Udkast

til

Lov om Strafferetsplejen.

Udarbejdet af den ved allerhojeste Restript af 11. Mai 1892 nedsatte Proceskommission.

Kjøbenhavu.

Trykt hos J.H. Schulz

1899.Indholdsoversigt Første Afsnit. Almindelige Bestemmelser. (38 1-97)

Kapitel I.

Lovens Virkekreds (§§ I—3> ........................................... 1—2.

Kapitel II.

Retternes Virkekreds (§§ 4—11) ......................................... 2—5.

Kapitel III

Tilfælde, hvor Rettens Personer skulle eller kunne vige deres sæde (§§ 12—18).. 5—7.

Kapitel IV.

Den offentlige Anklagemyndighed (§§ 19—26)..........................___ 7—9.

Kapitel V.

Paatalen (§§ 27-37) ................................................ 9—15.

Kapitel VI.

Sigtedes Forsvar (§§ 38—49) .......................................... 15—19.

Kapitel VII.

Vcerneting og Forening af Straffesager (§§ 50—65)........................ 19—23.

Kapitel VIII.

Retsmøder og Retsboger (§§ 66—80) .................................... 23—29.

Kapitel IX.

Forkyndelser og Meddelelser (§§ 81 —92).................................. 29—34.

Kapitel X.

Rettens Raadslagninger og Afgørelser (§§ 93—97).......................... 34—36.


IV
Andet Afsnit. Midler til Sagens Oplysning m. m. (§§ 88-186).

Kapitel XI.

Vidner (§§ 98—114) ................................................. 37-45.

Kapitel XII.

Besigtigelse, Syn og SkM (tzs 115—131,................................. 45—51.

Kapitel XIII.

Beslaglæggelse (§§ 132—14N........................................... 51 — 54.

Kapitel XIV.

Ransagning (§§ 142—148)............................................. 54—57.

Kapitel XV.

Sigtedes Indkaldelse og Afhørelse for Retten (§§ 149—154) ................. 57—59.

Kapitel XVI.

Anholdelse (§§ 155—165) ............................................. 59—63.

Kapitel XVII.

Fængsling (§§ 166—179) ............................................. 63—70.

Kapitel XVIII.

Beslag paa Sigtedes Formue og Forbud mod Foreninger og Skrifter (§§ 180—186) 70—72.

Tredie Afsnit. Undersøgelse, førend Tiltale er rejst, i Sager, som forfølges af
Overanklageren eller Politiet.
(§§ 187-215).

Kapitel XIX.

Efterforskning (§§ 187—200) .......................................... 73—78.

Kapitel XX.

Forundersøgelse ved Retten (§§ 201—215) ................................ 79 — 85.


V
Fjerde Afsnit. Tiltale og Domsforhandling ved Landøret. (§§ 216-301).

Kapitel XXI.

Iværksættelse af Tiltale for Landøret. Forberedelse af Domsforhandling (§§ 216—230) 86—93.

Kapitel XXII.

Almindelige Bestemmelser om Domsforhandling ved Landøret (§§ 231—257)___ 93—103.

Kapitel XXIII.

Særlige Bestemmelser om Domsforhandling for nævninger (§§ 258—298) ..... 103—116.

Kapitel XXIV.

Særlige Bestemmelser om Domsforhandling uden nævninger (§§ 299—301)___ 116—117.

Femte Afsnit. Tiltale og Domsforhandling ved Underret. (§§ 302—316).

Kapitel XXV.

Tiltale og Domsforhandling for Underret i sager, som paatales af Ouer^

anklageren (§§ 302—307)........................................ 118—120.

Kapitel XXVI.

Tiltale og Domsforhandling for Underret i Sager, som paatales af Politi-
mesteren (§§ 308-316).......................................... 120—124.

Sjette Afsnit. Retsmidler mod trufne Afgørelser (§§ 317-365).

Kapitel XXVII.

Paaanke af Domme, afsagte af Landøretterne i første Instans (§§ 317—336) ... 125—134.

Kapitel XXVIII.

Paaanke af Domme, afsagte af Underretterne (§§ 337—345)................. 134—138.

Kapitel XXIX.

kære til højere Ret (§§ 346-352, .................................... 138—141.

Kapitel XXX.

Genoptagelse (§§ 353—365) .......................................... 142—146.


VI
Syvende Afsnit. Paatale af særlige Myndigheder eller af Private. Forfølgning af borgerlige
Retskrav under Straffesager.
(§§ 366-383).

Kapitel XXXI.

Behandling af Sager, som paatales af en særlig offentlig Myndighed eller af

en privat Sagsøger (§§ 366-376)................................. 147- 152.

Kapitel XXXII.

Paatale af borgerlige Krav under Straffesager (§§ 377—383) ............... 153—155.

Ottede Afsnit. Fuldbyrdelsen af Domme i Straffesager.

Kapitel XXXIII. (§§ 384—393) ........................... 156—160.

Niende Aflnit. Sagsomkostninger og Rettergangsbøder i Straffesager. (§§ 394—405).

Kapitel XXXIV.

Sagsomkostninger (§§ 394—402) ....................................... 161 —164,

Kapitel XXXV.

Rettergangsbøder (§§ 403—405)........................................ 165.

Tiende Afsnit. Slutningsbestemmelser.

Kapitel XXXVI. (§§ 406-410, ........................... 166—167.
Kap. I. Lovens Virkekreds. 1
Første Afsnit. Almindelige Bestemmelser. Kapitel I. Lovens Virkekreds. § 1.

Alle spørgsmaal om Straf, som ikke
i medfør af særlig Hjemmel i Lovgivningen
afgøres uden særlig Straffesag eller behand-
les i den borgerlige Retsplejes Former eller
henhøre under særlige Domstole, behandles
efter de i denne Lov fastsatte Regler.

§ 2.

Efter denne Lovs Regler behandles
endvidere, uden Hensyn til, om der samtidig
nedlægges Paastand om Straf eller ikke:

1) Sager, der anlægges af det Offentlige
for Overtrædelse af Love om Politi-
væsnet, Bygningsvæsnet, Landbovæsnet
og lignende; fremdeles Sager, hvorunder
det Offentlige nedlæggcr Paastand om:

2) Ophævelse as en Forening;

3) Stadfæstelse af Forbud mod Udbre-
delse af et fremmed Skrift;

4) Anvendelse af Straffelovens § 299;

5) Sikkerhedsforanstaltninger i Henhold
til Straffelovens § 38, 2det Stykke;

6) Udvisning af Riget i Henhold til
Straffelovens § 16;

7) Forbrydelse af Penge eller Gods;

8) Forbrydelse af Embede, Bestilling, Rang,
Titel, Orden eller Hæderstegn:

1


2 Kap. I. Lovens Virkekreds.

9) Forbrydelse af næringsadkomst:

10) Forbrydelse af Arveret eller

11) Omstødelse af ægteskab, som er ind-
gaaet trods et Slægtskabs- eller Svo-
gerskabsforhold, der er ubetinget ægte-
skabshindring, eller trods et endnu be-
staaende ægteskab.

§ 3.

Borgerlige Retskrav paa den Sigtede,
som følge as strafbare Handlinger, kunne
sorfølges i Forbindelse med Straffesagen,
overensstemmende med de i Kapitel XXXII
givne nærmere Regler.

Kapitel II. Retternes Virkekreds. § 4.

Forunderføgelse ug enkeltstaaende Rets-
handlinger foretages ved Underretten fom
Underfogelfesret. Dog kan det i Sager,
som henhore under Landeret, eller ere
indankede for Landøret eller for højesteret.
undtagelsesvis af Landørettens eller højeste-
rets Iustitiarius overdrages til et Medlem af
Landøretten at handle som Undersøgelses-
dommer.

§ 5.

Ved Underretterne behandles og

paatendes i første Instans Sager angaaende

Lovovertrædelser,

a) for hvilke Straffen ikke kan overstige
fængsel:

h) eller som falde under en Straffebe-
stemmelse, der alternativt med andre
Straffearter hjemler Anvendelse af For-
muestras, simpelt fængsel, Tvangs-
arbejde, Ris eller Fortabelse af nærings-
ret, dog at Sigtede eller, hvis han er
umyndig, hans værge kan begære Paa-
kendelse ved Landøretten, naar Straffen
kan stige til Strafarbejde eller Embeds
eller Bestillings Fortabelse.


Kap. II. Retternes Virkekreds. 3

c) eller for hvilke straffen for 1ste Gang
begaaet Forbrydelse er bestemt alterna-
tivt til Fængfel paa Vand ug Brod eller
Strafarbejde, eller ifølge Straffelovens
§ 229 til Strafarbejde alene, naar
Sigtede afgiver en fuldstændig og tro-
værdig Tilstaaclsc, og han eller hans
værge ikke begærer Paakendelse ved
Landøret.

d) Sager, hvorunder der enten alene eller
i Forbindelse med en Straffevaastand,
der horer under Underrettens Paaken-
delse, nedlægges Paastand om nogen
af de i § 2 nævnte følger, dog med
Undtagelse af de under Nr. 2 og 4
ommeldte Sager.

Sager, der angaa nogen af de i
Straffelovene kapitel 9—11 omhandlede
Forbrydelser, blive dog altid at behandle
ved Landøretterne. Ogsaa andre Sager, som
hore under overanklagerens Paatale, kan
denne indbringe umiddelbart for Landøretten,
naar han af færlige Grunde sinder dette
hensigtsmæssigt, og Sigtede eller dennes
værge samtykker deri.

§ 6.

Ved Landøretterne behandles og
vaatendes i første Instans de Sager, der ikke
efter § § ere henlagte til Underretterne.

Nævninger skulle medvirke, naar Sagen
angaar Anvendelse af Straffelovens § 299
eller en Forbrydelse, for hvilken Loven hjem-
ler Livsstraf eller, uden at saadant er be-
tinget af gentagclfc, livsvarigt Strafarbejde,
faa og naar Sagen angaar en Forbrydelse,
hvorfor der efter Loven kan idommes Straf-
arbejde eller Fortabelse af Embede, Bestilling
eller Valgret, forsaavidt enten Overanklage-
ren eller Sigtede eller dennes værge be-
gærer det.

Retten for Sigtede til i sidstnævntc
Tilfælde at begære nævningers Med-
virkning bortfalder dog, naar han sigtes for
en af de i Straffelovens Kapitel 23—27
omhandlede Forbrydelfer, og han forhen for
en saadan Forbrydelse har været dømt til
Strafarbejde, medmindre der er forløbet
10 Aar efter Udstaaelsen af denne Straf,


4 Kap. II. Retternes Virkekreds.

førend den Handling, som Sigtelsen angaar,
blev forøvet.

Ogsaa i andre Tilfælde end de ovenfor
nævnte kan Landøretten, naar Overanklageren
og Sigtede eller dennes værge derom ere

enige, bestemme, at nævninger skulle medvirke.

§ 7.

Ved Anvendelsen af Reglerne i §§ § og 6 kommer, naar Sigtelsen angaar forsøg
eller Meddclagtighed, den Straffebestemmelse
i Betragtning, som vilde være anvendelig,
hvis Forbrydelsen var fuldbyrdet, eller
Sigtede var Gerningsmand.

§ 8.

Finder Forening af flere Straffesager
Sted, og nogen af dem hører under Landøret eller kræver nævningers Medvirkning,
blive de alle at behandle og paakende hen-
holdsvis for Landøret og med nævninger.
Forening af Sager mod flere Sigtede, som
adskilte vilde høre under Landøret uden og
under Landøret med nævninger, bor dog
kun finde Sted, naar særegne Grunde tale
derfor.

§ 9.

Retten prøver i Embeds Medfor, om
en Sag hører under dens Virkekreds, og
om nævninger skulle medvirke ved Paa-
kendelsen. Er Domsforhandling ved Landøret begyndt, skal det dog ikke være nod-
vendigt at afvise Sagen, fordi det sindes,
at den burde have været anlagt ved Under-
ret. Er Domsforhandling for Nævninger
begyndt, kan disses Medvirkning efter Rettens
Bestemmelse vedblive, selv om det findes, at
Sagen burde have været foretageu uden
nævninger.

§ 10.

Til Landørettens Virkekreds høre

endvidere afgørelfer i Anledning af Paaanke
af eller kæremaal mod Underrettens Domme,
Kendelser og Beslutninger.

§ 11.

Under højester et høre alle Afgø-
relser i Anledning af Paaanke af eller
næremaal mod Landørettens Tomme, Kendel-


Kap. II. Retternes Virkekreds. 5

ser og Beslutninger, derunder indbefattet
Handlinger af det Medlem af Landøretten,
hvem det maatte være overdraget at handle
som underføgelsesdommer.

Kapitel III. Tilfælde, hvor Rettens Personer sknlle eller
kunne vige deres sæde.
§ 12.

Ingen maa medvirke som Dommer
eller nævning i en Straffesag, naar han

1) selv er Part i Sagen eller er forurettet
ved Forbrydelsen eller er interesseret i Sagens
Udfald,

2) er beslægtet eller besvoczret med
Sigtede i op- eller nedstigende Linie eller
i Sidelinien saa nær som Sosteudeboru, eller
er Sigtedes ægtefælle. værge, Kurator,
Adoptiv- eller Plejefader, Adoptiv- eller
plejeson,

3) er beslægtet eller besvogret i op-
eller nedstigende Linie eller beslægtet i
Sidelinien saa nær som søskende med den
Forurettede, den i Sagen optrerdende offent-
lige Anklager eller Politiembedsmand, eller
den Forurettcdes Rettergangsfuldmcrgtig eller
Sigtedes Forsvarer,

4) eller har aflagt Vidnesbyrd eller
været Syns- eller Skønsmand i Sagen eller
handlet i den som offentlig Anklager,
Politiembedsmand, rettergangsfuldmcrgtig
for den Forurettede eller som Forsvarer;

5) et heller naar nævningen har handlet
som Dommer i Sagen, eller naar Dommeren
har handlet som Dommer eller nævning i
Sagen ved den underordnede Instans.

Den Omstændighed, at Dommeren, fordi
flere Embedsvirksomheder ere forenede i hans
Person, tidligere af den Grund har haft
med Sagen at gøre, medfører ikke Inhabilitet,
naar der ikke efter de foreliggende Omstæn-
digheder er Grund til at antage, at han
har nogen særegen Interesse i Sagens
Udfald.


6 Kap. III. Inhabilitet.
§ 13.

I de i foregaaende Paragraf omhandlede
Tilfælde er dommeren, hvis han er Enkelt-
dommer, Pligtig efter Kendelse, afsagt af ham
selv, at vige sit sæde. Beklæder han Retten
i Forening med andre Dommere, er han
pligtig at gøre Retten Meddelelse om de
Omstændigheder, som i følge foregaaende
Paragraf formenes at medfore hans In-
habilitet, ligesom ethvert andet Medlem af
Retten, der maatte være bekendt med saa-
danne Omstændigheder, er berettiget og for-
pligtet til at rejse spørgsmaal derom, hvor
efter afgørelse træffcs ved Kendelse af Retten,
nden at han selv er udelukket fra at deltage
i Paalendelsen af spørgsmaalet.

§ 14.

Parterne kunne ikke blot fordre, at en
dommer. stal vige sit sæde i de i § 12
angivne Tilfælde, men enhver af dem kan
fremfætte Indsigelse mod, at en Dommer
beklæder Retten, naar andre Omstændigheder
foreligge, fom ere egnede til at vække Tvivl
om hans fuldstændige Upartisthed. I Til-
fælde af den sidstnævnte Beskaffenhed kan

ogsaa en Dommer selv, naar han frygter
for, at Parterne ej kunne have fuld Tillid
til ham. vige sit sæde, selv om ingen Ind-
sigelse mod ham fremsættcs. Beklædes Retten
af flere Dommere, kan enhver af disse rejse
det spørgsmaal, om nogen af Rettens
Medlemmer paa Grund af Omstændigheder
af heromhandlcde Art bør fratræde.

De spørgsmaal, der maatte opstaa i
Henhold til nærværende Paragraf, afgøres
paa samme Maade, som i § 13 er bestemt
med Hensyn til de i § 12 omhandlede Tilfælde.

§ 15.

spørgsmaalet om en Dommers Fra-
træden bor saa vidt muligt rejses, for For-
handlingen begynder. Det kan afgøres, uden
at Parterne have haft Adgang til at ytre
sig derom.

§ 16.

kendelser, hvorved en Underretsdommer
ertlærer at ville vige sit sæde, eller hvorved


Kap. III. Inhabilitet. 7

det paalæggcs en Dommer i en Kollegialret
at vige sit sæde, eller hvorved en nævning
udelukkes, ere ikke Genstand for Anke eller
kære. Imod Kendelser, hvorved Ind-
sigelser imod en Dommers eller nævnings
Habilitet forkastes, kan kæremaal rejses.
Naar det strax forlanges, kan i denne
Anledning en kort Udsættelse af Sagen til-
staas.

§ 17.

Fra det øjeblit, da Retskendelse for,
at en dommer stal vige sit sæde, er afsagt,
er denne Dominer tun berettiget til at
foretage saadanne Handlinger i Sagen, som
ej kunne opfættes.

§ 18.

De om dommere givne Forskrifter finde
ogsaa anvendelse paa retsskrivere. afgørelfen
af Habilitetsspørgsmaalet træffes af Retten.

Kapitel IV. Den offentlige Anklagemyndighed. § 19.

De offentlige Anklagere virke for For-
følgning af Forbrydelfer i Forbindelse med
Politiet efter de i denne Lov givne Regler.

§ 20.

Det paahviler de offentlige Anklagere
som Embedspligt at fremme enhver Sag med
den Hurtighed, fom Tilfældets Beskaffenhed
tillader, og derved ikke blot have for øje,
at strasstyldige Personer drages til Ansvar,
men ogsaa, at Forsolgning as Personer, som

ikke ere strafskyldige, ikke finder Sted. De
ere pligtige at efterkomme de af Retten i
medfør af nærværende Lov givne Paalæg.

§ 21.

Ved Anordning kan der gives saa-
danne almindelige Forskrifter for Udforel-
sen af de offentlige Anklageres Forretninger,
fom ved Siden af Loven findes fornødne.
Justitsministeren kan i Overensstemmelse med


8 Kap. IV. Den offentl. Anklagemyndighed.

de hidtil gerldende Regler med Hensyn til
enkelte Sager paalægge vedkommende Ankla-
ger at begynde eller fortsætte, undlade eller
standse Forfølgning, at gøre Retsmidler
gældende o. s. s.

§ 22.

Staar en offentlig Anklager i et For-
hold, som vilde udelukke en dømmer fra at
handle i Sagen, stal han gøre Meddelelse
herom til sin nærmeste Foresatte, for at
denne kan træffe faadan Foranstaltning, som
i den Anledning maatte findes fornøden.

§ 23.

Rigsan klage ren varetager Udfo-
relsen at Straffesager for højestcret; han
kan fremdeles efter Paalæg af Justits-
ministeren eller as egen Drift ganske eller
tildels overtage det til de ved Landøretterne
beskikkede Overanklageres Forretningstreds
horende hverv i en hviltensomhelst Straffesag.

Rigsanklageren er de andre offentlige
Anklagere overordnet og forer Tilsyn med
deres Hvervs Udforelse, hvorved Reglerne
i § 21 finde tilsvarende Anvendelse.

§ 24.

Den til Rigsanklagercns Bistand be-
skikkede overanklager er beføjet til efter
Paalæg af Rigsanklageren eller, i Tilfælde
af dennes Forhindring, uden Paalæg at
foretage enhver Embedshandling, fom hører

under Rigsanklagercns Virkekreds.

§ 25.

De for Landøretskredsene beskikkede
Over anklagere virke for Forfolgning af
alle Forbrydelfer, der ikke ere henviste til Paa-
tale af Private eller af Politimyndighederne
(§ 31), hvad enten Paadømmelsen i første
Instans sker ved Landøret eller ved en
Underret i Landøretskredsen: endvidere vare-
tage de det Offentliges Tarv i Henseende
til Paaanke af Underretternes dømme i
Politisager.

Rigsanklageren kan paalægge en Over-
anklager at overtage i det Hele eller for
en Del det offentlige Anklagerhverv i en


Kap. IV. Den offentl. Anklagemyndighed. 9

Sag, som hører under en anden Overan-
klagers Forretningskreds.

Det paahviler overanklagerne at gøre

Indberetning til Nigsanklageren, naar tvivl-
somme eller særdeles vigtige spørgsmaal
opstaa i de Sager, som de behandle.

Overanklagernes medhjælpere ere be-
føjede til efter Paalæg af overanklageren
eller, i Tilfælde af dennes Forhindring,
nden Paalæg at foretage enhver Embeds-
handling, som hører nnder overanklngerens
Virkekreds.

§ 26.

De ved Underretterne ansatte Ankla-
gere have efter Paalæg af overantlageren
at udføre Sager for Underretterne.

Kapitel V. Paatalen. § 27.

Netterne træde i de under denne Lov
horende Sager kun i Virksomhed ifølge Ve-
gæring af Nogen, hvem Ret til Paatale
tilkommer, forfaavidt ikke Undtagelse er sær-
lig hjemlet, jfr. §§ 19§ og 200.

§ 28.

Forfolgning kan frafaldes, faalænge

ikke Dom er afsagt eller henholdsvis næv-
ningernes erklæring afgiven. Frafaldes
Paatale, efter at Domsforhandling er begyndt,
afsiger Retten Frifindelsesdom. Naar ellers
en begyndt Forfølgning frafaldes, udsteder
Retten paa Forlangende et skriftligt Vidnes-
byrd herom.

§ 29.

Paatalen tilkommer efter de neden-
paaende Regler overanklageren, Politi-
mesteren, særlige Forvaltningsmyndigheder
og Private.

§ 30.

I alle Sager, hvis Forfolgning ikke
er henvist til Politimesteren eller Private

2


10 Kap. V. Paatalen.

(§§ 31 og 35), tilkommer det Overanklageren
at paatale for den dommende Ret. For-
folgning ved Undersøgelsesret rejses i saa-
danne Sager af Politimesteren, medmindre
overanklageren undtagelsesvis overtager For-
følgningen overensstemmende med Reglerne
i Kapitlerne XIX. og XX. Politimesteren
kan i disse Sager kun frafalde Forfolgning
med Overanklagerens Samtykke.

§ 31.

Politimesteren tilkommer det at rejse
Tiltale for Underretten i de nedennævnte
Sager, forsaavidt disse ere Genstand for
offentlig Paatale (Politisager), nemlig:

1) Sager angaaende Forseelser, for
hvilke Loven ikke hjemler anden Straf end
Formnestraf, simpelt Fængsel, Tvangsarbejde,
Ris eller Fortabelse af en næringøret, dog
med Undtagelse af de i Straffelovens §§
129, 130, 3die Stykke, 208 og 209 omhand
lede Lovovertrædelser:

2) Sager angaaende de Lovovertrædel-
ser, som omhandles i

a. Fog. om Straf for Kvaksalveri ni. m.
af 5. Sept. 1794 § 5, jfr. Lov af 3.
Marts 1854;

b. Fdg. om uberettiget bæren af Unifor
mer m. v. af 27. Novbr. 1801 § 2:

c. Pl. om Kystpolitiet af 28. Febr. 1817
s 12:

d. Fdg. angaaende Foranstaltninger for at
hindre reisende haandværkssve'ndes Om-
flakken i Landet m. m. af 10. Decbr. 1828
§§ 13 og 14, jfr. Lov om Fattigvæsenet
af 9. April 1891 § 57:

e. Tyendelov af 10. Mai 1854 § 63, 1ste
Punktum;

f. Lov om Kjøbenhavns Vandforsyning af
30. Novbr. 1857 § 10, jfr. Lov an-
gaaende Tilvejebringelse af Vedtægter
for Benyttelsen af Vand fra kommunale
Vandværker af 28. Januar 1876:

g. Lov om Straffen for løsgængeri og
Betleri af 3. Marts 1860:

h. almindelig borgerlig Straffelov af 10.
Febr. 1866 §§ 111 2det Stykke, 180,
277, 2det Stykke, 278, 2det Stykke og
296:


Kap. V. Paatalen. 11

i. Lov om Tilsyn med Udvandreres Befor-
dring af 1. Mai 1868 § 10;
j. Lov om værnepligt af 6. Marts 1869

§ 13, jfr. § 54;

k. Lov om Foranstaltninger til at mod-
arbeide den veneriske Smittes Udbredelse
af 10. April 1874 §§ 6 og 10:
l. Lov om Tilsynet med Fremmede ug Nej-
sende m. m. af 15. Mai 187§ § 22;
m. Lov om Foranstaltninger mod smitsomme
Sygdømmes Indforelse i Riget af
2. Juli 1880 § 38;

n. Lov om Forholdøregler til Beskyttelse af underfoiske Telegrafledninger af 30.
Marts 188§ § 6;

0. Lov om yderligere Foranstaltninger mod
asiatisk koleras Indforelse af 30. Marts
188§ § 13;

p. Lov om Beskyttelse af Varemcrrker af
11. April 1890 § 12, 2det Stykke jfr.
§ 17, 2det Stykke:

q. Lov om Fa'stevirtfomhedens Ordning
af 1. April 1891 § 6, jfr. Lov om For-
andring i famme af 23. Februar 1894;
r. Lov om Foranstaltninger imod Udbredel-
sen af smitsomme Sygdømme af 30. Marts
1892 § 27;
s. Solov af 1. April 1892 §§ 291, 1ste

Punktum, 298, 1ste Stykke og 302.
t. Lov om smitsomme Sygdømme hos Hus-
dyrene af 14. April 1893 § 16;
u. Lov om Forholdøregler til Beskyttelse
af undersoiske Telegraf- og Telefonled-
ninger af 15. Februar 189§ § 6;
v. Strandingslov af 10. April 189§ § 22,
faa og enhver efter 1. Oktober 189§ nd-
stedt Lov, i hvilken offentlig Politirets Ve-
handling er soreskreven, uagtet Straffen kan
blive af anden Art end i nærværende Pa-
ragrafs Nr. 1 angivet.

Skal en Politisag forfølges under eet
med en Sag, som hører under Overanklagc-
reus Virkekreds, iværksættes Paataleu af
overauklagereu overensstemmende med Reg-
lerne i § 30; ogsaa ellers kan Overaukla-
geren efter Overenskomst med Politimesteren
overtage Forfølgningen af en Politisag.


12 Kap. V. Paatalen.
§ 32.

overanklageren og Politimesteren paa-
tale i Embeds medfør. Dog udkrerves:

1) Justitsministerens Befaling til Paa-
tale af embedsforbrydelser samt af andre
Forbrydelser, ved hvilke dette særlig er
foreskrevet:

2) Opfordring af vedkommende særlige

Myndighed, naar det ifølge Lovgivningen
afhænger af dennes Bestemmelse, om Paatale
skal finde Sted:

3) begæring af vedkommende Private,
naar den offentlige Paatale ved Lovgivnin-
gen er betinget heraf. saadan Pegæring
af en Privat maa, for at kunne tages til
følge, ikke udelukke nogen Medskyldig fra
forfølgningen, medmindre Paatalemyndig-
heden billiger Udelutkelfen: angaar den knn
en enkelt Skyldig, men uden at udelntte

mulige Medskyldige, kan forfølgningen ud-
strerkkes til disse.

At Befalingen, Opfordringen eller den
Privates begæring i de forannævnte Til-
fælde mangler, ndelutter ikke, at uopsættelige

Skridt foretages, uaar gæruiugen maa
antages at være Vedkommende ubekendt, og
Omstændighederne gøre det rimeligt, at Paa-
tale vil blive begært. Tages Befalingen
eller Opfordringen tilbage, inden Dom er
afsagt eller nævningernes erklæring afgiven,
standses forfølgningeu: det Samme gælder,
naar den Privates begæring tages tilbage,
dog, naar Tiltale alt er rejst, knn ved de
Forbrydelser, som omhandles i Straffelovens
§§ 159, 17§ og 254. Den Undsagte kan paa
ethvert Trin standse en Sag om Anven-
delse af Straffelovens § 299.

§ 33.

Udenfor de Tilfælde, hvor Overankla-
geren skønner, at Undersøgelsen ikke kan
ventes at fore til, at en Person findes skyldig
til Straf, kan han i Sager, der høre under
hans Virkekreds, kuu undlade Paatale eller
frafalde en paabegyndt Forfølgning:

1) i Tilfælde, hvor Lovgivningen inde-
holder færlig Hjemmel for, at offentlig
Paatale under visfe Betingelser kan bort-


Kap. V. Paatalen. 13

falde, uden at Justitsministerens Samtykke
dertil krervcs;

2) i Tilfælde, hvor Straffelovens
§ 7 eller § 84 er anvendelig, naar det
skønnes, at ingen eller kun en ubetydelig
Straf vilde blive idømt, og at en Dom-
fældelse ikke i Gentagelsestilfælde vilde faa
Betydning med Hensyn til Anvcndeligheden
af en strerngere Straffebesteunnelse;

3) naar den Private, af hvis Vegæring
offentlig Paatale var betinget, har frafaldet
sin Vegæring, efter at Tiltale er rejst, og
Overanklageren skønner. at ingen offentlig
Interesse trerver forfølgningens Fortfættelse.

Finder 3>eranllageren i andre Tilfælde,
at Paatale, under Hensyn til særlige for-
mildende omstændigheder, kan nndlades uden
Skade for nogen offentlig Interesse, stal han
wrela'gge Sagen for Rigsanklageren. nærer
denne Tvivl, indstiller han spørgsmaalet til Justitsministerens Afgørelse.

Denne bliver fremdeles at indhente,
naar der i de i Straffelovens § 36, sidste
Punktum og i § 70 omhandlede Tilfælde

er spørgsmaal, om Paatale bor frafaldes.

§ 34.

Er en Handling, hvis Paatale i Hen-
hold til § 31 Paahviler Politimesteren,
Overtrædelse af en Lov, hvis Efterlevelse
det paahviler en særlig offentlig Myndighed
at vange over, kan den paatales af den ved-
kommende færlige Myndighed efter de nær-
mere Regler i § 368, medmindre Forening
med en Straffesag, som paatales af Over-
anklageren eller Politimesteren, stal finde
Sted.

§ 35.

Strafbare Handlinger, der ved Lov-
givningen ere henviste til privat forfølgning,
blive ordentligvis at paatale af den Private,
hvem Paataleret tilkommer, overensstcm
mende med Reglerne i Lov om den borger-
lige Retspleje, jfr. dog § 376.

Naar en Handling, der udgor en Lov-
overtrædelse af ovennævnte Art, tillige inde-
holder en Lovovertrædelse, som er offentlig
Paatale undergiven, kan vedkommende Paa-


14 Kap. V. Paatalen.

talemyndighed efter begæring af den private
Paataleberettigcde forfølge begge Lovover-
trædelser under et. Ten private Paatale- berettigede kan i saadanne Tilfcclde Paa et-
hvert Trin standse den efter hans Begæring
begyndte forfølgning.

Fremdeles kan ^veranklageren, naar
han finder, at en offentlig Interesse kræver,
at en Handling af fornævnte Art gøres til
Genstand for offentlig forfølgning, paatale
samme overensstemmende med de regler,
fom ga^lde for Behandlingen af de andre
Tager, dcv ere undergivne hans Paatale:
anser han Retshandlinger ved en Under-
søgelsesret nodvcndige, kan han paalægge
Politimesteren at ivcvrksa'tte de i faa >>'n
seende fornødne Skridt.

Naar ^veranklageren i Henhold til
foregaaende Stykte har indledet forfølgning,
ophorer vcdkoinmende Privates Ret til selv
at paatale, dog at han har Adgang til at
slntte fig til Paatalemyndighedens Forfølge
ning ovevensstemmende med Reglerne i § 374, ligesom han nnder de i ^ ',7§ angivne
Forudsætuinger har Ret til at optage For-
wlgningen overensstemmende med de famme-
steds givne nærmere Regler.

Reglen i Straffelovens § 212, andet
Pnnktnm bliver paaende ved Magt.

§ 36.

Har vedkommende Paatalemyndighed
nægtet at paatale eller frafaldet en begyndt
forfølgning, nden at dette har Hjemmel i
Reglerne i 8 33 Nr. 1—3 eller i 8 33.
sidste Stykke, eller i en stedfunden Benaad-
ning, er den ved Forbrydelsen forurettede
private Person berettiget til at bringe Sagen
for Retten efter de nærmere Regler i Kapi-
tel XXXI.

De Lovbestemmelser, sum særlig hjemle
Private Vefojelse til at paatale Lovover-
trædelser, der ogsaa kunne forfølges af det
Offentlige, uden at fætte fom Betingelse, at
offentlig Paatale er nergtet, blive staaende ved Magt.

§ 37.

Retten prøver i Embeds medfør, om


Kap. V. Paatalen. 15

den, der forfølger, efter foranstaaende Rcgler er berettigct til Paatale.

Kapitel VI. Sigtcdes Forsvar. § 38.

den, der sigtes for cu Forbrydelse, er berettigct til at vælge en Forfvarer til
at staa ham bi i overensstcnunelse med de nedenfor nærmcre givnc Rcglcr. ^r han
perfonlig umyndig, tilkommer Valget hans
Va'rgc, som derhos altid er berettiqct til
at optræde paa han>2 Vcgnc.

Kun de til Mode for vcdkommende ret berettigcde Sagforere cller de færlig af In
ftit>oministcren til Vcslittclsc fom offcntlige Forfvarere ved vcdlommende Nct antagnc
Mcvnd tunnc vælgcs til Forfvarerc, uicd-
mindre Ncttcn nndtagelfcsvis tilsicdcr, at
andre perfonlig myndige og ubcrygtcde Pcrfoner benyttes fom faadanne.

Ndelnklcde fra at ocrlgcs ere Pcrfoner, der ere indtaldte til at afhørcs fom Vidner
cller Syns- eller skønsmcrnd, eller fom ere bega'rte indkaldte i faadan Egenfkab, indtil
Rettcn har trnffct afgørelse hcrom, cller hvis Optræden i følge § 12 Nr. 3 vilde medføre Inhabilitet hos dømmeren.

§ 39.

Offentlig Forsvarer bliver, forfaavidt
Sigtede ikke selv har valgt en Forsvarer,
eller den valgte Forsvarer udebliver, altid at
bestikke, naar Tiltale er rejst for Landøret,
dersom Nævninger skulle medvirke ved Paa-
tcndelfcn, eller der opstaar Svorgsmanl om
at lægge Beslag paa Sigtcdes Formnc i
Henhold til ^ 150.

I andre Landøretssager, faavelfom naar
Tiltale er rcjst for Ilndcrrettcn, kan frem
delcs, under den anforte Forudfætning, en offcntlig Forfvarer beskikkes, naar Ncttcn
i følge Sagens beftaffcnhed anser sandant
fornødent.

Forinden Tiltale er rejst, bliver under


10 Kap. VI. Zigtedes Forsvar.

den samme Forudsætuing offentlig Forsvarer
at bestikke, naar der stal afhøres Vidner, eller
Besigtigelse skal ske eller Syn eller skøn
afgives til Brug under Domsforhandling,
og Retten maa antage, at offenlig Forsvarer
bliver at beskikke under denne, eller iøvrigt
anser en Forsvarers Medvirkning for onste-
lig. Dog bliver Retshandlingen ikke af den
Grund at udfætte, naar det maa befrygtes,
at Vevifet derved vilde kunne fpildes.

Offentlig Forfvarer bliver endelig at
bestikke, naar Vidners eller Syns- eller skøn^
mcrnds beedigede Forklaring begæres til Brug
under en i Ildlandet indledet Straffesag.

Beslutninger, hvorefter Forsvarer er
bestikket, kunne ikke vaaklages for hojcre Ret: imod Beslutninger, hvorved Bestikkelse
af Forsvarer nergtes, kan kære til højere
Ret finde Sted.

§ 40.

Naar en Landørets Dom vaaankes, og
Sagforer ikke er autagen eller ikke moder,
beskikkes altid en offentlig Forsvarer til at
ovtræde under Forhandlingen for Hoicsteret.

Naar en Underrets Dom paaantes, eller
der i Anledning as Begæring om Genop-
tagelse af en Sag stal finde mundtlig For-
handling Sted for Landøret, bliver, med
Hensyn til Bestikkelse af en offentlig For-
svarer til at optræde for denne, Reg-
len i § 39, 2det Stykke at følge. Naar der
i Anledning af kære undtagelsesvis stal
finde mundtlig Forhandling Sted for Landøret eller højestcret, gælder Reglen i § 350,
2det Stykke.

§ 41.

Til at beskikkes som offentlige Forsvarere
antager Justitsministeren efter Overenskomst
et passende Antal af de til Mode for ved-
kommende Dumstol berettigede Sagsorere, eller,
om fornødent, andre dertil egnede Mcrnd.
I paatrerngende Tilfælde kan dog ogsaa en
Sagforer, der ikke er antagen af Justits
ministeren, men dog berettiget til Mode for
vedkommende Net, beskikkes til Forsvarer.


Kap. VI. Sigtedes Forsvar. 17
§ 42.

Til offentlig Forsvarer maa Ingen
beskikkes, der selv er forurettet ved Forbry-
delsen eller staar i et saadant Forhold til
den Forurettede, som vilde udelukke en
dømmer fra at handle i Sagen, eller der
er kaldet til at forklare som Vidne, Syns-
eller Skønsmand i Sagen, eller har handlet
i den som Anklager eller rettergangsfuld-
mcrgtig for den Forurettede eller som Politi-
embedsmand eller som dømmer, eller i en
anden Straffesag har været Forsvarer sor
en Sigtet, med hvis Interesse i Sagen den
nu Sigtedes staar i Strid, eller hvis Be-
skikkelse ifølge § 12 Nr. 3 vilde medføre Inhabilitet hos dømmeren.

Ere flere Perfoner sigtede under samme
Tag, kan Forsvaret tun udføre^ af den
famme Pcrfon, naar de Sigtedes Interesser
under Sagen ikke ere modstridende.

§ 43.

Forfvareren beskikkes af vedkommende
Nets Formand. Sagerne bor saavidt muligt
fordeles ulellein de antagnc Forsvarere cfter Omgang: ønsker Sigtede en bestemt Person
beskikket og oplyser, at denne er villig,
bor han i Reglen beskikkes nden Hensyn til
den regelmcrssige Omgang, forudsat at ingen
lovlig Hindring er forhaanden.

§ 44.

Beskikkelsen kan tilbagekalde«, naar det
findes nodvcndigt i Forsvarets Interesse,
samt, forsaavidt Sagen ikke derved for-
hales, cfter Vegæring af Sigtede, naar
han har truffct Overenskomst om Forsvarets
udførelse uden Vcdcrlag af det Offentlige.

§ 45.

Forsvareren er berettiget til at overvære alle Netsmodcr, selv om disse holdes for
lukkede Dore, (§ C6), den valgte Forsvarer
dog knn forfaavidt han ikke er udelukket fra
Ti'lstedeværelse i medfør af ^ W7 Nr. 3;
men Forsvareren er, saalænge Tiltale ikke
er rejst, udenfor Besigtigelses-, Syns- eller
Ekonswrretninger eller Afyorelse af Vidner

3


18 Kap. VI. Sigtcdes Forsvar.

til Brug ved Oplcrsning under Domsfor-
handlingen, uberettiget til at tage Ordet
eller samtale med Sigtede i Retsmodet.

linder Domsforhandlingen i Lands-
retssager kan det af Landørettens Formand
tillades, at flere valgte Forsvarere optræde
for fmnme Sigtede, dog kun een for hver
enkelt Tel af Forhandlingen. Sigtede er
berettiget til selv tillige at tage Ordet til
sit Forsvar.

Den offentlige Forsvarer, som er be^
stikket til at varetage Sigtedes Tarv under
Domsforhandlingen, er befojet til at give
Mode ogsaa under Retshandlinger ved
anden Net. Skal en saadan Retshandling
foregaa udenfor den Underretskreds, hvori
han bor, kan paa hans begæring en farlig
Forfvarer beskikkes til at mode ved samme.
Dog bor i paatrerngende Tilfælde Retshand-
lingen ikke udsættes herefter.

§ 46.

Sigtede har, ogfaa naar han er
fængslet, Ret til ukontrolleret Samkvem —
skriftligt eller mundtligt — med sin beskikkede
Forsvarer. I Henseende til en Sigtets
Samkvem med sin valgte Forsvarer i
fængslingstiden kan dømmeren, under de
i § 167 d nævnte Omstændigheder, saalænge
Tiltale ikke er rejst, anordne fornøden
Kontrol.

§ 47.

Misbruger en Sagforer eller nogen til
Forsvarer bestikket Mand sin Stilling til at
modarbejde Sagens Oplysning, eller gor han
sig skyldig i Tilsidesættelse af de ham paa-
hvilende Pligter til behorig at fremme
Sagen, bliver han at ansee efter Straffelovens
§ 144.

§ 48.

Bestikkelse af en offentlig Forsvarer
indskrænker ikke Sigtedes Ret til selv at
drage Omsorg for sit Forsvar, men For-
svareren behover ikke Sigtedes Samtykke
til at foretage de Handlinger, som han an-
seer for nødvendige eller hensigtsmæssige til
dennes Tarv.


Kaft. VI. Siqtedes Forsvar. 19
§ 49.

De offentlige Forsvarere erholde Pe-
derlag af det Offentlige for den enkelte
Sag, forsaavidt Krav hcrpaa ikke er fra-
faldet. Retten fastsætter dette Vederlag
efter Arbejdets Betydning og Omfang ved dommen, eller naar Forsvarerens Virksomhed
er afsluttet. Ivvrigt gælde Bestemmelserne i
Lov om Sagforersalccr m. m. af 24. Maj
1879 for de offentlige Forsvarere.

Kapitel VII. Paructing og Forening af Ttraffesager. § 50.

Enkcltstaaende Retshandlinger fore-
tages i Reglen ved Underretten i den Rets-
kreds, hvor den Person, som skal afhøres,
bor eller opholder sig, eller hvor den Ting
findes eller antages at være, til hvilken
Retshandlingen bar Hensyn.

§ 51.

Fornndersøgelse kan begærcs enten i
den Retskreds, hvor Forbrydelsen er begaaet,
eller hvor Sigtede er paagreben, eller hvor
han bor cller opholder sig, eller hvor Op-
lysninger i Sagen antages bedst at kunnc
tilvejebringes.

§ 52.

Domsforhandling skal med Hensyn til
alle i Kongeriget begaaede Forbrydelser i
Reglen foregaa ved den Ret, i hvis Kreds
Handlingen er foretagen. Udkrerves flere
Handlinger til Forbrydelsens Begreb, er den
Ret værncting, i hvis Kreds den sidste af
dem er foretagen. Udgøre flere i forskellige
retskredfe foretagne strafbare Handlinger,
fom hver især vilde begrunde værneting
efter foranstaaende Regler, tilsammen een
Forbrydelse, eller er en Forbrydelse begaaet
paa Grernsen af flere Retskredse, eller er det nvist, i hvilken af flcre bestemte Rets-
kredse en Forbrydelse er begaaet, kan For-
solgning ske ved en hvilkcnsomhelst af de
Retter, om hvilke der paa Grnnd af de an-
givne Omstændigheder ovstaar spørgsmaal.


20 Kap. VH. Værneting m. m.
§ 53.

Som Gerningsstedets værneting ved
Forbrydelser, der begaas udenfor Konge-
rigets Søterritorium ombord paa dansk Skib
eller af Perfoner, som høre til saadant
Skib, anses den Ret, til hvis Kreds Skibet
ved sin Hjemkomst til Kongeriget ankommer
for at losse eller lade.

§ 54.

Ved den Ret, i hvis Kreds Sig-
tede bor, eller, hvis han ikke har Bolig i
Riget, ved forfølgningens Begyndelse op-
holder sig, eller, hvis han ikke sindes i Ri-
get, ved den Ret, i hvis Kreds han sidst
havde Bolig eller opholdt sig, kuunc for-
følges:

1) de under de danske Domstoles Paa-
tendelse horende Forbrydelser, som begaas
ndenfor Kongerigets Grernfcr,

2) de Forfeclfer, fom det tilkommer
Politimesteren at paatale s§ 31), uden Hen-
syn til, om de paatales af ham eller af
andre.

3) andre Forbrydelser, naar der mang-
ler faadanne Oplysninger, fom betinge An-
vendelse af § 52.

Danske i Udlandet ansatte, med Exter-
ritorialitetsret forfynedc, Embedsmcrnd og de
til de danske Gesandtskaber i fremmede Eta-
ter horende Pcrfoner anfes ved Anvcndelsen
af ovcnstaaende Regel som havende Bolig l
Kjøbenhavn, forsaavidt de ikke maatte have
vedligeholdt Bolig noget andet Sted i Ri-
get. Det samme gerldcr, om andre danske
undersaatter, som ikke kunne sagsogcs i det
Land, hvor de have Boperl.

§ 55.

I de i § 54 ommcldte Tilfælde kan
Sagen ogsaa forfølges ved den Ret, i hvis
Kreds Sigtede er bleven paagreben.

§ 56.

Forbrydelser, hvis Paatale efter 5§ »;i
kan ske under een Sag, kunne under Et
forfølges ved enhver Ret, som er værncting
sor nogen af de vaagerldende Forbrydelser. hører nogen af de Forbrydelser, mellem


Kap. VII. værneting m. m. 21

hvis værncting Valg haves, for Underretten,
medens en eller flere andre høre under Landørettens Paakcudelse, træder i Underrettens
Sted den Landøret, til hvis Kreds den
hsrer.

§ 57.

Sager mod en Forening til dens Op-
hcrvclfc i medfsr af Grundloven af 28.
Juli 1866 § 8? forfølgcs ved den Ret, i
hvis Kreds Foreningen eller dens Bestyrelse
har sit Scrdc, eller, naar faadant ikke med
Sikkerhed kan udfindes, hvor et af Bestyrel-
sens Medlemmer bor.

Sag til Stadfæstelse af de i Lov af
3. Januar 1851 § 14, jfr. i> 15, omhand-
lede Forbud forfølgcs ved den Ret, i hvis
Kreds Forbudet er nedlagt.

Paa Sager, hvorunder Paastand alene
nedlægges om nogen af de øvrige i § 2
omhandlede følger, finde Reglerne i §§52 —
5§ tilfvarende Anvendelse.

§ 58.

Afvigelse sra Reglerne om Værneting
tan, saalænge Domsforhandling endnu
ikke er begyndt, paa Begæring, naar
særegnc Grunde findes at tale derfor, be-
sluttes af Landøretten, dcrfom spørgsmaalet angaar Underretter i famme Landøretskreds,
og i andre Tilfælde af Hojcsteret (§ 96).

§ 59.

Efter begæring kan Retten meddele
Tilladelse til, at en begyndt forfølgning
overflyttes til en anden Ret, som efter for-
anstaaende Regler er lovligt værneting,
naar dette paa Grund af Vidners Boperl
eller af anden færlig Grund skønnes hen-
sigtsmæssigt til Sagens Fremme. Be-
slutning herom tages af den Ret, ved hvilken
forfølgningen er begyndt, naar den anden
Ret deri er enig, og ellers af den fælles
overordnede Net (§ 96). En Beslutning, hvor-
ved en begæring om Sagens Overflytning
til en anden Ret nergtcs, kan paakæres.

§ 60.

Naar Sigtede møder, prøver Retten ikte


82 Kap. VII. værneting m. ni

i Embeds medfør, om Sagen er indbragt
for rot Værneting. Indsigelse er udelukket,
naar Sigtede, foreud Domsforhandlingen
er begyndt, har haft Adgang til at fremfætte
den, uden at dette er sket.

At Forunderføgelse eller enkeltstaaende
Retshandlinger udenfor Domsforhandling
ikke ere foregaaede ved rette væruetiug,
bervver dem ikke deres Gyldighed.

Er der Strid mellem flere Retters Af-
gørelser af et væructingsfvorgomaal, kan det
af Paatalemyndigheden indbringes til Af-
gorclfc for Landøretten, hvis Retterne hyre
til samme Landoretstreds, og i andre Til-
fælde for højesteret. Herved finde i øvrigt
Reglerne i Kapitlerne XXVII til XXlX,
Anvendelse, faaledes at der ved Fristernes
Beregning tages Henfyn til den sidste Af-
gorelfe.

§ 61.

Skal forfølgninq. enten ved linder
føgelfesret eller ved den dommende Ret, sam-
tidig finde Sted mod famme Sigtede for
flere Forbrydelser eller mod flere Sigtede
fom delagtige i een Forbrydelse, bor dette
ske under een Sag, forfaavidt faadant lader
sig gøre uden va-fcntlig Forhaling eller
Vanskelighed.

§ 62.

Retten kan paa Begæring eller i
Embeds medfør beslutte Adskillelse af de
Straffefager, fom ere foreuede i Henhold
til i> ^1. Det beror paa Retten, om de
Sager, fom kun paa Grnnd af Foreningen
forfølges for den, efter Adskillelfen fremdeles
ftulle behandles ved den eller ikke: famme
Regel gerlder, naar Foreningen ophorer af
anden Grund, saafom Frafald af forfølgning.

§ 63.

Retten kan med henfyn til flere fclv-
stændige Sager, der samtidig henstaa for
Nnderføgelfcsretten eller famtidig for den
dømmeude Ret, beslutte, at de fknlle for-
bindes til een Sag, dog, naar Sogsmaalene
ikke staa i det i § lil forndfatte Forhold
til hinanden, kun, naar ingen af Parterne
gor Indsigelse derimod.


Kaft. VII. værneting ni. m. 23

Beslutningen tages af den Ret, for
hvilken Sagerne henstaa, eller, hvis spørgs-
maal er om Forening af Sager, som ere
tingfcrstede dels ved Landøretten, dels
ved en under den hsrende Underret, af Landøretten. forfølgcs Sagerne ellers for for-
stellige Netter, og der ikke er Enighed, af-
gøres Sv,)rgsmaalet af vedkommende over-
ordnede Net (tz 9«).

§ 64.

Retten kali omgøre Beslutninger, som
den har trnffct i medfør af i>§ 62 og 63:
dog kan en Sags Overgang til en anden
Ret knn besluttes overensstemmende med For-
strifterne i i? 63, 2det Stykke.

§ 65.

Ncttænc ere befoicde til i en fremmed
Nctskreds, uden Mcllcmkomst af rettcn i
dennc, at lade soretage Forkyndelfcr samt at
lade udføre Alcholdelsesbeslutninger, Fa-ng-
stingskendelser og Befalinger om ved Tvang
at fremstille Vidner eller Syns- eller Stons-
mcrnd for Retten. Naar det iøvrigt til
Underføgelfens Fremme findes hensigts-
mæssigt, kan Retten foretage Embedshand-
linger i en fremmed Retskreds med Sam-
tykke af Retten i denne eller af hovere Ret,
og i Paatrerngende Tilfælde uden faadant
Samtykke. fornøden Meddelelse skal snarest
muligt ske til Retten i den paagertdende
Kreds.

Kapitel VIII. Retsmoder og Netsboger § 66.

Netsmodernc ere offentlige, hvor ikke
det Modfatte særlig er foreskrevet. Dog
kan Retten paa begæring af en Part eller
i Embeds medfør beslutte, at Forhandlingen
stal foregaa for lukkede Tore, naar Hensyn
til Sødeligheden eller den offentlige Orden
kræver det, og ved Retshandlinger, fom finde
Sted udeufor Domsforhandling, tillige,
naar fa.'regne i7msta,'ndigheder give Grund


24 Kap. VIU. retsmBer og Retsboger.

til at antage, at Retsmodets Offentlighed
vil være til Hinder for Sagens Oplysning,
eller det begæres af værgen for en Sigtet
under 18 Aar. Doinme afsiges stedse i
offentligt Mode.

§ 67.

Rettens Beslutning, at Dorenc skulle
lnkkes, sker ved Kendelse, efter at Parterne
have haft Lejlighed til at udtale sig. Ken-
delsen afsiges offentlig: om Dorenc skulle
lukkes under den forndgaaende Forhandling,
afgør Rettens Formand.

Beslutning om, at Dorene skulle lnkkes,
kan træffes sacwel ved Forhandlingens Be-
gyndelse som i løbet af denne: den kan
nrals eller fenere indslrerntes til en Del
af Forhandlingen.

§ 68.

Naar det i medfør af de foregaaende Paragrafer besluttes, at Retshandlinger
for en Net, fom bestaar af en enkelt
dømmer, og ved hvilke ingen særlig Nets-
skriver er tilstede, skulle foregaa for lukkede
Dore, famt ellers, hvor ^oven særlig be-
ftemmer det, skal en Stævningsmand eller, i
Mangel af en saadan, en fuldmyndig, ube-
rygtet Mand i selvstændig Stilling af dømmeren tilkaldes som Retsvidne. Kan en saadan
ikke straks komme tilstede, bliver Retshand-
lingen at udsætte, medmiudre dens øjemed
derved vilde staa Fare for at forfvildes.

Reglerne i § 12 finde tilfvarende An-
vendelse ved Retsvidners Tilkaldelse: de
derved ovstaaede spørgsmaal afgøres af
dømmeren. Denne sorger saavidt muligt
for, at Tilkaldelsen af andre end Stcrv-
ningsmcrnd sker efter Omgang: kun i Nods
fald kan en Perfon tilkaldes til at fungere
flere Dage efter hinanden. Udebliver et
tilkaldt Retsvidne uden lovligt Forfald eller
udcu betimelig Anmcldelse herom, kan det
straffes med en Vode af indtil 20 Kr.
dømmeren kan vaalægge Netsvidnerne at
iagttage Tavshed om, hvad de ved Nets-
handlingen erfare om Ilnderføgelfens Gen-
stand: Overtrædelse af saadant Paalæg
straffes med Voder indtil 100 Kr.


Kap. VIII. Retsmøder og Retsbøger. 25
§ 69.

Naar Domsforhandlingen holdes for
lukkede Dvre, have de ved den paatalte Handling forurettede Perfoner, fremdeles
dømmere, Dvrighedspersoner, offentlige An-
klagere, Sagførere, famt de, der ere indkaldte
fom nævninger til det paagerldende Ting.
Adgang til at overvære samme' endvidere
kan der af Rettens Formand tilstedes en-
kelte Andre Adgang.

Hvorvidt der ved Retshandlinger, fom
udenfor Domsforhandling sinde Sted for
lukkede døre, kan tilstedes enkelte Personer,
fom ikke have med Sagen at gore, Adgang,
beror paa Rettens Formand.

§ 70.

Adgang til offentligt Retsmode kan
ucrgtes Pcrfoner under 16 Aar samt En-
hver, der fremstiller sig i en faadan Til-
stand, at hans nærværclfc vilde stride mod
Rettens væroighed eller god Orden. Ret-
tens Formand kan under enhver Omstæn-
dighed, for at hindre, at Rummet overfyldes,
begramse Antallet af de Personer, som
indlades.

§ 71.

Rettens Formand vanger over, at For-
handlingen foregaar med den tilborlige Or-
den og Værdighed. Han er berettiget til at
afbryde og tilrettevise Parter, Vidner eller
Andre, naar de tillade sig upassende Ud-
talelser eller utilbørlige personlige Angreb.
Vedbliver en Part hermed trods Tilrette-
visning, kan Ordet fratages ham. Persoirer,
der ved stojende eller anden utilborlig Ad-
fcrrd førstyrre Forhandlingen eller tilsidc-
sætte den Agtelse, som skyldes Retten, kunne
udvises af Retssalen.

For Fornærmelser mod Retten eller
nogen af de i Retten Modende, Uorden,
hvorved Forhandlingerne førstyrres, samt
Ulydighed mod Formandens Befalinger kan
Retten ved en Kendelse, der afsiges straks

4


2« Kap. VIII. Retsmøder og RetsbMer.

paalægge Straf af bøder indtil 40 Kr.
eller simpelt fængfel indtil 8 Dage.

De Straffe, som paaloegges i Henhold
til denne Paragraf, medfsre ingen Indskrcenk-
ning i Adgangen til at drage den Skyldige
til Anfvar efter Straffelovens almindelige
Regler, hvor disse iøvrigt ere anvendelige.

Politiet er forpligtet til nvocgerlig og
øjeblikkelig at yde Retten Bistand til Ud.
forelse af denne Paragrafs Forskrifter.

§ 72.

Angaaende alle Retshandlinger i Straffe-
retsplejen optages Beretning i Retsbogen.
I Retsbogen indfors fc>rft Angivelse af:

1) Tiden og Stedet for Retsmodet-

2) Navnene Paa de Perfoner, der fungere
som dømmere, nævmnger, Retsskriver
og Retsvidner:

3) Sagens Nummer med Parternes Navne:

4) Navnene paa de Personer, der ere tilstede
fom Parter vller paa disses Vegne eller
til deres Pistand, eller Bemcrrkning om
de Forholdøregler, som maatte være
trnfne med Hensyn til deres Tilkaldelse
eller Udelukkelse:

5) om Retsmodet er offentligt eller ikke.

§ 73.

Fuldstændigt optages i Retsbogen Par-
ternes Paastandc, begæringer og Ind-
sigelser, forfaavidt de ikke indeholdes i Skrif-
ter, fom overleveres Retten, i hvilket Fald
Henvisning er tilstrækkelig, Indsigelser, som
fremfoettes af Vidner, Syns- eller skøns-
mænd, Rettens dømme, Kendelfcr og ov-
rige Beslutninger.

Af de Perfoners Udfagn, fom afhsrcs
for Underfvgelfcsret, skal det vcrfentlige
Indhold gengives; vigtigere Erklæringer
af Sigtede og navnlig Tilstaaelser skulle
faavidt mulig gengives med hans egne
Ord: det Samme gerlder om Vidners og
Syns- eller Sksnsmcrnds Forklaringer, fom
maa ventes at skulle benyttes ved Op-
lcrsning under Domsforhandlingen. Til-
svarende Regler gerlde med Hensyn til
Domsforhandling for Underret i Sager,
der ikke ere nndtagnc fra Anke. Af Ud-


Kap. VIU. Retsmøder og Retsboger. i^7

sagn, der afgives under Afhyrelse for
Landøret, optages det Væsentligste i en
særskilt Bog- ere de Paagerldende tidligere
afhsrte for en Ret, er dog Henvisning
tilstrækkelig, og tnn væscntlige Afvigelser
eller Fuldsta'ndiggørelser optegnes.

Angaaende Besigtigelser, soui lwder-
retten foretager enten som undersøgelsesret
eller i Sager, der ikke ere nndtagnc fra
Anke, skal Retsbogen indeholde saa Meget,
at den giver et fnldsta'ndigt og tro Billede
af det Besigtigede.

Nf Udviklinger og Foredrag til Begrun-
delse af Paastande, begæringer eller Ind-
sigelser optages Intet i Retsbogen: dog kan
Formanden beslutte, at enkelte Udtalelser
skulle optages. Fremdeles kan enhver af
Parterne forlange, at særskilt paapcgcde
Dele af Retsformandens Udvikling af de
Retssa'tninger,' som komme i Betragtning
ved Nævningernes afgørelse af de dem
forelagte spørgsmaal, gengives i Retsbogen,
jvft. § 284.

særlig bemærkning gorcs i Retsbogen
om, hvorledes der er gaaet tilværks med
Hensyn til Former, som efter Loven skulle
iagttages, om hvad der fremlægges i Ret-
ten, og hvilke Dokumenter der ere blcvne
oplceste.

§ 74.

^plcrsning og Vedtagelse af Tilførsler
til Retsbogen angaaende afhørte Personers
Udsagn finder kun Sted ved Nfhorelser for
undersøgelsesret og under Domsforhandling
for Underret i Sager, som ikke ere undtagnc
fra Nnke. Oplcesning og Vedtagelse kan
dog ogsaa ske i andre Tilfælde, hvor Ret-
tens Formand af særlige Grunde finder,
at dette bør ske.

§ 75.

Retsbogen underskrives af Rettens For-
mand, fremdeles af de Pcrfoner, der maatte have fnngeret fom retsskriver eller Rets-
vidner. Den afgiver Bevis for, hvad der
er foregaaet under Retshandlingen, og færlig
for, hvorledes der er gaaet tilværks med


28 Kap. VIII. Retsmøder og Retsbøger.

Hensyn til Former, som efter Loven skulle
iagttages; Modbevis er ikke udelukket.

§ 76.

Aktstykker og andre Dokumenter, som
fremlægges i Retten, forsynes med Frem-
læggelsespaategning.

§ 77.

Parternes Processkrifter forblive i Rettens Arkiv. Af Dokumenter og Aktstykker,
der benyttes som Bevis, skulle, naar de
forlanges tilbagelcverede, bekræftede Gen-
parter forblive hos Retten,- dog undtages
herfra Dokumenter, der ere Udskrift af Em- bedsprotokollcr. Om og i hvilket Omfang
Genpart stal tages af Handelsboger, Regn-
skabsboger eller andre saadanne Dokumenter
af særdelcs betydeligt Omfang, beror paa
Formanden.

Retsskriveren samler de enhver Sag
vedkommende Dokumenter og bevarer dem
samt de af tilbagelevcrcde Originaler tagne
Genparter. De i nævningcsager overens-
stemmende med §i> 28§ og 288—290 ud-
færdigede spørgsmaal tilligemed næv-
ningernes vedtegnede Erklæringer, blive at
samle og opbevare som Bilag til Rets-
bogen.

§ 78.

Udenfor de Tilfælde, for hvilke der i
denne Lov er truffet særlig Bestemmelse,
kunne Parterne samt, naar Sagen er endt,
Andre, som deri have retlig Interesse, hos
Retssiriveren forlange Udskrift af Rets-
bøgerne, derunder dog ikke Stcmmcgivnings-
bogen, samt af de øvrige hos Retten be-
roende, til en Straffesag horende, fremlagte
Dokumenter.

§ 79.

retssproget er dansk. afhørelse af Per-
foner, der ikke ere det danske Sprog mcrgtige,
furegaar ved hjælp af en edsvoren Tolk;
dog kan ved afhørelse udenfor Domsfor-
handling for Landøret Tilkaldelse af Tolk


Kap. VIII. Retsmøder og RetsbMer. 29

undlades, naar dømmeren tiltror sig for-
nydent Kendskab til det fremmede Sprog.

Dokumenter, der ere affattede i frem-
mede Sprog, skulle ledsages af en Over-
sættelse, som bliver at antorisere af en
offentlig ansat Translator, medmindre Ret-
ten og Parterne anerkende dens Rigtighed.

Forhandling med og afhørelse af Dove,
Stumme og Dovstumme foregaar enten ved
hjælp af Personer, der ere kyndige^ Tegn-
fproget eller Talemethoden, og fom forud tages
i Ed, eller ved skriftlige spørgsmaal og Svar.

Til at bistaa som Tolk eller Tegnsprog-
kyndig maa Ingen af Retten tilkaldes, der
ifølge F§ 12 og 14 vilde voere udelukket fra
at handle som dømmer i Sagen. Isvrigt
blive de om Vidner gwnc Regler at an-
vende paa de nævnte Personer med de Lem-
pelser, der følge af Forholdets Natur og,
forsaavidt ikke noget Andet særlig er fore-
skrevet.

§ 80.

Te Forretninger, som ifølge denne ^ov
paahvile Rettens Formand, udføres, naar
Retten beklædes af en enkelt dømmer, af
denne.

Kapitel IX. Forkyndelser og Meddelelser. § 81.

Med de i §8 87 og 88 hjemlede Und-
tagelser, skulle cfternoevnte Forkyndelser ske
ved Stoevningsmændene eller i de i § 84 o
angivne Tilfælde ved Politiet:

1) Forkyndelse for Sigtede af Til-
sigelse eller Stcrvning til Mode for Retten,
af Anklageskrift, bevisfortegnelse, Doms-
udskrift, Ankemeddelelse eller kæremaal og
as den i sidste Stykke as § 323 ommeldte Tilkendegivelse,

2) Forkyndelse for Vidner og Syns-
eller skønsmcrnd as Indkaldelse til afhørelfe.


30 Kap. IX. Forkyndelser og Meddelelser.

for Syns- eller skønsmænd af den Beslut-
ning, hvorved de ere udmeldte og for ude-
blevne Vidner eller Syns- eller skøns-
mænd af den i ^ 1^6, jfr. § 113, ommeldte
Kendelse;

3) Forkyndelse for en privat Sag-
søger af den i sidste Punttnm af § 373
ommeldte Meddelelse.

§ 82.

Enhver bestikket Stævningsmand tali
med fuld Retsvirkning iva-rksætte Forkyndelser
under Iagttagelse af de i Loven givne
Forskrifter. Gyldigheden af det Foretagne
svækkes ikke derved, at Stævningsmanden har
handlet ndenfor den Netskreds, i hvilken
han er ansat.

En Stævningsmand maa ikke foretage
eller deltage i en Forretning, naar nogen
af Parterne er hans Mgrefælle eller bestægtet
eller besvogret med ham i den lige op- eller
nedstigende Linie eller i første Sidelinie,
eller han selv er Part i Sagen eller er
interesseret i dens Udfald.

Ved Anordning gives der en Instruks
samt de fornødne Discipliucrrbestemmelser
for Stcrvningsmcrnd.

§ 83.

Det, der stal forkyndes paa den i § 81
foreskrevne Maade, gives i dobbelt Udfær-
digelse til den, der stal iværksætte Forkyn-
delsen. Udgaar denne fra en Landøret eller
fra Overanklageren, eller skal den ske i en
anden Underretskreds end den, i hvilken
Retten har sæde, kunne Udfærdigelserne
sendes til Underretten i den Kreds, hvor
Forkyndelsen stal ske, for af den at over-
gives til Stævningsmanden eller Politiet.

Paalæget om Forkyndelse stal ester-
kommes snarest muligt, i Byerne senest inden
24 Timer, paa Landet senest inden 48 Timer
efter Modtagelsen. Om Tiden, paa hvilken
Paalægct er modtaget, undertegnes en skriftlig
Tilnaaelse.

Naar Forretningen udføres af en Stæv-
ningsmand, stal en anden Stævningsmand
eller, i saardeles paatrerngende Tilfælde, en
anden god Mand tilkaldes som Vidne.


Kap. IX. Forkyndelser og Meddelelser. 31
§ 84.

Ved Iværkfcettelse af Forkyndelsen
gerlde følgende Regler:

a) Forkyndelsen bor saa vidt muligt
fsgcs iværkfat for den Paagældende personlig,
ordentligvis paa hans Boperl eller midler-
tidige Opholdssted. Forkyndelse fur den
Paagerldende personlig er gyldig, uanset
hvor den sker. Dog kan den i intet Fald
ske i Kirken eller paa andet Sted, medens
Gudstjeneste eller kirkelige Handlinger
foregaa der.

b) Kan Forkyndelsen ikke ske for den
Paagerldende personlig, kan den gyldig iværk-
sættes paa hans Bolig i Riget for hans
Mgtcfællc, Born over 18 Aar, Tjenestefolk
eller andre til Husstanden horende voksne
Personer, som ere til Stede der,- ere saadanne itte at træffe, da for Vedkom-
mendes Hnsvært, Principal, Husbonde,
La-remestel' eller Arbejdshcrre, forfaavidt
som denne træffes til Stede der. For-
kyndelsen lan endvidere foregaa paa den
Paagoeldendes Kontor, Va-rksted eller andet
fast Forretningslokale for en til Kontoret
horende, paa værkstedet arbejdende eller i
Forretningen ansat voksen Person, som
findes til Stede, og for Skipperes og Ss-
folks Vedkommende paa det Skib, hvortil de
hore, for en til Skibet horende voksen
Person, der findes til Stede. Har den
Paagerldende ikke Boperl, Kontor, værksted
eller andet Forretningslokale i Riget, og ikke hører til et hcrværende Skib, kan For-
kyndelsen ske paa hans midlertidige Opholds-
sted i Riget, for dem, hos hvem han er
til Huse.

e) Har Stævningsmanden ikke kunnet
iværksætte Forkyndelsen paa nogen af de
ovenfor angivne Maadcr, skal han i For-
bindelse med det tilkaldte Vidne paategnc
Udfcrrdigelfen Attest herom og straks over-
levere den til Politiet, der snarest muligt
skal soge at iværksætte Forkyndelsen.

cj) Forkyndelser, som ske paa Vedkom-
mendes Bolig eller scrdvanlige Opholds-
sted, skulle foregaa imellem Kl. 7 Morgen
og Kl. 8 Aften. Paa Son- og Helligdage


32 Kap. IX. Forkyndelser og Meddelelser.

maa de ordentligvis ikke foregaa i Tiden
fra Kl. 9 Formiddag til Kl. 4 Eftermiddag.
Udfsrcs Forretningen as en stævnings-
mand, har denne, for at iværkfoette den,
ikke blot at handle efter de Paalæg, fom
gives ham, men ogfaa selv af bedste Evne
at søge alle fornødne Underretninger.

§ 85.

Bemyndigelsen til den enkelte Forret-
ning behover ikke at godtgøres sor den
eller dem, for hvem Forkyndelfen fter.

De Personer, for hvem Forkyndelse
i Henhold til Reglerne i § 84 l> foretages,
knnne i Reglen ikke vægre sig ved at mod-
tage den. nergter Nogen ubefojct at mod-
tage Forkyndelfen, eller forsommer han,
hvor Forkyndelsen er sket, at levere Ved-
kommende den ved Forkyndelsen overleverede
Genpart, uagtet dette kunde ske uden Udgift
eller Befvær, kan han ved Kendelse under
Sagen tilpligtes at erstatte de ved hans
Vægring eller Undladelse forvoldte 57u^
kosminger.

§ 86.

Det enc Eksemplar as den Udfærdigelse,
som sorkyndes, overgives til den eller dem,
sor hvem Forkyndelsen sker, medens det andet
Eksemplar tilbagegives den, der har beordret
Forkyndelsen.

førstnævnte Exemplar stal, hvis For-
kyndelsen ikke er sket for den Vedkommende
perfonlig, forinden Afleveringen forfynes
med en Paategning, der indeholder fornøden
Angivelfc af den Dag og Time, paa hvilken,
det Sted, hvor, og de Personer, for hvem
Forkyndelfen er siet. Sidstnævnte Exemplar
skal i alle Tilfælde forsynes med Paateg-
ning as ovennævnte Indhold, og, hvis For-
kyndelsen ikke er sket for Vedkommende selv,
tillige med Paategning om, hvorledes der i
den Anledning er forholdt, samt hvad der
er opgivet om hans Opholdssted.

Er det ikke lykkedes Politiet at iværk-
sætte Forkyndelsen, fordi den Paagerldende
ikke har kunnet antrerffes i Retskredfen og
ej heller har Bolig eller midlertidigt Op-


Kap. IX. Forkyndelser og Meddelelser. 33

holdssted der, tilbagegives Udfærdigelsen med
Paategning om det Stedfundne samt om,
hvad der er Politiet bekendt angaaende hans
Bolig eller Opholdssted.

Paategningen afgiver Bevis for det,
som ifølge den er foregaaet: dog er Mod-
bevis ikke udelnkket.

§ 87.

Har Vedkommende bekendt Bolig eller
Opholdssted i Udlandet, og kan Forkyndelse
ikke ske her i Riget overensstemmende med
§ 84, sker Forkyndelse eller Meddelelse paa
den ved Stedets Love hjemlede Maade.
fornøden begæring herom tilstilles den paa-
gældende fremmede Myndighed.

§ 88.

Er det ikke lykkedes ved Politiet at
opspørge Vedkommendes Boperl eller Op-
holdssted, eller har en Sigtet, som vides
at opholde sig i Udlandet, unddraget sig
forfølgning ved Flugt, iværksættes For-
kyndelsen ved 3 Gange gentagen Indrykkelse i de til retslige Bekendtgørelser bestemte
Tidender. Det er i saadant Fald tilstrække-
ligt, at Udfærdigelsens Indhold indrykkes
i Udtog med Bemcrrkning, at den selv hen-
ligger til Modtagelse paa vedkommende Rets
Skriverkontor. I Bekendtgørelsen skal det
udtrykkelig bemærkes, hvorpaa det støttes, at
denne Forkyndelsesmaade benyttes.

Ovenstaaende Regel gælder ogsaa,
naar den paagældende fremmede Myndighed
har vægret sig ved at efterkomme den til
samme ifølge § 87 rettede Vcgæring; dog
skal i saa Fald Udfærdigelsen tillige tilstilles
Vedkommende med Posten i betalt Brev, der
stal anbefales. Postembedsmanden har at
forsyne det ene Eksemplar af Udfærdigelsen
med Paategning om, at ligelydende Eksem-
plar er afsendt til nærmcre betegnet adresse
i betalt og anbefalet Brev. Paategningen
afgiver Bevis herfor, indtil Modbevis fores.

§ 89.

Meddelelse, som under Retsmode i
Sagen gives Vedkommende personlig til

5


34 Kap. IX. Forkyndelser og Meddelelser.

Retsbogen, kan altid træde i Stedet for
Forkyndelse.

§ 90.

De fra Retten ndgaaende Meddelelser
i Straffesager, for hvilke Loven ingen far-
lig Forskrift indeholder, ske Paa den Maadc,
som Rettens Formand i hvert enkelt Til-
fælde finder hensigtsmcrssigst, og uden at
hans Beslutninger herom ere Genstand for
kære. Det er tilladt at tilstille Meddelelsen
med Posten.

§ 91.

Naar der af Retten i et behorig af-
holdt Mode traffes Beslutning om Tids-
punktet for et nyt Mode eller for en Rets-
handlings Iværksættelse. anses de Perso-
ner, der ere til Stede og paahore Beslut-
ningen, for at have faaet tilstrerttelig Under-
retning derom. Personer, som have været
lovlig tilsagte til Modet, men som enten ere
udeblevne eller have forladt Modet, forinden
Beslutningen der toges, have intet Krav
paa særlig forkyndelse eller Meddelelse om
det nye Mode eller om Tidspuuttet for de
besluttede Retshandlingers Ivccrlsættclsc.
Dog bør Retten ikke nndlade ved Budscndelse eller med Posten at give dem Meddelelse
om Beslutningen, forsaaviot denne antages
at være af Interesse for dem.

§ 92.

Indkaldelser og Meddelelser til Mili-
tære, hvilke med de af Forholdets Natur
flydende Lempelser blive at forkynde efter
de i dette Kapitel givne Regler, ftulle tillige
anmeldes for Afdelingschefen, som foranle-
diger Paagerldeudes Mode for Retten, hvor
saadant gorcs fornødent.

Kapitel X. Rettens Naadslagninger og Afgørelser § 93.

dømme, Kendelser og andre Beslut-
uiuger af en Ret, der ikke betlædes af en


Kap. X. Raadslagninger og Afgørelser. 35

enkelt dømmer, og som ikke hsre til de
Beslutninger, Rettens Formand kan træfte,
vedtages ved Afstemning efter forudgaaende
Raadslagning. Afstemningen foregaar efter
Tjenestealderen, saaledes at det yngste Med-
lem stemmer først. Formanden stemmer
altid sidst, han forestaar Afstemningen og
samler Stemmerne. Afstemningen sker
mundtlig; de afgivne Stemmer indføres ud-
togsvis i en Stcmmcgivningsbog. Enhver
dømmer har Ret til at paasc, at hans
Stemme gengives rigtigt.

dømmernes Raadslagninger og Afstem-
ninger man ikke overværes af TillMere,
med Undtagelse af retssiriveren.

§ 94.

For enhver afgørelse stal der være
Stemmeflerhed. >lra'vev afgørelfcn Assteni-
ning over flere Punkter, ere de dømmere,
som have befundet sig i Mindretal, pligtige
at deltage i de senere Afstemninger, for-
saavidt det Modsatte ikke særlig er bestemt.

Danner der sig om det samme spørgs-
maal flere end to forskellige Meninger, as
hvilke ingen er i Flertal, blive de for
Sigtede ugunstigste Stemmer regnede sammen
med de ncvrmeste mindre ugunstige, indtil
der uddømmer Stemmeflerhed.

Er det tvivlfomt, hvilken Mening der
er den ugunstigste sor Sigtede, eller opstaar
der Meningsforskel om, hvorledes spørgs-
maalcnc skulle stilles, (ller om Afstemningens
nesnltat, bliver der afstemt særskilt herom.

§ 95.

dømme og Kendelser skulle afsiges i
retsmoder og ledsages af Grunde. Af-
gørelsen sker ved Kendelse i de Tilfælde,
hvor denne Form er særlig foreskreven.

Andre Beslutninger af Retten eller
Rettens Formand behove ikke at begruudes,
medmindre saadant særlig er foreskrevet.
Saadanne Beslutninger saavelsom Kendel-
ser af blot proeesledende Beskaffenhed kunne
mngøres, naar nye Oplysninger foreligge.


36 Kap. X. Raadslagninger og Afgørelser.
§ 96.

I de Tilfælde, hvor en efter Loven
tilstedelig Afvigelse fra de almindelige Reg-
ler betinges af en forudgaaende Beslutning
af en Ret, ved hvilken den Sag, med Hen-
syn til hvilken spørgsmaalet opstaar, ej er
tingfcestet, bliver spørgsmaalet skriftlig at
forelægge Retten. Er denne Hojcsteret eller
en Landøret, troeffes Afgørelsen af Forman-
den med to Medlemmer af Retten eller,
hvor faadant særlig er bestemt, af Forman-
den. Retten tager Beslutning Paa Grund-
lag af det forelagte samt de yderligere Op-
lysninger og Erklæringer, som maatte være
indhentede: findes det nodvcndigt, at Vidner
afhøres, sier dette ved en Undersøgelsesret.
Mundtlig Forhandling sinder ikke Sted,
medmindre Formanden af særegnc Grunde
finder Anledning til at beslutte en saadan:
dog er Retsmodet i saa Fald ikke offentligt.
De i denne Paragraf ommcldte afgørelser
kunne ikke paaklagcs for hojcre Ret.

§ 97.

Retten kan til enhver Tid i Embeds
medfør eller ifølge begæring berigtige
Skrivfejl, som ere indlobnc i Henseende til
Ord, Navne eller Tal, blotte Regnefejl,
samt saadanne Fejl og Forglemmelser, der
alene vedrore Udfærdigelsens Form.

Fremdeles kan den ogsaa, naar Be-
gæring derom fremkommer inden Anke-
fristens Udlob, og efter at der er givet
Parterne og deres Sagførere Lejlighed til
at ytre sig derom, berigtige den i Afgo-
relfen indeholdte Fremstilling af den faktiske
Sammenhæng, forfaavidt denne erkendes
at lide af Fejl, bestoaende i Forbigaaelser,
Uklarheder eller Modsigelser, men derimod
ikke iøvrigt foretage Forandringer enten i
Begrundelsen eller Resultatet. Beslutning
angaaende stige Berigtigelser trerffes, og Med-
delelse om dem sker efter de samme Regler,
som gælde for den oprindelige afgørelse.

Den i Henhold til Rettens Beslutning
berigtigede afgørelse træder i alle Henseen-
der i Stedet for den oprindelige. Beslutning
angaaende Berigtigelse er ikke Genstand for
Anke eller kære.


Kapitel XI. Vidner. 37
Andet Afsnit. Midler til Sagens Oplysning m. m. Kapitel XI. Vidner. § 98.

Enhver er Pligtig til efter lovlig Opfor-
dring at aflægge Vidnesbyrd for Retten om,
hvad der med Henfyn til Underføgelfens gen stand er ham bekendt, forfaavidt Loven ikke
færlig hjemler Undtagelse herfra.

§ 99.

