Udkast til Lov

om

Domsmagtens, den offentlige Anklagemyndigheds,
Bolitimyndighedens samt Sag Sagførervæsnets Ordning.

(Udarbejdet af den ved allerhojeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte
Proæskommiskion).

Kjøbenhavn.
Trykt hos I.h. Sdjultz.
1899.

Indholdsoversigt. Første Afsnit. Domstolenes Ordning.

Kapitel I.

Retterne (§§ 1—27) S. 1—11.

Kapitel II.

Dommere, Retsskrivere, Retsbude m. m. (§§ 23—44) S. 11—16.

Andet Afsnit. Nævningers Kaldelse.

Kapitel III.

Almindelige Bestemmelser (§§ 45—49) S. 17—18.

Kapitel IV.
Grundlister (§§ 50—54) S. 18—20.

Kapitel V.

Nævningekredsens Aarsliste (§§ 55—59) S. 21—22.

Kapitel VI.

Nævninger for det enkelte Ting (§§ 60—75) S. 22-28.

Tredie Afsnit. Anklagemyndigheden.

Kapitel VII.

(§§ 76—84) S. 28 — 30.

Fjerde Afsnit. Politimyndigheden.

Kapitel VIII.

(§§ 85—91) S. 30—32.

Femte Afsnit. Sagførere.

Kapitel IX.

Sagføreres Bestikkelse og Adgang til at benytte Fnldmægtig m. m. (§§ 92 — 104). S. 33—37.

Kapitel X.

Sagføreres Rettigheder og Pligter (§§ 105 —110) S. 38—39.

Kapitel XI.

Ophør af Netten til Sagførervikfomhed (§§ 111—112) S. 39—40.

Sjette Afsnit. Lovens Træden i Kraft, Overgangsbestemmelser.

Kapitel XII.

(§§ 113—121) S. 40—43.

Furtsdiktionsliste S. 43—46,


Første Afsnit Domstolenes Ordning. Kap. I. Retterne. § 1.

Rigets almindelige Domstole ere højeste-

ret, Landsretterne og Underretterne (Kjøben-
havns Stadsret samt By- og Herreds-
retterne).

Rigsretten, Sessionerne, de gejstlige
og militære Retter omfattes ikke af denne
Lov. Det samme gælder om Landvæsens-
kommissioner og andre Myndigheder, som
afgøre eller medvirke ved Afgørelsen af
Anliggender, der ikke høre under nogen af
de i denne Paragraf nævnte Retter.

§ 2.

Højesteret er, overensstemmende med
Lovene om Retsplejen, øverste Domstol
for hele Riget. Den har sit Sæde i
Kjøbenhavn og bestaar af en Lustitiarinsi
12 andre ordentlige og indtil 12 overordent-
lige Højesteretsdommere. Til at træde i,
Iustitiarii Sted i paakommende Tilfælde
befkikker Kongen en af Rettens ordentlige
Dommere.

I hver Sags Afgørelse ved Højesteret
deltage, forsaavidt ikke andet særlig er be-
stemt, mindst 7 Dommere. Haves i nogen
Sag ikke det fornødne Antal af Rettens
ordentlige Dommere til Raadighed, kalder
Iuftitiarins en eller flere overordentlige
Dommere til at deltage i Sagens Be-
handling.

1

§ 3.

Skriverforretningerne ved Højesteret
samt Oppebørsel af og Regnskabsaflæggelse
for Retsafgifter forestaas af en Justits-
sekretær. Ved Skriverkontoret ansættes 3
Fnldmægtige og det øvrige fornødne Kontor-
personale. Højesterets Iustitiarius træffer
Bestemmelse om Forretningernes Fordeling.

§ 4.

Højesteret holder Møde til de samme
Tider, som hidtil har været brugeligt; men
Retten kan bestemme saadanne Forandringer
heri, som- den maatte anse for hensigts-
mæssige, hvorom det Fornødne bliver at
bekendtgøre i Lovtidende.

Beslutninger af Netten, som gaa ud
paa i Henhold til Lovene om den borger-
lige Retspleje og Strafferetsplejen at til-
stede Afvigelser fra de almindelige proæs-
suelle Regler, ere ikke bundne til de fore-
skrevne eller, vedtagne Mødetider.

§ 5.

Riget inddeles i 2 Landsretskredse,
den sjællandske, der omfatter Kjøbenhavn,
Sjællands, Maribo og Bornholms Amter
og den jyds synste, der omfatter de jydste og
synste Amter.

Den sjællandske Landsret, der har sit
Sæde i Kjøbenhavn, bestaar af en Iusti-
tiarius og 15 andre Landsdommere, og
den jydsk fynske Landsret, der har sit Sæde
i Aarhus, as en Iustitiarius og 12 andre
Landsdommere.

I Iustitiarii Forfald troeder i for-
nødent Fald det ældste tilstedeværende
ordentlige Medlem af Retten i hans Sted.

Til i Stedet for en Landsdommer at
tiltræde Landsretten, naar denne i Medfør
af § 12 holder Møde udenfor dens Hoved-
tingsted, kan Justitsministeren for hvert
enkelt Ting bestikke en af de i Landsrets-
kredsen ansatte Underretsdommere.

§ 6.

Landsretternes Domsmyndighed om-
fatterdels Behandling og Paakendelse i første
Instans af Retssager i det Omfang, som be-


stemmes ved Lovene om den borgerlige Rets-
pleje og Strafferetsplejen, dels Prøvelse i an-
den Instans af Underretternes Behandlinger
og Afgørelser overensstemmende med de nævnte
Love. Endvidere kan Kære rejses for Lands-
retten over Underrettens Afgørelser ved-
rorende de i § 16 a, c, d og f ommeldte
Forhold.

§ 7.

Hvor ikke andet er særlig bestemt i
Lovene om Retsplejen eller i denne Lov,
deltage i de enkelte Landretssagers Behand-
ling mindst 3 af Rettens Dommere. Sagernes
Fordeling mellem Dommerne bestemmes af
Iustitiarius efter Forhandling med Rettens
Medlemmer.

§ 8.

I de Sager, som indbringes for Lands-
retten i Medfør af Lov om Strafferets-
plejen, beklædes Formandspladsen af en af
Kongen blandt Rettens Medlemmer dertil
for et Tidsrnm af 5 Aar ad Gangen bestikket
Formand. Ved hver Landsret kan beskikkes
3 saadanne Formænd.

§ 9.

I Sø og Handelssager dannes den sjæl-
landske Landsret af en blandt Rettens Dom-
mere for 5 Aar ad Gangen af Kongen be-
stikket Formand og 4 sø- eller handelskyndige
Dommere; dog kan Retten beklædes af For-
manden alene, naar der ikke er Spørgsmaal
om Vidneførsel, Syn og Skøn, Afhøring af
Parter, Pars Ed, Kendelse om omtvistede
Punkter eller Domsforhandling. Naar Ss-
forklaringer skulle optages for Landsretten
(jfr. § 188 i Lov om den borgerlige Rets-
pleje) dannes Netten af Formanden og to
Myndige Medlemmer.

De so- og handelskyndige Medlemmer
vælges paa den i Lov 19. Februar 1861
§ 3 angivne Maade og skulle have de i
samme Lovs § 4 nævnte Egenskaber, ligesom
Bestemmelserne i bemeldte Lovs § 6 og 7
skulle gælde for dem, Deres samlede Antal
og det i øvrigt fornødne fastsættes ved kgl.
Anordning.


Ved So- og Handelssager forstaas i
denne Lov de borgerlige Sager, i hvilke
Fagkendstab henholdsvis til Søforhold og
til Handelsforhold stsnnes at være af Be-
tydning; og ved Afgørelsen heraf vil der
være at tage særligt Hensyn til, om begge
Parter ønske Behandling af Sagen som Sv-
eller Handelssag.

Ved kgl. Anordning kan det bestemmes,
at den jydsk-fynske Landsret i Handels- og
Sosager dannes paa samme Maade som
ovenfor bestemt med Hensyn til den sjæl-
landske Ret.

§ 10.

Er Formanden forhindret fra at fnngere
i nogen af de i de to foregaaende Paragraffer
omhandlede Sager, kan Landsrettens Iusti-
tiarms enten selv overtage dennes Hverv eller
overdrage det til en anden af Rettens Dom-
mere. I andre Sager beklædes Formands-
pladsen af Nettens Iustitiarms eller, naar
han ikke deltager i Behandlingen, af den
efter Tjenestealder ældste af de 3 Dommere,
af hvem Retten dannes.

§ 11.

Oppebørsel af og Regnskabsaflæggelse
for Retsafgifter forestaas ved hver Lands-
ret af en Justitssekretær, der tillige er Rets-
skriver. Desuden ansættes der ved Lands-
retterne, foruden det i øvrigt fornødne
Kontorpersonale, i Kjøbenhavn 6 og i
Aarhus 3 Fuldmægtige. Landsrettens
Iustitiarms træffer Bestemmelse om Forret-
ningernes Fordeling.

§ 12.

Domsbehandling af Straffesager, i
hvilke Bevisførelse skal finde Sted for Lands-
retten, foregaar dels paa det Sted, hvor
Landsretten har sit Sæde, dels paa andre af
Justitsministeren ved Anordning dertil fast-
satte Steder i Landsretskredsen. I Anord-
ningen bestemmes, hvilke Dele af Landsrets-
kredsen der skulle henlægges til hvert af
disse Tingsteder. Til Behandling af de her
omhandlede Sager afholdes regelmæssigt Ting
af den sjællandske Landsret i Løbet af hver


Maaned i Kjøbenhavn, og i øvrigt af
hver Landsret en Gang i Løbet af hver 3
Maaneder paa hvert af Tingstederne uden-
for Kjøbenhavn; dog afholdes paa Bornholm
intet Ting i Maanederne Deæmber, Januar '
og Februar.

Til Behandling og Paakendelse paa de
Ting, der saaledes afholdes udenfor Lands-
rettens Hovedtingsted, kunne ogsaa henvises
saadanne borgerlige Retssager, med Hensyn
til hvilke Retten i Henhold til § 59 i Lov
om den borgerlige Retspleje har bestemt, at
Domsbehandlingen stal foregaa udenfor Ret-
tens Sæde.

Tiden for de ovennævnte regelmæssige
Tings Begyndelse bestemmes for hvert Fjer-
dingaar af Landsrettens Iustitiarius og
bringes til almindelig Kundskab.

Overordentlige Ting til Domsbehand-
ling af Straffesager, i hvilke Bevisførelse
skal finde Sted for Landsretten, kunne af-
holdes saavel paa Rettens Hovedtingsted som
paa dens andre Tingsteder, naar Landsret-
tens Iustitiarius finder dette fornødent. Paa
disse Ting maa dog ikke foretages Nævninge-
sager.

§ 13.

Til Behandling af andre end de i
§ 12 nævnte Sager afholder Landsretterne
Moder til de Tider, som Retterne bestemme,
og hvorom offentlig Bekendtgørelse finder
Sted. Overordentlige Møder kan vedkom-
mende Formand beramme, naar saadant af
særegne Grunde findes fornodent. I Tiden
fra 1ste Juli til 31te August behandles dog
kun Sager, som indbringes i Medfør af
Lov om Strafferetsplejen, samt følgende
borgerlige Retssager: Sager om Forsølg-
ning af Arrest og Forbnd, Kæremaal og
efter Begæring af en af Parterne saadanne
Sager, hvis Foretagelse af Retten skønnes
at være paatrængende.

§ 14.

Landsretskredfene inddeles i Under-
retskredse.

Staden Kjøbenhavn udgør en Under-
retskreds; dog kunne mindre Dele af det


tilgrænsende Landdistrikt ved kgl. Anord-
ning henlægges under Kjøbenhavns Stads-
ret, naar de stedlige Forhold tale derfor.
I øvrigt deles Riget i 103 By- og herreds-
retskredse, saaledes som det angives paa den
nærværende Lov vedføjede Tavle. For-
andringer deri, hvorved Sogne eller mindre
Dele af enkelte Sogne henlægges til en
anden Retskreds, knnne, efter at vedkom-
mende Amtsraads Vetænkning er indhentet,
gøres ved kgl. Anordning.

