at give en ncrrmere
Bestemmelse af dens Omraade; men det maa
i være overladt til Sagsørerraadels skjønsomhed
at Afgjøre, hvad der falder ind under hin al-
mindelige Ramme. Ligesaa lidt lader det sig
cngjøre ved almindelige Negler, naar der bor
skrides til Anvendelse af de i § 142 hjem-
lede disciplinære Straffe. At ikke et hvilket«
somhelst Brud paa en Sagførers Pligter af«
giver tilstrcekkelig Grund til en saadan Ind«
striden, er klart. Der vil felvfølgelig ikke sjælden
kunne førekomme Overtrædelser, imod hvilke der
efter Omstændighederne ikke er Grund til at
skride ind eller i al Fald Grund til at anvende
mildere Forholdsregler end Paalceg af Straf.
Ogfaa i denne Henseende maa det overlades
til Sagførerraadets skjønsomhed at trceffe den
rette grænse mellem en altfor tilbageholdende
og en altfor vidtdreven fmaalig Benyttelse af
Tilsynsmyndigheden. § 142 indffrcenker sig
derfor til at udtale, at Sagførerraadet i
Kraft af den i § 141 hjemlede Tilsynsmyn-
dighed kan skride ind imod hvert enkelt
Samfundsmedlem saavel af egen Drift som
iFølge Begjæring. I Forbindelse hermed fast«
sætter Paragrafen de Straffe, som Raadet kan
bringe i Anvendelse. Disse svare i det Vce-
sentlige til hvad der er føreskrevet i de fleste
fremmede Love. Dog har man ikke anset det
' for rigtigt at gaa saa vidt at optage Fortabelse
af Ret til at udove Sagførervirksomhed blandt
de disciplinære Straffe. Naar der paa den
anden Side i Udkastet er medtaget Boder —
hvad ikke er almindeligt i de fremmede Love —,
er man herved gaaet ud fra, at Paalceg af
Boder under visse Forudsætninger netop vil
være den mest passende Discivlinarstraf. Navn«
lig vil der kunne være Grund til at anvende


Boder i saadanne Tilfælde, hvor der allerede
overkor Paagjældende forgjæves har været gjort
Brug af Irettesættelse, inen Suspension fra
Sagsørervirksomheden dog endnu vilde være
for haard en Straf.

Medens det er en Selvfølge, at de
ommeldte Disciplinarstraffe ikke kunne anvendes,
uden at den Paagjældende har havt tilstrækkelig
Lejlighed til at fremkomme med sit Forsvar
(se § 142 sidste Stykke), synes det derimod
i og for sig bedst stemmende med den Tanke,
som ligger til Grund for Oprettelsen af
TagFørerraad, ikke at give Adgang til Pwvelse
af disses Beslutninger ved Domstolene. Som
det fremgaar af de indledende Bemærkninger
til dette Kap il. l, er saadan Prsvelse dog ikke
afskaaret efter de fremmede Love. Almindelig
anerkjendt cr det i dissc-, at den, hvem Straffen
er paalagt, kan begjcrre Sagsørerraadets Be-
slutning provst ved Domstolene, i al Fald
hvor der er Spørgsmaal om mere indgribende
Ttraffeonder. Flere fremmede Love give derhos
den offentlige Anklager Ret til at indanke enhver
af Sagsørerraadet afgiven Kjeudelfe for Dom«
stolene. I det føreliggende Udkast har man vel
ikke troet at burde tillægge Statsanklageren en
saadan Paaankeret, der vilde stemme mindre godt
saavel med den Stilling, Udkastet iøvrigt an
viser Statsanklageren, som med den Uafhcen-
gighed, man har villet forbeholde Sagfører-
stillingen. Derimod har man antaget, at det
vilde stode stcerkt an imod de hos os herskende
Anskuelser, om den, hvem Sagsørerraadet har
paalagt Straf, ubetinget udelukkedes fra at
indbringe Spørgsmaalet for Domstolene. Man
har derfor anset det for retteft at aabne paa-
gjældende Sagfører Adgang til indenfor visse
grænser at paaanke Raadets Beslutning og
har endogfaa med Hensyn til, at den her om«
handlede Disciplinarmyndighed hos os er en ny
Institution, fundet Grund til at udstrcekke
Paaankeligheden noget videre, end det er almin-
deligt i de fremmede Love. I Overensstemmelse
hermed fastsætter § 143, at, naar Raadets
Beslutning gaar ud paa Boder over 40 Kroner,
Forbud imod Udførel'en af enkelte Sager eller
Forretninger eller paa Suspension, har vaæ