Mod dens ^nfkc, fom har Krav paa
Hemmeligholdelse, maa Vidnesbyrd ikke
afkræves:

1) Folkekirkens og anerkendte Trossam-
funds Prcester om det, fom i Skriftcmaal
eller iøvrigt i deres Egenskab af Sjcrlcsor-
gere maatte være dem betroet,

2) Forfvarere angaaende, hvad der er be-
troet dem i denne deres Egenskab,

3) de ved den kgl. Fodsclsstiftelse i Kjo-
benhavn ansatte Embedsmænd, Betjente og
Iordcmodre angaaende de Kvinders Svangci-
skab og Barnefodfel, som forlofts paa Stif-
telfcn, medmindre det ved Vidnesbyrdet til-
sigtes at oplyfe, om Drab eller anden strafbar
Handling er begaaet mod Barnet.

Ej heller maa Vidnesbyrd afkræves
Embeds- og Bestillingsmand eller andre,
fom handle i offentligt Hverv, angaaende, hvad
der ifylge dette er dem betroet eller kommet
til deres Kundskab om et offentligt Anlig-
gende og omfattes af deres Tavshedspligt,
medmindre vedkommende overordnede Myn-
dighed eller for Rigsdagsmands Vedkom-
mende det paagoeldende Tings Formand


38 Kapitel XI. Vidner.

saavclsom Regeringen samtykker i, at de af-
hores.

Foranstaaende regler komme dog ikke
til Anvendelse, naar Retten skønner, at det,
for at forebygge, at nogen urettelig dom-
fældes, er magtpaaliggende, at det paagcel-
dende Vidnesbyrd aflægges.

Retten har Paa Embeds Vegne saavidt
muligt at forebygge, at Vidnesbyrd modtages
i de Tilfælde, hvor faadant efter nærværende
Paragraf ikke maa afkræves. Er det efter Om-
stændighederne klart, at en Vidneforfel vilde
komme i Strid med ovenstaaende Regler, bor
ingen Indkaldelse udstedes.

§ 100.

Vidnesbyrd kan nergtes, naar Besva-
relsen af et spørgsmaal maa forudsættes at
ville udsætte Vidnet selv for Tab af borger-
lig Agtelse eller Velfærd. Dog kan et Vidne
ikke nndstaa sig for at besvare det spørgs-
maal, om der er overqnact det en Straffe-
dom.

Den, hvcm Ansvaret for et trykt Skrifts
Indhold i medfør af Lov 3. Januar 1851
§ 3 kan dømme til at Paahvile, kan nergte Vid-
nesbyrd angaaende Betingelserne for en For-
gængers Ansvar, naar han enten selv vil
overtage Ansvaret, eller Opfordringen til ham
ikke er sket inden 3 Maaneder, efter at be-
kendtgørelse om Skriftets Udgivelse første Gang
var indrykket i et offentligt Blad.

At nogen i de nævnte Tilfælde har
fundet sig i at afgive en Forklaring, som han
var berettiget til at nergte, udelukker ham ikke
fra senere at undslaa sig.

I ethvert Tilfælde, hvor det er klart, at
Betingelserne for Fritagelsen ere tilstede, skal
Retten for afhørelsen gøre Pangældende op-
mcertsom paa hans Ret til at undslaa sig.

Vcegring ved at afgive Vidnesbyrd maa
fremsættes udtrykkelig. Naar det af Retten
findes fornødent, maa Vidnet oplyse Omstæn-
digheder, af hvilke det kan ses, at vægringen
er grundet.

§ 101.

^ugen er — for saa vidt han ilte sirlig
dav forbundet sig dertil overfor Retten eller


Kapitel XI. Vidner. 39

Paatalemyndigheden — Pligtig at mode som
Vidne for en Undersøgelsesret eller under
Domsforhandling for Underret udenfor den
underretskreds, i hvilken han bor eller op-
holder sig, naar han vilde komme til at
rejse mere end 9 Mile paa Jernbane eller
Dampskib, eller 3 Mile paa anden Maade
eller en tilsvarende Vejlængde delvis paa
Jernbane eller Dampstib og paa anden Maade,
for at naa hen til Retten.

Under Domsforhandling for Landøret,
er i Reglen Ingen, sum ikke særlig har for-
bundet sig dertil, pligtig at mode som Vidne
udenfor den Landøretskreds, i hvilten han bor
eller opholder si^, naar han vilde faa længere
at rejse hen til Retten end 18 Mile paa
Jernbane eller Dampskib eller 6 Mile paa
anden Maade eller en tilsvarende Vejlængde
delvis paa Jernbane eller Dampskib og paa
anden Maade.

Ved Beslutning af Retten eller dens
Formand, der bliver at paaberaabc i Ind-
kaldelsen, kan det dog paalæggcs et fjernere
boende Vidne at give Mode under Doms-
forhandling for Landøret, naar det for Sagens
Oplysning anses nødvendigt.

§ 102.

Hvor ikke Reglerne i § 101 eller Vid-
nets Helbredstilstand er til Hinder derfor,
og hvor heller ikke andet er faerlig bestemt
(se §§ 330, 340, 344, 350 og 359), have
Vidner, hvis Forklaring skal benyttes som
Bevis under Domsforhandling, at mude under deuuc og der at aflægge Forklaring,
medmindre dette vilde medføre Ulempe eller
Bekostning, som ikke vilde staa i rimeligt
Forhold til Sagens Genstand eller den Be-
tydning, Vidnesbyrdet kan antages at have
for Sagens Oplysning.

Naar der under Forundersøgelse stal
afhøres Vidner, der ikke bo eller opholde
sig i den Underretskreds, hvor Retten, ved
hvilken Forundersøgelsen foregaar, bliver sat,
og Mode ved denne Ret vilde medsore vce-
sentligt større besvær for Vidnet end Mode
ved den Ret, i hvis Kreds det bor eller
opholder sig (tz 50), bor saadant Mode ikke
paalæggcs Vidnet, "medmindre dette findes


40 Kapitel XI. Vidner.

nødvendigt til Sagens tilborlige Oplys-
ning.

Er et Vidnes Helbredstilstand til Hinder
for, at det moder paa det scedvanlige Ting-
sted, kan Retten til dets afhørelse sættes Paa saadant Sted, som Omstændighederne
udkræve.

§ 103.

Militcere af Hcrren og Flaaden ere Plig-
tige at aflægge Vidnesbyrd i Straffesager for
de borgerlige Tomstole overensstemmende med
reglerne i denne Lov.

§ 104.

Indkaldelse til at mode som Vidne ud-
gaar, hvor ikke andet er bestemt, fra den Ret,
for hvilken Vidnesbyrdet stal aflægges.

Foruden Vidnets Navn og hvad der
iøvrigt hører til dets nærmcre Betegnelse,
Sagen og Indkaldelsens Ojcmed, den Ret, for
hvilken der stal vidnes, samt Stedet og Tiden
for Modet stal der i Indkaldelsen nævnes det
Varfel, som stal gives den Indkaldte, og gøres
opmcrrksom paa, at Udeblivelse medfører Straf-
anfvar.

Vidner erc, om fornødent, pligtige til,
forinden de mode i Retten, at styrke eller
opfriske deres Kundskab om Vidncforslcns
Genstand ved at efterse deres Rcgnstabs-
boger, Breve eller andre Optegnelser eller
bese Genstande, hvortil de uden særlig Om-
kostning eller besvær have Adgang o. desl.,
og denne Pligt kan af Retten færlig paa-
lægges dem ved Indkaldelsen eller senere.

Forsaavidt Retten eller dens Formand
ikke har fastsat andet Varsel eller paalagt uop-
holdeligt Mode, tilkommer der Vidnet Aftens
Varfel, hvortil læggcs to Togn, faafremt det
skal nwde udenfor den underretskreds, hvor
det bor eller opholder sig, og Afstanden til
Tingstedet er over 2 Mil.

§ 105.

Enhver, som er til Stede i et Retsmode eller
i umiddelbar nærhed af Retslokalet, kan det
af Retten paalægges at fremstille sig strax til
Afgivelse af Vidnesbyrd. Tilstedeværende
Vidner kan det paalægges at mode til ny Tid.


Kapitel XI. Vidner. 41

Naar Nogen anholdes under adforelsen
af en Forbrydelse eller paa friske Spor, kan
Politiet paa Stedet tilsige enhver Tilstede-
værende til det Retsmode, hvor den Anholdte
stal fremstilles.

§ 106.

Udebliver et lovmcrssig indkaldt Vidne
nden lovligt Forfald eller uden at have be-
timelig anmeldt sit Forfald, hvor dette var
muligt, eller forlader det nden Tilladelse Ting-
stedet for Modets Slntning, kan Retten i
samme eller et senere Retsmode ved Kendelse
idømme Vidnet en bøde fra 10 til 200 Kr.
eller, hvis Vidnet var indkaldt til Domsfor-
handling for nævninger, indtil 400 Kr.: Vidnet
kan tillige tilpligtes at erstatte de Udgifter,
som maatte være foraarfagede ved Udeblivelsen.

Retten kan derhos lade det saaledes ude-
blevne Vidne afhente med Magt.

Udsættes Sagen, kan Retten beslutte, at
Vidnet ved Politiets Foranstaltning skal tages
i Forvaring, indtil dets fremstillelse for
Retten til Afgivelse af Vidnesbyrd kan sinde
Sted: dog har Vidnet Adgang til Losladelse mod saadan Sikkerhed, som Retten sinder til-
strækkclig, og i intet Tilfoelde maa et Vidne
i samme Sag holdes i Forvaring udover 6
Maaneder, uafbrudt eller sammenlagt.

Kendelse, hvorved bøde eller Erstatning
er idømt et fraværende Vidne, kan omgøres,
naar Begæring derom fremsættes i det første
Retsmode, i hvilket Vidnet derefter giver Mode
eller fremstilles, eller, hvis det ikke senere moder
eller fremstilles, inden 8 Dage, efter at Ken-
delsen er det forkyndt.

§ 107.

Forinden et Vidne afhsres om Sagen,
stiller dømmeren de spørgsmaal til det, som
findes fornødne for at forvisse sig om dets
Identitet samt for at afgøre, om der er noget
til Hinder for Vidnesbyrdets Modtagelfe.
dømmeren skal derefter alvorlig lægge Vidnet
paa Hjerte at ftlge Sandheden, idet han
minder det om det Strafansvar, som det paa-
drager sig ved at afgive falfk Forklaring for
Retten, og om at det maa være forberedt paa

6


42 Kapitel XI. Vidner.

at bekræfte sin Forklaring med Ed cller paa
anden hojtidelig Maade.

Skulle flere Vidner afhørcs, kan dømmeren lade denne Forberedelse til Nfhorelse
foregaa under Et for flere eller samtlige ind-
kaldte Vidner.

§ 108.

Ethvert Vidne afhøres for sig og bor i
Neglen ikke, forinden dets afhøring under
Domsforhandlingen er afsluttet, paahore For-
klaringer af andre Vidner, af Syns- cller Stonsmcrnd eller af Sigtede. Vidner, hvis adfagn paa i Strid med hinanden, kunne efter
Rettens Beslutning stilles imod hinanden.
Saadant bor dog ikke uden særlig Grund ske
fl)r Domsforhandlingen.

§ 109.

Under et Vidnes afhøring bor det iagt-
tages:

at Vidnet saavidt muligt foranlediges til
at udtale sig i sammenhængende Orden om de
Punkter, angaaende hvilke dets Forklaring
ceskes,

at det bringes paa det rene, hvorvidt
Vidnets Forklaring støtter sig til egen Iagt-
tagelse, og

at spørgsmaal, hvorved der foreholdes
Vidnet Omstændigheder, som først skulle godt-
gøres ved dets Svar, saavidt muligt undgaas.

Om nedskrevne Optegnelser maa benyttes ved Besvarelsen afdetilVidnet rettede spørgs-
maal, afgøres af Retten, efter at det er opgivet,
af hvem, naar og i hvilket øjemed de ere
affattede.

§ 110.

Vidneforklaringer, som afgives under
Domsforhandling, blive som Regel at be-
kræfte med Ed cller — hvis et Vidne ikke hører til et Tros-Samfund, for hvilket
der haves en lovbestcmt Edsformular, eller
crklærer, at det i følge siu religiose Tro
ikke Wr aflægge Ed, eller at det overhovedet
ikke har nogen religios Tro, — med en For-
sikring „paa )Ere og Samvittighed", der
træder i Eds Sted.


Kapitel XI. Vidner. 43

Bekræftelsen sker efter Afhøringen og
bor, naar ikke særlige Omstændigheder gøre dette uhensigtsmæssigt, udsættcs, indtil alle
Vidner, hvis Forklaringer angaa et og
samme Forhold, ere afhsrte. Forsaavidt Om-
stændig hederne give Anledning hertil, bor
dømmeren først paany minde Vidnerne om
Bekræftelsens Betydning og om det Ansvar,
som de paadrage sig ved at bekrerfte en falsk
Forklaring. Forinden han modtager et Vidnes
Vekrerftelse, bør han give Vidnet fornøden
Lejlighed til at berigtige sin Forklaring:
hvor han dertil finder Anledning, kan han
foreholde Vidnet, hvad der af andre Vidner
er forklaret eller paa anden Maade er frem-
kommet i Modstrid med Vidnets Forklaring.
Vidnets Bekræftelse gaar ud paa, at det
forsikrer, at det har talt Sandhed og intet
fortiet.

§ 111.

Vidneforklaring, som afgives ndenfor
Domsforhandling, bliver it'kun at bekrerfte,
naar Forklaringen maa paaregnes at sknlle
benyttes som Bevis under Domsforhandling,
eller naar saadant af særlige Grunde
maa anses nødvendigt. I saadant Tilfælde
forholdes i Henseende til Bekræftelsen som
ovenanført, hvorhos det bliver at iagttage, at
saavidt muligt Retsvidne tilkaldes overens-
stemmende med § 68, naar en særlig Rets-
skriver ikke er til Stede.

Afgiver Vidnet senere Forklaring under
Domsforhandlingen, bliver Forklaringen at
bekræfte efter de for denne givne Regler.

§ 112.

Edfcrstelse finder ikke Sted af:

1) Born under 1§ Aar,

2) Personer, hvis Aandsevner skønnes at
være saa mangelfuldt udviklede eller saa
svækkede eller førstyrrede, at Edfcrstelse vilde
være betydningsløs,

3) Personer, som ere under Tiltale for
eller fundne skyldige i Mened,

4) Personer, der ere domte som skyldige
eller medskyldige i den Handling, som er
Undersøgelsens Genstand.


44 Kapitel XI. Vidner.

Retten kan nergte at cdfcrste Personer, hvis
Vidnesbyrd enten paa Grund af deres for-
bryderste Vandel eller paa Grund af deres
Stilling til Sagen eller til Sigtede eller
deres Aandstilstand paa den Tid, Erfaringen
skal være gjort, eller af lignende Grunde
af Retten skønnes at være i særlig Grad
upaalideligt. Ligeledes kan edelig bekrccf-
telse af afgiven Forklaring efter Rettens Be-
stemmelse bortfalde, naar Forklaringen efter
sit Indhold skønnes ikke at kunne have nogen
Betydning som Bevis i Sagen.

Foranstaaende Bestemmelser finde til-
svarende Anvendelse med Hensyn til den i §
110 nævnte, i Eds Sted trædende, Forsikring.

§ 113.

vægrer et Vidne sig uden lovlig Grund
ved at svare eller aflægge Vidnecden eller
afgive den i Stedet derfor trædende Forsikring,
kan Retten ved Kendelse paalægge det en
bøde fra 10—400 Kr. Retten kan derhos ved
Kendelse bestemme, at Vidnet stal tages i
Forvaring ved Politiets Foranstaltning, med-
mindre dets Forelse frafaldes, indtil det
indvilliger i at svare eller at aflægge Ed eller
Forsikring: dog kan et Vidne i intet Tilfælde
i Henhold til nærværende Paragraf eller
denne og § 106 i samme Sag holdes i For-
varing udover 6 Maanedcr, uafbrudt eller
fammcnlagt.

Vidnet kan derhos dømmes til at erstatte
de ved dets Vcegring foraarfagede Omkost-
ninger.

§ 114.

Vidner have Krav paa en Godtgorclfe
af 1 Kr., hvis deres Mode medfsrer et Tids-
spilde for dem af under 4 Timer, men ellers af
2 Kr. med Tillæg af 1 Kr. for hver 6 Timer,
de udover 12 Timer ere fraværende fra
Hjemmet til Opfyldelse af deres Vidncpligt,
samt derhos, forsaavidt det er nødvendigt
for dem at tilbagelægge mere end 1 Mil, for
at naa til Retten, paa Erstatning for Rejse-
udgifter frem og tilbage med 50 O. for hver
lobende Mil. Indkaldes Vidnet til at mode
udenfor de i de to første stykker af § 101
fastsatte Afstande, kan der af Retten til-


Kap. XII. Besigtigelse, Syn og SkM. 45

staas det passende højere Godtgørelse og
Vederlag for Rejseudgifter. Hvorvidt Godt-
gorclsc hos det Offentlige kan tillæggcs
Vidner, som fra Tiltaltes Side fremstilles
til afhøring, uden dertil at være indkaldte,
beror dog paa Rettens Bestemmelse.

Vidner kunne forlange fornødent Furskud
paa den dem tilkommende Erstatning for
Rejseudgifter, naar de ved Indkaldelsen derom
fremfætte Begæring. I øvrigt bliver den
Godtgørelse, hvorpaa de efter det Foranforte have Krav, at udbetale dem ved Rettens
Foranstaltning, forsaavidt de efter fore-
spørgscl gcire Paastand dcrpaa.

Kapitel XII. Pcsigtigelse, Tyn og Skou. § 115.

Politiet har at foretage Besigtigelser i
alle Tilfælde, hvor dets Pligter med Henfyn
til Efterforskningen medføre det. skønnes det,
at Besigtigelse bør ske ved Retten, har Poli-
tiet at drage Omsorg for, at den forefundne Tilstand bliver uforandret, indtil Retshand-
lingen kan finde Sted.

Retten kan foretage Besigtigelse af Per-
foner, Genstande og Lokaliteter, naar faadant
findes nodvcndigt eller hensigtsmæssigt for
Sagens Oplysning. Vilde det medføre ufor-
holdsmcessige Udgifter eller Ulemper, at be-
sigtigelse foretages af dcu Ret, ved hvilken
Sagen er tingfcestet, eller skal Besigtigelsen
foretages for Domsforhandlingen i en Sag,
som er tingfcestet ved Landøretten, foretages
den af vedkommende Undersøgelsesret s§§ 4
og 50).

Ved Besigtigelser, som foretages af en
Undersøgelsesret for at kunne benyttes som
Bevis nnder Domsforhandling, skal saa vidt
muligt retsviduc tilkaldes, overensstemmende
med § 68, naar en særlig Retsskriver ikke
er til Stede. Foretager den dommende Ret
under Domsforhandlingen en Besigtigelse paa
Aastedct, skulle alle de Personer være til
Stede, som ellers skulle være nærværende
under Domsforhandlingen.


46 Kap. XII. Besigtigelse, Syn og Stpn.

Foruosætter Adgangen til Besigtigelse
en Ransagning, skulle de nedenfor for denne
foreskrevne Betingelser og Regler iagttages.

§ 116.

Krerves der til en Besigtigelse eller i
øvrigt til en undersøgelse eller Bedømmelse af
et faktisk Forhold, til hvilken Sagen findes
at give Anledning, Indsigt, som ikke kan
forndsættes hos Retten, kan denne tilkalde een
eller flere Syns- eller Stonsmænd. Retten
bestemmer Antallet, sorsaavidt ingen særlig
forskrift herom er given.

Tilkaldelsen sker ved Rettens admeldelses-
beslntning, eller, hvis den Tilkaldte har en al-
mindelig offentlig Bemyndigelse til Foretagel-
sen af saadant Syn eller skøn. ved Rettens
til ham rettede begæring.

§ 117.

Knn ubcrygtede Personer knnne ndmeldes
tilSyils-ellerskønsmcrnd, hvorhos Personer,
der vilde være udelukkede fra at handle som
dømmere i Sagen ifølge § 12 Nr. 1 og 2,
itnder ingen Omstændigheder maa tilkaldes
som Syns- eller skønsmcrnd, og de øvrige i
>? 12 nævnte Personer kun, forfaavidt det
ikke er muligt at finde andre lige saa gode.

§ 118.

Enhver, der er pligtig at vidne, er ogsaa
pligtig at modtage Udmeldelse som Syns- eller
skønsmand.

Statens Embeds- og Bestillingsmcrnd
fritages for Udmeldelfe, naar de ved Skrivelse
fra de dem foresatte Myndigheder oplyse, at
de ikke have den fonwdne Tid, eller at For-
retningens Foretagelse i øvrigt kommer i
Strid med deres offentlige Pligter.

Personer, for hvem Syns- eller Syns-
forretningens udførelse vilde medføre stort
Besvær eller Ulempe, bor, forsaavidt Om-
stændighederne tillade det, forskaanc-§ for Ud-
meldelse.

§ 119.

Forsaavidt Personer ere beskikkede med
almindelig Bemyndigelse til Foretagelsen af
visse Syn eller Ston, bor andre tun ndmeldes


Kap. XII. Besigtigelse, Syn og SkM. 47

hertil, naar Henvendelse til hine vilde medføre
en Forhaling, hvorved Njemedet kunde for-
spildes, eller naar andre særegne Grunde gøre det tilraadeligt.

TilForretninger, ved hvilte der udkræves
færegen Indsigt eller færdighed, byr i Rcglen
kun udmeldes Mcrnd, der ifølge offentlig Stil-
ling eller Livscrhverv eller dog ifølge offent-
lig aflagte prøver maa anses for duelige
hertil.

Skal en Kvinde fynes paa Legeme, bor
i alle Tilfælde, hvor det til øjemedcts ^p-
naaclsc er tilftrockkeligt, cerbare Kvinder dertil
vælgc^: navnlig bor, hvor Evorgsmaal fore-
ligger ont Svangerskab eller Barncfodscl,
kvindelige læger eller Iordcmodre benyttes,
forsaavidt disse maa antages at have til-
stræktelig Indsigt til at afgive Erklæriug om
Zporgsmaalet.

§ 120.

Forinden Udmeldelsen bor der saa vidt
muligt gives Parterne Lejlighed til at udtale
sig om Valget af Syns- eller skønsmcrndene.

§ 121.

Personer, som bo udenfor vedkommende
Rets Embedsomraade, kunne kun udmcldes af
denne, naar det er oplyst, at de ere villige til
at efterkomme Udmeldelsen, eller naar det
findes nodvcndigt eller hensigtsmcessigt, enten
fordi der indenfor Retstrcdfen ikke findes
sagkyndige Personer, som kunne benyttes,
eller fordi den Ting, der er Genstand for For-
retningen, er udenfor Retskredsen.

§ 122.

Syns- og skønsmænd afgive, efter Ret-
tens nærmere Bestemmelse, deres Forklaring
ved en skriftlig, til Retten stilet, af mændene
underskreven Crklæring, eller mundtligt ved
afhøring inden Retten. Have mændene af-
givet skriftlig Erklæring, kan yderligere For-
klaring afcrfkes dem inden Retten; findes
Erklæringen mangelfuld, kan derhos Retten
paala'gge dem at omgøre eller fuldstændig/
gøre den i en yderligere skriftlig Crklæring.

Er Erklæring afgiven af et dertil be-
stikket Kollegium, bor Mode i Retten, hvor


48 Kap. XII. Besigtigelse, Syn og SkM.

saadant skal finde Sted, som Regel ikke
fordres af flere end et af dets Medlemmer
eller, hvor der er Meningsforskel, af et
Medlem for hver af de Meninger, hvori
Kollegiet har delt sig; dette udpeger fclv
de Medlemmer, som skulle give Mode.

§ 123.

Den til et Syn eller skøn fornødne Besigtigelse foretages under et Retsmode -
der efter Omstændighederne bliver at fore-
tage udenfor det fcedvanlige Tingsted — med-
mindre Synet eller S tonnet udkrerver fort-
sat Iagttagelse eller undersøgelse, eller Be-
sigtigelse under et Retsmode af anden Grund,
saasom as Sommelighedshensyn, findes nhen-
sigtsmcrssig eller ufornøden, i hvillet Til-
fælde Retten kan overlade mændene at fore-
tage eller fortfcette deres Besigtigelse uden-
for Retsmode. I faadant Tilfælde bliver
der i Udmcldelfcsbeslntningen eller Begærin-
gen eller under Mode inden Retten at give
dem fornøden Meddelelse om Synets eller
Stonncts Genstand og øjemed samt saadan
anden Anvisning. som maatte udtrerves.
Skulle Mcrndenc afgive skriftlig Erklæring,
bliver der i admeldelsesbeslutningen eller
begæringen eller i en Tilforscl til Rets-
protokollen, hvoraf Udskrift overgives dem,
at forelægge dem bestemte spørgsmaal til
Besvarelse. Tillige meddeles der dem de for-
nodne Oplysninger af Sagens Aktstykker og
fastsættes en Frist til Ertlæringcns Af-
givelse. Anse de yderligere Oplysninger fornødnc, kunne de derom henvende sig til
Retten.

Vil Foretagelsen af et Syn eller skøn
medføre Tilintetgørelse eller Forandring af
dets Genstand, bor saa vidt muligt en Del
af denne holdes udenfor Undersøgelsen. Lader
dette sig ikke gore, bor Syns- eller skøns-
moendenes Antal ikke være under to.

De gældende Regler om Obduttionsfor
retninger blive fremdeles staaende ved Magt.

§ 124.

Hvor Erklæring afgives af to eller flere
Syns- eller skønsinernd, bor, hvis Mcrndene


Kap. XII. Besigtigelse, Syn og SkM. 49

ikke ere enige, hver enkelts Mening fremgaa
af Erklæringen.

afhørelse af Syns- og skønsmænd sker
efter Reglerne oin afhørelse af Vidner: dog
kunne mændene som Regel overvære hver-
andres saavclsom Vidners afhørelse, og det
kan af Retten tilstedes dem at raadfore sig
med hverandre, forinden de svare.

I Henseende til Syns- og skønsmcrnd
Modepligt finde Reglerne i 8 101 og 103
tilsvarende Anvendelse.

§ 125.

Syns- og skønsmcrnd have at bekrerfte
deres Syn eller skøn med Ed eller, under
de i § 110 angivuc Betingelser, med en paa
Wre og Samvittighed afgiven Forsikring.
Udenfor Domsforhandling finder saadan
Vckrerftelse dog kun Sted, naar Mandenes
Ertlæring eller Forklaringer maa ventes
at skulle benyttes som Bevis under Doms-
forhandling uden perfonligt Mode af Mcrn>
denc under denne; i saa Fald skal et Rets-
vidne saa vidt muligt tilkaldes, overensstem-
mende med § 68, saafremt en særlig Rets-
skriver ikke er til Stede. Er Syn eller skøn
afgivet i Henhold til en almindelig Beskik-
kelse hertil, bortfalder bekrerftclscn. Denne
gaar nd paa, at mændene have udfort
deres Hverv og afgivet deres Erklæring
eller Forklaringer efter Samvittighed og
bedste Overbevisning.

§ 126.

At Syn eller SkM har fundet Sted,
udelukker ikke fornyet Syn eller Sksn over
samme Genstand ved de samme eller andre
mænd.

§ 127.

Naar en Syns- eller skønsmand udeu
lovligt Forfald udebliver fra Retsmode eller
udeu lovlig Grund vccgrer sig ved at udfmc
Hvervet eller undlader at foretage noget,
som Paahviler ham i Anledning af dette,
eller vægrer sig ved at svare Paa de spørgs-
maal, som stilles til ham i Retten, eller ved at betrerfte sin Erklæring cller Forklaring
med Ed eller Forsikring, hvor saadant er
foreskrevet, finde Reglerne i §§ 106 og 113
Anvendelse med de fornødne Lempelser.

7


50 Kap. XII. Besigtigelse, Syn og SkM.
§ 128.

Er der Tvivl om en Sigtets Tilregnclig-
hed, kan Retten ved Kendelse bestemme, at han
skal indlcr-gges paa et Sygehus eller en Sinds-
sygeanstalt til nærmere undersøgelse, naar
lægckyndige — efter Omstændighederne Snnd-
hedstollegict — crklære sig derfor.

§ 129.

Til Understøttelse under Efterforskningen
kan Politimesteren, naar Omstændighederne
ikke tillade Opsættelse, lade foretage Syns- eller
skønsforretninger ved Mcrnd, som han selv
tilkalder, samt afkrervc disse ubeediget Erklcr-
ring angaaende Forretningens Resultat. Ere
de Paagerldende ikke beskikkede med almindelig
Bemyndigelse til Foretagelsen af saadant Syn
eller skøn, ere de dog kun pligtige at efterø
dømme 5taldelsen, naar Forretningen skal fore-
tages og Ertlæringen afgives i den Politikres,
i hvilten de bo. Udebliver eller vægrer nogen
saaledes tilkaldt Syns- eller skønsmand sig
ved at efterkomme Kaldelsen, kan Politimesteren
paalægge ham en bøde til Politikassen af
indtil 29 Kr., at udrede inden 8 Dage, og,
naar Sagen er as sær Vigtighed, endog om
fornødent lade ham afhente med Magt. Politi-
mesteren har dog snarest muligt at henvende
sig til Retten om Varetagelse af det videre
fornødne i Anledning af Forretningen, og
det staar da de Paagældende frit for, i Over-
ensstemmelse med § 200 for Retten at fore-
bringe deres mulige Klager over formentlige
Overgreb fra Politimesterens Side.

§ 130.

Udmeldte Syns- og skønsmcrnd erholde,
forsaavidt Udførelsen af det dem paalagte Hverv
eller deres Moder for Retten i Anledning deraf
gøre det nodvcndigt for dem at rejse mere end
V2 Mil fra deres Hjem, dels Godtgørelse for
Udgifterne derved, beregnet efter 2den Klasses
Takst for Rejse paa Jernbane, efter 1ste
Klasses Takst for Rejse paa Dampskib og
iøvrigt med 2 Kroner for hver lobende Mil,
dels i Tcerepcnge 2 Kroner, naar Fravæ-
relsen fra Hjemmet ikke varer 4 Timer, og
ellers 6 Kroner med Tillæg af 3 Kroner for


XIII. Beslaglæggelse. 51

hver N Timer, de udover 12 Timer ere fra-
værende fra Hjemmet. Der tilkommer dem
derhos Godtgørelse for andre Udlæg og sftor-
tclmcessig Betaling for deres Forretning.
Har denne udkrævet særlig 3Nojc eller Tids-
anvendelse, kan Retten forhøje Betalingen
efter sit skøn.

Udenfor de nævnte Betalinger maa
Syns- og Skemsmænd under den i Straffe-
lovens § 117 bestemte Straf intet modtage
af Parterne for deres Forretning.

Syns- og Sksnsmændenc kunne ved
Udmeldelsens Forkyndelse for dem forlange
wrnodent Forfknd paaGodtgørelsen for Rejse-
udgifter faavclfom paa de dem forinden deres
Mode for Retten tilkommende Tcrrepcnge.
Iøvrigt blive de dem tilkommende Belsb at
ndbetale ved Rettens Foranstaltning.

§ 131.

De om Vidner givne Regler skulle med
de Lempelser, der følge af Forholdets Natur,
auvendes Paa Syns- og skønsmcrnd, forsaa-
vidt ovenstaaeude Forskrifter ikke ere til Hin-
der derfor.

Kapitel XIII. Beslaglæggelse. § 132.

Ting, der antages at være af Vetyduiug
som Bevismidler eller at burde konfiskeres,
eller fom ved Forbrydelsen ere fravendte nogen,
af hvem de kuunc kræves tilbage, tages i
Bevaring, hvor dette skønnes fornødent. Ud-
leveres saadanne Ting ikke frivillig af den,
i hvis Besiddelse de ere, eller kræves de til-
bage af nogen, der frivillig har udleveret
dem, kunne de beslaglæggcs overensstemmende
med nedenstaaende Regler.

Skriftlige Meddelelser mellem Sigtede og
de i § 99 nævnte Personer ere ikke Genstand
for Beslaglæggelse, saalænge de ere i de sidst-
nævnte Personers Besiddelse, og disse ikke
sigtes for Delagtighed i Forbrydelsen.

§ 133.

Beslutning om Beslaglæggelse tages af
Retten. Politiet kan dog, hvor saadan Be^


52 Kap. XIII. Beslaglæggelse.

slntning ikke nden Fare kan afvclltes, foretage
en foreløbig Veslaglæggelse, men Beretning
om denne maa da nden Ophold og senest
inden 24 Timer forelægges for Retten, der
afgør, om Beslag læggelsen skal opretholdes.
Beslaglæggelse af et trykt Skrift, i An-
ledning af hvis Indhold Ansvar skal gsrcs
gældende, kan kun ske efter Retskendelse.

§ 134.

Vilde Beslaglæggelse udsatte en ikke sigtet
Person for Tab, bor den, naar Ojcmedet derved kan antages tilstrækkelig sikret, und-
lades mod Lofte, med eller uden Sikkerheds-
stillelse, om paa Opfordring at forevise, frem-
lægge eller medbringe Tingen.

§ 135.

Den, der er i Besiddelse af Ting af
saadan Art, som nævnt i § 132, kan det,
forsaavidt han ikke er i noget Tilfælde, hvor
Vidnepligt er udelukket, af Retten paalægges
at forevise eller udlevere dem. Skal han
mode som Vidne, kan det paalægges ham at
medtage Tingen, naar han har vantaget sig
dette s§ 134), eller det findes at knnne ske
uden Udgift eller Besvær. Mod den, som
vægrer sig ved eller undlader at efterkomme
faadant Paalæg, kunne de bøder og Tvangs-
midler anvendes, som ere hjemlede overfor
Vidner, der vægre sig ved at svare. Anven-
delse af det i denne Paragraf hjemlede Middel
medfører ingen Indskrænkning i Adgangen til
Ransagning efter nerste Kapitel eller omvendt.

§ 136.

Embedsakter, som indeholde Oplysninger,
der Dnnes at være af Betydning for Sagen,
kan Retten eller Paatalemyndigheden krervc
meddelte, medmindre Hemmeligholdelse findes
nødvendig i Statens Interesse, hvorom Af-
gørelse trerffes af vedkommende Minister.
Meddelelsen kan ske i bekrerftet Genpart:
dog er Retten besovet til at krervc Frem-
læggelse af Originalen.

Om andre hos offentlige Myndigheder be-
roende Dokumenter kan Retten, naar det findes
nødvendigt, ved Kendelse bestemme, at de sknllc
forevises eller udleveres til Benyttelse under


Kap. XIII. Beslaglæggelse. 53

Sagen, selv om de maatte være givne i
cmbcdsmcessig Forvaring med det Formaal,
at Indholdet skal være heuuucligt.

Dog finde ved denne Paragraf Reglerne
i 8 99 Nr. 1 og 3 tilsvarende Anvendelse.

§ 137.

Breve og andre Forsendelser, som ere rettede til eller antages at være bestemte for
eller hidhore fra Sigtede, kan det ved Rettens
Kendelse paalæggcs Postvccsnct at tilbage-
holde og udlevere til Retten, naar Sigtelsen
angaar en Forbrydelse, som det efter Lovens
almindelige Regel tilkommer Overanklageren
at forfølge, og omstændighedernc gøre det
sandsynligt, at Indholdet bor beslaglægges.
Undtagne fra saadan Beslaglæggelse ere Breve,
som veksles mellem Sigtede og hans For-
svarer, forsaavidt dette følger af Reglerne i
§ 46.

I paatrerngende Tilfælde kan Politiet
paalægge Postvæsnets Einbcdsmænd at til-
bageholdesaadanne Forsendelser, indtil Rettens
afgørelse faas, dog ikke for et længere Tids^
rnm end tre Dage.

Under Betingelser svarende til dem, som
ovenfor ere angivne, kan det paalæggcs Telc-
grafvæsnets Fnnktionærer henholdsvis at til-
bageholde og meddele Retten eller foreløbig
at tilbageholde Telegrammer.

§ 138.

Ting, som ere tagne i Bevaring, skulle
snarest mnligt nojagtig optegnes og mcerkes
medEmbedssegl eller paa anden fyldestgørende
Maadc. Saavel Sigtede som den, i hvis
værge Tingene vare, kan oedfsje ydeligere
Mcerke, og der bør, saavidt det er muligt
og kan ske uden Skade for Undersøgelsen,
gives demLejlighed til at overværeMcrrkernes
Aftagelse. Den, i hvis værge Tingene vare,
kan kræve Modtagelsesbevis.

§ 139.

Det første Gennemsyn af Papirer, som
beslaglægges, saavclsom Aabning af Breve
og andre lnkkede Dokunlenter skal, naar Ved-
kommende ikke samtykter i Afvigelse herfra,
iværtfcettes af Retten; er illgen særlig Rets


54 Kap. XIII. Beslaglæggelse.

skriver til Stede, skal saavidt muligt Retsvidne
tilkaldes overensstemmende med § 68. For-
saavidt det er muligt og kan ske uden Stade
for undersøgelsen, skal der gives Sigtede
og andre Vedkommende Lejlighed til at være
til Stede.

Kan som følge heraf Gennemsyn af
Papirer ikke finde Sted straks ved Beslag-
tæggelsen, blive de foreløbig at forvare i for-
seglet Omslag.

§ 140.

Retten drager Omsorg for, at de af Post-
eller Telegrafvæsnet udleverede Forsendelser
eller Telegrammer, hvis Aabning ikke findes
nødvendig, eller hvis Indhold viser sig at
være nden Betydning sor Sagen, eller den
Tel af Indholdet, som maatte være Sagen
nvedkommende, befordres videre efter sin Be-
stemmelse, samt at Underretning om, hvad der
boldes tilbage, meddeles Vedkommende, saa-
snart det kan ske nden Skade forUndersøgelsen.
Under samme Betingelse skal Underretning
gives, naar private Dokumenter ere ndleverede i medfør af § 136, 2. Stykke.

§ 141.

Ting, som ere fravcndte nogen ved en
Forbrydelse, eller ere Udbyttet as saadanne
Ting, blive, senest naar Sagen er endelig
sluttet, at udlevere rette Vedkommende.
Andre Ting, som ere beslaglagte for at tjene
som Bevismidler, skulle tilbagcgives, naar de
ikke længere behoves. Den, som er interes-
seret i Tilbagegivelsen, kan derom ccskc Ken-
delse.

Kapitel XIV. Ransagning. § 142.

Ransagning af en Sigtets Bolig eller
andre Rum, Gemmer eller Person for at soge efter Spor af Forbrydelsen eller efter Ting,
som ere Genstand for Beslaglæggelse, kan
finde Sted, naar


Kap. XIV. Ransagning. 55

'1) Sigtelsen angaar en Forbrydelse, som
det ifølge Lovens almindelige Regel til-
dømmer Overanklageren at forfvlge,
eller

2) der foreligger paavifelig Grund til at
antage, at Spor af Forbrydelsen eller
bestemte Ting, som kunne beslaglæggcs,
der dille være at sinde.

§ 143.

Ransagning i foranforte øjemed af en
ikke Sigtets Bolig, Rum eller Gemmer kan
finde Sted, naar Sagen

1) angaar en Forbrydelse, som det ifølge Lovens almindelige Regel tilkommer over-
anklageren at forfølgc,

og derhos

2 a) Forbrydelsen er begaaet, eller Sigtede
er paagreben i Boligen eller Rnmmet
eller har betraadt samme, medens han
forfnlgtes paa frisk Gerning eller friske
Spor, eller

d) der i øvrigt foreligger vaavisclig Grund
til at antage, at Spor af Forbrydelfen
eller bestemte Ting, som kunne beslag-
lægges, der ville være at finde, eller
o) naar Ransagningen omfatter en Samling
af Huse, som udgor en By eller en større
afgrænset Del af en By eller et Sogn.
Ligeledes kan Ranfagning af Anden-
mands Person finde Sted, naar Sagen angaar
en Forbrydelse af den foran under 1) nævnte Art, og der er paavifelig Grund til at an-
tage, at det cftcrsogte findes hos ham.

§ 144.

Udenfor de i de foregaaende to Para-
grafer fastsatte nærmcre Betingelser kan Ran-
sagning i foranforte Ojcmed finde Sted af
Hus eller Rum, som efter sin Bestemmelse
er tilgerngeligt for alle og enhver, eller fom
staar under Politiets særlige Tilsyn, eller
hvori der drives Pantclaanerforretning eller
faadan Handel, som omhandles i §§ 49 til 51
i Lov om Haandværks- og Fabrikdrift m. m.
af 29. December 1857.

§ 145.

Ransagning, hvori den, hos hvem den
stal iværtfcettcs, ikke udtrykkelig samtytlcr,


5tt Kaft. XIV. Ransagning.

kan som Regel kun finde Sted ifølge Rets-
kendelse.

Uden foregaaende Retskendelse kan Ran-
sagning, være sig hos Sigtede eller Anden-
mand, foretages af Politiet:

1) i de Tilfælde, der omhandles i foregaaende
Paragraf,

2) naar de Betingelser foreligge, fom ere angivne i § 143, 1 og 2, a og d, og
der er ojensynlig Fare for, at øjemedet
med Ransagningen vilde forspildes, hvis
Retskendelse skulde afventcs.

Har Ransagning uden Retskendelse fundet
Sted hov en Mistænkt, imod hvem forfølg-
ning ikke tidligere var begyndt, skal Beret-
ning derom indgives til Retten inden 24
Timer.

Om Politiets befojelse til at ransage
dens Person, som anholdes, gerldcr derhos
Reglen i 8 159.

§ 146.

Naar Retskendelse om Ransagning ikke
skal iværksættes af Retten selv, skal det i
Kendelsen angives, ved hvem Iværksættelsen
skal ske.

Udenfor paatrcengendeTilfælde bor Iværk-
sættelse af Ransagning kun, hvor Vedkommende
samtytker, overlades til Politiets underordnede
Betjente.

Ved enhver Ransagning skulle saavidt
muligt to ubcrygtede mænd tilkaldes som
Vidner. Enhver er indenfor en Afstand af
V4 Mil fra sin Vopccl Pligtig at efterkomme
saadan Kaldelse: den, som nden lovligt For-
fald vægrer sig, ifalder en bøde fra 2 til
20 Kr.

§ 147.

Den, hvis Bolig, Rum eller Gemmer
stal ransages, stal opfordres til at overvære Forretningen: er han fraværende, skal en
Husfælle eller Nabo tilkaldes, naar dette kan
ske uden Ophold.

Forinden Ransagning paabegyndes, skal
Rettens Kendelse oplcrses eller forevises, eller,
hvor ingen Kendelse foreligger, øjemedet betydes.

Cftersoges bestemte Ting, bor, forinden


Kap. XIV. Ransagning. 57

Ransagning paabegyndes, Vedkommende op-
fordres til at udlevere eller paavise samme.

Foresindes ved Ransagningen Ting, som
skønnes at burde beslaglægges, forholdes med
dem, som bestemt i foregaaende Kapitel.
Med Hensyn til Papirer iagttages Reglerne
i § 139.

Om Ransagning, der ikke iværksættes af
Retten og tilfores Retsbogen, affattes en
Beretning, der medunderskriver af Vidnerne.

Bliver Ransagningen uden Resultat, skal
skriftlig Bevidnelse herom paa Forlangende
meddeles den Paagældende.

§ 148.

Ved Ransagnings Iværksættelse blive
endvidere følgende Regler at iagttage:

Al den Skaansel og Varsomhed, somKje-
medet tilsteder, skal udvises.

Ved Nattetid bor Ransagning kun fore-
tages, naar Ojcmedcts Opnaaelse afhcenger
deraf.

Aabning med Magt af lnkkcde Adgange
eller Gemmer bor kun sinde Sted, naar en
Opfordring om at aabne har vist sig frugtcs^
los, eller der Ingen er tilstede, til hvem den
lan rettes.

Pcrfonlig Ransagning af en Kvinde skal
ske under tilborligt Hensyn til, at Blufærdig-
heden ikke trcenkes, i fornødent Fald ved
oerbare Kvinder og da ikke i Overværclfe
af Mcrnd, medmindre en dermed forbunden
Synsforretning udkræver det.

Kapitel XV. Sigtedes Indkaldelse og afhørelse for Retten. § 149.

Den Sigtede, som besinder sig paa fri
Fod, er pligtig efter lovlig Indkaldelse personlig at mode for Retten til afhørelse og
i øvrigt, naar Loven kræver hans nærværelse.
Udeblivelse uden oplyst lovligt Forfald, kan
efter de nærmcre i Loven givne Regler med-
foreAnholdelse, Fængsling, Beslaglæggelse af
Formuen eller Sagens Paadømmelse i Sig-
tedes Fraværelse.

8


58 Kap. XV. Sigtedes Indkaldelse og AMrelse.
§ 150.

Sigtede er ordentligvis pligtig at mode
for den Ret, ved hvilken Tiltale er rejst
eller Forundersøgelse indledet.

foregaar Forundersøgelse, eller er
Tiltale i en Politisag rejst, ved en anden
Underret end den, i hvis Kreds Sigtede bor
eller opholder sig, kan dog Retten, naar
Sigtede begærer det eller udebliver, be-
stemme, at han skal møde til afhørelse ved
undersøgelsesretten i den Kreds, hvor han
bor eller opholder sig.

Hvor Sigtedes Helbredstilstand aM
dette nodvcndigt, bliver Retten at sætte paa saadant Sted, som omsta'ndighederne
ndkrerve.

Retten bestemmer Indkaldelsesvarslet,
hvor Loven ikke indeholder Forskrift herom.

§ 151.

Forsaavidt Sigtede ikke under Mode for
Retten af denne har faaet Paalæg om yder-
ligere Mode til bestemt Tid og Sted, bliver
han at indkalde til Retsmode ved en efter
Reglerne i Kap. IX forkyndt skriftlig Til^
sigelfe, der, hvor ikke andet er bestemt, ud-
gaar fra den Ret, for hvilken Modet stal
finde Sted.

Foruden Sigtedes Navn og hvad der
i øvrigt hører til hans nojagtige Beteg-
nelse, Sted og Tid for Modet, det Varsel,
som skal gives, samt bemcrrkning om følgerne
af Udeblivelse uden oplyst Forfald, stal Til-
sigelsen, første Gang Sigtede indkaldes i en
Sag, angive, hvorpaa Sigtelsen gaar ud. I
Indkaldelse til Mode under Domsforhand-
ling (Stoevning) bliver Sagen at betegne ved
Henvisning til Anklageskriftet.

§ 152.

Sigtede, som moder eller fremstilles for
Retten til afhørclsc, adspørgcs først om Navn,
Alder, Stilling, samt Bopcel og andet, som
findes fornødent til Oplysning om hans
Identitet.

Efter dernerst at have gjort Sigtede bekendt
med den imod ham rettede Sigtelse, spørger
dømmeren ham, hvorvidt han erkender dens
Rigtighed. dømmeren skal fremdeles give


Kap. XV. Sigtedes Indkaldelse og AflMelfe. 59

ham Lejlighed til at forklare sig om de For-
hold, som Sigtelsen angaar, og til at udtale
sig om de ved Vidneforklaringer eller paa
anden Mande imod ham fremkomne Bevis-
ligheder.

§ 153.

Sigtede fremstilles i Retten fri for Baand.

Ingen Tvang maa anvendes imod en
Sigtet, der vægrer sig ved at svare i det
Hele eller paa enkelte spørgsmaal, eller som
hindrer afhørelfen ved forskilt Affindighed
eller paa lignende Maade. Kan saadant
Forhold medføre Sagens Forhaling eller
vanskeliggøre Forsvaret, bor dømmeren gøre ham opmcrrkfom dcrpaa: se endvidere § 312.

§ 154.

Under Afdorelsen skal dømmeren tiltale
Sigtede med Ro og værdighed. spørgs-
maalene til ham bor være bestemte, tydelige
og saaledes stillede, at det er ham klart, hvad
han bekræfter eller benægter ved sine Svar,
og intet spørgsmaal maa fremsattes saaledes,
at Noget, der er benægtet eller ikke vedgaaet,
forudsættes som tilstaaet.

kofter, urigtige Foregivender eller Trusler
maa ikke anvendes. Ej heller maa afhøringen
forlcengcs i det øjemed at fremskaffe en Til-
staaelse.

Det er ikke Sigtede tilladt at raadfore
sig med en Forsvarer angaaende den
umiddelbare Besvarelse af de ham gjorte
spørgsmaal.

Kapitel XVI. Anholdelse. § 155.

Naar en Mistænkt, som befinder sig paa
fri Fod, er udebleven efter behorig Indkal-
delse uden oplyst lovligt Forfald, kan Retten
beslutte hans Anholdelse. I Politisager kan
Anholdelse af denne Grund dog kun finde
Sted, naar det i Tilsigelsen eller under
Mode for Retten er betydet ham, at han
maa mode personlig og i Udeblivelsestilfælde
maa vente at blive anholdt.


60 Kap. XVI. Anholdelfe.
§ 156.

Uden foregaaende Indkaldelse kan Retten
beslutte en Mistænkts Anholdelse,

1) naar den Paagældende er en Person,
der strejfer om uden Midler til lovligt Under-
hold, eller som ikke har Bolig eller dog varigere
Opholdssted i Riget, eller er en Ubekendt, om
hvis Navn og Opholdssted ingen antagelige
Oplysninger haves eller kunne fremskaffes, og

2) forsaavidt Mistanken angaar et For-
hold, som det ifølge Lovens almindelige Regel
tilkommer Overanklageren at forfølge, eller
nogen af de i denne Lovs § 31 under F,
i, !i og l eller i Straffelovens § 180 eller
i Sslov af 1. April 1892 §§ 291, 1ste P.
og 298, 1ste Stk., nævnte Forbrydelser, naar
det, om end Betingelserne for Afsigelse af
Fængslingskendelse ikke fuldstændig maatte
være til Stede, efter Omstændighederne skønnes
fornødent at sikre den Paagerldendes fore-
lobige Tilstedcbtivelse eller Afsondring fra
Samkvem med andre.

§ 157.

Anholdelsesbeslutningen tilfores Rets-
bogen strax, eller saasnart ske kan, med en
saa nosagtig Betegnelse af den Paagældende som muligt samt Angivelse af Sigtelsens Gen-
stand, i det mindste i Almindelighed, og
Grunden til Anholdelsen. Udskrift stal paa
Forlangende meddeles den Anholdte inden 24
Timer.

Ved Paagribelsen eller saasnart det kan
ske, stal Beslutningen med tilhorende Begrun-
delse oplcrses eller forevises for den Anholdte.

§ 158.

Er der Grund til at frygte for, at
øjemedet vilde forspildes ved Ophold for
at fremskaffe Rettens forudgaaende Beslut-
uiug, kan Politiet uden saadan foretage
Anholdelse af de i § 156 Nr. 1 betegnede
Personer, naar de mistænkes for at have
begaaet en Forbrydelse, der er offentlig
forfølgning undergiven, og af andre Per-
foner, naar de trerffes under udførelfeu af
en Forbrydelse og ikke ville afstaa fra deres
forbryderiske Pirken, eller der er bestemte


Kap. XVI. Anholdelse. 61

Grunde til at mistænke dem for nogen af
de i § 156 Nr. 2 omtalte Forbrydelser.

Samme Beføjelse har enhver anden,
naar den Paagældende træffes i Udførelsen
af en Forbrydelse eller paa friske Spor.

Finder Opror eller den i Straffelovens
§ 103 ommcldte Forbrydelse Sted, eller udoves
den i Straffelovens § 87 ommcldte Forbrydelse
af en samlet Mcengde, eller er Drab eller betyde-
ligere Lcgemsbeskadigelse paafulgt i Slags-
maal, i hvilket flere have deltaget, og Omstæn-
dighederne ikke umiskendelig udpege den eller
de Skyldige, kan Politiet anholde enhver, der
træffes i den samlede Mcrngde eller indviklet i
Slagsmaalet, og som ikke straks formaar at rense
sig for Mistanken om strafbar Deltagelse.

§ 159.

Ved en Anholdelses Iværksættelse skal
der gaas srem med saa megen Skaansel mod
den Paagældende, som øjemedet tillader.

Genstande, som kunne benyttes til Vold
eller Undvigelse, kunne fratages den Paagrebne,
og personlig Ransagning kan sinde Sted, naar der er Grund til at formode, at han har
saadanne Genstande hos sig.

§ 160.

Ransagning af Hus for at cftersoge den,
som skal anholdes, kan foretages, naar der er
Grund til at antage, at han holder sig stiult
der, i Andenmands Hus dog kun under Beting-
elser, svarende til de i § 143 angivne, med-
mindre der efter Husets Bestemmelse tilstedes
Enhver Adgang til det.

Saadan Ransagning kan foretages af
Politiet uden Retskendelse:

1) naar en Person cfterfcettcs, der er
truffen i udførelsen af Forbrydelsen eller paa
friske Spor, eller som er undvegen efter at
være paagreben;

2) og ellers, naar der er Grund til at
antage, at Vjemedet vil forspildes, hvis Ken-
delse skal afventcs, og navnlig, at en blot Be-
vogtning af Huset saa længe vil voere util-
strerkkclig.

Udenfor disfc Tilfælde udkræves Rets-
kendelse, medmindre den Paagerldende udtryk-
kelig frafalder Krav hcrpaa. I øvrigt finde


62 Kap. XVI. Anholdelse.

Ved disse Ransagninger Reglerne i §§ 145—
148 Anvendelse.

§ 161.

Enhver, der anholdes, stal senest inden
24 Timer fra Paagribelsen at regne stilles
for Retten, medmindre han forinden loslades.
Klokkeslettet, da Fremstillingen fandt Sted,
stal anfores i Retsbogen. Kan han ikke
straks føres for Retten, sorger Politiet for
den fornødne midlertidige Bevogtning paa
den muligst lempelige Maade. Er Anhol-
delsen iværksat af en Privat, og den An-
holdte ikke straks kan sores for Retten, skal
Anholderen uopholdelig foranstalte den An-
holdte afleveret til Politiet, som afkrerver An-
holderen nojagtig Forklaring om det wrcfaldne
og paalægger ham, hvis det ikke straks los-
lader den Anholdte, at mode ved Fremstillingen
for Retten.

§ 162.

I Retsmodet skal den Anholdte hores
om Sigtclfcn. For det Tilfælde, at den
Anholdte fremstilles for en anden Ret end
den, som har taget Beslutning om Anhol-
delsen, maa der af denne være forget for.
at de fornødne Oplysninger staa til den
førstnævntes Raadighed, enten ved direkte
Tilsendelse eller ved Overlevering med for-
nodent Paalæg til den Politiembedsmand,
som fik det Hverv at iværksætte Anholdelsen,

§ 163.

Har Anholdelse fundet Sted for en
Handling, for hvilken fængsling er udelukket,
skal den Anholdte sættes paa fri Fod, naar
det i §§ 161 og 162 ommcldte Retsmode er
sluttet.

§ 164.

Har Auholdelse fundet Sted for en Hand-
ling, for hvilken fængsling ikke er udelukket, og
findes Anholdte ikke at kunne loslades straks,
kan Retten enten ved Kendelse beslutte, at han
stal famgslcs, eller, naar der paa Grund af
de foreliggende Oplysningers Utilstræktelighed
eller af anden Grund ikke findes Foje til straks
at afsige fængslingskendelse eller Retten ifølge


Kap. XVI. Anholdelse. 03

§ 168 mangler Vefojclsc hertil, beslutte, at
han foreløbig stal forblive under Anholdelse.
Det samme sinder Anvendelse, hvor den Paa-
gældende er mgdt uden foregaaende Anhol-
delse.

Beslutningen tilfvres Retsbogen under
Iagttagelse af Reglerne i § 157: med Hen-
syn til Bevogtningen iagttages Reglen i § 161.

§ 165.

Senest inden 3 Gange 24 Timer efter
Slutningen af det Retsmode, hvori den i
§ 161 omhandlede Fremstilling fandt Sted,
skal enten den under Anholdelse Forblcvne
loslades, eller Kendelse afsiges om Fængs-
ling eller anden endelig Forholdøregel.

I de nævute 3 Gange 24 Timer skal
der, saa vidt det i dette Tidsrum er muligt,
sogcs tilvejebragt enhver Oplysning af Be-
tydning for spørgsmaalet, om Sigtede
bor Fængsles. Der stal gives Sigtede Lej-
lighed til at angive de Oplysninger, som
han i sin Interesse onster tilvejebragte.

I Stedet for den i § 164 nævnte For-
holdøregel blive med tilfvarende Begrænsning
de i §§ 172 sf. nævnte Forholdøregler og
navnlig Losladelse mod Sikkerhed, indtil
endelig Bestemmelse træffes, at anvende under
de der angivne Betingelser og nccrmcre Bestemmelser.

Kapitel XVII. Famgsling. § 166.

Fængsling kan kun sinde Sted i Kraft
af en Retskendelse: en saadan kan sorst af-
siges, efter at den Paagældende er hsrt for
en Ret angaaende Sigtclfcns Genstand, med-
mindre det forhindres ved hans Ophold i Udlan-
det eller Sygdom eller lignende Omstændighed.

§ 167.

fængsling i Anledning af Mistanke for
en Forbrydelse, hvorfor Straffen skønnes at
ville blive hsjere end bøder eller simpelt
Fængsel, kan af Retten besluttes:


64 Kap. XVII. fængslilig.

1) naar den Mistænkte er en Person,
der strejfer om uden Midler til louligt Under^
hold, eller som ikke har Bolig eller dog vari-
gere Opholdssted i Riget, eller er en Ubekendt,
om hvis Navn og Opholdssted ingen antage-
ligeOftlysningerhaves eller kunne fremskaffes,

2) naar Mistanken angaar en Forbry-
delse, hvis forfølgning er henvist til Over-
anklageren eller nogen af de i denne Lovs § 31 under ^, ^, k og 1 eller i Straffelovens
§ 180 eller i Solov af 1. April 1892 §8
291, 1ste P. og 298, 1ste Stk. nævnte For-
brydelser, og der enten

u) paa Grund af Sagens bestaffenhed og
den Mistænktes Forhold er Foje til at
frygte for, at han vil unddrage sig An-
svaret ved at flygte eller skjule sig, eller
b) efter Sagens Omstændigheder er særlig
Grund til at antage, at hau vil be-
strcebe sig for at modvirke underføgelsen
ved at fjcerne Gerningens Spor eller paa-
virte Medfigtcde eller Vidner til at afgive
urigtig Forklaring eller paa anden lignende
Mande, eller

e) er særlige Grunde til at frygte for, at
han vil gentage eller fortsætte sin for-
bryderiske Virksomhed, eller
6) der foreligger Omstændigheder, fom give
færlig Grund til at befrygte, at Sigtede
vil udeblive fra Domsforhandling, hvor-
til han er indkaldt.

Forsaavidt Fængsling besluttes under
Efterforskning, fastsetter Retten i Forbin-
delse med Fængslingen en bestemt Tidsfrist,
— der dog efter Begæring fra Paatale-
myndigheden af Retten kan forlænges —
inden hvis Udlsb Forundersøgelse maa be-
gæres eller Tiltale rejses.

Fængsling kan endelig besluttes, naar
den anses nødvendig for at hindre en Perfon,
som sigtes for det i Straffelovens F 299 om-
meldte Forhold, i at bringe sin Truscl til udførelse.

§ 168.

Under Efterforskning kan fængsling
besluttes af en hviltensomhclst Under^
fsgelsesret, for hvillen Tiltalte er fremstillet.
Ellers tages Beslutning om Famgsliug af den


Kap. XVII, Foengslmg. 65

Ret, ved hvilken Forundersøgelse er ind-
ledet eller Tiltale rejst (jsr. § 254, 1ste
Stykke), eller for hvilken Sagen er ind-
anket. Naar Sigtede er anholdt, og det
antages, at han ikke saa betimeligt vil kunne
fremstilles for den nævnte Net, at Fængs-
lingskendelse der kan blive affagt inden Ud-
lobet af den Frist, i hvilken en Perfon kan
forblive under Anholdelfe, kan Fængslings-
kendelse afsiges af en hvilkensomhelft Under-
fogelfesret, for hvilken han fremstilles. Af
Kendelsen og det i den Anledning Retsbogen
tilforte tilstillcs der i faa Fald den Ret, ved
hvilken Sagen svcever, Udskrift.

§ 169.

Fængslingskendelsen stal, foruden Sig-
tedes Navn og den i øvrigt nojagtigst
mulige Betegnelse af ham, angive Sigtelfens
Genstand og de Grunde, hvorvaa Fængs-
lingen stottcs. Udskrift meddeles paa For-
langende den fængslcde inden 24 Timer.

Er Sigtede til Stede i Retten ved
Kendelsens Afsigelse, ovlceses den for ham.
Er han ikke til Stede, overgives en Udskrift
af Retsbogen Politiet til Iværksættclsc. Ved
denne sinde Reglerne i §§ 157, 159 og 160
tilsvarende Anvendelse.

§ 170.

Er Fængsltngskendelsen afsagt, uden at
den Fængslede har været hort angaaende Sig-
telsen, stal afhørclfc for Retten sinde Sted
inden 24 Timer efter Paagribelsen eller Ind-
bringelsen i Riget, eller efter at Hindringen
for hans Fremstilling er ophort, jfr. § 162.

Den fængslcde henfcettes faavidt muligt
i Varetcegtsfængslet vaa det Sted, hvor
Sagens første Behandling foregaar. Om
hans senere henbringelse til andet Varetcegts-
Fængsel tager vedkommende Rets Formand
Beslutning.

§ 171.

Den Fængslede er undergiven de Ind-
skrcenkninger, som ere nodvcndige til Sikring
llfFængslingens øjemed eller til Opretholdelse
af fængfelsordenen. særlig fastfcettes fol-


Kap. XVII. Fængslmg.

gende Regler med Hensyn til Sigtedes Ve-
handling:

1) Hvorvidt Andre end de ved Fængslet
Anfatte skulle have Adgang til Fangen, beror
paa Rettens Formand, jfr. dog med Hensyn
til Forsvarere §46. Tilladelse til, med de Ind-
skrcenkninger, som Fængselsordenen krerver,
og under saadant Opsyn, sam Rettens Formand
sinder fornødent, at modtage Besog af enlæge
eller Prcest efter eget Valg, af Slægtninge
eller af Personer, som staa i Forretningsforhold
til Fangen, eller med hvem han ønsker at
raadfore sig, bor kun nægtes, naar Omstcen-
dighederne give Grund til at frygte, at deraf
vil opstaa Skade for Undersogelfen.

2) Om det skal tillades Fangen at af-
sende og modtage Breve, beror paa Rettens
Formand, jfr. dog med Hensyn til Forsvarere
F 46. Tilladelse bor kun na?gte>?, naar Rettens
Formand, efter at have lcrst Brevet, finder
enten, at der kan være Grnnd til at befrygte,
at dets Afsendelse eller Udlevering vil være til
Skade for Ilndersøgelsen, eller at dets Af-
sendelse vilde indeholde et Retsbrud. Af-
fendes eller udleveres Brevet ikke, bor deruden
Ophold gives henholdsvis den fængslede eller
Afsenderen Underretning derom. Affcndelse
af lukkede Skrivelser til Ret eller Dvrighed
kan ikke nergtes Fangen.

3) Varetægtsfanger have Ret til at anskaffe
sig Boger, Blade, Ekrivematcrialicr o. lign.
samt i det Hele at sysselsætte sig, alt dog
med de Begrænsninger, som følge af Fængs-
lingens Djcmed og Fængselsordenen. Denne
Ret kan kun betages en Fange, naar han har
forskyldt det som discipliner Straf.

4) Det kan, udenfor Tilfælde af difciplinær
Straf, ikke formenes en Varetægtsfange ved egne
eller Andres Midler at forskaffe sig anden og
bedre Kost end den almindelige fængselskost,
forsaavidt saadant kan ske, ilden at fængsels-
ordenen derved førstyrres. Med samme be-
grænsning er Fangen berettiget til at benytte
andre Klæder end den almindelige Fangedragt.

5) Legemlig Revselse maa ikke anvendes
som discipliner Straf paa Varetægtsfanger.

6) Hverken Arrestforvareren eller andre
Personer maa benyttes til at udforske Fangen.


Kap. XVII. Fængsling. 67

nærmere Regler om fængselsordenen
fastsættes ved kongelig Anordning under Iagt-
tagelse af det i nærværende Paragraf fore-
skrevne.

Klager over utilbørlig Behandling i
Fængslet kuune forebringes for Retten i Over-
ensstemmelse med Reglerne i § 200. I hvert
Fangerum stal findes Opslag, indeholdende de
voescntligste Bestemmelser i fængsels-regle«
mentet og navnlig de i denne Paragraf givne
Regler.

§ 172.

Er Sigtede under 18 Aar, bliver
han, forsaavidt det efter Sigtelsens Genstand,
Sigtedes Personlighed og de forhaanden-
værende Forhold lader sig gore, efter Rettens
Beslutning, i Stedet for at Fængsles, at sætte
under Tilsyn af paalideligePersoner,forældre
eller Andre. Naar forerldre eller Andre frem-
sætte ønskc om, at en saadan Sigtet maa
betros til deres Tilsyn, kan Retten, om det
findes nødvendigt, knytte Indvilgelse heri til
den Betingelse, at Sikkerhed stilles af de Paa-
gældende overensstemmende med Reglerne i
§§ 173 og 174.

I andre Tilfælde kan, hvor faadant maa
anfes for tilstrerkkeligt til Formaalets Op-
naaelse, i Stedet for Fængsling efter Rettens
Beslutning anvendes Bevogtning i Hæmmet,
efter Omstændighederne efter Sikkerhedsstillelse
sor det hertil sandsynlig medgaaende Belob,
Tilhold om ikke uden dømmerens Tilladelse
at forlade et anvist Opholdssted eller en be-
stemt Kreds, Paalæg om til bestemte Tider
at fremstille sig for Politiet, Beslaglæggelse af
Pas eller andre Legitimationødokumentcr, eller
Sikkerhedsstillelse efter de nærmere Regler i
cfterfølgende Paragrafer.

§ 173.

Sikkerhedsstillelse kan ikke træde i Stedet
for Fængsling, naar den i F 167 Nr. 2 d
nævnte Fængslingsgrund er forhaanden.

I de i § 167 Nr. 1 og 2 a nævnte Til-
fælde stal Fritagelse for Fængsling tilstedes,
naar Formaalet maa antages tilstrækkelig be-
trygget ved, at Sikkerhed stilles for, at
Sigtede vil mode i Retten til enhver For-


«8 Kap. XVII. Fængsling.

handling i Sagen efter behsrig Indkaldelse
samt indfinde sig til dommens Fuldbyrdelse,
hvis den gaar ham imod. Det paahviler i
saa Fald Sigtede at opgive Bolig eller Ov-
holdssted i Kongeriget, hvor alle Forkyndelser
til ham kunne ske.

I det i § 167 sidste Stykke ommeldte Tilfælde tilstedes Fritagelse for Fængsling,
naar det findes tilstrækkeligt, at Sikkerhed
stilles for, at Sigtede vil undlade den
Virksomhed, som frygtes, indtil dommen, hvis
den gaar ham imod, kan fuldbyrdes.

§ 174.

Sikkerheden, hvis størrelse i det enkelte
Tilfælde fastsattes af Retten, stilles ved
Overlevering af rede Penge eller gode værdi-
papirer, der paa Forlangende, eller naar det
af dømmeren findes hensigtsmæssigt, blive
at opbevare i Nationalbanken eller ved-
kommende Amtstue, eller ved Selvskyldner-
kaution af en eller flere i Kongeriget bofatte vederheftige Mceud.

§ 175.

Den, af hvem Sikkerhed stilles, skal herom
underskrive en Erklæring, hvori den eller de
Forpligtelser, indtil hvis Opfyldelse Sikker-
heden hceftcr, og ved hvis Misligholdelse den
forbrydes, ere angivne.

Hvorvidt en stillet Sikkerhed bor være
forbrudt, afgøres ved Kendelse, efter at der
saa vidt muligt er givet de Vedkommende
Lejlighed til at udtale sig. Det forbrudte
Velob tilfælder Statskassen. Tog blive først
Sagens Omkostninger og den Forurettedes
Erstatningskrav deraf at dcrkke, forsaavidt
Dcekning derfor ikke kan faas paa anden Maadc.

Er Sikkerheden forbrudt som Fe»lge af
Sigtedes Undvigelse eller Udeblivelse fra Mode,
kan Retten, naar Sigtede inden en Maaned
efter den Dag, da han er undvegen eller skulde
være modt, frivillig fremstiller sig eller paa-
gribes, helt eller delsvis eftergive Sikker-
hedens Forbrydelse, dog at den hcrfter for
alle Udgifter, som ere bevirkede ved Undvigel-
sen eller Udeblivelsen.


Kap. XVII. fængsling. 69
§ 176.

Beslutning om fængsling eller Forholdøregel, der troeder i Stedet for fængsling, kan
af Retten til enhver Tid omgøres.

§ 177.

Ten anordnede fængsling bortfalder,
naar forfølgning frafaldes, eller Sigtede
frisindes. Erklæres i sidstnævnte Tilfælde Appel, inden Losladelfen er iværksat, bliver det
dog paa dertil fra Paatalemyndighedens Side
given Anledning ved Kendelse af Retten at
bestemme, om Losladelse skal finde Sted.

fængslingen ophcrves ved Rettens Be-
slutning, naar i løbet af Underføgelsen de
Grunde, hvorpaa den støttedes, bortfalde, og
Grunde til fængsling ved en ny Kendelse
ikke ere forhaanden.

Er fængslingen besluttet i Henhold til
§ 167 Nr. 2 !)., bliver den at ophcrvc, saa
snart Undersøgelsen i paagerldende Retning er
sikret, i hvilken Henseende det fornødne hur-
tigst muligt stal iværksættes, eller senest naar
den i fængslingskendelsen fastsatte, eventuelt
af Retten forlængede, Frist er udloven. Dog
kan Retten efter begæring af Paatale-
myndigheden bevilge en yderligere kort For-
længelse af Fristen, saafremt det godtgøres,
at det paa Grund af uforudsete og væsentlige Hindringer har været umuligt betimelig at
fremme Undersøgelsen.

I Sager, som paatales af Private eller
ere af mindre Betydning, bor fængslingen ophæves, naar Retten finder, at Sagen ikke
fremmes med tilborlig Hurtighed. Fremdeles
bor fængsling ophcrvcs, naar en Dom,
hvorved kun en kortere Tids fængselsstraf
er idømt, bliver paaanket, og fængslingcns
Forlængelse indtil Ankesagens Slutning
vilde staa i aabenbart Misforhold til den
Straf, som er eller kan ventes idømt.

I Henseende til Erstatning for uforskyldt
Varetægtsfængsel gerlde de derom i særlig Lov
givne Bestemmelser.

§ 178.

Forholdøregler, som af Retten ere an-
ordnede istedetfor fængsling, bortfalde eller
ophæves i de samme Tilfælde som fængsling.


70 Kap. XVII. Fmiqslmg.

Fremdeles ophorer en stillet Sikkerhed
at hcefte, naar Sigtede hensættes i fængsel,
eller naar en Sigtet under 18 Aar sættes under andet Tilsyn end den Persons, hvem
han niod Sikkerhed var betroet, samt naar
den i Overensstemmelse med § 173 paatagne
Forpligtelse er opfyldt, eller naar den, der er
gaaet i Borgen, opsiger sit Forlofte ved at
fremstille Sigtede for Retten eller under
saadanne Forhold og med saa langt Varsel,
at der er Lejlighed og god Tid til at fængsle
ham.

Indgaaet Forlofte ophorer ligeledes, naar
en afsagt Straffedom ikke fuldbyrdes, uagtet
der hertil har været rigelig Tid og Opfor-
dring.

§ 179.

Bestemmelse om Ophor afFængsling eller
om Anvendelse eller Ophor af Forholdøregler,
som træde i Stedet for fængsling, eller om
Forbrydelse af stillet Sikkerhed tages af den
Ret, hvem det efter ij i«ik vilde tilkomme
at afsige Fængslingskendelse.

Kapitel, XVIII. Beslag paa Sigtedes Formue og Forbud mod
Foreninger og Skrifter.
§ 180.

Naar der i en under Landøret horende
Sag er rejst Tiltale, men Sigtede har und-
draget sig Sagens videre forfølgning, kan
Retten Paa Overanklagerens begæriug, og
efter at Forsvareren er hort, ved Kendelse
bestemme, at der stal lægges Beslag paa den
Formue, som han maatte besidde eller erhverve
i Riget. Kendelsen forkyndes overensstemmende
med Reglerne i § K8.

Oplyses det senere, at det var Sigtede
umuligt at mode, kan Retten ophæve Beslag
læggelsen.

§ 181.

Retten drager Omsorg for, at der bestilles
en værge til at bestyre den beslaglagte For-
mue. At saadan Foranstaltning er truffen,


Kaft.XVIH. Beslag paa Sigtedes Formue etc. 71

bliver at tundgøre ved Tinglcesning og ved
Bekendtgørelse i Aviserne efter de om Umyn-
diggørelse gældende Regler.

værgen har at afgive Lsfte om ikke
at lade Sigtede tilflyde nogen Indtcegt af
Formuen. LEgtefælles og Borns Krav paa
Underhold af denne ophæves derimod ikke
ved Beslaglæggelsen, ligesom Sigtede heller
ikke er udelukket fra at raade over den beslag-
lagte Formue ved Testament.

§ 182.

Beslaglæggelsen ophæves:

1) naar Sigtede kommer til Stede,

2) naar Formuen paa Grund af Sig
tcdes Dod eller i følge de' i Fdgn. 11.
September 1839 foreskrevne Regler tilfælder
hans Arvinger,

3) naar forfølgning frafaldes, eller
Sagen ved Rettens kendelse afvises.

Den Ret, som har besluttet Beslaglæggel-
sen, tager Beslutning om Ophoret i de foran
nævnte Tilfælde. Furmueu med de nnder
beslaglæggelsen vundne Indtægter og efter
Fradrag af de hafte Udgifter udleveres derefter
til Sigtede eller henholdsvis Arvingerne.

§ 183.

Beslaglæggelse paa en Mistoenkts Gods
til Sikkerhed for Sagens Omkostninger og
Erstatningsansvar kan, hvor og i saadant
Omfang, fom Retten maatte finde det
fornødent, finde Sted i følge Rettens Ken-
delse efter begæring af Paatalemyndigheden
eller den ved Forbrydelsen Forurettede.

Beslaglæggelse medfører de famme Rets-
virkninger som Arrest paa Gods ifølge Loven
om den borgerlige Retspleje.

§ 184.

Retten drager Omsorg for Veslaglæg-
gelsens Iværksættclsc. Med Heltsyn til denne
samt de Forholdøregler, som blive at træffe
for at sikre Beslaglæggelsens Retsvirkninger,
gerlde de i Loven om den borgerlige Rets-
pleje givne Regler om Arrest paa Gods, dog
at særlig Sag til Stadfæstelse af Beslaglæg-
gelsen bortfalder.


72 Kap. X VIII. Beslag paa Sigtedes Formue etc.
§ 185.

Beslag læg gelsen bortfalder, naar For-
folgning frafaldes, eller Sigtede frifindes, og
den ophæves. naar den paa Grund af senere
fremsatte Indsigelser eller senere indtrufne
Omstændigheder findes ikke at have Hjemmel.
Beslutninger og Forholdøregler med Hensyn
til Beslaglæggelsens Ophor trcesies af den
Ret, for hvilken Sagen er eller var tingfcrstet.
Med Henfyn til Krav paa Erstatning for Be-
slaglæggelsen sinde Reglerne i Lov om den
borgerlige Retspleje om Arrest paa Gods
Anvendelse med de fornødne Lempelser.

§ 186.

Med Hensyn til foreløbigt Forbud mod
Foreninger i Henhold til Grl. af 28. Juli
1868 § 87 bliver det paa nævnte Sted i
Grundloven foreskrevne at iagttage.

Forbnd mod Udbredelse af Skrifter, som
efter Justitsministerens Befaling forfølges i
Henhold til Lov af 3. Januar 1851 §§ 14
og 15, besluttes og foraustaltes iværkfat
paa Overantlagerens Begæring af vedkom-
mende Underføgelfcsret. Sag i den Anled-
ning skal anlægges inden en Uge. Forbudet
bortfalder, naar forfølgning ikke ivoerkfcettes
inden den foreskrevne Frist, eller naar den
frafaldes. Den i Lov af 3. Januar 1851
§ 14 fastfatte Straf for dommens Overtrce-
delse goelder ogfaa for Overtrædelse af det
foreløbige Forbud.


Kap. XIX. Efterforskning. 73

Tredie Afsnit.

Nndersøgelse, forend Tiltale er

rejst, i Tager, som forfølges af Over-

anklageren eller Politiet.

Kapitel XIX. Efterforskning. § 187.

Det paahviler Politiembedsmændenc,
naar wvrigt Betingelserne derfor ere til
Stede, af egen Drift og med storst mulige
Hurtighed at efterforske alle strafbare Hand-
linger, som forfølgcs af det Offentlige, saa
snart der opstaar rimelig Formodning om,
at saadanne ere forovede.

§ 188.

Udenfor Kjøbenhavn forer Overanklage-
ren Overtilsyn med Politiets Efterforskning
af de Forbrydelser, hvis Paatale hører under
hans Virkekreds. Ligesom han som følge
heraf kan give Politiet almindelige For-
skrifter, faaledes kan han ogsaa i de enkelte
Tilfælde begære Oplysninger, stille Forlan-
gender og, naar færcgne Omstændigheder
maatte opfordre dertil, selv handle i Politi-
mesterens Sted. Det paahviler Politimesteren
at gøre Indberetning maanedlig til Over-
antlageren om alle foretagne Efterforsk-
ninger, endvidere naar tvivlsomme, eller
særdele2 vigtige Sorgsmaal opstaa under
Efterforskningen, samt i øvrigt naar det
fordres.

I Kjøbenhavn er Politidircktoren, der i
sin Efterførstningsvirkfomhed er Justits-
ministeren umiddelbart underordnet, pligtig

10


74 Kap. XIX. Efterforskning.

at efterkomme alle lodlige Begæringer af
Overanklageren, vedrorende Efterforskningen
af de under sidstnævntes Virkekreds horende
Forbrydelser, famt at meddele de herhen
horende Oplysninger, som denne begærer; i
særlige Tilfælde kan Overan klageren med
Justitsministerens Billigelse overtage Ledel-
sen af Efterforskningen, og det underordnede
Politi staar da i fornødent Omfang under
hans Befaling.

§ 189.

Anmeldelse fra Private om formentlig
begaacde Forbrydelser eller om Forhold, der
vcekke Mistanke herom, gorcs ordentligvis
til Politiet. Tog kunne de ogsaa modtages
af Overanklageren, fom da nfortovet tilstiller
Politimesteren samme.

Anmeldelsen kan være skriftlig eller
mundtlig: i sidste Fald stal Modtageren af
famme opscctte skriftlig Beretning om den.

Naar dertil findes Grund, kan Politi-
mesteren eller Overantlageren, forinden videre
Skridt foretages, ved begæring til Nuder-
søgelsesretten foranledige Anmelderen aftMt
for Retten (jfr. § 195).

§ 190.

Er Sagens Paatale afhcengig af Justits-
ministerens Befaling eller af en Opfordring
fra en særlig offentlig Myndighed (jfr. § 32),
skal Politimesteren bringe de ham tilkomne
Oplysninger henholdsvis til Overanklagerens
eller den særlige Myndigheds Kundskab,
men i øvrigt ikke foretage yderligere Efter-
forskninger, forend Vedkommendes Befaling
eller Opfordring foreligger.

Er en Lovovertrædelse, hvis offentlige
Forfotgning er betinget af en Privats Be-
gæring, kommen til Politimesterens Kund-
skab, men der er Grund til at antage, at
den er den paagerldende Private ubekendt,
kan han gøre Meddelelse til denne, men
foretager i øvrigt ingen Efterforskning, fsr-
cnd en udtrykkelig Begæring fra den Pri-
vate foreligger. Indeholder en af den Pri-
vate indgiven Anmeldelse om Forbrydelsen
ingen saadan Vcgæring, skal han foran-
lediges til at give den fornødne Erklæring.