§ 15.

Underrettens Virkekreds omfatter Be-
handling og Paakendelse af Retssager samt
Foretagelse af Retshandlinger i det Omfang,
som bestemmes ved Lovene om den borger-
lige Retspleje og Strafferetsplejen.

§ 16.

Til Underretternes Virkekreds hen-
horer fremdeles udenfor den egentlige Rets-
pleje:

a. Tinglæsningsvæsnet;

b. Formandskabet i Landvæsenskommis-
sioner overensstemmende med Lov af
30. Deæmber 1858 § 2;

c. De Retsbetjentene ved Lov af 23.
Januar 1862 angaaende Tiendeveder-
lagets Berigtigelse paahvilende Forret-
ninger;

d. Udmeldelse af Syns- og Skønsmænd
udenfor Retsplejen, forsaavidt den ikke
kan ske af Øvrigheden:
samt udenfor Kjøbenhavns Stadsrets Om-
raade:

e. De ved Lov af 26. Maj 1868 om
Umyndiges Midlers Forvaltning § 7,
jfr. Bekendtgørelse af 11. Maj 1869,
og ved samme Lovs § 10 til Skifte-
retterne henlagte Forretninger, forsaa-
vidt Loven om den borgerlige Rets-
pleje ikke medfører Forandring heri;

f. Notarialforretninger.

Notarialvæsnets Ordning i Kjøbenhavn
fastsættes ved særlig Anordning.


§ 17.

Kjøbenhavns Stadsret bestaar af en
Iustitiarius og indtil 20 andre Dommere.
Af disfe bestilles to til Fogder og to til
Skifteforvaltere. Til Varetagelse af de
øvrige i §§ 15 og 16 ommeldte Forret-
ninger deles Stadsretten i indtil 16 Af-
delinger, som hver beklædes af en enkelt
Dommer, der behandler og paakender de
til Afdelingen henlagte Sager. Forret-
ningernes Fordeling mellem henholdsvis
Fogderne, Skifteforvalterne og Afdelingerne
bestemmes af Institiarins med Iustitsmini-
stenens Villigelse. Institiarins fordeler, efter
Forhandling med Rettens øvrige Medlemmer,
Afdelingerne imellem Medlemmerne. Naar
det gøres fornødent, kan Institiarins over-
drage til et Medlem af Netten midlertidig
eller i enkelte Sager tillige at udføre For-
retninger i en anden Afdeling end den ham
tildelte.

I Sø- og Handelssager, som høre
under Kisbenhavns Stadsret, tiltroedes den
paagældende Afdeling af Stadsretten af 2 sø-
eller handelskyndige Medlemmer overens-
stemmende med de i § 9 givne Regler for
den sjællandste Landsret, saaledes at det
Medlem af Stadsretten, hvem Afdelingen
er overdragen, er Formand. Ved den saa-
ledes dannede Afdeling behandles endvidere
Handlendes, Fabrikanters og Skibsrederes
Konkursboer.

§ 18.

Til Stadsretten hører et Skriverkontor
samt et Pante- og Brevskriverkontor.

Skriverkontoret, hvorunder Skriver-
forretningerne ved Stadsrettens forskellige
Afdelinger samt Oppebørsel af og Regnskabs-
aflæggelse for Retsafgifter vedrørende Doms-
sager og Skiftevæsnet høre, forestaas
af en Justitssekretær; der ansættes indtil 21
Fuldmægtige foruden det i øvrigt fornødne
Kontorperfonale. Fogedforretninger og de
til Skifteforvaltningen hørende Forretninger
kunne, forsaavidt der ikke derved bliver
Spørgsmaal om Afgørelse af Tvistigheder
efter Dommerens Bestemmelse udføres af


en Fuldmægtig eller en anden dertil af
Stadsrettens Institiarins bemyndiget Person.
Pante- og Brevskriverkontoret, hvor-
nnder Skøde- og Pantebøgernes Fyrelse
hører, forestaas af en Pante- og Brev-
skriver, og der ansættes 4 Fuldmægtige
fornden det i øvrigt fornødne Kontor-
personale. Beslutninger vedkommende Bø-
gernes Førelse kunne tages af Pante- og
Brevskriveren eller en Fuldmægtig. Ting-
læsninger og Aflæsninger foregaa ved de Af-
delinger, som behandle borgerlige Domssager;
Rettens Iustitiarius fastsætter Fordelingen
med Justitsministerens Villigelse.

Fordelingen af de under Skriver-,
Pante- og Brevskriver-Kontorerne hørende
Forretninger fastsættes af Stadsrettens
Iustitiarius efter Forhandling med henholds-
vis Justitssekretæren og Pante- og Brev-
skriveren.

Oppeborsel af og Regnskabsaflæggelse
for Retsafgifter forestaas for Fogedforret-
ningers Vedkommende af Fogderne og for
Pante- og Brevfkriverforretningernes Ved-
kommende af Pante- og Brevskriveren.

§ 19.

Bestemmelse om Tiden for ordentlige
Moder i de Afdelinger af Stadsretten, der
behandle Domssager, saavelsom om Be-
kendtgørelsen heraf træffes af Stadsrettens
Iustitiarius med Justitsministerens Billigelse;
overordentlige Møder kunne berammes af
Dommeren i den paagældende Afdeling.
Møder i andre Sager berammes af Dom-
meren overensstemmende med Lovene om
Retsplejen.

§ 20.

By- og herredsretterne bestaa hver
af en Dommer, der tillige er Retsstriver.

Som Retsskriver har han at meddele
Udskrifter af Retsbøgerne og besørge alle de
under Retten hørende Skriverforretninger og
Udfærdigelser. Han oppebærer de befalede
Retsafgifter og aflægger Regnskab derfor;
han forestaar og foretager de Tinglæsning
og Aflæsning af Dokumenter vedkommende
Forretninger, samt fører Skode- og Pante-


9

bøgerne. Endvidere forestaar han Notarial-
forretningerne.

I Underretskredse, hvor Folketallet
efter sidste Folketælling overstiger 35,000
Indbyggere, ansættes en særlig Dommer,
til hvilken henlægges de Dommeren og
Skriveren ved Underretterne paahvilende For-
retninger vedrørende Strafferetsplejen.

Paa Underretsdommerens Begæring kan
der af Landsrettens Iustitiarius meddeles
dertil egnede Mænd (§ 32) Bemyndigelse
til paa Dommerens Ansvar at udføre
Fogedforretninger, de til Skifteforvaltningen
horende Forretninger eller Dele af samme
samt Notarialforretninger.

Med Hensyn til Udpantningers Fore-
tagelse ved Sognefogden gælde Reglerne i
Lov om den borgerlige Retspleje Kap.
XXXVIII.

§ 21.

I Søsager tiltrædes Underretten uden-
for Kjøbenhavn af 2 Myndige Mænd
overensstemmende med Reglerne i Lov om
Søretter af 12. April 1892 §§2, 3, 4
og. 5, og saaledes at Retten kan beklædes
af Formanden alene i de foran i § 9 an-
givne Tilfælde Forsaavidt handelskyndige
Dommere skulle tiltroede en Landsret i
Handelssager, kan det, hvor Forholdene til-
stede det, ved kgl. Anordning bestemmes,
at By- og Herredsretter i Landsrets-
kredsen i Handelssager samt ved Konkurs-
behandling af Handlendes, Fabrikanters og
Skibsrederes Boer skulle tiltrædes af handels-
kyndige Medlemmer.

§ 22.

Ved kgl. Anordning bestemmes By-
og Herredskred senes Tingsteder.

Tildeles der en Retskreds flere Ting-
steder, fastsoetter Anordningen de Dele af
Kredsen, som med Hensyn til Rettens ordent-
lige Mder skulle henhsre til ethvert af
disse. Tinglæsning og Aflæsning af Doku-
menter skal dog for hele Retskredsen fore-
gaa ved det Tingsted, der i Anordningen
^Mgnes ^ som Hovedtingsted; men Dom-
meren er pligtig ved de ordentlige Rets-
moder paa ethvert Tingsted i Kredsen at

2

10

modtage Dokumenter, som indleveres til Ting-
læsning eller Aflæsning, samt efter Forud-
begæring at udlevere tinglæste og aflæste
Dokmnenter.

Dommeren stal have Bolig ved Kred-
sens Tingsted eller, naar Kredsen har flere
Tingsteder, ved Hovedtingstedet. Dog kan
Justitsministeren tilstede Afvigelse herfra.

§ 23.

Ved Anordning bestemmes Tiden for
de ordentlige Retsmøder til Domssagers Be-
handling paa ethvert af Retskredsens Ting-
steder; herved iagttages, at der fastsættes
forskellige Tingdage for de forskellige Ting-
steder. Dommeren berammer i hvert enkelt
Tilfælde Tiden for andre Retsmøder.

§ 24.

Sø- og Handelssager kunne behandles
ved de for almindelige borgerlige Retssager
dannede Retter, naar begge Parter ere enige
herom.

Begæring om, at en Sag skal be-
handles som Sø- eller Handelssag, eller
Indsigelse derimod stal fremsættes senest paa
den første Tægtedag. Rettens Afgørelse
af Spørgsmaal derom kan ikke medføre Af-
visning af Sagen, men kun Henvisning af
dens videre Behandling til den rette Dom-
stol. Kærefristen er 3 Dage.

§ 25.

Regeringens Ret til, udenfor det i
D. L. 1—2—1 omhandlede Tilfælde, at an-
ordne ekstraordinære Retter bortfalder. Dog
kan Kongen, foruden i det i Lov om Spare- og
Laanekasser af 28. Maj 1880 § 8 ommeldte
Tilfælde, undtagelsesvis, naar Vegæring
derom maatte indkomme, med Indvilgelse af
samtlige de paa en dertil berammet Skifte-
samling nødende Fordringshavere, bestikke
Skiftekommissarier til i Stedet for den
ordinære Skifteret at forestaa Behandlingen
og Opgørelsen af et Konkursbo, der befindes
at være af en særegen vidtløftig og ind-
viklet Beskaffenhed. Ligeledes forbeholdes
der Regeringen Adgang til at tillægge Land-
væsenskommissioner dømmcnde Myndighed


11

til at afgøre de ved Inddæmnings- og Ud-
tørrings- Foretagender opstaaende Spørgs-
maal i samme Omfang som hidtil.

Endvidere kan Kongen, dels i Sager,
i hvilke der foreligger Sigtelse for Over-
trædelse af den borgerlige Lovgivning og
tillige for Forhold, der vedrøre Sigtedes
Stilling som gejstlig Embedsmand, dels i
Sager, hvorunder Personer, af hvilke nogle
henhøre under militære, andre under borger-
lige Retter, sigtes for Delagtighed i samme
forbryderske Forhold, bestemme, at Sagen i
sin Helhed skal undersøges og paakendes ved
borgerlig Ret. I saadanne Tilfælde kan
Kongen tilforordne de Retter, til hvilke
Sagens Undersøgelse og Paakendelse hen-
vises, samt de Domstole, hvem Paakendelsen
i.Tilfælde af Anke tilkommer, hver tvende
henholdsvis gejstlige eller militære Med-
lemmer som Dommere.

§ 26.

Paa Søn- og Helligdage afholdes ikke
Netsmøder undtagen i paatrængende Til-
fælde. Om Tilfældet er paatrængende, af-
gøres af Retten eller dennes Formand.

I den stille Uge og i Tiden fra 24.
Decbr til 6. Januar bortfalde de ordentlige
Retsmoder.

§ 27.

De Retsbøger, som føres, autoriseres
ved de af flere Dommere bestaaende Retter
af vedkommende Iustitiarius og ved By-
og Herredsretterne af By- eller Herreds-
dommeren.