gjældende Sagfører Adgang til, forinden Be-
slutningen kan tinde i Virksomhed, at fordre
den prsvet af Landsretten, dog at Vegjæring
herom inden 3 Dage skriftlig indgives til
Rettens Formand. Sagen bliver da at for-
handle ved Landsretten i et ikke offentligt Møde,
hvori der gives alle Vedkommende Lejlighed
til mundtlig at udtale sig, hvorefter Retten
trceffer endelig Afgjørelse om Stadfæstelse eller
Ophcevelse af Sagførerraadets Beslutning.

Endnu bemcerkes, at det ligger i For-
holdets Natur, at der ved Gjennemførelsen
af den nye Institution i flere Retninger
maa vise sig Trang til at supplere det ved
Udkastet givne Grundlag gjennem nærmere
Regler for Sagførersamfundenes indre Anlig-
gender. Saadanne Bestemmelser kunne efter
§145 tilvejebringes gjennem Vedtcegter, der
vedtages med absolut Stemmeflerhed paa et
almindeligt Msde af Samfundets Medlemmer
og derefter førelægges Kongen til Stadfæstelse.

Sjette Afsnit. Lovens Trrden i Kraft, Overgangs-
bestemmelser.

Forinden Loven kan trcede i Kraft, vil
der udkrcrves dels en OmSagsører af forskjellige
Forhold ved Lov dels en Rcrkke Foran-
staltninger fra Administrationens Side. Den
Frist, der som Følge heraf maa førejkrives for
Lovens trædeniKraft, vil uden Tvivl ikke kunne
fastsættes kortere end i § 146 føreslaaet.

Medens det er indlysende, at Udkastets
Bestemmelser ikke egne sig til at gjælde for
færoerne, opftaar der som Følge af den Kgl-
Lands-Over« samt Hof« og Stadsrets Bort-
falden det Spørgsmaal, hvilken af, de nye


Domstole der stal fungere som Overret for
de Nævnte Der. Dette Hverv henlægger § 146
til den nordsjællandske Landsret.

Paa Grundlag af den hidtil beftaaende
Inddeling i Underrets- og Politikredse har
der i flere Henseender mellem Beboerne af
samme Kreds udviklet sig et vist Fcellesstab
med Hensyn til adskillige okonomiste spørgs«-
maal, saasom Opførelsen af Thing- og Arrest-
huse, Vedligeholdelsen af samme o. s. v. Da
den Inddeling i Underrets' og Politikredse,
som det føreliggende Udkast forudsætter, hyp-
pigt maa føre til en Sammenlcegning af flere
crlore Kredse, ligesom det ogsaa kan vise sig
nødvendigt at dele en hidtil bestaaende Kreds
mellem forskjellige nye Kredse, samt da der
endvidere i de nye Kredse vil fremtræde et
Fcellesstab af lignende Art som det over-
nævnte med Hensyn til visse ved Procesre-
formen nødvendiggjorte nye Indretninger (jfr.
saaledes § 108 Nr. 4), vil der paa flere
Maader kunne opstaa spørgsmaal om, hvorledes
der stal forholdes med Hensyn til de ovew
Nævnte Fcellesanliggender. Spørgsmaal af
denne Art egne sig imidlertid ikke til at af«
gjøres ved en fast Lovregel, men kun under
Hensyn til de i hvert enkelt Tilfælde førelig-
gende Forhold. I §§ 147 og 151 har man derfor
overensstemmende med de celdre Udkast føre-
flaaet at henlægge afgjørelsen til Administra«
tionen, idet den fornødne Betryggelse for alle
i Betragtning kommende Interesser formentlig
vil opnaaes, naar de herhenhorende Spørgs-
maal afgjøres af Justitsministeren i Forbin-
delse med Indenrigsministeren efter Forhand-
ling med vedkommende kommunale Myndigheder.