Kap. XIX. Efterforskning. 75

Ovenstaaende Regler udelukke dog ikke,
at uopsættelige Efterforskningsskridt foretages,
førend Befalingen, Opfordringen eller Be-
gæringeu foreligger, saafremt gærningen
maa antages at være Vedkommende ube-
tendt, og Omstændighederne gøre det rime-
ligt, at Paatale vil blive begært (jfr. § 32).

§ 191.

Finder Politimesteren, at der mangler
Grund til at foretage videre Skridt i
Anledning af en indgiven Anmeldelse eller
en fremsat Begæring om forfølgning, skal
han paa Forlangende meddele en skriftlig
Erklæring om sin Vcegring, og om denne
er grundet paa, at den formentlige Lov-
overtrædelse ikke antages at være Genstand
for offentlig forfølgning, eller Paa Anmel-
delsens utilstrækkelige Grundlag.

Den, som har indgivet Anmeldelsen
eller fremsat begæringen, kan derefter hen-
vende sig til den overordnede Myndighed
med Andragende om. at det maa blive
paalagt Vedkommende at træde i Virksomhed.

§ 182.

Efterforskningen skal rettes paa at til-
vejebringe saadanne Oplysninger, som ere
tilstrertkclige til at bestemme, om forfølg-
ning stal indledes ved Retten ved Begæring
om Forundersøgelse eller ved Iværksættelse
as Tiltale.

Saa bor og i øvrigt alle Oplysninger
fremskaffes og Foranstaltninger træffes, som
skønnes nodvcndige eller tjenlige til at for-
berede Sagens Behanoling ved Retten.

Bcfrygtes et Bevis ellers at ville gaa
tabt, bor Bevisforelse foranstaltes.

§ 193.

Til Oftnaaelse af Efterforskningens
øjemed er Politimesteren berettiget til
under de Betingelser og med de nærmcre Bestemmelser, som herom i det foregaaende
ere fastsatte, at foretage Ransagninger og
Beslaglæggelser, fordre Oplysninger af offent-
lige Myndigheder, foretage Besigtigelse, lade
foretage Syn og Slon, anholde Mistænkte
m. v.


Kap. XIX. Efterforskning.

kræver Loven i Anledning af en saa-
ledes truffen Foranstaltning en efterfølgende
Henvendelse til Retten, paahviler det den
paagældende Embedsmand at sorge for, at
denne sinder Sted paa lovbefalet Maade.

Om de foretagne Eftcrforskningshand-
linger optages striftlige Beretninger.

§ 194.

skønner Politimesteren enten straks eller
i løbet af Efterforskningen, at der vil blive
spørgsmaal om at undlade Paatale i Med-
for af § 33, forelægger han de fremkomne
Oplysninger for Overanklageren og standser
alle ikke uopsættelige Eftcrforskningsstridt,
indtil overanklngerens Beslutning foreligger.

§ 195.

Finder Politimesteren (jfr. §§ 187 og
188), at der under Efterforskningen bør
træffes Foranstaltninger, fom kræve Med-
virkning af Retten (Kap. 11—17), kan han
rette fornøden begæring til denne.

underfogelfesrettcn er Pligtig at tage
begæringen til følge, niedmindre nogen af
de Hindringer er tilstede, som ere betegnede
nedenfor i § 203, eller denne Lovs Regler
i øvrigt ere til Hinder derfor. Angaar be-
gæringen Beslaglæggelse, Ransagning, An-
holdelse eller Fængsling, prøver Retten i
enhver Henseende, hvorvidt den er tilstrækkc-
ligt begrundet.

Rettens Virksomhed ophorer, naar den
begærte retshandliirg er tilendebragt; dog
kan Retten uden at afvente yderligere Be-
gæring, foretage Rettergangsskridt, som ikke
uden Ulempe kunne opsættes.

Ogsaa ellers, saasom hvor Anmeldelse
om en Forbrydelse sker umiddelbart til Retten, kan denne af egen Drift foretage Rets-
handlinger, som ikke taalc Opsættclfc. fornøden Meddelelse gives uden Ophold Politi
mesteren.

§ 198.

De under Efterforskningen forefaldende
Retsmoder ere ikke offentlige.


Kap. XIX. Efterforskning. ??

Med Hensyn til Undersøgelsesrettens
Virksomhed under Efterforskningen finde de
i §§ 207—10 givne Regler Anvendelse, for-
saavidt det ikke udelukkes ved Forholdets
Natur.

Udskrift af det Retsbogen Tilforte med-
deles Politimesteren og paa begæring Over-
anklageren.

§ 197.

Tages den Vcgæring eller Opfordring,
af hvilken en offentlig forfølgning er af-
hængig, tilbage, eller befales det af en Politi-
mesteren overordnet Myndighed, standses Efter-
forskningen, og Sagen henlæggcs med Paateg-
ning af Grunden. Hvis Meddelelsen til Politi-
mesteren om den Omstændighed, der foran-
lediger Sagens Henlæggelse, ikke er sket
gennem Overanklageren, gor Politimesteren
Indberetning om det passerede til denne,
forsaavidt Sagen hører under hans Virke-
kreds.

§ 198.

Findes Efterforskningens Ojcmed at være
opnaaet, tager vedkommende Embedsmand
Beslutning om Sagens Forfølgning ved
Retten i Overensstemmelse med de i det
følgende givne Regler eller om Efterforsk-
ningens Afslutning ved Sagens Henlæggelse.
Henlægges Sagen, vedtegnes Grunden.

Er Politimesteren paataleberettiget i
Henhold til § 31, tilkommer det ham at
tage de ovennævnte Beslutninger. hører Sagen under overanklagerens Virkekreds,
har Politimesteren at begære retslig For-
undersogelfe, naar han ifølge Efterforsk-
ningens Resultat finder Anledning dertil,
og gsr derom Indberetning til Overankla-
geren: ellers indfender han Sagen til Over-
antlageren, der tager fornyden Beslutning
om yderligere Efterforskning, begæring om
Forundersøgelse, Tiltale eller Sagens Hen-
læggelse.

§ 199.

Faar Politimesteren, efter at Forunder-
søgelse er begyndt, eller efter at Tiltale er
rejst i en under Overanklagerens Virkekreds
horende Sag, Knndskab om Omstændig-


78 Kap. XIX. Efterforskning.

heder, der opfordre til yderligere Efter-
forskning, og Forholdene ikke tilstede at ind-
hente henholdsvis Undersøgelsesrettens (jfr.
§ 210) eller Overanklagerens nærmere Be-
stemmelse, foretager han paa egen Haand de
Efterførstningshandlinger, han skønner for-
nodne, og gor derefter uopholdelig Indbe-
retning til Undersøgelsesretten eller overan-
klageren om det foretagne. Under en saa-
dan genoptagen Efterforskning kan Politi-
mesteren, om fornødent, overensstemmende
med § 19§ rette begæringer til en anden
undersøgelsesret om Foretagelse af enkclt-
staaende Retshandlinger tjfr. § 206, 3die St.).

§ 200.

Klage over formentligt Myndigheds Mis-
brug fra Politiets Side under Efterforsk-
ning kan fremsættes for underfogelfcs-
rettcn i den Kreds, hvor den paaklagede
Handling har fundet Sted, eller for deu
Ret, hvis Virksomhed paakaldes mod Klage-
ren, eller ved hvilken Sag om den Lovover-
trædelse, der var Genstand for Efterforsk-
ning, tingfcestes.

Undlader Politiet i de i denne Lovs tztz
133 og 145, jfr. 8 1'^, 5§ 161 og 170 om-
handlede Tilfælde at sorelægge Sagen for
Retten inden de foreskrevne Frister, skal Under-
retsdømmeren paa det Sted, hvor Beslag-
læggelsen, Ransagningen, Anholdelsen eller
Fængslingen er sket, naar det ved Klage
fra den Forurettede eller paa anden Maade
kommer til hans Kundskab, indkalde Politi-
mesteren til at afgive nærmere Forklaring
og kan efter Omstændighederne ophæve den
trufuc Foranstaltning. Undlader Politi-
mesteren at give Mode nden oplyst lovligt
Forfald, ophæves Foranstaltningen straks
ved Kendelse.

Paalæg af bøder i Henhold til i> 129
kan ophæves af Underretskredsens dømmer
eller af den Ret, ved hvilken Sag om den
Lovovertrædelse, der var Genstand sor Efter-
forskningen, tingscestcs.


Kap. XX. Forundersøgelse ved Retten. 79
Kapitel XX. Forundersøgelse ved Retten. § 201.

Forundersøgelse ved Retten finder ikke
Sted i Sager angaaende Lovovertrædelser,
som det efter F 31 tilkommer Politimesteren
at paatale, ej heller i Sager angaaende de
i Lov af 3. Januar 1851 § 14, jfr. § 15,
omhandlede Forbud. Finder Fængsling
Sted, kan dog Forundersøgelse begæres.

Forundersøgelse ved Retten foretages
kun efter Vegæring af Politimesteren eller
af Dverantlageren. hvor denne optræder i
Politimesterens Sted, og stal være rettet
mod en bestemt Person som Sigtet.

§ 202.

Begæring om Fornnderføgelse frem-
sættes skriftlig eller mundtlig til Retsbogen:
den stal betegne den eller de Personer, mod
hvem, og den eller de Handlinger, lned hen-
syn til hvilke undersøgelse begervc5, og stal
lcdsage^ af sageuo Aktnntkcv, dcrunder de
stristlige Beretninger, som ere optagne linder
Efterforskningen, samt, saaoidt gorligt, as
forhaandenocerende synlige Bevismidler.

Ved begæringcns Indgivelse til Retten
er Sagen tingfcrstet. De Begæringen led-
sagende Aktstykker fremlægges til Retsbogen,
saavidt og naar dømmeren sinder det
rigtigt.

Forundersøgelsen begrernses i Reglen
til de Sigtede og de Handlinger, som ere
betegnede i Vcgæringen. Fremkommer der
nnder Forundersøgelsen grundet Mistanke
mod andre Personer eller om andre For-
brydelser end dem, der ere nerbnte i Be-
gæringen, bor Retten give Paatalemyndig-
heden fornøden Meddelelse: dog kan Retten,
uden at afvente yderligere Begæring fore-
tage saadanne Skridt, som ikke nden Ulempe
knnne opsættes.

§ 203.

Finder Retten, at Sagen ikke er
indbragt for ret værncting, eller at den,


80 Kap. XX. Forundersøgelse ved Retten.

der paataler, ej er berettiget dertil, eller
at Forundersøgelse er udelukket ved Reglerne
i § 201, eller at Handlinger af den Art,
som Sigtelsen angaar, ikke ere Genstand
for Straf, eller at Strafskylden er foreeldet
eller forfølgnmg af andre lignende Grunde
utilstedelig, afsiger den Kendelse om, at
begæringen om Forundersøgelse ikke kan
tages til følge.

§ 204.

Forundersøgelsens øjemed er at tilveje-
bringe saadanne Oplysninger, som udfordrcs
for at afgøre, om, for hvilten Forbrydelse
og for hvilken Ret Tiltale stal rejses.
Tillige blive faadanne Beviser at fore, som
det maa anses for umuligt eller dog for-
bundet med særlig Ulempe at tilvejebringe
under domsforhandlingen. Udover disse
øjemed maa Forundersøgelsen ikke udstrerkkes.

§ 205.

Naar Begæring om Forundersøgelse er
tagen til følge, har dømmeren i Embeds
medfør, uden at yderligere Begæring ud-
fordres, med storst mulige Hurtighed at fore-
tage alle hensigtsmæssige Skridt til Op-
naaelse af Forundersøgelsens øjemed.

Parterne ere berettigede til at rette
Begæring til dømmeren om Foretagelse
af enkelte Undersøgelseshandlinger. Retten
bedømmer, hvorvidt den begærte Rets-
handling kan tjene til Fremme af under-
søgelsens Djcmed, og kan til den Ende,
inden Afgsrclfc træffes, forlange opgivet,
hvad derved tilsigtes oplyst: Afslag paa
begæringen sker ved Kendelfe.

Ogfaa hvor Forundersøgelsen er ind-
ledet efter Politimesterens Begoering, er
Overanklageren berettiget til at rette de
ovennævnte Begæringer til dømmeren.

§ 206.

Politiet er Pligtigt at efterkomme de
Paalæg, dømmeren giver i Forundersogel-
sens Interesse.

dømmeren er berettiget til at henvende
sig med begæring om Retshandlingers
Foretagelse i en anden Retskreds til Under-


Kap. XX. Forundersøgelse ved Retten. 81

søgelsesdømmeren i denne. Ledes Forunder-
søgelsen af et Medlem af Landøretten, er
dette fremdeles berettiget til at fordre
enkelte Retshandlinger foretagne af Under-
søgelsesdømmeren i Retskredsen.

I paatrcengende Tilfælde kan en Under-
søgelsesdømmer, for hvem Sagen ikke er ting-
fcestet, uden at afvente Begoering, foretage
enkelte Retshandlinger i Undersøgelsens
Interesse, som han anser for uopfcettelige.
Han har i saa Fald uopholdelig at under-
rette den dømmer, for hvem Sagen er ting-
fcestet, om det Foretagne.

§ 207.

Uden Hensyn til, om Retsmodet er
offeutligt eller ikke, have Parterne ordent-
ligvis Ret til at være tilstede i retsmodernc
under Forundersøgelsen. Samme Ret har
Overanklageren, selv om han ikke optræder
sum paatalende, og ligeledes Sigtedes For-
svarer, jfr. ^ 45.

Undtagelse fra foranstaaende Regel
finder Sted:

1) naar dømmeren finder Anledning
til at anvende den ham efter § 71, 1ste
Stykke tilkommende Befojelse mod nogen
af de nævnte Personer:

2) Sigtede kan midlertidig fjernes,
naar der er Grund til at antage, at en
uforbeholden Udtalelse af en Person, der
ashores, ellers ikke kan opnaas;

3) Sigtede og hans valgte Forsvarer
kan nudlertidig udelukkes fra Deltagelse, naar
der er Grund til at antage, at den Paa-
gerldende vil modvirke Undersøgelsen paa den
i § 167 Nr. 2 b. omtalte Maade; naar det
begærcs, afsiges Kendelse herom;

4) er der flere Sigtede, beror det paa
dømmerens Bestemmelse, om den ene Sigtede
maa paahore den andens Forklaringer.

Har Sigtede i Henhold til Reglerne
under Nr. 1—4 været udelukket, bliver det
Retsbogen tilforte at meddele ham, naar
Grunden til hans Udelukkelse er ophort og i
ethvert Fald inden Forundersøgelsens Slut-
ning, forsaavidt han ej har unddraget sig
forfølgnmg.

Fores Beviser under Forundersøgelsen

il


82 Kap. XX. Forundersøgelse ved Retten.

for at kunne benyttes ved Oplcesning under
Domsforhandlingen, skal Sigtede være per-
fonlig til Stede, medmindre Sagen ingen
Udslettelse taaler, eller Retten under Hen-
fyn til Bevisfsrclfcns Genstand eller de i
øvrigt foreliggende Omstændigheder finder
hans nærværelse ufornizden. Reglerne under
Nr. 1—3 finde dog ogfaa Anvendelse i det
heromhandlede tilfælde.

§ 208.

Til Retsmoder under Forundersøgelsen,
i hvilke Sigtede ikke fremstilles som anholdt
eller fængslet, og om hvilke han ikke har
faaet fornøden Meddelelse i et foregaaende Retsmode, skal han indkaldes ved lovlig
Tilsigelse s§ 151), medmindre øjemedet ikke
tilsteder det Ophold, som dette vilde med-
fore. Er han modt. kan Retshandlingen
altid fremmes.

Er Sigtede fængslet, kan han forlange
sig henbragt til Retsmodet, — i hvilken
Henseende der bor gives ham Lejlighed til
at ndtale sig —, medmindre det afholdes
udenfor underretskredfen og i saadan Af-
stand, at uforholdsmæssigt Besvær kan for-
udses at følge deraf.

Saavidt muligt gives der Paatale-
myndigheden og Forsvareren, hvor en faa-
dan er antagen eller beskikket, betimelig
Meddelelse om retsmoderne. Skulle Be-
viser fores til Brug under Domsforhand-
lingen, bor der saavidt muligt gives For-
svareren Lejlighed til forinden Retsmodet
at gøre sig bekendt med de fremlagte Doku-
menter.

Udenfor det Tilfælde, fom ommeldes
i sidste Stykke af § 207, hindres en Rets-
handlings Fremme ikke ved, at nogen, som
havde Ret til at overvære den, udebliver.

§ 209.

Paatalemyndigheden, Sigtede og hans
Forsvarer have under Iagttagelse af de
nærmere Bestemmelser, Retten maatte give,
Adgang til at gøre sig bekendt med Til-
forslcrne til Retsbogen og med de til dennc
fremlagte Aktstykker. Saadan Adgang saa-
velsom Udskrift fan dog ved kendelse nergtes


Kap. XX. Forundersøgelse ved Retten. 83

Sigtede saavelsom hans valgte Forsvarer,
naar der er Grund til at befrygte Mod-
virken af Undersøgelsen paa nogen af de i
§ 167 Nr. 2 d ommeldte Maader, dog at
den i ethvert Tilfælde maa tilstedes inden
Forundersøgelsens Slutning.

§ 210.

afhørelse af Sigtede saavelsom af
Vidner og Syns- og skønsmcrnd sker ved
dømmeren. Saavel Paatalemyndigheden
som, hvor Vidner eller Syns- eller skøns-
mænd afhøres, Sigtede, og, naar Beviser
fores til Brug under Domsforhandlingen,
Forsvareren kan begære yderligere spørgs-
maal stillede. dømmeren kan overlade til
den Paagerldende selv at stille disse.

Afslag paa Begoering om yderligere
spørgsmaal saavelsom afgørelse af Ind-
sigelser, der fremsattes af Vidner eller
Syn-)- eller skønsmcrnd, og af Tvistepunkter,
der i øvrigt opstaa under Forundersøgelsen.
ster ved Kendelse.

§ 211.

Frafaldes forfølgningen, eller finder
Retten, at Lovens betingelser for dens
Virkfomhed ikke ere tilstede, standses For-
undersøgelsen, og fornøden Underretning
meddeles Paatalemyndigheden og Sigtede.

Forundersøgelsen sluttes, naar Retten
finder, at Underføgelsen er fremmet saa
vidt, som øjemedet udkrerver, saa og naar
Paatalemyndigheden begærer det og op-
lyser, at Tiltale er rejst. Udskrift af
Sagen tilligemed dennes Aktstykker tilstilles
snarest muligt Paatalemyndigheden. Under-
retning om Slutningen meddeles Sigtede.

En slnttet Forundersøgelse kan genop-
tages efter begæring af Paatalemyndigheden
eller Sigtede. Indtil Tiltale er rejst, kan
Retten ogsaa af egen Drift genoptage For-
undersøgelsen for at trerffe Bestemmelse om
Ophor af Fængsling eller anden vedvarende
Foranstaltning.

§ 212.

'Iverantlagerens Beslutning om Frafald
af Fonolgning binder ikke den overordnede


84 Kap. XX. Forundersøgelse ved Retten.

Myndighed; dog maa Forfølgningens Fort-
sættelse efter den overordnede Myndigheds
Beslutning finde Sted inden Udlovet af to
Maaneder, medmindre Betingelserne for
Sagens Genoptagelse efter § 353 er
tilstede.

§ 213.

Fremkommer der under Forundersøgelsen
Oplysning om Omstændigheder, ifølge hvilke
Politimesteren sksnner, at der vil blive
spørgsmaal om at undlade Paatale i Med-
wr af § 33, og som maa antages at voere
overanklageren ubekendte, meddeler han ham
Underretning herom, ledsaget af fornøden
Udskrift af undersøgelsen. Indtil hans
Beslutning inden en af Retten fastfat
Frist indtrerffer, foretages der kun faadanne
underføgelseshandlinger, fom ikke taale Op-
hold.

§ 214.

Er Forunderføgelse under een Sag
iværksat mod flere Sigtede eller for flere
Forbrydelser, kan Retten, naar Under-
fvgelfen for enkelte, men ikke alle Sigtedes eller
Forbrydelsers Vedkoinmende findes fremmet
i det Omfang, fom øjemedet udkroever, for
saa vidt slutte Forunderføgelfcn.

Sluttes Forunderføgelfen for en eller
nogle af de Forbrydelser, for hvilke den
samme Person er sigtet, kan Undersøgelsen
af de andre Forbrydelser midlertidig hvile,
indtil Afgørelse for den eller de førstnævnte
Forbrydelsers Vedkommende har fundet Sted,
naar overanklageren forlanger det og
Sigtede ikke fordrer Fortsættelse.

§ 215.

Samtidig med at Tiltale rejses i en
Sag, i hvilken Forundersøgelse har fundet
Sted, stal Paatalemyndigheden tilstille Under-
søgelsesretten Meddelelse herom og om, ved
hvilken Ret Tiltale er rejst.

Er Sigtede Fængslet, bor Underføgelses-
rettcn ved Forundersøgelsens Slutning op-
give Paatalemyndigheden en vis Frist, ved
hvis Udlsb Fængslingen vil blive hævet,
saafremt ikke inden .den Tid enten Tiltale


Kap. XX. Forundersøgelse ved Retten. 85

rejses, eller Oplysninger meddeles, som
findes at burde begrunde en Forlængelse af
Fristen. Paa lignende Maade kan forholdes,
hvor spørgsmaal opstaar om Ophor af
andre vedvarende Foranstaltninger.


66 Kap. XXI. Forberedelse af Domsforhdl.

Fjerde Afsnit.

Tiltale og Domsforhandling ved
Landøret.

Kapitel XXI. Iværksættelse af Tiltale for Landøret. For-
beredelse af Domsforhandling.
§ 216.

Tiltale rejses ved et af overanklageren
udfærdiget og underskrevet Anklageskrift, som
stal indeholde:

1. Angivelse af den Domstol, ved hvilken
Sagen anlægges;

2. Tiltaltes Navn og hvad der ellers maatte
udkræves til hans nojagtige Betegnelse;

3. under Benyttelse af Forbrydelsens i Loven
hjemlede Navn eller under Fremhævelse
af dens i Loven beskrevne Kendemærker
og, om fornpdent, med Tilføjelse af
StraffortMjelses- eller Strafnedsættelses-
grunde, en kort Angivelse af det Forhold,
for hvilket Tiltale rejses, med saadan
Angivelse af Tid, Sted, Genstand, Ud-
fMlsesmaade og andre nærmcre Omstcen-
digheder, som udkræves til dets tilstrækkelige
og tydelige Betegnelse; det eller de Lovbud,
i Henhold til hvilke Paastand om Straf
agtes nedlagt, bor angives. Alternativ —
herunder principal og subsidicrr — An-
givelse er tilladt.

Hverken Angivelser af Beviser eller Ud-
viklinger af Retsspørgsmaal maa sindes i
Anklageskriftet.

I en Paategning paa Anklageskriftet
skal derhos angives det Ting (Samling og
Tingsted >, paa hvilke Domsforhandlingen ventcs


Kap. XXI. Forberedelse af Dmnsforhdl. 87

foretagen, og om denne skal foregaa for næv-
ninger eller ikke. Det bFr iagttages, at det
tidligste Ting vælges, som Omstændighederne
tillade.

§ 217.

Anklageskriftet indleveres paa Landørettens
Kontor; ved dets Indlevering er Sagen ting-
fcestet.

overanklageren foranstalter uden Ophold
en Genpart af Anklageskriftet forkyndt for Til-
talte. Ved Forkyndelsen afcrskes der ham Er-
klæring, om han har antaget eller begærer
beskikket en Forsvarer. Saasnart Forkyndelsen
er sket, stal Overanklageren, saafremt Bestikkelse
af Forsvarer er paabndt i Loven eller er begært
as Tiltalte eller af Overanklageren antages
at burde finde Sted, gøre fornøden Henstilling
herom til Retten.

Om Beskikkelsen af Forfvarer meddeles
Underretning til Overanklageren og Tiltalte.
Overanklageren meddeler Forsvareren Genpart
af Anklageskriftet.

§ 218.

Vil Overanklageren inden Domsforhand-
lingen enten udvide Tiltalen til andre strafbare
Forhold end de i Anklageskriftet nævnte eller
berigtige Angivelser i Anklageskriftet, maa
dette ske ved Indlevering og Forkyndelse af
yderligere eller nyt Anklageskrift.

Under Domsforhandlingen kan Udvidelse
af Tiltalen til andre strafbare Forhold ske
med Rettens Samtykke, naar Tiltalte indvilger
deri, saa og naar det Forhold, som der er
spørgsmaal om at inddrage, er begaaet under
selve Domsforhandlingen. Udvidelsen sker efter
Rettens Bestemmelse ved tilføjelse paa Anklage-
skriftet eller Tilførsel i Retsbogen; det samme
gerloer om Berigtigelser, som Overanklageren
under Domsforhandlingen foretager i Anklage-
skriftets Angivelser.

§ 219.

Samtidigt med Indleveringen af Anklage-
skriftet eller snarest muligt derefter stal Oucr-
anklageren paa Rettens Komor indlevere en


88 Kap. XXI. Forberedelse af Domsforhdl.

Udskrift af de i Sagen foretagne retslige
Undersøgelses- og Bevishandlinger, ledsaget af
Sagens pvrige Dokumenter og andre fynlige
Bevismidler, famt en Fortegnelse over de
Beviser, som agtes fremførte, med kort An-
givelse af, hvad dermed agtes godtgjort.
Vidner og Syns- eller SkMsmænd skulle be-
tegnes med Navn og hvad der i øvrigt maatte
udkrerves til deres nøjagtige Betegnelse, under
Opgivende af, om de agtes afhørte under
Domsforhandlingen eller ved en Undersøgelses-
ret, eller om allerede afgivne Forklaringer agtes
benyttede, ønskes noget Vidnes Modepligt ud-
videt (§ 101), eller pnskes Syns- eller skøns-
mcrnd udmeldte, fremsattes fornøden begæring
herom til Retten.

Det bør iagttages, at ikke flere Vidner
end fornødent indkaldes, hvorved særlig bliver
at tage Hensyn til, om Tiltalte for Retten har
afgivet en fuldstændig og troværdig Tilstaaelse.

§ 220.

En Genpart af Bevisfortegnelfen for-
anstaltes af Overanklageren uden Ophold
meddelt Forsvareren eller forkyndt for Til-
talte, saafremt han ikke har nogen Forfoarer.
Forsvareren meddeles der tillige en Udskrift
af de i Sagen foretagne Undersøgelses- og
Bevishandlinger. I svrigt gMs Sagens
Doknmcnter og andre synlige Bevismidler saa-
vidt muligt tilgængelige paa hensigtsmcessig
og betryggende Maade, og fornøden Underret-
ning herom meddeles.

§ 221.

Inden Udlsbet af en af Overanklageren
paa Anklageskriftet opgiven Frist, der paa Be-
gæring kan forlænges af Rettens Formand,
skal Forsvareren eller, hvor der ingen Forsvarer
er, Tiltalte, afgive saavel paa Rettens Kontor
som til Overanklageren en Fortegnelse over de
Beviser, der fra hans Side maatte ønskes
fremfsrte, med kort Angivelse af, hvad der-
med tilsigtes godtgjort, ønskes Vidner eller
Zyns- eller ZtMsmcrnd indkaldte, maa det
opgives, om de begæres indkaldte til Doms-
forhandlingen eller for en Undersøgelsesret.
Zamtidig indleveres paa Rettens Kontor de


Kap. XXI. Forberedelse af Domsfurhdl. 89

Dokumenter og andre synlige Bevismidler,
af hvilke der maatte agtes gjort Brug.

Vil Forfvareren eller Tiltalte fremsætte
Begæring om:

1. at der, forinden Sagen videre fremmes,
foretages Forundersøgelse — eller at den
Forundersøgelse, som har fundet Sted,
genoptages — til Fremskaffelse af nærmere
betegnede Oplysninger;

2. at noget Bevis, som er opfort i Over-
anklagerens Bevisfortegnelse, maa til-
vejebringes paa anden Maade end deri
anfstrt; eller

3. at Sagen maa blive foretagen paa andet
Ting end paa Anklageskriftet angivet, eller
maa blive behandlet for nævninger i
Tilscelde, hvor dette ikke er begært af
overanklageren, eller omvendt,

bor den fornpdne skriftige Begæring indgives
paa Rettens Kontor inden fornævnte Frists
Udlob; Genpart af Begæringen tilstilles samti-
digt Overanklageren.

Det samme gældcr, naar Forsvareren
eller Tiltalte overensstemmende med § 58
eller § 59 vil fremsætte begæring om Sagens
Overflytning til en anden Ret; gaar Begæ-
ringen ud paa en Afvigelse fra værnctings-
rcglcrne (§ 58), bliver den af Retten uden
Ophold at indsende til Højesteret, ledsaget af
overanklagerens og efter Omstændighederne
Rettens Erklæring.

Antager Forsvareren, at Sagen, saaledes
som den er anlagt, ikke kan fremmes, eller
at Overanklageren har overset nogen udenfor
Bevisspørgsmaalet liggende Omstændighed, paa
Grund af hvilken Tiltalte ikke kan foeldes,
bor han ufortøvet aFre Overanklageren op-
mcerksom derpaa.

§ 222.

Finder Overanklageren at maatte mod-
sætte sig en Begæring, som af Forsvareren
eller Tiltalte er fremsat i Henhold til fore-
gaaende Paragraf, skal han uden Ophold
forewgge Retten Sagen til Afgørelse. For-
inden denne trerffes, bFr der, saavidt der-
til er Anledning, gives Overanklageren
og Fursvareren eller Tiltalte Lejlighed til

12


90 Kap. XXI. Forberedelse af Domsforhdl.

at ytre sig mundtligt eller skriftligt. Til-
følgetagelse af en Begæring om Indkaldelse
af Vidner kan, hvor dertil er særlig Anled-
ning, betinges af, at Tiltalte stiller Sikkerhed
for de Omkostninger, som derved ville for-
voldes.

Naar nogen af Parterne begærer det, kan

Retten træffe Bestemmelse om, ved hvilken
Undersøgelsesret en Forundersøgelse, der er
begært i Henhold til § 221, eller enkelte Rets-
handlinger, der skulle sinde Sted under en
saadan Forundersøgelse eller til Optagelse af
Beviser til Brug nnder Domsforhandlingen,
blive at foretage, saavelsom, naar Retshand-
linger sknlle foregaa ved en Ret, som tidligere
har foretaget Forundersøgelse i Sagen, om
at samme vil være at beklæde af en anden
dømmer. Ligeledes kan Landøretten efter en
Parts begæring trerffc Bestemmelse om. hvor-
vidt Tiltalte, hvor denne er famgslet, vil være at henbringe til Retsmode, der skal finde Sted
i en anden underretskreds end den, hvor han
hensidder fængslet, om at Forsvarer vil ocere
at beskikke til at varetage hans Tarv under
Retsmode udenfor Landøret og lignende.

§ 223.

ønsker nogen af Parterne at gøre Brug
af andre Beviser end de i hans Bevisforteguelse opfMe, eller vil han frafalde FFrelfcn af noget
af disse, eller ønsker han noget Bevis optaget
paa anden Maade end deri opgivet, stal
skriftlig Meddelelse herom snarest muligt gsrcs
paa Rettens Kontor og til Modparten. Be-
stemmelserne i §§ 219 til 222 finde herved
tilsvarende Anvendelse.

§ 224.

Skal Forundersøgelse finde Sted, eller
skal AflMelse eller Edfcrstelse af Vidner
eller Syns- eller skønsmcrnd foregaa forinden
Domsforhandlingen, har Overanklageren at
rette forneden begæriug til vedkommende
Undersøgelsesret. Er der Fare for, at et
Bevis vilde spildes, hvis dets Optagelse skulde
bero, indtil Reglerne i ^ 219 til 223
ere iagttagne, retter overauklageren uden
yderligere forberedende Skridt, end Omstæn-


Kap. XXI. Forberedelse af Domsforhdl. VI

dighederne tillade, Begæring til Undersøgelses-
retten; dog stal i ethvert Fald Meddelelse herom
snarest muligt indleveres paa Landørettens
Kontor og Underretning tillige gives Forsva-
reren eller Tiltalte. Under samme Betingelse
og med samme Forpligtelse kan Forsvareren
eller Tiltalte rette begæring om Bevishand-
linger umiddelbart til Undersøgelsesretten, der
afaFr, om den her fastsatte Betingelse er til-
stede : for de Omkostninger, som bevisovtagel-
sen vil medftrc, maa i dette Tilfælde saadan
Sikkerhed stilles, som Undersøgelsesretten be-
stemmer.

Saadan Bevisoptagelse som foran om-
incldt foregaar efter Reglerne i Kap. XX.
De fornødne Udskrifter af det passerede til-
stilles snarest muligt Overanklageren.

§ 225.

Over de Sager, som skulle foretages paa et
Ting, forfatter Retsskriveren med Overanklage-
rens Bistand en Fortegnelse, i hvilken Sagerne —
nævningefager for sig og andre Straffesager for
sig — opfores i den Orden, i hvilken de formenes
at burde foretages, med Angivelse af den Tid,
paa hvilken hver Sag paaregnes at ville
kuuuc komme for. Denne Fortegnelse fore-
lægges betimeligt Rettens Formand til God-
kendelse. Naar Fortegnelsen, efter Omstæn-
dighederne med de Mndringer, som Formanden
maatte have bestemt, er godkendt af ham,
bekendtgør Retsskriveren ved Opslag paa
Tingstedet en overensstemmende hermed af-
fattet Retsliste. Senere Forandringer eller
Tillæg indfyres paa Retslisten, faasnart de
ere godkendte af Formanden.

§ 226.

Overanklageren foranstalter stævning
til en bestemt Dag forkyndt for Tiltalte med
mindst fire Dages Varsel. Genpart af stæv-
ningen tilstilles samtidigt Forsvareren.

Er Tiltalte fængslet eller anholdt, for-
anlediger Overanklageren, at han betimeligt
henbringes til Tingstedet.


92 Kap. XXI. Forberedelse af Tomsforhdl.
§ 227.

Vidner og Syns- eller SkMsmænd, som
skulle fremstilles under Domsforhandlingen,
foranstaltes af Overanklageren betimeligt
indkaldte. Er noget Vidne fængslet eller hen-
sat i Forvaring, foranlediger Overanklageren,
at den Paagerldende betimeligt henbringes til
Tingstedet.

§ 228.

Retten kan paa et hvilketsomhelst Tidspunkt
forinden Afholdelsen af det Ting, paa hvilket en
Sag er bestemt til at skulle foretages, i Embeds
medfør eller efter begæriug ved Kendelse be-
slutte dens Afvisning, naar den, efter at
der er givet Overanklageren Lejlighed til at
udtale sig, samt hvis der er spørgsmaal om
en afhjcelpclig Mangel, til at foretage det i
saa Henseende fornødne, finder:

1. at nogen Omstændighed er tilstede, som
maa medfprc, at Sagen under Domsfor-
handlingen afvises; eller

2. at overanklageren mangler Paataleret;
eller

3. at et Forhold som det i Anklageskriftet be-
skrevne ikke er strafbart, eller at Straf er
udelukket ved Forældelse eller af anden
lignende Grund.

Finder Retten, at en Sag, som er begært
foretagen uden nævninger, hører under nævningers Paakendelse, eller at en Sag, som er
begært behandlet for nævninger, er unddrage«
fra saadan Behandling, afsiger den, efter saa-
vidt fornødent at have givet vedkommende
Part Lejlighed til at udtale sig, herom
Kendelse.

§ 229.

Udsættelse af Domsforhandlingen kan
forinden dennes Begyndelse besluttes af retteu,
naar dette findes nødvendigt af Hensyn til
denne selv eller paa Grund af andre Omstcen-
digheder, faasom Tiltaltes Flugt, Hindringer
for Overauklagercu, Tiltalte eller Forsvareren,
for Vidner eller Syns- eller SlKisma'nd,
Foraudringer i Tiltalen eller Anmeldelse af
ny Beviser.

Om Udsættelsesgrunde, som iudtræde for
Domsforhandlingens Begyndelse, paahoiler


Kap. XXI. Forberedelse af Domsforhdl. 93

det enhver Vedkommende snarest muligt at
at underrette Retten. Naar Udslettelse sker,
bM det saavidt aFrkgt iagttages, at Under-
retning betimeligt meddeles Vidner og andre,
som maatte være indkaldte.

§ 230.

De i de foregaaende Paragrafer omhand-
lede Beslutninger af Retten med Undtagelse
af de i § 228 nævnte, kunne, saalænge Doms-
forhandling ikke er begyndt, saavelsom
naar denne er udsat, træffes af Rettens For-
mand. Det samme gælder om Beslutninger
om Sagers Adskillelse eller Forening, om Til-
taltes Anholdelse, Fængsling eller Løsladelse,
saa og om enhver anden Beslutning, der
sigter til at forberede Domsforhandlingen.
fornøden Underretning om de tagne Beslut-
ninger meddeles Parterne.

De Retsmøder, som afholdes inden Doms-
forhandlingen, ere ikke offentlige. Begæringer
til Retten, som ikke fremsættes mundtligt i et Rets-
nwdc, stiles skriftligt til Retten. Er Tiltalte
Fængslet, kunne hans Henvendelser til Retten —
derunder Meddelelse om Beviser, han finsker
ftemftrte (HH 221 og 223) — fremsættes til
Undersøgelsesrettens Retsbog eller for Famg/
selsbestyreren, som har at modtage samme til
en dertil indrettet Bog. Udskrift tilstilles uden
Ophold Landørettens Kontor og i de i §§ 221
og 223 omhandlede Tilfælde tillige over-
anklageren.

Kapitel XXII. Almindelige Bestemmelser om Domsforhand-
ling ved Landøret.
§ 231.

I Sagens Afgørelse kan ingen dømmer
eller nævning deltages som ikke har overværet
Forhandlingerne i deres Helhed. Naar en
dømmer eller nævning faar Forfald eller af
anden Grund maa fratrcedc, efter at Doms-
forhandling er begyndt, kan denne, naar Sagen


94 Kap. XXII. Tomsforhdl. ved Landøret.

frembydcr ringe Tvivl, fortsættes for henholdsvis
to dømmere eller elleve nævninger; Dom kan
dog i ftrstnævnte Tilfælde kun afsiges, naar
de to dømmere ere enige i Afgørelsen. Ved
Forhandlinger, som forudsættes at blive af
længere Varighed, kan Formanden bestemme,
at en eller flere dømmere som Suppleanter
skulle overvære Forhandlingerne for efter Tjc-
nestcalder at tage Zcrde i Retten i Stedet
for det eller de Medlemmer af denne, der
maatte faa Forfald.

§ 232.

Overanklageren famt den beskikkede For-
svarer skulle ocere tilstede under hele Doms-
forhandlingen, saalænge de have Adgang til
at faa Ordet under samme; dog er herved ikke
udelukket, at forskellige Perfoner ndfpre over-
anklagerens eller den beskikkede Forsvarers Hverv
i Sagen.

Udebliver Overanklageren enten ved Doms-
forhandlingens Begyndelse eller i LBet af
denne, udsættes Sagen. Det Samme gerldcr.
naar den beskikkede Forsvarer udebliver, eller
uaar den valgte Forsvarer ikke mFdcr i Til-
fælde, hvor dette vil aFre en Beskikkelse nød-
vendig, inedmindre Omsta'ndighederne maatte
aFre det muligt for Formauden at beskikke en
Forsvarer, som straks kan udføre Hvervet.

§ 233.

Tiltalte skal, saavidt Lovcu ikke hjemler
Undtagelse, personlig være til Stede nnder hele
Domsforhandlingen, saalænge han har Ad-
gang til at udtale sig; dog kan Rettens For-
mand, efter at hans afhørelse er sluttet,
tillade ham at fjcerne sig.

§ 234.

Udebliver tiltalte ved Begyndelsen eller
i løbet af Domsforhandlingen, og kan han
ikke straks bringes tilstede, udslettes Sagen.

I cfternævnte Tilfælde kan dog en
Domsforhandling fremmes i Tiltaltes Fra-
værelse, saafremt Retten ikke finder hans nær-
værelse nødvendig:

1. naar han er undvegen, efter at Anklage-
skriftet er ham forkyndt;


Kap. XXH. Tomsforhdl. ved Landøret. 95

2. naar han, efter at være mBt ved Sagens
Paaraab, har forladt Tingstedet uden
Rettens Tilladelse;

3. naar det skMnes,

a) at der ikke vil blive SpFrgsmaal om
højere Straf end Fængsel, og Tiltalte
derhos har samtykket i Sagens Fremme,
eller

d) at Forhandlingen utvivlsomt vil fFre
til hans Frifindelse.

§ 235.

Formanden kan beslutte, at Tiltalte skal
forlade Retssalen, medens et Vidne eller en
Medtiltalt afhøres, naar saaregne Grunde tale
for, at en uforbeholden Forklaring ellers ikke
kan opnaac-.

Er en Tiltalt i medfør af foranstaaende
Bestemmelse aftraadt, skal, naar han atter er
indladt i Retssalen, Forklaringen, forsaavidt
den angaar ham, gentages, eller i alt Fald
dens Indhold meddeles ham.

§ 236.

Naar Tiltalte fjcernes fra Retssalen i Hen-
hold til § 71, kan Forhandlingen fortsættes,
hvis Formanden ikke finder en Udsættelse nød-
vendig.

Tiltalte bør i saa Fald, saasnart og saa-
vidt hans Adfærd aFr det muligt, atter ind-
fyres i Retssalen og gøres bekendt med det
under hans Fraværelse forefaldne; saa VM
der og, forsaavidt det efter Forhandlingens
Standpunkt endnu er muligt, gives ham Ad-
gang til at fremkomme med, hvad han under
almindelige Forhold vilde have haft Lejlighed til.

§ 237.

Naar Domsforhandlingen er begyndt,
fortsættes den saavidt muligt uafbrudt, indtil
endelig Afggrelse har fnndet Sted.

Har Forhandlingen va:ret afbrndt, be-
stemmer Rettens Formand, om og i hvilket
Omfang det allerede foretagne skal gentages,
naar Sagen atter kommer for.


96 Kap. XXII. Dumsforhdl. ved Landøret.
§ 238.

Om Udsættelsesgrunde, som indtræde paa
en Tid, da Domsforhandlingen er udsat, paa-
hviler det enhver Vedkommende snarest muligt
at underrette Rettens Formand, for at Be-
stemmelse om Udsættelse om muligt kan tages
og Meddelelse til alle Vedkommende sinde Sted,
fgrend Sagen paany skulde have været for.

§ 239.

Domsforhandlingen er mundtlig; Skrift
anvendes kun i det Omfang, i hvilket Loven
særlig bestemmer det.

Ved de mundtlige Udtalelser benyttes frit
Foredrag; Oplcesning tilstedes kun, forsaavidl
Rettens Formand tillader det.

§ 240.

Rettens Formand leder Domsforhand-
lingen. Han bestemmer rerkkcfølgen af de
enkelte Dele af Forhandlingen, forsaavidt Loven
ikke indeholder Forskrifter derom. Ingen maa
tage Ordet udcu ifølge hans Tilladelse; han
kan fratage den Part Ordet, som ikke vil rette
sig efter hans Ledelse. Han drager Omsorg
for saavidt muligt at fjcerne Alt, hvad der til
Unytte trerkker Forhandlingen i Langdrag, og
slutter Forhandlingens enkelte Dele, naar han
anser det foreliggende Emne for tilstrækkeligt
behandlet.

Om Slutning af Bevisførelsen enten i
det Hele eller om et enkelt Punkt, ftrend alle
Beviserne ere fremforte, samt om Genoptagelse
af en sluttet Bevisførelse, tager Retten Beslut-
ning.

Omfatter Sageu flere Forbrydelser, kan
Formanden lade Forhandlingen og i nævninge-
sager nævningernes Paakendelse foregaa særskilt
for hver enkelt Forbrydelse.

§ 241.

Opstaar der SpFrgsmaal, om nogen Fejl
foreligger, der hindrer Sagens Fremme, eller
om Overauklageren har Paataleret, kan For-
handlingen begrernses til dette Punkt, indtil
spørgsmaalet har fundet sin Afgørelse.

Det samme gælder, naar SpFrgsmaal
rejses, om et saadant Forhold, som er beskrevet


Kap. XXII. Domsforhdl. ved Landøret. 9?

i Anklageskriftet, overhovedet er strafbart, eller
om Straf er udelukket ved foreeldelse eller af
anden lignende Grund. Ere Rettens dømmere
enige, kan Frifindelsesdom straks afsiges.

Fejl, der hindre Sagens Fremme, bK-,
hvor det kan ske, tilstedes afhjulpne, og den
Udslettelse gives, som i saa Henseende maatte
behøves. Skal Fejlen kun tages i Betragtning,
naar den aFres gældende fra Tiltaltes Side,
maa Indsigelse fremsættes, saasnart dertil er
blevet Lejlighed; i Almindelighed maa det ske,
fsr Anklageskriftet ovlceses, eller, i nævninge-
sager, ftrend Lodtrækning til Udtagelse as
nævninger begynder.

den Omstændighed, at Retten forinden
Domsforhandlingens Begyndelse har nergtet at
tage en begæring om Sagens Afvisning til
Mge t? 228), er ikke til Hinder for. at det
saaledes foreløbigt rejste spørgsmaal paany
bringes ftem under Domsforhandlingen.

§ 242.

Rettens Formand spørger Tiltalte, om
han erkender sig skyldig, og giver ham Lejlighed
til forklare sig angaaende Sigtelsen og de
Beviser, som fremføres imod ham. Enhver af
de andre dømmere, enhver af nævningerne,
overanklageren og Forsvareren kunne be-
gære yderligere SpMgsmaal, der sigte til at
tydeliggøre hans Forklaring, rettede til Til-
talte.

§ 243.

overanklageren afhører de af ham frem-
stillede Vidner. Naar han har sluttet sin As-
hørelse af et Vidne, kan Forsvareren eller, hvor
der ingen Forsvarer er, Tiltalte rette SpFrgs-
maal til det; overanklageren kan derefter
rette de Spjsrgsmaal til Vidnet, hvortil Mod-
afhøringen har givet Anledning. Vidner,
som fremstilles fra Forsvarets Side, afhsrcs hen-
holdsvis af Forsvareren eller af Tiltalte og kunne
derefter mudaftMcs af overanklageren og gen-
aftMcs af Forsvareren eller Tiltalte. Ret-
tens Formand kan tillade Fremsættelse af yder-
ligere spørgsmaal.

Retten kan, efter Begæring eller af egen
Drift, lade et Vidne, der er aftraadt, frem-

13


§§ Kap. XXII. Tomsforhdl. ved Landøret.

staa paauy til yderligere Afhsrelse; foran-
staaende Regler finde herved tilsvarende An-
uendelse.

Paa tilsvarende Maade forholdes med
afhørclfe af Syns- og skønsmænd.

§ 244.

Rettens Formand vaager over, at util-
borlige, navnlig forvirrende spørgsmaal ikke
stilles ved afhørelsen af Vidner og Syns-
eller SkMsmænd. Sker afhørelsen trods For-
mandens Advarsel paa utilborlig Maade eller
paa en Maade, som ikke er egnet til at bringe
Sandheden for Dagen, eller som gaar udenfor
Sagen, kan han unddrage den paagerldende
Part afhørelseu og selv overtage den. Skpn-
ner han, at afhørelsens Fortsættelse ikke kan
bidrage til Sagens Oplysning, kan han slutte
den.

Formanden er berettiget og forpligtet til,
naarsomhelst han i Sandhedens Interesse fin-
der Grund dertil, at rette spørgsmaal til den,
som afhørcs.

Har Tiltalte ingen Forsvarer, overtager
Formanden, saavidt fornødent, afhørelsen for
hans Vedkommende.

§ 245.

Vidner og Syns- eller skønsmomd, som
fremstilles efter Rettens Beslutning i Embeds
MedfM, (jvf. § 251, sidste Stykke) afhøres af
Formanden; dog er han befpjct til at overlade
Afhsrelsen til Parterne efter foranstaaende Regler.

Sker AflMelse ved Rettens Formand,
kunne Parterne andrage paa, at yderligere
spørgsmaal stilles; Formanden kan overlade
det til dem selv at stille saadanne enkelte
spørgsmaal.

§ 246.

Donuuerne og nævningerne ere berettigede
til at rette spørgsmaal til de fremstillede Vid-
ner, Syns- eller skønsmcrnd, efter at have
erholdt Ordet af Formanden.

§ 247.

De afhsrte Vidner og ^?yns- eller Sksns-
mceud ere pligtige at blive tilstede, indtil Rets-


Kap. XXII, Domsforhdl. ved Landøret 99

medet slnttes, eller Formanden tillader dem
at forlade Tingstedet. Hvorvidt de kunne eller
skulle blive tilstede i Retssalen, beror paa For-
mandens Bestemmelse.

Vidner samt Syns- eller Sksnsmomd
kunne andrage paa, at de selv eller et andet
Vidne eller Tiltalte yderligere aftMes om an-
givne Puukter i det øjemed at fuldstændig-
gøre eller berigtige forudgaaende Udsagn.

§ 248.

Dokumenter, der paastaas at have uceret
Genstand for eller at være frembragte ved For-
brydelsen eller at have været brugte eller be-
stemte til dens Udførelse, eller som yde umid-
delbar Oplysning om gærningen eller Til-
taltes Forhold til denne, blive at oplcefc, naar
Bevisforelsen kraver det.

Fremdeles knnne cftænævnte Dokumenter
under Domsforhandlingen benyttes som Bevis-
midler og blive da at oplcesc:

1) Tilforsler til Retsboger om Ransagninger,
Beslaglæggelser, Besigtigelser, og Tyns-
eller Zkonsforretninger, foretagne udeufor
Domsforhandlingen, saavelsom Erklæ-
ringer til Retten, afgivne af Zyns-
eller ZkMsma'nd; dog kan Retten, naar
den finder saadant hensigtsmæssigt, be-
stemme, at mundtlig AfhMng af Syns-
eller skønsmcrudeuc helt eller delvis skal
troede i Stedet for Oplcesning af disses
Forklaringer eller skriftlige Erklæringer;

2) Tilførsler til Retsboger om de af Tiltalte
under Afhsrelsen om Sigtelsen afgivne
Forklaringer, naar Tiltalte enten nu væg-
rer sig ved at svare eller den nu afgivne
Forklaring afviger fra den tidligere, eller
naar Tiltalte er udebleven (jfr. § 234);

3) Tilforsler til Retsbøger augaaende de af
Vidner, Syns- eller Skpnsmænd nnder
AftMelse afgivne Forklaringer, naar disfe
Personer eutcn ere de»de eller af anden
Gruud ikke kunne afhøres vaany, eller
deres Fremstilling for Retten ikke finder
Tted af de i § U)2, jfr. tz§ ^24 og 131,
angivne Grunde, eller naar den nu afgivne
Forklaring afviger fra den tidligere, eller


100 Kap. XXII. Tmussorhdl. ved Landøret.

naar et Vidne vægrer sig ved at afgive
Forklaring, og de foreskrevne Tvangsmidler
ikke antages at burde anvendes eller for-
gceves ere blevne anvendte;

4) TilMsler til Retsbsger af Forklaringer
saavelsom Erklæringer, afgivne af de i
D. L. 1—2—1 og 2 omhandlede Per-
soner samt af Personer, der have Eks-
territorialitetsret, forsaavidt de nævnte
Personer ikke give Mode i Retten;

5) Erklæringer og Vidnesbyrd, udstedte i
MedfK' af et offentligt Hverv, derunder
Udskrifter af Tiltalte tidligere overgaacde Straffedømme.

Udenfor de nævnte Tilfælde kunne Doku-
menter og Aktstykker, som indeholde Erklæringer
eller Vidnesbyrd, km benyttes som Bevismidler,
naar Retten uudtagelsesvis hertil giver Til-
ladelse. Udenretslige Bevidnelser angaaende Tiltaltes tidligere Vandel maa nnder ingen
Omstændigheder benyttes.

§ 249.

Ovlcesning af Tilfsrsler til Retsboger
angaaende Udsagn af Tiltalte, Vidner eller
Syns- eller Skpnsmænd paa Grund af de nu
afgivne Forklaringers Uoverensstemmelse med
de tidligere afgivne bFr kun sinde Sted, efter
at der paa forestreven Maade er givet de Paa-
gerldende Lejlighed til sammenhængende Ud-
talelser om Genstanden for afhørelsen, og de
yderligere SvFrgsmaal, hvortil denne Udtalelse
opfordrer, ere stillede.

Naar Oplcesning af de i 8 248 Nr. 2 og 3
ommcldte Aktstykker finder Sted, skal Grunden
meddeles af Rettens Formand og tilføres Rets-
bogen; saa b^r det og bemærkes, om Vidnets
eller Syns- og Skønsmandens Forklaring er
becdiget eller ikke, og i sidste Fald, af hvilken
Grund.

§ 250.

Oplcrsning af skriftlige Beviser sker ved
retsskriveren, medmindre Rettens Formand
tillader den Bevisforende selv at oplcesc dem,
eller et af Rettens Medlemmer foretager Oft-
lcesningen.


Kap. XXII. Domsforhdl. ved Landøret. 101
§ 251.

Bevis, som haves tilstede, kan ikke nægtes fort af den Grund, at det ikke er anmeldt
for Modparten saa betimeligt, at denne har
haft tilstrækkclig Forberedelse; men hvor dette
ikke er sket, og hvor Retten ikke i den Anled-
ning har udsat Førelsen af det paagældende Bevis til en senere Dag, kan Modparten,
efter at det er fort, forlange en passende Ud-
sættelse, medmindre Retten sinder, at det er
uden Betydning for Sagen, eller af anden
Grund finder, at en Udsættelse ikke vilde tjene
noget berettiget Formaal.

Udsættelse til Førelse af Bevis, som ikke
haves tilstede, bevilges af Retten, naar
den finder, at Omstændighederne gøre dette
ønskeligt for Sagens Oplysning.

Retten kan, naar den anser det for nød-
vcndigt til Sagens fuldstændige Oplysning,
beslutte, at Beviser skulle ftres, som ingen
af Parterne har begært fyrte eller fom den,
der har anmeldt samme, har erklæret at ville
frafalde, og kan i dette Djcmed udsætte Sagen;
de Foranstaltninger, som Beslutningen for-
anlediger, trerffes af Retten eller efter dens
Paalæg af Overanklageren.

§ 252.

Rettens Afgørelse af Tvistepunkter, som
opstaa under Bevisførelsen mellem Parterne,
samt af Indsigelser, der fremscntes af Vidner,
Syns- eller skønsmamd, sker, forsaauidt det
begærcs, ved Kendelse.

§ 253.

FjZrend Dom eller Kendelse afsiges under
Domsforhandlingen, bFr der være givet Par
terne Lejlighed til at udtale sig. Tiltalte har
stedse det sidste Ord.

§ 254.

Domsforhandlingen afsluttes ved Rettens
Dom i Sagen; dog betragtes Sagen som ting-
fcestet ved Retten, indtil dommens Fuldbyr°
delse kan begynde, eller indtil i Tilfælde af
Anke Sagens Aktstykker ere indsendte til
Rigsanklageren (jfr. § 3^7).


102 Kap. XXII, Domssorhdl. ved Landøret.

Den vedtagne Afgørelse ftres i Pennen
af Rettens Formand eller af den af de i Af-
gørelsen deltagende dømmere, hvem dette Hverv
af Formanden overdrages. Stemmetallet maa
ikke optages i Rettens afgørelser.

dømmens Afsigelse foregaar derved, at
den oplceses i et Retsmode. Er Tiltalte
Fængslet, bpr han bringes tilstede ved dommens Afsigelse.

Rettens afgørelser trcesies snarest muligt,
efter at den paagerldende Forhandling er til-
ende. Kan Afsigelsen ikke finde Sted samme
Dag, skulle dømme i nævningesager og Ken-
delser afsiges senest Dagen efter, dømme i
andre Sager senest inden 8 Dage.

Er Tiltalte domfældt. bliver Udskrift af dommen at forkynde ham, hvis han ikke var
tilstede ved Afsigelsen; i andre Tilfælde med-
deles der ham paa Begærmg Udskrift nden Ve^
taling. Af alle dømme tilstilles der Over
anklageren Udskrift.

Ved Afsigelsen eller Forkyndelsen af en
fældende Dom bliver det at betyde Dom-
sceldte, inden hvilken Frist og paa hvilken
Maade han kan fremsætte Meddelelse om Anke.

§ 255.

dømmen skal, sorsaavidt den ikke gaar ud
paa Sagens Afvisning, enten domfælde eller
frifinde.

Frifindelse finder Sted, naar Overan-
klageren ikke er paataleberettiget, naar For-
folgning frafaldes, naar Strafskylden er for-
ældet, samt naar Tiltalte ikke findes skyldig.

§ 256.

Ved Afgørelsen af, om noget er bevist eller
ikke, tages alene Hensyn til de Beviser, som
ere fremførte under Domsforhandlingen. Be-
dømmelsen as Bevisernes Vcegt er ikke bunden
ved Lovregler.

§ 257.

Retten kan ikke domfælde for noget For-
hold, der ikke omfattes af Tiltalen.

Derimod er Retten^ ikke udelukket fra at
yenfore det paatalte Forhold under en andcu
Strafbestemmelse end den, Oueranklageren har


Kap. XXII. Tomsforhdl. vod Landøret. 103

vaastaaet anvendt, eller fra at afvige fra Til-
talen med Hensyn til de med Forbrydelsen
forbundne Biomstændigheder (Tid, Sted o. desl.),
Alt under Betingelse af, at det med Sikkerhed
sksnnes, at Tiltalte, ogsaa under Forudsætning
af saadan Afvigelse fra Tiltalen, har haft
fyldestgørende Adgang til Forsvar. Finder
Retten, at dette ikke er Tilfældet, eller nærer
den Tvivl i saa Henseende, bfir den, forinden
dens afvigende bedømmelse læggcs til
Grund for Domfældelsen, give Parterne Lejlig-
ded til at udtale fig og efter Omstændig-
hederne tilstaa den til Varetagelse af For-
svaret fornødne Udsættelse.

Kapitel XXIII. Tlrrlige Bestemmelser om Domsforhandling
for nævninger.
§ 258.

Naar Retten er sat til Sagens Be-
handling, lader Rettens Formand Sagen
paaraabe og Tiltalte fore ind i Netsfalen,
samt saavidt fornødent Vidner og Syns-
og skønsmænd paaraabe, hvorhos han giver
de Paalæg og træffer de Foranstaltninger,
som maatte sindes fornødne for at sikre disfes
Ttlftedcblivelse og hindre indbyrdes Med-
delelse.

Derefter strides, forsaavidt der ikke op-
staar spørgsmaal om Udsættelse, Afvisning
eller desl., fom silldes forinden at burde af-
gøres, til Udtagelse af Nrcvninger, jfr. dog
§ 287.

§ 259.

I enhver nævningcsag skulle 12 næv-
ninger udtages til at deltage i afgørelfen.

>tan det forudfcs, at en Sags Forhand-
ling vil medtage et længere Tidsrnm, kan
Rettens Formand, sorend Lodtrækningen be-
gynder, beslutte, at endvidere 1 eller 2 nævninger ftulle udtages som Suppleanter. Saa-
fremt da nogen af nævuingerne maatte blive
forhindret! at overvære den hele Forhandling,
indtil nævningernes Erklæring er afgiven,


104 Kap. XXIII. Dmnsforhdl. f. Nceuumger.

indtræder en Supplealit i hans Sted efter
den rerkkefolgc, i hvilken Navnene ere ud-
trukne.

Suppleanterne overvære Forhandlingen,
men deltage ikke i nævningernes Raad-
slagninger og Afstemninger, saalænge de
ikke ere traadte i en nævnings Sted.

§ 260.

Foranstaltningerne til nævningernes 1ld>
tagelse begynde med, at de indkaldte næv-
ninger paaraabes. Indsigelse fra Parter-
nes Side om, at Genpart af Noevninge-
listen ikke er behorig meddelte, maa frem
sættes, forend Lodtrækningen begynder. For^
end denne stiller derhos Rettens Formand
spørgsmaal tit Overanklageren, den eller
de Tiltalte og disses Forsvarere, til dømmerne og nævningerne, om der med gensyn
til nogen af de indkaldte tilstedeværende nævninger maatte være dem nogen Omstcen-
dighed bekendt, som efter § 12 eller i medfør
af Reglerne i Lov om Domsmagtens Ord-
ning m. ni. Kap. III. udelukker fra at
voere nævning i den foreliggende Sag eller
i det Hele. De herefter oppaaende spørgs-
manl afgøres af Retten. Kendelse, hvorved en nævning udelukkes, kan ikke indbringes
for hovere Ret.

§ 261.

For at Lodtrerkning kan iværksættcs,
krerves Tilstedeværelse af mindst 20 eller, hvis
en eller to Suppleanter skulle udtages, hen-
holdsvis 21 eller 22 nævninger, som kunue
medtages ved Lodtrækningen.

Ere ikke mindst 20 nævninger, eller,
hvis Suppleanter skulle tiltræde, hcu-
holdsvis 21 eller 22 nævninger mødte,
eller synker nævningernes Tal ved Rettens
afgørelser under det ucrvute laveste Tal,
drager Retteus Forlnand Omsorg for, at
det til Lodtrerkuingen fornødne Antal af
nævninger bringes tilveje ved Tilkaldelse af Hicrlpenævninger i den Orden, i hvilken
disses Navne findes opforte paa hjælpelisten.

Skulde det tilstrækkelige Antal ikke
kunne flane? tilveje paa denne Maade, for-


Kap. XXIII. Domsforhdl. f. Noevmnger. 105

anstalter Rettens Formand Tallet udfyldt
ved Lodtroekning, saaledes som i Lov om
Domsmagtens Ordning m. m. § 72 bestemt.

§ 262.

Lodtrækningen foregaar paa den Maadc,
at Sedler, hvorpaa nævningernes fulde
)cavne ere skrevne, og som oplcrses, nedlægges
i en Urne, af hvilken Sedler derefter enkelt-
vis udtages og oploeses.

Indsigelse, der gaar ud paa, at Lod-
trækning er foretagen, uden at det ovenfor
foreskrevne Antal Noevninger var til Stede,
stal fremsoettes for Lodtrækningens Slutning.

§ 263.

Saafnart et Navn er trukket af Urnen
og oploest, har fyrst Overanklageren, indtil
Ordet er givet Tiltalte, og derefter Tiltalte,
indtil et nyt Navn er udtrnkket, eller, med
.vxm'yn til det sidst udtrukne Navu, indtil
Lodtrækningen er ertlæret for endt, Ret til
udeu Angivelse af Grund at forkaste den
ndtrukne Nawning. En afgiven Erklæring
kan tilbagetages, naar det sker indenfor de
angivne Tidsgrernfcr. Afgives ingen Er-
kloering, gerlder nævningen for antagen.

§ 264.

I det Hele kan der i Henhold til § 263
forkastes 4 Noevninger fra hver Side.

Er der i samme Sag flere Tiltalte, ere
disse lige nær berettigede til at udove den
en enkelt Tiltalt hjemlede Forkastelsesret,

Kunne de ikke enes om Udovelsen af
denne Ret, fordeles de dem indrammede
Forkastelser ligelig imellem dem. Med Hen-
syn til de Forkastelser, som ikke kunne for-
deles faaledes, afgøres det ved Lodtroekning,
hvem af de Tiltalte de skulle tilkomme.
Ligeledes bestemmes ved Lodtroekning, i
hvilken rækkcfølge de skulle erkloere sig om
Forkastelse. En herefter af en af de Til-
talte crklocret Forkastelse gerlder ogsaa for
de andre.

§ 265.

Indsigelser, der gaa ud paa, at Reg-
lerne i §§ 263 og 264 ere tilsidesatte, skulle
fremsa-ttes for Anklageskriftets Oplcesning.

14


106 Kaft. XXIII. Domsforhdl. f. nævninger.
§ 266.

Naar 12 eller, hvis Suppleanter skulle
tiltræde, henholdsvis 13 eller 14 »forkastede
nævninger ere udtrukne, ophorer Lodtrerk-
ningen. De 12 først Udtrukne ere nævnin-
gerne i Sagen: den eller de, hvis Navne
senere inaatte udtræktcs, ere Suppleanter.

§ 267.

Naar slere Sager foretages paa een
Dag, kunne, saafremt saavel Overanklageren
som den eller de Tiltalte samtykke heri, de
nævninger, der have gjort Tjeneste i en
Sag, uden ny Udtagelse udføre Hvervet i
den nærmest paafølgende Sag.

Mangle Betingelserne for Anvendelsen
af foraustaaende Negel. og der som følge
heraf' paany stal udtages Na-vninger for en
senere til Forhandling paa samme Tag
ansat Sag, kan efter Formandens Bestem-
melse Lodtrækning for den senere Sag
foretages, forend Forhandlingen i den tid-
ligere Sag begynder.

§ 268.

nævningerne indtage dcrcs sæde i den
ved Lodtrerkningen bestemte Orden.

§ 269.

Naar nævningernc have indtaget deres
sæde og de i i> 152, første Stykke, om-
meldte spørgsmaal ere rettede til Tiltalte,
oplcrses Anklageskriftet, og Tiltalte spørges,
om han erkender sig skyldig i det der
omhandlede Forhold. Erkender Tiltalte sig
skyldig, kan, naar han heri samtykkcr, efter
Rettens Bestemmelse nævningernes Med-
virkning bortfalde.

§ 270.

Trerffes ikke saadan Bestemmelse som
ommeldt i Slutningen af § 269, paaminder
Formanden nævningerne om, at de, indtil
deres endelige Kendelse er afgiven, ikke an-
gaaende Sagen maa have Samtale eller
Forbindelse med nogen anden end Retten
gennem dennes Formand, og tager dem
dervaa i Ed, idet han foreholder dem. at de


Kap. XXIII. Domsforhdl. f. nævninger. 107

skulle love og fværge, opmcerkfomt at ville
følge Forhandlingen i Retten og samvittig-
hedsfuldt besvare de spørgsmaal, som
ville blive dem forelagte, faaledes som de
finde ret og sandt at være efter Loven og
Sagens Bevisligheder.

Herpaa svare nævningerne hver for sig,
staaende og med oprakte Fingre efter Lovens
Forskrift om Eds Aflæggelfe:

„Det lover og fværger jeg, saa sandt
yjcelpe mig Gud og hans hellige Ord."

Den Adgang, som Lovgivningen hjemler
Medlemmer as visse Trossamfund til at
aflægge Ed paa anden Maade end den fced-
vaniigc, skal ogfaa her komme til Anvendelse:
ligeledes sinder Reglen i § 110 om Afgivelse af en Fursikring, der træder i Eds Sted, her
tilsvarende Anvendelse.

Indsigelser, der gaa ud paa, at næv-
ningerne ikke ere blevnc lovlig edfceftedc,
skulle fremsættes for Tiltaltes afhørelse begynder (§ 272).

§ 271.

nævningerue vælge umiddelbart efter
Edfcrstelsen nnder Ledelse af den nævning,
hvis Navn først blev udtrukket, en Ordforer.
Valget sker ved Stemmeflerhed: i Tilfælde
af Stemmelighed foretrerttes den celdste.

§ 272.

Naar Llcevningerne have valgt deres
Ordforer eller, i det i Slutningen af § 269
omhandlede Tilfælde, naar de ere aftraadte,
giver Formanden Tiltalte Lejlighed, overens-
stemmende med Bestemmelsen i § 242, til
at forklare sig om de Forhold, som Til-
talen angaar. Derpaa følger den øvrige
Bevisforelse.

Afgiver Tiltalte under afhørelfen en
fuldstændig Tilstaaelse, afgør Retten, om
og i hvilten Udftrertning yderligere bevi^
forelse skal finde Sted.

§ 273.

Bevi^wrelsen foregaar først fra O ver-
anklagerens og derefter fra Forsvarets Side:
Beviser. lM§ Forelse Retten af egen Drift
lieslutter, fremforet paa det Tidspunkt, For-


108 Kap. XXIII. Domsforhdl. f. nævnmger.

manden bestemmer. Forend en Parts Be-
viser fremfores, kan den Bevisforende i
Korthed angive, hvad det er for Beviser,
han vil fore, og hvad han dermed vil
godtgore.

Efter ethvert enkelt Vidnes afhørelse,
faavelsom efter Fremførelsen af ethvert andet
Bevis, har Tiltalte Adgang til, hvis han
vnster det, at forklare sig, saavidt Beviset
dertil giver Anledning.

§ 274.

Efter at Bevisforelsen er sluttet, faar sorst
Overanklageren, derncest Forsvareren ug,
saafremt Tiltalte begærer det, denne Ordet
for at udtale sig om Bevisforelfens Resul-
tat samt om Retsspørgsmaalenc i Sagen,
dog saavidt muligt uden at omhandle saa-
danne Punkter, som ikke skulle forelæggcs
nævningerne til afgørelse.

§ 275.

Efter at Parterne have haft ^rdet,
skal Overanklageren overlevere Retten og
Forsvareren Ildkast til de spørgsmaal, som
skulle forelægges Nawningernc, hvorefter der
gives Forsvareren og Tiltalte Lejlighed til
at yttre sig og fremsætte Forslag til Mn-
dringer i eller Tillæg til spørgsmaalcne.
spørgsmaalene fastsattes derefter af Retten
og meddeles Parterne; hvor dette kroeves
af Reglerne i § 257, 2det Stykke, gives
der disse fornyet Lejlighed til at ytre sig.

§ 276.

Ved spørgsmaalenc til nævningerne
skal det forelægges dem til afgørelse, om
Tiltalte er skyldig i det Forhold, som Tiltalen
angaar: Tiltalens Angivelser kunne fraviges
indenfor de grænser, som ere betegnede i § 257. Som følge heraf hører det linder
nævningernes afgørelse, om nogen Gruud,
fom udelukker Straf, eller om saadanne i
Straffeloven bestemt betegnede Omstændig-
heder, der hjemle Nedsættelse eller Forhøjelse af Straffen udenfor den almindelige Straffe-
ramme, ere tilstede.


Kap. XXIII. Dumsfurhdl. f. nævnmger. 109

Nndtague fra nævningernes afgørelse
ere Spvrgsmaal om

») Strafskyldens foreeldelse,
d) de i Straffelovens §§ 7 og 58 om-
meldte Omstændigheder,
c) Straffens Forhøjelse paa Grund af
Gentagelse.

Forsaavidt det imidlertid ved Anvendel-
sen as Reglerne om Strafstyldens foreeldelse
og Strafforhøjelse paa Grund af Gentagelse
dømmer an paa det Tidspunkt, da den paa-
talte Handling blev begaaet, afgøres dette
spørgsmaal af nævningerne efter den al-
mindelige Regel.

Om Overantlageren er paatalebcrettiget,
er ikke Genstand for nævningernes afgørelse.

§ 277.

3et tilkonnner ikke Iccevningerue at af-
gøre Noget om Tilstedeværelsen af Omstæn-
digheder, der kunne komme i Betragtning ved
Straffens admaaling indenfor Lovens Straffe-
ramme, og som følge heraf heller ikke i de
Tilfælde, hvor Loven paa Grund af skær-
pende eller formildende Omstændigheder, men
uden nærmere Betegnelse af disse eller blot
med Angivelse af vejledende Exempler, har
udvidet Grernfernc for Straffens Valg, at
afgøre, om saadanne Omstændigheder fore-
ligge.

§ 278.

Ethvert spørgsmaal til nævningerne
skal stilles saaledes, at det kan besvares med
„ja" eller „nej".

Ethvert enkelt spørgsmaal maa alene
angaa een Tiltalt og, saavidt muligt, kun
eet forbrydersk Forhold.

§ 279.

Naar undtages saadanne Tillægsfporgs-
maal, som omhandles i M 280 og 281,
skal ethvert spørgsmaal begynde med Ordene
„Er Tiltalte (Tiltalte N. A.) skyldig?" I
spørgsmaalet skal Forbrydelsens Art be-
tegnes enten ved dens i Loven hjem-
lede Navn eller ved en Henvisning
til den paagældende Strafbestemmelse,
og i sidstnævnte Tilfælde stulle tillige


1§§ Kap. XXIII. Domsfurhdl. f. nævnwger.

Forbrydelsens i Loven beskrevne Kendemccrter
optages i spørgsmaalet: gærningen skal
beskrives bed saadan Angivelse af Tid og
Sted, Genstand, udførelsesmaade og andre
nærmcre Omstændigheder, som maatte udkrce-
ves til dens tilstrækkelige Betegnelse.

§ 280.

Naar der under Forhandlingen er fremkommet bestemte Bevisdata til støtte for,
at der foreligger en Omstændighed, som vil
udelukke Straf, eller som der efter Rettens
skøn mulig kan blive tillagt en saadan Virk-
ning, kan der stilles et særskilt spørgsmaal
om Tilstedeværelsen af samme som Tillæg
til Hovcdspørgsmaalet, for at fremkalde en
udtrykkelig Udtalelse af nævningerne herom.

I den Maade, hvorpaa Hovedspørgc'-
maalet bliver at fremsatte, sker der i saa-
oanne Tilfælde ingen Forandring.

§ 281.

Skal der fporges om Tilstedcværelfen ai
^lnstændigheder, der ifølge Loven hjemle
Forhøjelse eller Nedsættclsc af Straffen, kan
dette ske i Form af særskilte Tilla'gsspørgs-
maal, der kun blive at besvare, saafremt det
Hovcdspørg5maal, hvortil de slutte sig, be-
svares bekræftende. Er der under Bevis-
forelsen fremkonnnct noget Datum til støtte
for. at en Strafnedsættelsesgrund foreligger,
kan Tilloegsfporgsmaal herom ikke nægtec-
stillet, naar dette er begært af Forsvareren
eller Tiltalte.

§ 282.

Angaa flere Hovedspørgsmaal smed
tilhorende Tillægsspørgsmaal) det samme
Forholds Henforelse under forskellige Straf-
bestemmelser med forskellig Strafferamme,
stilk'§ det spørgsmaal først, hvis Bekrerf-
telse medfører den strcengeste Strafferamnle.

§ 283.

^iaar et spørgsmaal tun skal befvares
under Forudsa-tning af eu bestemt Besvarelse
af et forudgaaende spørgsmaal, bor dette
udtrykkelig bemcrrkes i den skriftlige Ud
fardigelfe.


Kap.XXIII. Tmnsforhdl. f.Ncwmnger. IN

Ligeledes anfores ved hvert Sftorgs-
maal, at der udkrerves otte Stemmer til
det Svar — „ja" eller „nej" — som er
ngnnftigst for Tiltalte.

§ 284.

Efter at spørgsmaalene ere fastsatte,
gennemgaar Formanden i Korthed Sagen og
dens Bevisligheder og forklarer saavidt for-
nodent spørgsmaalene og de Retssætninger,
der skulle lægges til Gruud for deres Besva-
relse. Naar Forinanden finder dette sor-
nodent. overgives Afskrifter af spørgsmaa-
lene til nævningerne, forinden han begynder
sit Foredrag.

Enhver af Parterne kan. efter at For-
manden har sluttet sit Foredrag, og forinden
Na-vningernc trerkke sig tilbage til Raad-
slagning, wrlangc. at særligt paapegede Dele
af Formandens Udvikling af Netssætninger
gengives i Retsbogen.

§ 285.

Naar Formanden har endt sit Fore-
drag, oplcrses spørgsmaalene og overgives
i en af Formanden underskreven Ildsærdigelse
til nævningernes Ordforer.

Formanden kan efter sit Ston medgive
^tcevningerne Afbildninger, Tegninger eller
Kort, som maatte være fremlagte under
Tagen, Ting, der paastaas at være tagne eller
frembragte ved Forbrydelsen eller at have
været brugte eller bestemte til dens udførelse, eller som i øvrigt yde umiddelbar
Oplysning om Gerningen eller Tiltaltes
Forhold til denne.

Formanden henleder nævningernes. Op-
mærksomhed paa de i tztz 28i>—289 inde-
holdte Bestemmelser om, hvad de ved deres
Naadslagning have at iagttage, og forklarer
disse nærmere, sorsaavidt han finder det
wrnodent: derefter opfordrer han Nawning-
ernc til at begive sig til det for dem
bestemte Varelse.

§ 286.

Indtil nævningernes Erkla-ring er ved-
tagen, maa intet Samkvem finde Sted mellem
dem og andre Personer, ej heller maa nogen


112 Kap. XXIII Tomsforhdl. f. nævninger.

nævning forlade Raadslagmngsværelset eller
nogen Anden betræde dette uden Tilladelse af
Rettens Formand. Rettens Formand træffer
fornøden Foranstaltning til Iagttagelse hcraf.

Overtrædes foranstaaende Bestemmelser
af en nævning eller Andre, kan Retten
idømme den eller de Skyldige bøder indtil
1000 Kr.

Den af nævmngerne i Henhold til
§ 271 valgte Ordforer leder deres For-
handlinger.

Om Raadslagningen og Afstemningen
fknllc nævningerne iagttage Tavshed. Over-
trædelse heraf straffes med fængsel.

I nævningernes Forsamlingsværelse
skulle Aftryk af denne Lovs §§ 286—289
være opstaaede i flere Eksemplarer.

§ 287.

Efter tilendebragt Raadslagningafstemuie
nævningerne om de enkelte Zporgsmaal i
den Orden, hvori disse ere stillede. 5Ird
fireren afcester hver nævning enkeltvis hans
Ztemlnc i den ved Lodtrækningen bestemte
^rden og afgiver selv sin Stemme tilsidst.

En for Tiltalte ngnnstig Besvarelse af
et Hoved- eller Tillægsspørgsmaal kan kun
vedtages med mindst 8 Stemmer: denne
Regel finder ogsaa Anvelldelse ved de i H§
280 og 281 ommeldte Tillægsspørgsmaal.

Er den bekræftende Besvarelse af et
Hovedspørgsmaal bleven vedtaget med den
fornødne Stemmeflerhed, blive de næv-
ningers Stemmer, som maatte have erklæret sig for det benægtende Svar, at regne til
den Tiltaltes Gunst ved afgørelsen as de
til samme sig sluttende Tillægsspørgsmaal:
som følge heraf bliver der ved Afstemningen
over saadanne Tillægsspørgsmaal ikke at
afceske disse nævninger en særlig Erklæring.

§ 288.

Opstaar der Tvivl hos nævningerne
om den Fremgangsmaadc, soin de skulle
iagttage, eller om Betydningen af de stillede
spørgsmaal eller om Svarenes Affattelse,
eller antage de det for nødvendigt, at yder-
ligere eller ændrede spørgsmaal forelæggcs
dem. knnne de derom henvende sig til Rettens


Kap. XXIII. Tomsforhdl. f. Nceunmger. 113

Formand, som, efter at nævningerne i Rets-
salen have fremfat deres Andragende, her
meddeler dem Oplysning eller foranstalter
det fornødne. Bliver der at tage Bestem-
melse om Forandringer i eller Tillæg til
spørgsmaalcne, eller finder Rettens Formand
det iøvrigt fornødent, genoptages Forhand-
lingen, og der gives Parterne Lejlighed til
at udtale sig.

§ 289.

nævningernes Ordforer vedtegner det
Svar, fom udkommer ved Stemmernes
Sammentælling, lige overfor ethvert af
spørgsmaalene og underskriver Erklæringen tilligemed to andre nævninger.

Stemmetallet angives ikke.

§ 290.