Retsbøgernes Indretning bestemmes,
indenfor de ved Lov eller Anordning dragne
Grænser, for de af flere Dommere bestaaende
Retter af Iustitiarius, for By- og Herreds-
retternes Vedkommende af Landsrettens Iu-
stitiarius.

Kap. II. Dommere, Retsskrivere, Netsbude m. m. § 28.

Faste Dommere ved Rigets almindelige
Domstole bestikkes af Kongen.


12

Kun fuldmyndige, nberygtede, veder-
hæftige Mænd, som have underkastet sig den
fuldstændige juridiske Eksamen med bedste
Karakter, kunne beskikkes.

Foranstaaende Regler gælde ogsaa o:n
de overordentlige Medlemmer af højesteret.

§ 29.

I Reglen kunne kun Mænd, der have
været Landsdommere i 3 Aar, beskikkes til
ordentlige Højesteretsdommere.

Forinden Nogen beskikkes til ordentlig
højesteretsdommer, skal der gives højesteret
Lejlighed til at udtale sig om de paagæl-
dende Ansøgere.

§ 30.

Til midlertidig at beklæde et Dommer-
embede, naar det paa Grund af Embeds-
ledighed eller en fast Dommers Forfald
maatte være nødvendigt, meddeler Justits-
ministeren Beskikkelse.

I paatrængende Tilfælde samt naar
deu faste Dommers Forfald skønnes at ville
blive kortvarigt, kan Landsrettens Iustitiarius
bemyndige til midlertidig at forestaa Dom-
merembedet ved en By- eller Herredsret.
Herom stal Meddelelse straks ske til Justits-
ministeren, som træffer endelig Bestemmelse.

Den, som beskikkes til midlertidig at
beklæde et Dommerembede, maa være i Be-
siddelse af de samme Egenskaber, som ud-
kræves til at beklæde Embedet som fast
Dommer. Dog er det ved By- og Herreds-
retterne med Hensyn til Eksamensfordringen
tilstrækkeligt, at den Paagældende har under-
kastet sig den fuldstænbige juridiske Eksameu
med Karakteren haud illaudabilis eller har
opnaaet Karakteren „Bekvem" enten ved den
juridiske Fællesprøve eller ved den tidligere
juridiske Eksamen for Ustuderede.

§ 31.

Naar det paa Grund af en Dommers
Udelukkelse eller Fritagelse formedelst Inha-
bilitet maatte være nodveudigt, beskikker Ju-
stitsministeren eller, ved By- og Herreds-
retterne, Landsrettens Iustitiarius en Sætte-
dommer.


13

Med Hensyn til Sættedommerne finde
Reglerne i § 30, 3die Stykke, Anvendelse,

§ 32.

Den Bemyndigelse, som i Henhold til
§ 20 kan gives til paa Dommerens An-
svar at udføre visse Dommeren ved en
By- eller Herredsret paahvilende Embeds-
forretninger, kan kun meddeles- mænd, som
have de i § 28 angivne Egenskaber; dog er
det tilstrækkeligt, at den Paagældende fyl-
destgør den i § 30 i Slutningen angivne
Fordring med Hensyn til juridisk Eksamen.

§ 33.

Forfølgningen af det en Dommer for
Overtrædelse af de ham efter Lovene paa-
hvilende Pligter paadragne Strafansvar,
der i alle Tilfælde bliver at bedømme efter
Straffeloven, sker under en selvstændig
Straffesag; dog kan Straffen, hvis den ej
overstiger Bøder, i Tilfælde af Anke eller
Kære, paalægges uden særligt Sagsanlæg,
efter at her, om fornødent, er givet ved-
kommende Dommer Lejlighed til mundtligt
eller skriftligt at udtale sig om det paagæl-
dende Forhold.

Erstatningsansvar maa som hidtil gøres
gældende ved Anke, forsaavidt det ikke enten
efter Loven om Strafferetsplejen paakendes
i Forbindelse med Spørgsmaal om Straf
eller indtales, efter at Straffedom er fældet
over den Paagældende.

§ 34.

Gør en Dommer sig skyldig i Forsøm-
melse eller Skødesløshed i Embedsførelse,
der dog ikke er af saadan Beskaffenhed, at
den ifølge Lovgivningen paadrager Straf,
eller udvifer han iøvrigt utilbørligt eller
usømmeligt Forhold, paahviler det Iustitiarius
i den Ret, hvoraf han er Medlem, med Hen-
syn til Landsretternes Iuftitiarier Højesterets
Iustitiarius, samt med Hensyn til Kjøbenhavns
Stadsrets Iustitiarius og Dommere ved By-
og herredsretterne vedkommende Landsrets
Iustitiarius i Stilhed at give ham fornøden
Advarsel.


14 § 35.

Viser saadan, efter Omstændighederne
gentagen, Advarsel sig frugtesløs, eller har
Dommeren gjort sig skyldig i et Forhold,
der maa svække eller gøre ham nværdig til
den Agtelse og Tillid, som Dommerkaldet
forudsætter, kan dette drage til følge efter
Omstændighederne Afskedigelse nden Pension
eller med Pension, beregnet efter Pensions-
lovens Regler, eller endelig saaledes, at
Pensionens Størrelse bliver at bestemme ved
særlig Lov. Er der Tale om et efter Straffe-
loven strafbart Forhold, bliver Sagen af
Institiarins at overgive til vedkommende
Overanklager for eventuelt at forfølges som
selvstændig Straffesag. I andet Fald, eller
naar Dommen i Straffesagen ikke lyder paa
Embedsforbrydelse, afgøres Spørgsmaalet
ifolge Justitsministerens nærmere Bestem-
melse under en af det Offentlige mod Dom-
meren anlagt Sag. Sagen behandles efter
de for Landsretsproeeduren for borgerlige
Sager i 1ste Instans gældende Negler.

I Overensstemmelse hermed bliver det
fremdeles at afgøre, hvorvidt en Dommer
bør afskediges paa Grnnd af vedvarende
Uands- eller Legemssvaghed.

§ 36.

Naar Straffesag er rejst. mod en
Dommer, eller naar han maa antages at
have gjort sig skyldig i saadant utilborligt
Forhold, som omhandles i § 35, saavelsom
naar han er bleven uvederheftig eller aands-
svag, kan han suspenderes. Afgørelse herom
træffes, naar Talen er om en Underrets-
dommer, af Landsrettens Institiarins og to
af Rettens Medlemmer, og naar Talen er
om en højesterets- eller Landsretsdommer,
af højesterets Institiarius og to af Rettens
Medlemmer.

§ 37.

Beslutning om Ophor af midlertidig
Bestikkelse til at beklæde et Dommcrembede
(§30) eller af Bemyndigelse til at udføre Dom-
mergærning efter § 20, 4de Stykke, kan tages
af den Myndighed, der har meddelt den, dog,
forsaavidt det er Landsrettens Iustitiarius,


15

med Ret for den Paagældende til at fore-
lægge Spørgsmaalet for Justitsministeren.

§ 38.

Justitssekretærer ved højesteret, Lands-
retter og Kjøbenhavns Stadsret beskikkes af
Kongen, Fuldmægtige ved de nævnte Retter
af Kongen eller af Justitsministeren efter de
noermere Regler, som fastsættes ved Lønnings-
loven.

Til midlertidig at beklæde et af de
nævnte Embeder, naar det paa Grund af
Embedsledighed eller Forfald maatte være
nødvendigt, meddeler Justitsministeren Be-
stikkelse. I paatrængende Tilfælde samt naar
Forfaldet skønnes at ville blive kortvarigt,
kan vedkommende Rets Iustitiarius give
den midlertidige Bemyndigelse. Herom skal
Meddelelse straks ske til Justitsministeren,
som træffer endelig Bestemmelse.

Til fast eller midlertidig at beklæde de
i denne Paragraf nævnte Embeder udkræves,
at Vedkommende er en fuldmyndig, uberygtet
og vederhæftig Mand, samt at han har
underkastet sig den fuldstændige juridiske
Eksamen i det Mindste med Karakteren
haud iIIaudabilis eller har opnaaet Karak-
teren „Bekvem" ved den juridiske Fælles-
prøve eller ved den tidligere juridiske Eks-
amen for Ustuderede.

§ 39.

Naar nogen af de i § 38 nævnte Em-
bedsmænd 'paa Grund af Inhabilitet er
udelukket, beskikker vedkommende Rets Iustitia-
rius i fornødent Fald en Mand, som har
de i § 38, 3die Stykke, angivne Egenskaber,
til at fungere i Sagen.

§ 40.

For saa vidt Retsstriverembedet ikke
er forenet med Dommerembedet, fremsættes
Klager over Netsskriverens Afgørelser inden
6 Maaneder for den Ret. ved hvilken Rets-
skriveren er ansat. Efter at have modtaget
Retsskriverens Erklæring afgør Retten, for
Kjøbenhavns Stadsrets Vedkommende Ret-
tens Iustitiarius, Sagen ved Kendelse.
Mod denne Kendelse kan rejses Kæremaal.


16

Er Retsstriverembedet forenet lned Dommer-
embedet, afgøres deslige Klager ved Kære.
Med Henfyn til Retsstriveres Ansvar
til Straf og Erstatning for Overtrædelse af
deres Embedspligter sinde Reglerne i § 33
tilsvarende Anvendelse.

§ 41.

Ved højesteret, Landsretterne og Kjø-

benhavns Stadsret ansætter Rettens Insti-
tiarins det fastsatte Antal Retsbude. Ved
hver By- og Herredsret ansætter vedkom-
mende Dommer et Retsbud.

§ 42.

I hver af de i § 14 ommeldte Retskredse
ansættes det fornødne Antal Stævningsmænd.

De ved Landsretterne, Kjøbenhavns
Stadsret samt By- og Herredsretterne an-
satte Retsbnde kunne benyttes som Stæv-
ningsmænd for vedkommende Rets Omraade
i det Omfang og paa den Maade, som
henholdsvis Rettens Institiarius eller By- eller
herredsdommeren nærmere bestemmer. De
Stævningsmænd, som yderligere efter Justits-
ministerens Bestemmelse behøves, bestikkes af
vedkomniende Iustitiarius eller Underrets-
dommer. Fortegnelse over Retskredsens
Stævningsmænd opslaas paa Tingstederne
samt henholdsvis i Landsretternes og Kjø-
benhavns Stadsrets Lokaler, og bekendtgøres
tillige aarlig og oftere, naar Forandring
sker, i de Aviser, fom dertil af Justitsmini-
steren bestemmes.

§ 43.

Enhver Stævningsmand afgiver til
vedkommende Institiarius eller Underrets-
dommer en edelig Erklæring om, at han
med Troskab og Samvittighedsfuldhed vil
opfylde de ham efter Lovene om Retsplejen
og den ham meddelte Instruks paahvilende
Pligter. Dommeren i Retskredsen har at
vejlede dem med Hensyn til deres Pligter.

§ 44.

Det underordnede Personale ved høje-
sterets, Landsretternes og Kjøbenhavns
Stadsrets Skriverkontorer ansættes af ved-
kommende Rets Iustitiarius.


17 Andet Afsnit..
Nævningers Kaldelse.
Kap. III.
Almindelige Bestemmelser, § 45.

For hvert Aar, regnet fra 1ste Juni
til 31te Maj, vælges et Antal Mænd til
til at udføre Nævningehvervet. Blandt disse
udtages Nævningerne for det enkelte Ting
ved Lodtrækning, og blandt de saaledes Ud-
tagne atter Nævningerne for den enkelte
Sag, ligeledes ved Lodtrækning.

Ved Nævningekreds forstaas den Del
af en Landsretskreds, som er henlagt til
samme Landsretstingsted.

§ 46.

Til Nævning kan med de af §§ 47 og
48 følgende Undtagelser kaldes Enhver, som
har Valgret til Folketinget, medmindre han
paa Grund af legemlige Mangler eller util-
strækkeligt Kendskab til det danske Sprog er
ude af Stand til at fyldestgøre en Nævnings
Pligter. Den for Valgretten gældende Be-
tingelse med Hensyn til Boligen bliver her
at anvende saaledes, at den Paagældende i
det Nar, der gaar forud for Nævningeaarets
Begyndelse, stal have haft Bopæl i Næv-
ningekredsen.