Af den i § 33 givne Bestemmelse om,
at Thinglcesning og Aflysning af Dokumenter
altid stal føregaa ved Hovedthingstedet, er det
en naturlig følge, at, hvor en af de nye Un-
derretskredse dannes ved Sammenlcegning af
flere hidtilværende Kredse, maa disses Skjøde«
og Panteprotokoller gaa over til Hovedthing-
ftedet for at afbenyttes for hele Retskredsen.
Dette er derfor fastsat i § 148. Deles en
hidtilværende Underretskreds, vil det ikke kunne

undgaaes, at der meddeles Udskrifter af Skjsde«
og Pantebsgerne for de Deles Vedkommende,
som overgaa til en anden Retskreds, medens
Registrene Sædvanlig ere forte fognevis og faæ
ledes kunne asteveretz delvis. De Udgifter,
som medgaa til de fornødne Udskrifter af
Skjøde- og Pantebsgerne, har man i Lighed
med de celdre Udkast anset det for rettest at paæ
lægge Statskassen.

Om det Spørgsmaal, hvilken af de nye
Domstole der skal overtage saadanne Sager,
som ved den nye Sagsørers Trceden i Kraft
svceve for en af de hidtil bestaaende Retter,
gives der i § 149 Forskrifter, som ikke behove
nærmere Forklaring. Medens dette Spørgs-
maals afgjørelfe horer hjemme i det førelig'
gende Udkast, have derimod Bestemmelserne om,
efter hvilke processuelle Regler — nye eller
gamle — Behandlingen af de svcevende Sager
efter hint Tidspunkt bliver at fortsætte ved de
nye Domstole, deres naturlige Plads i de tvende
Rettergangslove.

Hvad anMr de nuværende Dommeres
og andre ved Retterne ansætte Embedsmands
Forpligtelse til at modtage beskikkelse ved de
nye Retter, eller efter Omstændighederne som
Politimestre, gives de fornødne Bestemmelser i
§§ 150 og 152. Ligesom disse vistnok ville
findes stemmende med Forholdets Natur, saa«
ledes krcever Billighed formentlig den i § 150
sidste Stykke optagne Bestemmelser, hvorefter
det, forfaavidt der i ncrrværende Lov gjøres stren-
gere Fordringer til juridisk Examen for Dom-
mere eller andre Retsembedsmcend end efter
de hidtil gjældende Regler, dog stal have sit
Forblivende ved disse med Hensyn til Mænd,
der allerede ere beskikkede som faadanne, samt
med Hensyn til Mænd, som nu have bestaaet juri-
disk Examen og beskikkes i løbet af 10 Aar fra
denne Lovs træden i Kraft. En lignende Over«
gangsbestemmelse er i § 153 givet med Hensyn
til Adgangen til at blive Sagfører efter den nye
Sagsørers Trceden i Kraft, hvorhos det i
Paragrafens sidste Stykke fastsættes, at de i
5 te Afsnit givne Regler om Højesteretssagførere,
^andsretssagsyvere og Underretssagførere saavel


i Henseende til Retten til at give Møde for
Domstolene som i Henseende til andre Rettig-
heder og Pligter skulle finde Anvendelse med
Hensyn til de mænd, der tidligere ere beskikkede
i de Sagførerstillinger, som efter det gamle
Systems Tredeling svare til hine.

sinder dette Medlem dog Anledning til at ud-
tale, at ligesom han under Forhandlingerne paa
flere væsentlige Punkter, navnlig af Organifæ
tionsudkastet, ikke har kunnet følge Flertallet,
men stillet Mlige Mndringsførstag, der dog
ikke have vundet Kommissionens Tilslutning,
saaledes maa han forbeholde sig Frihed til
under Lovgivningsvcerkets senere Gang efter
den Lejlighed, der maatte gives ham, at for-
soge paa at gjøre sine afvigende Anskuelser
gjældende paa den Maade og i det Omfang,
han maatte anse for rigtigt.

Gndskjønt Kommissionens Medlem C. V.
Nyholm af forstjellige Grunde har afholdt sig
fra at indgive noget disfentierende Votum,

Forslag angaaende Landsretternes Organisation, Forslag I.

Organisation med 6 Landsretter som i
Udkastet, men uden rejsende Dommere undta-
gen for Bornholm.

§ l.

Som i Udkastet.

§ 10.

Som i Udkasiet.

§ 12.

Paragrafens 1ste Stykke affattes faaledes:

„Den nordsjællandske Landsret bestaar af
m Formand og 15 andre Medlemmer. De
øvrige Landsretter bestaa hver af en Formand
og 5 andre Medlemmer".