Efter at nævningerne ere vendte tilbage
til Retsfalcn, svorger Rettens Formand
dem om Udfaldet af deres Raadslagning.
Derefter oplcefer nævningernes Ordforer de
stillede spørgsmaal og umiddelbart efter
hvert af disfe det vedtegnede Svar. Er-
klæringen overleveres derncest til Rettens
Formand, der underskriver den tilligemed
Netsskriveren.

§ 291.

Lider nævningernes Erklæring af
Mangler i Formen, eller er dens Indhold
utydeligt, modfigende eller ufuldftcendigt,
eller opstaar der Tvivl, om den oplceste
Erklæring udtrykker nævningernes virkelige
).^ening eller er vedtagen med det foreskrevne
Stemmetal, og Manglen ikke straks kan
afhjælpcs eller Tvivlen hcvves ved en Er-
klæring af nævningernes Ordfsrer, kan
Retten paalægge nævningerne at begive sig
tilbage til deres værelse, for ved en ny
Erklæring at afhjcelpc Manglen eller fjerne
Tvivlen. Te fornødne Forklaringer med-
deles nævningerne af Rettens Formand.

Vedrorer Manglen kun Formen, maa
nævningerne Intet forandre i Erklæringens
Indhold; ligeledes skulle de Svar, hvis
Berigtigelse eller Fnldstccudiggørelse ikke
fordres, forblive uforandrede Utilstedelige

15


114 Kap.XXIII. Dmnssorhdl. f. Nawumger.

Mndringer maa ikke tages i Betragtning
af Retten.

Berigtigelfen eller Fuldstændiggørelsen
vedfojes saaledes, at det træder tydeligt frem,
hvorledes den oprindelige Erklæring har lydt.

Den her omhandlede Forholdøregel
kan troeffes, saalænge Retten ikke har affagt
Dom.

§ 292.

^gsaa udenfor de i det foregaaende særligt
nævnte Tilfælde kan Retten, saalænge Dom
ikke er nffagt. beslutte at forandre Zporgs-
maalene eller at stille nye spørgsmaal: for-
inden saadan Bestemmelse trerffes, maa der
være givet Parterne Lejlighed til at yttre sig.

§ 293.

Have nævningerne erklæret, at Tiltalte ikke er skyldig, afsiger Retten straks Fri
findelsesdom. Hertil henregner ogsaa det
Tilfælde. at nævningerne vel have besvaret
Hovedspørgsmaalet bekroeftende, men tillige
have givet et for Tiltalte gunstigt Svar paa
et Tillægsspørgsmaal om en ilmsta'ndigbed.
som udelukker Straf (§ 280).

Retten kan ligeledes straks afsige Fri-
findelsesdom, naar den finder, at Tiltalte
maa frifindes af den i nedenstaaende >i ^97,
første Punktum, nævnte Grund.

§ 294.

Hvor nævningernes Erklæring gaar ud
paa, at Tiltalte er skyldig, men Retten finder,
at Sagens Bevisligheder ikke have afgivet
tilstrerkteligt Grundlag for at fælde Tiltalte
for den Forbrydelse, i hvilken nævningerne
have crklæret ham skyldig, kan den ved Ken-
delse deslntte, at en ny Domsforhandling
stal wregaa. Beslutningen trerffes i Embeds
medfør. uden at Parterne have Adgang til
derom at fremfætte begæring, og kan træffes,
faalænge Dom ikke er affagt.

§ 295.

Ny Domsforhandling, fom besluttes i
medfør af forrige Paragraf, bliver at fore-
tage, enten paa famme eller paa et senere Ting,
for andre dømmere og andre nævninger.


Kap. XXHI. Domsforhdl. s. nævninger. 115

Indtil nævningeerklæring under den ny Sag er afgiven, kan Rigsanklageren beslutte at
srafalde Tiltale, i hvilket Tilfælde Frifin-
delsesdom bliver at afsige.

Falder ogfaa den ny Domsforhandling
ud til en fældende nævningeertlæring, kan
Retten, naar den enstemmigt finder, at Be-
viset er utilstrækkeligt til at fælde Tiltalte
for den Forbrydelse, i hvilken nævningerne
have erklæret ham skyldig, afsige Frifindelses-
dom eller, naar den finder det godtgjort,
at Tiltalte er skyldig i en mindre For-
brydelse end den. nævningernes Ertlæring
lyder paa, affige Dom i Overensstemmelse
hermed i Bestemmelsen i sidste Punktum af
nedenstaaende § 297 finder herved tilsvarende
Anvendelse.

Under den ny Sag kan der ikke fore-
lægges nævningerne noget spørgsmaal, fom
sigter paa en sircengere Straf, end Tiltalte
vilde have været hjemfalden til, saafremt den
første nævningærklæring var bleven tagen
for gyldig, medmindre Betingelser foreligge
for Genoptagelse.

§ 296.

Naar Tiltalte af nævningerne er er-
klæret skyldig, og Retten ikke straks i Henhold
til 8 293, andet Stykke, eller § 29§ afsiger
Frifiudelfesdom eller i Henhold til § 294
beslutter, at ny Domsforhandling stal fore-
gaa, saar sorst Overanklageren og der-
efter Forsvareren og Tiltalte Ordet for at
udtale sig om Strafudmaalingen og andre
Punkter, sum ligge udeufor nævningernes
afgørelse. og der gives dem Lejlighed til at
fremkomme med de Bevisligheder, som herved
maatte udkrerves. Parterues Udtalelser og
Bevisforelsen maa ikke gaa ud paa at rotte
ved noget, fom er afgjort ved nævningernes
Erklæring. Ved denne Forhandlings Slut-
ning optages Sagen til Dom.

Har Tiltalte ikke været til Stede under
Afgivelsen af nævningernes Erklæring, bliver
denne, forinden Forhandlingen kan fortsættes paa Grundlag as samme, at oplcese for ham,
efter at han atter er fremstillet.


116 Kap. XXIII, Dumsforhdl. f.Mvinnger.
§ 297.

Finder Retten, at Tiltalte ifølge Loven
ikke kan straffes for et Forhold som det,
i hvilket han ifølge den i spørgsmaalcne
givne Beskrivelse af gærningen og nævningernes Svar paa disse er erklæret skyldig,
afsiger den Frifindelfesdom. Finder den, at
et Forhold som det, hvori Tiltalte er er-
klæret skyldig, efter Loven kun kan hen-
fores under et mildere Straffebud, end
Nævningernes Erklæring lyder paa, affiger
den Dom i Overensstemmelse hermed. hører der til Gerningsindholdet af den nundre
Forbrydelse, for hvilken der saaledes bliver
spørgsmaal om at domfælde Tiltalte, Om-
stændigheder, om hvis Tilstedeværelse næv-
ningærklæringen intet har afgjort, blive de
til AfgMclfe af dette Punkt fornødne spørgs-
maal først at forelægge nævningerne.

§ 298.

I det Omfang, hvori dommen er grun-
det paa nævningernes Erklæring, indskrernte
Tomsgrundene sig til den fornødne Henvis-
ning til denne. Iøvrigt sinder Bestemmelsen i
andet Stykke af nedenstaaende § 301 til-
svarende Anvendelse. Domfældes Tiltalte,
skulle de Strafbestemmelser anfores, fom
bringes i Anvendelse.

Kapitel XXIV. særlige Bestemmelser om Domsforhandling
uden nævninger.
§ 299.

Reglen i § 258, første Stykke, § 269
første Punktum og §§ 272 til 274 sinde
med de fornødne Lempelser Anvendelse paa
Domsforhandling for Landøret uden næv-
ninger.

Parternes Udtalelser efter endt Bevis-
forelse omfatte alle spørgsmaal, som skulle
afgøres ved dommen, uden nogen Deling.
Dog kan Rettens Formand beslutte, at
spørgsmaalet. om Tiltalte er styldig, først
stal forhandles og afgøres; i saa Fald finde


Kap. XXIV. Domsforhdl. uden nævninger. 117

Reglerne i Slutningssætningen af § 274 og
i § 298 tilsvarende Anvcndelse.

§ 300.

Efter at Parterne have haft Adgang til
at udtale sig, optages Sagen til Dom.

Ved Afstemningen stal det spørgsmaal,
om Tiltalte er skyldig i den Forbrydelse, der
læggcs ham til Last, sondres fra spørgs-
maalet om Straffen og først bringes til Af-
stemning. Stemmes der særskilt om Straf-
forhøjelses- eller Strafnedsættelsesgrundc,
blive de dømmeres Stemmer, som have er-
klccret sig mod Tiltaltes Skyld, men ere forblevne i Mindretal, at regne til Gunst
for Tiltalte.

§ 301.

Tomfældes Tiltalte, skulle i Toms-
grundene de Omstændigheder nojagtigt an-
gives, der som beviste lægges til Grund for
Domfældelsen, og det eller de Lovbud anfores,
som bringes i Anvendelse.

Frisindes Tiltalte, skulle de Straffen betingende Omstændigheder, som antages at
mangle eller ikke at være beviste, eller de
Straf udelukkende Omltcendigheder, som an-
tages at foreligge, angives, og de anvendte
Lovbestemmelser anfores.

Har Forhandlingen rejst spørgsmaal
om Tilstedeværelsen eller Ikke-Tilstedeværel-
sen af nogen Omstændighed, som efter den
Opfattelse, Retten har lagt til Grund for
Sagens afgørelse, ikke faar nogen Betyd-
ning for denne, bor der dog som Regel, naar
det stsnnes, at der i Tilfælde as Anke
vil kunne blive tillagt den paagældende Om-
stændighed Betydning af højesteret, i Doms-
grundene optages en Udtalelse om, hvorvidt
Retten anser den bevist eller ikke.


118 Kap. XXV. DomsMhdl. for Underret.

Femte Hflmt

Tiltale og Domsforhandling ved
Nnderret.

Kapitel XXV. Tiltale og Domsforhandling for Underret i
Tager, som paatales af Overauklageren.
§ 302.

Har Sigtede under Forundersøgelse
inden Retten afgivet en uforbeholden Til-
staaelse, hvis Rigtighed bestyrkes ved de
i øvrigt foreliggende Oplysninger, kan Sagen,
naar Sigtede og, hvis han ikke er personlig
myndig, hans værge samtykker heri, og
Politimesteren, efter at der er givet ham
Lejlighed til at gøre sig bekendt med det
under Sagen fremkomne, ertlærer sig enig
deri, uden adfærdigelse af Anklageskrift straks
fremmes til Tom ved den Ret, hvor For-
undersøgelse har fundet Sted. forinden
Dom afsiges, skal det til Retsbogen betyder
Tiltalte, hvad der er Tiltalens Genstand,
og Lejlighed gives ham til at fremfore,
hvad han maatte have at anfore til sit For-
svar. Findes yderligere Oplysninger at
burde fremskaffes, sker dette overensstem-
mende med Reglerne i Kapitel XX, og Lej-
lighed gives Tiltalte til at ytre sig over
det saaledes fremkomne: Bestikkelse af For-
svarer finder ikke Sted. Indtil Dom er
afsagt, kan dømmeren, dersom han finder,
at nogen af de i § 211, første Stykke, an-
givne Forudsætninger er til Stede, eller
at nogen foreliggende Omstændighed gor det
betænkeligt at paadømme Sagen uden formelig


Kap, XXV. Domsforhdl. for Underret. 119

Domsforhandling, beslutte henholdsvis at
standse eller slutte Behandlingen overens-
stemmende med § 211.

Med dommens Afsigelse og Forkyn-
delse forholdes overensstemmende med de
Regler, som gerlde i andre Underretssager.

§ 303.

Udensor de Tilfælde, i hvilke den i § 302 hjemlede Fremgangsmaade benyttes,
rejses Tiltale for Underretten ved et over-
ensstemmende med Reglerne i i> 2)6 as-
fattet Anklageskrift, der udsærdiges af
Overantlageren, og ved hvis Indlevering
til Underretten Sagen tingscestet. Om Ud-
videlse og Wndring af Tiltalen gerlde
Reglerne i § 218.

Er Tagens udførelse sor Retten over-
dragen en af de ved Underretten ansatte
Anklagere, stal Overanklageren give An-
klageskriftet Paategning herom.

Forsaavidt ikke i det cftersolgende as-
vigende Forskrifter ere givne, finde i øvrigt
med Hensyn til Domsforhandlingen og
dennes Forberedelse Reglerne i Kapitlerne
XXI. XXll og XXIV Anvendelse med de
sornodne Lempelser. Den, hvem Sagens
Udsorelse er overdragen af Overanklageren,
træder herved i det hele i dennes Sted.

§ 304

Horer Sagen til dem, i hvilke Til-
talte i medfør af § 5. d og e kan begære
Behandling ved Landøret, og har han ikke
allerede afgivet Erkloering i saa Henseende,
stal Anklageskriftet have en Paategnmg, hvori
Tiltalte gøres opmcrrtsum paa denne sin Ret
og opfordres til, saafremt han vil gøre Brug
af samme, herom at afgive Erklæring som
nedenfor bestemt. Denne Erklæring maa
enten afgives ved Anklageskriftets Forkyndelse,
for den, der iværksætter denne, eller inden
fire Dage sra Anklageskriftets Forkyndelse
indgives paa Underrettens kontor eller frem-
sættes overensstemmende med § 230 til
Undersøgelsesrettens Retsbog eller Fæng-
sclsvcstyrerens Bog. Paa Indholdet af
den ovcnnævnte Paategning skal den,
der iværksa'tter Forkyndelsen, særligt henlede


120 Kap. XXV. Domsforhdl. for Underret.

Tiltaltes Opmocrksomhed. Om den Erklce-
ring, som Tiltalte i ommeldte Henseende
maatte afgive under Forkyndelsen, optages
fornøden Bemcrrkning i Forkyndelsespaa-
tegn ingen.

§ 305.

Hvor det ikke efter Omstændighederne
findes rettest at afvente, om Tiltalte vil
begære Behandling ved Landøret, og hvor
heller ikke Omfanget af den Forberedelse,
som Sagen udkrerver, gor det uhensigts-
mæssigt, beram:ner dømmeren, forfaavidt han
ikke finder, at Sagen straks maa afvises (§228),
ufortovet Tid og Sted til Sagens Fore-
tagelse: i andre Tilfælde foregaar Beram-
melsen, saa snart ske kan. Hvor Sagen straks
er bleven berammet, kan Stcrvning forkyndes
famtidig med Anklageskriftet.

Den Frist, inden hvilken Meddelelse
skal ste fra Tiltaltes Side om Beviser m. v.,
fastsættes as dømmeren.

§ 306.

Er Tiltalte uden Forsvarer, skal
dømmeren, sornden selv at undersoge, hvor-
vidt andre eller flere Oplysninger dor
foges tilvejebragte, end Overantlageren har
opgivet, give Tiltalte Lejlighed til for ham
at fremkomme med sine mulige Begæringer
vcdrorende Sagens Forberedelse eller Fremme.

§ 307.

afhørelsen af Vidner og Syns- eller
Stonsmænd kan altid overtages af dømmeren, naar han sinder Grund hertil.

Kapitel XXVI. Tiltale og Domsforhandling for Underret
i Sager, som paatales as Politimesteren.
§ 308.

Tiltale rejses i Politisager i Almin-
delighed ved et af Politimesteren udfærdiget
Anklageskrift, hvori Sigtedes Navn og hvad


Kap. XXVI. Politisager. 121

der ellers udkrerves til hans nøjagtige Be-
tegnelse anfores, og den formentlige For-
seelse betegnes med saadan Angivelse af Tid,
Sted og andre nærmere Omstændigheder,
sum maatte udkræves til Forholdets til-
strækkelige og tydelige Betegnelse, og med
Anforelse af de Bestemmelser i Lov, Anord-
ning eller Vcdtcegt, som antages at være
overtraadte, og i Henhold til hvilte Straf
antages ifalden.

Naar Sigtede er tilstede i Retten, og
Politimesteren eller Nogen paa hans Vegne
der giver Mode, lan Tiltale med dømme-
rens Tilladelse rejses mundtligt til Rets-
bogen, og Sagen derefter straks foretages
til Domsforhandling.

§ 309.

Antager Politimesteren, at Forseelsen
ikke egner sig til højere Straf end en bøde
af ikke over 40 Kroner, kan han i Stedet
for straks i Overensstemmelse med § 310
at indlevere Anklageskriftet til berammelse af Sagens Foretagelse i Retten, lade det
forkynde for Sigtede med en af ham given
Paategning om, at Sigtede, saasremt han
vedgaar at have gjort sig skyldig i den
Forseelse, hvorsor han sigtes, og ønsker
saadan afgørelse, kan erklære sig rede
til, uden retslig forfølgning, indenfor en
nærmere angiven Frist, der efter Omstæn-
dighederne af Politimesteren efter Begæring
kan forlænges, at erlægge den af Politi-
mesteren for dette Tilfælde angivne bøde.
Saadan Erklæring afgives enten ved
Anklageskriftets Forkyndelse til den, som
iværksætter denne, i hvilket Fald derom
gorcs Bemærkning paa Anklageskriftet, eller
inden 8 Dage ved Meddelelse paa Politi-
kontoret. Paa dette fores en særegen Pro-
tokol, hvori de i medfør af det ovcnan-
fsrte udfærdigede Anklageskrifter og de i
Anledning af dem afgivne Erklæringer ind-
føres.

Erlægges den vedtagne bøde i rette
Tid, eller afsones den, bortfalder videre
forfølgning, og saadan afgørelse har da i

16


122 Kap. XXVI. Politisager.

Tilfælde af Forseelsens Gentagelse lige
Virkning med en To ni.

Gaar Sigtedes Erklæring nd paa, at
han ikke vil afgøre Sagen paa den an-
forte Maadc, eller hvis han overhovedet
ikke afgiver nogen Erklæring, bliver An-
klageskriftet med paategnct Bemcrrkning
herom at indgive til dømmeren ligesom
Anklageskrifterne i Sager, hvori Politi-
mesteren ikke finder (>irnnd til Anvendelse
af denne Paragraf.

§ 310.

Naar Anklageskrift er indleveret, de-
ranuner dømmeren, forsaavidt han ikke finder,
at Sagen straks maa afvises i§ 228», snarest
mnligt Tid og Sted for Sagens Foretagelse
og lader Tiltalte tilsige med mindst Aftens
Varsel: Forkyndelse af fclvc Anklageskriftet er
ufornøden. Tilsigelsen affattes i Overens-
stemmelse med Bestemmelserne i i> 151, 2det
Stykke og stal særlig indeholde Bemærk-
ning om, at Udeblivelse uden oplyst lovligt
Forfald kan bevirke, at Tiltalte anses at
vedgaa Forseelsen, eller efter Omstændig-
hederne, at han vil blive anholdt.

Hvorvidt Vidner ogsaa straks stulle
tilsiges eller andre Foranstaltninger til Be-
visforelse træffes, beror paa dømmerens
Bestemmelfc. Meddelelse af Bevisfortegnelse finder ikke Sted. Under Tiltaltes Mode
i Retten gives der ham fornøden Lejlighed
til at opgive de Bevifer, han vna fin Side
maatte onfte forte.

§ 311.

Det er ikke til Hinder for Sagens
Fremme, at ingen giver Mode Mi Politi-
mesterens Vegne: dømmeren afhører i dette
Tilfælde dennes Vidner.

§ 312.

Udebliver Tiltalte nden oplyst lovligt
Forfald, eller nergter han at afgive For-
klaring, kan Retten, nanr der ikke nnder
Sagen er spørgsmaal om højere Straf end
bøder, og Omstændighederne ikke findes at
tale herimod, anse ham som vedgaaende For-


Kap. XXVI. Politisager. 123

seelsen og paakende Sagen uden videre
Bevisforelse.

Naar der i en Sag, hvorunder der
ikke er spørgsmaal om højere Straf end
bøder, i Tiltaltes Sted moder en Person,
der er forsynet med skriftlig Fuldmagt fra
Tiltalte og er beredt paa at meddele de
fornødne Oplysninger, kan Retten modtage
den saaledes mødtes Forklaringer og Er-
klæringer og lægge dem til Grund, som om
de vare afgivne af Tiltalte selv.

Skal der i et Tilfælde, hvor hverken
Tiltalte eller en Forsvarer er modt, af-
hores Vidner, som ere indkaldte efter hans
begæring, foretages afhørelsen af Dom-
meren.

§ 313.

Angaar sagen en Lovovertrædelse, for
hvilken der i Loven er hjemlet Straf af
bøde eller Konfiskation, kan dømmeren,
naar han ikke finder Grund til at betvivle
Tiltaltes Skyld, give Tiltalte Adgang til
at fe Sagen afgjort ved, at han vedtager at
erlægge en nærmere bestemt bøde eller at
underkaste sig Konfiskation: Lovens Fast-
sættelse af bødens størrelse er herved ikke
bindende. Vedtager Tiltalte den tilbudte

afgørelse, tilfores det fornødne herom Rets-
bogen. Saadan afgørelse har i Henseende
til Fuldbyrdelse og gentagelsesvirkning
samme Virkning som en Dom.

Er Politimesteren eller nogen paa hans
Vegne modt, skal der, inden der gives Til-
talte Adgang til at vedtage Straf, gives
den saaledes mødte Lejlighed til at udtale
sig om Straffens størrelse.

§ 314.

Findes et Barn under 1§ Aar skyldigt,
men forældrene eller de, som troede Barnet i
deres Sted, erklære sig villige til at tildele
Barnet en legemlig Revselse i Hjemmet,
kan dømmeren, naar han finder, at Om-
stændighederne tale derfor, afgøre Sagen i
Henhold hertil uden at afsige Dom. Dom-
mereu kan betinge Sagens afgørelse paa
denne Maade af, at Revselsen tildeles under
tilsyn af en ved Politiet ansat.


124 Kap. XXVI. Politisager.

Er Politimesteren eller nogen paa hans
Vegne nærværende, maa der forinden være
givet ham Lejlighed til at udtale sig om
Sagens afgørelse paa denne Maade.

Om den stedfundne afgørelse tilføres
det fornødne Retsbogen.

§ 315.

Naar dømmeren sinder, at Tiltalte er
skyldig, men at Sagen efter Brodens Be-
skaffenhed, saasom navnlig i Tilfælde af første
Gang begaaet ringe Forseelse, egner sig til
afgørelse ved en Advarsel, er han berettiget
til i Stedet for at afsige Tom at tildele
Tiltalte en saadan Advarsel.

Om den trufne afgørelse tilfores det
fornødne Retsbogen.

§ 316.

Boder paa 20 Kr. og derunder, som
idømmes eller vedtages i de Sager, der
omhandlcs i dette Kapitel, tilfælde udenfor
Kjøbenhavn Retskredsens Politikasse, og i
Kjøbenhavn Fattigkassen for Stadørettcns
Afdelinger for Straffesager.

Forsaavidt ikke andet foran er bestemt
eller følger af Forholdets Natur, skulle
de Regler, der ifølge foregaaende Kapitel,
særlig §§ 306 og 307, gælde for andre
Underretssager, ogsaa komme til Anvendelse
i de Sager, som omhandles i nærværende
Kapitel.


Kap. XXVII. Paaanke af Landøretsdømme. 125

Sjette Afsnit.
Retsmidler mod trufne afgørelser.

Kapitel XXVII. Paaanke af dømme, afsagte af Landøretterne
i første Instans.
§ 317.

dømme, afsagte i første Instans af en
Landøret med eller uden nævninger, kunne
overensstemmende med nedenstaaende Regler
af Parterne paaankes til højesteret. I For-
bindelse med dommen kan Anken omfatte
den forndgaaende Behandling og de under
denne faldne afgørelser.

Lige med dømme staa i Henseende til
Anke saadanne Beslutninger, som omhandles
i § 294.

§ 318.

Overanklageren kan anke saavel til
Fordel som til Skade for Tiltalte. Anke til
Fordel for Tiltalte kan endvidere iværksættes

af ham selv og, dersom han ikke er personlig
myndig, af hans værge. Er Tiltalte dod,
og er han ved dommen funden skyldig i
en i den offentlige Mening vanærende

Handling, kan hans ægtefælle saavelsom
enhver af hans slægtninge i op- og ned-
stigende Linje og hans Sostende anke i hans
Sted. Ogsaa Overanklageren kan i dette
Tilfælde paaanke en fældende Dom.

Tiltaltes Forsvarer ved Landøretten
er pligtig til paa Forlangende at bistaa ham
med Raad om, hvorvidt han bor paaante


126 Kap. XXVII. Paaanke af Landøretsdømme.

dømmen, saavelsom med Affattelsen og
Indgivelsen af Ankemeddelelsen og dens
Begrundelse.

§ 319.

Afkald paa Anke kan finde Sted,
efter at dommen er afsagt. En rejst Anke
kan frafaldes, faalænge Tom ikke er afsagt
af højesteret. Frafaldes Anke. efter at
Domsforhandling for højesteret er begyndt,
kan derved dog ikke prøvelse af saadanne
Ankegrunde unddrages højesteret. som tages
i Betragtning i Embeds medfør (§ 334).

§ 320.

Anke kan støttes paa:

1. at Rettergangøregler ere tilside-
satte eller fejlagtigt anvendte; dog kan Til-
sidesættelse eller fejlagtig Anvendelse af
rettergangøregler, hvis Overholdelse Ret-
ten ikke af egen Drift paaser, kun benyttes
som Ankegrund, naar Indsigelse betimeligt
er fremsat for den underordnede Ret:

2. at Retten i en nævningesag har
afgjort paa urigtig Maade noget spørgs-
maal, fom ifølge § 276 er unddraget fra
nævningernes afgørelse, eller urigtigt har
domfældt i Overensstemmelse med en fæl-
dende nævningærklæring i et Tilfælde,
hvor den i Medfur af § 297 burde have
frifundet eller ikkun domfældt for en min
dre Forbrydelse, end Erklæringen lyder
paa, eller, omvendt, med Urette har fra-
veget en fældende nævningeerklæring i
Henhold til § 297 eller frifundet i Henhold
til § 241, andet Stykke;

3. at i en nævningesag nævning-
ernes Erklæring, hvorpaa dommen er
grundet, er bleven fejlagtig paa Grund af
urigtig Vejledning i Loven fra Rettens
Formands Side, eller fordi spørgsmaalene
til nævningerne lide af Fejl, der bero paa
en urigtig førstaaelse af Straffeloven:

4. at Retten i en Sag, der er paa-
kendt uden nævninger, har afgjort paa
urigtig Maade noget spørgsmaal, som i en
nævningesag ifølge § 276 vilde være und--


Kap. XXVII. Paaanke af Landøretsdømme. 127

draget fra nævningernes afgørelse, eller i
øvrigt ved afgørelsen af, om Tiltalte stal
domfældes, har anvendt Straffeloven urig-
tigt:

5. at den Straf, dommen har i kendt,
ligger udenfor de i Loven fastsatte græn-
fer eller staar i aabenbart Misforhold til
Broden.

Anke kan ikke grundes paa, at Svorgs-
maalet, om Tiltalte stal domfældes, er
urigtigt afgjort som følge af eu fejlagtig
Bedømmelse af Bevisernes Vcegt, medmindre
Talen er om et Punkt, der ifølge § 27i>
i nævningefager er unddraget nævningernes
afgørelse.

§ 321.

Tilsidesættelse eller fejlagtig Anven-
delse af en rettergangøregel stal ikke be-
virke ophævelse af en paaankct Tom, med-
mindre det findes antageligt, at Iagttagelse
af den paagældende regel kunde have med-
sort et andet Udfald af Sagen.

Ikke-Iagttagelse af rettergangsrcglcr,
fom udelukkende ere forestrevne til Betryg-
gelse for Tiltalte, kan ikke fore til Foran-
dring til hans Stade.

§ 322.

Vil Overanklageren anke til Skade for
Tiltalte, maa han inden fjorten Tage efter

dommens Affigelse for Tiltalte lade forkynde
Meddelelse om, at han paaanker dommen.
Anke til Fordel for Tiltalte kan Overankla-
geren iværkfcette ogfaa efter Udlovet af den
nævnte Frist- faadan Anke hindres heller
ikke ved, at Tiltalte har givet Afkald paa Anke.

Meddelelsen stal indeholde Tilkende-
giuelse om, at Sagen vil blive foretagen i
Hojcsteret, faafnart dertil er Lejlighed, uden
nogen yderligere Underretning til Tiltalte.
Genpart af Meddelelfen indleveres paa landørettens Kontor.

§ 323.

Pil Tiltalte anke, maa han afgive
Meddelelse herom inden fjorten Dage, reg-
nede fra dommens Afsigelse eller, naar
han ikke har været tilstede ved Affigelfen af


128 Kap. XXVII. Paaaukc af Landøretsdømme.

dømmen, og denne er fældendc, fra den Dag,
da Udskrift af dommen er ham forkyndt.
Meddelelsen kan, naar den foregaar straks
ved dommens Afsigelse eller Forkyndelse,
fremsættes mundtligt henholdsvis til Rets-
bogen eller til den, som ivan'ksoetter Forkyn-
delsen, og som i saa Fald har at optage
fornøden bemærkning i Forkyndelsespaa-
tegningen. Ellers indgives Meddelelsen
skriftligt, underskreven af Tiltalte, paa
Overanklagerens eller Landørettens Kontor:
er Tiltalte scrngslet, kan den dog ogsaa
sremsættes mundtligt til den undersogel-
sesrets Retsbog, i hvis Kreds Fængslet ligger, eller til fængselsbestyrerens Bog
230). Hvor Tiltaltes Ankemeddelelse er
srcmsat til sidftnævnte Bog eller til en
Retsbog eller indgiven paa Landørettens
Kontor, bliver henholdsvis Udskrift af Til-
forslen eller den modtagne Ankcmeddelelse uden Ophold at tilstille Overantlageren.

Snarest muligt cfter Modtagelsen as
AnkcMeddelelsen lader ^veranklageren for
Tiltalte forkynde en saadan Tilkendegivelse,
som ommeldt i § 322, 2. Stykke, og tilstiller,
sorsaavidt Antemeddelelsen ikke allerede har
passeret Landørettens Kontor, dette Under-
retning om Anken.

§ 324.

En Anke, hvorom Meddelelse ikke er
sket inden den i §§ 322 og 323 sore-
strcvnc Frists Udlob, bliver af Hosesteret at
afvise, medmindre den Ankende gor antage-
ligt, at den Omstændighed, hvorpaa Anken
grundes, Mst senere er bleven ham bekendt,
eller at Fristens Oversiddelse i øvrigt skyldes
Grunde, som ikke kunnc tilregnes ham. Anke-
meddelelsen — som maa indeholde fornøden
Angivelse herom — maa derhos iværksættes inden fjorten Dage, efter at han er blevet
bekendt med Ankegrunden, eller efter at de
Omstændigheder ere ficrrnede, som have for-
anlediget Oversiddelsen af Fristen.

§ 325.

Enten i selve Antemeddelelsen eller i en
yderligere Meddelelse, der maa afgives inden


Klap. XXVII. Paaaiilc af^llndc-lewdvlnine. l^'.»

Udlobet af den i ^ 322 og 323 be-
stemte Frist og pan en af de Maader, foul
der bestemt, maa den Ankende angive den
eller de Grunde, hvorpaa han stotter sin Anke.
Hvor særegnc Grnnde findes at tale der-
for, kan højestcret give ham Adgang til
at afgive Begrundelse af An ten efter oven^
nawnte frists Udlob.

§ 326.

Ankemeddelelse for Udlobet af den i
>;^ 322 og 323 foreskrevne Frist hindrer dommens Fuldbyrdelse for de Domfældtes
Vedkommende, hvem Anken angaar.

Sker Ankemeddelelse i henhold til
§ 324, kan højestcret paa derom fremsat Be-
gæring beslntte. at Fuldbyrdelsen skal nd-
sættes eller standses: dette finder i hvert
Fald Stev, naar Anke tilstedes.

§ 327.

Zaasnart ^veranklageren har ladet for-
kynde de foreskrevne Meddelelser for Tiltalte
>^§ 322 og 325) eller har modtaget dennes
AnkcMeddelelse med tilhorende Begrnndelfe,
indsender han samme til Nigsantlageren tillige-
med Landøretssagene> Aktstykker og Udskrift af
domsforhandlingen.

Forsaavidt ikke Anken alene er rejst
fra Overanklagerens Tide og frafaldes af
Nigsanklageren. oversender denne snarest
mnligt Sagens Atter til højesteret med
de Veinærkninger eller Begæringer, han
niaatte finde fornødne.

§ 328.

højesteret kan straks, efter Begcvring eller
i Embeds medfør, vod Kendelse afvise Anken,
naar det findeo, at de foreskrevne Frister og
Former ikke ere iagttagne, eller at den An-
kende mangler Befojelse til at anke, eller
at den paaberaabte Antegrnnd klarligen ikke
kan fore til dommens Ophævelse. Iaadan
afgørelie kan trerffes af et Udvalg, bestaaende
as tre af højesterew Medlenlmer, i et ikke
offentligt Retsmode, efter at dcr, saavidt der^
til findes Anledning, er givet Parterne Lej-
lighed til at ytre sig mundtligt eller skriftligt.

i?


130 Kap. XXVII. Pjanke af Landøretsdømme.
§ 329.

Findes itte Grund til straks at af-
vise Anken, beskikker højestcrets Ilistitiarin^
forsvarer for Tiltalte, forsaavidt denne ikke
selv har valgt en saadan, og foranstalter
Sagens Aktstykker oversendte til Rigsankla-
geren eller Forsvareren, eftersom hin eller
denne forsi skal have Ordet jfr. 8 333),
med Paalæg om inden en fastsat Frist -^
der af Iustitiarins kan forlanges — at
tilstille Modparten samme og anmelde Sagen
til Foretagelse.

Andre Veslutningev end de i § ^8
nævnte, som blive at tage af HoMeret inden
domsforhandlingen, lnnne træffe§ af det i
>i -'^8 olnmeldte Udvalg eller af højesteret>§ Iilstitiarius. Bestemmelserne i de to iorste
Punktummer af ^ 230, andet Ttytte, finde
tilfvarende Anvendelfe.

§ 330.

)lye Beviser knnne forela-gges højeste'
ret angaaende saadanne omnerndigheder, som
ere undergivne denne Nets Bedømmelse.
skulle saadanne Beviser tilvejebringes, paa-
hviler det henholdsvis Nigsanklageren eller
Forsvareren efter forudgaaende Meddelelse
til den anden Vide at foretage de hertil for-
nodne Skridt. Er der Uenighed om, hvor-
vidt eller paa hvilken Maade nogen Oplys-
ning skal tilvejebringes, eller vil dens Til-
vejebringelse gøre Udsættelse af Sagen nod-
vendig, bliver Rettens Beslutning at ind-
hente. Beslutter Retten af egen Drift, at nye
Oplysninger ftulle tilvejebringes, giver den
herom fornødent Paalæg til Rigsanklageren.

Sknlle Vidner afhørec>, kan højefteret
bestemme, at deres Ashorelse skal ste for
højesteret. Ellers fker afhørelse as Vidner
ved vedkommende Undersøgelsesret overens-
stemmende med Reglerne i Kap. XX.

Naar dertil findes Anledning, kan Hojcsteret forlange Erklæring af landøretten til yderligere Oplysning om, hvad
der er foregaaet nnder Domsforhandlingen
for samme.

§ 331.

Er Tiltalte ikke scrngslet, har han Ret
til at deltage i Retsmodet- er han fængslet,


.Hap. XXVII. Paaanke af Landøretsdømme. 131

bliver han tun, naar han har fremsat Be-
gæring derom, og højesterets Iustitiarius sin
der, at særlige Grunde tale for at tage denne
til følge, at foranstalte henbragt til Modet.
Tiltaltes Udeblivelse hindrer ikke Sagens
Frennne, naar e:i Forsvarer er modt.

§ 332.

Under Domsforhandlingen for Hojc-
fteret har den Part, som anker, først 51 roet.
I øvrigt furegaar forhandlingen i de For-
mer, son, Hojcstcret nnder Iagttagelse af
reglerne i kapitel VIII. herom nærmere
fastsetter.

afhørelse af Vidner for Hojcsteret
foregaar overensstemmende med reglerne i
^ 243 ff.

§ 333.

C'r en fra den ene Side resst Anle
itottet til Grunde, der kunne lede til, at
HoMeret afsiger ny Tom i Nealiteten,
har Modparten, uanset at han ellers nu
vilde være udelukket fra at paaante Tom-
»len. Adgang til at paastaa denne ophcrvct
paa Grund af Fejl, der maa lede til bagens
.^iemvisning til ny Forhandling. Tog maa
han saa betimeligt forud for bagens Fore-
tagelse give Modparten Meddelelse om. at
dan agter at fremsatte saadan Paastand, og
om Grunden, hvorvaa den stottes. at Mod-
parten faar Tid til fornøden Forberedelse.

Ankegrunde, som ikke ere anforte i ved-
lomniende Parts Anlemeddelelse eller den i
Fortsættelse as denne afgivne Begrundelse
§ 32§ eller i en af ham i Henhold til nær-
værende Paragrafs første Stykke, sidste Punk
tum, afgiven Meddelelse, og som heller ikke
ere af den Beskaffenhed, at Retten i Embeds
medfør skal tage dem i Betragtning «^ 334»,
kan Hojcsteret tilstede ham at fremkomme med,
naar særlige Grnnde findes at tale derfor.
Findes det, at deres Fremsættelse gor yder-
ligere Forberedelse nødvendig for Modpar-
ten, udsætter .^ojefteret Sageli derefter.

§ 334.

højesterets prøvelse er i Neglen ind-
ftra'nket til de paaberaabte Anlegrunde! lm'-
fra gerlde dog følgende Undtagelser:


132 Kap. XXVII. Paaanke af Landøretsdømme.

1. Hvor Anken eller en i Henhold til § 333, første Stykke, fremsat Paastand er
stottet paa nogen af de i § 320 Nr. 2 til § omhandlede Ornnde, kan Retten prøve, om
Straffeloven i det hele er rigtigt anvendt,
faa og om der er et aabenbart Misforhold
imellem forbrydelsen og den idømte Straf,
Nr. dog nedenstaaende § 335, sidste Pnnttnm.

2. Hvor alene Rettergangsfejl ere
paaberaabte som Ankcgrnnd, kan højesteret.
naar dommen ikke ophcrves af saadan ^>rund,
prøvc, om Straffeloven er nrigtigt anvendt
til Skade for Tiltalte, eller om den idømte
Straf er nforholdsmcessig boj.

3. Naar det i et Tilfælde, hvor Til
talte er domfa'ldt, findes, at nogen væsent-
lig, til hans Betryggelse sigtende, Retter-
gangøregel er tilsidesat, kan højesteret,
dersom den finder, at den begaaede Fejl gor
Tomfældelsen>o Rigtighed tvivlsom, ophæve dommen og hjemvise Sagen, nanset at den
paaga?ldende Fejl ikke er paaberaadt.

Hvis en Tom, sum angaar slere TU
talte eller flere Forbrydelser af famme Til-
talte, tnn er paaanket for en eller nogle
Tiltaltes eller Forbrydelsers Vedkommende,
kan højestcret. naar den finder, at en Anke-
grund, som er gjort gældende nnder Sagen,
eller som Retten i medfør af Reglerne i
denne Paragraf har taget i Betragtning,
tillige omfatter nogen Tiltalt etter Forbry
delfe, for hvis Vedkommende dommen ikke
er paaanket, til Fordel for vedkommende
Tiltalte tillægge den Virkning ogfaa nnder
den saaledes npaaantede Tel as Sagen.

§ 335.

Kommer -vojesteret til det Resnltat, at
den paaankede afgørelse bliver at forandre,
kan den selv afsige ny Realitewdom, naar
den sinder, at det fornødne Grundlag her-
for foreligger, - hvortil, forsaavidt Sftorgc-
maal er om at afsige en fældende Tom,
ifølge 8 -^^ horer, hvi'o Sagen er en
nævningesag. at Tiltalte ved en gyldig Ncvv
ningecrklæring er kendt skyldig i den For
brydelse, sor hvillen der er spørgsmaal om
at doinscrlde ham, og, hvis Sagen ikke er
en Na-vningesag^ at landørettens Tom har


Kap. XXVII. Paaanke af Landøretsdømme. 133

antaget de Omstændigheder godtgjorte, paa
(^rundlag af hvilke der er spørgsmaal om
at ikende ham Straf.

Finder højesteret, at den paaankede
afgørelse bliver at furandre, men at Betin-
gelserne for. at Retten kan afsige. Realitets-
dom, ikke ere til Stede, opha'ver højesteret Donunen og. forsaavidt Ophervelsesgrllllden
ogsaa raunner den til Grliild for dommen
liggende Behandling, denne eller den Del deraf
lworom dette goelder. I Forbindelse her-
med bliver Sagen, forsaavidt den forelig
gende Fejl ikke er af den Beskaffenhed, at
Landøretten burde have afvist Sagen, at
bjemvise til denne Net. Saavidt fornødent
dor i faa Fald højesterets Doui angive,
fra bvilket Pnnkt den nye Behandling fka!
tage sin Begyndelse.

Skal Tiltalte, i et tilfælde dvor
Hujesteret vil affige ny Nealitetsdom. dou^
mes efter et Straffebnd. fom ikke er bragt
i Anvendelse ved den vaaankede Dom, og
om hvis Anvendelse NigMntlageren beller
ikke har nedlagt Paanand for v>c»iesteret.
bor der være givet Parterne særlig Lejlighed
til at ndtale sig hcrom. Er Sagen klin
indanket fra Tiltaltes Side. kan derhos
ftramgere Straf end ved Landøretsdømmen
bestemt ikke idømmes.

§ 336.

Naar Hjenlvisningc'donl er afsagt, hav
Rigoantlageren, hvi'o han ikke frafalder
Tiltale, nden Ophold at foranstalte Sagen
paany indbragt for Landeretten.

Hvor Landøretten findcr det uodvcn
diqt. kan den beslntte at qcnoptage be.
l)and!inqcn fra et tidligere Punkt end an-
givet i >>ienwi5ningsdømmen. forinden ny
Don« afsiges, maa der i ethvert tilfælde
vare givet Parterne dejlighed til at ud-
tale sig. Var Sagen knn indanket fra Til
talten ^ide. lan strængere Straf itte
idonnnes end ved den tidligere Tom. med
mindre Betingelserne for (Genoptagelse ere
tilstede.

Stal i en nævningesag ny Domssor
handling finde Sted, maa ingen Navning


184 Kap. XXVIII. Paaanke af Underretsdømme.

medvirke, som har deltaget i den tidligere
domsforhandling.

Kapitel XXVIII. Paaankc af dømme, afsasste af Nnderretternc. § 337.

Tomiuc, afsagte af en Underret, tnnne.
med ,de nedenna-vnte Uudtagelser, af ^ver
anklageren eller Tiltalte paaankes til den
Landøret, til hvis Kreds Underretten horer.
I forbindelse med dommen kan Anken
omsatte den iorudgaaende Behandling og
de nnder denne faldne afgørelser.

I Politisager kan dommen ordentligvis
knn paaankes af Overanklageren. naar an
den Straf end Bode eller Konnslationsstraf
kan idømmes efter det Lovb'.id. Tiltalen lyder
paa, og af Tiltalte kun, naar hojcre Straf
er idømt end Bode af 40 Kr. eller .^onfi'
station af Genstande af tilsvarende værdi.
Tog kan Landørettens formand nndtagelses-
vis paa Andragende — der maa fremsattes
inden fjorten Tage efter dommens Afsigelse
eller, hvis det er Tiltalte, som vil anke. og
han ikke har været til Stede ved Tom
mens Afsigelse, efter dens Forkyndelse
tilstede Anke (§ 96», naar han sinder,
at særlig Grund hertil foreligger, navnlig
hvor Sagen skønnes at have en almindelig
Interesse, eller dommen medfører videregaa
ende betydelige følger for Tiltalte. Under
tilsvarende Betingelser kan Landørettens
formand tilstede, at de i §§ 318- 31§ ommeldte afgørelser paaankes af Overankla^
geren og den i § 31§ omhandlede afgørelse af Tiltalte.

Naar saadant Andragende indgives,
lan Landørettens ^orinand bestemme, at
^nldbyrdelsen stal ndsættes eller standfes.-
dette sker i hvert Mld.'naar Anke til
ftedes.

§ 338.

Ved Paaanle af Underretedonilne blive
reglerne i ^ 318 3§§ i det hele at an^


Kap. XXVIII. Paaauke af Underretsdømme, l 3.'»

vende med de Lempelser, som følge af For-
holdets Forskelligheder, samt med følgende
nærmere Bestemmelser:

1) Tiltaltes Ankemeddelelse (tz 323,
jfr. Z 325) kan, naar ban afgiver famme
personligt, fremsættes mnndtligt til Under-
rettens Retsbog, selv om det ikke sker straks
ved dommens Assigelse: dømmeren bor
være ham behjcelpelig herved.

2) Underrettens afgørelse af, hvorvidt
Tiltaltes Skyld er godtgjort, kan i sin Hel-
hed nndergives Landørettens prøvelfe. I
Politifager kan dette dog knn ske. naar
Landøretten finder Foje hertil, efter hvad
der er opgivet i Antemeddelelsen, der
med Hensyn hertil nden Ophold af Oder-
anklageren bliver at forelægge for Landøretten.

Udenfor Politisager betragtes en Anke.
der er rettet mod dommens afgørelse af
Sagens Realitet, iom omfattende ogfaa
Bedømmelfen af Beviferne for Tiltaltes
Skyld, naar ikke AnkeMeddelelsen lldtryktcligt
gaar nd paa det modsatte. Er der fra den
ene Side rejst Anke. som ikke omfatter bevis- bedømmelsen, kan Modparten, felv om den
ellers foreskrevne Ankefrist for hans Vedkom-
mende er ndloben. indenfor sire Tage efter
at han har modtaget meddelelse om Anken,
paaankc dommens afgørelse as Bevisspørgs-
maalet.

3) Skal Anken omsatte Bevisbedom-
melsen, kræves ingen nærmere Angivelse af
Ankegrnnd.

4) Hvor Landøretten i Henhold til § 337 har tilstedet Anke, maa fornøden
Ankemeddelelse og Begrundelse afgives inden
en Uge, efter at Tilladelsen er meddelt.

§ 339.

Saasnart Ankemeddelelse bar snndet Sted, har Modparten Adgang til for
Landøretten at fremsa-tte begæring jfr. § 230) om Ankesagens Afvisning af nogen
af de i § 328 nævnte Grnnde, eller fordi
Ante er ndelnttet efter § 337. Saadan
Afvisning kan ske — være sig efter Begce-
ring eller i Embeds medfør — ved kendelse
i et ikke offentligt Retsmode, efter at der


l3«'. >tap.XXVNI. P'iNlinfe af Underrelsdømme.

er givet den Antende Adgang til at ytre sig
mundtligt eller skriftligt.

§ 340.

Omfatter Anken ikke Bedømmelsen
af Beviserne for Tiltaltes Skyld, bar
overanklageren i lighed med, hvad der er
foreskrevet i § 327, snarest muligt til Landøretten at oversende Ankemeddelelsen og Sa-
gens øvrige Akter. Ved sagens videre
Forberedelse og Behandling dlive reglenie
i 5§ 329—331 og 333—336. at anvende
med de fornødnc lempelser. Sknlle nye
Oplysninger tilvejebringes (§ 330 ), pan-
Uviler det ilveranklaaeren at foretage de
hertil fornødnc skridt.

Under domsforhandlingen har den
Ankende først ordet. I øvrigt skulle )reg
lerne i Kap. XXII. finde Anvendelse paa
denne Behandling, forsaavidt faadant ikke er
udelukket ved Forholdets Forskellighed eller
særlig Bestemmelse.

den omstændighed, at Tiltalte i en
Sag, hvor ingen Forsvarer er bestikket (jfr.
540), hverken moder selv eller ved en Forsvarer
nnder domsforhandlingen, er ikke til Hinder
for, at denne fremmes: dog kan Retten,
forsaavidt Anken er rejst af Tiltalte, efter
overanklagerens Paastand ved kendelse af
vise Ankesagen, naar denne skønnes ikke med
Nytte at knnne forhandles, nden at nogen
»noder vaa Tiltaltes Vegne.

§ 341.

Omfatter Anken ogsaa Bedømmelsen
as Beviserne for Tiltaltes Skyld, finder en
fuldstændig ny domsforhandling Sted for
Landøretten. Sagens Forberedelse, Behand-
ling og Paakendelse foregaar efter Reglerne
i kapitlerne XXI., XXII. og XXIV.. forsaa-
vidt itte Forholdets Forskellighed udelukker
disses Auveudelse, og asvigeude Regler ikke
ere givne i de fotgende Paragrafer.

har tun Tiltalte anket, kan en stræn
gere Straf end ved Underretsdømmen bestemt ikke idømmes.


«ap. XXVIII. Pmuittke af Underretsdømme. l37
§ 342.

Anklageskrift udfærdiges lldcu Ophold
af Overanklageren; fornden de Angivelser,
der ere foreskrevne i § 21»">, skal det inde-
holde en Henvisning til Underrettens Dom.

Forkyndes Anklageskrift inden Udlovet
af den i 8 322 fastsatte Frist, er anden
AntcMeddelelse fra Overanklagerens Tide
nnødvendig.

§ 343.

Foruden de i § 219, første Punktum,
og 3 2W, andet Punktum, ommeldte Alt-
stykker bliver endvidere lidskrift af Under-
rettens Tom og af Domsforhandlingen for
Underretten at indlevere paa landørettens
Kontor og at meddele Forsvarerc'ii cllcr,
hvis der ingen ^orfvavcr cr, Tiltalte.

Hvor en frifindende Toiu ^r paaankct
af ^vcranklageren, kan Afvisning fra Lands-
rettcn ste overensstcinniende med >? ^28,
naar det findes, at ^vcranklageren mangler
Paataleret, eller at det paatalte forhold
itke er strafbart, eller at Ttraf er udelntket
ved ^orerldelse.

§ 344.

3e for Underretten afhørte Vidner
ug Sylts- eller Tkonsma-nd, hvis Forklo
ringer sknlle benyttes fom Bevic^ nnder Anke-
fagen, blive at afhøre paain) for Landøretten, medmindre. Sagen findes at knnne
tilstrækkeligt oplyfes ved Opla'-oning af de
Forklaringer, fom de Paagerldende bavc
afgivet for Underretten.

Udebliver Tiltalte uden oplyst lovligt
Forfald i et tilfælde, hvor Anken er
rejst af ham og omfatter Vevisbcdom-
melfen, kan Retten ved kendelse afvife
hans Anke, naar den finder, at Forhand-
lingen itke »ned Nytte kan fremmes i hans
Fraværelse, og navnlig at Oplosning as
hans tidligere Forklaring itke kan tra'de i
Stedet for ny afhøring (jvf. § 248).

§ 345.

Landørettens Tom i en fra en Un-
derret indankct Sag kan i Neglen ikke yder-

18


13,-> >laft, XXVIII. Pliaante af Undevretsdømm«',

ligere paaankes. Dog kan højesteret si;
96) undtagelsesvis tillade, at Sagen ind-
bringes for samme, naar særlig Grund her-
til foreligger, navnlig naar Sagen skønnes
at have almindelig Interesse eller viderc-
gaaende betydelige følger for Bedkonuncudc.
Andragende herom maa sreinsættes inden
saadan ^-rist, som bestemt i § 837, ^ St.,
og finde i Henseende til Virkningen af saa-
dant Andragendes Indgivelse og Tilfolgc-
tagelse reglerne i sidste Stylte af ^ 837 og
i § 33^ Nr. 4 tilsvarende Anvendelse.

Reglerne i 5tap. XXVII blive med de
fornødne lempelser at anvende paa Anle,
fom iværksættes i Henhold til nærværende
Paragraf.

Kapitel XXIX. Ka're til hojcre Ret. § 346.

Overfor .^endelser og andre Beslut-
uinger af eu ^audøret eller en Underret
(denne sidste ogsaa soin llndersøgelsesret),
som ikke — eller dog ikke for Tiden —
kunne gøres til Genstand for Anke i Med-
for af Bestemmelserne i >>§ 317 og 337,
kan, forfaavidt det modfatte ikke særligt er
bestemt, enhver, overfor hvem Beslutningen
indeholder en afgørelse. rejse.Na'remaal til
hosere Net overensstemmende med de neden-
staaende regler. Overfor Donime kan kære
maal kun rejfen i de i §§ 401 og 405,
na'vnte Tilfælde.

Mod >tendelser og andre Beslutninger,
der afgives under Tomsforhaudling eller
under dennes Forberedelse, kan dog udenfor
de Tilfælde. bvor Adgang til ,ta're har
særlig Hjenunel i ^oven, .^crremaa! tuu
rejsen, naar og forfaavidt Beslutningen gaar
ud paa. at ^ageu udfcvttes eller afvifes
eller ha've^. eller augaar ^a-ngsling. Beslag,
Nanfagning eller lignende, eller paala'gger
^trai eller Omkostninger, eller er rettet mod
nogen, fom ikke er Part i Sagen.


Kap. XXIX. tt a're til hpjere Net. I39

I Sager, hvor Anke ordentligvis er
udelukket ifølge reglerne i § 345, kan
ogfaa ^lorremaal af en Part kun reffes med
Tilladelse af den overordnede Net, i hvilten
Henfeende Reglerne om Tilladelse til Anke
finde tilsvarende Anvendelfe.

§ 347.

.^a'remaalsfristen er i Almindelighed
fjorten Tage. regnede fra Afgivelfcn af den
Beslutning, hvorom Talen er, dog at Be-
ftemmelserne i >i ^4 finde tilfvarende Anvendelfe.

Imod .Nendelser og Beflntninger. l)vor^
ved det vaala'gge^ nogen, fom ikke er Part
i Tagen, og fom er til ^tede i Retten, at
afgive Vidnesbyrd eller (5'rtlæring eller For-
klaring fom Tmi5- eller ^fonsmand. eller
at fremkomme med Totnmenter eller lig-
nende, maa ^crre, naar >iendelfen eller Be-
flntningen er afgiven nnder Touisforhand-
ling, erklærec' paa stedet og ellers mden
rre ^)age.

Vvære, fom overensfleinmende ined
foregaaende flytte ertlares mod en Be-
flutnu'.g af en Underret, hvorved ^a-ugsling
er deflnttet fom Tvangsmiddel mod nogen,
der har vægret sig ved at afgive Vidnesbyrd
eller Tyn eller Tlon, eller ved at frem-
komme med Dokumenter, har opsættende
Virkning. I andre tilfælde medfører
^a,-re ikke i^pfættelse af Beflntningens
udførelfe, medmindre det modfatte bestemmes
enten af den Ret, fom har afgivet Beslut-
ningen, eller af den Net, for hvilken
tcrre rejses.

§ 348.

>ta,'vcmaal fremsættoo skriftliqt sov >X'n ad. hvic' beslutning paatlagc^, cller ^rnæres
niundtliqt tit dennc§ Nctbdoq. Ncjscs kæro-
inaal fra Paatalemyndigheden§ ^3idc. ladcr
denin' nden Ophold saunnc forkynde for Sic^
tcde o^. naar no^cn anden for det fovclig-
qi,'nde ^porg5maal§ Vcdfoumn'nde er at
dctragte son« Modpart, tillige for Lidstuavntc,
inedmindre PaatalenwndnM'den i rett^n i
den Paagerldendc§ ilv^rva'rclsc hnr crlla'ret at villc r^-jfc saadant >ta'reniaal. Rejfcc'


140 Kap. XXIX. kære tit lejere Ret.

kæremaal af Sigtede eller af nogen, der ikke er
Part i selve Tagen, foranstalter Retten nnder
tilsvarende Forudsætning Paatalemyndigheden
saavelsoin den, der ellers maatte va're at
betragte som Modpart, underrettet om kære^
maalet.

Er Sigtede fængslet, og er der ille
Lejlighed for ham til at rejse >ta.'remaal
til Retsbogen overensstemmende nied fore-
gaaende Stylte, kan han fremsatte det til
den Underføgelfesrets Retsbog, i tM§ ^tred^
Fængslet ligger, eller til fængselsbestyrereno
Bog ^ 230): Udskrift af Tilforflen bliver
da uopholdelig at tilstille den Net, hvi^
Beslutning paaklages. Har Sigtede For-
svarer, er denne Pligtig at bistaa ham, saa
ledes som bestemt i 5§ 31§ andet Stylte.

§ 349.

Forsaavidt den Ret, hvi-> Beslutning
paakæres, ikkc i medfør af § 95, ^ 10>>
eller § 127 omgor Beslutningen saaledeo.
at ^iemedet med .^crremaalet dermed er op-
naaet, indsender den uden ^phuld kære
striftet til den overordnede Ret, ledsaget af de
fornødne Udskrifter og andre Dokumenter,
disse sidste i bekrerftede Afskrifter, forsaa-
vidt Originalerne ilte kunne nndvares, samt
efter 57mstændighederne af de Benla'rkninger,
hvortil der fra Rettens Side maatte finder
Anledning.

Saavel den, der har resfr ^crrenlaal.
fom Modparten, kan indgive skriftlige Ud-
talelser om Sagen til den overordnede Ret:
herved gerlder det samme, som i foregaaende
Paragrafs to sidste Punktummer er bestemt
om selve Hcrremaalet.

§ 350.

Ten overordnede Ret er ikke bunden
ved den Bedømmelse af de faktiske Om-
ftceudigheder, hvorpaa den paatlagede Be
slutning er grundet. Fiuder den nye Op-
lysninger fornødne, giver den, forfaavidt
den ikke selv vil foranstalte samme indhentede,
de i saa Henseende fornødne Paala'g: Be


Kap. XXIX. kære til hgjere Ret. l-N

stenunelserne i § 830, jfr. § 340, treøje
Pnnktnm, finde herved tilsvarende Anven-
delse: angaar kæremaalet en Beslutning
af en Undersøgelsesret, kan Landøretten
umiddelbart til denne rette de fornødne
Paalæg om nye Oplysningers Tilveje-
bringelse.

Naar særlige Grnnde finder at tale
derfor, kan den overordnede Ret undtagel-
sesvis paa begæring eller i Embeds medfør
anordne uiundtlig forhandling! forsvarer
bliver i saa fald altid at beskikke, med-
mindre digtede selv yar antaget en for-
svarer, eller den forsvarer, som allerede er
bestikket for l)am, er befojet til at mode for
den overordnede Net og erklærer sig villig
bertil.

Rettens afgørelse træffes ved kendelse
og meddeles uden Ophold alle Vedkommende.

§ 351.

Mod Landørettens afgørelse i et
^»,-rremaal kan yderligere >ta?re til højeste-
ret ikke finde Sted, inedmindre .Nojestcret
undtagelsesvis meddeler Tilladelse hertil
l§ 96). Andragende om saadan Tilladelse
niaa indgives til højesteret inden en Uge,
efter at Landørettens Kendelse er meddelt.
Paa saadant yderligere kæremaal finde Neg
lerne i de foregaaende Paragrafer Anven-
delse med de fornødne Lempelser.

>la.'remaal kunne i højesteret forhaildles
og afgøre^ i det i § 328 ommeldte Udvalg.

§ 352.

Beslutninger vedrorende Forberedelsen
af et kæremaals forhandling tulinc i
lignende Omfang so»n bestemt for Ankesagers
Vedkommende trerffee henholdsvis af Landørettens eller af højesterets ^nnitiarius.


142 5^p. XXX. Genoptagelse.
Kapitel XXX. Genoptagelse. § 353.

Naar en forfølgning, soni ved linder'
søgelsesret har været indledet inod en bestemt
Sigtet, standses, G 211) eller naar, efter at
Tiltale er rejst, Forsolgningen frafalden,
uden at Dom bliver assagt, kan, ndenfor det
i ^212 omhandlede Tilfælde, ny forfølgning ved Undersøgelsesret eller ny Til-
tale knn rejses, naar nye Beviser as Vagt
senere komme for Dagen, eller de i neden-
staaende § 354 angivne Betingelser ere til
Stede. Derimod er den omstændighed,
at Ilndersøgelsesretten i Henhold til § -^3
har na-gtet at tage en Begæring om
Fornndersogelse til følge eller i Henhold
til § 211 har standset en begyndt For-
nndersøgelse, ikke til Hinder wr. at Tiltale
rejses ved den dommende Net.

§ 354.

Genoptagelse as en Sag, som — vare
sig i sorste Instans eller isolge Anke — er
paadomt ved Landøret, og bvornnder Til-
talte er frisunden, kan finde Sted efter
Overantlagerens begæring,

1. naar det ifølge en Tiluaaelse,
Tiltalte senere har afgivet, eller andre Be-
viser, der senere ere komne for Dagen, maa
antages, at han har begaaet Forbrydelsen:

2. naar falske Forklaringer eller Er-
fla'ringer ere afgivne nnder Sagen as Vidner
eller Syns- eller Stonsmænd, eller falske
eller forfalskede Dokumenter ere benyttede
nnder samme, eller noget strafbart Forhold,
sigtende til at paavirte eller bestemme Sagenc-
Udfald, er udvist enten af Tiltalte eller af
nogen, der i medfør af sit Embede eller
offentligt Hverv har medvirket ved Sageno
Behandling, og der efter Omstændighederne
er god Grund til at antage, at saadant har
bevirket eller medvirket til, at Tiltalte har
undgaaet Domscrldelse.

Under tilsvarende Betingelser kan Gcn-
optagelse finde Sted, hvor Tiltalte paa-
staas at have gjort sig skyldig i en væsentlig


Nnp. XXX. Genoptagelse. 143

større Forbrydelse end den. hvorfor han
er domfældt.

§ 355.

Paa Begæring af en Domfældt kan
Genoptagelse af en ved en Landøret paadomt
Tag finde Tted,

1. naar nye Oplysninger tilvejebringes,
og det ftonnes antageligt, at disfe. om de
havde foreligget under Tagen, knnde have
bevirket Frifindelse eller Anvendelse as en
væsentlig mildere Strafbestemmelse:

2. naar noget saadant Forhold op-
lyser, som ommeldt i ^ 354 Nr. 2, og det
ftonnes antageligt, at faadant kan bave be-
virket eller medvirket til Domfældelfen.

Bestemmelserne i i 318, 2. og 3.
Punktum, finde her tilsvarende Anvendelse.

Komme Omstændigheder, som antages
at give Tiltalte eller Andre vaa hans
Vegne Foje til at andrage paa Tagens
Genoptagelse, til Rettens eller Overankla-
gerens Knndskab, bor de derom underrette
Vedkommende.

§ 356.

Genoptagelse kan ikke finde Tted. faa-
la'nge Anke i medfør af Lovens almindelige
Regler naar aaben, eller faalamge en rejst
Ankefag benpaar uafgjort.

At Ttraffeu er udpaaet, er ikke til
finder for (^enoptagelfe.

§ 357.

Vegcvring oin Genoptagelse frenisa'ttes
for den Landøret, der har paadomt Tagen,
være fig l forfte Instans eller isolge Anke:
dette gerlder, selv om Tagen irolge Anke
bar va'ret paalendt i højesteret.

Vegæriilgeil indgives skriftligt og maa
angive de ilmstændigheder, bvorpaa den
ftottes, og de Pevifer, fom formenes at
skulle give Tagen et andet Udfald. Er
Tiltalte fa-ngslet, kan dans Vegæring frem-
sattes overensstemmende med >> 230 til
Undersøgelsesretteus Retsbog eller Fa-ng-
felsbeftyrerens Bog. Er Begæringen nottet
paa nogen faadan Grilnd, som na'vnt i ^
354 Nr. 2, jsr. >i 35§ Nr. 2. maa den saa-


144 Kap. XXX. Genoptagelse.

vidt muligt være ledsaget af Udskrift af
en over den Pangældende afsagt Straffe-
dom. Udskrift af den tidligere Tour bor
medfølge.

§ 358.

Findes i begæringen ingen Grnnd ov-
given, som efter Loven kan bevirke Genop-
tagelse, eller findes de paaberaabte Omstæn-
digheder eller Bevisligheder aabenbart be-
tydningslose, kan Retten straks ved Kendelse
afvise begæringen.

Finder Retten ikke Anledning til saadan
Afvisning, giver den, forsaavidt der ikke allerede med Begæringen er forelagt den en
Ertlæring fra Modparten, som efter Om
sta'ndighederne skønnes fyldestgorende, denne
Lejlighed til at ndtale sig skriftligt eller
mundtligt.

§ 359.

Finder Retten, ar nderligere Oplys-
ninger bor tilvefebringec', inden afgørelse tra'ffe^ om, bvorvidt Genoptagelse bor finde
>3tcd, giver den, forsaavidt den ikke selv
vil foranstalts dic'sc tiloeicdragtc, de i saa
Hcuscende fornødnc Paala-g. Zwilc Vidner
cller Tiltalte afhørc'o, og vil Retten ikke
selv modtage disses forklaringer, sker Af-
dorelsen ved vedkommende Undersøgelsesret
overensstemmende >ned Reglerne om retslig
,^ornndersøgelse i Kaft. XX: Retten kan
bestemine, at retslig fornndersøgelse skal
finde Sted.

Hvor Vcgæringen om Genoptagelse er
swttet pan, at et saadant strafbart Forhold
er begaaet, som nawnt i ^ 54 Nr. ^, jfr.
^ 355> Nr. ^, men en straffesag, som der-
om er rejst, endnn ikke er afsluttet, bliver,
om fornødent, afgørelsen at ndsa'tte, indtil
saadan Ttraffesag er endt.

Beslutninger vedrorende Forberedelsen
as Forhandlingen as en Begæring om (Gen-
optagelse kunne i lignende Omfang som
bestemt for Ankesagers Vedkoininende tra'sse^
as landørettens Formand.

§ 360.

Retten asgor ved kendelse, om Bo
geringen stal tage^ til følge eller sorkastes;


Kap. XXX. Genoptagelse. 145

tages den til F«)lge, gaar Kendelsen ud paa,
at ny Domsforhandling stal finde Sted.
Dog kan Retten efter Omstændighederne,
naar den finder en Begæring om Genop-
tagelse til Fordel for Domfældte begrundet,
og Overanklageren indvilliger deri, straks
uden ny Domsforhandling afsige Fri-
sindelsesdom eller Dom, hvorved en mildere
Straffebestemmelse bringes i Anvendelse.
Er Domfældte dod, stal Retten altid uden
ny Domsforhandling enten forkaste Begæ-
ringen om Genoptagelse eller afsige Tom,
hvorved den crldre Dom ophæves.

§ 361.

Den ny Domsforhandling foregaar
ved den Landøret, som tidligere har dømt i Sagen. Ten forberedes og fremmes
overensstemmende med de almindelige om
Domsforhandling for Landøret givne Reg-
ler: om nævmnger skulle medvirke, be-
stemmes efter Reglerne i § 6. Ingen næv-
ning, som har gjort Tjeneste under den
tidligere Sag, maa medvirke ved den ny
Domsforhandling.

§ 362.

Hvor Genoptagelse er tilstaaet alene
efter Begæriug af Domfældte eller nogen af
de i § 318, 2. og 3. Punktum, nævnte Per-
soner, maa den ny Dom ikke i noget Punkt
afvige fra den tidligere Tom til Skade for
ham. I andre Tilfælde maa saadan Af-
vigelse itte ske sor de Punkters Vedkommende,
som ikke berores af Genoptagelsesgrunden.

§ 363.

Mod en Kendelse af en Landøret, hvor-
ved Genoptagelse er tilstaaet eller nægtet
af en Sag, der kun ifølge Anke har været paadomt ved Landøretten, kan kæremaal ikke
rejses, medmindre højesteret undtagelsesvis
meddeler Tilladelse hertil (§ 96).

§ 364.

begæring om Genoptagelse medfører
ikke Udsoettelse eller Standsning af dommens
Fuldbyrdelse, medmindre Retten bestemmer

19


146 Kap. XXX. Genoptagelse.

det modsatte: det samme gældcr um Beslut-
ning om Genoptagelse, der træffes i Hen-
hold til ^ 354. Er Genoptagelse besluttet
i Henhold til § 355, bliver Fuldbyrdelseu
altid at udsætte eller standse, hvis Dom-
fældte begærer det.

§ 365.

Er en ndcblevcn Tiltalt, som ikke over-
ensstemmende med ^ 234 Nr. 3 har sam-
tykket i, at Sagen er blevet fremmet i
hans Fraværelse, bleven domfa-lot, og staar
Anke overensstemmende med Reglerne i
Kap. XXVIII ham ikke aabcn, kan han
begære Sagen genoptagen til ny Forhand-
ling, naar han godtgor, at han har haft
lovligt Forfald og ved ham utilregnelige
Omstændigheder har været forhindret fra
l Tide at anmelde dette, eller at Stavnin-
gen ikke betimeligt er kommen til hans Kund-
skab. begæringen maa fremsattes inden
saadan Frist, som bestemt i i; 3^3, jfr. ^
324. Reglerne i §§ 357—360 og 363 finde
herved tilsvarende Anvendelse.

Udebliver Domfældte under den ny
Domsforhandling, hæver Retten ved Kendelse
Sagen og den afsagte Tom bliver staaende
ved Magt.

Under tilsvarende Betingelser, som l
denne Paragrafs forfte Stykke angivet, kan
Tiltalte begære Genoptagelse af en af ham
rejst Ankesag, som er afvist paa Grund af hans Udeblivelse.


Kap. XXXI. Paatale i HH. t. § 34 eller § 36. 147

Syvende Afsnit.

Paatale af fa?rlige Myndigheder eller

af Private forfølgning af borger

lige Krav under straffesager.

Kapitel XXXI. Behandling af Sager, som paatales af en

farlig offentlig Myndighed cller af en privat

Sagfoger.

§ 366.

Formden en særlig offentlig Myndighed
rejser Paatale i Henhold til § 84, skal
den ved Henvendelse til Politimesteren for-
visse sig om, at denne ikke agter at forfølge
Sagen. Naar Paatale herefter rejses af
en særlig Myndighed, blive Bestemmelserne
i Kapitlerne XXVI (med Undtagelse af
8 309) og XXVII til XXIX at anvende
saaledes, at bemeldte Myndighed under Sagen
troeder i Politimesterens Sted.

Anke sra Paatalens Side besluttes og
ivoerksættes af overanklageren, dog kun efter
begæring af den soerlige Myndighed.

Har Politimesteren indledet, men senere
frafaldet forfølgning, og er Sagen som
følge heraf bleven hævet, kan den særlige Myndighed rejse ny forfølgning: dog maa
Anklageskrift i saa Fald indgives inden fjor-
ten Dage, efter at Sagen er hævet. Har
Politimesteren frafaldet Forfølgning under
selve Domsforhandlingen, kan den soerlige
Myndighed optage forfølgningen. naar den
uaa Stedet afgiver Erklæring herom: den
indtrædcr i saa Fald i Politimesterens Sted
i den Stilling, hvori Sagen befinder sig.


148 Kap. XXXI. Pcmtalo i HH. t. § 34 eller s 36.
§ 367.

Naar nogen i Henhold til § 36 paa-
taler en Sag, som vedkommende Pnatale-
myndighed har nægtet at forftlge, sinde,
med de af Forholdets Forskellighed følgende
Lempelser og med de nærmcre Bestemmelser,
som foreskriv es i de efterfølgende Para-
grafer, Reglerne i Kapitlerne XX. til XXIX.
Anvendelse saaledes, at den private Sagso-
ger træder i vedkommende Paatalemyn-
digheds Sted.

Den, som vil rejse Paatale i Hen-
hold til F 36, maa indgive Begæring til
vedkommende Ret overensstemmende med nerste
Paragraf inden fjorten Dage, efter at han
er bleven bekendt med, at Paatalemyndig-
heden har nægtet at forfølgc, og senest inden
tre Maanedcr efter nergtelsen.

§ 368.

Den private Sagsogers Forsolgning ind-
ledes ved, at han til Undersøgelsesretten ind-
giver Vegæring om Foretagelse af Forunder-
søgelse eller — hvor Fornndersøgelse ikke be-
gæres — til Underretten indgiver Vcgærinq
om, at Tiltale maa blive rejst mod Sigtede
ved Udfærdigelse af Anklageskrift. Ved Landøret kan Sagsogeren ikke rejse Tiltale uden
forudgaaende retslig Forundersøgelse, indledet
efter hans Begæring.

Foretagelse af enkeltstaaende Retshand-
linger, inden Sag er indledet som foranfort,
kan Sagsøgeren begære hos vedkommende
Undersøgelsesret, naar Omstændighederne ikke
tillade Opsættelse.

Hvor Eagsogeren, uden først at be-
gære retslig Forundersøgelse, til Underretten
indgiver Begæring om Udfærdigelse af An-
klageskrift, maa Udkast til dette vedlægges.
Vcvisfortegnelse bor medfølge overensstem-
mende med Reglerne i Kap. XXI.

Samtidigt med at Sagsogeren ind-
bringer Sagen for Retten, stal han fore-
ligge denne Oplysning om, at Paatale^
myndigheden har nergtet at rejse For-
folgning, og at Genpart af begæringen er
meddelt famme. I Mangel heraf bliver
Sagen ved kendelse at afvise.


Kap. XXXI. Paatale i HH. t. § 34 eller § 36. 149
§ 369.

Naar Begæring fremfcettes om For-
undersøgelse eller om enkeltstaaende Rets-
handlinger, afgør undersøgelsesretten, om der
er Grund til at tage begæringen tilfølge.

Naar Retten slutter en Forundersøgelse,
som er indledet efter Sagsøgerens Begæring,
afgør den ved Kendelse, hvorvidt Tiltale
ved den dommende Ret skal tilstedes. Til-
ladelse hertil bliver at nægte, naar de frem-
komne Oplysninger ikke findes at afgive
rimeligt Grundlag for Tiltale. Tilstedes
Tiltale, stal Kendelsen indeholde de Angivel-
ser, sum ifølge § 216 skulle findes i et
Anklageskrift. En Udskrift af Kendelsen
kan benyttes som Anklageskrift.

Fremsættes Begæring om Udfærdigelse
af Anklageskrift (§ 368, 3. Stykke), har Ret-
ten paa Grundlag af de den med Begce-
ringen forelagte Oplysninger famt, efter
Omstændighederne, cfter at have modtaget
Forklaring af Sagsogeren og Sigtede og
muligt andre Personer i et dertil beram-
met ikke offentligt Retsmode, hvortil Til-
sigelse kan gives med Aftens Varsel, ved
Kendelse at afgøre, om Tiltale skal tilstedes:
Reglen i foregaaende Stykkes andet Punk-
tum bliver herved at iagttage. Tilstedes
Tiltale, bestemmes i Kendelsen, hvorledes
Anklageskriftet bliver at affatte. Finder Ret-
ten, at retslig Forundersøgelse bor finde
Sted, lader den Kendelsen gaa ud herpaa:
Reglerne i foregaaende Stykke blive i saa
Fald at anvende.

Saavel Indlevelse af Forundersøgelse
og Tilstedelse af Tiltale som den videre
Fremme af Sagen og Foretagelse af enkelt-
staaende Retshandlinger kan betinges af, at
Sagsogeren stiller Sikkerhed i rede Penge
efter Rettens nccrmere Vestemmelse for de
Omkostninger, fom det efter reglerne i
^ 399 kan blive ham paalagt at tilsvare det
Offentlige og Sigtede.

§ 370.

Skal Tiltale rejses ved Landøret, maa
Sagsogeren til Sagens udførelse for Landøretten antage en til Mode sammesteds berettiget


1 50 Kap. XXXI. Paatale i HH. t. F 34 eller § 36.

Sagforer, af hvem alt det bliver at foretage,
som ellers under Domsforhandlingen og den-
nes Forberedelse paahviler 3?veranklageren, og
til hvem ligeledes alle Meddelelser fra Til-
taltes Side blive at rette. Sagsogeren kan
kun gennem sin Sagforer optræde fom Part
i Sagen.

Er Tiltale rejst ved Underret, kunne
alle Sagen vedrorende Meddelelser fra Til-
talte til Modparten gyldigt afgives paa
Rettens Kontor.

§ 371.

Den private Sagfoger kan, uanset
denne sin Stilling, afhøres fom Vidne i
Sagen. Hans Afhsrelse foretages ogsaa
under Domsforhandlingen af Rettens For-
mand, der dog efter omstændighederne
kan overlade til Sagsogerens Sagforer at
stille spørgsmaal til ham. Modashoring
fra Forsvarets Side sker efter de almindelige
Regler.

§ 372.

Frafalder Sagfogeren forfølgningen,
bliver Sagen ved kendelse at hcrvc og kan
ikke atter genoptages af ham. Det samme
gælder, naar Sagsogeren eller hans Retter-
gangsfulomcrgtig uden oplyst lovlig Forhin-
dring undlader at mode, hvor saadant Mode
findes nodvcndigt, for at Sagen kan frem-
mes, og Retten ikke efter 3)mstændighedernc
finder at burde udsætte Sagen.

§ 373.

Anke til Landøret, som omfatter
Vevisbcdømmelsen Htz 341 ff.), kau den
private Sagsoger kun iværksætte efter Til-
ladelse af Landøretten: Andragende derom
fremsættes og afgøres overensstemmende med
Reglerne i § 337.

Til udførelfcn af en Ankesag henholds-
vis for Landøretten og for højesteret maa
Sagsogeren antage en til Mode ved paa-
gerldende Net berettiget Sagforer.

Anke fra Tiltaltes Side iværksættes
efter de for offentlige Straffesager i Ka-
pitlerne XXVII og XXVIII givne Regler,
i^veranklagereu lader Meddelelse om Anke-


Kap. XXXI. Paatale i HH. t. § 34 eller § 36. 151

sagen' forkynde for den private SagfSger;
denne har Adgang til at slutte sig til
forfølgningen overensstemmende med Be-
stemmelserne i nceste Paragraf.

§ 374.

Vedkommende Paatalemyndighed har
Ret til paa ethvertsomhclst Trin at op-
træde nnder en Sag, som er anlagt i
Henhold til ^ 36, og kan naarsomhelst
selv overtage forfølgningen. Er der gaaet
Dom i Sagen, kan Paatalemyndigheden
rejse Anke saavel til Skade som til Fordel
for Tiltalte, og kan ligeledes begære Gen-
optagelse, alt overensstemmende med de Reg"
ler, som gcclde i offentlige Sager.

I Tilfælde, hvor Paatalemyndigheden
faaledec-. overtager forfølgningen, beholder
dog Sagsogeren, naar han straks afgiver Er-
klæring om at ville slntte sig til Paatale-
myndighedens Forwlgning, sin Ret til at
optræde som Part i Sagen. Tog kan han
ikke ndove Udstydelsesret ved Udtagelsen af
Nawninger: ej heller kan han i noget Til
fælde gøre Krav paa Udfættelse af Sagen,
og det paahviler ikke Tiltalte eller Forsva-
reren at afgive de forestrevne Meddelelser
ogfaa til ham. Retten kan derhos udelukke
ham fra Deltagelse, naar den finder dette
nødvendigt.

§ 375.

Har vedkommende Paatalemyndighed
frafaldet en begyndt forfølgning, kan den,
hvem Paataleret tilkommer efter § 36,
overensstemmende- med Reglerne i de fore-
gaaende Paragrafer optage Sagens forfølgning paa det Trin, hvori denne befin-
der sig, naar han, skriftligt eller til Rets-
protokollen, afgiver Erklæring herom til
vedkommende Ret inden en Uge efter Fra-
saldelsen eller, hvis denne er sket under
Domsforhandling, paa Stedet.