§ 47.

Udelukkede fra at være Nævninger ere:
Ministre, Departementschefer, Medlemmer af
højesteret samt Dommere i Landsretterne
og Underretterne, offentlige Anklagere, Over-
øvrigheder, Politiets Embeds- og Bestillings-
mænd, Folkekirkens og de anerkendte Tros-
samfnnds Gejstlige.

§ 48.

Følgende Personer kunne begære sig
fritagne for Nævningehvervet:

1) Rigsdagsmænd, medens Rigsdagen
er samlet,

3

18 2)

Told- og Postembedsmænd, faste
Brandfolk, saavelsom de ved Jernbaner og
Telegrafer samt Telefoner ansatte Personer, 3)

Apotekere, der drive deres Næring
uden hjælp af en farmaæutisk Kandidat, 4)

Lodser, 5)

de, som inden Nævningeaarets Be-
gyndelse fylde 65 Aar, 6)

de, som paa Grund af deres Hel-
bredstilstand eller Formue- eller Familie-
forhold ikke uden Fare for deres Velfærd
kunne opfylde Nævningepligten, 7)

de, som udelukkende eller væsenligst
ernære sig ved deres Hænders Gærning, 8)

de, som efter den kommunale Næv-
ningelistes Berigtigelse have fæstet Bopæl i
en anden Nævningekreds.

§ 49.

Ingen kan kaldes til Nævning, fom
ikke er optagen paa Grundlisten (§§ 50 ff.)
og Nævningekredsens Aarsliste (§§ 55 ff).
Efter den førstnævnte Listes endelige Berig-
tigelse af Kommunalbestyrelsen kan ingen
optages paa den uden ifølge Forandring af
Kommunalbestyrelsens Kendelse efter Anke.

Grunde, der udelukke fra Nævninge-
hvervet (§§ 46 og 47), men som maatte være
blevne upaaagtede eller forst ere opstaaede
efter Udløbet af lovbestemt Frist, skulle af
den paagældende Myndighed tages i Betragt-
ning uden Hensyn til nævnte Frist.

Krav paa Fritagelse for Nævninge-
hvervet af Grunde, som forst ere opstaaede
efter Udløbet af lovbestemt Frist, er ikke
afskaaret.

Kap. IV. Grundlister. § 50.

Kommunalbestyrelferne — i Kjøben-
havn den samlede Kommunalbestyrelse ved
et Udvalg af 4 Medlemmer, af hvilke 2
udnævnes af Magistraten og 2 af Borger-
repræsentanterne, saaledes at i Tilfælde af


19

Stemmelighed Lodtrækning gør Udslaget —
udvælge aarlig blandt de Personer, der ere
opførte paa Folketingsvalglisten og opfylde de
øvrige i §§ 46 og 47 forestrevne Betingelser,
mænd, der anses for særlig egnede og værdige
til Nævningehvervet, nemlig i Kjøbenhavn
1200 og 200 Suppleanter, paa Landet i hver
Sogneraadskreds 5 (paa Bornholm dog 6)
og, 2 Suppleanter, og i Købstæderne samt
i Handelspladserne 1 for hvert fulde
Antal af 250 Indbyggere og 1 Suppleant
for hvert fulde Antal af 500 Indbyggere.

De Landdistrikter, som med Hensyn til X

Fattig- eller Skolevæsen have kommunal Be-
styrelse fælles med en Købstad (Lov om
Landkommunernes Styrelse af 6. Juli 1867
§ 4, Lov om KLbstadkommunernes Styrelse
af 26. Maj 1868 § 15), henregnes i den her
omtalte Henseende til Købstaden.

§ 51.

Fortegnelse over de ifølge § 50
valgte mænd (Grundlisten) skal fremlægges
til almindeligt Eftersyn i Overensstemmelse
med de i Lov 12. Juli 1867 § 12 for Valg-
listerne til Folketinget foreskrevne Negler.

Indsigelser mod Listen eller Begæringer
om Fritagelse for Nævningehvervet skulle
fremsættes skriftlig for Kommunalbestyrelsen
uuder Angivelse af Grunden, hvorpaa de
støttes, inden 3 Dage fra Udløbet af den
Tid, i hvilken Listen ligger fremme.

Indsigelse kan fremsattes af Enhver,
som anser sig uden føje optagen paa Listen,
eller som efter § 48 mener at have Krav
paa Fritagelse, saavelsom af enhver til Folke-
tinget valgbar Beboer af Kommunen, som
formener, at Nogen uberettiget er optagen
paa Listen.

De fremkomne Indsigelser paakendes af
Kommunalbestyrelsen, i Kjøbenhavn af det i
§ 50 nævnte Udvalg, under Iagttagelse af
de i Lov om Valgene til Rigsdagen af 12.
Juli 1867 § 14 foreskrevne Regler. Ken-
delsen kan af den, hvem den gaar imod,
indankes til Udvalget for Aarslistens Dan-
nelse. Meddelelse om, at Anke vil finde
Sted, skal inden 3 Dage efter Kendelsens
Afsigelse gøres til Kommunalbestyrelsen.


20 § 52.

Den efter Afgørelsen af fremfatte Ind-
sigelser berigtigede Liste understrives af Kom-
munalbestyrelsens — i Kjøbenhavn det i § 50
ommeldte Udvalgs — Formand og indsendes
af ham inden 1ste April til Formanden for
Udvalget til Aarslistens Dannelse (§ 55).
Saa stal og Afskrift af de Kendelser, mod
hvilke Anke, overensstemmende med § 51 i
Slutningen, er anmeldt, indsendes med for-
nødne Oplysninger.

§ 53.

I Tilfælde af Forsømmelse med Lister-
nes Indsendelse stal Formanden for Udvalget
til Aarslistens Dannelses i fornødent Fald
ved Anvendelse af passende Tvangsbøder,
drage Omsorg for, at de savnede Lister uop-
holdelig indsendes. Findes det, at Listen
i nogen Kommune ikke paa lovbefalet Maade
er bragt istand, paalægger han, i fornødent
Fald under Tvangsbøder, Kommunal-
bestyrelsen ufortøvet at træffe de i Loven
befalede Foranstaltninger, om fornødent
med Forkortelse af de lovbestemte Frister,
og gør Indberetning herom til Justits-
ministeren, der afgør, om Strafansvar stal
gøres gældende. Tvangsbøderne tilfalde
Statskasfen.

§ 54.

Derfom hidtil upaaagtede eller fenere
opftaaede Grunde, som udelukke nogen paa
Grundlisten opfort Person fra Nævninge-
hvervet, efter den i § 51 ommeldte Frists
Udløb maatte komme til Kommunalbestyrel-
sens Kundskab, stal derom ved Indsendelse
af Listen eller senere, saa snart ske kan,
gøres Meddelelse, ledsaget af fornødne Op-
lysninger, til Formanden for Udvalget for
Aarslistens Dannelse, saafremt enten Lod-
trækningen til denne Liste endnu ikke har
fundet Sted, eller den Paagældende ved Lod-
trækningen er bleven optaget paa den. Herom
skal Kommunalbestyrelsen samtidig underrette
den, om hvis Udelukkelse der er Tale.


21 Kap. V. Nævningekredsens Aarsliste. § 55.

Til Afgørelse af, hvilke Mænd der
skulle opføres paa Nævningekredfens Aars-
liste, dannes for 3 Aar ad Gangen i hver
Kreds et Udvalg, bestaaende af en af Kongen
beskikket Formand, to af Landsrettens Iustiti-
arius og to af vedkommende Amtsraad og
Købstad-Kommunalbestyrelser valgte Med-
lemmer.

De nærmere fornødne Regler om de
to sidstnævnte Udvalgsmedlemmers Valg
fastsættes af Justitsministeren.

Udvalgets Medlemmer ere berettigede
til Godtgørelse for Befordring med 1½ Kr.
for hver løbende mil; de Udlæg, som Ud-
førelse af de Udvalgets Formand i de føl-
gende Paragrafer paalagte Forretninger
medføre, godtgøres efter Regning.

§ 56.

Formanden for det i § 55 nævnte Ud-
valg sammenkalder Møde af Udvalget paa
Nævningekredsens Tingsted, saa betids, at
Aarslisten kan være affattet inden 1ste Maj.
Om Tid og Sted for Modet, som afholdes
offentlig, skal mindst 1 Uge forud Bekendt-
gørelse indrykkes i de af Justitsministeren
bestemte Aviser, med Opfordring til dem,
som i medfør af § 51 i Slutningen agte
at paaanke en Kendelse af Kommunalbesty-
relsen, samt til de paa Grundlisterne opførte
Personer, der maatte mene at have et ved
§ 48 hjemlet og ikke ved Forsømmelse (§49
i Slutningen) afstaaret Krav paa Fritagelse,
om senest Dagen før det berammede møde
skriftlig og med Angivelse af Grund at ind-
give deres Anke eller Begæring til Udvalgets
Formand.

§ 57.

Udvalget afgør forsi de Spørgsmaal
vedrørende Optagelsen paa Grundlisten, som
ifølge §§ 54 og 56 ere forelagte det, eller som
det selv maatte sinde Anledning til at rejse
ifølge fremkomne, paa bestemte Kendsgær-
ninger støttet Tvivl om, hvorvidt nogen af


22

de paa Listen opførte mænd fyldestgør Be-
tingelserne efter §§ 46 og 47 for at kunne være
Nævning. Der gives dem, hvem Afgørelsen
angaar, og som ere mødte eller have ladet
møde, Lejlighed til at udtale sig og til at
fremføre medbragte Bevisligheder.

Udvalgets Afgørelser, som paategnes
Grundlisten, kunne ikke paaankes.

Naar der ved de Afgørelser, som træffes
af Kommunalbestyrelsen eller Udvalget, ud-
skydes nogen af de valgte, træder den paa
Listen først opførte Suppleant i den Ude-
lukkedes Sted.

§ 58.

Naar de nævnte Fortegnelser paa den
anførte Maade ere berigtigede, bliver af det
hele for hver Nævningekreds færligt ud-
pegede Antal mænd ved Lodtrækning at
udtage, for den kjøbenhavnske Kreds 600, for
den bornholmske Kreds 120 og for hver af
de øvrige Nævningekredse 200. Listen offent-
liggøres i de dertil ved Anordning bestemte
Aviser.

De saaledes udtagne Mænd opføres
med deres fulde Navn, Livsstilling og Bo-
pæl efter Bogstavfølge og under Løbenumre
paa en særegen Liste, som underskrives af
Udvalgets Medlemmer og udgør Nævninge-
kredsens Aarsliste.

§ 59.

Viser Nogen Forsømmelse i Udfmelsen
af de ham efter Kap. III—V paahvilende For-
retninger, bliver han, forsaavidt ikke hsjere
Straf er forstyldt efter Lovgivningens almin<
delige Bestenlmelser, at anse med Voder fra
20—400 Kr., der tilfalde Statskassen.

Kap. VI. Nævninger for det enkelte Ting. § 60.

Mindst en Uge før hvert Ting, paa
hvilket Nævningesager skulle paakendes, af-
holder det i § 55 nævnte Udvalg et offentligt
møde paa Tingstedet, for ved Lodtrækning


23

at ndtage Nævninger for det forestaaende
Ting. mødets Tid og Sted lader For-
manden mindst en Uge forud bekendtgøre i de
af Justitsministeren bestemte Tidender med
Opfordring til de paa Aarslisten opførte
Perfoner, fom mene at have et ved § 48
hjemlet og ikke ved Forsømmelse afskaaret
Krav paa Fritagelse, om senest Dagen fsr
det berammede møde skriftlig med An-
givelfe af Grnnd at indgive deres Be-
gæring til Udvalgets Formand.