I 3die Stykke, 5te—8de Lime, sættes i
Stedet for ^til at . . . . Hovedside": ^til
at tiltroede den nordsjællandske Landsrets scer-
lige Afdeling, naar den i Medfor af § 20
holder Møde paa Bornholm".

§ 13.

Som i Udkastet.

Forslag II.

Organisation med 5 Landsretter, med rej-
sende Dommere ved den sjællandste Landsret
for Soro, Præsto, Maribo og Bornholms
Amter.

§ 1.

Riget inddeles i 5 Landsretskredse, nemlig:
1. Den sjællandste Landsretskreds, omfat-
tende de sjMandste Amter, Maribo Amt samt
Bornholms Amt.

2—5 som 3—6 i Udkastet.

§ 10.

I Stedet for Udkastets 2det og 3 die
Stykke fcrttes:

„Den sjcrllandste Landsret har Sæde i
Kjøbenhavn".

Ellers som i Udkastet.

§ 12.

Paragrafens 1ste Stykke affattes saaledes:

„Sjoellands Landsret bestaar af en For-
mand og 18 andre Medlemmer. De øvrige
Landsretter bestaa hver af en Formand og 5
andre Medlemmer".

I 8die Stykke, 5te—8de Linie, sættes i

Stedet for , til at......Sæde": „til

at tiltrcede den sjællandske Landsrets anden
særlige Afdeling, naar den i Medfor af § 20
holder Møde udenfor Kjøbenhavn".

§ 13.

I 2den—3die Lime sættes .sjcrllandste"
i Stedet for ,nordsjællandske". Ellers som i
Udkastet.

') Antallet af Landsretsdommen, Laudsretsskriuere og de ved Ekriverkontorerne ansætte Fuldmægtige, vil
henholdevis efter Udkastet og de subsidicert henstillede førstag blive:

Landretsdommere. Retsskrivere. Fuldmagtige.

Udkastet........................... 61.          7.          10.

førstag I......................... 46.          7.            9.

— II......................... 43.        6.        10.

— III........................ 47.       5.         9.

—  IV........................ 38.        4.          8.

Ved ovenstaaende Sammenstilling maa dog endnu erindres, at førstagene II—IV ville gjere en Ind-
skranlning af Statsunllligeiues Antul mulig, samt at det efter førstagem III og IV tillige undgaaes at
^jsre Brug af det i § 12 3die Stykke ommeldte Suppleantinstitut.


som sllbsidlssrt henstilles til Odervcjelse. Forslag III.

Organisation med 4 Landsretter, med rej-
sende Dommere ved den sjællandske Landsret
for Soro osv. samt ved de to Landsretter i
Jylland.

§ 1.

Riget inddeles i 4 Landsretskredse, nemlig:

1.    Den sjællandste osv. som i Forslag II.

2.    Fyens ofv. som Udkastets Nr. 3.

3.    Den nordjydske Landsretskreds, om-
fattende Aalborg, Hjorring, Thisted, Viborg
og Randers Amter.

4.    Den sydjydske Landsretskreds, omfat-
tende Aarhus, Vejle, Ringkjsbing og Ribe
Amter.

§ 10.

I Stedet for Udkastets 2det og 3 die
Stykke trceder det i Forflag II. Angivne.

Udkastets 6te Stykke udgaar.

I Udkastets 7de Stykke fættes /Aarhus"
(Fredericia) i Stedet for „Veile".

§ 12.

Paragrafens 1ste Stykke affattes faaledes:
„Sjællands Landsret bestaar af en For-
mand og 18 andre Medlemmer, Fyens Lands-
ret af en Formand og 5 andre Medlemmer,
den nordjydske og den fydjydske Landsret hver
af cn Formand og 10 andre Medlemmer".
Tredie Stykke udgaar.

§ 13.

Som i Forslag II.

Forslag IV.

Organisation med 3 Landsretter med rej-
sende Dommere ved den sjællandste Landsret for
Sors o. s. v. samt ved den jydste Landsret.

§ 1.

Riget inddeles i 3 Landsretskredfe, nemlig:

1.    Den sjællandste ofv. som i Forslag II.

2.    Fyens osv. som Udkastets Nr. 3."

3.    Den jydste Landsretskreds, omfattende
de jydste Amter.

§ 10.