Har Paatalemyndigheden nergtet eller
undladt at rejse Anke overfor en frifin-
dende Dom i en offentlig Sag, kan den
hvem Paataleret tilkommer efter § 36,
gøre dette, dog at saadant sker inden sire
Dage henholdsvis efter nægtelsen eller efter


152 Kap. XXXI. Paatale i HH. t. § 34 etter § 36.

at Ankefristen er udlsben, og at Bestem-
melserne i § 373, fvrste og andet Stykke,
ogsaa her finde Anvendelse. Ligeledes er
han, naar han forgceves har opfordret
Overanklageren til at begære Genopta-
gelse i Henhold til § 354 af en af
Paatalemyndigheden anlagt Sag, hvorunder
Tiltalte er frifnnden, berettiget til selv in-
denfor en Frist af fire Dage efter Nægtelsen
at fremsatte Vegæring om Genoptagelse.

Naar en privat Sagsoger indtræder i
en Forfvlgning i Henhold til nærværende
Paragraf, blive Reglerne i de foregaaende Paragrafer at anvende med de fornødne
Lcmpelser. Hans Indtrædelse i forfølg^
ningen saavelfoui Sagens videre Fremme
lan betingcs af Sitkerhedsstillelse overens-
stemmende med § 369, sidnc Stykke.

§ 376.

Naar nogen ved en Underrets Dom i en
Sag, hvorunder en privat Sagsoger i den
borgerlige Retsplejes Former har paatalt
en Forbrydelse, som er undergiven privat
Paatale, er dømt til Fængselsstraf, kan han
rejse Anke overensstemmende med de Reg-
ler, som gælde i offentlige Sager. Over-
antlageren har da overensstemmende med
Reglerne i Kapitel XXVIIl, jfr. Kapitel
XXVII, at indbringe Sagen for Landøretten,
hvor Ankcfagen forberedes og behandles
efter de for offentlige Sager goeldende Regler.
Overanklageren lader Meddelelse om Anke^
sagen forkynde for den private Sagsoger,
der har Adgang til at slutte sig til For-
folgningen for Landøretten overensstemmende
med Bestemmelserne i § 374.

Foranstaaende Regler finde tilsvarende
Anvendelse, hvor en Landørets Dom i en
privat Straffesag lan paaankes til højestcret i medfør af Reglerne i Lov om den borger-
lige Retspleje § 283 eller nærværende Lovs
§ 345.

Omfatter en Anke til Landøretten Be-
visbedømmelsen, sinde Bestemmelserne i § 371
tilsvarende Anvendelse.


Kap. XXXH. Paatale af borgerlige Krav. 153
Kapitel XXXII. Paatale af borgerlige Krav under Straffesager. § 377.

I Politisager famt i Sager, der paa-
dømmes ved Underføgelsesretten H 302), kan
Erstatning hos Tiltalte tilkendes den For-
urettede for den ved Forbrydelsen forvoldte
Skade, naar han herom har fremsat Be-
gæring for Retten, hvortil der, forsaavidt
Sagens Beskaffenhed dertil giver Anledning,
bor gives ham Lejlighed.

Under andre offentlige Straffefager har
vedkommende Paatalemyndighed, naar dette
kan ske uden væscntlig Ulempe, efter Begæring
af den Forurettede at forfølge de for denne
ved Forbrydelsen begrundede borgerlige
Krav paa Tiltalte. Som følge heraf
bor der, forsaavidt Sagens Beskaffenhed
dertil giver Anledning, under Forunder-
fogelfen gives den Forurettede Lejlighed til
at erklære, om han begærer sig tilkendt
Erstatning under Sagen. Er dette ikke
sket, eller rejses Tiltale uden forudgaaende Forundersøgelse, bor Paatalemyndigheden
saa betimeligt give ham Lejlighed til at
erklære sig, at fornøden Paastand kan
blive optagen enten i Anklageskriftet eller i
alt Fald i Stavningen.

Forsaavidt særlige Bevifer maatte blive
at fyre under Domsforhandlingen til Stotte for et borgerligt Krav, bor Paatalemyn-
digheden angive disse i sin Bevisfortegnelse
eller i et Tillæg til denne (jfr. §§ 219 og
221).

§ 378.

Retten kan paa ethvert Trin nægte et
borgerligt Kravs forfølgning under Straffe-
sagen, naar den finder, at dets Behandling
under denne ikke kan ske uden væsentlig
Ulempe.

Den Forurettede kan paa ethvert Trin
indtil Sagens Optagelse til Tom tage sin
begæring efter § 377 tilbage med For-
behold af Adgang til at paatale Kravet
i den borgerlige Retsplejes Former.

20


154 Kap. XXXII. Paatale af borgerlige Krav.
§ 379.

Finder Retten, at de Oplysninger, der
foreligge til Stotte for en Paastand, som
er fremsat i Henhold til de foregaaende Paragrafer, ere ufuldstændige, eller at den
Domfældelse eller Frifindelse, som sinder
Sted for Straffespørgsmaalets Vedkom-
mende, ikke vil medføre en Afgørelse i
samme Retning af den heromhandlede Paa-
stand, bliver denne ikke at tage under Paa-
kendelse.

I ethvert Tilfælde, hvor Retten ikke
har paakendt et under Sagen paatalt bor-
gerligt Krav, staar det den Forurettede frit
for at paatale dette i den borgerlige Rets-
plejes Former.

§ 380.

størrelsen af den Erstatning, som til-
kendes den Forurettede, fastsættes af Retten.
I nævningesager kan dog Retten, naar hertil
er særlig Grund, forelægge nævningerne
Eporgsmaal, saavel om Skade er bevirket
ved Forbrydelsen, som om Erstatningens
størrelse. Ved Stemmcgivningen om Er-
statningens størrelse bliver den Sum gerl-
dende, som har over Halvdelen af Stem-
merne for sig, naar dertil medregnes de
Stemmer, som ere afgivne for et højere belob.

§ 381.

I Sager, som sorfølges af den For-
urettede, gøres borgerlige Krav gældende paa famme Maade som Paastanden om
Straf.

§ 382.

Paaankes dommen for Strastcpaastan-
dens Vedkommende, bliver ogsaa dens Af-
gørelse vcdrorende de under Straffefagen
paatalte borgerlige Krav at prøve af den
overordnede Ret, forsaavidt den afgørelse,
der troeft'cs for Straffepaastandens Ved-
kommende, man bestemme afgørelfen med
Hensyn til bemeldte Krav. Ellers omfatter
den overordnede Rets prøvelse ikke de bor
gerlige Krav, medmindre disse udtrykkeligt
ere inddragne under Anken, jfr. dog nerst-
sidste Stykke.


Kap. XXXII. Paatale af borgerlige Krav. 155

i^gsaa i Henseende til Anke har Paa-
talemyndigheden at varetage den Foruret-
tedes Tarv, naar fornøden Begæring fra
denne foreligger. Reglerne i § 378, 1ste
Stykke, og § 379 finde ogsaa her tilsva-
rende Anvendelse.

Omfatter Paaanken af en Underrets-
dom ogsaa bevisbedømmelsen, blive de for
Underretten rejste borgerlige Krav at under-
give Landørettens prøvelse, naar ikke baade
Tiltalte og den Forurettede udtrykkeligt have
frafaldet dette: saadanne Krav kunne derhos i
dette Tilfælde fra nyt af inddrages under Sa-
gen i samme Udstrækning, som om Sagen var
indbragt for Landøretten fom første Instans.

kære sinder ikke Sted overfor Ret-
tens Beslutninger vedrorende borgerlige
Krav.

§ 383.

Overfor Rettens afgørelse angaaende et
ved dommen paakendt borgerligt Krav staar
særskilt Anke i den borgerlige Retsplejes
Former saavel Tiltalte som den Forurettede
aaben, naar afgørelsen vilde kunne paaankes
efter Reglerne i Lov om den borgerlige
Retspleje. Saadan Anke kan ikke grundes
paa, at afgørelfen er urigtig som følge
af en fejlagtig Bedømmelse as Beviset.


156 Kap. XXXIII. Fuldbyrdelsen af dømme.
Ottende Afsnit. Fuldbyrdelsen af dømme i Straffe-
sager.
Kapitel XXXIII. § 384.

Politimesteren drager Omsorg for Straffe-
dømmes Fuldbyrdelse. Han staar herved
under Overanklagerens Overtilsyn, forsaa-
vidt Sagen hører under dennes Virkekreds.

Boder, som ere tillagte den Forurettede,
og Erstatning, der under Straffesagen er
tilkendt ham, inddrives efter de i Lov om
den borgerlige Retspleje foreskrevne Regler.
Med Hensyn til Afsoning af den Tel af
nysnævnte Boder, som ikke betales eller ind-
kommer ved Eksekution, har den Forurettede
at henvende sig til vedkommende Politi-
mester.

I dømme, hvorved Nogen tilholdes at
opfylde en Forpligtelse mod det Offentlige,
kan som Tvangsmiddel fastsattes en fort-
lobende Vode, der tilfælder Statskassen og
afsones efter Reglerne i § 3 i Lov af 16.
Febrnar 1866 om Afsoningen af Boder uden
for kriminelle Sager.

§ 385.

Opstaar der med Hensyn til dommens
Fortolkning, Beregningen af Frihedsstraffe,
som ere idømte eller træde i Stedet for
idømt Straf, eller i andre Henseender Tvin
mellem Politimesteren eller den denne over-
ordnede Myndighed og den, overfor hvem


Kap. XXXIII. Fuldbyrdelsen af dømme. ! 57

der er spørgsmaal om at fuldbyrde en
Straffedom, bliver spørgsmaalet paa dennes
Vegæring at forelægge Underretten paa det
Sted, hvor Fuldbyrdelsen stal finde Sted,
eller, navnlig hvis Tvisten drejer sig om dommens Fortolkning, den Ret, som har
afsagt Dom i Sagen i fyrste Instans eller
ifølge Anke i Henhold til §§ 341 ff.,
men uden at den af Overanklageren eller
Politimesteren anordnede Fuldbyrdelse af
den Grund behover at udsættcs, medmindre
Retten beslutter det.

Rettens afgørelse træffes ved Kendelse.
Drejer Tvisten sig om, hvorvidt den, overfor
hvem der er spørgsmaal om at fuldbyrde
Straffen, er den Domfældte, stal mundtlig
Forhandling og Bevisforelse finde Sted i
et offentligt Retsmode, i hvilket den Paa-
gældende er tilstede. I andre Tilfælde
træffes afgørelsen i et ikke offentligt Rets-
mode, efter at der, saavidt fornødent, er
givet Parterne Lejlighed til at udtale sig
mundtligt eller skriftligt.

Underrettens afgørelse af det i fore-
gaaende Stykkes andet Punktum nævnte spørgsmaal kan paaankes til Landøretten,
hvor i saa Fald ny Bevisførelse kan finde
Sted. I øvrigt kunne de i medfør af nær-
værende Paragraf trufne afgørelscr alene
være Genstand for kære.

§ 386.

Ingen Straffedom kan fuldbyrdes for
Udlovet af den Frist, i hvilken Anke i
medfør af Lovens almindelige Regler staar
aaben, medmindre Afkald paa Anke for-
inden er givet.

For Bodedømme, som ej kunne paa-
ankes, gælder en Fuldbyrdelsesfrist af 3 Dage,
som beregnes paa den i § 323 angivne
Maade. Er Boden tillagt den Forurettede,
er Fuldbyrdelsesfristen den i Lov om den
borgerlige Retspleje foreskrevne, hvilken og-
saa gælder med Hensyn til Erstatning, som
ved Straffedømmen er tilkendt.

§ 387.

Ingen Toosdom maa fuldbyrdes, for-
end den af Justitsministeren har været Kon-


158 Kap. XXXIII. Fuldbyrdelsen af dømme.

gen forelagt, og Fuldbyrdelsen af Kongen er
bifaldet.

Den Landøret, som har afsagt Dods- dommen, og Hojcfteret, naar dommen har
været vaaankct, skulle afgive Erklæring, hvor-
vidt der findes Grund til at anbefale den
Domfældte til Benaadning. Erklæringen indgives til Institsminiftcren, naar Anke-
fristen er ndlobcn, eller dommen er stad-
fæstet af højesteret.

§ 388.

fuldbyrdelsen af en Straffedom bliver
at udsætte, naar en svanger Kvinde er donn
til Toden, eller naar den, som stal udstaa
Livsstraf, Frihedsstraf eller legemlig Straf,
bliver afsiudig eller overfaldes af en hcrftig
Sygdom.

Naar en umiddelbar Udpaaelse af Straf-
fen vilde medføre uforholdsmcr>Zsige, udeufor
Straffens Ojcmed liggende følger for den
Paagældendes Velfcrrd eller væsentlige Ulem-
per for det Offentlige, kan Justitsministeren
tilstede Udsættelse.

Naar den Net, som har fældet dommen, sinder Grund til at indstille den Dom-
fældte til fuldstcrudig Benaadning eller til at benaades med at lide Straf af en mildere
Art, udslettes Straffens Fuldbyrdelse: det
samme gælder, naar Ansogning herom ind-
gives af den Domfældtc, forfaavidt ikke
allerede tidligere en Ansogning er afslaaet.
Hvorvidt en alt begyndt Fuldbyrdelse af
Straffen stal standses paa Grund af An-
sogning om Venaadning, afgør Justitsmini-
steren.

§ 389.

Hvorvidt en Domfældt, der ikke tidligere
er blevet Fængslet, bor hensættes i Varetcegts-
Fængsel, i det Tidsrum, som forlover, forend
Straffen kan fuldbyrdes, eller'naar Fuld-
byrdelsen udsættes eller standses, afgøres af
Stedets Underret, forsaavidtDorholdene ikke
tilstede at afvente Beslutning af den Ret,
der har afsagt Dom i Sagen i første In-
stans eller ifølge Anke i Henhold til
Z§ 341 ff.,- herved finde da Reglerne i andet


Kap. XXXIII. Fuldbyrdelsen af dømme. 159

Afsnit om Fængsling Anvendelse med fornøden Lempelse. Paa lignende Maade sinde
Reglerne i Kap. XVIII Anvendelse med
Hensyn til Beslaglæggelse paa Gods
for Omkostninger og Erstatning, efter at Dom
er gaaet.

Har den, som er dømt til Strafarbejde
eller til Statsfængsel i over 2 Aar, unddraget
sig Straffens Fuldbyrdelse, kan Beslaglæg-
gelse paa hans Formue her i Riget anord-
nes efter Reglerne om denne Forholdøregel
i Kap. XVIII. Er der efter Afsigelsen
af Straffedømmen hengaaet 10 Aar, kan
Begæring til Retten herom kun fremsættes
efter Justitsministerens Befaling. Foruden
i de i § 182 Nr. 1 og 2 nævnte Tilfælde
bortfalder Beslaglæggelsen, naar Benaadning
finder Sted: fremdeles bortfalder den, naar
10 Aar ere hengaacde efter Straffedømmens
Afsigelse, medmindre Justitsministeren be-
gærer den vedligeholdt.

§ 390.

Naar en Anke, som alene er rejst af
Paatalemyndigheden, afvises eller forkastes, kan den overordnede Ret gøre saadan For-
andring i den ved den paaankede Dom be-
stemte Straf, fom i medfør af Straffelovens
§ 58 maatte sindes begrundet ved det
Varetægtsfængsel, som Tomfoeldte har været
underkastet efter dommens Afsigelse.

§ 391.

Naar der til Fuldbyrdelsen af en Straffe-
dom bliver spørgsmaal om den Domfoeld-
tes Paagribelse, kunne de samme Forholdøregler anvendes, som ere hjemlede, naar
Foengslingskendelse er afsagt.

§ 392.

Bodestraffe, som ikke ere fuldbyrdede,
bortfalde ved den Domfoeldtes Dod.

§ 393.

Ovenstaaende Regler sinde med de af
Forholdets Natur eller særlige Forskrifter
solgende Lempelser ogsaa Anvendelse ved Fuld-
byrdelsen af Kendelser, hvorved Retten har
paalagt Vidner eller Andre Straf.


160 Kap. XXXIII. Fuldbyrdelsen af dømme.

Fuldbyrdelse af de i § 106, jfr. § 127,
omtalte Kendelser, kan dog først finde Sted,
naar Fristen til at fremsætte Vegæring om
Kendelsens Ophawelse i Henhold til § 106
er forløben, eller Retten har nægtet at
efterkomme en saadan Begæring.

Med Hensyn til Fuldbyrdelsen af de i
§ 129 ommcldte Bodepaalæg forholdes efter
de almindelige regler om Voder, som paa^
læggee> af ^vrigyedomyndigheder.


Kap. XXXIV. Omkostninger. 161

Niende Hf!nit.

Sagsomkostninger og Rettergangs-
boder i Straffesager.

Kapitel XXXIV. Sagsomkostninger. § 394.

I Straffesager, som forfølgcs af en
offentlig Myndighed, udredes Omkostningerne
ved Sagens Behandling og Straffens Fnld-
byrdelse af det Offentlige, med Forbehold
af Net til at faa dem erstattede efter neden-
paaende Regler.

Vederlag til valgte Forsvarere og Ud-
gifter i Anledning af Beviser, fom Sig-
tede fremskaffer uden Rettens Foranstaltning,
veddømme ikke det Offentlige, ej heller Udgifter,
der foranlediges ved Skridt, som en Treøje-
mand foretager i sin Interesse.

§ 395.

Findes Sigtede skyldig, er han pligtig
at erstatte det Offentlige de nødvendige
Udgifter, fom ere medgaacde til Sagens Be-
handling.

Har Underføgelsen voeret rettet paa en
anden Forbrydelse end den, eller paa andre
Forbrydelser foruden den, for hvilten Til-
talte dømmes, er han ikke pligtig til at er-
statte de derved foranledigede yderligere Om-
kostninger (jfr. dog §397): kan en Sondriug
ikke ske, bestemmer Retten, om og hvor stort
et Afdrag der bor gøres.

21


162 Kap. XXXIV. Omkostninger.

Udgifter, der ere foranledigede ved Anke,
kære eller Vcgæring om Genoptagelse,
blive ikkun da at udrede af Tiltalte, naar
disse Skridt enten have fsrt til et for ham
ugnnstigere Udfald eller ere iværksatte af
ham selv og ikke have Mt til Forandring
til hans Fordel. Er Anke rejst eller Gen-
optagelse begært af nogen af de i § 318,
3. Punktum, nævnte Personer, er den Paa-
gerldende under tilsvarende Betingelser plig-
tig at erstatte de derved forvoldte Udgifter.

Omkostninger, som ere foraarsagede ved
Andres Fcil eller Forsommelser, bor ikke
falde Tomfældte til Last. Retten kan ogsaa
i dommen begrernse Omkostningsansvaret,
naar den finder, at dette ellers vilde komme
til at staa i aabenbart Misforhold til
Domfældtee. Skyld og Vilkaar.

Rejsegodtgørelser og Dagpenge til Landørettens Personale i Anledning af Rettens
Moder ndenfor deno Hovcdsæde, Rejsegods
gørelser til nævninger, Rcssegodtgørelser og
Dagpenge til Overanklageren, som foranle-
diger ved, at denne har Embedsbolig paa
et andet Sted end det, hvor Retten holdes,
falde ikke Domfældte til Last.

§ 396.

dømmes flere Tiltalte som Meddel -
agtige i den samme Handling, har Enhver
især af dem at erstatte de Udgifter, som
hidrore fra Forhold, der alene vcdrore ham.
Med Henfyn til andre Omkostninger paa-
lægger Retten de enkelte Deltagere at udrede
en i Forhold til Graden af deres Deltagelse bestemt Andel og kan tillige bestemme, at
alle eller enkelte Deltagere skulle hcefte soli-
darisk.

§ 397.

Frifindes Tiltalte, eller eudes Sagen
iøvrigt nden at have fort til Sigtedes
Tomsa'ldelfe, paahviler der ham ingen Pligt
til at udrede Omkostninger, undtagen for-
fanvidt disse maatte være foraarsagede ved
dan-§ tilregnelige og retstridige Handlinger
eller Undladelser.


Kap. XXXIV. Omkostninger. 163
§ 398.

Er Straffesagen foranlediget ved til-
rcgnelige og retsindige Handlinger af Andre
end Sigtede, eller ere særegne Udgifter
foraarfagcde ved saadanne Handlinger eller
Undladelser (jfr. ^ 108), paahviler der den
Paagerldende Erstatningspligt for de Om-
kostninger, hans Forhold har medført.

Overensstemmende hermed kan det af
den overordnede Ret, til hvilken Anke
har fundet Sted, paalæggcs en dømmer at beere Omkostninger, efter at der er givet
ham Lejlighed til at fremfore sit Forsvar.

Bortfalder en Straffesag, hvis offent-
lige forfølgning er betinget af den For-
nrettcdes Pegæring, fordi denne tager sin
begæring tilbage, kan han efter Overanklage-
rens eller Politimesterens Pam'tand til-
pligtes at erstatte det Offentlige de dette paa-
forte Udgifter.

§ 399.

Naar en Privat forfølger en Straffe-
sag i Henhold til § 36, 1ste Stykke, ud-
redes Omkostningerne foreløbig af det Of-
fentlige efter Reglerne i § 394, dog derunder
ikke indbefattet Vederlag til Sagsogereus
rettergangsfuldmcegtig og Udgifter i An^
ledning af Bevifer, son: Sagsogeren frem-
skaffer uden Rettens Foranstaltning: ender
Sagen uden at fore til Sigtcdes Dom-
fældelse, er Sagsogeren pligtig at erstatte
saavcl de det Offentlige paaforte Udgifter
som og Sigtede saadanne Udgifter, der
ere det Offentlige uvedkommende, og som
Retten ikke skønner ufornødne.

Domfældes Sigtede, blive de af Sag-
sogeren afholdte nodvcndige Udgifter, som
ikke allerede i medfør af nærværende Para-
grafs første Punktum ere udredede af det
Offeutlige, af dette at godtgøre ham. Sags-
oulkostninger blive at paalægge Domfældte
overensstemmende med de for offentlige
Sager gerldende Regler.

§ 400.

Om Erstatning af Omkostninger trerffcr
Retten afgørelsc ved dommen eller, naar
Sagen endes uden Dom, ved Kendelse.


164 Kap. XXXIV. Omkostninger.

Er spørgsmaalet om Erstatning af
Omkostninger ved enkelte Retshandlinger eller
Afsnit i Sagens Behandling uafhcengigt af
Sagens Udfald, kan der straks derom træffes
afgørelsc ved Kendelse.

Treøjemand, hvem det paalæggcs at
erstatte Omkostninger, bor der forinden være
givet Lejlighed til at udtale sig heroin, for^
saavidt ikke særegnc Forskrifter ere givne,
saasom med Hensyn til udeblevne Vidner.

§ 401.

Naar en Tom er paaanket, vrover den
overordnede Ret Omkostningsspørgsmaalet,
forsaavidt dettes afgørelsc afhænger af
Ankeno Udfald, eller det særlig er ind-
draget under Anken. En tilsvarende Regel
gældcr, naar kæremaal rejses nwd en Ken-
delse, der har paalagt Erstatning af Om-
kostninger i Forbindelse med Straf eller
lignende følger. I andre Tilfælde kan
^crremaal rejses mod Rettens afgørelse af
Omkostning5fporg5maal, naar afgørelsen er
uafhængig af Sagens Udfald, og de vaa-
lagte Olnkostningers Belob kan antages at
ville overstige 40 Kr.

Foranstaaende Regler gælde ogsaa med
Hensyn til Fastsættelsen as Vederlag til
offentlige Anklagere, hvor derom bliver
spørgsmaal, og til beskikkede Forsvarere.

Omkostninger, som det er paalagt at
erstatte, inddrives efter de i Lov om den
borgerlige Retspleje foreskrevne Regler.

§ 402.

Forsaavidt der i Straffesager i Med-
for af Lov om Retsafgifter, Kapitel. X.
kan blive spørgsmaal om Afgifter til Stats-
kassen, kan fri Proces meddeles overensstem-
mende med Reglerne i Lov om den borger-
lige Retspleje, Kapitel Xll.


Kap. XXXV. RettergangsbBer. 1«5
Kapitel XXXV. Retterganqsbjsder. § 403.

Naar en offentlig Anklager, som faar
Vederlag for den enkelte Sag, eller en For-
svarer eller Rettergangsfuldmcegtig for en
privat Sagsoger gor sig skyldig i skodeslos
eller forsommelig Adfærd i Sagen, kan han ved dommen eller efter Omstændighederne ved
Kendelse anses med en Bode fra 20 til
400 Kr.

For andre Pligtovertrædelser nnder
Sagen kunne de nævnte Personer paa lig-
nende Maade straffes, naar Sagen findes
klar, og hojcre Straf end Boder ikke findes
at være forfkyldt.

§ 404.

Mod Rettens Bestemmelser om Strafs
Paala-g i følge foranstaaende Paragraf
eller ^ 33 og 40 i Lov om Domsmagtens
Ordning kan kæremaal rejses: paaankes dommen, kan kæremaalet behandles i For-
bindelse med Ankesagen efter Rettens Be-
stemmelse: ogfaa uden saadant kæremaal
kan den overordnede Ret nnder Ankesagen
prøvc Ansvarsspørgsmaalet. fursaavidt dette
kan ske paa Grundlag as de Oplysninger,
der ere forelagte Retten i Anledning af
Anken.

§ 405.

Boder, fom paala-ggcs i medfør af
denne Lov, tilfælde Statskassen.


166 Kap. XXXVI. Zluwingsbchl'mmelm.

Tiende ^flnit.
Tlutningsbestcmlnelser.

kapitel XXXVI.

§ 406.

Med Hensyn til Soforhor har det sit
Forblivende ved Reglerne i Lov om Op-
rettelse af Toretter udenfor Kjøbenhavn as
1^. April 1892 §§ 9 ff. Ligeledes kan
Optagelse as Forhor ved Undersøgelsesret
finde Tted i samme Omsang som hidtil dels
angaaende stedsundnc Ildebrande, Ulykkes-
tilscrlde, dodfundne Personer o. desl., dels
efter Vcgæring af Myndigheder til Oplys-
ning om Trccngcndes Forsorgelseshsem og
undersøgelse af personlige Forhold af retlig
Betydning.

§ 407.

Denne Lov tra-der i Kraft samtidig
med Loven om Domsmagtens Ordning m. v.

det vil ved særlig Lov være at be-
stemme, i hvilken Udstrækning Reglerne i
nærværende Lov skulle gøres anvendelige
paa færoerne.

§ 408.

Straffesager, der endnu ikke ere op-
tagne til Dom paa den Tid, Loven trædcr
i Kraft, behandles efter de Regler, som
denne Lov foreskriver. Gyldigheden af
Retshandlinger, som ere foretagne i Tagen,
forend Loven træder i ,Nraft, bedømmes
efter den tidligere Lovgivning.


Kap. XXXVI. Zlutuingsbestemuielser. 167
§ 409.

Paaanke af Straffedonune, som ere af^
sagte, forend Loven træder i Kraft, sker
efter de hidtil gerldende Regler, dog at
ilveranklageren ved den Landøret, som
tra-dcr i vedkommende Landsoverrets Sted,
eller henholdsvis Rigsanklageren varetager,
hvad der i Anledning af faadan Anke
vilde paahvilc ^verovrigheden eller en
bestikket Aktor. Med Hensyn til dommens
Fuldbyrdelse blive reglerne i denne Lov
at anvende med de af Forholdets Natur fly-
dende Lempelser.

§ 410.

Genoptagelse af Straffefager, der ere
afsluttede ved upaaankclig Tom eller paa
anden Maade, forend denne Lov trcedcr i
Kraft, eller r Henhold til § 409, kan ste efter begæring af ^verantlageren eller
TomM'ldte eller nogen af de i § 318, 2det og 3dsc Punktum, nævnte Personer: i Hen-
seende til saadan Genoptagelse blive de i
Kap. XXX foreskrevne Regler at følge. om
Genoptagelse as en Sag, der er afsluttet ved
upaaantelig Underretsdom, kan sinde Sted,
beror paa, om Sagen efter denne Lovs
Regler vilde høre sorLandøretten- afgørelsen
trerffes af vedkommende Landøret.Bemærkninger

til

det af den ved allerhsjeste Reskript af 11te Maj 1892

nedsatte Proceskommission

udarbejdede

Udkast til Lov

om

Strafferetsplejen.

Kjobeuhavn.

Trykt hos I. H. Schultz.
1899.Stoffets Ordning i Udkastet er i sine
Hoveotrerk overensstemmende med Ordningen
i det crldre førstag.

første Afsnit indeholder Regler om,
hvilte Sager der henhore under de alminde-
lige Straffedomstole, om den indbyrdes Af«
grernsning mellem de forskellige almindelige
Straffedomstoles Virkekreds, om Inhabilitet
hos Rettens Personer, om Anklagemyndig-
heden, Paatalen og Sigtedes Forsvar, om
værneting og Straffesagers Forening, om
Retsmoder og Retsbsger, om Forkyndelser
samt om Rettens dømme, Kendelser og andre
Beslutninger.

Andet Afsnit indeholder de alminde-
lige Regler om de Midler, ved hvilke Sand-
heden i Straffesager stal bringes frem (Vid-
ner, Besigtigelse, Syn og skøn, Bestag-
læggelse, Ransagning, Sigtedes Indkaldelse
og afhørelse). om Anholdelse og Fængsling
samt om Beslag paa Sigtcdes Formue i An-
ledning af, at denne har unddraget sig An-
svaret, eller for at skaffe Sikkerhed for Om-
kostninger og Erstatning, saavclsom om For-
bud mod Foreninger og fremmede Skrifter.

Derefter spaltes Stoffet, idet tre die
til sjette Afsnit omhandle Behandlingen
af Straffesager, i hvilke Overanklager eller
Politimester paataler, medens syvende Af-
snit omhandler Behandlingen af Straffe-
sager, der paatales af andre offentlige Myn-
digheder eller af Private, samt Behandlingen
af borgerlige Krav. der som Accessorier knyt-
tes til en Straffesag.

Af Afsnittene 3—6 omhandler tredie
Afsnit Politiets Efterforskning og For-
undersøgelsen ved Retten, fjerde Afsnit
den videre Behandling af Landøretssager
(der atter kan være med eller uden nævnm-
ger). femte AfsMtZden^videre Behandling
af Underretssager og sjette Afsnit ende-
lig Retsmidler mod^trufneIafgørelser, nem-
lig: Anke (Appel). kære (Besværing) og Gen-
optagelse.

Endelig indeholder ottende Afsnit
Reglerne om Straffedømmes Fuldbyrdelse,
niende Afsnit Reglerne om Omkostninger
og Rettergangsbøder i Straffesager og
tiende Afsnit Reglerne om Lovens Ikraft-
træden og de nodvcndige Overgangsbestem-
melser.

Første Afsnit. Almindelige Bestemmelser. Kapitel I. Lovens Virkekreds. § 1.

Ved Afgrænsningen af Lovens saglige
Virkekreds rejser der sig straks det vigtige
Sftorgsmaal, om den store Gruppe af
Straffesager, der ere henviste til
privat forfølgning, bør inddrages
under Straffeprocesloven, eller som hidtil
behandles efter Reglerne for den borgerlige
Retspleje. spørgsmaalet har været Gen-
stand for Tvivl i Kommissionen.

For at inddrage disse Sager under
Straffeprocessen, saaledes som sket i førstaget af 1880—81 (se dettes § 1, jvf. med
Afsnit VII. Kapitel II.), taler den nærlig-
gende Betragtning, at Straf efter sin Natur
kun bor anvendes, hvor det er givet, at den
Sigtede er skyldig, men at Sikkerheden i saa
Henseende er større, hvor Sagen har været
undergivet straffeprocessucl Behandling, end
hvor den har været under civilproces-
suel Behandling og saaledes i væsentlig Grad
undergiven Parternes fri Rnadighed.


Naar Kommissionen alligevel har fore-
slaaet at blive staaende ved den gældende
Ordning, er det i Erkendelse af, at et Brud
med det bestaaende paa et prattisk taget saa
vigtigt Punkt som dette, ikke bor gøres, uden
at derved opnaaedes ojensynlige Fordele.
Men Hensigtsmæssigheden af en Forandring
er i Virkeligheden mere end tvivlsom, naar
henses til, at de Tilfælde, hvor Folk lade
sig idømme uforskyldte Boder, dog maa reg-
nes til Undtagelserne, og at der, hvor Talen
er om Fængselsstraf, ligesom hidtil kan op-
stilles særlige Kauteler (jfr. Z 376). medens
paa den anden Side den straffeprocessnclle
Behandling, der kunde være Tale om at
byde de herhen horende, i Reglen smaa
Sager, dog i Almindelighed kun kunde blive
temmelig summarisk, og der navnlig ikke
kunde være Tale om. at det Offentlige skulde
yde særlig Hjcelp til Bevismaterialets Til-
vejebringelse, hvortil kommer som et meget
vigtigt Moment, at kærnen i en stor Del af
disse Sager i Virkeligheden ikke er spørgs'
maalet om en eller anden ringe Bode, men
et bagved liggende civilretligt Sftorgsmaal
(om Ejendomsret. Besiddelsesforhold. Kon«
traktsbrud, en Patentrets Omfang ctc.), der
har sit naturlige Forum for de borgerlige
Domstole.

Foruden de privat forfulgte Straffe-
sager maa fra Udkastets almindelige
Regler om Straffesagers Behandling selv-
følgelig være udelukkede saadanne spørgs-
maal om Straf, der efter Lovgivningen af-
gøres uden særlig Sag. Herunder horer:
i) Paalæg af Straf — foreløbig eller
endelig — ved Ourighedens Resolution
i de forskellige særlige Forhold, hvor
dette er hjemlet. (Herunder falde i ou-
rigt ogsaa de i nærucerende Udkasts § 129
omhandlede Bode-Paalæg).
i!) Vedtagelse af Straf for eller udenfor
Straffesag ifølge Tilbud, som modtages af
øvrigheden i Henhold til særlig Hjemmel
i Lovgivningen, jfr. saaledes Lov 6.
Marts 1869 § 54, Bekendtgørelse 23.
April 1874 §13. Lov 87. Aprll 1894 § 4.

3) Processuelle Straffe.

4) Bodestraffe, der paalægges Tommcre eller
Retsskrivere i medfør af Lou om Doms-
magtens Ordning (jfr. Udkastets §§ 33
og 40).

Endelig holdes udenfor nærværende
Udkast de Straffesager, der ifølge Lovgiv-
ningen henhore under særlige Domstole
(Rigøretten, militcere og gejstlige retter),
hvorved bemærkes, at Sessionerne ikke have
Myndighed til at idømme Straf (se Lov 6,
Marts 1869 §§ 10 og 54) samt at So- og
Handelsretten efter Lovudkastet om Doms-

magtens Ordning vil ophsre at bestaa som
„særlig" Domstol, saa at de derunder hen-
lagte Straffesager ville gaa ind under nær-
værende Udkasts almindelige Regler.

§ 2.

Ved denne Paragraf udvides Straffe-
proceslovens saglige Omraade til endvidere
at omfatte en række Tilfælde, hvor der vel
er Tale om andre følger end Straf, men
hvor det Forhold, der skal bedømmes, er af
samme Nrt sum eller i hvert Fald nær be-
slægtet med de Forhold, for hvilke Lov-
givningen foreskriver Straf. De i denne
Paragraf optagne Tilfælde ere for storste
Del allerede i den gnidende Ret henlagte
til Straffeprocessen.

§ 2 Nr. 1 (Sager, som anlægges af
det Offentlige for Overtrædelse af Love om
Politivæsnet, Bygningsvæsnet, Landbovæs-
net og lign., selv om der ikke nedlægges
Paaftand om Straf) er optaget i Liglied
med en tilsvarende Bestemmelse i N. L.*)
§ 2. Der tænkes herved paa Overtrædelser
af Lovforfkrifter som de nævnte nnder saa-
danne Omstændigheder, at det vel er af
Vetydning at faa Overtrædelsen konstateret
og eventuelt den ulovlige Tilstand forandret,
men hvor der efter Sagens Beskaffenhed ikke er tilstrækkelig Grund til at paastaa Straf
anvendt.

Naar Nr. 2 (Sag til en Forenings
Ophcrvelse) er med optaget, er dette i Over-
ensstemmelse med det tidligere Forslag og
grundet paa, at ogsaa dette Forhold rammes
af nysnævnte Betragtning: Den Ulovlighed,
der kan foranledige en Forenings Ophcrvelse,
vil i Neglen være en strafbar Ulovlighed,
selv om Foreningen ikke som saadan kan
straffes derfor.

Nr. 11 er ligeledes medoptaget i Til-
slutning til det tidligere Forslag. Vel maa
det antages, at en Straffedom for Modskam
eller Bigami ogsaa uden særlig Udtalelse
derom ophcrver det indgaaede ægteskab; men
dels kan det være heldigt, at Domstolene
faa Hjemmel til udtrykkelig at udtale Ugyl-
digheden, dels vil Neglen være færlig nyttig
i saadanne Tilfælde, hvor Paastanden om
Straf, f. Els. paa Grund af Utilregnelighed,
ikke faar Medhold.

Om de i denne Paragraf omhandlede
Sagers ^cnlæggelse til Underret eller Landøret, se § § ,l. og § 6, 1ste Stykke. — Om
værncting for dem, se § 57.

*) ?: Norsk Lov om RettcrWiuMmadrn i Ttraffe-
sager af 1, Juli 1887.

§ 3.

Reglen i denne Paragraf er overens-
stemmende med de gældende Bestemmelser.
Det er Meningen, at Kravet — naar Be-
tingelserne iøvrigt ere til Stede — kan
fremsættes for vedkommende Ret, selv om
dette er en Underret, uden Hensyn til dets
størrelse. Er Tiltalte eller den Forurettede
misfornojet med den trufne afgørelse, kan
han særskilt indanke den for højere Ret efter
Reglen i § 383, ligesom den Forurettede jo,
hvis han ønsker det, kan holde Erstatnings-
kravet udenfor Straffesagen og indtale det
for den civile Ret. for hvilken det efter sin
størrelse hører hjemme.

Det i § § i det tidligere førstag givne
Bidrag til Losningen af rss ju6io2,w-
spørgsmaalet har man ladet bortfalde i
Erkendelse af, at spørgsmaal af denne Art
bedre egne sig til Losning gennem Videnstab
og Retspraksis end gennem udtrykkelige Lov-
regler, idet disse enten blive for snævre og
stive eller — hvis de ere tilstrækkelig vide
og bojelige — blive intetsigende.

Det havde egentlig været Kommissio-
nens Nnste at benytte den Lejlighed, som
den hele paatænkte Reform af Retsplejen
naturlig byder, til at stille førstag om Ind»
strcenkning af den vidtstrakte Kompetence,
der for Tiden er tillagt de militcere Dom-
stole. Hvor Talen er om Anklage for bor-
gerlige Forbrydelser, er der nceftve tilstrcetkelig
Grund til, at en Mand, fordi han f. Eks.
udskrives som værnepligng. stal unddrages
de Garantier, som Loven iøvrigt finder det
rigtigt at sikre Borgerne. N. L. har i sin § § indstrcenket de militcere Retters Kompetence til
Paadømmelse af militcere Forbrydelser, og
der turde være saa megen mere Grund for
Danmart til at følge dette Eksempel og gøre den ny Strafferetspleje anvendelig ogsaa
paa de af Militcere begaaede borgerlige For-
brydelser, som den Retspleje, der foregaar
ved de militcere Domstole, hviler paa for-
celdede Regler.

Naar Kommissionen alligevel ikke har
fremsat noget førstag i den angivne Ret-
ning i Form af en Paragraf i Udkastet,
er dette navnlig begrundet i, at det ved
nærmere undersøgelse af de førstag, der i
saa Henseende have været fremsatte, viste sig,
at Bestemmelsen om Begrænsning af de
militcere Retters Kompetence noovendiggjorde
visse Forandringer i Straffeloven for Krigs-
magten, jfr. bl. a. dennes §§ 36 og 57.
Da Fremsættelsen af førstag om saa-
danne Forandringer laa udenfor Kommis-
sionens Hverv, har man — trods den
tilstedeucerende Enighed om ^)nsseligheden
af, at de militcere Retters Kompetence be-

grernscs til Paakendelse af militcere Forbry-
delser — maattet indskrænke sig til i en
særlig Skrivelse til Justitsministeriet at ud-
tale Nnsket om. at førstag i den angivne
Retning maatte blive udarbejdet til Fore-
læggelse samtidig med Kommissionens førstag.

Kapitel II. Retternes Virkekreds. § 4-6.

Den Organisation af Retterne, fom Ka-
pitlet forudfcetter. er givet i det særlige Ud-
kast til Lov om Domsmagtens Ordning.

Underretterne, der beklædes af
Enkelt-dømmere, skulle dels behandle og
paakende mindre Sager, dels tjene som
Undersøgelsesretter i alle ^>ager, forsaa-
vidt Forundersøgelse og enkeltstaaende Rets-
handlinger angaar. Dog er der i § 4 givet
Landøretten og højesteret Adgang til ogsaa
at lade Undersogeli'eshandlinger foretage af
en Landsdømmer, en Regel, der dels
aabner en Udvej for saadanne besucerligere
og vanstcligere Tilfælde, i hvilke der nn for
Tiden tyes'til Regeringskommissioner, dels
aabner de paagældende Retter Adgang til.
hvor de ikke ville forlange, at et Bevis stal
fores direkte frem for dem felv, at faa Be-
viset optaget ved en dømmer, der staar friere
overfor Sagen end den Underretsdømmer,
der alt har haft med den at gore.

Landøretterne, hvis Antal er tænkt
at stulle være 2. ere kollegialt sammensatte
Retter med sæde henholdsvis i Koben-
havn og Aarhus, mcn med rejsende As-
delinger. Deres Opgave er for Straffe-
processens Vedkommende dels at foretage
den egentlige Domsbchandling af vigtigere
kriminelle Sager i første Instans, dels
at vceie anden Instans for Underrets-
sagerne. Til at fnngere i hver enkelt
Sag trceves ved Landøretten et Antal af
3 dømmere.

Hojcsteret er som hidtil overste In-
stans for hele Riget.

Man har i Udkastet ligesom i det tidligere
Forslag kun tænkt sig nævninger medvirkende
ved Landøretten, og har iøvrigt ikke fundet
tilstrækkelig Anledning til at gaa videre med
Hensyn til lægmands-Elcmcntets Optagelse
: den dommende Retspleje end af Grund-
loven antydct- man har derfor heller ikke
fulgt den tyske og norske Lovs Forbillede,
ifølge hvilke Underretterne tiltrædes af 2
lægmænd (de saakaldte Meddomsretter,
Schoffcngerichte).


Herefter indskrccnkes spørgsmaalcne om
Netternes almindelige Kompetence sig i Første
række til følgende to:

I. Hvorledes stal grænsen drages mellem

Underretssager og Landøretssager?
II. I hvilke Landøretssager skulle nævninger
deltage?

ad I. Det naturlige Inddelingsgrund-
lag danner Straffens størrelse. Da der
imidlertid paa det Stadium, hvor Kompe-
tencespørgsmaalet stal have sin første Af-
qorelse, ofte ikke kan haves noget sikkert
Sksn over. hvor stor Straffen i Tilfælde
af Domfældelse iu. oonoi-sto vil blive (jfr.
nærmere nedenfor), vil dette sige det samme
som, at Strafferammen i det Straffebud,
i Henhold til hvilket der rejses Tiltale, maa
blive det afgørende. Herved stal da straks
bemccrkes, at ikke just hver enkelt Paragraf i
Straffeloven eller andre Love indeholder een
Strafferamme og kun ccn saadan, men at
en selustændig Strafferamme derimod antages
at foreligge overalt, hvor Straffen er
foreskrevet for visse, ved bestemt vrceci-
serede Betingelser karakteriserede, forbry-
derste Handlinger, medens en almindelig
Henvisning til Straffens Forhøjelse un-
!)er stcerftende eller Formindskelse under for-
mildende Omstændigheder efter et alminde-
ligt skøn ikke betragtes som nogen særlig
Strafferamme, men kun som ligefrem Ve-
standdel af den Regel, hvortil saadan Til-
fojelse knytter sig lifr. Udkastets § 277). Saa-
lcdes indeholder s. Eks. Straffelovens § 98,
1ste Stykke, kun een Strafferamme, § 243
kun een Strafferamme, § 268 ligeledes tun
een Strafferamme, medens paa den anden
Side § 103 indeholder § Strafferammer,
§ 150 3 Strafferammer, § 160 4 Straffe-
rammer, § 176 sammenholdt med de Para«
graffer, hvortil henvises, en række selvstcen-
dige Strafferammer, § 274. 2det Punktum, en
særlig Strafferamme, og saa fremdeles. I
Overensstemmelse hermed ere de i Udkastet
brugte Udtryk: „for hvilke Straffen ikke kan
overstige", „som falder under en Straffebe-
stemmelse, der hjemler", „for hvilket Straffen
er bestemt til" og lignende Betegnelser for
Strafferammen at førstaa.

Men staar man nu overfor den Opgave at
dele samtlige i Lovgivningen forekommende
Strafferammer i to Grupper, ville de for-
skellige Straffe arter, der hjemles, frembyde
tilstrækkeligt Grundlag for en Sondring:
yderligere at se hen til de forskellige Straffe-
grad er, vil blot fore til unyttig Kompli-
ceren.

Med Hensyn til de forskellige Straffe-
arter synes det nu klart, at Sager, i hvilke

Straffen ikke kan overstige Voder eller de
mildere Former af fængsel (simpelt Fængsel
eller Fængsel paa scedvanlig Fangekost)
naturlig høre hjemme for Underretten, og
omvendt Sager, i hvilke Straffen kan blive
Livsstraf eller Strafarbejde, nærmest maa høre hjemme for Landøretten. Vanskeligere
stiller det sig med Hensyn til Vand og
Brod-Straffen. skønt denne ordentlig-
vis fremtræder som en haard og streng
Straf, der tilmed i den almindelige Bevidst-
hed har en særlig vanærende Karakter, kan
der dog umulig/voere Tale om til Landøretten at henlægge samtlige de mangfoldige
Tilfælde, hvor Strafferammen ved Siden af
andre Strafarter nceuner Vand og Brod-
Straffen. En Sondring maa gøres, og
denne har man da ment at maatte gøre saa-
lcdes, at de Tilfælde, hvor Vand og Brod-
Straffen er hjemlet i Forbindelse med anden
Fængselsstraf (derunder de mange Tilfælde,
hvor Straffeloven giver Domstolene Valget
mellem de tre Fængselsartcr, og hvor Nor-
malstraffen altsaa ikke kan betragtes som
liggende ved Straf af Vand og Brod. men
netop ligger lavere) henlægges til Under-
retten, medens de Tilfælde, hvor Straffe-
rammen nævner Vand og Brod-Straf i
Forbindelse med Strafarbejde, og hvor Nor-
malstraffen saaledes netop ligger ved Vand
og Brod eller højere, henlcecsges til Landøretten.*)

Man kommer saaledes til en Inddeling,
der henlægger de Sager, i hvilke der ikke kan
blive Tale om højere Straf end Vand og
Brod. til Underretten, og de Sager, i hvilke
der kan blive spørgsmaal om højere Straf
end Vand og Brod, til Landøretten.

Heri er der dog Grund til at gøre et
Par væsentlige Modifikationer. En stor
Mcengde Forbrydelses-Begreber rumme jo
nemlig i sig Forbrydelser af den forskelligste Betydning, og særlig gerlder dette selvfølgelig
om dem, hvis Strafferamme spcender over
et Omraade fra de ringeste Strafarter (For-
mnestraf, simpelt fængsel etc.) til Straf'
arbejde. Den strafferetlige Karakter af en
Forbrydelse som f. Eks. ulovlig Omgang med
Hittegods varierer aabenbart i hoj Grad
efter Beskaffenheden af det, der findes (en
10 Ore eller en stor Pakke værdipaftirer),
og Straffen kan i Overensstemmelse hermed
variere fra 2 Kroners Bode til 2 Aavs For-


bedringshusarbcjde (Straffelovens § 247).
Lignende Bemærkninger gælde om ubeediget
falst Forklaring for Retten (Straffelovens
§ 146), uagtsomt Manddrab (Straffelovens
§ 198) og mange andre Forbrydelser. Blev
man nu staaende ved den ovenangivne Son-
dring, vilde alle saadanne Forbrydelser, for
hvilke Straffen i og for sig kan naa op til
Strafarbejde, komme ind for Landøretten,
selv om de in oouorsto vare ubetydelige.
spørgsmaalet bliver derfor, om der ikke kan
sindes en Udvej til at befri Landøretten for
en Del af disse Sager, uden dog derfor at
udsætte nogen berettiget Interesse for Fare.
Det tidligere førstag sogte at lose dette
spørgsmaal ved at se hen til, hvad Straffen
in oonoi-eto lunde antages at blive; men
denne Losning har Kommissionen opgivet i
Erkendelse af. at det skøn, det herefter blev
nødvendigt at udove Paa Sagens første Sta-
dier, ofte vllde blive saa vanskeligt, at den
hele Kompetenceinddeling derved kom til at
hvile paa et usikkert Grundlag. Det maatte
befrygtes, enten at Paatalemyndigheden sx
tu,w bragte altfor mange Sager frem for
Landøretten, eller at Underretten, efter at
Sagen var behandlet og optaget, ofte vilde
se sig nødt til at afvise den. Da nu de her
omhandlede Forbrydelser i hvert Fald ikke høre til de groveste, og da Behandlingen for
Kollegialret' (foruden selvfølgelig at byde
Staten større Garanti for, at de virkelig
Skyldige og paa den anden Side kun disse
blive straffede) særlig tilsigter at give Sigtede
en sisrre Garanti mod urigtig Domfældelse,
end Underretten byder, maa Statens In-
teresse i, at det besværligere Landørets-Np-
parat ikke sættes i Bevægelse for smaa eller
klare Sager, kunne forsones med Sigtedes
Interesse i ikke at gaa glip af den nævnte
Garanti, ved at de her omhandlede Sager
henlægges til Underretten med Ret
for Sigtede til at forlange Landørets behandling, om han onster det. Er
Sigtede Paa det rene med sin Strafskyld, vil
han ogsaa have den Grund til at foretrerkke
Underretsbehandling, at denne maa ventes at
blive hurtigere end Landøretsbchandlingen.
— Det er denne Tanke, der er nærmere nd-
fort i § § d.

Men endnu en Modifikation i den Prin-
cipale Sondring efter Strafferammens Streng-
hed maa gøres. Om de hyppigst forekom-
mende Forbrydelser, Forbrydelser mod Ejen-
domsretten, gerlder det nemlig, at Straffe-
rammen selv for første Gang begaaet For-
brydelse ligger saa hojt som Vand og Brod.
alternativt' med Strafarbejde l saaledes Tyveri
§ 228, Hcrleri § 236, Bedrageri § 251).
Sksnt nu disse Forbrydelser baade eftcr

Straffelovens og den almindelige Opfattelse
anses som grove og vanærende, gælder det
paa den anden Side om mangfoldige herhen
horende Tilfælde, at Konstateringen af den
Paagerldendes Skyld og Fastsættelsen af hans
Straf er en saa klar og ligefrem Ting, at
der ikke vil være nogen Grund til at spilde
Tid og Kraft ved ubetinget at belemre Landøretten med saadant rent rutinemcessigt Arbejde,
og dette gælder i Virkeligheden i mindst lige
saa hsj Grad i kurante Recidivist-Tilfælde
med egen Tilstaaelse. selv om det her kan
dreje sig om Strafarbejde, som i Tilfælde
af første Gang begaaet Forbrydelse, hvor
Straffen tun er Vand og Brod. Endelig er
der, henset til mangfoldige Indbruds- og
andre saakaldte „grove" Tyveriers lidet
komplicerede Beskaffenhed, ikke fundet til-
strækkelig Grund til principielt at udelukke
saadanne fra Behandling ved Underretten,
naar der baade foreligger udtrykkelig Til-
staaelse og Sigtedes eget ønske om Under-
rets-Behandling. Paa disse Betragtninger
er § § o bygget.

Ifølge § § ville saaledes Sager, hvori der ned-
lagges Panstcmd om Straf i Henhold til følgende af
Straffelovens Paragraffer, blive ubetingede Under-
retssager (af de udenfor Straffeloven liggende straf-
bare Handlinger ville selvfølgelig de allerfleste blive
underretssager):

98, 2det Stk,, jfr. 99 og 100 (Hindring af Em-
bedshandlinger o. lign. uden Vold); 101 (Overfald paa
Embedsmand ctc.); 103, 2det Stk, 1ste Pkt, 2detLed,
104, 1ste Stk. (Deltagelse i Oplob); 105, 106 (Bort-
tagelse af Ovrighedsbckendtgørelser eller Embedssegl);.
10? (Ubefojet Tilegnelse af En'bedsmyndighed); 108,2det
Stk, 1ste Led, 110, 111, 2det Stk. (Hjalp til Undvigelse,
Udslettelse as en Forbrydelses Spor etc'; 113, 2det Stk.,
115, 1ste Stk (forskellige Valgforseelser); 119 iforsøg
paa Bestikkelse); 129, 130, 3die Stk (Forskellige mindre
straffeprocessuelle Forseelser ; 144 (Forskellige mindre
Forbrydelser af konstituerede Embedsmand!; 147, 1ste
Slk,, 148, 149, 2det Stk., 154, 15§ (Mened under
visse formildende Omstændigheder, Afgivelse af urigtige
Erklæringer); 15«, 157. 2det Stk, 158 (forskellige For-
brydelser vedrørende Religionen); 159, 160, 3die Pkt.,
163, 165, 178, 179. 180, 183, 2det Stk., 2det Pkt,,
184 (Forskellige mindre Sædelighedsforbrydelser); 196,
2det Stk (Hjalp til Selvmord); 199 (Undladelse af at
hjælpe Folk i Livsfare); 207 (Uagtsom grov Legems-
beskadigelse); 208, 1ste Stk., og 209 (Duel); 224 og
227 (Urigtige eller nssmmelige Angivelser og Klage-
maal); 233 (Tyveri as Byrn mellem 10 og 1§ Aar);
23§ (Undtaget Tyveri); 236 (Brugstyveri); 242 (det
„hvide Halen"); 256 og 25? (Undtaget Bedrageri);
261, 262, 2det Stk., 263 (Forskellige mindre Konkurs
forbrydelser); 267, 2det Pkt. (Udgivelse af falske, men


Stk. (forskellige mindre Forseelser i Næringslivet); 284
(uagtsom Brandstiftelse); 289 (uagtsom Foretagelse af
forskellige almenfarlige Handlinger); 290, 3die Stk.
(uagtsom Anvendelse af giftige Stoff(r i Næringslivet);
292, 2det Stk (uagtsom Udbredelse af smitsom Sygdom
blandt Husdyrene); 293, 294, 29§ og 296 (Vdelæggelse
af offentlige Indretninger af forskellig Art eller i^vrigt
af fremmed Ejendom); 297 (Dyrplageri).

B. For Underretten høre endvidere — forudsat
at Landøretsbehandling ikke udtrykkelig af
Sigtede begareS — Sager, i hvilke der nedlægges
Paastand om Straf i Henhold til følgende Paragraffer
i Straffeloven:

98, 1ste stk., jfr, 99 og 100 (Overfald paa Em-
bedsmand o. lign.); 103, 1ste Stk., 2det Led, 2det Stk., 1ste Pkt, 1ste Led og 2det Pkt. (forskelligartet
Deltagelse i Oplob, der tilsigter Tvang mod Tvrig-
hedcu); 104, 2det Stk. (Oplob med Vold); 108, 1ste
Stk., 2oetStk, 2det Led (Befrielse af Fange etc); 109
(Undladelse af at angive visse Statsforbrndelser, Roveri
etc.): 112 (Forhindring af Retsmode ctc.); 113, 1ste
Stk. (Valgretskranteise); 117, 120, 2det Stk., 121, 124
125, 126, 127, 128, 131, 132, 2det Stk., 134, 139.
til Dels 140, endvidere 141, 142, 143 og til Dels 144
(forskellige Embedsforbrydelser) *); 146, 147. 2det Stk.
(falsk Forklaring for Retten); 157, 1ste Stk. (Voldelig
Forhindring af Gudstjenesten'; 162 iu nne, 164 in
tine, 167, 174, 175, til Dels 176 samt 181 (for-
skellige Sædelighedsforbrydelser); 187, 189, 194, 195,
196, 1ste Etk, 197, 198 (Drab under formildende
Omstændigheder, uforsvarlig Omgang ved Barnefodsel
ctc); 201, 202, 203, 205, 206, 2det Stk 'forskellige
tilfælde af Vold og Legcmsfornarmelse af grovere Art);
210,211, jfr. 212 (Frihedskrernkelser ; 213 (Barnerov);
22§ og 226 (falske Angivelser eller Klagcmaal); 24§ (Pengeafpresning); 247, 248. 249, 250 (ulovlig Om-
gang med Hittegods og dermed beslægtede Forbrydelser);
267, 1ste Pkt (Udgivelse af falske Penge); 285, 2det
Etk,, 287, 2det Stk, 288, 2det Stk. (forsatlig Bde-
laggelse af Fyrindretning, Vandledning ctc); 290, 1ste
og 2det Stk. (Anvendelse af giftige Stoffer i Narings-
livet'', 291 (Udbredelse af smitsom Sygdom.

C. For Underretten høre endelig — forudsat
at der foreligger en fuldftandig og tiovardig
Tilstaaelse, og at Landøretsbehandling ikke
udtrykkelig af Sigtede begares — Sager, i
hvilke der nedlaggcs Paastand om Straf i Henhold til
følgende Paragraffer i Straffeloven:
145, 2det Stk, 149, 1ste Stk, 150, 2oct Pkt in
tins, 151, 2det Pkt, (tilbagekaldt Mened ; 160, 1ste Pkt,,
2det Led, og 2det Pkt, 161, 2det Led, 166, 170 in une,
171, 1ste Pkt, 2det Led, og 2det Pkt, 182,18§ (forskellige

*) Tilstrækkelig Grund til ubetinget at henlagge Em»
bedsforbrydelser til Landøretten, saaledes som stet i
det tidligere Forslag, har Kommissionen ikke kunnet
finde.

tilfælde af Bigami, Blodskam, Rufferi og anden For-
brydelse mod Sødeligheden); 228, 229, 230, 231, 232
jfr. 234, 237, 240, 241, 246 (Tyveri,; 238, 239
(Haleri); 251—53, 25§ (Bedragen); 259 ('Assurance-
svig); 260 (svigagtig Fallit); 262, 1ste Stk. (svigagtig
Bogforing); 268, 269, jfr. 271. 274 2det Pkt. og 275,
270, 271, jfr. 273, 274 og 27§ (Dokumentfalsk); 277,
1ste Stk,, 278, 1ste Stk., 279 (Falsk Maal, Vagt,
Marte etc.); 282, 1ste Stk. (Ildsvaasattelse paa Skov,
Mose, Hede, Ager etc,).

Om Adgangen til at paaanke en Under-
retsdom, se § 337.

At en Sigtet ilke ved at lade en Sag.
som han kunde forlange bragt for Landøretten, paakende ved Underretten, afskærer
sig fra at appellere Underretsdømmen til
Landøretten, førstaar sig af sig selv. Der-
imod bliver han med Hensyn til den yder-
ligere Appel til højesteret underkastet den ved
§ 34§ givne Begrænsning.

For Landøretten høre for det første de oven-
for under N. nævnte tilfælde, forsaavidt Sigtede ud-
trykkelig kraver Landøretsbehandling;

for det andet de under 0. navnte tilfælde, for-
saavidt der enten ikke foreligger nogen fuldstændig og
trovardig Tilstaaelse, eller Sigtede udtrykkelig kraver
Landøretsbehandling;

v. for det tredie ubetinget alle Sager, i hvilke
der nedlagges Paastand i Henhold til følgende af Straffe-
lovens Bestemmelser:
Kap, 9 (Forbrydelse mod Statens udvortes Sikkerhed
og Selvstandighed);

Kap. 10 (Forbrydelse mod Statsforfatningen);

Kap. 11 (Forbrydelser mod Kongen, Kongehuset saaocl-
som imod de lovgiuende Forsamlinger m. mV

§A 103, 1ste Stk, 1ste Led (Tvang mod Vvrighed as
en samlet Mangde — Hovedmandene); 114, 115, 2det
Stk. (Salg af Stemme); 118 (Modtagelse af Bestikkelse
for Krankelse af Embedspligt); 120, 1ste Stk., 123
dømmers Modtagelse af Bestikkelse eller Uretfardighed ;
130, 1ste og 2det Stk. (forsatlig Strafforfølgning mod
uskyldige); 132, 1ste Stk, (Embedsmands Befordren af
Undvigelse); 133 (grov Embedsfalsk); 135, 136 (Kasse-
mangel,; 137 (Opkravning af ikke skyldige Afgifter til
egen Fordel); 138 (Postembedsmands Forbrydelser); til
Dels 140 og 144; endvidere 145, 1ste Pkt,, jfr 149,1ste
Stk., og150, samt 151.1ste Pkt., Mened); 160, iftePkt., 1ste
Led, 161, 1ste Led, 162, 1ste Led, 164, 1ste Led (grovere
Former af Bigami og Blodskam); 168,169,170,1ste Led,
171, 1ste Pkt, 1ste Led. 172 (Voldtagt o lign.); 173
! Utugt med Pigebarn under 12 Aar): 177 (Omgang
mod Natnren); 183, 1ste Stk, og 2det Stk, 1ste Pkt.
(Forforelse og Tvang til Utugt); 186, 188, 190, 191,
192 (Drab); 193 (Fosterfordrivelses 204 (Lemlastelse!;
243, 244 (Roven); 258 (Posttyveri); 264. 265, 266
(Falstmontneri); 269 (Dokumentfalsk med Hensyn til


Statsforfirivning, Veksel etc.',; 272 (Efterskriven af
Kongens Navni; 280, 281, 282, 2det Stk. (Brandstiftelse
af grovere Art); 285, 1ste Stk, 286, 287, 1ste Stk.,
288, 1ste Stk, (forsætlig Vildleden af Sofarende, For-
voldelse af Skibbrud, Oversvømmelse, Icrrnbanefare etc);
292, 1ste Stk. (forsatlig Udbredelse af smitsom Sygdom
blandt Husdyrene); 299 (Sikkerhedsfomgsel) *).

Hvorvidt Udkastets regler i det hele
betegne en Udvidelse eller Indskrænkning af
Tallet paa de til Underretten henlagte Sa-
ger sammenlignet med Reglerne i det tid-
ligere Forslag, lader sig ikke bestemt sige
paa Forhaand. Vel har Underretten faaet
en vis Adgang til at idømme Strafarbejde,
som det tidligere Forslag ikke hjemlede den,
men paa den anden Side have de Sigtede
faaet Ret til i videre Omfang end efter det
tidligere Forslag at forlange Landøretsbe-
handling; og Besvarelsen vil derfor afhænge
af, i hvilken Grad de Sigtede ville benytte
sig af den dem ved § § d tillagte Adgang
til at forlange Landøretsbehandling.

Som alt anfort er det ved Bestemmel-
sen af, om en Sag stal for Underret eller
Landøret, samt om, hvor vidt Sigtede stal
have Lejlighed til at udtale sit Onste i saa
Henseende (Z 304), afgørende, hvad Anklage-
skriftet lyder paa, og Anklagemyndigheden
faar derved en vis Adgang til at indvirke paa Bestemmelsen af, for hvilken Ret Sagen
stal frem. Horsaavidt der nemlig nedlæg-
ges Paastand i Henhold til flere Lovbud,
eller uden nærmere Spccificeren i Henhold
til et Lovbud, der indeholder flere Straffe«
rammer, vil selvfølgelig den strerngeste
Strafferamme, hvorom der herefter kan blive
spørgsmaal, blive afgørende. saaledes vil
f. Eks. en Anklage, i al Almindelighed lydende
paa, at Sigtede sammen med en Mcengde andre
har vist Modstand mod udførelsen af en af
øvrigheden truffen Bestemmelse (Straffe-
lovens § 103), ligesaavcl som en An-
klage, særlig lydende paa, at Vedkom-
mende som Hovedmand for en samlet
Mcrngde har vist voldsom Modstand mod
Ovrigheden, ubetinget gaa ind for Landøret, medens en Anklage lydende paa, at Ved-
kommende blot har været simpel Deltager i
et truende Oplob, under hvilket dog ingen
Vold er ovet, ubetinget vil høre for Under-

*) Naar Udkastet i Modsatning til det tidligere For-
slag henlægger Sager efter § 299 til Landøretten,
er dette begrundet i, at det her drejer sig oni
dømme, der i sig selv hjemle Inociperrring for
Livstid, nemlig forsaavidt Forholdene ikke for-
andre sig forinden. Erfaringen viser, at Para-
graffen anvendes nogenlunde hyppig og i Neglen
angaar saadanne Personer og Forhold, at indgri-
bende og langvarige Forholdøregler ne npdvcndige.

ret, og en Anklage efter Straffelovens § 103,
2det Stykke, uden nærmcre Specificere« i
Svrigt, vil gaa ind under Reglen i § § d. I
Almindelighed maa Anklagen antages at ville
blive affattet med en vis Rummelighed, saa-
ledes at der vil blive betydelig Anvendelse
netop for § § d og c Det spørgsmaal rejser
sig imidlertid, hvorledes Underretten stal stille
sig, naar en Sag er bragt ind for den, uden at
der er givet Sigtede Lejlighed til at ytre
sig, fordi Anklagen kun involverede fængsel,
men Underretten derefter kommer til det Re-
sultat, at Tilfældet hører under § § d eller <?.
(Der er f Eks. rejst Tiltale efter Straffe-
lovens § 242, men Underretten kommer til
det Resultat, at der er tilstrækkeligt Bevis
til Straf efter § 248 og har været til-
strækkelig Adgang til Forsvar, jfr. nær-
værende Udkasts § 257). Udkastets Tanke
maa i et saadant Tilfælde være tilfreds-
stillet, naar Sigtede, inden der gaar Dom,
sftorges, om han vil tage Dom ved Under-
retten eller forlanger Landøretsbehandling.

Det maa endnu her fremhævcs, at man
har fundet det rettest i Slutningen af Pa-
ragraffen at indsætte en Bestemmelse om, at
Oocranklageren har Ret til at indbringe
Sager, der efter de forndgaaende Regler høre for Underret, direkte for Landøret,
naar han af færlige Grunde finder dette
hensigtsmæssigt, og Sigtede samtykker deri.
Der er herved navnlig tænkt paa saadanne
Sager, om hvilke det paa Grund af deres
Tuivlsomhed paa Forhaand er givet, at de
alligevel ville blive paaankede til Landøret,
enten fra den ene eller den anden Side. idet
man ved den angivne Regel kan opnaa at
undgaa den Gentagelse af Domsforhandlin-
gen, der ellers i Tilfælde af fuldstændig Anke
maa sinde Sted. Reglen vil iøvrigt ogsaa kunne
benyttes til undtagelsesvis at bringe mindre
Sager frem for nævninger (jfr. nedenfor Side
18). Den kan ikke anvendes paa Politisager.

ad II. Hvad dernerst angaar det an-
det Hovedspørgsmaal i nærværende Kapitel:
Afgrænsningen mellem de Lands-
retssager, ved hvilke nævninger
skulle medvirke, og dem, ved hvilke
Landøretten dømmer alene, kan Kom-
missionen i det hele slutte sig til de Be-
tragtninger, der vare bestemmende for det tidligere Forslag. Naar det i Grundlovens § 74 hedder, at nævninger skulle indfsrcs i
„Misgerningssager", kan dette Udtryk selv-
følgelig ikke være taget i saa vid Betyd-
ning, at det omfatter alle strafbare Haand'
linger lige til den mindste Politiovertrædelse.
Grundloven maa tucertimod antages dermed
knn at have villet betegne de alvorligere lri-

*) Naar Udkastet i Modsatning til det tidligere For-
slag henlægger Sager efter § 299 til Landøretten,
er dette begrundet i, at det her drejer sig oni
dømme, der i sig selv hjemle Inociperrring for
Livstid, nemlig forsaavidt Forholdene ikke for-
andre sig forinden. Erfaringen viser, at Para-
graffen anvendes nogenlunde hyppig og i Neglen
angaar saadanne Personer og Forhold, at indgri-
bende og langvarige Forholdøregler ne npdvcndige.


minelle Sager og isvrigt at have givet et
vist Spillerum*). Det er herefter fundet
rigtigt til nævningepaakendelse ubetinget at
henlægge de allergroveste Forbrydelser, for
hvilke Straffen er Livsstraf eller for Første
Gang begaaet Forbrydelse livsvarigt Straf-
arbejde, hvormed er stillet i Klasse Til-
tale efter § 299 (jfr. ovenfor S. 13, Note).
Paa den anden Side har man ment, at
der ikke uden i ganske eksceptionelle tilfælde

(jfr. § § iu. fine, sammenholdt med
§ 6 in fine) bor kunne være Tale om,
at et for Borgerne som for Retsplejen
saa tungt Apparat som nævninger skulde
kunne bringes til Anvendelse paa Hand-
linger, for hvilke Straffen ikke kan over-
skride Fængsel. At disse Forbrydelser efter
nærværende Udkast ikke kunne bringes for
nævninger, ligger allerede deri, at de nor-
malt ikke kunne bringes for Landøret. Mcn
selv med Hensyn til en stor Del af de For-
brydelser, for hvilke Straffen kan stige til
Strafarbejde, og som altsaa ester Udkastet
regelmæssig kunne komme for Landøret, gor
det sig gældende, at de høre til de daglig-
dags Ting og for en meget væscntlig Del
forøves af professionelle Forbrydere. 'Naar
hertil endvidere kommer, at Tiltaltes Straf-
skyld i mangfoldige Tilfælde ved egen Til-
staaelse eller paa anden Maade kan være
konstateret udover al Tvivl, saaledes at
dømmerens Opgave i Virkeligheden ind-
skrcenker sig til at udmaale Straffen —
noget, der er nævningerne uuedkommende —
vil det ses, at det vilde være urimeligt, om
man ubetinget vilde foreskrive nævningebe-
handling i alle de her omhandlede Til-
fælde, hvor Straffen kan stige til Strafar-
bejde. Paa den anden Side kan der inden-
for denne Gruppe let forekomme Tilfælde,
hvor Vedkommendes Velfærd i Virkeligheden
eller efter hans og andres Opfattelse staar
paa Spil, og hvor spørgsmaalet om Be-
visets Tilstrer'kkelighed eller et strafferetligt
Begrebs større eller mindre rækkevidde frem-

*) Jfr. Grundlovsudvalgets Betænkning (Forhand-
lingerne paa den grundlovgivende Rigsdag Side
1581). „. . . Gennemførelsen af nævninger maa
altsaa indstrernkes til StrafferetSsager, men den kan
ingenlunde anvendes her i alle Sager. De fleste
kriminelle Sager ville tværtimod ogsaa fremdeles
blive at paakende uden nævningers Mellemkomst,
Dette er overalt tilfældet og kan vanskelig uud-
gaas, dersom der ikke i en ganske overordentlio
Grad stal lægges Beslag paa Boraernes Tid og
Kraft, nævninger ver altsaa knn dømme i de
vigtigere Strafferetssager. Hvilken Grernse nu her
stal drages, maa det være dc» fremtidige Lovgivning
forbeholdt at afgøre. Kun har man troet ogsaa her
at tnnne vælge det Ord, der i Fremtiden stal betegne
denne Art af ^ager. nemlig „Misgerningsiager".

byder Tvivl. Her vil en Paakendelse under
Medvirkning af nævninger kunne være paa
sin Plads.

Det naturlige vil herefter være at over-
lade det dels til Anklagerens, dels til Sig-
tedes eget Valg. om Sagen i saadanne Til-
fælde, i hvilke der kan blive spørgsmaal
om Strafarbejde — i Klasse hvormed ad-
kastet har ment at burde stille Fortabelse
af Embede, Bestilling eller Valgret — stal
bringes frem for nævninger eller ej.

En fuldstændig Sikkerhed for, at den
praktiske Anvendelse af disse Regler netop
vil drage den Gramse, der i sig var den
onstelige, er der selvfølgelig ikke. Men iov-
rigt er der ingen Grund til at nære Frygt
for, at den Sigtede i utvivlsommc Sager
regelmæssig skulde vælge nævninger, idet
den, der har afgivet en klar Tilstaaelse i en
Sag. der heller ikke frembyder retlig Tvivl,
ikke kan gøre sig Haab om at slippe, fordi
han paakalder Nceoninger, medens han paa
den anden Side let kommer til at vente længere
paa afgørelsen. Vilde man omvendt be-
frygte, at nævninger herefter skulde blive
benyttede i altfor ringe Omfang, maa hertil
svares, at nævningeinstitutionens værd i
hvert Fald staar og falder med den Tillid,
den kan skaffe sig, og at den naturligste og
sikreste Form for Indforelseu af en jaadau
ny Institution er, at der gives Udviklingen
Lejlighed nl at gribe og kncesætte den. At
ville paatvinge Retsplejen og Borgerne
et besucrrligt Apparat i en rerkke Tilfælde,
hvor ikke blot Paatalemyndigheden, men
endog den Sigtede selv. til hvis Beskyttelse
den fremfor alt stal tjene, ikke bryder sig
derom, vilde der ikke være Grund til.
At man i de faa store Sager, hvor Ved-
kommendes Liv eller Frihed for Livstid
staar paa Spil, ubetinget soger alle mulige
Garantier, selv de, der in ca,8u. maatte vise
sig overflødige. lader sig førstaa og for-
svare. Men iøvrigt bor nævningerne først
og fremmest være et værn, som den Sig-
tede i alvorlige Sager stal kunne ty til,
hvor han befrygter, at de juridiske dømmere
skulle se ensidigt, konventionelt eller doktrinært
paa det foreliggende Bevismateriale eller den
foreliggendeHandlingsstrafferetligeKarakter").

) I Norge, hvis Straffeproceslov (Kap. 28) aabner
Adgang til at bringe enhver Underretssasi (Politi-
sager og Bodesager dog undtagne) frem til fornyet
Behandling for nævningeret (Lagmanderet', synes
det ogsaa erkendt, at man er gaaet for vidt.
Frankrig, Tyskland og Lstrig indfkrernke Jury-
Anvendelse til de groveste Forbrydelser og begramse
saaledes Udgangen langt stcrrkere end nærrærende
Udkast. England anvender den derimod overalt
udenfor Sager, der behandles rent summarisk.

I deu fremstillede Begrundelse ligger
imidlertid, at ben alt omtalte Regel, hvor-
efter deu, der sigtes for en Forbrydelse,
som kan paadrage Strafarbejde, Fortabelse af
Embede, Bestilling eller Valgret, kan for-
lange Paakendelse ved nævninger. trcenger
til en Begrænsning, thi uden saadan vil
den kunne benyttes ikke blot af den, der
frygter sig forurettet, men ogsaa af den, der
er fuldt paa det rene med sin Strafskyld,
men som af en eller anden Grund kan onste
at troekke Sagen ud, eller i alt Fald onster
at tage Chancen for en urigtig Frifindelses-
Kendelse fra nævningernes Side. At finde
en Regel, der helt afskærer Muligheden for
dette sidste og dog fuldt ud tilfredsstiller
det ovenomtalte Hensyn til den Sigtede, er
nceppe muligt. Kommissionen har ment at
maatte indskrænke sig til den i Paragrafens
2det Stykke givne varsomme Begrænsning,
der kun berover Folk, der allerede have
været i Forbedrings- eller Tugthuset for
Ejendomslrernkclsc og nu igen tiltales for
saadan Forbrydelse, Adgang til at forlange
Paakendelse ved nævninger.

Endelig er der i Slutningen af Para-
graffen aabnet en Udvej for saadanne sær-
lige Tilfælde. hvor de foregaaende Regler
ikke hjemle nævningers Medvirkning, men
hvor dog baade Landøretten selv, Anklage-
myndigheden og Sigtede ere enige om ønske-
ligheden af saadan. Denne Regel vil altsaa
kunne finde Anvcndel^c i Tilfælde, i hvilke
Straffen maaste ikke kan naa hojcre end til
fængsel paa Vand og Brod. og som saa-
ledes kun i Kraft af § § in iins kunne
bringes frem direkte for Landøret, men hvor
der dog kan være spørgsmaal om at
dømme en hidtil vel anset Mand for et For«
hold, der vil sætte en for ham sicrbne-
svanger Plet paa hans Rygte. Ligeledes vil
Reglen knnne anvendes til Fordel for saa-
danne Sigtede, der alt have udstaaet Straf-
arbejde for Ejendomskrcenkelse, og som nu
igen tiltales for saadan Forbrydelse, men
under Forhold, der frembyde særlig Tvivl
og Betænkelighed.

Endnu stal fr?mhæves, at, medens det
tidligere førstag under særligt Hensyn til
Grundlovens førstrift om nævningers Med-
virkning i Sager, der rejse sig afpotttiste Lov-
overtrædelser, udtrykkelig havde henlagt Sager,
der angik nogen af de i Straffelovens Kap.
9—11 omhandlede Forbrydelser, til ubetinget
nævningepaakendelse, er saadan Regel ikke
medtaget i nærværende Udkast. Grunden hertil
er den, at det indenfor kommissionen med
Styrke er hcrvdct. at Begrebet „politiske For-
brydelser" ikke kan fyldestgøres ved Frem-
hævelsen af de nævnte Straffelovs-Kapitler.

idet det ikke alene eller færlig bestemmes
ved, hvad der er Forbrydelsens Genstand,
men tillige ved andre Omstændigheder, sær-
lig Forbrydelsens Motiv. Der kan derfor
indenfor de nævnte Kapitler falde adskillige
Forbrydelser, som ikke med Rette kunne
kaldes politiske, og omvendt udenfor de
nævnte Kapitler findes en Mcengde For-
brydelser, som under visse Forhold maa be-
tegnes som politiske. Grundlovens Tanke
vil derfor efter denne Opfattelse fyldestgøres
langt bedre ved at indrømme en saadan vidt«
gaaende Adgang for Sigtede til at forlange
Paakendelse ved nævninger, som Paragraf«
fen iøvrigt har indrsmmet, end ved den
udtrykkelige Fremhævelse af Kap. 9-11.
Kommissionen har haft saa megen mindre
Betænkelighed ved at slutte sig til denne Op-
fattelses Konsekvens: Udeladelsen af den sær-
lige Henvisning til de nævnte Kapitler, som
der i samtlige de nnder disse Kapitler faldende
Forbrydelser — alene med Undtagelse af de
i § 82, 4de Stykke, og § 83, 2det og 3øje
Stykke, omhandlede — allerede som følge
af Strafferammens Beskaffenhed i Henhold
til Paragrafens øvrige Bestemmelser er Ad-
gang for Sigtede til at forlange nævnin-
gers Medvirkning.

spørges der derefter, hvilke af de indenfor Straffe-
lovens Omraade liggende Forbrydelser, der blive Gen-
stand for Nauningepaakendelse, bliver Svaret:

Ubetingede nævningesager ere Sager, hvori
der nedlægges Paastand i Henhold til Straffelovens:

8§ 71, 72, 1ste Stk.. 74, 75, 80, 1ste Stk,, 82,1ste
Stk. (forskellige Forbrydelser mod Statens udvortes
Sikkerhed og Selvstændighed); 85, 86 (forskellige For>
brydelser mod Statsforfatningen); 88, 91, 92, 9§ (for-
skellige grove Forbrydelser mod Kongen, Kongehuset, de
lovgivende Forsamlinger etc.); 168, 170, 1ste Led (Vold-
tcegt o. lign.); 186, 187, 190, 191, 192, 2oet Led (for-
sætligt eller overlagt Drab,; 193, 3die Stk. (Anvendelse af
fosterfordrivende Midler paa et Fruentimmer uden hendes
Vidende og Vilje); 232, 2det Led (fjerde Gang begaaet,
grovt Tyveri ; 243 og 244 (Wveri); 280, 282, 2det
Stk. (Brandstiftelse under skærpende Omstændigheder);
285, 1ste Stk., 286, 1ste Pkt., 287, 1ste Stk., 288, 1ste
Stk, in tmk (forskellige almenfarlige Forbrydelser, be-
gaaede under kvalisicerende Omstændigheder); 299 (Sik»
kerhedsfængsel).