Denne lader før Modet de Navne,
som findes paa Aarslisten, og som ikke
ifølge Afgørelser, trufne i Anledning af
tidligere Ting i Nævningeaaret, eller i
Medfør af Neglen i § 73 maatte være ud-
gaaede, afskrive paa Sedler med deres paa
Aarslisten opførte Løbenumre.

§ 61.

Paa Modet afgør Udvalget først de
mulig fremkomne Spørgsmaal om Fri-
tagelser eller om Udslettelse af Aarslisten.
Med Hensyn til disse Afgørelser gælde
Reglerne i § 57

§ 62.

De Sedler, som ikke ifølge de i forrige
Paragraf omtalte Afgørelser maatte blive
at lægge til Side, sammenholdes derefter
med Aarslisten og eftertælles, hvorefter der
strides til Lodtrækning af 30 hovednæv-
ninger og 10 hjælpenævninger for det fore-
staaende Ting.

Til den Ende blive fyrst de Sedler,
der indeholde Navne paa Personer, som bo
paa det Sted, hvor Netten skal holdes, eller
i Nærheden af det, lagte i en Urne, og
blandt dem 10 Sedler udtrukne af For-
manden, en for en. Ethvert udtrukket
Navn oplæses straks og optegnes paa en
Liste. Derefter lægges ogsaa de andre
Sedler i Urnen, og 30 Sedler udtages af
Formanden, en for en; ethvert udtrukket
Navn oplæses straks og optegnes paa en
anden Liste. De udtrukne Nuurre forsynes
med Løbenumre efter den Orden, i hvilken
de udtrækkes.


24

Den sidste Liste er Tingets Hovedliste,
den første hjælpelisten. Begge Lifter nnder-
skrives af Udvalgets' Formand. De nævnte
Lister gælde for hele det forestaaende Ting,
om dette endog maatte fortsættes ndover
den 31te Maj.

§ 63.

Ved Lodtrækningen . til hjælpelisten
blive de Personer, som have været opførte
paa Hjælpelisten ved tidligere Ting i Næv-
ningeaaret, men ikke have været indkaldte,
ikke medtagne, forsaavidt der foruden dem
paa Aarslisten sindes opfort et tilstrække-
ligt Antal saadanne Personer, som komme
i Betragtning til Hjælpelisten.

§ 64.

Genparter af Hovedliften og hjælpe-
listen skulle mindst en Uge før Tingets Be-
gyndelse tilstilles Landsretten og Overan-
klagerne. Tilsvarende Genparter tilstilles
ved Foranstaltning af Formanden for det
forestaaende Ting, mindst 6 Dage før Tin-
get eller Dagen, til hvilken Indstævning er
sket, mnlige private Sagsøgere samt hver af
de Tiltalte og deres Forsvarere. Finder
Indstævning med kortere Varsel Sted, af-
kortes denne Frist saaledes, at den bliver
en Dag kortere end Varslet. Til de Til-
talte sker Meddelelsen paa den i Lov om
Strafferetsplejen §§ 81 ff. foreskrevne Maade.

§ 65.

Udvalgets Formand drager Omsorg
for, at de paa Hovedlisten opførte Personer
paa den i Lov om Strafferetsplejen §§ 81 ff.
foreskrevne Maade indkaldes med en Uges
Varsel til at give møde i Netten ved en
Tilsigelse, som angiver Tid og Sted for
Rettens Holdelse og indeholder Paamindelse
om Pligten til betimelig Angivelse af mnlige
Fritagelsesgrnnde eller Forfald samt om
Følgerne af Forsømmelse i denne Hen-
seende og af Udeblivelse uden lovligt

Forfald.

Paa lignende Maade gives der de
paa Hjælpelisten opførte Personer Tilsigelse


25

om, at de under det foreftaaende Ting
skulle holde sig beredte til efter Indkaldelse
at møde til Udøvelse af Nævningehvervet.

§ 66.

Hvis nogen af de tilsagte Hoved- eller
Hjælpenævninger mener at have noget ikke
ved Forsømmelse afskaaret Krav paa Fri-
tagelse eller at have lovligt Forfald, bør
han ved Tilsigelsens Forkyndelse eller saa
snart, som det bliver ham muligt, opgive
saadant enten for Stævningsmanden, der
paategner Tilsigelsen Bemærkning herom,
eller skriftligt til Udvalgets Formand, famt
meddele de Oplysninger i saa Henseende,
som staa til hans Raadighed.

Forsømmelse af betimelig Anmeldelse
af Fritagelsesgrunde medfører deres For-
tabelse.

§ 67.

Finder Udvalgets Formand efter de
foreliggende Oplysninger, at en fremsat
Begæring om Fritagelse bor tages til
Følge, eller at et opgivet Forfald er gyl-
digt, eller at det ved de i § 54 nævnte
Meddelelser er oplyst, at Grunde ere for-
haanden, som udelukke nogen af de udtrukne
Hoved- eller Hjælpenævninger fra Nævningehvervet, foretager han i et offentligt,
Dagen forud bekendtgjort møde paa lignende
Maade, som i §§ 60—63 foreskrevet, ny
Lodtrætning til Fuldstændiggørelse henholds-
vis af Hovedliften og Hjælpelisten.

Mod Hensyn til de ved denne Lod-
trækning udtrukne Nævninger iagttages
Reglerne i §§ 64 og 65 snarest muligt;
de der ommeldte Frister forkortes saa meget,
som Omstændighederne gøre nødvendigt.

Finder Udvalgets Formand ikke til-
strækkelig Grund til at tage Hensyn til
fremsatte Begæringer om Fritagelse eller
opgivne Forfald, lader han Meddelelse
derom forkynde for Paagældende paa den
i § 65 bestemte Maade med Betydning om,
at Spørgsmaalet kan indbringes til Af-
gørelse af Retten ved Tingets Begyndelse.

De af Formanden i Henhold til denne
Paragrafs første Stykke trufne Afgørelser om

4

26

Fritagelse og Udelukkelse have kun Gyldig-
hed for det forestaaende Ting.

§ 68.

Dagen før Tingets Begyndelse blive
Aarslisten, den endelige Hovedliste og
Hjælpeliste for Tinget og de paategnede
Tilsigelser til Hoved- og Hjælpenæv-
ningerne at tilstille Nettens Formand.
Fremdeles skal Udvalgets Formand til
samme Tid eller senere snarest muligt til-
stille Rettens Formand de Meddelelser, som
efter § 54 maatte komme ham ihænde om
tidligere upaaagtede eller senere opstaaede
Grunde, som udelukke nogen af de paa
Tingets Lister opførte Personer fra Næv-
ningehvervet.

§ 69.

Enhver Nævning, som udebliver efter
behørig Indkaldelse, uden at lovligt Forfald
oplyfes, eller som, efter at være mødt, udeu
Orlov eller oplyst lovligt Forfald und-
drager sig Opfyldelsen af de ham som
Nævning paahvilende Pligter, ifalder en
Bøde til Statskassen, første Gang fra 49
til 400 Kr., og c Gentagelsestilfælde fra
100 til 1000 Kr. .

Spørgsmaal om Nævningers Ansvar
efter denne Paragraf afgøres af Retten
uden Nævninger.

Den afsagte Kendelse forkyndes snarest
muligt for den paagældende Nævning. Denne
har i 8 Dage fra Kendelsens Forkyndelse
Adgang til at fremkomme med Oplysninger
for Retten om, at behørig Indkaldelse ej
har fundet Sted, eller at han har haft
lovligt Forfald. Findes disse fyldestgørende,
ophæver Retten sin Kendelse. De omhand-
lede Kendelser kunne ikke gøres til Genstand
or Anke eller Kære.

§ 70.

Har en udebleven Nævning, for hvis
Vedkommende lovligt Forfald er oplyst,
ikke opfyldt den ham efter § 66 paa-
hvilende Pligt til betimelig Anmeldelse og
Meddelelse af Oplysninger, eller nwder en
Nævning for sent, men inden Lodtrækning


27

af Nævninger til nogen Sag er begyndt
den paagældende Dag, kan Retten ved Ken-
delfe idømme ham en Bøde af indtil 20 Kr.
Denne Kendelse kan ikke omgøres af Retten,
ej heller paaankes eller paakæres.

§ 71.

Rettens Formand kan meddele en
Nævning Orlov under Samlingen for en
bestemt Tid.

§ 72.

Vifer det sig nnder Tinget, at det til
Lodtrækningen af Nævninger til en Sag
fornødne Antal (Lov om Strafferetsplejen
§ 261) ikke kan skaffes tilveje ved Ind-
kaldelse af de tilsagte Hjælpenævninger, for-
anstalter Rettens Formand Tallet udfyldt
ved Lodtrækning blandt de paa Aarslisten
opførte Personer, som ere bosatte paa eller
nærved det Sted, hvor Retten holdes.
Herved bliver Reglen i § 63 at iagttage.
De ndtrukne Navne tilføres Hjælpelisten
og meddeles straks Overanklageren, den eller
de Tiltalte og deres beskikkede Forsvarere,
hvorhos de Paagældende straks indkaldes
efter Neglerne i § 65 med Aftens Varsel.

§ 73.

Ved Tingets Slutning lader Rettens
Formand Navnene paa de Nævninger, der
efter Indkaldelse have givet behørigt møde
paa Tinget, og ikke her efter Begæring paa
Grund af en midlertidig Forhindring ere
blevne fritagne for at gøre Tjeneste i Hen-
hold til § 48 Nr. 6, udstryge paa Aarslisten.
Tillige meddeles der de ovemneldte Nævninger
paa Forlangende uden Betaling Vidnes-
byrd af Nettens Skriver om, at de have
givet behørigt Mode under Tinget.

§ 74.

Der tilkommer Nævninger 3 Kr. for
hver Dag, de i Anledning af Nævninge-
hvervet holdes borte fra Hjemmet, og end-
videre, naar de give Mode over 1/4 Mil fra
den By, hvori de bo, eller, naar de bo paa
Landet, fra deres Hjem, Godtgørelse for Be-


28

fordring frem og tilbage med 1½ Kr. for
hver løbende Mil.

§ 75.

Aarslisten samt Tingets Hovedliste
og Hjælpeliste tilbagesendes efter Tingets
Slutning til Formanden for Udvalget til
Aarslistens Dannelse.

Tredje Afsnit. Anklagemyndigheden. Kap. VII. § 76.

De offentlige Anklagere ere Rigs--
anklageren, Overanklagerne samt de til
disses Bistand bestikkede Mænd.

§ 77.

Rigsanklageren beskikkes af Kongen.
Til midlertidig at fungere som Rigsanklager
i Tilfælde af Embedsledighed eller Forfald
kan Justitsministeren meddele Bestikkelse.

Rigsanklageren virker ved Højesteret
og fører Tilsynet med de offentlige An-
klagere efter de nærmere Regler i Lovene
om Retsplejen.

Rigsanklageren har Embedskontor i
Kjøbenhavn.

§ 78.

Til Bistand ved Udførelsen af Rigs-
anklagerens Hverv beskikker Kongen en Over-
anklager.

Justitsministeren kan efter Forhand-
ling med Rigsanklageren give ogsaa Andre
Bemyndigelse til at optræde i en enkelt
Sag for Højesteret i Rigsanklagerens Sted.

§ 79.

For den sjællandske Landsretskreds
beskikker Kongen 3, og for den jydsk-fynske


29

ligeledes 3 Overanklagere. Til midlertidig
at fungere som Overanklager i Tilfælde af
Embedsledighed eller Forfald kan Justits-
ministeren meddele Bestikkelse.

Overanklagerne virke ved Landsretterne
og Underretterne efter de derom i Lovene
om Retsplejen givne Regler.

Fordelingen af Forretningerne mellem
Overanklagerne ved hver af Landsretterne
saavelsom Stedet for deres Embedskontor
bestemmes af Justitsministeren.

Bemyndigelse til i en enkelt Sag at
optræde for Landsretten i Stedet for eller
sammen med Overanklageren kan efter For-
handling med denne gives af Justitsmini-
steren.

§ 80.