Hver af de i § 1 nævnte Kredse henlceg«
ges under en Landsret.

Den fjællcmdste Landsret har sit Sæde i
Kjøbenhavn, Fyens Landsret i Odense og den
jydste Landsret i Viborg.

§ 12.

Paragrafens 1ste Stykke affattes faaledes:
Den sjællandste Landsret bestaar af en
Formand og 18 andre Medlemmer, Fyens
Landsret af en Formand og 5 andre Med-
lemmer, den jydste Landsret af en Formand
og 12 andre Medlemmer.
Tredie Stykke udgaar.

§ 13.

Som i førstag II.


§ 14.

Af Paragrafens 1ste Stykke udgaar den
anden Sletning.

Resten af Paragrafen affattes saaledes:
Ved Landsretternes Hovedafdeling behand-
les alle Sager, fom i Henhold til Loven om
den borgerlige Retspleje samt denne Lovs §
11 i Slutningen, § 50 og § 143 høre un»
der Landsretten.

Ved Landsretternes særlige Afdelinger be-
handles de Sager, som indbringes for
Landsretten i Henhold til Lov om Straffe-
retsplejen. Til Behandling ved den nordfjcrl-
landske Landsrets særlige Afdeling kunne tillige
henvises borgerlige Retstrcetter fra Bornholm,
forfaavidt det med Hensyn til førestaaende
Bevisførelse stjsnnes hensigtsmæssigt, at Ho-
vedforhandlingen i Sagen føregaar paa denne D.

§ 15.

1ste Punktum affattes saaledes:
Kongen beskikker for et Tidsrum af 5
Aar ad Gangen et Medlem af hver Landsret
til Formand for Rettens særlige Afdeling,
ved den nordsjællandske Landsret tillige et
Medlem til at fungere fom Formand, naar
Afdelingen holder Møder paa Bornholm.

§ 14.

1ste Stykke anden sætning affattes faa«
ledes:

,Ved Sjællands Landsret bestaar der to
færlige Afdelinger, den første for Kjøbenhavn
med Kjøbenhavns Amtsraadskreds, Roeskilde
Amtsraadskreds, Frederiksborg og Holbcek Am-
ter, den anden for Soro, Præsto, Maribo og
Bornholms Amter".

Resten af Paragrafen affattes saaledes:
Ved...................

(fom i Forflag I.)

....................Lands-
retten.

Ved Landsretternes færlige Afdelinger be-
handles de Sager, fom indbringes for Lands«
retten i Henhold til Lov om Strafferets«
plejen. Til Behandling ved den sjællandske
Landsrets anden særlige Afdeling kunne tillige
henvises borgerlige Retstrcetter fra Afdelings-
kredsen, forsaavidt det med Hensyn til føre«
staaende Bevisførelfe skjønnes hensigtsmæssigt,
at Hovedforhandlingen i Sagen føregaar paa
et Sted udenfor Kjøbenhavn, hvor Afdelingen
holder Møde.

Naar den sjællandske Landsrets anden
særlige Afdeling holder Møde udenfor Kjs«
benhavn, overtages dens Hverv i ny indkomne
Sager i fomsdent Omfang af den første
særlige Afdeling.

§ 15.

1ste Punktum affattes saaledes:
Kongen beskikker for et Tidsrum af 5
Aar ad Gangen 2 Medlemmer af den sjæl«
landste Landsret og 1 Medlem af hver af de
øvrige Landsretter til Formcend for Retternes
færlige Afdelinger.

I 2det Stykke forandres .nordsjællandsk"
til .sjællandflV


§ 14.

1ste Stykke anden Sletning som i For-
slag II.

Resten af Paragrafen affattes saaledes:
Ved..................

(som i Forslag 1.)

....................Lands.

retten.

Ved Landsretternes særlige Afdelinger be-
handles de Sager, som indbringes for Lands-
retten i Henhold til Lov om Strasseretsplejen.
Til Behandling ved den sjællandske Landsrets
anden særlige Afdeling og de jydske Landsret-
ters særlige Afdelinger kunne tillige henvises
borgerlige Retstrætter, forfaavidt det med Hen-
syn til førestaaende Bevisførelse skjønnes hen«
sigtsmerssigt, at Hovedforhandlingen i Sagen
føregaar paa et Sted udenfor Rettens Sæde,
hvor Afdelingen holder Møde.