Som Eksempel paa ubctiugede nævningcsager i
Henhold til en udenfor Straffeloven liggende Hjemmel
kan nævnes Sager, i hvilke der nedlægges Paastand i
Henhold til Lov om Sprængstoffer af 1, April 1894
s 11, 1ste Stk,

nævningesager paa Overauklagerens eller
Sigtede S Vegæring ere Sager, i hvilke der neo^
lægges Paastand i Henhold til Straffelovens §§ 72, 2oet


Stk., 73, 76, 77, 78, 79, 80, 2det Etk., 81, 82. 2det
og 3die Stk, 83, 1ste Stk. (forskellige Forbrydelser mod
Statens udvortes Sikkerhed og Selvstandighed); 87
(voldsom Forhindring af de forfatningsmæssige Valg
etc.); 89, 90, 93, 94, 96 (forskellige Forbrydelser mod
Kongen, Kongehusets Medlemmer eller Rigsdagsmand);
98, 1ste Stk., 99. 100, 103, 1ste Stk. og 2det Stk.,
1ste Pkt., 1ste Led, samt 2det Pkt., 104, 2det Skt.,
108, 109. 112, 113. 1ste Stk.. 114. 115, 2det
Etk, (forskellige Forbrydelser mod den offentlige Myn«
dighed og Orden); alle i Kap. 13 nævnte Embedsfor-
brydelser med Undtagelse af de i §§ 119, 129. 130.
3die Stt. ommeldte; 145—46. 149. 1ste Stk,, 150—51
(Mened, falsk Forklaring o. lign.); 157, 1ste Stk. »vold.
som Forhindren af Gudstjeneste ete); 160, 1ste ug
2det Pkt. (Bigami); 161—62, 164. 166—67, 169.
170 iu tine. 171—77. 181—82. 183, 1ste Stk.
og 2det Stk, 1ste Pkt., 18§ (Blodskam, Forforelse,
Rufferi og forskellige andre Sædelighedsforbrydelser):
188—89, 192, 1ste Led »Drab under noget formildende
Omstændigheder); 193, 1ste og 2det Stk, (Fosterfor-
drivelse); 194—9§ (uforsvarlig Omgang red Barne-
fødsel); 196, 1ste Stk, lDrab efter begæring); 197
(Udsættelse af spade Bon: ete.); 198 (uagtsomt Mand-
drab); 201—5. 206, 2det Stk, »Legembbestadigelse,:
210—11 (Fnhedskrernkelse); 213 (Barnerov); 225—26
(falsk Angivelse eller Klagemaal); 228-31*), 232.
1ste Led, jfr. 234, 237, 240, 241 og 246 (Tyveri og
Ran); 238—39 (Hcrleri); 24§ (Pengeafpresning); 247
--50 (ulovlig Omgang med Hittegods o, lign.): 251
-53, 255, 258—59 (Bedrageri); 260. 262, 1ste Stk.
(svigagtig Fallit); 264—66, 267, 1ste Pkt. (Falskmønt-
neri etc,); 268—7§ (Dokumentfalsk): 277, 1ste Stk.,
278. 1ste Stk, 279 (falsk Maal, Vagt, Marke etc.):
281, 282, 1ste Stk. (Brandstiftelse); 285, 2det Stk.,
286, 2det Pkt., 287, 2det Stk. 288 (forskellige almen-
farlige Handlinger); 290, 1ste og 2det Stk. (Anven-
delse af giftige Stoffer i Næringslivet); 291, 292, Iste
Stk, (Udbredelse af smitsom Sygdom).

Ordene „Sigtede eller dennes værge"
ere her som andetsteds i Loven en forkortet
Gengivelse af det i § § d brugte Udtryk
„Sigtede, eller hvis denne er nmyndig. hans
værge". saaledes at afgørelse for Umyn-
diges Vedkommende, hvor denne Vending
benyttes, alene er hos værgen.

§ 7.

Da den i Straffelovens § 46 foreskrevne
Strafferamme for Forsog intet Minimum
fastsættcr. oa, da Strafferammen ved Med-
delagtighed fynler meget betydeligt, vilde

Reglerne i § 5, om de her skulde anvendes,
give Underrettens Kompetence en Roekke-
vidde. som ikke ligger i Udkastets Tanke.
En Domfældelses Betydning beror jo nem-
lig ikke alene paa størrelsen af den
Straf, der idømmes, men ogsaa paa Karak-
teren af den Forbrydelse, hvorfor der dømmes, men denne finder netop sit Udtryk
gennem den almindelige for den fuldbyrdede
Forbrydelse fastsatte Strafferamme.

Naar den i det tidligere førstag i For-
bindelse hermed udtalte Regel om, at der
ved Kompetence-Afgrernsningen heller ikke
stal tages Hensyn til saadanne i Loven be-
stemt betegnede iDmstændigheder, som hjemle
Nedsættelse af Strafferammen, her er ude-
ladt, er dette sket, fordi denne Regel, for-
saavidt angaar de i Straffelovens alminde-
lige Del omhandlede Straffenedsættelser
(med Hensyn til Born, ufuldstændig Tilregne-
lige etc.). maa førstaa sig af sig selv. medens
Reglen paa den anden Side let kunde mis-
førstaas derhen, at den tillige omfattede de
i Straffelovgivningens specielle Del omtalte,
bestemt betegnede Omstændigheder (f. Eks.
ved Voldtaegt, at Kvinden er berygtet, i
§ 103 at Vold ej er anvendt etc. etc.), hvilke
netop stabe særlige Strafferammer.

§ 8.

Om Forening af Straffesager se §§ 31
in tins, 34, 35, 2det Stk., og 61—«3.

§ 9.

Denne Paragraf er i væsentlig Grad
simplificeret i Sammenligning med den til-
svarende Paragraf i det tidligere Forslag
(§ 13). Dens Grundtanke behover ingen
nærmere Forklaring. Medens Afvisning fra
Underretten ifølge Paragraffen kan blive nod-
vendig saavel paa et af Sagens første Stadier
(jfr. § 303, 3die Stykke, sammenholdt med
§ 228), som efter at Domsforhandlingen
er begyndt (§ 303, 3øje Stykke, sammenholdt
med § 241). kan Afvisning fra Landøretten
af den Grund, at Sagen hører for Underret

— særlig af Hensyn til Sigtede eller Vidnerne

— undlades, naar Sagen er naaet frem til
Domsforhandling, hvorimod den bor finde
Sted, naar det inden dette Stadium oplyses,
at Sagen efter sin Beskaffenhed ikke hører for Landøret (ifr. § 228). Ligeledes lan,
naar det mider en Domsforhandling for
Noeuninger viser sig, at Sagen burde have
været foretagen nden nævningrr, Paakendel-
sen efter Rettens Bestemmelse ske under nævningernes Medvirkning.

En Tom eller Kendelse, hvorved en
Domssag afvises, kan gøres til Genstand


henholdsvis for Anke (8 320 Nr. 1) eller
kære (§ 346/ 2det Stykke); en Kendelse,
hvorved Domssagen antages, kan ilte
gorcs til Genstand for kære (§ 346, 2det Stykke).

Kapitel III. Tilfælde. hvor Rettens Personer
skulle eller kunne vige deres Scedc.

nærværende Kapitel adskiller sig i det
væscntlige lun paa følgende Punkter fra det
tidligere Forslags Kapitel III.

1) dømmer- (nævning- og Retsskriver-) In-
habiliteten som følge af Slægtskab eller
Svogerstab ined digtede er udvidet til
Sodskendebarns grænsen. Ingen kan
altsaa efter nærværende Udkast fungere
som dømmer (nævning eller Retsstriver)
i en Sag, i hvilken Sigtede er hans
Broders eller Sosters Barn, et saadants
ægtefælle, hans Fcetter, Fcettcrs Hustru,
Kusine, Kusines Mand, Onkel eller Tante.

2) Det er udtrykkelig fremhævet, at det i
kollegialt sammensatte Domstole er baade
Ret og Pligt for hvilkcmomhelst af dømmerne, der maatte være bekendt med en
Inhabilitetsgrund hos en Kollega, at
rejse spørgsmaal desangaaende.

3) Reglerne om Tidspunktet for Fremsæt-
telsen af Indsigelsen mod nævningers
Habilitet ere henflyttede til nævninge«
Kap. (§ 260).

4) Det tidligere førstags §§ 18 og 19 ere i simplificeret Form gengivne i nærvce-
rende Udkasts § 15. '

Isvrigt ere de i dette Kapitel inde-
holdte regler om dømmerinhabilitet og
dens Paakendelse i første Instans i det Hele
overensstemmende med de nngældende. Der
er derfor ingen Grund til nærmere For-
klaring. De vanskelige spørgsmaal, der
frembyde sig, saaledes spørgsmaalet om,
hvor vidt Begrebet „egen Interesse" som In-
habilitetsgrund (§ 12 Nr. 1) rcetker, eller
hvilke Omstændigheder der iøvrigt kunne
antages „egnede til at vcekke Tvivl om suld-
stændig Upartiskhed" hos dømmeren, ere
gamle, vel kendte spørgsmaal, der nødven-
digvismaa loses gennem Videnstab og Praksis.
Ethvert Forsog paa nærmere Prerciseren :
Loven vil uundgaaelig komme tilkort i den
ene eller den anden Nctning.

særlig stal dog med Hensyn til § 12.
sidste Stykke, bemærtcs, at det naturligvis
vilde være det bedste, om den dømmer, der

har behandlet Sagen som undersøgelses-
dømmer, ikke tillige kom til at dømme
i den som eneste dømmer. En saa-
dan Ordning vilde imidlertid nodvcndig-
gorc, enten at der uafladelig maatte beskikkes
sætte-dømmer, hvad naturligvis vilde med-
fore Befvær, førstyrrelse, Forhaling og Be-
kostning, eller at der maatte ansættes to
dømmere i hver Underretskreds, noget, der
igen vilde nødvcndiggoce Fordobling enten af
Underretsdømmernes Antal eller af Under-
retskredsenes størrelse — begge Dele lige
lidt onstelige. Man maa derfor slaa sig til
Ro med, dels at de større Sager sLands-
retssagerne) ikke længere som nu skulle
bedømmes i første Instans af Undersøgelses-
dømmeren, men gaa over til Domsbehand-
ling ved Landøret, dels at der i alle under-
retssager af nogen Betydning er Adgang til
Appel, hvorved man netop opnaar Paadom-
melse ved andre dømmere end den, der har
haft med Undersøgelsen at gore, dels at
Underretsdømmerens Stilling til Forunder«
søgelsen under den nye Ordning bliver
forskellig fra det hidtil gerldende (jfr.
Kap. XX.), saaledes at der ikke i saa hsj
Grad som nu bliver Fare for, at dømme-
rens Stilling til Forundersøgelsen stal prer-
judicere hans Stilling som dømmer, dels
endelig at der er taget Forbehold med Hen-
syu til særlige Tilfælde i Slutningen af det
her omtalte Stykke.

At § 12 Nr. § er affattet saaledes. at
det ikke i al Almindelighed hindrer en dømmer, der een Gang har behandlet en Sag,
fra i Tilfælde af Genoptagelse paany at be-
handle den, er under Hensyn til Beskaffen-
heden af mange af de Grunde, der kunne
foranledige Genoptagelse (jfr. Kap. XXX.),
formentlig i sin Orden.

I § 14, 2det Punktum, er der givet en
dømmer. derunder ogsaa en dømmer i en
kollegialt sammensat Domstol, en selvstændig
Ret til at vige sit sæde.

Kapitel IV. Den offentlige Anklagemyndighed.

Ogsaa dette Kapitel er i alt væsentligt
overensstemmende med det tilsvarende Ka-
pitel i det tidligere førstag: de foretagne
Mndringer bestaa nærmest kun i Udeladelser
af nogle som overstodige ansete Ord og
sætninger, samt af nogle Ncgler om Indberet-
ninger, der rettere høre hjemme i admini-
strative Instrukser, hvorhos der er givet


de forskellige Anklagere andre benævnelser.
— Genucmforelsen af den Funktionsfoideling,
der skulde betegne et af dm hele Reforms
Hovcdfremskridt, kræver selvfølgelig en fra
dømmeren forskellig Anklagemyndighed i alle
Sager. For at opnaa dette, uden dog derfor
at indfsre en stor Stab af nye Embeds-
mænd, foreslaas der den Ordning, at forfølg-
ningen af Politisager i 1ste Instans helt
henlæggcs til Politimesteren under Tilsyn
af Amtmanden og Justitsministeriet, og at i
andre Sager (almindelige Underretssager, saa-
velsom Landøretssager) Politimesteren rcgel-
mcrssig paataler for undersøgelsesretten paa den egentlige Anklagemyndigheds Vegne.
De egentlige Anklageres Hverv bliver saa-
ledes normalt begrernsct til det, der i en paa Anklageftrincivpct baseret Ordning er
bestemt til at være Tyngdepunktet, nemlig
Domsforhandlingen i de almindelige Under-
retssager og i Landøretssager saavelsom for
Hojcstcret.

Ten nærmere Ordning af Anklagemyn-
digheden er tænkt saaledes. at der i Spidsen
stilles en, kun Justitsministeren underordnet.
Rigsanklager. hvem der beskikkes en
overanllager til Bistand. Te Rigsanklageren
paahvilende Pligter bestaa i dels at vare-
tage Anklagens Interesser for højesteret saavelsom i Landøretssager af særlig Betyd-
ning og Vanskelighed, dels at fore al-
mindeligt Tilsyn med de ham underordnede
Anklageres udførelse af deres Hverv.

Ved hver Landøret tænkes deihos be-
stikket 3 Overank i agere, ligeledes med
de fornødne hjælftere tll Varetagelse af An-
klagens Interesser dels i Landøretssager,
dels i almindelige underretssager, men dog
med Myndighed til i større eller mindre
Omfang at overdrage Anklagerhvervets udførelse : denne sidste Art Sager til Under-
anklagere, hvilke tænkes antagne blandt
Mcrnd, der iøvrigt samtidig soge deres Er-
hverv som Sagforere.

Som det vil ses, er herved Tallet af
særlige offentlige Anklagere indskrernket til
et Minimum, hvorved endda er at bemcrrke,
at de nuværende Aktov-Salærer under den
nye Ordning ville bortfalde. Paa den an-
den Side er det selvfølgelig af yderlig Vig-
tighed, at særlig Posten som Nigsanklager
og de faa Poster som Overanklagere lonnes
saaledes, at virkelig dygtige Folk kunne fole
Opfordring til at' soge dem. Disse Mcrnd
i Forbindelse med Formændenc i Landøretterne ville nemlig blive dem, paa hvem
fremfor alt den heldige Gennemforelse af
det nye System vil komme til at bero, og
Posterne ville blive baade ansvarsfulde og
besværlige.

Hvad Politiets Stilling angaar, da
er det allerede bemcrrket, at Politimesteren
forfølger Politisager felvstændigt, medens
hans Virksomhed i andre offentlige
Straffesager er at opfatte som understøt-
tende og hjælpende den egentlige Anklage-
myndighed saavelsom Retten. Dette er
udtrykkelig udtalt dels i § 188. dels i Ud-
kastet til Lov om Domsmagtens Ordning
§ 91 og følger for Fornndersogel-
sens Vedkommende særlig deraf, at Over-
anklageren, om han vil, under denne helt
kan optræde i Politimesterens Sted (jfr §
W1, 2det Stk.^. Naar man har ment at
maatte stille Pulitioirektoren i Kjobcnhavn di-
rekte under Justitsministeren, har dette væsent-
ligst den Betydning, at, forsaavidt Politidirck-
toren stulde vægre sig ved at efterkomme de
til ham fra Rigsanklageren eller overan«
klageren rettede Begæringer (§ 188, 2det
St'k.), vil en Rcknrs til Justitsministeriet
være nødvendig til Konfliktens Losning.

Med Hensyn til kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemærkes:

§ 19.*)

„Den Opgave, som ifølge Anklageprin-
cippct tilfælder den offentlige Anklagemyndig-
heds Organer, indbefatter.- Fremstaffelse af
de Oplysninger, som ere nødvendige til at
rejse Anklage for den dommende Ret, der-
under Paakaldelse af den Medvirkning af Un-
dcrwgelsesdømmeren, fom Loven bjemler, der-
ncest Beslutning om Anklage og dennes Formu-
lering overensstemmende med de langt strerngere Fordringer lil Nojagtighed og Fuldstændig-
hed, som den nye Ordning maa krerve, end
der nu er Tale om ved Aktionsordrerne,
endelig Anklagens Gennemførelse baade fra
den faktiske og retlige Side for den dommende
Ret. Dette sidste har i den nye Proces
en ganske anden og ulige vigtigere Betyd-
ning end i den nugerldende Ret Aktors
Virksomhed ifolg^e Aktionsordren. Hoved-
opgaven bliver : medfør af Mundtligheds«
princippet at fore Beviserne frem umiddelbart
for den dommende Ret. Der er ikke loen-
gere Tale om et blot Referat eller Sammen-
stilling af et Bevismateriale, fom forudsættes
fuldstceudig skaffet til Veje under Forunder-
søgelsen. Dertil kommer endvidere Haand«
hævelse af Anklagens Intcresfcr med Hensyn
til og under Anvendelsen af de Retsmidler,
Loven hjemler, samt endelig Omsorgen for
en Straffedoms Fuldbyrdelse."

*) Det herunder cmforte er citeret efter Motiverne til
det tidligere Forslag.

§ 20.

Som alt omtalt, ere de offentlige An-
klagere at anse som Embedsmand under
Justitsministeren, men idet de træde i For-
hold til Domstolene som den ene Part i
Anllageprocesscn, blive de selvfølgelig Dom-
stolene undergivne paa samme Maade som
enhver Proces-Part er det. Hertil kommer
imidlertid, at man ikke har turdet indlade
sig paa en saa radikal Gennemforelse afAn-
klagcprincippet, at dømmeren skulde indtage
en lige sau passiv Stilling som i Civilftro-
cessen, saaledes at han i Hovedsagen indstrcen-
ker sig til at bedømme det ham forelagte
Materiale. Medens den nærmere Omtale
af dette Punkt maa henvises til dctfolgcnde,
stal her foreløbig bemærkes, at Kommis-
sionen — trods nogen Divergens — har
ment, at det vilde være betænkcligt, om
man helt vilde unddrage paa den ene Side
Retssikkerheden, paa dm anden Side de
Sigtede den Garanti, der ligger i, at Nct-
ten i Embeds medfør Paaser. at mulige
Mangler i det af Aktor og Defensor tilveje-
bragte Materiale afhjcelpes. Selv saaledes
bestemt bliver dømmerens Stilling under
den uye Ordning, hvor han navnlig stal
udove en kritisk og supplerende Kontrol,
væsentlig forskellig fra den nugældende, hvor
dømmeren jo i Virkeligheden paa en Gang er buade Anklager og Forsvarer. Af det anforte
følger imidlertid, at Anklageren saavelsom
Politiet indenfor de Grernser, Loven af-
stikker, jfr. særlig §§ 206, !ste Stk., og
251 in tins, maa efterkomme de begærin-
ger, dømmeren stiller til Sagens yderligere
Oplysning.

§ 22.

Ordene „saadan Foranstaltning, som i
den Anledning maatte findes fornøden" til-
sigte at overlade spørgsmaalet til de ved-
kommende Foresattes Sken, udeu at disse
ere bundne ved Inhabilitetsreglerne for dømmere i Kapitel III.

§ 23.

Det er Tanken, at Rigsantlageren per-
sonlig skulde overtage særlig vigtige og
vanskelige Sager.

§ 26.

underanklagerne ^.ulle knn udføre Sagen
for Underretten og have ingen Myndighed
til at giuc Politiet bindende Paalæg.

Kapitel V. Paatalen.

Fra det tidligere Forslag adstiller nær-
værende Kapitel sig navnlig paa følgende
Punkter:

1) I § 31 (det tidligere førstags § 35) er
under Nr. 1 Straffelovens § 242 ikke
medtaget blandt Undtagelserne, hvorhos de
enkelte Embedsforbrydelser, hvorom der her
kan blive spørgsmaal, ere nævnte ud-
trykkelig; endvidere er Listen under Nr.
2 suppleret med de nyere Love af samme
Art samt med en almindelig Klausul for
Fremtidens Skyld.

2) I § 32 (det tidligere Forflags 8 36) er Nr.
2 crndret derhen, at Opfordring af ved-
kommende særlige Myndighed kun er gjort til Betingelse for forfølgning,
naar det ifølge Lovgivningen er afhcen-
gigt af dennes Bestemmelse, om Tiltale
stal finde Sted.

3) I § 33 (det tidligere førstags § 3?) er
Rigs- og Overanklagerens Myndighed
til Paa egen Haand at undlade Tiltale
udvidet, jfr. nærmere nedenfor.

4) I § 3§ er de privat forfulgte Straffe-
sager stillede paa anden Maade end efter
det tidligere førstags § 39, og endelig er

5) det tidligere Forslags § 42 udeladt som
overflødig.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemærkes:

§ 27.

Den heri udtalte almindelige Regel er en Grundbestanddel af hele Anklageprincippet.
Den Undtagelse, der gøres i Slutningen for
paatrerngende Tilfæld'cs Vedkommende, kan
vanskelig undværes; lignende Undtagelser
genfindes i fremmede Love (se N. L. § 269,
T. L. § 163. O. L. § 89, Nocls d'in8tr.
or. § 61). Hvor en dømmer har paabegyndt
Retshandlinger af egen Drift, stal han uophol-
delig derom underrette Paatalemyndigheden
eller den dømmer, for hvem Forundersøgelsen
foregaar.

§ 28.

Meningen med denne Paragraf er
ikke, at Paatalemyndigheden til enhver
Tid efter eget vilkaarllgt Forgodtbefin-
dende kan frafalde en forfølgning. De
Regler, som bestemme, hvem Myndigheden
til at undlade Paatale tilkommer, samt hvilke
Betingelserne for saadan Undladen ere (alt-
saa Reglerne i § 32 og 33), maa ogsaa


være bindende, hvor Talen er om Frafald
af forfølgning. Meningen med Paragraffen
er derimod at fastslaa, at der ikke tilkommer
den Sigtede nogen Net til at forlange en
mod ham rejst Sag fort igennem, faa længe
man ikke netop er naaet til Begyndelsen af
Domsforhandlingen og har det hele Apparat
samlet for Offentlighedens Njne. Udenfor
dette Tilfælde maa en af Retten udstedt
Attest om, at Tiltale er frafaldet, fyldch-
gøre Slgtedes Interesse i tilstrækkelig Grad.
En lignende Regel sindes i den norske Lovs
§ 86 og i den ostrigste Lous §§ 109, 112
og 259 Nr. 2, hvorimod den tyste Straffe-
proceslovs § 154 bestemmer: „Die offcnt-
liche Klage kann nach Eroffnung der Un-
tersuchung nicht zuriickgmommen wcrden".
Dette siges i de tyste Motiver at stemme
bedst med „en Straffesags væscu og Straffe-
dømmer-Embedets værdighed." Da det imid-
lertid i Virkeligheden harmonerer d^arlig
med Anklagcprincippet, og i mangfoldige
Tilfælde kun vil fore til en hel Del unyttig
Besvær. har nærværmde Udkast ikke fulgt
den tyste Lov heri. Hvad gensynet til Sig-
tede angaar. synes man at maatte kunne
gøre gældende, at lige saa lidt som der
kan indrommcs en Person Ret til at fordre
en kriminel Undersøgelse foretaget for Retten,
for at faa konstateret, at en mod ham for-
haandenværcude Mistanke er ugrundet, lige
saa lldt kan han forlange det Offentliges
Virksomhed fortsat, efter at det har givet
ham Attest om, at det for sit Vedkommende
ikke har Grund til at fortsætte forfølg-
ningen.

Den Frifindelsesdom, der i medfør af
nærværende Paragraf afsiges, maa kuune
paaankes af Paatcilcmyndigheden (det kunde
f. Eks. tænkes, at Retten paa Grund af An-
klagerens Udeblivelse eller af andre Grunde
urigtig har antaget, at forfølgningen er
frafaldet), og højesteret kan da hjemvise
Sagen til ny Behandling: men iøvrigt kan
en saadan Dom ikke tilsidesættes undtagen
efter Reglerne om Genoptagelse i Kapitel
XXX. Som et Tilfælde. hvor der kan være
Anledning til at frafalde Forfølgningen, efter
at Domsforhandling er begyndt, kan nævnes,
at Udsættelse ellers vilde udfordres til Paa-
dømmelse af en Forbrydelse, der efter Om-
stændighederne ingen eller liden Indflydelse
vilde faa paa Straffen.

Hvis Sigtede dor, bliver der ikke Tale
om Frafald af Sagen eller Frisindelsesdom.
Sagen bortfalder her af sig selv.

Om Fortsættelse af en een Gang frafal-
den forfølgning paa Foranledning af hojcre Myndighed, se § 212. Om Genoptagelse

iøvrigt, se § 353. Om Frafaldelse af Anke,
se §319.

Om den i Paragraffens sidste Punktum
omhandlede Attestation kan der kun blive
Tale, naar forfølgningen frafaldes enten
under Forundersøgelsen, eller efter at Til-
tale er rejst.

§ 30.

Som alt tidligere nævnt, er den Befojelse til at paatale for undersøgelsesretten, der
efter denne Paragraf er henlagt til Politi-
mesteren, ikke nogen selvstændig Paataleret.
Dels er Overanklageren (jfr. § 201, sam-
menholdt med § 188) berettiget til. naar-
somhelst han finder særlig Grund dertil, at
træde i Politimesterens Sted. dels staar
Politimesteren i denne sin Virksomhed under
Overanklagerens Tilsyn og maa efterkomme
de Ordrer, denne maatte finde Anledning til
at give ham (jfr. dog de noget særlige Reg-
ler for Kjobcnhavn § 188, 2oet Stk.).
Reglen i Slutningen af Paragraffen om
Politimesterens Mangel paa Befojelse til i
Overanklagersager (o: alle Sager, der ikke
ere Politisager eller henhore under privat
Paatale) paa egen Haand at frafalde Til-
tale, er en simpel Konsekvens af den omtalte
Afhængighed.

Politifager kunne kun forfølgcs af
Overanklageren efter Reglerne i § 31.
sidste Stt.

§ 31.

At Smaasager maa nojcs med en i
Forhold til, hvad der sinder Sted ved andre
og vigtigere Sager, summarisk Behandling, er
en lige saa naturlig som almen anerkendt sæt-
ning. Ved Bestemmelsen af, hvilke Sager der
stal hensores til disse saakaldte „offentlige Po-
litisager", vil der imidlertid være Grund til
at lade den hidtil gældende Afgrænsning.
der har udviklet sig rent lejlighedsvis i Ti-
dernes Lob, og derfor lider af megen Uens-
artethed og Vilkaarlighed, blive aftsst af en
Ordning med simplcre og klarere Linier, og
Udkastet har da i Lighed med det tidligere
Forslag ment, at den almindelige grænse
passende kunde drages saaledes, at Under-
retssager, for hvilke Straffen ikke kan over-
stige Formuestraf (s: Boder eller Konfiska-
tion), simpelt Fængsel, Tvangsarbejde, Ris
eller Fortabelse af en næringøret, erklærcs
for Politisager, dog at der herfra gøres en-
kelte Undtagelser i begge Retninger. Paa
den ene Side bor nemlig hverken Embeos-
forbrydelser, der som saadanne have en
ganske særlig Betydning for Staten, eller
Duelforbrydelser, hvis ejendømmelig milde


Behandling skrHes særlige traditionelle Fore-
stillinger, og itke hidrsrer fra, at Duel
skulde være at betragte som en blot og bar
Ordenskrcenkelse. behandles politiretsmcessig.
De Bestemmelser i Straffelovens 13de og
19de Kapitel, der ikke hjemle hsjere Straf
end simpelt Fængsel, maa derfor udtrykkelig
undtages fra Politisagernes Kreds. Paa
den anden Side findes der en række
strafbare Handlinger, saavel i som uden-
for Straffeloven, som vel ere satte under
en Strafferamme, der kan naa op til Fæng-
sel paa Vand og Brod, men som dog i deres
væsen kun ere Politiforseelser, for hvilke den
normale Straf i Reglen ligger lavere.
Disse Tilfælde, der for stsrste Del allerede
nu behandles som offentlige Politisager, ere
gennem Opregningen i Nr. 2 henlagte til de
offentlige Politisagers Kreds.

Med Hensyn til Paragraffens sidste
Stykke bemærkes:

En Politisag maa, hvor den forfølges
i Forening med en Overanklagersag, selvfol-
gelig forfølges af samme Myndighed, som
denne sidste. Derhos kan der ogsaa uden-
for dette Tilfælde tænkes Politisager af
saadan Beskaffenhed, at det er rimeligst, at
Overanklageren i dem varetager Anklagerens
Interesse under Domsforhandlingen, og, for-
saavidt Politimesteren og Overanklageren
ere enige herom, ses der ingen Grund for
Loven til at hindre saadan Ordning.

§ 32.

Bestemmelsen i Nr. 1 om Justitsmini-
steriets Befaling som nødvendig Betingelse
for Paatale af Embedsforbrydelser, findes
ikke i den gældende Net, men er optaget i
Overensstemmelse med det tidligere Forslag
ljfr. dettes F 36 Nr. 1). — Bestemmelsen i
Nr. 2 er, som det ses, kun en Henvisning
til den alt gerldende Net, hvorimod det tid-
ligere Forslags § 36 Nr. 2 krævede Opfor-
dring af vedkommende særlige Myndighed,
overalt hvor „Handlingen var en Overtrce-
delse af Love, hvis Efterlevelse det nærmest
paahviler en saadan at vaage over". Denne
vidtrækkeude og temmelig vage Regel er ikke
her genoptage«, da den maatte befrygtes at
ville forvolde en hel Del Tvivl. Besvær
og Forhaling og eventuelt at ville svcekke
Retshaandhævelsens Energi. — Bestemmelsen
i Nr. 3. 2det Punktum, findes ikke i den gældende Ret; den soger at afværge en Uvet-
færdighed og Vilkaarlighed, der ellers let
kan blive følgen af den Indflydelse, der er
tillagt den Privates begæring.

Den Tilbagctagelse af den Privates be-
gæring, der omtales i Paragraffens ucestsidste
Pnnktnm, maa, for at være bindende, fore-

ligge ubetinget og ikke være indsircenket til
en enkelt af flere Medskyldige.

§ 33.

I denne Paragraf er der gjort en noget
videre Anvendelse af Opportunitetsprincipvet
end i det celdre Forslags § 37, idet der navnlig
er givet Overanklageren Paalæg om i alle
de af Paragraffen ikke specielt omhandlede
Tilfælde, i hvilke han mener, at Paa-
tale under Hensyn til ^crrlige for-
mildende Omstændigheder kan und-
lades uden Skade for nogen offent-
lig Interesse, at forelægge Sagen for
Rigsanklageren, hvem der saa er givet Ve-
fojelse til at afgøre spørgsmaalet, saaledes
at han kun i Tilfælde, der forekomme ham
tvivlsomme, stal indstille Sagen til Justits-
ministeriets afgørelse. Denne Udvidelse er
bygget paa Erkendelsen af, at man selv i
Tilfælde, der bogstavelig taget omfattes af
et Straffebud, bor gøre Adgangen til at
undgaa al urimelig og hensigtslos Straffen
saa let og simpel som blot foreneligt med
en sikker og konsekvent straffende Retshaand-
hcrvelso. Ved denne Udvidelse er Paragraf-
fen i det væsentlige kommet til at svare til
N. L. § 85.

Det har endvidere været under Over-
vejelse indenfor Kommissionen at give Over-
anllageren Befojelse til — i Overensstem-
med den i Kjøbenhavn for Tiden fulgte
Praksis — paa egen Haand at frafalde
Tiltale mod Born mellem 10 og 1§ Aar.
Naar dette dog ikke er foreslaact. er det dels
af Hensyn til ønskeligheden af i dette For-
huld at sikre Gennemforelsen af en ensartet
Praksis hele Landet over, men dels og
navnlig fordi saadan Frafalden af Tiltale
ofte kun bor finde Sted i Forbindelse med
Barnets Anbringelse paa en Opdragelses-
anstalt, og Justitsministeriet snarere end
en Overanklager vil kunne formaa ved-
kommende Kommune til at afholde de der-
til medgaaende Udgifter. Da iøvrigt hele
spørgsmaalet om Behandlingen af for-
brydersse Born for Tiden er Genstand for
særlig og samlet Behandling, er dette en
yderligere Grund til ikke her at gribe ind
med en enkelt Modifikation i den gerldende
Lovgivning.

Med den ovencmgivne Wndring og
nogen, nærmcst redaktionel, Omskrivning, er
det crldre Forslags § 3? bevaret. — Reg-
lerne ere herefter i deres Helhed følgende:

I. Ved Afgørelsen af, om Paatale stal
finde Sted eller en begyndt forfølgning fort-
sættes, har overanklageren (eventuelt Politi-
mesteren, jfr. §§ 194 og ?13) fur det første
paa Grundlag af det foreliggende Materiale


at skønne over, hvorvidt Undersøgelsen kan
ventes at fore til, at en Person fmdes skyl-
dig til Straf eller ej.

Hvis han herefter skønner, at saadant
ikke med nogen Rimelighed kan ventes, er
det baade hans Ret og Pligt at undlade
Paatale, *) og dette gældcr, hvad enten
Grnnden til, at ingen Straffedom kan ventes
afsagt, er den, at det fornødne Bevis ikke
kan ventes tilvejebragt, eller at det paagcel-
dende Forhold ikke kan ventes at ville blive
henfort under noget Forbrydelsesbegreb,
eller at Vedkommende ikke kan ventes at
blive anset for tilregnelig, eller at Straf
af andre færlige Grunde (f. Eks. foreeldelse)
ikke kan ventes idømt. særlig stal som Kon-
sekvens af det anforte fremhcrves, at Over-
antlageren kan og bør undlade Paatale,
hvor f. Eks. Eksccs i Nodværge vel maa an-
tages at foreligge, men hvor Straffrihed
utvivlsomt vil følge af Reglen i Straffe-
lovens § 40, 2det Stk.. om den ved Skræk
og Bestyrtelse fremkaldte Mangel paa Til-
rcgnelighed, eller hvor Nogen vel har afgivet
falst Vidneforklaring i offentlig Straffesag
men Straffrihed dog maa tilkomme ham
efter Straffelovens § '147. fordi Sagen gjaldt
ham selv, og Ed ikke er aflagt, eller hvor
der vel foreligger ulovlig Omgang med Hitle
gods, men Straf i Henhold til Straffelovens
§ 247 som følge af Genstandens Ubetyde-
lighed og andre formildende Omstændigheder
ikke kan ventes idømt.

Det er en Selvfølge, at det her om-
handlede selvstændige skøn tilkommer over-
anklageren ogsaa i de under § 32 Nr. 2 og
3 nævnte Tilfælde, uanset at der foreligger
Opfordring fra vedkommende færlige Myn-
dighed eller begæring fra vedkommende Pri-
vate, og omvendt er fuldstændig udelukket i
de under § 32 Nr. 1 faldende Ttlfælde, hvor
efter Loven Justitsministeriet alene kan be-
slutte Paatale.

Endvidere er det en ligefrem Konsekvens
af det almindelige Forhold mellem under- og
overordnet Myndighed sjfr. ogfaa §§ 21 og
23 j, at hvor Rigsanklageren eller Justitsmini-
steriet i det enkelte Tilfælde maatte finde An-
ledning dertil, kunne de give overanklageren
bindende Ordre med Hensyn til Paatale eller
Ikke-Paatale, saaledes at Overanklageren
maa underordne sit personlige skøn under
saadan Ordre. Tet kan end ikke være ude-
lukket, at Rigsanklageren eller Justitsmini-
steriet forlanger, at der stal rejses Paatale
i en Sag, efter at Ouerantlageren har er-
klæret, at ingen Paatale skal finde Sted eller

*) Ifr. om en cnlclt Undtagelse herfra Benurvtmngen
til § 33 Nr. 2.

har frafaldet Paatale, uden at den overord-
nede Myndighed i saa Hensende er bunden
ved andet end Udkastets § 212.

II. Hvor efter det anforte Overanklage-
ren sisnner. at Paatale kan vcntes at fore
til Straffedom, er han paa den anden Side
som Regel forpligtet til at paatale. For
saa vidt kan LegalitetZprincippet siges at
herske. Dog gælder herfra forskellige Und-
tagelser. For det første nævner Paragraffen
nemlg en række bestemt afstukne Tilfælde, i
hvilke Overanklageren paa egen Haand er
berettiget til at undlade eller standse Paatale,
selv om Straffedom lunde ventes at blive
følgen af Paatale, om saadan iværlsattes
og gennemfortes. Disse Tilfælde ere de i
Paragraffen under Nr. 1—3 nævnte.

Tilfælde af den i Nr. 1 neronte Art
findes i Straffelovens §§ 203, 256 og 257.

Med Hensyn til Nr. 2 (angaaende Straffelovens F ? eller § 64) maa bemcrrkes,
at der deri ogsaa for saa vidt rummes en
Undtagelse fra Princippet i Paragraffens
første Stykke, som overanklageren herefter
maa være pligtig at paatale, selv om ingen
Straf kan ventes idømt, naar den paagerl-
dende dog kan ventes at bltve kendt skyldig i
et Forhold, der i Gentagelsestilfælde falder
ind under en strerngere Straffebestemmelse,
altsaa først og fremmest Tyveri og Hceleri.

Iøvrigt maa netop dette Nummer an«
tages at blive af en vis ^igtigbed under
den nye Ordning. Som udviklet i Motiverne
til det celdre Forslag S. 33 vil det nemlig
under en mundtlig Procedure ikke i samme
Grad som under en skriftlig være hensigts«
mcrssigt at samle alle de af samme Person
begaaede, maaske ganske heterogene Forbrydel-
ser under en og samme Sag. Der indrom-
mcs derfor ikke blot Retten en stor Frihed
til at stille Behandlingen ad, hvor Forening
faktisk har fundet Sted (§ 62), men det staar
tillige Overanklageren frit for at begramse
Forfølgningen til en eller flere Forbrydelser,
medens Resten foreløbig holdes ude. Er nu
de saaledes adskilte Forbrydelser i Sammen-
ligning med de først paatalte af en saadan
Beskaffenhed, at der i Henhold til Princippet
i Straffelovens § 64 iike kan vcntes for dem
at ville blive idømt nogen særlig Tillægs-
stras af Betydning, selv om de bagefter blcve
selvstændig forfulgte, og heller ikke Henjynet
til Gentagelsesstraf kommer frem (jfr. oven-
for), kan Overanklageren, naar Straf idom-
mcs for de først paatalte Forbrydelser, i
medfør af nærvnrende § 33 Nr. 2 hclt und-
lade at forfølge de andre.

Tilfælde af den i Nr. 3 ommcldte Art
findes i Straffelovens Z§ 1?4. 236 og 263
(om Straffelovens §§ 159, 17§ og 254 se


§ 32 sidste Stykke. Paatale efter § 23§ sker
som Politisag).

Men ved Siden heraf har Overanklage-
ren som alt omtalt ovenfor S. 30 den Ret
og Pligt i hvilketsomhelst andet Til-
fælde (derunder altsaa bl. a. alle de
almindelige Tilfælde af første Gang be-
gaaet Tyveri. Hceleri eller Bedrageri), i
hvilket han under Hensyn til særlige formil-
dende Omstændigheder finder, at Paatale kan
undlades uden Skade for nogen offentlig
Interesse, at forelægge Sagen for Rigs-
anklageren, der er befojet til efter frit
embedsmcessigt Sken at beslutte Undladelse
eller Standsning af Paatale og kun. naar
spørgsmaalet forekommer ham tvivlsomt,
skal gøre Instilling til Justitsministeriet.
At Justitsministeriet iøvrigt ogsaa i Til-
fælde. i hvilke der ikke gøres udtrykkelig
Indstilling til det, efter den særlige An-
ledning, der dertil maatte være. kan træffe
en for Rigsanklageren bindende afgørelse,
førstaar sig' af sig selv. I Kraft af den her-
omhandlede Bestemmelse i § 33. ncestsidste
Stykke, sammenholdt med § 28, 1stePunktum,
maa Tiltale bl. a. ogsaa kuune bortfalde i de
i Straffelovens §§ 203. 2det Stk., 256 og 257
omhandlede Tilfælde, selv om vedkommende
Private lkke samtykker deri, naar tilstrækkelig
stcerke Grunde tale derfor: dog maa det her-
ved erindres, at den i § 36 hjemlede sub-
sidlære private forfølgning vil gøre det
til en noget betænkelig Sag for Paa-
talemyndigheden at benytte Vefsjelsen efter
§ 33. ner'stsidste Stykke, mod den Foruret-
tedes Onste.

III. Endelig fremhcrves det for Tyde-
ligheds Skyld udtrykkelig i Paragraffens
sidste Stykke, at Frafaldelse af Tiltale i Hen-
hold til Straffelovens § 36, sidste Punktum
(jfr. ovenfor S. 30) eller alene Paa Grund af. at
10 Aar ere hengaacde. siden Forbrydelsen
blev begaaet (Straffelovens § 70). som hidtil
kun kan bestemmes af Justitsministeriet.

Som det vil ses, findes der hverken i
§ 33 eller andetsteds udtrykkelige Regler om
Politimesterens Ret til i Politisager at
undlade forfølgning. uanset at Straffedom
kan ventes afsagt, hvis forfølgning finder
Sted. Imidlertid ligger det i de hcrhen-
horende Overtrædelsers Natur, at der ikke
for deres Vedkommende kan være Tale om
nogen streng Gcnnemforelse af Lcgalitetsprin-
cippet. „De tarvelige Fordringer, der ved disse
stilles til den Paagældendes 6o1n8, kræver
som sit Korrektiv en temmelig vidtgaaende
diskretioner Myndighed"*). Meningen cr

*) Motiverne til den norske Dcpartementskomites Ud-
kast til en Etraffeproceslou (1886). S. 15.

derfor for deres Vedkommende at blive staa-
ende ved de hidtil fulgte Regler. særlig
fremhæves stal kun, at, da Politimesteren
ikke, forfaavidt Politisager angaa, staar
under Overanklageren. vil ikke denne, men
kun Amtmand og Justitsminister kunne give
ham bindende Ordrer med Hensyn til Politi-
sagers forfølgning.

Anke i Politisager er derimod, forsaavidt
den overhovedet kan sinde Sted, ved § 337
henlagt til Overanklageren.

§ 34.

Den Paataleret. der herved tillægges
vedkommende offentlige Myndighed, er. som
det fremgaar af § 366, betinget af, at Politi-
mesteren ikke agter at forfølge Sagen eller
frafalder en begyndt forfølgning. Tanken i
Paragraffen er. at den offentlige Myndighed,
der særlig er sat til at ove en vis bestemt
Kontrol, ikke stal være bunden ved Politi-
mesterens Skou over, hvad der indenfor dens
særlige Omraade tiltrcenger forfølgning. men
bor haue Lejlighed til om fornødent at faa
sit eget fagmcessige skøn frem. Da ved«-
kommende Myndighed ifølge § 366 under
Sagen træder i Politimesterens Sted. maa
den ligesom han ogsaa kunne frafalde den
en Gang begyndte forfølgning. Reglen
er indskrcenket til de Tilfælde, hvor Paatalen
vilde tilkomme Politimesteren, og hvor der-
for Sagens simple Behandling gor dens
Anvendelse let.

§ 35.

For de Betragtninger, der have ledet
Kommissionen til vedblivende at undergive
private Straffesager Behandling efter Civil-
processens Regler, er ovenfor S. 2—3 gjort
Rede. Der er dog paa to Punkter gjort en
Afvigelse fra det hidtil gældende. Dels er
der givet Adgang til, hvor en og famme
Handling i sig rummer baade en til privat
forfølgning henvist og en almindelig Forbry-
delse (en og samme Handling rummer f. Eks.
baade en Selvtcegtshandling og et Legems-
anarcb efter Straffelovens § 203), at faa
førstnævnte Forseelse forfulgt i Forbindelse med
sidstnerunte. Denne Ordning vil normalt være
den nemmeste for alle Parter. Dels er der
givet det Offentlige en i den nugældende Ret
oftere savnet Adgang til at gøre en Hand-
ling, der i Almindelighed er henvist til privat
forfølgning. til Genstand for offentlig forfølgning. Betingelsen er. at Overan-
klageren finder, at en offentlig Interesse
(f. Eks. Hensynet til en Domstols værdig-
hed og Autoritet, naar et af dens Med-
lemmer er Genstand for Sigtelser eller Haan),
krceocr offentlig forfølgning. afgørelsen af,


hvad den offentlige Interesse i saa Hen-
seende kræver, maa fuldt ud være Anklage-
magtens i den førstand, at Retten ikke, hvor den
inder den Paagældende skyldig, kan afvise eller
rifinde, sordi efter dens Opfattelse ingen of-
entlig Interesse krævede offentlig forfølg-
ning. Da det dog ikke er Meningen, at Over-
anklagerens Indgriben i Henhold til denne
Paragrafs 3die Stykke skal sætte den for-
urettede Private helt udenfor Sagen, er der
i "Ide Stykke givet Regler om den Privates
Adgang til at slutte sig til det Offentliges
Forfølgning, samt til at fore forfølgmngen
videre paa egen Haand, hvis det Offentlige
mod hans Onste skulde frafalde den.

§ 36,

Om den her i al Almindelighed hjem-
lede subsidiære private Paataleret gerlde de
samme Vemcrrkninger, som ere gjorte ved
det tidligere Forslags tilsvarende Paragraf
(§ 40). Reglen er optaget efter Forbille-
der i flere fremmede Landes Lovgivninger
(Skotland, flere svcitsiste Kantoner, Ostrig
og tildels Frankrig, jfr. nu endvidere N. L.
§ 94, hvorimod subsidicrr privat forfølgning
ikke er optaget i den tyste Straffeproceslov; i
England er privat forfølgning af Straffesager
som bekendt den almindelige Form for For-
følgning), og tilsigter, hvad enten Adgangen
nu' faktist vil blive anvendt i større eller
mindre Omfang, at give en yderligere Ga-
ranti for, at ingen Forsommelse, Neddyssen
eller Slikken under Stolen fra den offent-
lige Anklagemyndigheds Side stal kunne gaa
for sig, uden at der er Middel derimod.
Da paa den anden Side Adgangen til pri-
vat forfølgning meget let kan misbruges til
Chikane, Pengeafpresning etc., er det af
Vigtighed at holde den indenfor vissc
Grernser. Den er derfor efter Udkastet kun
tilladt den Forurettede selv, og den er
uanvendelig, hvor Anklagemyndighedens Vceg-
ring ved at forfølge er bygget paa den Be-
fojelse. der tilkommer den ifølge § 33 Nr.
1—3 og sammes Slutningspnnktum, hvor-
imod den kan anvendes, hvor det Offentlige
undlader forfølgning, enten fordi det finder,
at der ikke er tilstrækkeligt Bevis, eller at
Handlingen rettelig set ikke er strafbar, eller
der foreligger den i § 33, ncestsidste Stykke,
omhandlede Situation. De nærmere Regler
om dm subsidiære private Paatale findes i
Kapitel XXXI.

Som et Tilfælde. hvorpaa Reglen i
Paragraffens 2det Stk. vil finde Anvendelse,
kan nævnes Lov om Jagten af 8. Maj
1894 § 25.

§ 37.

Herved er ingen særlig Bemærkning at gøre ud over, hvad der ved 8 3§ er bemærket med
Hensyn til den undtagelsesvis anvendelige
offentlige Paatale af løvrigt Privat for-
fulgte Forbrydelser.

Kapitel VI. Sigtedes Forsvar.

Det tidligere førstags Kapitel VI.
sremtræder her i en omredigeret Skikkelse,
der tilsigter større Simpelhed, Klarhed og
Overstuelighed. Reglerne ere derhos ogsaa i
Realiteteten Paa flere Punkter crndrede og
supplerede.

Indenfor dette VEmne er det navn-
lig følgende 4 Hovedsftsrgsmaal, der kunne
give Anledning til Tvivl: 1) I hvilket
Omfang stal der beskikkes de Sigtede offent-
lig Forsvarer? 2) I hvilket Omfang stal
der være Adgang for Sigtede til selv at
skaffe sig en Forsvarer, og hvem stal han
kunne bruge som saadan? 3) Hvilken Stil-
ling skal der anvises Forsvareren under For-
undersøgelsen? 4) Hvilken Adgang stal der
indrommcs Forsvareren til Samkvem med
Sigtede, hvor denne fængsles?

ad 1. Hvad det første Punkt angaar,
staar nærværende Udkast i den af Flertallet
foreslaaede Affattelse omtrent paa samme
Standpunkt som det tidligere førstag. Ube-
tinget foreskrevet er Bestikkelse af Forsvarer
lun i nævningesager og i Sager, i hvilke
der er spørgsmaal om at lægge Beslag paa
den Siatedes Formue i Henhold til § 180,
samt i Tilfælde af en Landøretsdoms Appel
til højesteret. Iøvrigt overlades det til
Rettens skøn, om Forsvarer stal beskikkes,
men Retten kan paa den anden Side be-
stikke en saadan, selv i underretsjager, og
det uden at være bunden ved de særlige
Begrernsninger. der opstilledes i det celdre
førstags § 48, 2det Stk., og det kan utvivl-
somt forudsccttcs, at Retten vil benytte denne
Myndighed til at bestikke Forsvarer overalt,
hvor der er rimelig Anledning dertil. ^5om
almindelig Forudsætmng gælder, at Bestik-
kelse af offentlig Forsvarer kun finder Sted,
forsaavidt Sigtede ikke selv har valgt en For-
svarer, eller den valgte Forsuarer udebliver.

Naar Kommissionens Flertal i Mod-
sætning til enkelte af Kommissionens Med-
lemmer, der have onstet Bestikkelsen af
offentlig Forsvarer udstrakt videre, er ble-


vet staaeude ved de angivne Regler, er
dette siet dels ' af Hensyn til Bekostelighe-
den ved en videregaaende Beskikkelse af
Forsvarer, dels af Hensyn til, at saadan
Bestikkelse i smaa eller simple Sager let kan
fore til unodig Vidtløftiggørelse og Forha-
ling. At beskikke Forsvarer i en Sag, der
ikke byder en Forsvarer nogen naturlig Op-
gave, vil være det rene ^engespild (i den
nuværende Praksis viscr det sig, i hvilken
Forlegenhed en Defensor i en rede og klar
Sag ofte befinder sig med Hensyn til,' hvad
han stal finde paa at sætte ind i sit Defen-
sions-Indlæg), eller endog fore til, at ved-
kommende Forsvarer skaber sig en Opgave
til liden Gavn for Sigtede — hvis nemlig
dennes Uskyldighed ogsaa uden Forsvarers
Medvirkning let vilde komme for Dagen —
eller for Retshacmdhcrvelfen. hvis nemlig For-
svarerens Bestræbelse gaarud paa at unddrage
Sigtede den Straf, han klart og ligefremt
har forskyldt.

ad 2. Medens Udkastet altsaa ikke har
villet hjcelpe Sigtede til Forsvarer, hvor en
saadan ikke kan antages nødvendig, har det
paa den anden Side dog ikke villet afskære
Sigtede fra selv at skaffe sig en saadan, om
han kan og finder, at Sagen er det værd.
Derimod har man ment at maatte begramse
Kredsen af dem, der af Sigtede kunne vcrl-
ges til Forsvarer, idet man har stroget den
ubetingede Ret, som det tidligere Forslags § 4§ Nr. 2 gav Sigtede til at tage sin
Forsvarer blandt de ham nær staaende Per-
soner, hvem disse saa end vare. Grunden
hertil er dels Frygt for, at der blandt disse
nærstaaende jcrvnlig kunde findes Folk, hvis
Selvtillid og Talegaver ere betydelig større
end deres førstand og Indsigt, saaledes at
deres Indtrcengen i Processen blot vilde
fore til Tidsspilde og Forvirring, dels Hen-
synet til den nærliggende Fare for Kollu-
sion, Udslettelse af Bevismidler etc. (hvilket
endog har foranlediget den N. L. til i sin
§ 109 Nr. 2 helt at udelukke disse nær-
staaende fra at beskikkes til Forsvarer).
Man har ment, at alt fornødent var ind-
rommet, naar der gaves Adgang til enten
at bruge en Sagforer eller, naar Retten fin-
der, at der foreligger Grund til at tilstede
dette, en anden personlig myndig og uberyg-
tet Person (derunder altsaa ogsaa Kvinder,
og lige saavcl en af Sigtedes nærmeste som
enhver anden).

ad. 3. spørgsmaalet om Forsvarerens
Stilling i Retsmoderne under Forunder-
søgelsen er meget vanskeligt og meget om-
stridt. I Motiverne til det celdre Forslag
Side 38—42 er givet en tort historist Frem-
stilling af Problemets Losning ved An-

klageprinciftpets Overfsrelse til Kontinentet.
Denne kan suppleres med den Bemærkning,
at den tyske Straffeproceslov tillader, at For«
svareren er til Stede ved anteciperet Vevis-
forelse, men udtrykkelig i § 190 udelukker
Forsvareren faavelsom Paatalemyndigheden
fra at være til Stede under Sigtedes Afhsrelse.
Den N. L. tillader som almindelig Regel
Forsvareren at være til Stede under Forunder-
søgelsens Retsmoder og det ogsaa under
Sigtedes afhørelse, kun er det lige saa lidt
her som ved Domsforhandlingen Sigtede
tilladt at raadfore sig med ham angaaende
den umiddelbare Besvarelse af de ham fore-
lagte Eporgsmaal (N. L. § 259), hvorhos
det fremgaar af N. L. § 278,1ste Stk., at Under-
søgelsesdømmeren maa kunne hindre, at For-
svareren tager Ordet for ved Modets Slut-
ning. Forsvareren kan derhos udelukkes under
afhørelse af et Vidne, der maa antages i
hans nærværelse ikke at ville afgive en ufor-
beholden Forklaring, ligesom den valgte
Forsvarer overhovedet kan udelukkes, naar
og saalænge der findes Grund til at frygte
for, at Forfølgningens øjemed ellers vil
blive modarbejdet eller udsat for Fare, N. L.
§ 278. 2det og 3die Stk.

nærværende Udkast har anvist For-
svareren en Stilling under Sagens For-
beredelse, der i meget ligner den Stilling. For-
svareren indtager efter N. L., og som er noget
friere end efter det tidligere førstag, hvis
Regler paa dette Omraade iøvrigt ikke vare
ganske klare. Forsvareren er efter Udkastet
berettiget til at overvære alle Retsmoder,
endog dem, der holdes for lukkede Dore,
alene med den Undtagelse for den valgte
Forsvarers Vedkommende, at han kan ude-
lukkes, hvor der er særlig Grund til at au-
tage, at han vil bestrerbe sig for at modvirke
Undersøgelsen ved at fjcerne Gerningens
Spor eller vaavirke Medsigtede eller Vidner
til at afgive urigtig Forklaring eller paa
anden lignende Maade (herved stal dog be-
mcerkes, at han ved at forlange Adgang til
Modet kan fremtvinge en Retskendelse, som
derefter kan gøres til Genstand for kære).
Om Retsmodernc stal Forsvareren saa vidt
mnligt have betimelig Meddelelse (s 208),
og, hvis Beviser skulle fores til Brug
under Domsforhandlingen, bor der saa
vidt mnligt gives ham Lejlighed til for-
inden Retsmodet at gøre sig bekendt med
Sagens Dokumenter § 208). ligesom han i
saadanne Tilfælde kan begære yderligere
spørgsmaal stillede udover, hvad Anklager
eller dømmer har spurgt om § 210).

Medens Forsvareren som almindelig
Regel ifølge § 4§ ikke maa tage Ordet eller
samtale med Sigtede i Netsmoderne under


Forundersøgelsen, gældcr dette Forbud ikke,
hvor særlige Omstændigheder medføre Nod-
vendigheden af, at et Bevis optages i sin
endelige Skikkelse for Domsforhandlingen,
for derefter at bringes frem i skriftlig Form
under denne. Forjaavidt der imidlertid i
Forbindelse med faadanne Retshandlinger
skulde blive rettet særlige spørgsmaal til
Sigtede, gælder ogfaa her den i § 154 in
iins fastsatte Begrænsning, at det ikke er
Sigtede tilladt at raadfore sig med For-
svareren angaaende den umiddelbare Besva-
relse af de ham gjorte spørgsmaal. Om
Forsvarerens Adgang til at rette Begæringer
til dømmeren under Forundersogelfen, sc § 205.

Endelig har Forsvareren under Iagt-
tagelse af de nærmere Bestemmelser, Ret-
ten maatte give, Adgang til at gøre sig
bekendt med Tilforslerne til Retsbogen og
med de til denne fremlagte Aktstykker, dog
at saadan Adgang saauclsom Udskrift ved
Kendelse kan nægtes den valgte Forsvarer,
naar der er Grnnd til at befrygte Modvir-
kcn af Undersøgelsen paa utilladelig Maade:
imidlertid maa saadan Adgang i hvert Fald
tilstedes inden Forundersøgelsens Slutning
(§ 209).

Naar Kommissionens Flertal mener her-
med at have indrømmet Forsvaret alt, hvad
der overhovedet uden Skade for Retssikker-
heden kan indrømmes det under Sagens Forbe-
redelse, er dette navnlig sket ud fra følgende Be-
tragtning: Parts-Lighedsvrinciftpct, der ofte
fremhcrves som en Hovedbestanddel af An-
klagcpriucipftet. lader sig overhovedet ikke gcn-
nemfore under Sagens Forberedelse. Man
maa nødvendigvis indrommc Anklagemyndig-
heden Adgang til under dømmerens Bi-
stand og Kontrol at benytte en række
Magtmidler, hvortil der intet tilsvarende
haves for Forsvarets Vedkommende. Dette
er imidlertid ogsaa i sin Orden, thi fra
først af staa Parterne netop ikke lige.
Den Sigtede har tværtimod til at be-
gynde med et Forspring saa stort, at man
kan give Anklagcmagten adskillige Magt-
midler og Begunstigelser uden Fare for, at
den virkelig Uskyldige derfor skulde komme
tilkort, og man maa paa den anden Side, hvis
man ikke giver Anklagemagten disse Magt-
midler og Begunstigelser, være belavet paa,
at de fleste Skyldige, der beucegte deres
Skyld, ville gaa fri. Sigtedes Forspring
beror navnlig paa to Ting: For det første
derpaa, at Bevisbyrden for hans Strafskyld
paahviler Anklagemagtcn, og at enhver
rimelig Tvivl kommer ham tilgode. For det
andet dcrpaa, at Sigtede selv vced, hvad han
har gjort eller ikke har gjort og derfor ogsaa
fra først af veed, hvilke Oplysningsmidler og

formildende Omstændigheder det vil være
godt for ham at faa draget frem, og hvilke
Oplysningsmidler og sicerpende Omstændig-
heder det gælder om at skjule, medens An-
klagemagten fra Første færd af i Neglen
kun vil have et spinkelt eller uklart og vild-
somt Grundlag at bygge paa. Men, er dette
saa, maa der nødvendigvis gives Anklageren
Magt og Midler til at udføre et rationelt
Oplysningsarbejde i Sagen, uden paa et-
hvert Punkt at blive krydfct og modarbejdet
af Sigtede og dennes Forsvarer. Det kan ikke
herimod indvendes, at man efter Udkastets
Regler om Bestikkelse eller Valg af For-
svarere maa vente hertil udelukkende at
faa Folk, der ere sig deres Ansvar ikke blot
overfor Sigtede men ogsaa overfor Staten
bevidst, og overfor hvem særlige Forsigtig-
hedøregler derfor ere overflødige. TM, skønt
Lovens Mening selvfolaelig er den, at For-
svarerens Opgave kun er at faa de virkelig
uskyldige frikendte, at fremdrage de virkelig
formildende Omstændigheder for de skyldige,
og at faa enhver rimelig Tvivl om Bevisets
Tilstrækkelighed sat i klart Lys, maa man
dog ogsaa være belavet paa ved Siden af
Forsvarere, overfor hvem særlige Forsigtig-
hedøregler t Virkeligheden ere overstadige,
ogsaa at træffe paa Forsvarere, der sætte sig til
Opgave at faa den Sigtede frikendt for enhver
Pris, hvad enten han i'aa er uskyldig eller ej.
Erfaringen fra Udlandet vifer ogsaa til-
strcelkclig, at dette, for enhver Pris at faa
en Sigtet frikendt, blandt visse Klasser af
Sagforere let udvikler sig ncesten til en
Slags Sport, der drives med en Iver, som
var en bedre Sag værdig. Lignende over-
dreven Ensidighed er ikke i tilnærmelsesvis
samme Grad at befrygte fra Anklagemagtcns
Side. For det første er jo nemlig det, at
foge at faa straffedom over en Mand, fom
man i Virkeligheden anser for uskyldig, eller
for at faa en styldig straffet strcengere, end
han efter Ens Overbevisning har forskyldt,
efter almindelige moralske Begreber langt
mere graverende end det at soge at faa en
Mand, som man veed, er skyldig, fritagen for
Straf eller ikendt en væsentlig ringere Straf,
end han har forskyldt. Og hertil lommer faa
endvidere, at Anklagemyndigheden, der virker
Dag ud og Dag ind for Forbrydelsers forfølg-
ning i sit faste cmbedsmccssige Kald, gennem-
snitlig vil være under mindre Fristelse til at
fremkalde en uretfærdig Domfældelse end For-
fuareren, —dcr vælgcs eller beskikkes for den
enkelte Sag, der ofte træder i et Slags
Fortrolighedsforhold til Sigtede, der hyppig
vil være under Pression fra Sigtedes nær«
staaende etc., — til at fremkalde en ufor-
tjent Frifindelse.


Under disse Omstændigheder er det for-
mentlig i sin Orden, at man sikrer Ankla-
geren Muligheden af at tilvejebringe det
nødvendige Oplysningsmateriale ved at ude-
lukke den valgte Forsvarer fra at være til Stede
under Retsmoder, naar særlig Kollusion fra
hans Side er at befrygte, ved at udelukke
Forsvareren fra direkte Indblanden i Sig-
tedes afhørelfe, ved om fornødent at kunne
nægte den valgte Forsvarer Adgang til Rets-
bogerne indtil Forundersøgelsens Slutning,
idet man dog paa den anden Side aab-
ner Forsvareren tilstrækkelig Lejlighed til
at tilvejebringe det nødvendige Forsvars-
materiale ved at give ham Adgang til Kon-
ference med Sigtede (jfr. nedenfor under 4),
ved under normale Forhold at give ham
Adgang til Nctsmoderne. saavelsom til at
gøre sig bekendt med Tilforslerne til Rets-
bogerne, ved ubetinget at give ham Adgang
til fuldt ud at medvirke under bevisforelse.
der ikke kan ventes gentagen under Doms-
forhandlingen, ved at give ham Ret til paa
ethvert Stadium af Forunocrsøgelsen at rette
begæring til dømmeren om Foretagelse af
bestemte Undersøgelseshandlinger, og, hvis
dette nergtes. da at anvende kære overfor
den i saa Henseende afsagte Kendelse, samt
ved endelig at give ham Adgang til, naar
Anklageskriftet er udfærdiget, at fremkomme
med sin Bevisfortegnelje samt at fremsætte
Begæring om yderligere Undersøgelse eller
Fremforelse under Domsforhandlingen af
andet Bevis for bestcmie Punkter end det af
Anklageren foreslaaede.

Er der imidlertid først givet Anklage-
myndigheden, der som sagt har den vanske-
ligste Opgave, Adgang til, saa vidt Om-
stændighedernc overhovedet tillade det, at
komme op paa Siden af Forsvaret, bor
Parterne under Domsforhandlingens For-
beredelse iøvrigt saavelsom under selve
Domsforhandlingen, der er Kernepunktet i
den ny Proces, staa fuldstændig lige i Hen-
seende til at benytte det fra hver Side
tilvejebragte Bevismateriale, og dette Syns-
pnnkt er ogsaa fuldt ud gennemfort i
nærværende Udkast: er der paa enkelte
Punkter nogen førstel, er denne i Favor
af Tiltalte; dtnne har saaledes stedse det
sidste Ord.

Hvis man ud fra den ensidige Opfattelse,
der nærmest er tilbojelig til i de Sigtede at
se lutter uskyldigt Forfulgte, vilde frem-
hæve og understrege de Begrænsninger i
Forsvarets Stilling, som efter det udviklede
ere ansete nødvendige i Retssikkerhedens
Interesse, og under Henvisning dels hertil,
dels til at der normalt ikke af det Offentlige
vil blive beskikket Forsvarer, for Til-

tale er rejst (Z 39). vilde paastaa, at
den nye Ordning i Virkeligheden ikke byder
større Garanti mod Misbrug under den
indledende Undersøgelse : Sagen end den
nu bestaacnde. vilde man overse en række
væsentlige Momenter. For det Første er en
Pression af den Art, der kan anvendes under
det nnværende inkvisitoriske System, ude-
lukket ved Reglerne i Udkastets §§ 152,
153 og 154. Derncest er der under det
nye System en Adgang til Benyttelse af
valgt Forsvarer allerede fra Undersøgelsens
Begyndelse (jfr. §§ 38 og 45), som under
det nuværende System er saa godt som ude-
lukket, ligesom der i Tilfælde af antcciperet
Bevisforelse regelmæssig vil blive beskikket
Forsvarer (jfr. § 39. 3die Stykke). End-
videre stal Forundersøgelsen efter Udkastet
normalt foregaa offentlig, medens den
for Tiden altid holdes for lukkede døre.
Og hertil kommer saa det yovedpnnkt, at
dømmerens Opgave og Stilling under det nye Systems Efterforskning og Fornnder-
søgelse bliver forskellig fra hans Op-
gave og Stilling under det nuværende Sli-
stems Forundersøgelse (jfr. navnlig nedenfor
§§ 19§ og 295). Og endelig maa der ved Siden af det anforte endnu nævnes et Mo-
ment, der ubetinget giver en Garanti af
væsentlig Betydning. ' Medens nemlig den
hele Forundersøgelse nu for Tiden ikke er
under anden Kontrol og Kritik end den, der
kan udsves af Undersøgelsesdømmereus Kol-
leger eller Appelretten ved Gennemlysning
af den Beskrivelse af, hvad der er fore-
gaaet, som vedkommende Undersøgelses-
dømmer selv har givet i sine Protokoltil-
førster, vil Efterforskningen og Forunder-
søgelsen efter det nye System komme under
en ganske anden Kontrol og Kritik gennem
den efterfølgende mundtlige offentlige Doms-
forhandling, under hvilken hele Sagens
Materiale stal bringes umiddelbart frem for
den dommende Ret i offentligt Retsmode
med fuldkommen Parts-Lighed. Hvis Misbrug
virkelig skulde finde Sted under Sagens
Forberedelse, vil dette uundgaaeligt komme
frem under Domsforhandlingen. En af-
tvungen Tilstaaelse maa ventes at ville blive
fragaaet, Sigtede og Vidner ville beklage
sig, Forsvareren vil kritisere etc. En kraf-
tigere Spore paa dømmeren, Anklager og
Politi til under Efterforskningen og For-
undersøgelsen at optræde forsigtigt og kor-
rekt kan vanstclig tænkes.

aci 4. Er Sigtede paa fri Fod, har
Forsvareren sclufølgelig fri Adgang til Sam-
kvem med ham; om anden begrænsning end
den, der ligger i Straffelovens almindelige
Forbud mod Udslettelse af en Forbrydelses.


Spor, Forledelse til urigtig Forklaring etc.
i Forbindelse med Bestemmelserne om Em- bedsforbrydelser, kan der ikke være Tale.
Anderledes hvor Sigtede er Fængstet. Der
maa her træffes en udtrykkelig afgørelse af
spørgsmaalet om Forsvarerens Adgang til
Samkvem med Sigtede, og Udkastet har da i
Overensstemmelse med det tidligere førstag
(jfr. dettes §§ 47 og 57. 1ste Stk.) afgjort
Sagen derhen, at der hjemles Sigtede Net
til ukontrolleret Samkvem med beskikket
Forsvarer, medens der, saalænge Tiltale ikke
er rejst, af dømmeren kan anordnes fornøden Kontrol med Sigtedes Samkvem med
valgt Forsvarer, hvorved dog bemærkes, at
der ved „Kontrol" ikke er tænkt paa, at
dømmeren siulde kunne hindre eller afbryde
Samtale, stoppe Breve eller paa anden Maade
helt eller delvis umuliggøre Samkvemmet;
Meningen er tun, at dømmeren stal kunne
sitre sig mod, at nogen Meddelelse mel-
lem Sigtede og Forsvarer forbliver
ubekendt for dømmeren eller Anklage-
magten: han maa følgelig kunne tage Vidner paa deres Samtale, lceso de Breve,
der veksles, forbyde Samtale paa fremmed
Sprog, forsaavidt Sigtede kan tale Dansk,
og lignende. Ved denne Ordning tilstrerbes,
at Forsvareren faar det at vide, som han
skal have at vide, og netop ogsaa kun dct.
Er først Tiltale rejst', bortfalder enhver Ad-
gang til saadan scevlig Kontrol. —

Den i det tidligere førstags § 41 inde-
holdte Definition af „Sigtet" er udeladt,
fordi det, som den med Sikkerhed hjemlede,
ikke var andet, end hvad der fulgte af sig
selv, medens den paa den anden Side intet
virkeligt Bidrag gav til Losning af Sftorgs-
maalet i de Tilfælde, hvor det kan stille sig
tvivlsomt, om nogen er sigtet, og da hvem.
selvfølgelig maa en Pcrson anses for
Sigtet, naar der er indledet en retslig Forun-
dersøgelse mod ham, men han kan sigtes ogsaa
paa mange andre Maader. Saaledes naar han
indkaldes til afhøring i Henhold til Kapitel
XV. (jfr. særlig §'l51, 2det Stk.), naar
han anholdes eller fceugstcs, naar der tages
Vidneforklaringer ved Retten imod ham. eller
foretages Beslaglæggelse eller Nansagning
med bestemt Prerg af at voere rettet mod ham
(jfr. om dette sidste nærmcre nedenfor ved §8
142—43). — I øvrigt sial med Hensyn til
Kapitlets enkelte Paragraffer tun følgende bemærkes:

! Hustruen, ej heller „Lavværgen" for Enker
og normalt heller ikke værgen for en for
ødselhed nmyndiggjort.

§ 38.

Naar der i Slutningen af 1ste Stykke
tales om værge, førstaas herved værge for
Personer under 18 Zlar, derimod selvfølgelig
ikke ægtemanden som saakaldet „Vcrige" for

§ 39.

Til de om Bestikkelse af Forsvarer foran
gjorte Bemærkninger (jfr. ad 1 S. 36) stal
her kun fojes, at Rettens Befojelse efter 2det
Stykke strækker sig saa vidt, at der derefter vil
kunne bestilles offentlig Forsvarer endog i
Politisager, forsaavidt Retten efter Sagens
Beskaffenhed undtagelsesvis skulde anse saa-
dant fornødent. Derimod kan Bestikkelse ikke
sinde Sted i de i § 302 omhandlede Sager.

Naar der i 3die Stykke tales om Vidne-
afhørelse eller Syn eller skøn „til Brug
under Domsforhandling" sigtes herved til
saadanne Undtagelsestilfælde, hvor Beviset
for Domsforhandlingen optages i sin ende-
lige Skikkelse, for derefter skriftlig at fore-
lægges den dommende Ret, ikke til de normale
Tilfælde, hvor der kun finder en foreløbig
afhøring af Vidner eller Syns- og skøns-
mænd Sted.

§ 44

er en i Sigtcdes Interesse given Be-
stemmelse, hvorved dog bemcrrkes, at Sigtede
ikke derved har faaet en ubetinget Net til
at lade Forsvaret gaa over fra den en Gang
bestikkcde Forsvarer til en af ham selv valgt,
saalidt som til at lade en valgt Forsvarer
optræde ved Siden af den beskikkede. Mange
Omstændigheder kunne gøre det lidet snste-
ligt, at Forsvaret saaledes stifter Repræsen-
tant paa senere Stadier, og blandt andet kan
det let tænkes, at Sigtede kun under Ind-
flydelse af Misførstaaelse, urimelig Mistro
eller daarlige Raad onster den beskikkede For-
svarer aflost af en selvvalgt. I øvrigt vil
det selufølgelig være i Udkastets Aand, om
Retten viser Sigtedes Vnster i saa Hen«
seeude den storst mulige Imødekommenhed.

§ 45.

Herom henvises til Bemærkningerne
ovenfor ad 3. (S. 37».

Naar der i 2det Stykke gøres den be-
grænsning, at der lun maa optræde en For-
i'varer „for huer enkelt Del af Forhandlin-
gen", tilsigtes der med denne Bestemmelse,
der med Forsæt er iklædt et noget elastisk
Udtryk, at give Rettens Formand Lovens
Stolte for ethvert Forbud mod flere Forsva-
reres Optræden paa en saadan Maade, at
den enes Procederen maa befrygtes at gribe
forvirrende eller førstyrrende ind i den an-
dens, medens det paa den anden Side ikke
er Meningen ubetinget at afstcrre. at f. Eks.
Vidnernes afhøring foretages af flere For-


svarere, naar blot det af hver enkelt Forsvarer
overtagne Hverv faar et bestemt afgrernset
Omraade.

Med Hensyn til Paragraffens sidste
Stykke bemcrrkes, at det er anset som en
Selvfølge, ut der tilkommer den valgte Sag-
fsrer Ret til at give Mode ved enkeltstaa«
ende Retsforhandlinger ved anden Ret.

§ 46.

Med Hensyn til førstaaelsen af Ordet
„Kontrol" se foran (S. 43).

§ 48.

Med Hensyn til 1ste Del bemærkes, at
der herved tænkes paa Sigtedes Adgang til
personlig at drage Omsorg for sit Forsvar;
om hans Adgang til, efter at offentlig For-
svarer er bestikket, at soge en valgt Forsva-
rers Bistand, se § 44.

Med Hensyn til 2den Del bemcrrkes,
at der dog er forskellige af de Sigtede til-
lagte Befojelser, der efter deres Beskaffenhed
kun kunne udsves af Sigtede personlig (cvcn-
tuelt dennes værge). Dette gælder saaledes
om Adgangen til at forlange Landøretsbe-
handling Z 5) eller nævningers Medvirken
(§ 6), saavelsom om Adgangen til at paa-
anke eller forlange Genoptagelse. Derimod
maa efter Omstændighederne kæremaal som
en saa at sige organist Bestanddel af den
hele Forsvarsprocedure kunne rejses af For-
svareren, selv mod Sigtedes Onste. Ifølge
§ 318 er det derhos Forsvarerens Pligt paa Forlangende at bistaa Sigtede med Naad om,
hvorvidt han bor paaanke dommen, saa-
velsom med Affattelsen og Indgivelsen af
Ankemeddelelsen og dens Begrundelse.

Som ovenfor angivet har imidlertid et
Mindretal af Kommissionens Medlemmer
(Hansen, Larsen og N y § o l m) onstet at
der skulde gives §§ 39 og 40 en anden Af-
fattelse, hvorefter der i videre Omfang end
efter Flertalsforslaget, vil være at bestikke Sig-
tede Forsvarer, i hvilken Henseende de nerunte
Medlemmer bemcrrke følgende:

Navnlig naar Anklageprincippet fasthol-
des ogsaa under Forundersøgelsen — hvad
de nævnte Medlemmer ere med til at fore-
slaa — maa der formentlig beskikkes Sigtede
Forsvarer, naar han underkastes Vare-
tægtsfængsling, og han ttke selv har
antaget Forsvarer. Vc'd at bersve Sigtede
hans Frihed og udelukke ham fra Samkvem
med Omverdenen, afstcrrer man ham fra at
varetage sit Tarv, paa en Tid, hvor An-
tlagemagten, bistaaet af Politiet, gor sit bedste
for at tilvejebringe Bevis imod ham. Man
er ikke berettiget til at gaa nd fra, at enhver,

der fængsles, er skyldig, og for den skyldfri
Sigtede er det ofte af stsr'ste Vigtighed, at
der allerede fra Forundersøgelsens Begyn-
delse intet forsommes til Sikring af Beviset
for hans Skyldfrihed. Det vil jævnlig være
for sent at bestikke Forsvarer, naar For-
undersøgelsen er endt og Anklage rejst. Alle-
rede Hensynet til, at en Frihedsberovelse, der
ikke hjemles ved Dom, bor begrænses mest
muligt, krerver, at der samtidig med Fængs-
lingen beskikkes Sigtede en Forsvarer, som
hurtigst muligt kan forelægge dømmeren
Oplysninger, som kunne tjene til at af-
kræfte Mistanken.

Naar den Fængslede paa Forespørgsel
erklærer ikke at begære Forsvarer bestikket,
maa dette kunne undlades, og overhovedet
erkender det ovennævnte Mindretal, at der
ogsaa ellers vil forefalde Fængslinger (f.
Eks. i Anledning af Betleri og løsgerngeri),
hvor der intet er for en Forjvarer'at gore.
Dels af Hensyn hertil, dels af Hensyn til
Bekostningen have disse Medlemmer ment at
kunne begrænsc deres Forslag om Forsvarers
Bestikkelse allerede under Forundersøgelsen i
Anledning af Fængsling til de Tilfælde,
hvor Sigtelsen angaar en Forbrydelse af'.tke
ringe Betydning, nemlig en Forbrydelse,
som staar under en Straffebestemmelse, der
kan medføre Straf af offentligt Arbejde. Den
af dette Mindretal foreslaaede Affattelse af
§ 40 medfører dog, at der ogsaa, hvor
Fængsling sinder ^ted ifølge Mistanke om
en Forbrydelse, for hvilken Straffen ikke kan
stige højere end til Fængsel paa Vand og
Brod, kan beskikkes Sigtede en Forsvarer
allerede under Forundersøgelsen, naar nemlig
Retten „efter Omstændighederne anser saa-
dant fornødent". Man forudsætter, at Ret-
ten vil benytte denne Myndighed i alle Til-
fælde, hvor Undladelse af betimelig at bestikke
Forsvarer vil medføre Risiko for, at den
Fængslede Sigtede ikke i Tide faar sit Tarv
varetaget.

De nævnte Medlemmers Forslag afviger
dernerst fra Flertalsforslaget deri, at For-
svarer forestaas bestikket i alle Sager, hvor
Tiltale rejses ved Landøret, naar
Tiltalte begærer det, medens Flertalsforslaget
overlader det til Rettens skøn, om For-
svarer stal bestilles. Dog ere Flertal og
Mindretal enige i, at der altid (selv uden
Begæring) stal bestilles Forsvarer i Nceo-
ningesager og i Sager efter Udkastets § 180.
Mindretallet mcner, at, naar en Sag er
vigtig nok til at henvifes til Landørets-
behandling, har den ogsaa Krav paa at be-
handles for den dommende Ret med den
Grundighed, som betinges af, at begge Par-
ter ere repræsenterede ved kyndige Tals-


mænd. særlig under Hensyn til, at Landørettens dømme ikke kunne paaankes. naar
Anken alene ftottes paa Bevisets Utilstrække-
lighed, gaar det formentlig ikke an at lade
Tiltalte være uden retstyndig Bistand under
Landøretssagen, der i Neglen vil fore til
endelig Dom. Efter den gældende Ret be-
skikkes der jo Aktor og Defensor i alle Iu-
stitssager baade ved Overret og højesteret
(selv om Sagen kun drejer sig om Betleri,
løsgængeri og lignende).