Justitsministeren beskikker de fornødne
Medhjælpere for Overanklagerne.

Rigsanklageren beskikker efter Forslag
af Overanklageren Anklagere ved Under-
retterne, een eller efter Omstændighederne
flere ved hver Underretskreds, til efter Paa-
læg af Overanklageren at udføre Tiltale
for Underretten. Saadan Beskikkelse kan
meddeles een og samme Mand for flere
Underretskredse.

Bemyndigelse til i en enkelt Sag at
udføre en Sag for Underretten kan efter
Forhandling med Overanklageren gives af
Rigsanklageren.

§ 81.

Kun uberygtede, vederhæftige Mænd
kunne bestikkes til eller handle som offentlige
Anklagere.

Den, der beskikkes til Rigsanklager eller
Overanklager, eller som bemyndiges til at
optræde for Højesteret eller Landsretten i en
enkelt Sag, skal fyldestgøre de Betingelser,
der ifølge § 93 udkræves for at blive højeste-
retssagfører.

Den, der beskikkes til Medhjælper for
en Overanklager eller til Anklager ved
Underretten eller bemyndiges til i en enkelt
Sag at udftre en Tiltale for Underretten,
skal fyldestgøre de Betingelser, som ifølge
§ 95 udkræves for at blive Sagfører ved
Underretterne.


30 § 82.

Udøvelse af Sagførervirksolnhed er
uforenelig med Stillingen som Rigsanklager
eller Overanklager. Dog skal den Anklager,
der har Bestikkelse som Sagfører, med sine
Foresattes Tilladelse kunne overtage Udfø-
relsen af enkelte borgerlige Retssager.

Virksomhed som Sagfører udelukker
ikke fra Bestikkelse som Anklager ved Under-
retten, ej heller fra Bemyndigelse til ellers
at optræde som Anklager i en enkelt Sag.

§ 83.

De offentlige Anklagere ere Justits-
ministeren underordnede og staa med Hen-
syn til deres Hvervs Udforelse under dennes
Tilsyn.

§ 84.

Anklagere ved Underretterne samt de
Mænd, der bemyndiges til at optræde som
Anklagere i en enkelt Sag, erholde Vederlag
af det Offentlige for den enkelte Sag. Retten
fastsætter i Dommen eller, hvis Sagen af-
sluttes uden Dom, ved Kendelse Vederlaget
efter Arbejdets Betydning og Omfang.

Fjerde Afsnit. Politimyndigheden. Kap. VIII. § 85.

Med Henfyn til Politiets Ordning
og Virksomhed i Kjøbenhavn forbliver det
indtil videre ved de nugældende Bestemmelser.
Embedet som Viæpolitidirektør i Kjøenhavn
opretholdes.

§ 86.

I øvrigt deles Riget i Politikredse,
der hver for sig forestaas af en Politimester.

Enhver Underretskreds udenfor Kjø-
benhavn udgør een Politikreds, naar ikke
andet særlig er bestemt.

Politimestrene, der beskikkes af Kongen,


31

maa fyldestgøre de i § 28, 2del Stykke, jfr.
bog § 30, sidste Punktum, angivne. For-
dringer.

§ 87.

Politiets Virksomhed omfatter dels
udenfor Retsplejen Omsorg for offentlig
Orden og Vel samt Lovenes Haandhævelse
overensstemmende med de gældende Love
og Vedtægter, dels Virksomhed i Retsplejen
efter Lovene om denne, herunder særlig
Efterforskning og Forfølgning af Forbry-
delser smut Bestyrelse af Arresthusene.

Andre Forretninger end de foran-
nævnte, som efter den hidtil gældende Net
have været henlagte til Herredsfogden, Birke-
dommeren eller Byfogden, og som ikke ifølge
Reglerne i denne Lovs 1ste Afsnit gaa over
til Retterne, varetages indtil videre af Politi-
mesteren, dog at udenfor Kjøbenhavn den
øvrigheden efter D. L. 3—16—3 tilkom-
mende Afgørelsesret gaar over til vedkom-
mende Amtmand.

I de Kommuner, i hvis Bestyrelse
Uuderøvrigheden paa Laudet efter de hidtil
gældende Regler indtræder som Formand
med samme Stilliug som Borgmesteren i
Købstæderne, beskikkes Formanden for Frem-
tiden af Kongen, indtil anderledes bestemmes
ved Lov.

§ 88.

Ten eller de af Politimesteren antagne
Fuldmægtige kan der af Amtmanden med-
deles Autorisation til paa Politimesterens
Ansvar at udføre dennes Forretninger. For
at kunne autoriseres som saadan udkræves,
at den Paagældende fyldestgør de i § 86,
3die Stykke, stillede Betingelser.

§ 89.

I enhver Politikreds udenfor Kjøben-
havn ansættes det fornødne Antal Politi-
betjente, idet der for hver Kjøbstadkommune
og Handelsplads i Kredsen med indtil 3000
Indbyggere beregnes 2 Politibetjente og
for Købstæder og Handelspladser med et
større Indbyggertal desuden 1 for hver over-


32

flydende 1500 Indbyggere, dog ikke mere end
8 i alt, samt for Landet 1 bereden Politi-
betjent for hver 5000 Indbyggere, faaledes
at et overskydende Antal regnes for fulde
5000, naar det overstiger Halvdelen. — En
Forøgelse af det fastfatte Antal Politibetjente
kan med Justitsministerens Samtykke finde
Sted, naar vedkommende Købstad eller Amts-
raad bevilger de dertil fornødne. Midler.

Politibetjentene, der skulle have Indfods-
ret og være vederhæftige Mænd af uplettet
Rygte, ansættes Paa 3 Maaneders Opsigelse.
De antages og afskediges af Amtmanden
efter Politimestrenes Indstilling.

Sognefogderne og lignende Bestillings-
mænd bistaa Politiet efter de gældende Regler.
Det færegne Kystpoliti bortfalder.

§ 90.

I enhver Politikreds stal der være
Station, med Vagtstue, Kontor og Opholds-
sted for Anholdte, paa det Sted, hvor
Tingstedet eller, hvis der er flere Tingsteder
indenfor Politikredsens Omraade, Hoved-
tingstedet i Kredsen er. Her skal ogsaa
Politimesteren have Bolig.

§ 91.

Politimyndighederne ere Justitsmini-
steren underordnede og staa under hans
øverste Tilsyn.

Politiet udenfor Kjøbenhavns Politi-
kreds staar i sin Virksomhed for Efter-
forskning og Forfølgning af de Forbrydelser,
som høre under Overantlagerens Virkekreds,
under dennes Overtilsyn. Med Hensyn til
fin øvrige Virksomhed staar Politiet udenfor
Kjøbenhavns Politikreds under Amtmandens
Overtilsyn.


33 Femte Afsnit. Sagførere. Kap. IX. Sagfsreres Bestikkelse og Adgang til at
benytte Fuldmægtig m.m.
§ 92.

Sagførere beskikkes af Justitsministeriet.
Beskikkelse meddeles Paa Begæring Enhver
(Mand eller Kvinde), som har Indfødsret,
har opnaaet 25 Aars Alderen, ikke er ude
af Raadighed over sit Bo, ifølge paalidelige
Vidnesbyrd har ftrt en retskaffen Vandel og
derhos opfylder de i de efterfølgende Para-
grafer for de enkelte Stillinger foreskrevne Be-
tingelser.

§ 93.

For at blive Højesteretssagfører ud-
fordres, at den Paagældende har bestaaet den
fuldstændige juridiske Eksamen med Karak-
teren laudabilis, samt at han enten i 3 Aar
har været i Virksomhed som Sagfører ved
Landsret eller Overanklager eller i lige
Tid været i Virksomhed som Univer-
sitetslærer i Lovkyndighed eller Dommer,
uden mod eget Ønske at være fjærnet fra
disse Stillinger paa en saadan Maade, at
den almindelige Pensionsret er gaaet tabt
eller indskrænket, og endelig at han har
bestaaet den nedenfor i § 96 omhandlede
Prøve.

§ 94.

For at blive Sagfører ved Landsret
udfordres, at den Paagældende har bestaaet
den fuldstændige juridiske Eksamen, i det
mindste med Karakteren haud iliaudadilis,
samt at han enten i 3 Aar har været i
Virksomhed som Sagfører ved Underret

5

34

eller som Anklager ved Underret eller i
5 Aar — hvoraf mindst 2 Aar hos samme
Principal — stadig har som autoriseret Fuld-
mægtig hos en Højesterets- eller Landsrets-
sagfører eller som Medhjælper hos en Over-
anklager deltaget i Behandlingen af Rets-
sager. Endvidere stal han have aflagt den
i § 96 omhandlede Prøve.

§ 95.

For at blive Sagfører ved Underret
udfordres, at den Paagældende har
underkastet sig den fuldstændige juridiske
Eksamen/ i det mindste med Karakteren
haud iliaudabilis, eller har opnaaet Karak-
teren „Bekvem" enten ved den juridiske
Fællesprøve eller ved den tidligere juridiske
Eksamen for Ustuderede, samt at han enten
i 5 Aar — hvoraf mindst 2 Aar hos samme
Principal — stadig har som antoriseret
Fnldmægtig hos en Sagfører deltaget i
dennes Forretninger, derunder Behandlingen
af Retssager, eller ogsaa, at han i lige Tid
har været Retsskriver eller Politimester
eller stadig har været i Virksomhed som
Fnldmægtig under en Ret eller som autori-
seret Fuldmægtig hos en Dommer eller
Politimester, saaledes at han i mindst 2
Aar har gjort Tjeneste hos samure Embeds-
mand eller ved samme Embede.

Den, der er i Besiddelse af de Egen-
skaber, som udfordres for en højere Art
af Sagførervirksomhed, er altid berettiget
til at stedes til en ringere Art af Sag-
førervirksomhed.

§ 96.

Sagførerprøverne for Højesteret og
Landsretterne bestaa i, at den Paagældende
henholdsvis for Højesteret eller en Landsret
udfører 3 med mundtlig Domsforhandling
sluttende Sager, som han selv stal forskaffe
sig, og af hvilke mindst 2 ere civile, deraf i
alt Fald den ene for Sagsøgeren. Prøven
er bestaaet, naar hans Udførelse af disse
Sager af vedkonnnende Domstol kendes for-
svarlig.

Saadan Prøve kan Ingen underkaste sig
oftere end 2 Gange, og Ingen erholder Ad-


35

gang til Proven, forinden han har frem-
lagt Institsminifteriets Tilkendegivelse om,
at han efter bestaaet Prøve vil knnne er-
holde Bestikkelse henholdsvis som Højesterets-
eller Landsretssagfører.

§ 97.

For Bestikkelserne som Højesteretssag-
fører, Landsretssagfører og Underretssag-
fsrer erlægges Afgifter henholdsvis af 200,
120 og 60 Kr. Afgifterne tilfalde Stats-
kassen.

Forinden Bestikkelsen ndleveres til Ved-
kommende, har han at nnderskrive en edelig
Forsikring om, at han med Flid og Tro-
skab vil udfore de Sager, der betroes ham,
og at han i det Hele vil samvittighedsfuldt
opfylde sine Pligter som Sagfører.

§ 98.

Udøvelsen af Sagførervirksomhed kan
ikke forenes med noget Dommer- eller Rets-
skriver-Embede, noget Embede som Rigs-
anklager eller Overanklager, nogen Øvrig-
hedspost eller Ansættelse i Politiets Tjeneste,
ej heller med noget Tjenesteforhold hos en
Amtmand, Dommer, Politimester eller Rets-
skriver. Hvorvidt for øvrigt nogen offentlig
Embeds- eller Bestillingsmand tillige kan
udøve Sagførervirkfomhed, bestemmes af
Kongen.

Ønsker en Sagfører, som besinder sig
i nogen af de Stillinger, med hvilke Ud-
øvelse af Sagførervirksomhed i Almindelighed
er uforenelig, i et enkelt Tilfælde at over-
tage Udførelsen af en Retssag, skal dette
dog ikke være ham forment, naar han dertil
erholder sine Foresattes Tilladelse.