Naar den sjællandske Landsrets anden
særlige Afdeling eller de jydske Landsretters
færlige Afdelinger holde Møde udenfor Ret-
tens Sæde, overtages deres Hverv i ny ind-
komne Sager i fornødent Omfang henholdsvis
af den Første særlige Afdeling eller af Rettens
Hovedafdeling.

§ 15.

1ste Punktum som i førstag II,

I 2det Stykke samme Forandring som i

Forslag II.
§ 14.

Til Behandling af de Straffesager, der
indbringes sor Landsretten i Henhold til Lov
om Strafferetsplejen. dannes ved den sjæl-
landske Landsret tvende færlige Afdelinger,
den ene for Kjøbenhavn med Kjøbenhavns
Amtsraadskreds, Roeskilde Amtsraadskreds, Fre-
deriksborg og Holbcrk Amter; den anden for
Soro, Præsto, Maribo og Bornholms Amter,
samt for hver af de to andre Landsretter een
færlig Afdeling.

Til Behandling ved den sjcrllandfke Lands-
rets anden særlige Afdeling og ved den jydske
Landsrets færlige Afdeling kunne tillige hen-
vises borgerlige Retstrætter, naar det med
Hensyn til førestaaende Bevisførelse skjønnes
hensigtsmæssigt, at Hovedforhandlingen i Sa-
gen føregaar paa et Sted udenfor Rettens
Sæde, hvor Afdelingen holder Møde (§ 20).

Naar den sjMandffe Landsrets anden scrr«
lige Afdeling eller den jydske Landsrets færlige
Afdeling holder Møde osv. (som førstag III
sidste Stykke).

§ 15.

Som førstag III.


§ 18.

I 10de—12te Linie forandres „ved den
.... Fuldmægtige" til „ved den nordsjæl-
landske Landsrets almindelige Skriverkontor 3
Fuldmægtige".

§ 20.

Paragrafen affattes saaledes:

Landsretternes særlige Afdelinger sammen-
træde dels i regelmcessig tilbagevendende Sam-
linger dels i Møder imellem Samlingerne.

Den nordsjællandske Landsrets 'cerlige Af-
delinger holder regelmæssige Samlinger i Kjo-
benhavn een Gang i løbet af hver Maaned.
Hver tredie Maaned holder den tillige Sam-
ling paa Bornholm, dog i Vintcrmaanederne
kun, forsaavidt Forholdene ikke lægge Hindrin-
ger i Vejen; Stedet fastsættes ved Bekjendt-
gjørelfe af Justitsministeren.

I de ovenmeldte Samlinger bebandles
Straffesager, som ere henviste til Hovedfor-
handling med eller uden Rævninger, eller i
hvilke der iFølge Påanke fra Underretten skal
, finde Hovedforkandling med ny Bevisførelse
Sted, fremdeles i Soro, Præsto, Maribo og

§ 18.

I 4de Linie forandres „nordsjællandsk"
til „sjcrllandfk".

I 10de—12te Linie forandres „ved den
. . . . Fuldmægtige" til „ved den sjcrllandsse
Landsrets almindelige Skriverkontor 5 Fnld-
mcegiige".

§ 20.

Paragrafen affattes saaledes:

Landsretternes..............

(som i førstag I.)
...............Samlingerne.

Den sjællandske Landsrets forfte særlige Af-
deling holder regelmæssige Samlinger i Kjo-
beuhavn een Gang i løbet af hver Maaned.

Den sjællandske Landsrets anden særlige Af
deling holder regelmæssige Samlinger een
Gang hver tredie Maancd paa de Steder i
Afdelingskredsen, som fastsættes Ved Bekjendt-
gjørelse af Justitsministeriet. Paa Bornholm
finder dog, naar Forholdene lægge Hindringer
i Vejen, ingen Samling Sted i Vintermaæ
nederne.

De øvrige Landsretters særlige Afdelinger
holde regelmcessige Samlinger een Gang hver
tredie Maaned ved Rettens Sæde.

De øvrige Landsretters særlige Afdelinger
holde de regelmæssige Samlinger een Gang
hver tredie Maaned ved Rettens Såede.