I Betragtning af, at Anvendelsen af
VaretcegtsFængsel tor forudsættes at blive
væsentlig indstrcenket under den omformede
Strafferetspleje, og at det overvejende Antal
Sager ville blive indbragte for Underretten,
kan det ikke antages, at Bekostningen ved
Forsvarers Beskikkelse vil blive væsentlig
forsget ved Mindretallets førstag. I alt
Fald bor man ikke uden af overvejende oko-
nomiske Hensyn udsætte sig for. at uskyldige
domfældes af Mangel paa betimeligt og be-
horigt Forsvar. Man maa navnlig ikke lsbe
an paa, at den Sigtedes „Uskyldighed ogsaa
uden Forsvarers Medvirkning let vil komme
for Dagen".

Den Affattelse, som de nævnte Medlem-
mer herefter onste givet §8 39 og 40, er
følgende:

§ 39.

Offentlig Forsvarer bliver, for saa vidt

den Sigtede ikke selv har ualgt en Forsvarer,

eller den valgte Forsvarer udebliver, at

bestikke:

g.) uaar Sigtede nndergives VaretcegtsFængs-
ling for en Forbrydelse, som staar under
en Straffebestemmelse, der kan medføre
Straf af offentligt Arbejde,

b) naar der, forinden Tiltale er rejst, stal
afhøres Vidner, eller Besigtigelse stal ske,
eller Syn eller skøn afaives til Brug
under Domsforhandling, dog at Nets-
handlingen ej bliver at udsætte efter
Forsvarers Tilstedekomst, naar det maa
befrygtes, at Beviset derved vilde spildes,

o) naar nævninger skulde medvirke i Lands-
retssager, eller der i saadanne Sager er
spørgsmaal om at lægge Beslag paa
Sigtedes Formue i Henhold denne Lovs
§ 160,

d) i alle andre Sager, hvor Tiltale er rejst
for Landøret, eller der i Anledning
af Begæring om Genoptagelse af en Sag
stal finde mundtlig Forhandling Sted
ved Landøret,

e) naar en Landørets Dom paaankes, eller
der i Anledning af kære til højesteret undtagelsesvis stal sinde mundtlig For-
handling Sted, jfr. § 350, 2det Stykke,

i) naar Vidners eller Syns- eller skøns-
mænds beedigede Forklaring begæres til
Brug under en i Udlandet indledet
Straffesag.

I de under a oa 6, nævnte Tilfælde
bliver offentlig Forsvarer kun at bestikke.
naar den Sigtede (eller hans værge) begærer
det. Herom stal der gives Sigtede Lejlighed
til at udtale sig.

§ 40.

Ogsaa udenfor de Tilfælde, hvor Be-
stikkelse af offentlig Forsvarer følger af Be-
stemmelserne i § 39, kan der under Forun-
dersøgelser og i Sager, der stulle paadømmes
ved Underret, saavel som i Sager, der ere
paaankede eller vaakærede til Landøret eller
i Sager, hvor Tiltale rejses ved Landøret,
ogsaa uden at Sigtede begærer det, beskikkes
Sigtede offentlig Forsvarer, naar Retten
efter Sagens Beskaffenhed finder saadant
fornødent, og Sigtede ikke selv har valgt en
Forsvarer, eller denne udebliver.

Beslutninger, hvorefter Forsvarer be-
skikkes, kunne ikke paaklages for højere Ret;
imod Beslutninger, hvorved Bestikkelse af
Forsvarer nergtes, kan kære til højere Ret
sinde Sted.

nævnte Mindretal foreslaar end-
videre, at sidste Del af § 45, 1ste Stykke,
(fra Ordene: „men Forsvareren er" og
Stykket ud) ud gaar.

Forsvareren bor — efter dette Mindre-
tals Mening — under Retsmoderne indtage
samme Stilling og have de samme Rettig-
heder som Anklageren. Forsvareren maa
selvfølgelig have Adgang til Retsmøderne,
men det vilde da formentlig være ganske
urimeligt at afskære ham fra at rette Hen-
vendelse til dømmeren om visse spørgsmaals
Fremsættelse til de modende Vidner og lig-
nende, eller fra at henlede hans Opmcerksom-
hed paa formentlig foreliggende Mlsførstaael-
ser, Modsigelser og lignende. Naar Sigtede
moder med sin Forsvarer for ved hans Hjcelp
at varetage sit Tarv under Retsmodet, maa
de kunne konferere med hinanden angaaende
de der fremkommende Forklaringer, om Hen-
vendelser til dømmeren osv. At forbyde
dem at tale sammen vilde itkc alene være
unaturligt og forargeligt, men tillige inde-
holde en retslrernkelse mod Sigtede og afskære
Forsvareren fra forsvarlig at rogte sit Hverv.
Bestemmelsen i § 154, sidste Stykke, inde-
holder fornødent værn imod, at en Forsvarer
skulde forhindre Sigtede fra at afgive op-
rigtige Erklcennger.

Overhovedet maa disse Kommissionens
Medlemmer hceude, at Princippet for Straffe-


sagers Behandling, ogsaa paa Forberedelses-
Stadiet, maa være retslig Ligestil let-
hed for Anklager og Forsvarer. sær-
lig gælder dette i Retsmøderne og lige over«
for dømmeren. Den fra Inkuisitionsproces-
sens Tankegang hentede Fordring om, at
det ikke tilstedes Sigtede eller hans Forsvarer
at „modvirke Sagens Oplysning", vil faktisk
let komme til at gaa ud Paa, at Sigtede stal
hcrmmes og begrænfes i sit Forsvar, og at
han navnlig ikke i Tide stal kunne afslsre
Misligheder ved de Bevismidler, som An-
klageren agter at fremfore. Fordringen om,
at der indrsmmcs Anklagemagten visse rets-
lige „Begunstigelser" for at sætte den i
Stand til at indhente det saakasdte „For-
spring", som den Sigtede menes faktisk at
have, lader sig ikke forlige med Princippet
om Parternes retslige Ligcstillethed, Saa-
fremt den selvfølgelige Ting, at Anklage-
magten, der paastaar Sigtede straffet, stal
prerstcre Bevis for, at Betingelserne for Straf
ere til Stede, stal anses for et „Forspring"
for Sigtede, saa opvejes dette tilfulde ved. at
Anklagemagten — ligeoverfor den i Reglen
uvidende og ubemidlede Sigtede (der ofte
endog vil være Fængslet) — staar med hele
Statens Politistyrke til sin Raadighed. En
Tilbojelicched hos Forsvarere til at soge at saa skyldige frifundne vil have sit Mod-
stykke iAnklagerens og Politiets tjcnst-
lige Iver for at gcnnemfore den af dem rejste
Anklage. At Partistandpunktet kan drive til
Iderligheder, ophæver ikke den Kendsgerning,
at en Sags Oplysning fremmes bedst ved
„Arbejdets Deling" ved en kontradiktorisk
Behandling under Indtagelse af Partistand-
punkter. værnet mod Partindstejelser findes,
ogsaa paa Forberedelsesstadiet, hos den
upartiske dømmer, som derfor i videst
muligt Omfang bor holdes fri for de Fnnk-
tioner. som natnrlig paahvile henholdsvis
Anklageren og Forsvareren.

Kapitel VII. Værneting og Forening af
Straffesager.

nærværende Kapitel stemmer i Reali-
teten i det væscntlige med det tidligere For-
slag, ligesom ogsaa dets Houedtræk ere over-
ensstemmende med de nugerldende Regler.

Det tilsigter at give saadanne alminde-
lige Regler, paa Grundlag af hvilke der kan
tilvejebringes en fornuftig og tilstrækkelig
fast Forretningsfordeling mellem de førstel-

lige sideordnede Retter, idet reglerne dog
samtidig gøres saa bsjelige og aabne saa
vid Adgang til Afvigelser, at de praktiske
Krav i det enkelte Tilfælde ikke paa noget
Punkt skulle blive unodig hcemmede. De
Momenter, der maa være bestemmende for
en fornuftig Forretningsfordeling, ere dels
Hensynet til, at Sagerne fordeles nogen-
lunde jævnt mellem de forskellige Retter. dels
Hensynet til, at hver Sag saa vidt muligt
behandles der, hvor den bedst og billigst kan
oplyses, hvortil ved Smaasager (Politisager)
tillige særlig kommer Hensynet til, at der ikke
forvoldes Sigtede et Besvær. der staar i
Misforhold til hans Brsdes Ringhed.

§ 50.

Ved „enkeltstaaenoe Retshandlinger" for-
staas saadanne, som ikke ere Led i en ved
den paagældende Ret stedfindende Forunder-
søgelse eller Domsforhandling. Herom kan
der være Tale ikke blot under Efterforsk-
ningen, forinden Forundersøgelse er ind-
ledet ved Retten eller Tiltale rejst, men
ogsaa efter dette Tidspunkt, jaaledes f. Eks.
hvor Efterforskningen fortsættes i Ren-
hold til § 199, eller hvor Afstandsbestem-
melserne eller nogen af de andre i 8 102
nævnte Omstændigheder bevirker, at et Vidne
maa afhøres andetsteds end ved Sagens
Værneting; se ogsaa § 206, 2det og 3øje
Stykke, § 224, § 330, jfr. §§ 340 og
350. — Paragraffen tilsigter kun at
give en almindelig vejledende Regel for den,
der begærer saadan enkeltstaaende Retshand-
ling foretagen, og, forsaavidt den Ret, til
hvilken begæring rettes, overhovedet er i
Stand til at efterkomme den, og Begæringen
ikke fremtræder helt uden Stotte i de faktiske
Forhold, hvortil Paragraffen henviser, kan den
ikke vægre sig. blot fordi den har en anden Me-
ning om, hvor den paagældende Retshand-
ling hensigtsmcessigst knnde foretages. —
Undertiden bestemmes det af den Ret, der
stal dømme i Sagen, hvor saadanne enkelt-
staaende Retshandlinger skulle foretages, jfr.
§ 222, 2det Stk.

§ 51

indeholder en særlig Regel for Fornnder-
søgelsens værneting, der ikke fandtes i det
tidligere førstag. Dette gav samme Regler
for Forundersøgelse som for Domsforhand-
ling, saaledes at Gerningsstedets værneting
blev det normale, idet der samtidig gjordes
den nødvendige Undtagelse for paatrcengende
Tilfælde. dog saaledes, at Sagen snarest
mnligt skulde afgives til den kompetente Ret.
Man har imidlertid ment, at man paa dette


Punkt gjorde bedre i at følge den norske
Lovs Forbillede (jfr. sammes § 135. 2det Stk.) og stille Valget betydelig friere. Det
kan paa dette Sagens Stadium efter Om-
stændighederne være vanskeligt at afgøre,
hvor Forundersøgelsen skal foregaa, hvis den
skal følge de samme værnetingøregler som
Domsforhandlingen, og man vil da enten
være nødt til at udsætte Indledning af For-
undersøgelse længere end i og for sig hel-
digt, eller man maa lobe den Risiko bag efter
at skulle flytte den over til en anden Ret,
hvad der altid forvolder Spild af Tid og
Kraft. Efter nærværende Udkast har i Virke-
ligheden Paatalemyndigheden frit Valg; dette
ligger udtrykt deri, at „antages" maa refe-
rere sig til den, der begærer Forundersøgelse,
n: Paatalemyndigheden. Herefter vil a'tsaa
en Underret lige saa lidt efter denne Para-
graf som efter den foregaaende kunne vægre
sig ved at efterkomme Paatalemyndighedens
begæring. forudfat at denne blot fremtrædcr
som Resultat af et Slem over de i § 51
fremhævede Momenter og ikke som et vil-
kaarligt Magtbud uden nogensomhelstStotte i de faktiske Forhold, og forudsat selvfølgelig,
at det ikke viser sig, at Henvisningen alene
er bygget paa en urigtig Forudsætning
(s. Eks. med Hensyn til hvor Forbrydelsen er
begaaet, eller Paagribelsen har fundet Sted).
I sidste Fald vil vel iøvrigt, naar saadant op-
klares, Paatalemyndigheden af sig selv tage
sin begæring tilbage.- men, vil den ikke, maa
Retten kunne afvise (jfr. § 203). Om for-
nodent, nemlig naar vedkommende anden Ret
heller ikke vil modtage Sagen til Forunder-
søgelse, maa Sftorgsmaalet bringes for den
overordnede Ret. — Ifølge § 222, 2det Stk.,
kan den Landøret, der stal dømme i Sagen, an-
ordne Forundersøgelse ved en bestemt Ret. —
Det stal for Tydeligheds Skyld fremhcrves,
„at bor eller opholder sig" her ligesom i
§ 50 staar sideordner (jfr. derimod § 54:
„bor, eller, hvis han ikke har Boperl, op-
holder sig").

§8 52-57.

Med Hensyn til Domsforhandlingen gerl-
dcr, at for alle i kongeriget begaaede Forbrydelser er, forsaavidt Gerningsstedet
blot kendes, dettes værncting obligatorisk*)
med følgende Undtagelser:
a» Ved Politioverticedelser haves frit Valg

mellem Gerningsstedets, Hjemstedcts og

Paagribelsesstedets værneting (§§ 54

og 55).

b) Ved Forening med en anden Sag kan
en Sag komme ind for et andet Værne-
ting end det, der er foreskrevet, naar
den tages for sig l§ 56).

c) Afvigelse fra værnetingøreglerne kan
af særlige Grunde besluttes af Landøretten eller Hsjesteret (§ 58).

Forbrydelser, begaaede udenfor
Kongeriget, eller med Hensyn til hvilke
det er usikkert, hvor de overhovedet ere
begaaede, kunne bringes frem til Domsfor-
handling saavcl ved Hjemstedets som ved Paa-
gribelsesstedets værneting. Af særegne
Grunde kunne de i Kraft af en Landørets eller
Hojcstcrets Beslutning ogsaa indbringes andet
Steds, ligesom de ved Forening med en anden
Sag kunne følge denne. Er Forbrydelsen sær-
lig begaaet paa dansk Skib eller af Per-
soner, som høre til saadant, kan Skibets
Ankomststed efter i> 53 ucrlges Side om Side
med Hzemstedet og Paagribelsesstedet.

Enhver Net maa have saa vel Vefojelse
som Pligt til, naar Paatalemyndigheden
bringer en Sag frem for den, stont den efter de
her angivne Regler ikke kan være rette værne-
ting, og Sigtede enten ikke er til Stede eller
protesterer, da at afvise den. Derimod kan
Retten ikke have nogen Befojelse til, hvor
der er aabnet Paatalemyndigheden et vist
Valg, at afvise, blot fordi Valgretten efter
Rettens skøn hellere burde være benyttet
paa anden Maade.

Med Hensyn til de enkelte Paragraffer
stal følgende bemcrrkes: Reglerne i § 52,
2det og 3die Pkt., tilsigte at afskære unyttig
Tvivl og Diskussiou om, hvad der er det rette
værneting ved Forbrydelser, der, stont de i et
givet Tilfælde maatte rumme Handlinger, fore-
tagne i flere Retskredse, strafferetlig set ud-
goVe en Enhed, saavelsom i Tilfælde, hvor der
er faktisk Tvivl om, i hvilken af flere bestemte
Retskredse gærningen i Virkeligheden er
begaaet. — Paa værnetingct i § 53 er der
givet Anvisning under Hensyn til, at man
ofte lettest vil kunne faa Vidner paa det
^tcd, hvor Skibet gor et Ophold af nogen
Varighed. Paa den anden Side har man
ikke gjort Reglen obligatorisk, da det let kan
hcrnde, at Skibet befinder sig andet Steds,
naar man naacr til Domsforhandlingen, og
Vidnerne paany skulle bruges.

Med Hensyn til § 54 bemærkes, at Reg-
len i Slutningen af 1ste Stk. om, at Sagen
eventuelt kan forfølges i den Kreds her i
Riget, hvor Sigtede "sidst havde Bopcel eller
opholdt sig. har særligt Hensyn til den i
Kapitel XVIII. ommeldte Beslaglæggelse,
hvor Sigtede har unddraget sig Sagens
videre forfølgning ved Flugt. Neglen i


sidste Stykke tiltrernges og er delvis allerede
hjemlet i den gældende Ret.

§§ 58 og 59.

Forholdet mellem disse to Paragraffer
er, som det vil ses, dette, at, medens § 58
giver Landøret og Hojcsteret Adgang til
ligefrem at hjemle Afvigelser fra de i §§ 52
—5? indeholdte værnetingøregler — dog at
saadan Afvigelse kun kan besluttes, saalænge
Domsforhandlingen endnu ikkc er begyndt —
handles der i § 59 om Flytning af en Sag
fra en ret> der efter Reglerne i §§ 52—57
sir. § 58 er lovligt værneting, til en anden
Ret, der ligeledes er det, en Flytning som paa
den anden Side kan foretages paa et huilkct-
somhelst Stadium af Sagen: under For-
undersøgelsen, under Domsforhandlingens
Forberedelse saavelsom efter Domsforhand-
lingens Begyndelse (altsaa under eller i For-
bindelse med dennes Udslettelse).

Hvad iøvrigt særligt § 58 angaar, da
vil den deri indeholdte Regel blandt andet
kunne finde Anvendelse, hvor i nævninge-
sager en særlig Ophidselse. Frygt for Inti-
mideren af Juryen eller lignende gor sig
gældende paa Gerningsstedet. Den i'Para-
graffen ommeldte Begæring kan fremsattes
saavel af Sigtede som af Paatalemyndig-
heden.

Med Hensyn til § 59 stal særlig be-
mcerkes, at, medens det kan være naturligt
og praktist i mauge Tilfælde at give Paa-
talemyndigheden en vis Valgfrihed fra først
af. bor den ikke, naar Sagen først er bragt
ind for en Ret til Forundersøgelse eller
Domsforhandling, uden denne Rets Sam-
tykke kunne slutte den igen. Saavel Hen-
synet til Retten som i endnu højere Grad
Hensynet til Sigtede forbyder dette. Paa
den anden Side kan undersøgelsen bringe
saadanne Momenter frem. at Flytning er
det eneste rimelige, og der bor derfor være
Adgang for Retten til paa Begæring af en
af Parterne at tilstede saadan Flytning.
Hvis Retten afslaar en fremsat Begæring
om Sagens Flytning, kan dens afgørelse
paakæres. — En Flytning kan iøvrigt ogsaa
blive nodvcudig, naar flere Sager skulle for-
eucs (jfr. særlig § 63).

§ 60.

At Vcrinelingsspørgsmaalet overhovedet
kun prøves af Retten, naar Sigtede ikke er
til ^tcde eller gor Indsigelse, er overens-
stemmende med det Hovedprincip i den hele re-
formerede Proces, at der ikke tillægges Form-
regler nogen selvstændig Betydning. Kun hvor

der er Grund til at tro, at en saadan Regels
Tilsidesættelse lan have haft eller vil faa
reel Betydning for Sagens Behandling, vil
dens Tilsidesættelse medføre Afvisning (eller
Adgang til fornøden Rettelse). Da nu
enhver Ret maa antages at have Evne
til at behandle de Sager, der høre un-
der dens almindelige Kompetence, er der,
naar Sigtede moder uden at rejse nogen
Indsigelse mod Valget af værneting, ingen
Grund for Retten til at fpilde Tiden
med Undersøgelser, der maaske foreløbig
vilde give et meget tvivlsomt Resultat
og efter al Rimelighed ingen praktisk Be-
tydning vilde faa. Det er derhos nødven-
digt at hindre, at Retten til at gøre Ind-
sigelse gældende stal kunne misbruges til at
gøre en ncesten afsluttet Forhandling frug-
tcslss. Hertil sigter Neglen i Paragraffens
2det Punktum, der vil være at sammenholde
med Reglen i § 241, 3die Stykke.

Med Henfyn til den i Paragraffens
3øje Stykke givne Regel bemærkes, at der,
hvor flere Retter efter hinanden have erklæ-
ret sig inkompetente, medens en af dem maa
være kompetent, selvfølgelig bor være et
Middel til at faa Sagen bragt frem for den
kompetente Ret. og det selv om Fristerne for
Anke eller kære med Henfyn til den eller
de første afgørelser maatte være udløbne.
Saadant Middel anvises her.

§§ 61-64.

Forening til een Sag af flere Ssgs-
maal mod den famme Person for forskellige
Forbrydelser eller mod flere Personer som
delagtige i en og samme Forbrydelse, vil i
de fleste Tilfælde være hensigtsmæssig, og
det selv om man derved kommer udenfor de
ellers gældende værnetingøregler, for det
første Tilfældes Vedkommende særlig af Hen-
syn til Reglerne om Slraffens Beregning
ved Sammenstod af Forbrydelser, i begge
Tilfælde af Hensyn til Sagernes Oplysning.

Imidlertid kan saadan Forening ogsaa
efter Omstændighederne være nhensigtsmces-
sig. Den kan medføre Forhaling, bidrage
til at forlænge VaretcegtsFængsel. gøre Sa-
gens Behandling mere kompliceret o. s. v.
Hertil kommer, foifaavidt Domsbehandlingen
angaar. at den mundtlige Procedure har
vanskeligere ved at magte indviklede og mange-
sidige Forhandlinger end den skriftlige. Skal
den mundtlige Procedure udfylde sin Opgave,
maa bestrcebelsen derfor til en vis Grad
rettes paa at gøre det Mmne, der til enhver
Tid foreligger til, Bedømmelse, saa enkelt og
koncentreret som muligt. Under disse Om-
stændigheder kunne Reglerne om Forening


af sammenhængende Ssgsmaal ikke gøres
ubetingede, men der maa indrømmes Retten en betydelig Frihed til at samle og ad-
stille (jfr. §§' 62 og 63), ligesom der
heller ikke kan stilles noget ubetinget Krav
til Paatalemyndigheden om fra først af
under Forundersøgelsen eller Domsforhand-
lingen at samle flere samtidig forfulgte
Forbrydelser af samme Perjon eller For-
folgning mod flere i samme Forbrydelse
Delagtige under en og samme Sag (jfr.
§ 61,' der er langt mindre absolut end det
tidligere Forslags § 70). Det kan
iøvrigt — som fremhcrvct i Motiverne til
det tidligere førstag — herved bemærkes, at
den materielle Strafferets Regler om Straf-
fens Beregning i Sammcnstodstilfælde vel
lettest kan fyldestgorcs ved Paadømmelse under
et, men dog ikke frembyde nogen Hindring
for en Sondring i flere Sager. Dette viser
Straffelovens § 64, og det er denne Regel,
hvis Analogi bliver at følge, naar Adskil-
lelsen af stige Sogsmaal finder Sted, uden
at dette har den Grund, som Paragraffen
nærmcst har, for Ojc. Kun maa det, for at
Straffelovens Tanke kan blive fuldt fyldest -
gjort. ved Adskillelsen saa vidt muligt iagt-
tages, at den Handling, der antages at ville
medføre den strengeste Strafart, behandles
først, en Anvisning, der imidlertid ikke altid
vil kunne folgcs, og som ikke egner sig til
at optages i Loven, da ingen processuelle
følger kunne knyttes til dens Ikle-Iagt-
tagelse.

Med Hensyn til § 62 stal særlig frem-
hcrves, at den deri indholdte Regel, som det
bl. a. fremgaar af Henvisningen til § 61,
ogsaa finder Anvendelse paa Forunderjogelsen.
Det vil da ogsaa efter Omstændighederne
kunne være hensigtsmæssigt at slutte For-
undersøgelsen for een Forbrydelses Vedkom-
mende, medens den fortsættes med Hensyn
til en anden, hvilket vil kunne medføre, at
ingen fælles Behandling for den dommende Ret kan finde Sted.

Den i § 63 indeholdte Regel kan faa
praktisk Betydning, f. Ex. naar der er Tale
om en Ncekke ganske ensartede strafbare
Handlinger (Toldovertrædelser s. Els.), be-
gaaede af flere Personer, der dog ikke kunne
siges at være Deltagere i en og samme For-
brydelse.

Hvad angaar Forretningsfordc-
lingen i Straffesager mellem de flere
Ovean klagere o g Politimcftre, da

ere Reglerne derfor tildels ligefrem givne
med Reglerne om Værnetinget. — Beret-
tiget og forpligtet til at paatale er den Em«
bedsmand, til hvis embedskreds Sagens
værneting horer. Enkeltstaaende Retshand-
linger maa dog regelmcrssig foranlediges af
den. der isvrigt har Sagen i sin Haand,
selv om de skulle foregaa ved en Ret, der
ligger ndenfor denne Embedsmands Kreds,
i saa Fald nemlig ved Rekvisition til ved-
kommende Overanklager eller Politimester
eller vedkommende Ret. Begynder Efter«
forskningen Paa en Tid, da der endnn mang-
ler Forudsætninger til at bestemme Værne-
tinget, er enhver Overanklager eller Politi-
mester, der først faar Anledning dertil,
berettiget og forpligtet til at tage Sagen i sin
Haand og foranledige Foretagelsen af de en-
kelte Retshandlinger, der maatte blive spørgs-
maal om, indtil værnctingct kan bestemmes.
Uopsættclige Skridt er ligeledes altid enhver
Oocranklager eller Politimester, som dertil
faar Anledning, berettiget og forpligtet til
al foretage uden Hensyn til Vcsojelsen til
at paatale Sagen i dens Helhed. Er der
Valg imellem flere værneting i en offentlig
Sag og saaledes slere Oucranklagere eller
Politimestere ere lige kompetente, kan i Mangel
af anden Bestcmmelse enhver af disse tage
Sagen i sin Haand.

Alle de herhen horende Regler er der
imidlertid nerppe Grund nl at optage i Lo-
ven, de høre hjemme i en Instruks. Dom-
stolene have alene at afgøre (og det tilmed
kun i det Omfang, der ovenfor er angivet),
om Sagen indbringes eller vedkommende
Retshandling begæres for rette værneting,
famt om vedkommende Embedsmand ifølge
den ham tilkommende almindelige Myn-
dighed overhovedet er berettiget til at op-
træde ved vedkommende Ret som Anklager.
Om han iøvrigt handler i Overensstemmelse
eller i Strid med de Instrukser, der ere
givne for den indbyrdes Forretningsfordeling
af de enkelte Sager mellem Paatalemyndig-
hedens forskellige Organer eller med Hensyn
til Udovelsen af den Valgret, der i visse
Tilfælde er tillagt Paatalemyndigheden, er
Retten uvedkommende. Dette erkendtes ogsaa
udtrykkelig af det tidligere førstag. Der-
imod havde dette optaget eu Tel Regler for
det Tilfælde, at administrative Embedshand-
linger tiltrerngtes udovede i fremmed Rets«
kreds. Da man imidlertid maa anse ogsaa
dette for at være et Mmnc, der naturligst hører hjemme i en Instruks, ere disse Be-
stemmelser udeladte i nærværende Udkast, og
i § 6§ er derfor kun optaget de i det tid-
ligere førstags § 77 indeholdte Regler om
Retshandlinger i fremmed Retskreds.


Kapitel VIII. retsmøder og Retsbsger.

nærværende Kapitel er saa godt som
fuldstændig overensstemmende med det tid-
ligere Forflags Kapitel VIII.

Af de faa Afvigelser er der kun Anled-
ning til at fremhæve folgcnde:

I ^ 66 i Slutningen er indsat en Be-
stemmelse om Adgang for værgen for en
Sigtet under18 Aar til at begære Dorene luk-
kede ved Retsmoder udenfor Domsforhand«
lingen.

I s 68 er det foreskrevet, at normalt
en stævningsmand stal benyttes som Rets-
vidne, naar et saadant stal være tilstede;
iøvrigt ere Reglerne om, hvem der kan bruges
som Retsvidner, i væsentlig Grad simpli-
ficerede.

§ 70 er ny. Den er optaget efter N. L.
§ 116 og dens Optagelse utvivlsomt praktisk.

§ 73, 2det Stykke, sidste Punktum, er
redigeret saaledes: „Af Udsagn, der afgives
under afhørelse for Landøret, optages
det Væsentligste i en særskilt Bog", medens
den tilsvarende Regel i det tidligere Forslags
§ 85 lod: „optager Retsskriveren under
Formandens Vejledning".

I samme Paragraf er 4de Stykkes 2det
Pnnktum nyoptagct i Sammenhceng med
Reglerne i Udkastets §§ 284, 2det Stykke,
og 320 Nr. 3.

I § 74. 2det Punktum, er givet Rettens
Formand en almindelig Bemyndigelse til at
lade Protokotilforsler angaaende afhørte Per-
soners Ildsagn oplcese til Vedtagelse, ogsaa
hvor dette ikke er foreskrevet som nødvendigt.

I § 78 er Adgangen for andre end
Parterne til at faa Udskrift af Retsbogernc
begrænset til først at gælde efter Sagens
Slutuing.

Iøvrigt stal med Hensyn til Kapitlets
enkelte Paragraffer følgende bemcrrkes:

§ 66.

Naar det i denne Paragrafs 1ste Punk-
tum hedder, at „Retsmodcrne ere offentlige,
hvor ikke det Modsatte særlig er foreskrevet",
sigtes der ved denne sidste Tilfo^else til Reg-
lerne i Udkastets

§ 93, 2det Stykke (Votering),

§ 96 (mundtlig Forhandling om sær«
egne Afvigelser fra de almindelige Regler).

§ 196 (Retsmodcr under Efte'lførst-
uing),

§ 230. 2det Stykke, jfr. §§ 303, 3øje
Stykke, 329, 2det Stykke, 340 og 34l ^Rets-

moder under Domsforhandlingens Forbe-
redelse),

§§ 328 og 339 (Summarisk Afvisning
fra Appelretten),

§ 369 (Retsmoder til Forhandling om
Tilstedeligheden af subsidicer privat Til-
tale« og

§ 385. 2det Stykke, 3øje Punktum
(Retsmøder til Afgørelse af visse Svsrgs-
maal om dømmes førstaaelse).

Om Paragraffens Indhold isvrigt gcel-
der det samme som om det tidligere Forslags
tilsvarende Regler (§ 79,: Det er ikke al-
mindeligt, at Offentligheden udstrækkes saa
vidt, at den ogj'aa omfatter Forundersøgel-
sen. Dette er vel Tilfccldet i den engelske
Straffeproces, men hverken i den franste,
ostrigske eller tyste. Den N. L. har i sin § 113, 2det Stykke, en til nærucerende
§ 66 suarende Regel. Gsr man først det
afgørende Brud med den tidligere inkvisi«
torifte Forundersøgelse, der ligger i at aner-
kende Parternes Ret til Medvirkning under
Fornndersøgelsen ljfr. særlig § 205, 2det
Stykke) med deraf følgende Konsekvenser, kan
der, set fra Retshaandhævelfens Standpunkt,
ingen større Betænke lighed være ved at gøre det yderligere Skridt som alniindelig Regel
at indrømme Offentlighed, naar der blot for-
beholdes Retten den fornødne Myndighed til
at lukke dørene, hvor Offentlighed af sær-
lige Grunde maa antages at være til Hin-
der for Sagens Oplysning. Offentligheden
indeholder jo nemlig ikke blot en vis Ga-
ranti for Sigtede mod Misbrug af Under-
søgelsens Midler, men tillige en Garanti for
dømmeren mod ugrundet Mistanke, ligesom
den efter Omstændighederne netop kan være
fremmende for Sandhedens Udfindelse. Det
er altid farligere for en Sigtet elleret Vidne
at lyve, hvor de maa risikere, at der blandt
de Tilstedeværende er Folk, der straks kunne
fremkomme med berigtigende Erklæringer, end
hvor de besinde sig alene med Personer, om
hvilke de vide, at de ilke have Midlerne til at
kontrollere dem paa rede Haand. — Snarere
kunde der rejses Betænkcligheder mod For-
undersøgelsens Offentlighed fra Hensynet til
Sigtede, for hvem den ofte vil kunne være
pinlig. Dette har vel været fremdraget under
Sagens Forhandling, men man har dog
ment paa dette Punkt at burde blive staaende ved det tidligere Forslags Regel, alene med
den tilføjelse for Sigtede under 18 Llar,
der ovenfor er fremhccvet.

§ 67.

Den heri ommeldte Kendelse kan gorcs
til Genstand for kære indenfor de ved § 346
afstukne grænser.


§ 68.

Som tilfælde, hvor Retsvidnes Til-
stedeværelse særlig er forestrevct i Udkastet,
kan nævnes §§ 111, 115, 3die Stykke, 125,
139 og 146. 3die Stykke.

Om den Betaling, der stal tilkomme de
hcromhandlede Retsvidner, se Udk. t. L. om
Retsafgifter § 86.

§ 69.

Herved stal blot fremhæves, at nærvcr-
rende Paragraf ikke berorer Parternes Ad-
gang til at være til Stede i Netsmodcrne,
fe herom § 207, jfr. § 196, §§ 232 ff., 331
m. st. og færlig om Forsvareren § 45.

§ 71

er i det væsentlige stemmende med den til-
svarende Bestemmelse i Lovudkastet om den
borgerlige Retspleje § 60. Hvorvidt Sagen
kan" fortsættes til Trods for, at Ordet er
frataget Nogen, eller at Nogen, der har med
Sagen at gore, er vist ud, maa bero paa
Omstændighederne. Er det Sigtede, hvem
Ordet nægtes, maa Sagen ikke destomindre
kunne fortsættes, og Sigtede maa takke sig
fclv for, at han ved sin Adfærd har for-
stcrrtset sin Ret efter § 4§ til at tage Ordet
til sit Forsvar. Vises han ud, komme for
Domsforhandlingens Vedkommende Reglerne
i § 236 til Anvendelse, for Forundersogel-
sens Vedkommende Reglerne i § 207, ncest-
sidste Stykke. Er det Forsvareren, hvem
Retten fratager Ordet, maa sondres mellem,
om Forsvareren i Virkeligheden maa an-
tages at have tilendebragt det ham paa-
hvilende Hverv — thi i saa Fald maa Sagen
eller det Rettergangsskndt, der er Tale om,
kunne bringes til Ende uden videre —, eller
om Forsvarerens Hverv ikke kan anses til-
endebragt, i hvilket Fald der for Domsfor-
handlingens Vedkommende maa forholdes
paa samme Maade, som om Forsvareren var
udebleven, altsaa efter Analogien af § 232,
2dct Stykke, og for Forundersøgelsens Ved-
kommende efter Princippet i § 208. saaledes
at Retten alt efter Omstændighederne ud-
scctter Sagen eller fortsætter uden Forsva-
rerens Medvirkning eller med en anden For-
svarer.

§§ 72-75.

I disse Paragraffer indeholdes Reglerne
om Protokollation ved Retsplejen i
Straffesager. Med de ovenfor angivne mindre
Mndringer ere disse Regler ganske overens-
stemmende med det tidligere Forslags. der gcel-
der derfor om dem i det væsentlige det samme,

som bemærkes i Motiverne til dette: En Del
af disse Regler ere fælles for alle Retshand-
linger, derunder ogsaa de enkeltstaaende. fæl-
les er saaledes den almindelige Bestemmelse i
§ 72 om, at Beretning (c»: en kort Fremstil-
ling af Gangen i Sagen) skal optages i Rets-
bogen, endvidere de i samme Paragraf givne
Regler om, hvad der stal angives ved Be-
retningens Begyndelse, saavelsom Reglerne i
§ 75.' fælles for alle Tilfælde, i hvilke
der overhovedet kan blive spørgsmaal der-
om, er endelig Reglerne i § 73, 1ste og 4de
Stykke, 1ste Punktum, og 5te Stykke.

I Modsætning til. hvad der gælder om
de anforte Regler, maa der derimod med
Hensyn til de Protokollationer, som omhand-
les i 2det og 3die Stk. af § 73, og som
angaa Sagens Bevismateriale, sinde en vis
Sondring Sted.

Hvad først afhørelse for Undersogel-
sesretten angciar, da er dennes nær-
meste øjemed at skaffe Paatalemyndigheden
Midler til at afgøre. om Tiltale bor finde
Sted. og hvis Tiltale finder Sted, Parterne
Midler til at forberede Bevisforelsen for
den dommende Ret. Derimod er afhørelsen
ordentligvis ikke en Bestanddel af selve den
afgørende Bevisforelse. omcnd Benyttelse ved
denne kan sinde Sted efter Reglerne i § 248.
Heraf følger, at Protokollationen maa gen-
give det væsentlige Indhold af de fremkomne
Udsagn, men at den i Reglen ikke be-
hover at tilstrcebe en ordret Gengivelse af
den afhørtes Udsagn. I langt højere Grad
kan dette uwre noduendigt i de Undtagelsestil-
fælde, hvor Udsagnet fremtræder som et fore-
grebet Led af bevisforelsen, jfr. §§
102. 111, 12§ og 248. En nogenlunde syl«
dig Protokollation vil af Hensyn til Neg-
len i § 344 ogsaa være onstclig ved Af-
horelser under Domsforhandling for
Underret i Sager, der kunne ven-
tes at blive paaankede. Skulde der
imidlertid ikke have fundet tilstrækkelig Pro-
tokollation Sted under Domsforhandlingen
i en Underretssag. der senere bliver paa«
anket, vil dette vel noduendiggøre en ny Ind-
kaldelse (nemlig for Landøretten) af de paa-
gældende Personer, men løvrigt ikke med-
^ore anden særlig Ulempe.

Hvad de upaaan te lige Underrets-
sager (ifr. § 337, 2det Stk.^ angaa, da
giver § 73 ingen særskilt Forskrift om dem.
Protokollationcn har nemlig i disse nærmest
knn betydning for dømmeren selv. og det kan
derfor overlades lil ham. hvad og hvor mcgct
han vil optage i Retsbogen i Henhold til
den almindelige Forskrift i § 72, 1ste Stk.

Hvad endelig angaar afhørelse uu-
oer Domsforhandling for Lands-


ret — hvad enten nu Landøretten er første
Instans, eller der er appelleret til den i Hen-
hold til §341, jfr. ogsaa§340smh.m.§330
—. kroeves derimod en særlig Forskrift, dels
fordi denne Ret er en Kollegialret, og det
kan være hensigtsmæssigt i Tilfælde af
Uenighed at have nogen Slotte i en Proto-
kollation, dels af Hensyn til Retsmidlerne.
Thi, vel er det en Grnndsætning, at der ikke
kan finde Anke Sted fra Landøretten med Hen-
syn til selve Beviset for Tiltaltes Skyld, "men
saavcl Henjynet til deAnkegrnnde, der tilstedes,
som til Muligheden af Sagens Genoptagelse,
gor det ønskeligt, at der er sikret en Adgang
til at erhverve eller opfriske et almlnde«
ligt Indtryk af den stedfundne Bevisforelse.
Den Protokollation, der af disse Hensyn
finder Sted, bor dog saavidt muligt ikke af-
bryde eller førstyrre den mundtlige Forhand-
ling: den bør indskrcenkes til de væsentligste
af de fremkomne Udsagn ^hver enkelt dømmer kan jo iøvrigt for sig privat gore,
hvilke Noter han vil), der bor holdes af-
sondret fra den egentlige normale Protokol-
lation og derfor optages i en særftilt Bog,
og den bor endelig lettes ved Henvisning til
tidligere afhørelser.

Med Reglen i § 73, 3die Stk., om Be-
sigtigelser (s 115) kan icevnfores § 248
Nr.'1.

At Oplcrsning og Vedtagelse af det
Retsbogen Tilforte angaaende afhørte Personers Udsagn som Regel ikke bor finde
Sted ved den Protokollati'on. der er frem-
kommen under Domsforhandling for Landøret, følger af dennes Vjemed.

§§ 76—80.

De heri indeholdte Regler stemme i det
voesentlige med Reglerne i Ciuilproces-
Udkastet, jfr. dettes §§ 64 in tins, 66-68,
87 og 61. — Forbeholdet i Begyndelsen af
§ 78 har særlig Hensyn til §§ 157. 169,
209, 220 og 254 næstsidste Stk. Om Frem.
gangsmaaden. naar Retsskriveren nægter at
Meddele en forlangt Udskrift, se Udkast til
Lov om Domsmagtens Ordning § 40.

Kapitel IX. Forkyndelser og Meddelelser.

Ogsaa dette Kapitel er i alt væscntligt
overensstemmende med det tidligere Forslag.
Bortset fra nogen, af Tydel'ighedshenjyn
foretagen, Paragraf'Omflytten og nogen

redaktionel Mndring (bl. a. har man forbe-
holdt Ordet „Forkyndelse" som Betegnelse
for de i § 81 omhandlede Meddelelser) er
der af Forandringer knn Grund til at frem-
hæve følgende:

Allerede den Omstændighed, at Indkal«
delse til Domsforhandling af Tiltalte, Vid-
ner, Syns« og skønsmcrnd ved §§ 226
og 227 er overladt til Overanklageren, har
bevirket, at Kapitlet ikke længere kunde ind-
sircenkes til knn at omfatte de fra Retten
udgaaende Meddelelser (jfr. endvidere § 217
og § 322).

I Begyndelsen af 8 82, 2det Stykke, er
Neglen om, at de for en Retskreds beskikkede
stævningsmænd ere pligtige at besorge alle
Forkyndelser indenfor grænserne af vedkom-
mende Netskreds, udeladt, da Retskredsene
kunne blive saa store, at det bliver nødven-
digt at dele dem i flere stævningsmænds-
distrikter.

I § 84 d er indfojet et 2det Punktum,
hvorved Reglen er bragt i Overensstemmelse
med § 3. 1ste Punktum, i Lov om Foran-
dring af visse processuelle Frister m. m. af
11. April 1890. Ihvorvel denne Paragraf
af højesteret er antaget ikke at angaa
kriminelle Sager, er der dog ingen Tvivl
om, at det vil være praktisk at gøre den
fornævnte Del af Paragraffen anvendelig
ogsaa paa saadanne.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemcrrkes:

§ 81.

Med de under 1. nævnte Tilsigelser og
Meddelelser jævnfsrcs henholdsvis §§ 151,
208. 226, 30§ og 310; §§ 217, 303, 304 og
309; §§ 220 og 303; § 254, 5te Stykke:
§§ 322 (325), 338 og 348.

Med de under 2. nævnte jævnføres §
104, § 116, 2det Stykke og § 227.

§ 83.

Den i Slutningen af denne Paragraf
givne Regel om, at Stævningsmanden i
særdeles paatrcengende Tilfælde skal tilkalde
„en god Mand" som Vidne, er naturligvis
ikke saaledes at førstaa, at Stævningsmanden
stal kunne paalægge hvilkensomhelst god
Mand. han vil, at følge med ham. I Udkast
til Lou om Retsafgifter § 7§ er ansat et
saadant Vederlag for den „gode Mand "s
Virksomhed, at Reglen kan blive praktikabel.

§ 84.

den i „a" indeholdte Regel gaar i
Henseende til Adgang og Pligt til Forkyn-


delse for den Vedkommende personlig et godt
Stykke videre end Loven af 11. April 1890
(jfr. sammes § 3. 1ste Stk. in tins.). Da
imidlertid Forkyndelse for Paagældende selv
under alle Omstændigheder giver den stsrste Be-
tryggelse, er den her givne Regel formentlig
at foretrække, og da særlig for kriminelle
Sagers Vedkommende, hvor den Paagældende netop let kan tænkes at sty sin Bo-
pcel eller sit scrdvanlige Opholdssted.

Det i det nævnte Stykke indeholdte Paalæg
til Stævningsmandene maa isvrigt førstaas
saaledes, at disse, hvis de forud vide eller
ved Henvendelse paa den Paagældendes scrd-
vanlige Opholdssted . faa at vide, hvor han
kan træffes indenfor Retskredsen, bor begive
sig til det paagældende Sted. Forsaavidt
de ikke træffe ham der, men vises andetsteds
hen og saaledes maaste fremdeles, beror det
naturligvis til syvende og sidst paa et skøn,
i hvor vidt Omfang de skulle følge saadanne
yderligere Henvisninger. Er den Sogte en
bosiddende Mand, om hvem der ingen Grund
er til at antage, at han forsætlig holder sig
skjult, vil Vanskeligheden ved at trerffe ham per-
sonlig i Reglen ikke være uoverkommelig. Hvis
den Sogte derimod maa antages forsætlig at
holde sig sijult og det endogsaa for dem, der
under almindelige Forhold kende hans Op-
holdssted, eller hvis i alt Fald den Besked.
stævningsmændene faa af dem, der ere nær-
mest til at give Besked, ikke gor noget paalide-
ligt og bestemt Indtryk, maa Stceuningsmcen'
dene. lige saavel som naar siet ingen Oplys-
ning er at faa, være berettigede til at gaa
frem efter Reglerne i Litra „d" eller eventuelt
Litra „o". At stævningsmændene iøvrigt i
Tvivlstilfælde hellere maa gøre for meget
end for lidt for at trerffe den Paagerldende
personlig, forsaavidt faadant blot kan ste uden
skadeligt Tidsspilde, følger bl. a. af Reglen
i Slutningen af nærværende Paragraf. —
Forsaavidt det paa Bopcelen (Kontor etc.)
meddelesstævningsmændeue, at Vedkommende
midlertidig opholder sig i Udlandet, ville de
have at foretage Forkyndelsen efter Reg-
lerne i Litra „d" (jfr. § 87). — Meddeles
det dem, at Vedkommende midlertidig ophol-
der sig i en anden Retskreds, kunne de, om
de have Tid dertil, og det ikke krceuer sær-
lige Udgifter, selv begive sig til Pciagerl-
dendes Opholdssted for at foretage Forkyn-
delsen (jfr. §82, 1ste Stykke in tins); i mod-
sat Fald maa de tilbagelevere Meddelelsen
som derefter maa sendes til Forkyndelse i Over-
ensstemmelse med § 83.

Ordet „Sted" i slutningen af Litra „a"
maa førstaas overensstemmende med den
Tanke, der ligger bagved den paagerldeude
Regel, nemlig at de omhandlede Hand-

linger ikke maa førstyrres. Der vil saaledes
f. Eks. ikke være Noget i Vejen for, at en
stævning forkyndes for en Gravcrkarl. der
arbejder i den ene Ende af en større Kirke-
gaard, samtidig med at der er Begravelse i
den anden.

Politiets Stilling, naar Forkyndelsen
i Henhold til Litra „o" henvises til det,
maa bestemmes dels ved de for dette særlig
givne Regler, dels ved Kapitlets almindelige
Regler, men dels endelig ogsaa ved Analo-
gien af de for stævningsmændene givne
Regler. Heraf følger bl. a., at Politiet, der
efter at have faact Meddelelsen overleveret
til Forkyndelse, hurtigst muligt stal sætte
sig i Beucegelse »jfr. Litra „o" in Kus). først
og fremmest bor rette sine Bestrcebelser paa
at foretage Forkyndelsen for den Paagcel«
dende personlig, hvis han er her i Landet,
samt at Forkyndelsen bor foretages af 2
Personer.

§ 90.

Under denne Paragraf falder f. Eks.
Underretning til Parterne om Retsiuoder,
som de ere berettigede, men ikke Pligtige at
overvære (jfr. f. Eks. §§ 207 og '331).
Navnlig mcrrkes, at alle Meddelelser fra
Retten til Paatalemyndigheden gaa ind under
Reglen, ogfaa de, for hvilke der i tiljvareude
Tilfælde er givet særegne Regler, naar Med-
delelse sker til den Sigtede. Saadanne Med'
delelser bor nemlig foregaa paa den Maadc,
som er almindelig ved Meddelelser mellem
offentlige Myndigheder.

Udenfor nærværende Paragrafs Regler
falde selvfølgelig Tilsigelser efter tz§ '10§ oq 129.

Kapitel X. Rettens Raad flagning er og
A f g o r e l s e r.

Dette Kapitel adskiller sig kun Paa fol-
gende Punkter fra det tilsvarende Kapitel i
det tidligere Forflag:

I s 9§ er udtrykkelig udtalt, at dømme
og Kendelser skulle afsiges i et Retsmode,
hvorhos deri Paragraffens Slutning er til-
fojet en Bestemmelse om. at „Beslutninger"
saavel som Kendelser af blot procesledende Beskaffenhed kunne omgøres af Retten, naar
nye Oplysninger foreligge.

I § 97, 2det Stk'., er tilfsjet Ordene:
„naar Begæring derom fremkommer inden
Ankefristens Udlob, og efter at der er givet


Parterne og. deres Sagforere Lejlighed til
at ytre sig derom".

Foruden den almindelige Bemærkning,
at nærværende Kapitel ikke angaar næv-
ningernes Afstemning og Kendelser — Reg-
lerne derom findes i §§' 28? ff. — skal med
Hensyn til Kapitlets enkelte Paragraffer fol-
gende bemærkes:

§ 94.

Ordene i Slutningen af 1ste Stk. „for-
saavidt det Modsatte ikke særlig er bestemt"
sigte til § 300.

§ 95.

Udkastet har nærmest holdt sig til den
nugerldende Terminologi, fursaavidt som
det benytter „Dom" i Betydning af den Af-
gørelse, hvorved Sagen bringes til Ende i
den paagerldende Instans, medens „Ken«
delse" i Reglen betegner en Afgørelse, efter
hvis Afsigelse Proceduren fortsættes, jfr. dog
§§ 228, 328. 360, 365, 2det Stykke, og 372.
Som følge heraf vil der tun være Tale om
dømme ved den dommende Ret. derimod ikke
ved Undersøgelsesretten (jfr. dog § 302). Ud-
kastets Sondring mellem „Kendelser" og „Be-
slutninger" beror paa, at de førstnævnte al-
tid skulle ledsages af Grunde, de sidstnævnte
kun. hvor saadant undtagelsesvis er foreskrevet
(jfr. saaledes § 157). I hvilke Tilfælde der
er Grund til at forlange „Kendelse", kan ikke
angives ved nogen almindelig Regel. Kun
saa meget kan siges i al Almindelighed, at
der vil være Grnnd til at forlange Kendelse
— altsaa en begrundet Beslutning — dels
lwor der er Tale om afgørelse af opstaaede
Tvistigheder, dels hvor der, selv uden saa-
dan, er Tale om at anvende visse i private
Personers Retsgoder væsentlig indgribende
Midler til Opnaaelse af Straffesagers For-
maal (s. Eks. fængsting eller Ransagning).
Dette stemmer baade med Forholdets Natur
og den gerldende Ret, og krerves tildels
endog af grundlovmcrssige Forskrifter.

Bestemmelsen i Slutningen af Para-
graffen er optaget efter Forbilledet i N.
L. § 168, og det kan i Tilslutning til
en Note i Gctz og Hagerups Udgave af denne
bemcrrkes, at en Kendelse i een Retning godt
kan være at anse som procesledende og
saaledes falde ind under den her omtalte
Regel, samtidig med, at den i en anden
Retning har en anden og og videre Be-
tydning, der ikke paavirkes af dens Om«
gørelse. Dette gerlder f. Eks. om en Ken-
delse, hvorved det paalægges Nogen trods
fremsat Indsigelse at vidne. Bliver Ved«
kommendes Vidnesbyrd senere overflødigt,
f. Eks. paa Grund af Tiltaltes Tilstaaelse,

maa Retten kunne beslutte, at det ej af«
kræves, siont den usvækkede Kendelse endelig
afgsr spørgsmaalet om Vidnepligten og for
saa vidt ej kan forandres af samme Ret.
Omgørelse af en Kendelse maa selvfølgelig
ske ved ny Kendelse.

§ 96.

Tilfælde af den Art, hvortil denne
Paragraf sigter, findes i §§ 58, 59, 63,
337, 345, 351, 363 og 365.

§ 97.

At Reglen om Berigtigelsers Tilblivel-
sesmaade og Forkyndelse i Slutningen af
2det Stk. ikke angaar de i Paragraffens Be-
gyndelse ommeldte Skrivfejl og lignende, har
man sogt at give et skarpere Udiryk ved at
sætte den Del af Paragraffen, der begynder
med Ordene „Fremdeles kan..." som et
selvstændigt Stykle.

Andet Afsnit. Midler til Tagens Oplysning m. m.

Indledningsvis stal bemærkes, at Kom-
missionen dels har fundet det mest Praktisk
at give førstagets Kapitler fortlobende Numre
helt igennem, dels har ment at opnaa en
simplere og mere overskuelig Ordning af
Stoffet i nærværende Afsnit ved nogen A3n-
dring i det tidligere førstags Kapitel-Ind-
deling og Kapitel-rerkkefølge. Forholdet er
i saa Henseende det, at:

nærværende Udkasts Kapitel XI. (Vidner)
svarer til det tidligere førstags 2det
Afsnit, Kapitel II.;

Kapitel XII. (Besigtigelse, Syn og Sken) til
det tidligere førstags 2det Afsnit, Kapitel

Kapitel XIII. (Beslaglæggelse) til det tid-
ligere Forslags 2det Afsnit, Kapitel I.,
2den og 3øje Afdeling;

Kapitel XIV. (Ransagning) til det tidligere
førstags 2det Afsnit, Kapitel I., 1ste Af-
deling ;

Kapitel XV. (Sigtedes Indkaldelse og Af-
horelse for Retten) til det tidligere førstags 2det Afsnit, Kapitel IV., 1ste Af-
deling, og Kapitel V.;


Kapitel XVI. (Anholdelse) til det tidligere
Forflags 2det Afsnit. Kapitel IV.. 2den
Afdeling;

Kapitel XVII. (fængsling) til det tidligere
Forflags 2det Afsnit, Kapitel IV., 3øje
Afdeling. Hertil er saa som sidste Kapitel
i dette Afsnit fojet

Kapitel X VIII. (Beslag paa Sigtedes Formue,
saa og om Forbud mod Foreninger og
Skrifter), der vel kun til Dels omhandler
Midler til Sagens Oplysning, men fom
svarer til det tidligere Forflags 2det Af-
snit, Kapitel IV., 4de Afdeling, og Kap. VI.

Endvidere er det fundet rettest at lade
de to Paragraffer, hvormed 2det Afsnit i det
tidligere Forflag indlededes (§§ 110 og 111)
udgaa. De ere efter den Maade, hvorpaa
de følgende Kapitler, ere affattede, ikke nod«
vendige, og kunde paa den anden Side, fom
de stod i det tidligere Forslag, lede ind paa
den Misførstaaelfe. at Anvendelsen af de
straffeprocessuelle Oplysningsmidler, og da
særlig af Vidneafhøring for Retten, skulde
være udelukket i en rerkke til Tels
vigtige Tilfælde. hvor den nugældende Ret
hjemler Anvendelsen af saadanne. Der
tænkes herved paa de Underføgelser. derefter
nugældende Ret sinde Sted — og det selv
om der ikke iu. oasn er nogen særlig Grnnd
til paa Forhaand at formode en For-
brydelse — i Ildebrandstilfælde. ved Fund
af Lig. ved Soulytker (jfr. herved særlig
Lov Nr. 72 af 12te April 1892 §§ 9 og 11)
etc., saavelsom paa de mange Politirets-
forhor, der optages i andet Njemed end at
opspore Forbrydelser, saaledes navnlig i For-
sorgelsessager. Man har derfor foretrukket
at lade de nævnte Paragraffer udgaa og
samtidig at optage den i Udkastets § 406
indeholdte Regel, hvorefter hele den i den
angivne Retning bestaaende Retstilstand, hvad
enten den nu hviler paa speciel Lovhjemmel
eller er direkte fremtvungen af en praktisk
Nodveudighed. vedbliver at bestaa, indtil
eventuelt en særlig Lov desangaaende maatte blive given.

Naar man har befrygtet, at Udeladelse
af de omtalte Paragraffer skulde være ens-
betydende med at udlevere de straffeftroccs-
suelle Oplysningsmidler til Anvendelse efter
Nvrigheds-Myndighedernes fri Forgodt-
befindende, forsaavidt de paagældende
Midler da ikke sætte særlige Vilkaar for
deres Anvendelighed, og at det navnlig her-
efter vilde staa i disse Myndigheders Magt
at rekvirere Vidne-Forhor om alt muligt,
som de kunde onste at faa Oplysning om.
da beror dette paa en Misførstaaelse.
Vidncpligt etc. foreligger — bortset fra

Civilprocessen — kun. hvor der enten er
Grund til at formode en Forbrydelse, eller
hvor der foreligger en i speciel Lov eller fast
Praksis begrundet Ret og Pligt for det
Offentlige til at soge et vist Forhold oplyst
ad retslig Vej. Afkræves der Vidnesbyrd ud
derover, er Vedkommende i sin gode Ret,
naar han vægrer sig ved at svare.

Kapitel XI. Vidne r.

nærværende Kapitel adstiller sig paa
adskillige Punkter ikke blot i Redaktionen,
men ogsaa i Realiteten fra det tidligere For-
slag. særlig maa følgende Realitets-Mn-
dringer fremhcrves:

1) Reglerne om nærstaaendes Vidnepligt
slutte sig nærmere til de nugældende
Regler, end Tilfæltxt var i det tidligere
Forslag.

2) Reglen om Udelukkelse af Vidnepligt
angaaende offentlige Anliggender har
faaet en videre og formentlig mere prak-
tisk Form, end den havde i det tidligere
Forslag.

3) Reglerne om Vidners Modepligt og
Godtgørelse til Vidner ere en Del
ændrede.

4) Vidners Edfcrstelse, der efter det tidligere
Forslag var bestemt til som Regel at
foregaa for Afhonngen, er nu henlagt til
efter Afhsringen.

5) Der er i Modsætning til, hvad der var
Tilfældet efter det tidligere Forslag, givet
en almindelig Adgang til at lade en hsj-
tidelig Erklæring („Paa A3re og Sam-
vittighed") troede i Eds Sted 'overalt,
hvor Edsaflæggelse stoder paa jcrrlige
Hindringer.

6) Endelig er der Paa flere Steder, hvor det
celdre Forflag fandtes at have givet altfor
absolutte Regler, indrømmet Retten en
friere Myndighed (jfr. faaledes §§ 111,
112, 113 og 114).

a6 1. Hvorvidt man burde bibeholde
den Fritagelse for Vidnepligt, der i det tid-
ligere Forflags § 130 Nr. 2 er indrsmmet
Sigtedes ægtescrlle, forerldre og Born, har
været Genstand for indgaaende Droftelse i
Kommissionen. det er fra flere Sider med
Styrke hcrvdet, at det haarde og frastodende,
der i og for sig altid ligger i at forlange
Vidnesbyrd af nogen af disse Personer i
kriminelle Sager, kommer til at troede særlig


grelt og potenseret frem, naar Vidnesbyrdet
stal afgives mundligt i offentligt Retsmode,
og at den Samvittighedskollision og Fristelse
til falsk Vidnesbyrd eller Mened, hvori disse
Personer let ville bringes, naar de skulle
vidne mod deres nærmeste, bliver jaa meget
desto misligere, jo mere Betydningen af essen
Tilstaaelse som Oplysningsmiddel træder
tilbage.

Naar man alligevel har ment at maatte
fastholde de nævnte Personer Vidnepligt, er
dette ud fra den Betragtning, at det under
det nye System netop bliver af særlig Vig-
tighed ikke at begramse Adgangen til Vidne-
bevis samtidig med, at man ved Opgivelsen
af det inkvisitoriske Forhor stiller Rets-
haandhævelsen under vanskeligere Vilkaar
end hidtil; at man ved at paalægge disse
Personer Vidnepligt ikke indforer noget nyt,
men blot holder sig til den bestaaende Ret;
at den bestaaende Ret paa dette Omraade
hidtil ikke har været Genstand for særlige
Angreb eller Beklagelser, samt at det fclo-
følgelig er Meningen, at Adgangen til at
kræve nærstaaendes Vidnesbyrd tun bor be-
nyttes i Nodstilfælde og med Varsomhed,
hvorhos man endelig mener i væsentlig
Grad at have forringet Betydningen af de
mod de Naerstaaendes Vidnepligt anforie
Betragtninger ved i § 112 udtrykkelig at
give Retten Befojelse til efter Omstændig-
hederne at undlade at tage saadanne i Ed.

aH 2. Medens det tidligere førstag
betinger Udelukkelsen af Embedsmænds og
andre i offentlige Hverv handlende Personers
Vidnepligt med Hensyn til offentlige An-
liggender af et udtrykkeligt Forbud fra ved-
kommende Ministers Side, er det her omvendt
foreskrevet, at de nævnte Personer ikke maa
afgive Vidnesbyrd om offentlige Anliggender,
der omfattes af deres Tavshedspligt, uden
efter Tilladelse fra vedkommende overordnede
Myndigheds Side. Herved ydes der nem-
lig paa den ene Side de offentlige Inter-
esser en virkelig Beskyttelse, som ikke yde-
des dem ved det tidligere førstags Re-
gel, eftersom det altid maa blive en Til-
fældighed, om der har været tilstrækkelig
forudgaaende Opfordring for vedkommende
Minister til at give et udtrykkeligt For-
bud. Paa den anden Side behover der
i den her givne Regel ikke at ligge nogen
Hindring for, at det kommer frem, som uden
Skade kan drages frem. idet nemlig den, der
er interesseret deri, altid i Forvejen kan
sorge for at indhente behorig Tilladelse.
Reglen er derhos affattet saaledes, at den
ogsaa værner om det gennem Rigsdagen
repræsenterede politiske Livs Interesser.

ad. 3. Med Hensyn til Reglerne om
Vidners Modepligt og Godtgorel'se til Vid-
ner ere følgende Forandringer gjorte:

a) Det tidligere Forslag forudsætter i
sin § 132, at i nævningesager ingen Afstand
fritager for Modepligt, medens det med Hen-
fyn til Landøretssager uden nævninger be-
stemmes, at Mode aldrig kan forlanges af
Personer, der bo udenfor vedkommende Landøretskreds og længere borte end — alt efter
Beskaffenheden af de til Raadighed staaende
Befordringsmidler - 18 eller 6 Mil.

nærværende Udkast har fundet det mere
hensigtsmæssigt paa den ene Side at opstille
den iwsnævnte Begrænsning som almin-
delig Regel baadeforLandøretssager med
og Landøretssager uden nævninger, oq paa
den anden Side samtidig dermed, ligeledes i
begge Arter af Tilfælde. at give Retten Be-
fojelse til at paalægge Vidner at mode uden
Hensyn til Afstanden, naar saadant for
Sagens Oplysning anses nødvendigt^). Her-
ved oftnaas at værne Borgerne mod, at der
jævnlig stal blive stillet et i Forhold til Be-
tydningen af deres personlige Mode for ved-
kommende nævningeret urimeligt Krav til
dem — Vidnepligten kan efter "Omstændig-
hederne være besværlig nok endda — sam-
tidig med at man dog holder Adgangen
aaben til at faa Vidnerne afhørte for selve
den dommende Ret. selv hvor disse ere fjernt-
boende, i ethvert Tilfælde, hvor Retten an-
ser saadant for nødvendigt. I førstnævnte
Henseende kan særlig henvises til Erfaringen
fra Norge, der qaar ud paa. at der navnlig
fra Forsvarets Side er en urimelig Tilboje-
ligheo til at indkalde selv meget fjerntboende
Vidner til direkte mundtlig afhørelse, hvor
saadant i Virkeligheden slet ikke er nødven-
digt.

d) Endvidere har man fundet det hen-
sigtsmæssigt i Loven at give udtrykkelig An-
visning Paa, at der med de fjcernereboende,
efter Louens almindelige Regler ikke mode-
pligtige Vidner, kan trerffes et Arrangement,
ved hvilket disse forpligte sig til at mode ved
en senere Lejlighed; særlig vil det kunne være
praktisk, at Vidner, der mode for en Under-
søgelsesret, under Sagens Forberedelse her
forpligte sig til at give Mode ved Doms-
forhandlingen. Reglen vil, som det let ses,
navnlig have sin Betydning dels med Hen-


syn til Underretssager, dels med Hensyn til
saadanne Landøretssager. i hvilke Retten kan
have Betænkelighed ved ligefrem at paalægge
møde i Henhold til Slutningsbeftcmmelsen
i § 101, ligesom man for andre Tilfældes
Vedkommende ved saadan Ordning paa en
simpel og let Maade opnaar det samme, der
ellers skulde soges naaet ved en Henvendelse
til Landøretten eller dens Formand. Den
vil kunne anvendes overfor Folk, som allige-
vel jævnlig skulle hen til det sted, hvor
Retten holdes, eller som have rigelig Tid til
deres Disposition, eller nære særlig Inter-
esse for den paagældende Sag etc. Det er
Meningen og ligger i Bestemmelsens Af-
fattelse, at, naar Nogen først har afgivet
saadant Lofte om at mode, er han stillet
under de samme Regler og dermed ogsaa
under de samme Tvangsmidler, som den,
der er modepligtig umiddelbart i Henhold til
Lovens Regel.

o) Med Hensyn til Befordringsmidler-
nes Indflydelse pcill Reglen om Modepligt
har man ment, at Dampskib — der ikke
nævnes i det tidligere førstag — maatte
sættes i Klasse med Icernbane.

6) Reglen om Godtgørelse til Vidner
^Udkastets § 114, det tidligere Forslags
§ 146) er udvidet saaledes, at baade det tid-
ligere førstags Begrernsning (udenfor Un-
derretskredscn og mere end 3 eller 1 Mil)
og Begrænsningen i Lov Nr. 7? af 20.
April 1888 (formodet Indtægtstab og Trang)
er faldet bort. Med Hensyn til Godtqo-
relsens størrelse har man fulgt sidstnævnte
Lov, hvis Regler i saa Henseende baade ere simple og klare og synes at have truffet det
rette. Dog er der aabnet Adgang til at
give Vidner, der ifølge Rettens Beslutning
maa mode udenfor den Landøretskreds. hvori
de bo, større Godtgørelse. — At Vidner,
som mode. uden dertil at være indkaldte,
ikke bor have ubetinget Krav paa Godtgørelse af det Offentlige, er en allerede af nær-
liggende Forsigtighedsgrunde paabudt Regel.

Naar man i øvrigt har ment at burde
give Godtgørelsesreglerne den ovenangiune
Udvidelse, er dette sket for at gøre den af
Umiddelbarhedsprincippet nødvendig krævede Udvidelse af den hidtil saa snævert begramsede
Pligt til at mode som Vidne, saa lidt folelig
som muligt. Reglerne om Godtgørelse til
Vidner genfindes i alle nyere Love*).

acl 4. Med Hensyn til spørgsmaalet,
om Edfcestelsen af et Vidne stal indlede eller
afslutte Afhsrelsen, har der i Kommissionen
gjort sig afvigende Meninger gerldende, idet
der fra nogle Medlemmers Side har været
fremsat førstag om, enten at bibeholde det
tidligere Forslags forudgaaende Edfcestelse
som det regelmæssige i det mindste for Doms-
forhandlingens Vedkommende eller i alt Fald
at give Retten fri Myndighed til at bestemme,
om Edfcestelsen i det enkelte Tilfælde skulde
være forudgaacude eller efterfølgende. Naar
man alligevel har ment at burde blive staa-
ende ved den nu brugelige efterfølgende Edfce-
stelse. er det, fordi Flertallet, alt vel overvejet,
dog har anset denne for det baade for Sand-
hedens Oplysning og for Vidnet selv bedste
og mest betryggende, i hvilken Henseende
navnlig følgende skal fremhæves: Dette forud
edelig at have forpligtet sig til kun at tale
Sandhed vil let kunne gøre et Vidne ceng-
stcliat ved at udtale sig og bringe det til at
foretrerkke at tilbageholde maaske nyttige og
vigtige Oplysninger fremfor at ytre si^ om
noget, som det ikke foler sig fuldkommen sikker
paa. Dernerst vil det kunnc gøre et Vidne
utilbojeligt til at foretage blot den ringeste
Rettelse i. hvad det en Gang har sagt, da
det let vil tro, ikke at kunne gøre saadant uden
at tilstaa sig selv skyldig i Mened. Den
forndgaaende Edfcrstelse vil derhos afskære
Adgangen til ved Formaninger, Foreholden
af, hvad Vidnet tidligere har sagt, eller af
hvad der i øvrigt vides, ved Konfrontation
ete., at faa Bugt med Usandheden og afværge
Mened, hvortil kommer, at der, naar Ed-
fcestelsen endnu ikke har fundet Sted, altid
er den sidste Miilighed tilbage overfor det
aabenbart falske Vidne, at undlade at tage
det i Ed. Vil man derimod henvise til, at
Retten, ogsaa hvis den forndgaaende Ed-
fcestelse blev Regel, skulde have" Adgang til
efter Omstændig'hederne at udskyde Edsaflæg-
gelsen til efter afhøringen, da vil dette i
mange Tilfælde være det samme som at for-
lange cif Retten, at den stal træffe en Af-
gørelse, inden de Momenter foreligge, hvor«
paa afgørelsen alene kan bygges. Endelig
kan endnu henvises til, at man ved at be-
gynde med Edsaflæggelsen udsætter selv sam-
vittighedsfulde Vidner for ved den mindste
Vaklen eller selvmodsigende Unojagtighed i
deres Vidnesbyrd at blive mindede om den
af dem aflagte Ed, hvad der ikke blot kan
gøre dem forvirrede i øjeblitket, men kan
paadrage dem Samvittighedskvaler, som de
vanskelig komme over.

I Henhold til disse Betragtninger er
Udkastet blevet staaende ved den i den nn-
gældende danske Proces undtagelsesfrit gccl-

*) Detaillerede Oplysninger 'om Vidnegodtgørelse i
fremmed Ret findes i Motiverne til den norste De-
partementskommites Udkast til en Straffeproceslov
(1886) MF. XXIV- XXVI. Samtidig kan be-
mcrrkes, at Reglerne i den norske Lovs 88 ^86—96
ere delvis crndrcde ved en Lov af 13. Juni 1894.


dende Regel, nt Edfcestelsen foregaar efter
Afhøringen — en Regel, der ogsaa er op-
taget af den norske Lov (jfr. sammes § 185).

a1 5. Naar Kommissionen har fundet
det rettest at optage en almindelig Bekræf-
telfesform til Brug i alle de Tilfælde. hvor
Edsaflæggelsen stoder paa særlige Hindringer,
er dette sket dels for derved paa Processens
Omraade at efterkomme det i Grundlovens
§ 79 udtalte almindelige Princip, dels af
praltiske Hensyn. Ligesom det nemlig paa
den ene Side er af stor Vigtighed ikke at
slippe den Sandheds Garanti, som kan hen-
tes fra den hos den store Del af Befolkningen
eksisterende Respekt for Edens Hellighed, saa-
ledes er det Paa den anden Side ogsaa af Vig-
tighed, ikke at fritage eller udelukke de Per-
soner, som mene ikke at kunne forsvare at
aflægge Ed, eller som ikke tilhore noget
Trossamfund, for hvilket der haves en an-
vendelig Edsformular, eller for hvem Eden
som saadan ikke har nogen bindende Vctyd-
ning, fra at afgive Vidneforklaring under
det storste moralske Pres, som det efter Om«
stændighederne er muligt at ovnaa, og i alt
Fald under det samme strafferetlige Ansvar,
som Edsaflæggelse medfører. Naar der i
§ 110 er givet Adgang til at lade saadan
højtidelig Erklæring troede i Eds Sted ogsaa
med Hensyn til Personer, der erklære over-
hovedet ikke at have nogen religios Tro,
uanset at Vedkommende muligvis i det ydre
henhorer til et eller andet Trossamfund, er dette
foruden af ovenanforte Grund tillige siet for
at nndgaa det forargelige i, at et Vidne
tages i Ed, efter at det maaske først har
Erklæret, at en Ed er qanske uden Betydning
for det, men at det ikke har noget imod at
aflægge en saadan, hvis det ønskes.

Hvad derncest angaar den Form, hvori
saadan hojtidelig Bekræftelse stal afgives, da
har man efter den norske Lovs Forbillede
foretrukket Formen „paa Mre og Samvit-
tighed" som baade mere hsjtidelig og mere
almenanvendelig end de andre Former, der
har været paa Tale s„jeg sværger". „jeg
lover" etc.). Ifølge Straffelovens § 153
vil den ved den nævnte Bekræftelsesform
tilsigtede strafferetlige Pression oftnaas,
uden at nogen Forandring i Straffeloven
hertil er nødvendig.

Hvad enten Vidnets Bekræftelse er ede-
lig eller ej, gaar den, som det siges i § 110,
ud paa, at Vidnet forsikrer at have talt
Sandhed og intet fortiet.

Med Hensyn til kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemærkes:

§ 98.

Forbeholdet i Paragraffen sigter for det
første til de i §§ 99 og 100 udtrykkelig gjorte
Undtagelser fra Vidneftligten og endvidere
til den begrænsning af Vidnereglerne, som
følger af de for Sigtedes afhørelse givne særlige Regler. Ingen kan i famme Sag være
baade Sigtet og Vidne, og den Sigtede kan
følgeliq iike ved Anvendelse af de i §§ 106
og 113 nævnte Midler tvinges til at vidne
hverken direkte angaaende sit eget Forhold
eller angaaende andre under samme Sag
Sigtede, og det selv om Genstanden for den
Forklaring, der er spørgsmaal om, ude-
lukkende angaar disse sidste. Vil man frem-
tvinge Vidnesbyrd af den Sigtede, maa man
først tilendebringe Sagen mod ham, hvorved
dog bemærkes, at Edfcestelse af en Med-
skyldig ifølge § 112 er udelukket. Endelig
omfatter Forbeholdet de stats- og folke-
retlige Undtagelser fra Vidnepligten.
— Hvad den Forurettede angaar,
følger det af den hele forandrede Be-
handling af Vidnehabilitet og Vidnepligt
(den fri Bevistheori), at en saadan kan be-
nyttes som Vidne, selv um han maatte
kunne have Interesse i Forklaringens Gen-
stand ; og at dette gælder, selv om den
Forurettede i Henhold til § 36 optræder
som privat Sagsoger, udtales udtrykkelig i
§ 371. — Hvad Paatale myndig hed en
angaar, vil der ikke kunne være noget til
Hinder for at f. Eks. den Politimester, der
har ledet Efterforskningen, ligesaavel som
en Arrestforvarer eller en Politibetjent, af-
hores som Vidne under Domsforhandlingen
med Hensyn til bestemte Ting. Sagen ved-
rorende, som han f. Eks. har hort Sigtede
sige eller set ham gore.

Udtrykket „undersøgelsens Genstand" er,
som det blandt andet ogsaa fremgaar af
§ 100, 2. Punktum, her taget i vid førstand,
saa at derunder gaa Oplysninger af Betyd-
ning for afgørelsen af spørgsmaalet om
Vidners Troværdighed o. s. v.

§§ 99 og 100.

Af disse Paragraffer, der selvfølgelig
angaa saavel nbeediget som beediget Vidnes-
byrd, nævner den f'orste en rerkke Tilfælde,
i hvilke Vidnesbyrd ikke maaafkræves.
den anden en rækkc Tilfælde, hvor Vidnes«
byrd ucl maa afkræves, forsaavidt de Paa-
gældende ere villige til at vidne, mcn hvor disse
ogsaa knnne nægte at vidne.

Ved § 99 (med hvilken kan jævnfores 8132,
2det Stykke og § 136, 3øje Stykke) maa iøvrigt
mcerkes, at. skøndt Indledningsordene kun tale


om. at Vidnesbyrd ej maa afkræves, viser
Paragraffens sidste Stykke, at Meningen er,
at Vidnesbyrd i de angivne Tilfælde heller
ikke maa modtages, jclv om det frivillig til-
bydes. Hvis altsaa Nogen, der f. Eks. har
virket som en Sigtets Defensor, og for hvem
Sigtede har aflagt en straks efter fortrndt
Tilstaaelse, stulde frasige sig Defensoratet
og melde sig som Vidne, maa han afvises.
Denne Regel er nødvendig til Opnaaelse af
det Formaal, som Paragraffen tilsigter (at
værnc om visse Tillidsforhold og offentlige
Interesser). — skulde et Vidnesbyrd af den
ommeldte Art være afgivet nnder Forunder-
søgelsen, fordi ingen Indsigelse er gjort, og
Retten ikke har været opmoerksom paa eller
ikke har kunnet vide, at Tilfældet faldt ind
under § 99, trerver Konsekvensen, at det ikke
gentages eller oplceses under Domshandlingen.
Skulde dette imidlertid alligevel ske, inde-
holder Loven intet ligefremt Forbud mod at
bygge en Domfældelse paa saadant Vidnes-
byrd, idet et Forbud af denne Art under en
iøvrigt fri Bevisbedømmelse nerppe vilde
ucere af videre praltisk Betydning. — Naar
der i Begyndelsen af Paragraffen tales
om „dens ønske. der har Krav paa
Hemmeligholdelsen", tænkes herved ikke blot
paa et udtrykkelig udtalt ønske. Vidnes-
byrdets Afgivelse maa være udelukket i alle
Tilfælde, hvor saadan Udelukkelse maa an-
tages at være i den Paagerldendes Interesse,
selv om ingen udtrykkelig Erklæring fra
denne foreligger. Og omvendt kan der tænkes
Tilfælde, hvor Vidnesbyrdets Afgivelse vil
være saa ubetinget i den Paagældendes In-
teresse, at Vidnesbyrdet maa tilstedes, selv
om en udtrykkelig Erklæring fra denne ikke
længer eller ikke for Tiden kan faas.

Med Hensyn til det under Nr. 1 nævnte
Tilfælde, der har sit historiske Tilknytnings-
punkt i D. L. 2—5—20, stal fremhcrues, at
enhver Prcest som følge af denne Regel,
efter den Opfordring, som Omstændighederne
maatte give, bor sorge for at komme paa det
rene med, om en 'Meddelelse sker til ham i
hans Egenskab af Sjcrlesorger eller ej.

Reglen under Nr. 2 gælder selvfølgelig
ligesaavel valgte som beskikkede Forsvarere.
Derimod har man ikke fundet Anledning til
at gøre det store og betænkclige Skridt videre
bort fra de nu gerldende Regler, at udelukke
Sagforere fra i Straffesager at aflægge
Vidnesbyrd om, hvad der iøvrigt maatte
være dem betroet i deres Kald, Man maatte
i saa Fald konsuekvcnt ogsaa udelukke læger
og eventuelt flere endnu jfr. N. L. § 178)
saavclsom alle disse Personers medhjælftcre
og Underordnede fra at fores som Vidner
om, hvad der er dem betroet i deres Kald.

Men derved vilde man formentlig føres
for vidt.

Nr. 1 og 2 tilsigte ikke nogen Ind-
strcenkning i den ved Straffelovens § 109
paalagte almindelige Pligt til, hvis man
forud faar Kundskab om. at nogen af de
groveste Statsforbrydelser eller nogen For-
brydelse, hvorved Menneskers Liv udsættes
for Fare, paatænkes, da eventuelt at anmelde
saadant.

Man har derhos fundet det rettest at til-
foje den i ncestsidste Stykke gjorte almindelige
Begrernsning. med Hensyn til hvilken det stal
fremhævcs, at der i Ordet „magtpaaliggende"
ligger, at den „urettelige Domfccldelfe",
hvorom der tales, ikke omfatter cnhversom-
helst ubetydelig Domfældelse, men kun en
Domfældelse af saadan Betydning, at den
opvejer de Hensyn, der have foranlediget
Paragraffens forudgaaende Regler.

Med Hensyn til Nr. 3, der har sit
historiske Tilknytningspuntt i Reskripterne
af 16. Marts 1750 ' og 16. Januar 1764,
skal fremhæves, at Reglen er tænkt som om-
fattende samtlige paa Fodselsstiftelsen kalds-
mcessig virkende Personer.