§ 99.

Den, der beskikkes som Højesterets- eller
Landsretssagfører, er, saa længe han vil
benytte Bestikkelsen, forpligtet til at have
Kontor i eller ved den Stad, hvor hen-
holdsvis Højesteret eller en Landsret har sit
Sæde. Underretssagforerne ere forpligtede
til, inden Beskikkelsen ndleveres dem, at an-
melde for Justitsministeriet, i hvilken Under-


36

retskreds de ville have Kontor. Ingen
Sagftrer maa have Kontor i flere Under-
retskredse. Højesteretssagførere og Lands-
retssagførere, som ikke have Kontor i eller
ved den Stad, hvor henholdsvis Højesteret
eller en Landsret har Sæde, blive, saa længe
de beholde Kontor ndenfor de sidstnævnte
Steder, at betragte som Underretssagftrere;
dog skulle Landsretssagførere, som have
Kontor i en Underretskreds, i hvilken Lands-
retten holder regelmæssigt Ting udenfor sit
Sæde, være berettigede til at møde for Lands-
retten i Sager, i hvilke Domsforhandling
foregaar paa nævnte Tingsted. Enhver Sag-
ftrer, fom flytter sit Kontor til en anden
Retskreds, skal inden 14 Dage efter Flyt-
ningen anmelde denne for Justitsministeriet.

§ 100.

Højesteretssagførerne ere berettigede til
at give møde for alle Landets Domstole,
Landsretssagførerne for begge Landsretter
og alle Underretter, Underretsfagftrerne for
enhver Underret udenfor Kjøbenhavn.

Ingen Sagftrer kan give møde eller
lade møde for en af en enkelt Dommer be-
klædt Ret, i hvilken Dommeren er beslægtet
eller besvogret med ham i anden Grad af
Sidelinien eller nærmere.

§ 101.

Under mundtlig Forhandling i Doms-
sager, er det ikke Sagførere tilladt at give
møde ved en Anden, medmindre denne er
en til møde for vedkommende Domstol be-
rettiget Sagfører. Dog skal det være Sag-
førere tilladt ved enhver uberygtet Person
at fremsætte og begrunde Vegæring om
Sagens Udsættelse paa Grund af Forhold,
hvorved Sagføreren selv hindres i at give
Møde.

§ 102.

Udenfor mundtlig Forhandling i Doms-
sager er det Sagftrere tilladt uden særlig
Angivelse af Grund at lade møde for sig
ved deres autoriserede Fuldmægtige.


37

Med Angivelse og i fornødent Fald
Bevisliggørelse af lovligt Forfald knnne
Sagførere under de i denne Paragraf om-
handlede Rettergangsforetagender give møde
ved enhver uberygtet myndig Mandsperson.

§ 103.

Enhver Sagfører er berettiget til at
have en autoriseret Fuldmægtig, der skal være
en uberygtet Person, som har underkastet
sig den juridiske Fællesprøve eller den tid-
ligere juridiske Eksamen for Ustuderede.
Autorisationen meddeles for Fuldmægtige
hos Højesteretssagførere af Højesterets Iu-
stitiarius og hos Landsretssagførere samt
de Underretssagførere, der have Kontor i
Kjøbenhavn, af Iustitiarius i vedkommende
Landsret, for Fuldmægtige hos andre
Underretssagforere af Dommeren i den Rets-
kreds, i hvilken vedkommende Sagfører har
Kontor. De autoriserede Fuldmægtige skulle,
saa længe de ville benytte Fuldmagten, have
Bopæl i eller ved den Stad eller i den
Retskreds, hvor deres Principal har Kontor.

§ 104.

Udtrykkene „Højesteretssagfører" og
„Sagfører ved Underretterne" („Underrets-
sagftrer") i §§ 94, 99, 100 og 103 stal for-
staas som indbefattende de i Henhold til
den hidtilværende Lovgivning beskikkede
Sagførere af de tilsvarende Klasser. De i
Henhold til den hidtilværende Lovgivning
beskikkede Overretsprokuratorer og Over-
retssagførere skulle i Henseende til Møderet
(§ 100) saavel som i øvrigt ved Anvendel-
sen af de foranstaaende Bestemmelser være
ligestillede med Landsretssagførere.

Sagførere, som forinden denne Lovs
Ikrafttræden have været antagne til at ud-
fore offentlige og benefieerede Sager, beholde
dette Hverv, for Straffesagers Vedkommende
dog kun som Forsvarere, saa længe ikkeIustits-
ministeren efter paagældende Retters Indstil-
ling anser dem for uskikkede dertil. Efter
paagældende Retters Indstilling kan Justits-
ministeren, efterhaanden som der findes
Anledning dertil, antage andre Sagftrere
til at deltage i nævnte hverv.


38 Kap. X. Sagføreres Rettigheder og Pligter. § 105.

Sagførerne ere paa den Maade og
med de Begrænsninger, som i Rettergangs-
lovene bestemmes, eneberettigede til at ud-
føre Retssager for Andre. En Bemyndigelse
til i eget Navn at indtale en Fordring eller
anden Rettighed („Mandatarfuldmagt") kan
ikke give den, hvem Bemyndigelsen er given,
Net til selv at møde i Sagen, naar han
ikke er en til Mode ved den paagældende
Domstol berettiget Sagfører.

Indgreb i Sagførernes Eneret, derunder
indbefattet, at Nogen uberettiget offentlig be-
tegner sig som Sagfører, anses med Bøder
fra 50 til 200 Kr., hvilken Straf, naar
Forseelsen er sket gennem Proformarets-
handler, ved hvilke det er givet Udseende af,
at Vedkommende optræder som Transport-
haver, kan stige til 500 Kr. Overenskomster
om, at Transportgiveren stal betale Bøden,
ere ugyldige, og det i Tilfælde af saadant
Proformaværk tilsagte Vederlag for Udførelse
af Sager kan ikke syges betalt, samt kan,
hvis det er erlagt, føges tilbage.

§ 106.

Ingen Sagfører er, bortset fra de Til-
fælde, hvor han hertil kan beordres, pligtig
at paatage sig Udførelsen af en Retssag.

§ 107.

Sagførere ere pligtige med Flid og
Troskab at udføre de dem betroede Forret-
ninger. De ere pligtige at fremme de
dem betroede Retssager med den Hurtighed,
som Tilfældets Beskaffenhed tillader. De
maa som en Følge heraf ikke forhale Sa-
gerne ved unødvendige Udsættelser, grundløse
Formalitetsindsigelser eller andre Udflugter.
De ere pligtige at vise Retten Hensyns-
fuldhed og Agtelse. De skulle afholde sig
fra ufømmelig Tale og Skrivemaade for
Retten og efterkomme de Paalæg, som særlig
gives dem af Retten i Medfør af Retter-
gangslovene.


39 §108.

Hvad enten Overenskomst om Vederlag
er sluttet i Forvejen eller ikke, maa ingen
Sagfører kræve højere Betaling, end der
skønnes billigt, for den Bistand og Tjeneste,
han i saadan Egenskab yder, være sig i
Udførelsen af Retssager eller ved Medde-
lelsen af Raad og Vejledning i andre juri-
diske Anliggender.

Forøvrigt er det ikke forbudt at betinge
sig hojere Betaling for det Tilfælde, at
Sagen vindes, end for det Tilfælde, at den
i det Hele eller for en Del tabes, ligesaa-
lidt som det er forbudt at betinge sig en
vis Andel i Sagens Genstand, naar dog det
Vederlag, som saaledes tilflyder Sagføreren,
ikke i det Hele skønnes at være ubilligt.

§ 109.

Sagforere, som overtræde de i nærvæ-
rende Lov givne Forskrifter eller iøvrigt
forse sig i deres Virksomhed som Sagførere,
anses med de i Straffelovens § 144 om-
handlede Straffe.

§ 110.

Naar den Straf, som skal paalægges
en Sagfører, ikke er højere end Boder, og
ingen særlig Bevisførelse udfordres for at
oplyse det strafbare Forhold, kan Straffen
paalægges under den Sag, med Hensyn til
hvilken Forseelsen er begaaet, enten ved en
særstilt Kendelse eller ved den endelige Dom.

Kap. XI. Ophor af Retten til Sagførervirksomhed. § 111.

Den Sagfører, som ved Dom sindes
skyldig i en i den offentlige Mening van-
ærende Handling, stal ved samme Dom fra-
kendes Retten til at udøve Sagførervirk-
somhcd.


40

Har en Sagftrer gjort sig skyldig i det
Straffelovens § 253 omhandlede Forhold,
bliver, selv om iøvrigt andet Strafansvar
mod ham i Medftr af § 254 maatte bort-
falde, Netten til Sagftrervirksomhed ved
Dom at frakende ham nnder den mod ham
anlagte Straffesag, eller, hvis en saadan ikke
maatte være anlagt, da under en særlig i
dette Øjemed iftlge Institsministerens Be-
stemmelse mod ham rejst Straffesag.

Naar Dom til Fortabelse af Ret til
Sagførervirksomhed er overgaaet en Sag-
fører, kan han ikke, selv om han paaanker
saadan Dom, fortsætte sin Virksomhed, indtil
endelig Dom i Sagen er falden.

§ 112.

Kommer en Sagftrer nnder Konkurs
har Justitsministeren at fratage ham Retten
til at udøve Sagftrervirksomhed, der ftrst
kan generhverves, naar han fremskaffer Er-
klæring fra samtlige de i Konkursboet an-
meldte Kreditorer om, at han har fyldest-
gjort dem for deres Krav. Bliver en Sag-
ftrer umyndiggjort har Justitsministeren
ligeledes at fratage ham Retten til at udøve
Sagftrervirksomhed, saa længe Umyndig-
gørelsen vedvarer.

Sjette Afsnit. Lovens Tinden i Kraft, Overgangs-
bestemmelser.
Kap. XII. § 113.

Denne Lov træder i Kraft 2 Aar fra
den Dag at regne, da det Nummer af Lov-
tidenden udgaar, hvori den kundgøres.

De i §§ 12, 22 og 23 ommeldte Anord-
ninger og Bekendtgørelser udgaa i betimelig
Tid før det Tidspunkt, da Loven efter for-
anstaaende Bestemmelse træder i Kraft.
Fremdeles bliver der før det nævnte Tids-
punkt at drage Omsorg for Affattelsen af
de i Kap. IV og V omtalte Lister.


41

Loven gcelder ikke for Fcerøerne; den
sjællandste Landsret er Overret for Færøerne.

§ 114.

De Spørgsmaal, som opstaa ved Sam-
menligning eller Deling af hidtilværende
Underretskredse med Hensyn til Bidrag til
Arresthuses Opforelse eller Vedligeholdelse
og andre for en Retskreds følles Anliggender
afgøres af Iustitsministeren i Forening med
Indenrigsministeren efter Forhandling med
vedkommende kommunale Myndigheder.

§ 115.

Naar flere hidtilværende Underrets-
kredse fammenlægges, gaa deres Skøde- og
Panteprotokoller over til Hovedtingstedet for
at afbenyttes for hele Retskredsen. Deles
en hidtilværende Underretskreds, blive de
fornødne Afskrifter af Skode- og Pantebø-
gerne at udfærdige og Betalingen Herfor at
udrede af Statskassen.

§ 116.

Sager og Anliggender, som paa den
Tid, da nærværende Lov troeder i Kraft,
svæve for Retten, gaa over fra de hidtil
bestaaende Retter til de nye efter følgende
Regler:

1) Sager og Anliggender, som svceve ved
en Ret i første Instans, gaa efter Be-
skaffenheden af de Regler, der sinde
Anvendelse paa den fortfatte Behand-
ling, over enten til den Landsret eller
den Underret, under hvilken den paa-
gceldende Retskreds henlcegges. Finder
en Deling Sted af en hidtilværende
Underretskreds, sker Overgangen i alle
Tilfælde, hvor Værnetinget beror paa
stedlige Hensyn, til den Ret, under
hvilken den paagceldende Del af Rets-
kredsen henlcegges, i andre Tilfcelde til
den Ret, under hvilken den større Del
af Retskredsen er henlagt;

2) Sager, som svceve ved Landsoverretten
i Kjøbenhavn eller i Viborg, gaa over

henholdsvis til den sjællandske Lands-

ret eller den jydsk-fynske Landsret.