Ved Bekjendtgjørelse af Justitsministeriet
fastsættes Tiden for de nævnte Samlingers
Begyndelse, for den sjcrllandske Landsrets anden
særlige Afdeling tillige følgeordenen mellem de
Steder, hvor Samling stal holdes, samt de
Dele af Kredsen, som henlægges til de for-
jkjellige Samlingssteder.

I de ovenmeldte Samlinger behandles
Straffesager, som ere henviste til Hovedfor-
handling med eller uden Nævm'nger, eller i
hvilke der ifølge Paaanke fra Underretten skal
finde Hovedforhandling med nv Bevisførelse
Sted, fremdeles paa Bornholm de borgerlige


§ 18.

I 4de Linie samme Forandring som i
Forslag II.

I 10de—12te Linie samme Forandring
som i førstag II.

§ 20.

Paragrafen affattes saaledes:

Landsretternes.............

(som i førstag I.)

.............Samlingerne.

Den.................

(som i førstag II.)

...............Vintermaane-

derne.

Fyens Landsrets særlige Afdeling holder
Samlinger i Odense een Gang hver tredie
Maaned.

De jydske Landsretters særlige Afdelinger
holde Samlinger een Gang hver tredie Maa-
ned, dels ved Rettens Sæde, dels paa andre
Steder i Landsretskredsen, som fastsættes ved
Bekjendtgjørelse af Justitsministeriet.

Ved Bekjmdtgjørelse af Justitsministeriet
fastsættes Tiden for de Nævnte Samlingers
Begyndelse, for den fjcrllandste Landsrets an-
den færlige Afdeling og de jydffe Landsretters
sterlige Afdelinger tillige osv. som i førstag II.
.... Samlingssteder.

I de ovenmeldte Samlinger

(som i Forflag II.)

... fremdeles ved Samlinger udenfor Ret-

§ 18.

I 4de Linie samme Forandring som i
førstag II.

2det Punktum affattes saaledes:
Foruden det iøvrigt fornødne Kontorper-
sonale ansættes ved den sjællandfke Landsrets
Retsskriverkontor 5 Fuldmægtige, af hvilke den
ene scerligt gjør Tjeneste ved Skriverkontoret
for sø- og Handelssager, ved den jydste
Landsret 2 og ved den fyenske 1 Fuldmægtig.

§ 20.

(som i førstag III.)

Den jydste Landsrets særlige Afdeling hol-
der Samling een Gang hver tredie Maaned
paa de Steder i Landsretskredsen, som fastsæt-
tes ved Bekjendtgjørelse af Justitsministeren.

...........den jydske Landsrets scer«
lige Afdeling.................

. . . . fremdeles for den jydste Landsrets og


Retstrcetter, fom maatte være henviste til den
nordsjællandske Landsrets særlige Afdeling, og
i hvilke Bevisførelse er berammet. Rævninge-
sager behandles først; dog kunne andre Sager
indskydes, naar det kan ske uden Forhaling
for Rævningesagerne.

Veb Samlingerne paa Bornholm medfølger
det fornødne Skriverpersonaie fra Landsrettens
Skriverkontor.

Bornholms Amter de borgerlige Retstrcetter,
som i Medfor af § 14 maatte være henvifte
til den sjællandske Landsrets anden særlige
Afdeling, og i hvilke Bevisførelse er beram-
met. Rævningesager behandles først; dog
kunne andre Sager indskydes, naar det kan
ske uden Forhaling for Rævningesagerne.

Ved Samlingerne paa de Steder udenfor
Kjøbenhavn, hvor den sjællandske Landsrets
anden særlige Afdeling holder Møde, medfølger
osv. (som i Forslag I.)


tens Sæde de borgerlige Retstrcetter, som i
Medfer af K 14 maatte verre henvifte til
vedkommende Landsreisafdeling, og i hvilke
Bevisførelse er berammet. Rævningesager
osv. som i Forflag II.

Ved Samlingerne paa de Steder udenfor
Rettens Seede, hvor vedkommende Landsrets-
afdeling holder Møde, meofølger osv. som i
førstag I.

den fMlandske Landsrets anden særlige Afde-
lings Vedkommende de borgerlige Relstrcetter,
som i Medfor af § 14 maatt? være henviste
til Behandling af disse Afdelingsretter. Ncev-
ningesager behandles først osv.

Ved Samlingerne paa de Steder udenfor
Rettens Sæde, bvor vedkommende Landsrets-
afdeling holder Møde, medfølger osv. som i
Forslag I.