6

42 § 117.

De nuværende Dommere og andre
Embedsmænd ved Landsover- samt Hof- og
Stadsretten i Kjøbenhavn, Krinlinal- og
Politiretten samt Sø- og Handelsretten
sammesteds og Landsoverretten i Viborg
ere pligtige at modtage Beskikkelse ved de
nye Landsretter og Kjøbenhavns Stadsret,
og de nuværende Underdommere og Under-
retsskrivere at modtage Beskikkelse ved de nye
Underretter, dog nden Formindskelse i deres
hidtil haste Embedsindtægter og saaledes,
at den Embedstid, der med Hensyn til
Beregning af Alderstillæg har været lagt
til Grund for Udregningen af Embeds-
lønningen i den Stilling, de hidtil have
beklædt, ogsaa kommer dem til Gode i de
nye Stillinger, i hvilke de saaledes ere
pligtige at modtage Beskikkelse.

Forsaavidt der i nærværende Lov stilles
strængere Fordringer i Henseende til juridisk
Eksamen for Dommere og andre Retsem-
bedsmænd end efter de hidtil gældende Regler,
forbliver det dog ved disse med Hensyn til
de Mænd, der alt ere beskikkede som saa-
danne.

§ 118.

De Spørgsmaal, som opstaa ved Sam-
menligning eller Deling af hidtilværende
Politikredse med Hensyn til de for en Politi-
kreds fælles Anliggender, afgøres af Iustits-
ministeren i Forening med Indenrigsmini-
steren efter Forhandling med vedkommende
kommunale Myndigheder.

§ 119.

De nuværende Underretsdommere ere
pligtige at modtage Beskikkelse som Politi-
mestre, dog uden Formindskelse i deres Em-
bedsindtægter og saaledes, at den Embeds-
tid, der med Hensyn til Beregning af Al-
derstillæg har været lagt til Grund for Ud-
regningen af Embedslønningen i den Stil-
ling, de hidtil have beklædt, ogsaa kommer
dem til Gode i de nye Stillinger, i hvilke
de saaledes ere pligtige at modtage Be-
stikkelse.


43 § 120.

Med Henfyn til dc Auktioner, der ikke
ere omhandlede i Loven om den borgerlige
Retspleje, forbeholdes det ved færlig Lov at
træffe nærmere Bestemmelser om, ved hvem
og nnder hvilke Former de blive at afholde.

§ 121.

I det første Aar efter denne Lovs
Ikrafttrceden bliver, forsaavidt den Paa-
gceldende iøvrigt opfylder de Betingelser for
at stedes til Sagførervirksomhed, som denne
Lov foreskriver, Sagførerbeskikkelse at med-
dele Vedkommende, selv om han knn har
gjort 3 Aars Tjeneste som Fnldmcegtig hos
en Amtmand eller som autoriseret Dommer-
fuldmægtig eller som autoriseret Fnldmcegtig
hos en Sagfører.

Jurisdiktionerne*) foreflaas ordnede paa
følgende Maade:

Sjælland og Møen:

1. Amager c. 19,000.

2. Frederiksberg Birk c. 56,000.

3. Nordre Birk med Horsholm Birk c.
35,000.

4. Søndre Birk c. 20,000.

5. Roskilde med Ramkø-Ihune Herred
c. 18,000.

6. Lejre Herred c. 18,000.

7. Kjøge med Vallø Birk og Bjeverskov
Herred c. 16,000.

8. Helsingør c. 11,000.

9. Kronborg ostre Virk c. 12,500.

10. Kronborg vestre Birk c. 13,000.

11. Hillerød med Frederiksborg Birk c.
24,000.

*) De af de nuværende Jurisdiktioner, der nedlægges
ved at forenes med andre, ere betegnede ved at
være fremhævede.

44

12. Frederiksværk med Halsnæs Birk c.
5,000.

13. Frederikssund og Horns Herred c.
15,500.

14. Nykjøbing med Dragsholm Birk c.
18,000.

15. Holbæk og Merløse-Tudse Herred c.
30,000.

16. Løve Herred c. 13,500.

17. Sorø med Birk c. 17,000.

18. Kallundborg med Arts-Skippinge
Herred c. 22,800.

19. Samsø c. 7,000.

20. Korftr med Landdistrikt c. 8,500.

21. Slagelse med Antvorskov Birk c.
19,500.

22. Skjelskør, Besterflakkebjerg Herred og
Holsteinborg Birk c. 15,000.

23. Ringsted med Herred c. 15,500.

24. Bregentved-Gisselfeld Birk c. 18,500.

25. Nestved og Tybjerg Herred samt Øster
Flakkebjerg Herred c. 25,500.

26. Storehedinge og Faxe Herred c.
18,000.

27. Præstø og Vordingborg nordre Birk
c. 12,500.

28. Vordingborg og Vordingborg søndre
Birk c. 17,000.

29. Møen c. 14,000.

Bornholm:

30. Rønne med Vestre Herred c. 13,500.

31. Hasle med Nordre Herred c. 9,400.

32. Nexø med Søndre Herred og Svaneke
med Østre Herred c. 17,000.

(Egen Politimester i Svaneke).

Lolland-Falster:

33. Nykjøbing med Nykjøbing Herred og
Vestre Herred c. 23,000.

34. Stubbekjøbing med Herred c. 12,000.

35. Saxkjøbing med Musse Herred c.
12,000.

36. Nysted med Birk c. 7,000.

37. Maribo med Maribo Birk.

38. Rødby med Fuglse Herred c. 10,000.

39. Nakskov med Søndre Herred c.

17,300.
40. Nordre Herred med Fejø c. 13,000.


45 Fyen:

41. Nyborg med Binding Herred c.
20,500.

42. Sunds-Gudme Herred c. 28,000.

43. Svendborg med Taasinge Birk c.
14,300.

44. Nudkjøbing og Langelands Herred c
20,000.

45. Ærøskjøbing med Ærø c. 12,000.

46. Faaborg med Salling Herred og
Muckadel Birk c. 27,500.

47. Odense c. 36,000.

48. Odense Herred c. 18,500.

49. Bjerge-Aasum Herred c. 14,000.

50. Kjerteminde og Hindsholm Herred c.
6,000.

51. Lunde-Skam Herred c. 13,500.

52. Bogense og Skovby Herred c. 11,000.

53. Assens med Baag Herred og as
Wedellsborg Birk Kjerte, Barløse,
Sandager og Tanderup Sogne samt
Den Baagø c. 23,500.

54. Middelfart med Vends Herred og
Resten af Wedellsborg Birk c.
20,500.

Jylland:

55. Frederikshavn og Horns Herred og
Skagen c. 26,000.

56. Sæby med Dronninglund Herred c.
23,000.

57. Læsø c. 2,500.

58. Hjørring med Vennebjerg Herred c.
27,000.

59. Børglum Herred c. 24,000.

60. Hvetbo Herred c. 9,000.

61. Han Herrederne c. 17,500.

62. Thisted med Hillerslev-Hundborg Herred

c. 23,000.

63. Hassing-Refs Herred c. 16,500.

64. Nykjøbing med Mors c. 21,500.

65. Skive med Salling Herred c. 24,000.

66. Viborg med Fjends-Nørlyng Herred
c. 23,000.

67. Middelsom-Sønderlyngherred c. 16,000.

68. Hobro med Rinds-Gislum Herred c.
20,500.

69. Lysgaard-hids Herred c. 21,500.

70. Hammerum Herred c. 21,000. 71.


46

71. Holstebro med Hjerm-Ginding Herred
c. 27,500.

72. Lemvig med Skodborg-Vandfuld Herred
c. 18,600.

73. Ringkjøbing og Ulfborg-hind Herred
c. 17,000.

74. Bølling-Nørre Herred c. 15,000.

75. Øster og Vester Herred samt Varde
med Landsogne c. 30,000.

76. Esbjerg med Skads Herred og Fanø
c. 21,000.

77. Ribe med Ribe Herred c. 11,000.

78. Gjjørding-Malt Herred c. 13,500.

79. Andft-Slangs Herred c. 19,000.

80. Vejle med Nørvang-Tørrild Herred
c. 42,000.

81. Bjerge og Hatting Herreder c. 20,000.

82. Fredericia og Elbo, Brusk, Hol-
mans Herreder c. 23,000.

83. Kolding og Kolding Herred c. 26,200.

84. Horsens c. 18,700.

85. Voer og Nim Herreder c. 18,000.

86. Tyrsting-Vrads Herred c. 13,000.

87. Silkeborg Birk c. 13,400.

88. Skanderborg med Hjelmslev-Gjern
Herred c. 14,000.

89. Hads Herred c. 13,000.

90. Hasle, Vesterlisberg, Framlev samt
Ning Herreder c. 27,000.

91. Frijsenborg Birk c. 21,500.

92. Aarhus c. 36,500.

93. Ebeltoft med Mols Herred c. 13,000.

94. Grenaa med Nørre Herred c. 18,000.

95. Randers c. 18,000.

96. Rougsø, Sønderhald og Ø. Lisberg
Herreder e. 30,000.

97. Nørhald, Støvring og Galten Herreder
e. 17,000.

98. Mariager og Gierlev-Onsild Herred
c. 13,000.

99. Aalborg med Aalborg Birk og
Fleskum Herred c. 41,400.

100. Kjær Herred c. 20,000.

101. Hellum-hindsted Herred e. 19,500.

102. Løgstør med Aars-Slet Herred c.. 13,900.

103. Nibe med Hornum Herred c. 13,500. 104.


46

71. Holstebro med Hjerm-Ginding Herred
c. 27,500.

72. Lemvig med Skodborg-Vandfuld Herred
c. 18,600.

73. Ringkjøbing og Ulfborg-hind Herred
c. 17,000.

74. Bølling-Nørre Herred c. 15,000.

75. Øster og Vester Herred samt Varde
med Landsogne c. 30,000.

76. Esbjerg med Skads Herred og Fanø
c. 21,000.

77. Ribe med Ribe Herred c. 11,000.

78. Gjjørding-Malt Herred c. 13,500.

79. Andft-Slangs Herred c. 19,000.

80. Vejle med Nørvang-Tørrild Herred
c. 42,000.

81. Bjerge og Hatting Herreder c. 20,000.

82. Fredericia og Elbo, Brusk, Hol-
mans Herreder c. 23,000.

83. Kolding og Kolding Herred c. 26,200.

84. Horsens c. 18,700.

85. Voer og Nim Herreder c. 18,000.

86. Tyrsting-Vrads Herred c. 13,000.

87. Silkeborg Birk c. 13,400.

88. Skanderborg med Hjelmslev-Gjern
Herred c. 14,000.

89. Hads Herred c. 13,000.

90. Hasle, Vesterlisberg, Framlev samt
Ning Herreder c. 27,000.

91. Frijsenborg Birk c. 21,500.

92. Aarhus c. 36,500.

93. Ebeltoft med Mols Herred c. 13,000.

94. Grenaa med Nørre Herred c. 18,000.

95. Randers c. 18,000.

96. Rougsø, Sønderhald og Ø. Lisberg
Herreder e. 30,000.

97. Nørhald, Støvring og Galten Herreder
e. 17,000.

98. Mariager og Gierlev-Onsild Herred
c. 13,000.

99. Aalborg med Aalborg Birk og
Fleskum Herred c. 41,400.

100. Kjær Herred c. 20,000.

101. Hellum-hindsted Herred e. 19,500.

102. Løgstør med Aars-Slet Herred c.. 13,900.

103. Nibe med Hornum Herred c. 13,500. 104.