Hvad endelig Reglen i treøje sidste Stykke
angaar, om hvilken iøvrigt nogle bemærknin-
ger alt ere gjorte ovenfor S. 69, maa det
vel mcerkes, at den kun angaar „offentlige
Anliggender", hvorved selvfølgelig for«
staas Anliggender, der efter deres Mmne
ere offentlige (ftatlige eller kommunale).
Derimod kan man ikke afskære Vidne-
forsel af Embedsmcrnd eller andre, der handle
i et offentligt Hverv, angaaende hvad de i
dettes medfør maatte vide om private An-
liggender, under Paaberaabelse af, at ethvert
Anliggende, der kommer ind til Behandling
af en offentlig Myndighed, for saa vidt ogsaa
bliver et offentligt Anliggende.

Af den, der vaaberaabcr sig nærværende
Paragraf, kan der altid kræves Ed paa, at
han ikke fordolger nogen paa anden Maade
erhvervet Kundskab Sagen vedrsrendc, som
han maatte være i Besiddelse af.

Paragraffens Opregning er uddømmende
i den førstand, at den Tavshedspligt, som
Lovgivningen eller administrativ Forskrift
iøvrigt maatte paabyde, ikke er til Hinder
for Vidncførsel under en Straffesag. Denne
Bemcrrkning sinder f. Eks. Anvendelse paa
Forligskommivsærer, Telegrafister, Mceg-
lere etc.

Med Hensyn til Z 100 henvises til de
ovenfor (S. 68—69) gjorte bemærkninger om
nærstaaendes Vidnepligt. I øvrigt stal blot
følgende fremhævcs: Ved Ordene „Tab af
Velfærd" i 1ste Stykke har man villet ud-
trykke, at Tabet, for at tjene som Undskyld-


ningsgrund, maa være af alvorlig og ind-
gribende Betydning for den Paagældende-
At Vedkommende udsætter sig for Straf er
kun Undskyldningsgrund, forfaavidt Straf-
fen kan betegnes fom velfærdstruende for
ham. — Reglen i 2det Stykke er kun en
videre udførelse af en Tanke, der formentlig
allerede ligger i Presseloven af 3. Januar
1851 § 3. — Reglen i 3øje Stykke vil bl. a.
lunne have til følge, at et Vidne, der har af-
givet Forklaring under Forundersøgelsen uden
at være nodt dertil, lovlig kan vægre sig
ved at vidne under Domsforhandlingen; men
i faa Fald vil der være Adgang til at op«
lcese, hvad der er protokolleret angaaende
Vidnets Udsagn under Forundersøgelsen (jfr.
§ 248 Nr. 4).

§ 101.

Jfr. de ovenfor S. 70 ff. gjorte Be-
mcerkninger.

§ 102.

Med Hensyn til Reglen i 2det Stykke,
stal bemcrrtes, at det følger af sig selv, at
der under Efterforskningen — angaaende hvil-
ken § 50 indeholder den almindelige Regel —
endnu mindre end under Forundersøgelsen
bor være Tale om at drage Vidner bort fra
deres værneting udenfor Tilfælde, huor
Mode ved en fremmed Ret i Virkeligheden
ikke vil medføre større Besvær for Vidnet
end Mode ved dets egen Ret, eller hvor
Omstændighederne kræve saadant med tvin-
gende Nødvendighed.

§ 104.

Forbeholdet i Paragraffens Begyndelse
sigter til § 227. Jfr. iøvrigt med Hensyn
til Indkaldelsen §§ 81 Nr. 2, 91 og 105.

Ved „Indkaldelsens øjemed" menes tun
en almindelig Angivelse af, at Vedkommende
indkaldes „som Vidne", „for at vidne" eller
lignende.

Opfylder Vidneindkaldelsen ikke de i denne
Paragraf opstillede Fordringer, kunne de i
§ 106 omhandlede Tvangsmidler ikke bringes
til Anvendelse i Tilfælde af Udeblivelse
(jfr. Ordene „lovmcessig indkaldt"). Derimod
kan et modende Vidne ikke paa Grund af
Mangler ved Indkaldelsen vægre sig ved at
afgive Forklaring. Dette følger ogsaa af
Reglen i § 105. Mangler ved stævningen
gaa med andre Ord ikke ind under den
„lovlige Grund" til Vcegring, som § 113
omtaler.

Som 3øje Stykke har Udkastet i Mod-
sætning til den gældende Ret og det tidligere
førstag, optaget en udtrykkelig Regel om
det Tilfælde, at et Vidne ikke uden efter an-

stillede Undersøgelser kan give Svar paa et
til det stillet spørgsmaal. Tanken er den,
at, forsaavidt Vidnet kan skaffe den Oplysning,
der begæres, med forholdsvis ringe Ulejlighed
og ringe Tidsspilde (f. Eks. ved at slaa op
i en Bog. gennemlcese et Brev, se efter, om
en isjnefaldende Ting er paa sin Plads
el. lign.), maa dets Vcegring ved at
foretage saadant efter Omstændighederne
kunne betragtes som en Vcegring ved at
svare. Anderledes naar Tilvejebringelsen
af den ønskede Oplysning vil kræve større
Ulejlighed eller Tidsspilde (f. Eks. en mere
indgaaende Undersøgelse af Handelsboger
eller andre Regnskaber, en vidtlsftig Efter-
tcelling el. lign.); en Vcegring ved at fore-
tage den Slags Ting kan ikke uden videre be-
handles som Vcegring ved at svare. I øvrigt
vil det i de fleste Tilfælde praktisk taget nceppe
faa nogen stor Betydning, hvorledes denne
grænse drages. I Reglen vil nemlig den
ønskede Oplysning enten knytte sig til en
bestemt Ting, som det ifølge § 134 kan paa-
lægges Vidnet at medtage, eller i alt Fald
kunne tilvejebringes gennem en Ransagning
eller Besigtigelse eller en Udmeldelse af
Synsmænd, og i saadanne Tilfælde vil vel
et Vidne normalt foretrække selv at se efter
og meddele Retten Resultatet fremfor at
faa et Paalæg om Tingens medbringelse
eller udsætte sig for nogen af de nævnte
Retshandlinger.

I sidste Stykke er optaget en Regel om.
hvad der stal være det almindelige Vidne-
varsel, hvilket ikke var fastsat i det tidligere
Forslag. Da Retten imidlertid ikke er bun-
den herved, men kan bestemme et andet Varsel
efter frit Sksn over hvert enkelt Tilfælde,
hvor særlige Grunde maatte gøre sig gcel-
dende, er Reglen ikke af nogen indgribende
Betydning.

§ 105.

Reglen i denne Paragrafs 1ste Stykke
er vel formelt ny, men ligger i Virkelig-
heden som Konsekvens i § 104, 3øje Stykke.

Med Paragraffens 2det Stykke kan sam-
menholdes § 158.

§ 106.

Ordene „lovmcessig indkaldt" referere
sig til § 101, 8 104 (jfr. Kap. IX.) og
§ 105.

Hvad der skal førstaas ved „lovligt For-
fald" maa afgøres hclt skønsmcessigt ligesom
efter nugældende Ret. men vil komme til at
spille langt større Rolle under det nye Systcm
cnd nu. Sygdom, hoj Alder, Legemssvaghed.
uopsættelige Embcosfurretninger eller andet
nopsætteligt offentligt Hverv af Vigtighed,


Militærtjeneste, forsaavidt Permission ikke
kanIfaas, Trafikstandsninger og Bortrejse
vil naturligvis normalt være at anse som
lovligt Forfald. Men ioorigt maa Retten
ogsaa være berettiget til at se hen til, om
Modet vilde udsætte den Paagerldende for
særligt Tab i hans private Forhold. At
Bedømmelsen normalt maa være strcengere
overfor Hovedvidner i vigtige Sager end
overfor Vidner af underordnet Betydning
eller i ubetydelige Sager, strcengere under
Domsforhandlingen, hvor et enkelt Vidnes
Udeblivelse kan medføre de storste Ulemper,
end under Sagens Forberedelse, giver sig
af sig selv. Herefter vil det vel endog kunne
forekomme, at et og samme Forhold alt efter
Omstændighederne i eet Tilfælde bor tages
som lovligt Forfald, i et andet ikte. At et
indkaldt Vidne vil og kan paaberaabe sig
§ 99 eller § 100. er ikke uden videre lovlig
Udcblivelsesgrund. Udebliver en Person under
18 Aar, vil der kuune være spørgsmaal om
at lægge Ansvaret for Udeblivelsen paa den,
der har foreeldremagten over Vedkommende.
Derimod bor en Person over 18 Aar ordent-
ligvis ikke kunne styde sig ind under, at det
fra en anden privat Persons Side var for-
budt ham at mode, og det selv om Vedkom-
mende staar i privat Tjenesteforhold.

§ 107.

Reglen om. at dømmeren stal stille de
spørgsmaal til Vidnet, som findes fornødne
for at forvisse sig om dets Identitet samt
for at afgøre, om der er noget til Hinder
for Vidnesbyrdets Modtagelse er, som det
allerede ligger i de brugte Udtryk, ikke nogen
Formrcgel, men hører til den Art af Regler,
der kun indeholde en Slags Paamindelse til
dømmeren.

§ 108.

Det tidligere førstag bestemte i sin
§ 143, at Retten skulde „drage Omsorg for,
at ingen Meddelelse fandt Sted mellem Vid-
nerne indbyrdes eller mellem dem og Sigtede".
Hertil maa siges, at der naturligvis kan
være Tilfælde, hvor det er af Vigtighed at
forhindre Konference mellem visse bestemte
Vidner eller mellem saadanne og den ikke-
fængslede Sigtede, og i saa Fald bor selv-
følgelig Retten gore, hvad den efter Omstæn-
dighedernc kan gore, for at hindre saadan
Konference. Men at opstille en almindelig
absolut Regel herom er formentlig hvcrken
nødvendigt eller praktisi gennemforligt. Deri-
mod har man fuudct det rettest udtrykkelig
at fremhcrvc, at et Vidne ordentligvis ikke,
forinden dets afhøring er tilendebragt, bør

paahsre Forklaringer af andre Vidner, Syns-
eller Sksnsmænd eller af Sigtede. skønt
denne Regel under almindelige Forhold vil
kunne praktiseres uden Vanskelighed, idet den
kun forudsætter, at huert enkelt Vidne ikke
indlades i Retslokalet, forinden dets afhøring begynder, og ej heller efter Afhsringen
faar Lov til at blive der. naar der kan være
spørgsmaal om yderligere Afhsring. har
man dog ikke fundet tilstrerkkelig Grund til
at gøre Neglen absolnt. Ikke blot kan der
tænkes Vidner, om hvilke det er givet, at de
uden Skade kunne paahore andre Vidners
afhøring (de skulle maaske vidne om helt
andre Ting), men der vil vel endog kunne
tænkes Tilfælde, hvor det netop kan være
ønskeligt. at Vidnet paahorer et andet Vidnes
Forklaring. Derfor Udtrykket „bor i Reglen".

§ 109.

Angaaende Vidners afhørelse maa i øvrigt
jævnfores § 210 (Forundersøgelsen), §§
243-247 (Domsforhandling for Landøret),
HL 303. 3øje Stykke, og 307 (almindelige
Underretssager). §§311. 312 og 313 (Politi-
sager), § 332, 2det Stykke (Hsjesteret).

§ 110.

Med Hensyn til det almindelige spørgs-
maal om forudgaaende eller efterfølgende
Edfcestelse henvises til de ovenfor S. 72—73
gjorte bemærkninger.

§ 111.

Ordene „eller naar saadant af særlige
Grunde maa anses nødvendigt" i 1ste Stykke
ere tilføjede, for at Retten ikke stal være ubetinget afstaaret fra at gøre Brug af den
i Edfcestelsen liggende Betryggelse for Paa-
lideligheden af en afgiven Forklaring, navn-
lig hvor denne stal danne Grundlag for ind-
gribende Skridt (f. Eks. for en Fængsling,
der vil blive paafulgt af Udlevering til en
fremmed Stat) eller i øvrigt kan blive stcrbne-
svanger for Sigtede, ligesom Beedigelsen af
Vidneforklaringer allerede paa dette Sta-
dium kan være nødvendig for at opnaa
Udlevering af Pcrsoner, der ere paa-
grebne i fremmed Stat. — At samme Vidne
vil kunne blive at tage i Ed to Gange i
samme Sag, kan ikke undgaas. idet man
under Forundersøgelsen kan være gaaet ud
fra. at Vidnet ikke vilde være til at faa fat
paa igen under Domsforhandlingen, medens
det senere viser sig, at Vidnet godt kan mode
ogsaa under denne.


§ 112.

Selvfølgelig kan der afcestes de i denne
Paragraf nævnte Personer ubeediget For-
tlaring efter samme regler, som gælde for
Vidner i svrigt.

I sidste Stykke er derncest. fom ovenfor
omtalt, aabnet Retten Adgang til bl. a. at
undlade at tage de Sigtede nærstaaende Per-
soner i Ed.

§ 113.

Det tidligere Foylag foreskrev i sin
§ 145, at, naar et Vidne „uden lovlig Grund
vægrer sig ved at svare eller ved at aflægge
Vidneeden, bestemmer Retten ved Kendelse,
at Vidnet skal tages i Forvaring ved Politiets
Foranstaltning, medmindre Vidnets Fsrelse
frafaldes". Man har imidlertid ikke kunnet
finde det rigtigt at give en saa ubetinget
Regel angaaende Anvendelsen af et saa kraf-
tigt Middel som fængsling. Man har fore»
trukket dels at give Retten Myndighed til,
hvor den finder dette Middel tilstrækkeligt,
at idømme det modvillige Vidne en Bsde,
og dels at gøre Reglen saavel herom som
om Vidners Fængsling fakultativ i Stedet
for obligatorisk.

Da den her omhandlede Tagen i For-
varing udelukkende er et Tvangsmiddel, maa
Fængslingen bortfalde, saasnart det af
hoillensomhelst Grnnd bliver Vidnet umuligt
at svare, saavelsom naar dets Forklaring
bliuer overfiodig. Den maa i øvrigt nær-
mcst indrettes efter Analogien af Reglerne
om VaretcegtsFængsel.

med Ordene „uden lovlig Grund" maa
jævufores §§ 99 og 100 samt de ovenfor
gjorte Bemærkninger til § 98.

§ 114.

Med Hensyn til Vidnegodtgørelsen hen-
vises til de ovenfor S. 71 gjorte Bemcrrk-
ninger.

I Slutningen af det tidligere Forslags
Vidnekapitel fandtes en Bestemmelse (§ 147).
der gav Politimesteren Ret til at askræve
Folk ubeediget Forklaring og i det Ojcmed
indkalde dem til Mode paa Politikontoret
under Vodeansvar. Denne Paragraf, der i
alt Fald maatte have været ændret saaledes,
at der tillagdes de Indkaldte Godtgørelse i
Lighed med, hvad der er tillagt Vidner, er
udeladt i nærværende Udkast. Paa den ene
Side har man nemlig anset det for utvivl-
somt, at Folk i Almindelighed, selv uden at
der paalægges dem nogen ligefrem retlig
Pligt, ligesom hidtil ville være villige til at
meddele Politiet Oplysninger og eventuelt
endog efterkomme en rimelig og hensynsfuld

Opfordring om at mode paa Politiets Kontor,
hvorhos det jo altid om fornødent staar
Politiet frit for ved Henvendelse til Retten
at søge de Paagældende indkaldte som Vidner
for denne. Paa den anden Side har man
befrygtet, at en Regel som det tidligere
Forslags § 147 knude blive misbrugt til i
større Omfang end rimeligt at indkalde Folk
til afhøring paa Politikontoret.

Kapitel XII. Besigtigelse, Syn og Sksn.

Medens det tidligere førstags §§ 146
—54 i det væsentlige ville genfindes i naer-
værende Udkasts 8s'N5—21. have Kapitlets
følgende Paragraffer været Genstand for en
temmelig indgribende Omarbejdelse, væscntlig
foranlediget ved, at disse Bestemmelser nær-
mest vare formede med det tilvante proces-
suelle Begreb om Syn og skøn som en for-
skilt Forretning for Oje, medens de Regler,
der skulle gælde under den nye Ordning,
maa faa et videre Omraade og have en boje-
ligere Karakter. Idet der til „Vidner" kun
henregnes Folk, der kunne (eller antages at
kunne) meddele noget til Oplysning i Sa-
gen Paa Grundlag af et forudgaaende fpe-
cielt Kendskab til konkrete Forhold, der
staa i Forbindelse med denne, maa til „skøns-
mænd" henregnes alle de, der kunne meddele
noget til Oplysning i Sagen, i Kraft af
deres almindelige Sagkundfkab paa
et eller andet Omraade. Men for denne
Sagkundskab kan der blive Brug ikke blot
paa den Maade, at de Paagældende udmel-
des til at foretage en særlig Besigtigelse
eller anden Undersøgelse for derefter at af-
give deres Erklæring om dennes Refultat,
men ogsaa paa den Mande, at der under
Domsforhandlingen uden forudgaaende sær-
skilt Syns- eller skønsforretning afcestes
dem enten rent abstrakte Udtalelser eller en
sagkyndig Erklæring med Hensyn til det fak-
tiske Materiale, der under selve denne er til-
vejebragt ved Forklaringer af Vidner eller
Tiltalte, ved legemlige Tings Fremlæggelse
i Retten etc.

De heromhandlede Regler ere derfor
omarbejdede saaledes, at de indeholde det
fornødne med Hensyn til de forskellige Kom-
binationer, der saaledes kunne fremkomme
ved Benyttelsen af Sagtyndiges Bistand un-
der Sagen.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemcrrkes:


§ 115.

Umiddelbarhedsprincippet tilsiger, at den dommende Ret saavidt muligt og saavidt
fornødent selv foretager de Besigtigelser,
hvorpaa den skal bygge sin Overbevisning.
Umulig vil imidlertid en ved selve den dommende Ret foretagen Besigtigelse være i alle
Tilfælde, hvor den Ting eller Tilstand, der
stal besigtiges, ikke længer eksisterer, eller
hvor Besigtigelsen kun kan foretages af Folk,
der besidde en eller anden særlig Indsigt,
som ikke findes hos Retten. Og unyttigt vilde det være at krervc Rettens personlige Med-
virken ved mangfoldige Iagttagelser, der maa
foretages udenfor Retslokalet og ere af saa
simpel og utvivlsom Karakter, at man kan
opnaa betryggende Oplysninger derved, at
Politiets Funktionærer anstille Undersøgelse
og derefter afgive Vidnesbyrd i Sagen (saa-
ledes efter Omstændigheder, hvor det s. Eks.
blot drejer sig om at konstatere, hvorvidt
Sigtede kan komme igennem den og den
Luge, hvor dybt Vandet er i en Mergel-
grav, hvor langt et Skydcvaaben kan række
o. lign.). Hertil lommer endelig, at der
selv i Tilfælde, hvor en Besigtigelse ved
den dommende Net selv er mulig og i og
for sig kunde være onstelig, maa gøres en
Undtagelse svarende til den, der er gjort i
§ 102, 1ste Stykke, med Hensyn til afhørelsen
af Vidner. Hvor nemlig Besigtigelsens
Foretagelse ved selve den dommende ret vilde medføre Ulempe eller Bekostning, som
ikke vilde staa i rimeligt Forhold til. hvad
derved kunde vindes for Sagens Oplysning
eller til Sagens Genstand, maa man lade
sig noje med en af vedkommende Undersogel-
sesret foretagen Besigtigelse, et Tilfælde, der
i øvrigt regelmcessig vil indtræde. hvor Be-
sigtigelsens Genstand ikke kan bringes til
Stede i selve Retsmodet og ej heller besin-
der sig i umiddelbar nærhed af Tingstedet.

Hvor en Besigtigelse er foretagen af
en anden Ret end den, der skal dømme i
Sagen, og ikke kan eller skal gentages, fores
Beviset under Domsforhandlingen ved Op-
lcrsning af den om Besigtigelsen skete Til-
forsel til Retsprotokollen ('§ 248 Nr. 1).
hvor derimod Politiet har foretaget en Be-
sigtigelse, der itke kan eller behover at gen-
tages ved nogen ret, bor, som alt ovenfor
antydet, den eller de Politifunktionærer, der
have foretaget Besigtigelsen, fores som Vid-
ner under Domsforhandlingen, ligesom man,
om fornødent, vilde fore den Privatmand
iom Vidne, der lejlighedsvis selv havde
synet eller undersogt den Ting eller Tilstand,
hvorom der er spørgsmaal; og der kan
kun under ganske etsccptionelle Omstændig-
heder (naar den paagerldende Politifnnltiu-

nær f. Eks. er dsd) blive spørgsmaal om
ved Benyttelsen af § 248, sidste' Stykke, at
soge Beviset angaaende den stedfundne Be-
sigtigelse tilvejebragt gennem Oplcesning af
en mulig foreliggende Rapport.

§ 116.

Naar det i denne Paragraf hedder, at
Retten som Regel bestemmer Antallet af
Syns- eller skønsmænd, er dette en naturlig
Konsekvens af den frie Bevisbedømmelse.
Der vil være mangfoldige Tilfælde, i hvilke
en enkelt paalidelig Sagkyndigs Erklæring
bringer det paagældende spørgsmaal prat-
tisk tagct udenfor Tvivl, medens der omvendt
let kan tænkes Tilfælde, hvor Synets eller
skønncts Vanskelighed eller Vidtløftighed
gor Udmeldelsen af endog flere end to Per-
soner ønskelig. — Den „særlige Forskrift",
hvortil der sigtes, er § 123, 2det og 3øje
Stykke.

Om Politiets Adgang til i paatrcen-
gende Tilfælde at tilkalde Syns- eller Skcms-
mcrnd se § 129.

§ 117.

Reglen i denne Paragraf er til Dels
mindre absolut end den tilsvarende Regel i
det tidligere førstag, der ubetinget udelukkede
Folk — derunder altsaa ogjaa saadanne
Videnfkabsmænd og Specialister, hvis Sag-
kundskab ikke kan erstattes — fra at ndmel-
des som Syns- eller skønsmcrnd i en Tag,
saasnart de blot vare modte i denne f. Els.
som Vidner.

§ 118.

Reglen i 3øje Stykke fandtes ikke i det
tidligere førstag, men er optaget efter N.
L. § 190.

§ 119.

I 3øje Stykke er indfort den nye Be-
stemmelse, at der til undersøgelse af spørgs-
maal angaaende Svangerskab eller Barnc-
fodsel bor benyttes kvindelige læger frem-
for mandlige, foisaavidt de maa antages at
have tilstrækkelig Indsigt med Hensyn til det
foreliggende spørgsmaal.

§ 120.

Ordene „saavidt muligt" have blandt andet
Hensyn til den Vansiclighed, der kan være for-
bundet med at indhente Parternes Ertlæring i
de Tilfælde, hvor Syns- og skønsmcrnd skulle
udmelder af en andm Ret (jfr. § 121) end
Retten paa det Sted, hvor vedkommende
Paatalemyndighed og Sigtede befinde sig.


§§ 121-26.

Som ovenfor fremhævet, kan et sagkyn-
digt skøn efter Omstændighederne fremtræde
som en simpel Besvarelse af et eller flere
abstrakte eller konkrete spørgsmaal, uden at
der forud for denne Besvarelse finder nogen
Besigtigelse eller undersøgelse Sted fraskøns-
mandens Side. Forsaavidt nu endvidere de
paagældende spørgsmaal ere af saadan mere
elementcrr Art, at enhver Sagkyndig utvivl-
somt maa antages at ville besvare dem paa
en og samme Maade, vil man under Doms-
forhandlingen ofte kunne nsjes med, at de
af Sagkyndige under Sagens Forberedelse i
færlig Erklæring eller til Retsbogen afgivne
Besvarelser oplceses. og, hvis nian ester Om-
stændighederne skulde foretrække umiddelbar
afhørelfc, vil man ikke netop behove at ind-
kalde de samme skønsmænd, som have været
brugte under Sagens Forberedelse, noget,
der navnlig har Betydning i de Tilfælde,
hvor Domsforhandlingen foregaar andetsteds
cnd ved den Ret, ved hvilken Sagen er for-
beredt. Forsaavidt derimod de til skøns-
mcrndene stillede spørgsmaal ere af mere
vanskelig og tvivlsom Art, vil det efter Om«
stændighederne kunne være af Interesse enten
for den ene eller for den anden af Parterne at
faa netop de samme skønsmænd indkaldte un-
der Domsforhandlingen, og dette vil eventuelt
med Rettens Medvirken ogsaa altid kunne lade
sig gore. forsaavidt Landøretssager angaar
(jfr. § 101 in iiQ6 sammenholdt med § 124,
3djc Stykke). Derimod vil, forsaavidt Under-
retssager angaar, nævnte Paragrafs Af-
standsbestemmelser kunne bevirke, at man ved
Domsforhandlingen — naar de paagerldende
skønsmænd da ikke ville mode frivillig —
kan blive nodt til at nojes med Oplcesning
af deres under Forunderføgelsen eller en
særskilt Retshandling afgivne Erklæring og
Forklaring. Og hermed bor man efter
Princippet i §§'102. 1ste Stykke, og 115,
2det Stykke, overhovedet altid lade sig noje
i Tilfælde, hvor skønnet angaar et under-
ordnet Punkt eller en Sag af liden Vig-
tighed.

I mange andre Tilfælde vil en sag-
kyndig Erklæring først kunne afgives efter
en forudgaaendc- Besigtigelse eller Under-
søgelse. I saa Fald vil det ofte være hel-
digst, at denne finder Sted i et Retsmode
under dømmerens Ledelse: men paa den
anden Side kan der ikke opstilles nogen ube-
tinget Regel herom, da man derved lunde
komme til at anvise Retten en nrimc^
lig og upassende Stilling. Under Fore-
tagelsen af kemiske Undersøgelser eller anden
fagvidenskadelig Virksomhed, der maaske
endog strerkler sig over et længere Tidsrum,

vilde Medvirken af en dømmer som Til-
skuer ved de Sagkyndiges Operationer være
hensigtslos, og i disse saavelsom i andre
Tilfælde, i hvilke Rettens Medvirken under
selve Besigtigelsen eller Undersøgelsen af
særlige Grunde maa anses for uheldig eller
ufornøden. bor derfor Rettens Virksomhed
indstrcenkes til at forklare, hvad der er Sy-
nets eller skønuets Genstand og øjemed
og efter Omstændighederne forelægge bestemte
spørgsmaal. I de Tilfælde, hvor Forret-
ningens Genstand ikke lilintetgøres eller for-
andres ved denne, og hvor den derhos uden
urimeligt Besvær lader sig transportere, vil
det ofte kunne være praktisk, at Tingen, efter
først at være bragt til det Sted, hvor Sa-
gens Forberedelse i det hele foregaar. eller
eventuelt til det sted. hvor de specielt Sag-
kyndige findes, derefter bringes til Stede
under felve Domsforhandlingen, idet Erklce-
ringer og Forklaringer af Syns- eller skøns-
mcenocne — forsaavidt disse efter de oven-
for angivne Regler overhovedet kuune eller
bor indkaldes til personligt Mode under
Domsforhandlingen — ofte kunne blive kor-
tere og simplere eller i alt Fald tydeligere
og lettere at førstaa. naar de afgives med
den paagældende Ting for Oje og under
Paavisning af dennes Karakter og Egen-
skaber, end hvor de angaa en fraværende
Ting. der i alle Punkter maa beskrives.

Med disse forskellige Eventualiteter for
Oje ere §§ 121—26 affattede, angaaende
hvis Enkeltheder i øvrigt følgende stal be-
mcerkes:

I § 121 er der. ligesom i Udkast til Lov
om den borgerlige Retspleje § 176, givet
Retterne Befojelse til at udmelde Syns- og
skønsmænd. felv om disse maa sogcs uden-
for, hvad der ellers er den paagældende Rets
territoriale Omraade.

Den i § 121 indeholdte Regel gerlder
kun om den egentlige Udmeldelse af Syns-
eller skønsmænd; Indkaldelse til afhørelse af tidligere udmeldte Syns- eller skønsmænd
sier efter Reglerne i § 104, jfr. § 131.

Naar der i § 122 og fenere Paragraffer
tales om Syns- eller skønsmænds „Ertlce-
ring" og „Forklaringer", sigtes der ved „Er-
klæring" til en sammenhængende, skriftlig
Besvarelse af den dem stillede Opgave, me-
dens der ved „Forklaringer" sigtes til dcrcs
Svar under mundtlig afhørelse inden Retten,
hvad enten saadanne nu troede helt i Stedet
for Afgivelsen af skriftlig Erklæring cller fremtræde som Snpplement til en saadan.
— De gældende Regler om Obduktionsfor-
retninger, hvortil der sigtes i Slutningen
af § 123, ere Reglerne' i Fdg. 21. Maj


1751 § 4 med de dertil sig fluttende Re-
skripter.

Reglen i § 126 er en naturlig følge
af, at Bevisbedømmelsen er fri. Ligesom i
Civilprocessen er „Oversyn" og „Overskøn"
bortfaldet.

§ 127.

Naar det i Slutningen af denne Para-
graf hedder, at Reglerne om Tvangsmidler
mod Vidner finde Anvendelse overfor Syns-
og Sksnsmcrnd „med de fornødne Lempel-
ser", tænkes der herved særlig paa, at, me-
dens Vidner kun sjceldent kunne erstattes,
ville Syns- og Sksnsmcrnd ofte kunne er-
stattes, og der vil derfur efter Omstændig-
hederne kunnc være mindre Grund til An-
vendelse af strcenge eller langvarige Tvangs-
midler (særlig Indesftcerring) overfor Syns-
og skønsmcrnd end overfor Vidner, ligesom
saadanne Tvangsmidler efter Omstændig-
hederne knnnc v'crre mindre formaalstjcnlige
til Fremkaldelse af en Virksomhed af den
særlige Art. som Synet eller skønnct krce-
ver. end til Fremkaldelse af en simpel Vidne-
forklaring.

§ 128.

En Regel som i den nærværende Para-
graf optagne fandtes ikke i det tidliaere
Forslag. Paa Grund af den Praktiske Vig-
tighed af det Tilfælde, den omhandler, bør
den dog nerppe savnes i en Kodifikation af
Straffeprocessen, jfr. ogsaa N. L. § 210.

§ 129.

Medens man som ovenfor S. 81—82
omtalt, har undgaaet at paalægge en ud-
trykkelig Vidnepligt overfor Politiet, har
man ment at burde bibeholde den i det tid-
ligere førstag hjemlede Befojelse for Politi-
mesteren til i paatrerngende Tilfælde under
Bodetvang at tilkalde Syns- og skøns-
mænd. Der er nemlig her paa den ene
Side ikke dm samme Fare for Misbrug af
en saadan Bestemmelse som af en Bestemmelse
om befojelse til Vidne-Indkaldelse, medens
det paa den anden Side kan være af den
storste Betydning for den hele Undersøgelse,
at særllg tilkaldte Sagkyndige (f. Els. Rets-
lægen) faa Lejlighed til at besigtige eller
undersoge formentlige Spor af en begaaet
Forbrydelse, medens det endnu er Tid. Ten
Erklæring. der kan afkrerves de saaledes af
Politiet tilkaldte skønsmcrnd. vil dog først
være at beedige, naar disse senere mode til
afhøring inden Retten (jfr. § 125), hvorhos
det er paalagt Politimesteren snarest muligt
efter saadan Tilkaldelse af Sagkyndige at

henvende sig til Retten med Meddelelse om
det skete, ligesom der endelig i § 200 er
givet de Tilkaldte Lejlighed til for Retten at
forebringe deres mulige Klager over for-
mentlige Overgreb fra Politiets Side.

§ 130.

De her givne Regler om Rejsegodtgørelse
og Vederlag afvige noget fra reglerne i det
tidligere Forslag (jfr. dettes § l'64).

§ 131.

I Kraft af den her qivne Regel ville
navnlig følgende Paragraffer finde Anven-
delse ogsaa paa Syns« og skønsmcrnd:
§ 100, de tre sidste Stykker .- s§ 103,104,105.
1ste Stykke. 10? og 112. de to sidste Stykker; (til
§tz 98. 99 og 100. 1ste Stykke, er der ud-
trykkelig henvist i § 118, 1ste Stykke; til
§§ 101 og 103 i § 124, 3øje Stykke; til
§§ 106 og 113 i 8 127; til §§ 108 og 109
i ^§ 124, 2det Stykke).

Kapitel Xlll. Beslaglæggelse.

Om Reglerne i dette og det følgende
Kapitel (Ranfagning) gerldcr, at de vel i
Formen afvige en Del fra de tilsvarende
Bestemmelser i det tidligere førstags 2det
Afsnits 1ste Kapitel, men at de i Realiteten
væscntlig beeres af de samme Betragtninger
som dette, og det endog i saa hoj Grad, at
det ved nærmere Betragtning vil findes, at
nersten hver eneste Regel i de nceonte to
Kapitler har sit bestemte Forbillede i det
tidligere førstag.

øjemedet med Omarbejdelsen har været
at opnaa større Overstuelighed i Ordningen
og større Simpelhed i adtryksmaaden, og
dels derved, dels ved at opgive enkelte
Distinktioner og Betingelser, der kun vilde
blive Distinktioner og Betingelser paa Pa-
piret, at lægge Reglerne noget bedre til Rette
for den praktiske Brug. Det maa i saa
Henseende erindres, at der her er Tale om
straffeprocessuelle Magtmidler, om hvilke der
bliver spørgsmaal Paa et Tidspunkt, hvor
man i Reglen endnu befinder sig paa
Formodningernes Stadium og derfor ofte
maa handle efter et mere eller mindre
usikkert skøn. og om hvilke der derhos
som oftest maa tages Beslutning uden
lang forudgaaende Overvejelse og'Nnder-
l søgelse. ^om en følge heraf bor disse


Regler gives med saa brede Linier, at de
kunne indeholde en virkelig Vejledning for
det hurtige praktiske skøn, og i Forbindelse
dermed kunne sætte virkelige og ikke blot
nominelle Skranker for mulige Tilbsjelig-
heder til Misbrug. Hensynsloshed eller
Overdrivelser. — Med Hensyn til Hovedind-
holdet af Kapitel XIII., hvis Overskrift
„Beslagloeggelse" ikke er uddømmende. men
hentet fra den mest fremtrædende Del af
Indholdet, skal i Korthed følgende bemcrrkes:
Det Offentlige maa under en Straffe-
proces have Ret til at komme i Besiddelse
af følgende 3 Grupper af Ting:

1) Ting. der antages at være af Betydning
som Bevismidler:

2) Ting, som antages at burde konfisteres;

3) Ting, som ved Forbrydelsen ere fravcndte
Nogen, af hvem de kunne krerves tilbage.

Forsaavidt man nu veed, hvor Ting
af disse Arter befinde sig. og har faktisk
Adgang til dem. vil der, som Erfaringen
tilstrækkelig viser, i Reglen ikke behsves nogen
særlig straffeprocessuel Akt som Grundlag
for at tage dem i Besiddelse. I Reglen vil
nemlig Forholdet voere det, at enten Ingen
gsr Fordring paa dem (f. Eks. naar man
paa Gerningsstedet finder de til udførelsen
brugte Redskaber, hvis Ejer er ubekendt),
eller at vedkommende Ejer udtrykkelig eller
skiltiende samtykker i, at Politiet foreløbig
tager dem i sin Varetcegt.

Forsaavidt imidlertid den, i hvis Be-
siddelse Ting af de nævnte Arter befinde sig,
protesterer imod. at de beroves ham, eller,
efter at have udleveret dem uden Indsigelse,
bagefter udtrykkelig krerver dem tilbage, bliver
der dermed spørgsmaal om et virkeligt Ind-
greb i den Privates Raadighedssfære (Be-
slaglæggelse, Paalæg). Denne maa selvfølgelig
være bunden til visse Former og Vegræns-
ninger, og herom giver nærværende Kapitel
Regler.

Beslutningen om Indgreb af angivne
Art maa som almindelig Regel tages af
Retten (§ 133). Uden Retsbeftutning maa
Politiet kun beslaglægge, hvor der er psri-
cninui in Nora, og derhos kun med fol-
gende tre Begrænsninger:
3,. Rettens Stadfæstelse skal indhentes inden

24 Timer (§ 133, 1ste Stykke),
d. Politiet er ubetinget udelukket fra at
beslaglægge et trykt Skrift alene paa
Grund af dettes Indhold § 133, 2det
Stykke).

o. Hvor Politiet har beslaglagt Papirer
o. lign., maa det indskrcenkc sig til at
tage disse i Forvaring, idet det ubetinget
er forbeholdt Retten at foretage det for'ste
Gennemsyn af Papirer, saavelsom at

aabne Breve og andre lukkede Dokumenter
(§ 139).

Da straffeprocessuelle Indgreb selv«
følgelig aldrig bør gaa videre end strengt
nødvendigt, foreskrives i § 134, at man efter
Omstændighederne bor undlade Beslaglæggelse
mod Besidderens Lofte om paa Opfordring
at forevise, fremlægge eller medbringe Tingen
(om Tvangsmidler, hvis Loftet ikke opfyldes,
se § 135).

I det foregaaende er forudsat, at man
baade vidste, hvor Tingen var og havde
faktisk Adgang til at tage den. Ofte kan
imidlertid Forholdet stille sig saaledes, at
man vel veed, hvem der har Raadighed over
Tingen, men ikke veed, hvor den er gemt,
eller i alt Fald ikke har fri Adgang til det
Sted, paa hvilket den befinder sig. I saa
Fald kan der naturligvis være spørgsmaal
om Foretagelsen af en Ransagning (herom
nceste Kapitel). Men enten kan en saadan
vise sig frugtcslos, eller man kan finde dens
Foretagelse uforholdsmæssig besværlig eller
af andre Grunde uheldig. (Tilstedeværelsen
af en Syg Paa det Sted, hvor Ransagningen
skulde foregaa, den lette Adgang til at førstikke Tingen fra det ene Sted til det andet
etc.) For saadanne Tilfælde giver § 13§ Retten — ikke Politiet — Adgang til under
samme Tvang som foreskrevet med Hensyn
til Vidner at paalægge den Vedkommende at
komme frem med Tingen. At saadant Paalæg
først er forsogt, udelukker ikke, at der bagefter
kan foretages en Ransagning efter samme
Ting.

Endvidere indeholder Kapitlet særlige
Forskrifter med Hensyn til Beslaglæggelse
af Embedsakter og private, hos offentlige
Myndigheder beroeude Dokumenter (§ 136),
samt med Hensyn til Post- og Telegraf-
forsendelser (§Z 137 og 140), og endelig
Regler om Behandlingen af Ting, der ere
tagne i Rettens Bevaring, hvad enten de nu
ere komne der paa den ene eller den anden
Maade (§ 138) samt om saadanne Tings
eventuelle Tilbagelevering (§ 141).

Reglerne om Beslaglæggelse af Sigtedes
hele Formue, naar denne unddrager sig
forfølgning. faavelsom om Beslaglæggelse af
en MiZtænkts Gods til Sikkerhed for'Sags-
omkostninger eller Erstatningsansvar — altsaa
Foranstaltninger med et helt andet Formaal
end de her omtalte — findes i Kapitel XVIII.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemcrrkes:

§ 133.

Naar der her tales om „Beslutning" om
Beslaglæggelse, vil dette altsaa sige en af


Retten truffen Bestemmelse, som optages i
Retsbogen (§ 72), som ikke behsver at være
ledsaget af Grunde (§ 95. 2det Stykke), og
som kan gøres til Genstand for kære i
medfør af §346. Naar der ikke er forlangt
„Kendelse" (o: en Beslutning med Præmisser),
er dette begrundet i, dels at Beslaglæggelse
i mange Tilfælde vil være Konsekvensen af
en allerede afgiven Kendelse, dels at den i
alt Fald gærne vil forklare sig selv, naar
henses til den Situaticn. hvorunder den er
afgiven, hvortil yderligere kommer, at der i
§ 141 er givet den, der mener at have Ret
til at fordre Tingen tilbage, Adgang til,
naarfomhelst han vil. at fordre „Kendelse"
for et Afslag paa begæring om Tilbage-
levering.

If'olge Reglerne i §§ 50—52 vil den
Net, hvorom der her bliver spørgsmaal,
ordentligvis være Underretten paa det Sted,
hvor vedkommende Ting besinder sig, jfr.
dog herved § 65.

§ 134.

Den her givne Regel vil f. Eks. kunne
finde jævulig Anvendelse paa Handelsboger
saavel som paa mangfoldige Ting. der tjene
Ejerne til dagligt, personligt Brug (Klæd-
ningsstykker etc.), og som de derfor efter
Omstændighederne daarlig kunne undvære i
hele den Tid. Undersogetscn staar paa. den
her omtalte Sikkerhed maa nærmcst behandles
efter Analogien af Reglerne i §§ 1?4 og 175.

§ 135.

Den i 1ste Punktum af nærværende
Paragraf hjemlede Fritagelse refererer sig
kun til saadanne Ting, som den Paagerldende
er dommen i Besiddelse af i Kraft af et af
de særlige Forhold, der begrunde de i § 99
ommeldte Undtagelser fra Vidnepligtcn, eller
hvis Udlevering vilde udsætte den Paagerl-
dende for Tab af borgerlig Agtelse eller Vel-
færd (§ 190). Der kan eventuelt forlanges
Vidnced af den Paagerldende paa, at hans
vægring er saaledes begrundet.

De i 3øje Punktum ommcldte Tvangs-
midler (jfr. § 113) kunne selvfølgelig an-
vendes saavel med Hensyn til de l medfør
af 1ste Punktum givne Paalæg. som med
Hensyn til de i medfør af 2dct Pnnkmm
givne. En fællcs Forndsætning er, at det
er givet, at den Paagældende raader over
Tingen. Benergter han dctte, og kan andet
Bevis ikke fores, kan der forlanges hans Ed
paa. at han taler Sandhed. Det var i det
tidligere Forslags tilsvarende Regel (§ 120)
bestemt, at Tvangsmidler først stulde kunne
anvendes, naar Ransagning havde viist sig

frngtcslos. Man har imidlertid ikke fundet
tilstrækkelig Grund til at beholde denne Ve«
grænsning. det kan paa Forhaand være givet eller overvejende sandsynligt, at Ran-
sagning vil vise sig frugteslos, eller det kan
efter Omstændighederne være rimeligt, at
man f. Eks. ved en ringe Bode kan over-
vinde dm Paagældendes Modstand.

Det i denne Paragraf omhandlede Paa«
læg maa i øvrigt kunne gives ikke blot med
Hensyn til bestemte Ting, som kunne indi-
viduelt beskrives, men ogsaa med Hensyn til
de Ting, der overhovedet indenfor en nær»
mere Fremtid f. Eks. maatle blive fundne
paa et bestemt Sted eller pantsatte eller
givne i Forvaring af en bestemt Person:
men selvfølgelig maa det, forinden noget
Tvangsmiddel i faa Tilfælde kan anvendes,
være givet, at saadanne Ting virkelig senere
ere fundne af eller pantsatte eller deponerede
hos den Paagældende.

§ 136.

Medens det nnder Hensyn til den
Samvirken, der bor sinde Sted mellem
alle offentlige Myndigheder overalt, hvor det gældcr Varetagelsen af offentlige In-
teresser, er naturligt, at ikke blot Retten,
men ogsaa Overanklageren og Politimesteren
kan forlange Genparter af Embedsakter, der
antages at kunne give Oplysning om en
Forbrydelse, og ikke netop have Karakteren
af Embedshemmeligheder, stiller det sig an-
derledes med Hensyn til private Dokumenter,
der af en eller anden Grund ere givne
i offentlige Myndigheders Varetægt. De
paagældende Private bor være garanterede
mod, at de dem tilhorende Dokumenter for-
holdes dem ifølge et rent administrativt
Arrangement mellem vedkommende Myndighed
og Politiet, og de paagældende Myndigheder
paa dercs Side maa dcrkkes imod Ansvar
for uberettiget Tilbageholden og Udlevering
af Privates Dokumenter. Forudsætningen
for saadanne Dokumenters Udlevering til
eventuel Vrug under en Straffeproces bor
derfor ubetinget være en Kendelse af Retten,
og det saameget mere som den Fare for For-
st'ikkclsc, Tilintetgørelse eller lignende, der
med Hensyn til Ting i Privates Besiddelse
kan retfcrrdiggøre en foreløbig beslaglæg-
gelse fra Politiets Side. her i langt ringere
Grad vil træde frem. Om Rettens Pligt til
at underrette vedkommende Private om
Dokumenters Tilbageholdelse se § 140.

§ 137.

Dels Hensynet til den betydningsfulde
Rolle, som Breve og andre Postforsendelser


eventuelt kunne spille som Bevis- eller Kol-
lusionsmidler i en Straffesag, dels den Om-
stændighed, at de normalt kun ganfte forbi-
gaaende befinde sig i Postvæsnets Besiddelse,
gor det nødvendigt at udsondre dem fra den
almindelige Regel i § 136, 2dct Stykke, og
i Forbindelse med Telegrammer undergive
dem visse særlige Regler. Disse kunne
imidlertid ikke begrænses til Forsendelser,
der direkte fremtræde som bestemte for eller
hidrorende fra Sigtede, men maa, hvis ikke
Adgang til Omgaaelse stal ligge lige for
Haanden, ogsaa' omfatte Forsendelser, der
udvortes fremtræde som baade hidrorende
fra og bestemte for andre end Sigtede, naar
der er Grund til at antage, at disse andre,
hvad enten det nu fter med eller uden deres
Vidende, fungere som Mellemmand. Reg-
lerne kunne derhos ikke begrænses til at an-
gaa bestemte individualiserede Forsendelser,
men Adgang maa gives til at sikre sig For-
sendelser til og fra bestemte Personer over-
hovedet. Opgaven maa i øvrigt være paa
den ene Side at sikre Retshaandhcrvelsens
Interesse, paa den anden Side at afværge,
at der gøres større Indgreb i Post- og
Telegramforsendelsens Sikkerhed og Hemme-
ligholdelse end strengt nødvendigt. Den
første Del af dette Formaal soges opnaaet
ved ikke blot at give Retten Adgang til Vc-
slaglæggelse, men ogsaa at give Politiet Ret
til i p'aatrerngende Tllfælde at foranledige,
at Forsendelserne foreløbig tilbageholdes,
indtil Rettens afgørelse kan faas. Den
sidste Del af Forniaalet soges opnaaet ved
at krerve Retskendelse som Grundlag for en
egentlig Beslaglæggelse (§ 137, 1ste'Stykke),
ved ubetinget at begrænse den foreløbige
Tilbageholdelse, der alene grundes paa et
Paalæg af Politiet, til et Tidsrum af hojst
3 Dage (§ 137. 2det Stykke, en Regel, der
ikke fandtes i det tidligere Forslag), ved
overhovedet at udelukke de her omhandlede
Indgreb, hvor Talen kun er om Politisager
(§ 137, 1ste Stykker ved ubetinget at for-
beholde Retten Aabuingen af lukkede Forsen-
delser (§ 139) samt ved at foreskrive, at
Forsendelser, der vise sig uden Betydning
for Sagen, skulle befordres videre, og at
der, saa snart ske kan uden Skade for Under-
søgelsen. stal gives Vedkommende Under-
retning om, hvad der holdes tilbage (§ 140).

§ 140.

Reglen i 1ste Punktum er affattet med
udtrykkeligt Hensyn til, hvad der udleveres
til Retten af Post- eller Telegrafvæsnet,
men bor efter Omstændighederne analogisk
anvendes med Hensyn til andre Papirer af

lignende Art, der besiaglægges under For-
hold, som gøre de samme Foranstaltninger
ønskelige, saaledes f. Eks. naar Breve be-
slaglægges hos den. der har faaet i Hverv
at affende dem, eller i Adressatens Hjem,
inden denne endnu er blevet bekendt med
deres Ankomst.

Kapitel XIV. Ransagning.

Om dette Kapitels almindelige Forhold
til det tidligere Forslag se de indledende
bemærkninger til det foregaaende Kapitel.

Med Hensyn til de enkelte Paragraffer
sial følgende bemærkes:
§§ 142 og 143.

Som det vil ses, har Udkastet opgivet
den Hovedsondring, der laa til Grund for
de tilsvarende Paragraffer i det tidligere
førstag (§§ 112 og' 113-§ 114). nemlig
mellem de Tilfælde, hvor Ranfagningen gaar
ud paa at soge efter Spor og Bevis-
midler overhovedet, og dem, hvor der
stal soges efter bestemte Spor eller
Bevismidler, af hvilke Ransagningsarter
den sidstnævnte i det celdre Udkasts Motiver
betegnes som meget mindre betænlelig end
den første og derfor ikke knyttes til saa
strenge Betingelser. Man har nemlig ment,
dels at Udtrykket „bestemte Spor" i sig felv
er utydeligt, dels at den nævnte Sondring
i hvert Fald ikke egner sig til Hovedsondring
for den praktiske Anvendelse, idet denne
stadig vil staa ligeoverfor alle mulige
Nuanær af Formodninger, der kun i Kraft
af en Vilkaarlighed ville kunne sondres
i Formodninger af generel og Formod-
ninger af speciel Karakter. Man tænke f.
Eks. paa en Situation, hvorunder der er
visse Grnnde til at antage, at der hos en
ikke Sigtet vil kunne findes Spor, samt at
der endvidere paa Forhaano er nogen Grund
til at vente, at disse Spor netop ville være
af en bestemt Art (f. Eks. Blodpletter, en
Tings Anbringelse paa et bestemt Sted etc.).
skønt det paa den anden Side ingenlunde er
usandsynligt, at de kunne være af en ganste
anden Art. Tager man alle Tilfælde af
denne og lignende Art ind under Kategorien
„bestemte Spor" (det tidligere Forslags
§ 114). bliver Adgangen til Ransagning hos
Ikke«Sigtcde altfor omfattende (jfr. Ordene:
„for en hvilkensomhelst Forbrydelse", altsaa


ogsaa forPolitisags°overtrædelser). Hvis man
paa den anden Side fuldstændig udelukker
Tilfælde af denne og lignende Art fra nævnte
Kategori, bliver Adgangen til Ransagning
hos Ikke-Sigtede ikke omfattende nok. Man har
derfor i Henhold til det cmforte foretrukket
at bygge Hovedsondringen med Hensyn til
Ransagningsadgangen paa, om Ransagnin-
gen rettedes mod en bestemt Mistænkt
eller ej, og i sidste Fald udelukket Ran-
sagning, hvor det kun drejer sig om Po-
litisager Er der i Forvejen rettet andre
forfølgningsskridt mod den Paagældende,
vil han allerede være Sigtet; er der det
ikke, vil han ved Foretagelse af en Ransag-
ning, der kun tilfredsstiller de i § 142 stil-
lede Betingelser, ikke tillige de i § 143 an-
givne, netop blive Sigtet, hvoraf igenfølger,
at man kun bor indlade sig paa en Ran-
sagning af saadan Art, hvor der fore-
ligger virkelig Grund til Mistanke mod den
Paagældende. og hvor man er rede til at
tage alle Konsekvenserne af, at Vedkommende
sigtes (saaledes f. Eks. den. at han som
Sigtet ikke kan bruges som Vidne i Sagen,
at hans urigtige Forklaringer ere straffri etc.).

Betingelserne for Foretagelsen af en
Ransagning, der forudsætter eller i sig selv
indeholder en Sigtelse mod den, hos hvem
Ransagningen foretages, angives i § 142.
Der maa her enten være spørgsmaal om en
Overanklager-Sag, eller der maa, hvis der
kun er spørgsmaal om en Politisags-Over-
trædelse"), foreligge paaviselig Grund til at
antage, at Spor af denne eller bestemte Ting.
som kunne beslaglægges, der ville være at
finde. At der stal foreligge „paaviselig
Grund" vil sige, at der maa kunne anfores
bestemte objektive Grunde, der gor det an-
tageligt, at det, man vil soge efter, forefindes.
Det følger af sig selv, at heller ikke i andre
Sager bor en Ransagning foretages hos
Sigtet, uaar det pac: Forhaand maa antages,
at den vilde være hensigtslos, idet der slet
ingen Rimelighed er for, at der kan findes
noget. Denne almindelige Begrænsning ligger
i, at Ransagning kun hjemles som Middel
til Opnaaelse af det Vjemed, som §§ 142
og 143 angive. Men for Politisagers Ved-
kommende krerves yderligere, at der kan paa-
vises bestemte Omstændigheder, som gøre det
antageligt, at der vil være noget at sinde.

Betingelserne for en Ransagning, der
ikke forudsætter eller i sig indeholderen Sig-
telse mod den, hos hvem den foretages, og

som derfor vil kunne foretages hos hvem«
somhclst, selv om man ikke har Grund til
Mistanke mod den Paagerldende, angives i
§ 143. Det er her en ufravigelig Forud-
sætning, at der er spørgsmaal om en Over-
anklager-Sag. Ransagning hos Ikke-Mis-
tænkte i Anledning af Forseelser, der skulle
paatales mider Politisag, er saaledes ubetin-
get udelukket — bortset fra de i § 144 nævnte
ganske særlige Tilfælde. Selv om der imid>
lertid er spørgsmaal om en Overanklager-
Sag. er Ransagning hos Ikke-Mistænkte
eller i alt Fald Folk, der ikke ere saa stcrrkt
mistænkte, at man ligefrem vil sigte dem,
yderligere bundet til de i § 143 Nr. 2 ^., d.
eller o. angivne Betingelser eller, forsaavidt
angaar Ransagning af Person, til den i Pa-
ragraffens sidste Stykke angivne Betingelse^).

Om Ransagning af Person i Forbin-
delse med Anholdelse, se § 159, 2det Stykke.

Om Ransagning af Hus i det særlige
øjemed at eftcrsoge en Person, der stal an-
holdes eller Fængsles, se § 160.

s 144

er forsaavidt en ny Paragraf, som det tid-
ligere førstags Regel om Ransagning af
Hus eller Rum, der efter sin Bestemmelse
er tilgerngeligt for alle og enhver, var
knyttet til Betingelser, som her ikke opstilles,
hvorhos det tidligere Forslag ikke hjemlede
nogen særlig Adgang til Ransagning af
Hus eller Rum, der staar under Politiets
særlige Tilsyn eller af de i Paragraffens
Slutning nævnte Forretninger (Pantelaaner-
forretninger, Marstanoiserforretninger. For«
retninger, hvori handles med Klude og Ben).
Den ved denne Paragraf givne Ransagnings-
Adgang, hvormed maa jævnsores Reglen i
§ 145, 2det Stykke Nr. 1. er paa den ene
Side af ucesentlig praktisk Betydning, medens
den paa den anden Side nceppe vil foles
som noget særlig haardt eller nrimeligt Ind-
greb, men meget mere som noget selvfølgeligt.
Som Steder, der i nærværende Udkasts
førstand maa betragtes som „tilgerngellge
for alle og enhver", kan nævnes Teatre,
Ventesale, Icrrnbanevaggoner, offentlige Be-
værtninger, Cafeer, Restavrationer, Bade-
anstalter o. lign., derimod ikke Butiker,
Kontorlokaler. Fabrikker og lignende Steder,
hvis Hoved-Bestemmelse ikke er at tjene
Publikum i Almindelighed som egentlige Op-


holdssteder. Til „Steder, der staa under
Politiets færlige Tilsyn", høre først og
fremmest Bordeller. — Hvad endelig angaar
den sidste Klasse Lokaler, der nævnes i
Paragraffen, rammer Bestemmelsen kun selve
de Rum, der ere tagne i Brug til Marskan-
diser-, Pantelaaner- eller Klude- og Ben-
Forretninger, men ikke vedkommende Inde-
havers derfra adskilte private værelser.

Hvorvidt der i en Ransagning af de
nævnte Lokaliteter ligger en Sigtelse mod
nogen bestemt, maa oero paa Omstændig-
hederne.

§ 145.

De i denne Paragraf indeholdte Regler
ere i deres væsen ensartede med de for
Beslaglæggelse givne. Naar det er fundet
rettest som det normale Grundlag for en
Ransagning at kræve en af Grunde ledsaget
afgørelse af Retten, en „Kendelse", er
Grunden hertil, at Ransagning ofte vil være
et mere indgribende og betænkeligt Skridt
end Beslaglæggelse, for hvilken sidste den
hyppig er en Forudsætning.

Naar der i 2det Stk. henvises til de i
㤠143, 1. og 2., a. og d." ommeldte Be-
tingelser, er dette naturligvis at førstaa i
Overensstemmelse med Indholdet af § 143,
altsaa: Betingelsen i Nr. 1 i Forbindelse
med enten Betingelsen i Nr. 2. a. eller
Betingelsen i Nr. 2. b.

§ 146.

I Reglen i 3øje Stk. om Pligten til at
lade sig bruge som Vidne ved Ransagninger
(derunder ogsaa ved de af Politiet foretagne)
er indsat en stedlig Begrernsning, der ikke
fandtes i det tidligere Forslag, men som
formentlig er nødvendig.

§ 147.

Reglen i 5te Stk. fandtes ikke i det
crldre førstag, men forklarer i øvrigt sig selv.

Kapitel XV. Sigtedes Indkaldelse og afhørelse
for Retten.

Reglerne i det tidligere førstags §§ 166
—168 om Sigtedes Indkaldelse og i deto 2det
Afsnits 5te Kapitel om Sigtedes afhørelse ere
her samlede i et Kapitel, som derhos formen-

tes at have sin naturligste Plads foran Reg-
lerne om Anholdelse og Fængsling. Naar
Reglerne i det tidligere Forslags § 206 (om
afhørelse af en privat Anklager eller den
Forurettede) ikke ere medoptagne, er Grun-
den dertil dels, at de private Straffesager
ere udgaaede af Udkastet, medens der an-
gaaende den Private, der paataler i Henhold
til § 36, er givet en udtrykkelig Regel i
§ 371, dels at den Erstatningssogendes
Brugbarhed som Vidne og Vidnepligt
ligefrem følger af. at egen Interesse ikke
længere er Fritagelsesgrund, og at Be
dømmel sen af Vidneforklaringernes værd
er fri.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Pa«
ragraffer skal følgende bemærkes:

§ 149.

Om hvad der er „lovlig Indkaldelse"
jfr. § 151 sammenholdt med § 150.

Ordene „og i svrigt naar Loven kroever
hans nærværcl'se" sigte til § 207 sidste Stk.
(anteciperet Bemsforelse). § 233, jfr. § 234
l Domsforhandling for Landøretten). § 303,
3øje Stk. (Domsforhandling i almindelige
Underretssager), § 316, (Domsforhandling i
Politisager, jfr. dog § 312). - Jfr. med
Hensyn til SpVrgsmaalet om Nødvendig-
heden af Sigtedes nærværelse under Appel
af Landøretssager § 331 og af Underrets-
sager § 340, 3'øje Stk. og § 344, 2det Stk.

§ 150.

Saalænge Forundersøgelse ikke er ind-
ledet og ej heller Tiltale er rejst, vil Sigtede,
naar han ønskes afhørt inden Retten, som
Regel være at indkalde til Mode for Un-
derretten paa det Sted, hvor han bor eller
opholder sig. se § 50. Forbeholdet i Pa-
ragraffens 4de Stykke sigter til § 226. jfr.
§ 303, og § 310.

§ 151.

Angaaende Paalæg af Retten om nyt
Mode, fe § 91. „Hvor ikke andet er bestemt"
jfr. § 226.

Ved Reglen i 2det Stykke (jfr. Ordene
„angive, hvorpaa Sigtelsen gaar ud") i For-
bindelse med Reglerne i § 104 om Vidne-
indkaldelse (jfr. Ordene „Indkaldelsens Oje«
med") udelukkes det at affatte Tilsigelser
saaledes, at den Tilsagte ikke ved, om han
indkaldes som Vidne eller Sigtet.

I Modsætning til de forudgaaende Neg«
ler har Reglen i sidste Punktum af nærværende
Paragraf ogsaa Hensyn til den Fængslede
Sigtede, idet denne ifølge § 226 stal have
særlig Tilsigelse til Domsforhandlingen.


§§ 152-154

angaa Sigtedes afhørelse og gcnnemfore
det Hovedprincip i Anklageprocessen, at
ingen Tvang maa anvendes overfor Sig-
tede til Fremskaffelse af Tilstaaelse; Sigtede
har med andre Ord ingen Pligt til at ud-
tale sig, og hans Tavshed kan — bortset
fra visse Politisager (§ 312) — ikke i og
for sig betragtes som Bevis mod ham. Med
de her udtalte almindelige regler maa sam-
menholdes de mere specielle Regler om Afho-
relse under Forundersøgelsen i Z 210 og un-
der Domsforhandlingen i §§ 242, 269 og
272 M §§ 303 og 316 samt §§ 341 og
361).

Kapitel XVI. Anholdelse.

nærværende Kapitel, der svarer til det
tidligere Forflags 2det Afsnit, Kapitel
IV., 2den Del, er i Realiteten ikke meget
afvigende fra dctte. bentsel fra nogle redak-
tionelle Omskrivninger, er det nærmest kun
med Hensyn til Betingelserne for den
Anholdelse, der kan sinde Sted uden forud-
gaaende Indkaldelse, at der er foretaget
nogen Mndring.

Naar nemlig det tidligere Forslag i sin
§ 170 kun hjemlede fri Adgang til Anhol-
delse af Mistænkte, naar disse enten ere
Vagabonder, eller Folk, som ikke have Bolig
eller dog varigere Ophold i Riget eller ere
„Ubekendte, om hvis Navn og Opholdssted
ingen antagelige Oplysninger haves eller
kunne fremskaffes", medens Anholdelsesbe-
fojelsen overfor alle Andre forudsætter, dels
at der er Tale om større Forbrydelser end
dem, der paatales under Politisag, dels at der
er særlige Grunde til at antage, at Vedkom-
mende vil unddrage sig Ansvaret, saa har Tan-
ken hermed aabenbart været den, at der ikke
burde være Adgang til for mindre Forseel-
ser at anholde faste bosiddende Borgere,
idet en Anholdelse overfor saadanne let vil
kuune være en meget haard og førstyrrende
Forholdøregel, medens der paa den anden
Side ikke er megen Grund til at befrygte,
at de skulle soge at unddrage sig Ansvaret.
Denne Tanke er naturligvis i ssg fuldstccn-
dig rigtig; men ved den Maade, hoorpaa
den er gennemfort, er der ikke taget tilbor-
ligt Hensyn til, at der under Politimesterens
Paatale vil komme til at henhoie en nerkke
strafbare Handlinger af betydelig praktisk Vig'
lighed, der ofte begaas af Personer, som itkc
kuune betegnes som Vagabonder, Fremmede

eller Ubekendte, men som alligevel ikke høre til den Kreds af faste, bosiddende Folk, som
det var Forslagets Tanke at værne om. Der
tænkes herved paa Betlere, Personer, der
overtræde Tilhold efter Lov 3. Marts
1860 eller efter Lov 15. Maj 187§ om
Tilsyn med Fremmede, eller som unddrage sig
deres værnepligt, Personer, der overtræde
Loven 10. April 1874 om Modarbejdelse
af den veneriste Smittes Udbredelse, Fruen-
timmer, der mod Politiets Advarsel søge Er-
hverv ved Utugt, samt Sofolk, der romme
fra deres Skib (jfr. § 31 F., ^.. k., 1.. samt
til Dels li. og 8.). Om alle disse gælder det,
at de paa den ene Side ikke behove at være
Folk, der strejfe om uden Midler til lovligt
Underhold, eller Ubekendte, om hvem ingen
antagelige Oplysninger kunne staffes, eller
Folk, som ikke have Boperl eller varigere Op-
holdssted her i Riget, medens de dog paa den
anden Side ville være saa lost knyttede til
det, der til enhver Tid er deres Bolig eller
Opholdssted, at al Retshaandhævelse mod
dem vil være saa godt som umuliggjort,
hvis der ikke indiommcs Retten Vefojelse til
at lade dem anholde og eventuelt fængsle. og
Politiet Befojelse til at anholde dem. Me-
dens derfor i øvrigt den ovennævnte Son-
dring mellem Vagabonder, Fremmede og Ube-
kendte og paa den anden Side de faste bo-
siddende Borgere er bevaret (jfr. §H 156 og
158), er der dog taget det fornødne Forbc-
bold med Hensyn til de ovennævnte Klas-
ser af Sager. Endvidere er Politiets An-
holdelsesret udvidet til at gælde alle Perso-
ner og alle Arter af strafbare Handlinger,
altsaa ogsaa Politiouertrædelser, for saa
vidt der foreligger den særlige Situation,
at den Paagældende trerffes under Udfsrelsen
af en Forbrydelse og ikke vil asstaa fra sin
fordryderske Virksomhed,

Herefter ere de samlede Regler om An-
holdelse uden foregaaende Indkaldelse i deres
Hovedtræk disse:

Retten kan anholde Vagabonder, Frem-
mede og Ubekendte, der ere mistænkte for en
hvilkensomhclst strafbar Handling, men
andre Personer kun, naar de ere mistænkte
for en Oucranklager-forfølgning undergiven
Forbrydelse eller en af de ovenfor særlig
nceonte Oucrtrædelser, og der derhos er
særlig Grund til at sikre den Paagældendes
foreløbige Tilstedcblivelse og Afsondring fra
Samkvem med andre.

Politiet kan, naar der ikke er Tid til
(uden Fare for at forspilde Vjemedet) at
indhente Rettens Beslutning, anholde Va-
gabonder, Fremmede og Ubekendte, der
ere mistænkte for at have begaaet en hvilkcn-
somhelst, offentlig forfølgning undergiven,


strafbar Handling, saavelsom Enhver, der
træffes under udførelfen af en saadan. og ikke
vil afstaa fra sin forbryderske Birken samt
endelig Enhver, som der er bestemte Grunde
til at mistænke for en af de oven for sær-
lig fremhævede Overtrædelser eller en større
(o: Overanklagerens forfølgning undergiven)
Forbrydelse.

Private endelig have samme Anhol-
delsesret som Politiet, forfaavidt de træffe
den Paagerldende under udførelse as Forbry-
delsen eller paa friste Spor.

§ 155.

Som det vil ses, forudfcetter den i denne
Paragraf ommeldte Anholdelse, at denPaa-
gerldende uden oplyst lovligt Forfald er ude-
bleven trods behori g Indkaldelse. Netop
paa Grund heraf behover den ikke at knyt-
tes til de særlige Betingelser, der opstilles
for den i den følgende Paragraf ommeldte Anholdelse uden sorudgaaeude Ind-
kaldelse. Den eneste Vegrænsning. som
det er nødvendigt at opstille i § 15§ er den.
der følger af Reglen i ^ 312 om, at Retten
i Politisager efter Omstændighederne kan
anse en Udebleven som vedgaaende Forseelsen.
Denne Regel vil nemlig med Foje kunne frem-
kalde den Forestilling' hos den, der tilsiges,
at, naar han er rede til at tage sin Bode,
kan han i øvrigt uden Risiko udeblive. For-
saauidt derfor Retten i en Politisag anser den
Paagældendes personlige Mode for nødven«
digt. bor Tilsigelsen udtrykkelig henlede Op-
mcrrlsomheden herpaa. Forsaavidt det
først under Forhandlingen skulde vise sig,
at den Sigtedes personlige nærværelse er
nødvendig, maa Tilsigelsen gentages med det
i 2 Punktum ommcldte særlige Paalæg, inden
nogen Tvangsafhentelse kan finde Sted.

§ 156.

Medens førstaaelsen af Kategorien
„Personer, der strejfe om uden Midler til
lovligt Underhold" ikke kan antages at ville
forvolde nogen særlig Vanskelighed, og end-
videre Ordet „Bolig" (fast Boperl) er et
Udtryk, hvoraf Lovgivningen ofte gor Brug,
stal med Hensyn til Ordene „eller som dog
have varigere Opholdssted i Riget" bemcrrkes.
at der herved tcenlcs paa saadanne Personer,
der, selv om de i øjeblikket ikke have nogen
fast Boperl her i Riget, dog have været her
i en længere Aarrerlke og ere saaledes knyt-
tede til Forholdene her i Riget, at de ikke
kunne antages at ville afbryde denne For-
bindelse, fordi de mistænkes for en ringe
Lovovertrædelse. Hvad endelig angaar „Per-

soner, om hvis Navn og Opholdssted ingen
antagelige Oplysninger haves eller kunne
fremstaffes", da kan herunder falde saa vel
Danske som Fremmede, saa vel Folk, der i
Virkeligheden have Vopcel eller fast Opholds-
sted her, som Folk, der ikke have det, men
Forudsætningen for overhovedet at henfore
nogen under denne Klasfe er selvfølgelig, at
de vedkommende Myndigheder, og da færlig
Politiet, have anstillet den Undeyogelse, som
Omstændighederne tillade, særlig ved at søge
den Paagældendes egen Opgivelse om Navn
og Opholdssted verificercde.

Naar der i 2. ligesom mange andre Ste-
der i Udkastet tales om „Forhold, som det
ifølge Lovens almindelige Regel tilkommer
Overanklagereu at forfølge", er derved un-
derførstaaet „for den dømmeude Ret". Be-
grebet omfatter saaledes alle offentlig forfølgning undergivne Forbrydelser, der ikke
ifølge § 31 skulle behandles under Politifag.

§ 157.

Medens denne Paragrafs 1ste Stykke er
ganske svarende til det tidligere førstags
§ 172, er der i 2det Stykke kun optaget en
enkelt af de i det tidligere Forslags § 173
givne Regler, idet Resten er udeladt som
værende af rent instruktorisk Karakter. Den
optagne Regel, nemlig om Anholdelsesbeslut-
ningens Oplcrsning, er derhos crndret der«
hen, at saadan Oplcesniny ikke ubetinget be-
houer at finde Sted ved selve Anholdelsen,
da dette Krav ofte praktisk er uopfyldeligt
(man tænke f. Eks. paa Anholdelse af en
Person, der befinder sig midt i en Menneske-
stimmel, eller som er stcerkt beruset, eller paa
det Tilfælde. at den Paagældende eftcrsoges
af Flere, af hvilke kun En er i Besiddelse
af Udskrift af Anholdelsesbeslutningen). —
Den i Slutningen af Paragraffens første
Stykke ommeldte Udstrift meddeles selvfølgelig
uden Gebyr, jvf. Udk. t. L. om Retsafgifter § 73.

§ 158.

Med Hensyn til denne Paragraf stal
henvifes til de indledende Bemærkninger
til dette Kapitel samt til Bemærkningerne ved
§ 156. Ved dens Ikrafttræden ville de nu-
gerldende Regler om Politiets Anholdelsesret
i § 10 af Lov 11. Februar 18»i3 og § 8 i
Lov 4. Februar 1871 bortfalde.

§ 160.

Henvisningen til § 143 vil bevirke, at
en Ransagning af Andenmands Hus for at
cstersoge den, som stal anholdes, har til
Foruosætning, at der er spørgsmaal om en


Forbrydelse, der hører under Overanklagerens
Paatale, samt at der enten er paaviselig
Grund til at antage, at Sigtede vil være at sinde i Huset, eller at Ransagningen til-
lige omfatter en større Samling Nabo-Huse.

Med Hensyn til Udtrykket „medmindre
der efter husets Bestemmelse tilstedes Enhver
Adgang tll det", kan jcrvnføres Bemærk-
ningen S. 96 til det tilsvarende Udtryk i
§ 144: „Hus eller Rum. som efter sin Be-
stemmelse er tilgængeligt for alle og enhver".

At alle de omtalte Begrænsninger bort-
falde, naar den, der har Raadigheden over
det vedkommende Hus eller Rum, samtykker
i Ransagningen, førstaar sig af sig selv.

§§ 161—63.

derved stal blot fremhævcs, at Neglen
i § 308. 2det Stykke, for Politisagers Ved-
kommende ofte vil bevirke, at Sagen kan
sluttes i selve det Mode, i hvilket dcu An«
holdte fremstilles for Retten.

§ 165.

Grundlovens § 80 kan ved sin 3 Dages
Frist ikke med Sikkerhed antages at hjemle
mere end et Tidsrum af 3 X 24 Timer fra
den første Fremstilling for dømmeren; Reglen
i nærværende Paragraf er derfor udtrykkelig
formet i Overensstemmelse hermed, og afviger
fra den gældende Praksis, hvorefter der
regnes 3 hele Dsgn fra Udlobet af den
Dag. paa hvilken Fremstillingen fandt Sted.

Reglen i 2det Stykke fandtes ikke ud-
trykkelig udtalt i det tidligere Forslag; men
ligesom Reglen i dets første Punktum lige-
frem udkræves saavel afKcnsyn til den An-
holdte som af Hensyn til Retshaandhævelsen,
idet oste netop den første Tid efter den Paa-
gerldendes Afsondring indeholder storst Mu-
lighed for Tilvejebringelse af Bevismateriale,
saaledes er dets 2det Punktum en simpel
Konsekvens af Partsprincippet.

Kapitel XVII. fængsling.

Det Omfang, hvori Varetægtsfængslet
nu for Tiden ofte anvendes, har som vel
bekendt mere end noget andet i den bestaaende Ordning af Strafferetsplejen været Genstand
for Angreb.

Overfor spørgsmaalet om, hvad der i
saa Henseende kan gøres for at imodekomm?

det berettigede i de fremsorte Klager, maa
det forelsbige Svar være, at en Mndring
kan tænkes i flere forskellige Retninger. Der
kan saaledes navnlig være spørgsmaal om:

1) at begramse Kredsen af de Tilfælde, i
i hvilke Varetægtsfængsel overhovedet kan
anvendes;

2) at virke hen til. at Varetægtsfcen.afel ikke
anvendes udenfor Tilfælde, i hvilke der
in oonorsto foreligger bestemte retfærdig-
gorende Grunde for dets Anvendelse;

3) at soge Garantier mod, at Varetcegts-
Fængsel udstrækkes over en længere Tid
end i sig selv strcengt nødvendigt eller i
Forhold til den omspnrgte Forbrydelses
Beskaffenhed rimeligt;

4) at foretage Mndringer med Hensyn til
Behandlingen af VaretcegtsFængslede og
endelig

5) i videre Omfang end nu at lade andre,
mindre indgribende Foranstaltninger træde
i VaretægtsFængslets Sted, forsaavidt
det tilsigtede Ojcmed derved i tilstrækkelig
Grad kan opnaas.

Om disse forskellige Muligheder stal
følgende bemærkes:

lls 1. I Grundlovens § 80 hedder det,
at ingen kan underkastes VaretcegtsFængsel
for en Forseelse, som kun kan medføre Straf
af Pengebode eller simpelt Fængsel. Efter
sin Ordlyd siger denne Bestemmelse kun, at
VaretcegtsFængsel er udelukket ved Forseelser,
for hvilke Strafferammen er saaledes, at
Straffen ikke kan stige højere end simpelt
Fængsel, og saaledes er Reglen ogsaa for-
staact i Praksis. Imidlertid er det aaben-
bart knn et Skridt videre i den af Grund-
loven anviste Retning, naar man tillige ude-
lukker VaretægtsFængsels Anvendelighed ved
Forbrydelser, for hvilke Strafferammen vel
naaer hsjere end simpelt fængsel, naar der
in oonorsto dog ikke kan antages at ville
blive Tale om hsjere Straf end simpelt
Fængsel. Man staar jo nemlig da overfor
et Forhold, der ikke i sig er betydelige« end
de. Grundloven udtrykkelig har haft for
Nje, og i hvilket Anvendelse af Varetcegts-
Fængsel derfor vilde betyde det samme Mis-
forhold mellem Middel og Maal, som Grund-
loven har villet udelukke. Kommissionen har
ikke næret Betænkelighed ved at gaa dette
skridt videre end den nugældende Ret og
det tidligere Forslag, og en i Overensstem-
melse hermed affattet Regel findes derfor
optaget i § 167, 1ste Stykke.

Paa den anden Side bor der under
ingen Omstændigheder være Tale om at fore
denne almindelige Udelnkkelsesregel videre
endnu, idet det nerste Skridt vilde fore over


i Tilfælde, hvor Straffen er fængsel paa
Vand og Brod, ug dermed for en stor Del
i en helt anden og for Samfundet langt
farligere Forbrydersfære. Her af Forbryder-
venlighed eller af Hensyn til de enkelte
uskyldig Mistccnkte at berove Straffeprocessen
et efter Omstændighederne jaa vigtigt Middel som Varetægtsfængsel vilde sikkert hcrvne sig
haardt*). Derimod bor selvfølgelig de Enkelte,
hvis Uskyldighed godtgorcs, have samme Ret
til Erstatning, som de have efter den nu be-
staaende Ordning.ljfr. § 177 in iins.

n6 2. Bestrcebelserne for at hindre, at
VaretcegtsFængsel anvendes udenfor Tilfælde,
hvor det har sin gode Grund i de forelig-
gende Forhold, maa bestaa dels deri, at det
i Loven udtrykkelig prercisercs, hvilke Om-
.stændigheder Loven anser for at berettige ttl
saadant Frihedsindgreb, dels deri at Loven
borttager Fristelsen til at anvende Varetægts-
fængsel under Skin af, at det sier som følge
af en af de angivne Omstændigheder, medens
det i Virkeligheden sier t andet Njemed.
Det første er ssgt opnaaet gennem den ud-
trykkelige Opregning i Loven af de Grunde,
som skulle kunne motivere Fængsiing. se § 167:
det sidste sogcs opnaaet gennnem Adskillelsen
af dømmer- og Anklagefunktionerne. Hvad
det førstnævnte Punkt angaar, giver § 167
først i Overensstemmelse med Udlandets Pro-
ceslove en særlig Regel om Varetcegts-
fængslets Anvendelse overfor Vagabonder,
Fremmede og Ubekendte^). Overfor hele
denne Gruppe kan der nemlig ikke være Tale
om at knytte Anvendelsen af VaretcegtsFængsel
(eller de i Stedet derfor trædende Sikker«
hedsmidler) til anden Betingelse end den
ovenfor omtalte almindelige, at Vedkommende
har gjort sig skyldig i et Forhold, der skønnes
at ville medføre højere Straf end simpelt
Fængsel. Iøvrigt er i Tilfælde af denne
Art sandsynligheden for. at den Paagcel-
dende paa en eller anden Maade vil soge at
unddrage sig Ansvaret, saa overvejende, at
det ene naturlige er at give Retten frie
hænder, med andre Ord henstille til den,
om den i det enkelte Tilfælde muligvis ssulde
have særlige Grunde til at antage, at Vare-
tcegtsFængsel er overflødigt.

Helt anderledes, naar Talen er om Folk,
om hvilke det vides, at de ikke ere ligefremme
Lsøgerngere, samt at de ere knyttede her til
Riget med saadanne Baand og paa saadan
Maade, at de ikke kunne antages lettelig at
ville opgive de dermed forbundne Fordele.
Med Hensyn til saadanne bor for det første
Varetægtsfængsel være udelukket ved de blotte
Politisager (dog med de samme Undtagelser
med Hensyn til Betlere etc. som ovenfor ved
§ 156 omtalt), og derncest bor det, selv hvor
Sigtelsen gælder en Forbrydelse, som hører under Paatale af Overanklageren, udtrykkeligt
indskærpes, at VaretcegtsFængsel ikke er et
naturligt og nødvendigt Korrelat til enhver
Sigtelse, men et Indgreb, der kun er beret-
tiget, naar der foreligger enten en paa
Kagens Beskaffenhed og den Mistænktes
Forhold grundet Frygt for, at han vil und-
drage sig Ansvaret, eller særlige Grunde
til at antage, at han vil bestrcebe sig for at
modvirke Undersøgelsen ved at fjcerne Ger
ningens Spor eller paavirkc Medsigtcde eller
Vidner til at afgive urigtig Forklaring eller
paa anden lignende Maade, ?ller særlige
Grunde til at frygte for, at han vil gentage
eller fortsætte sin forbryderiske Virksomhed,
eller særlig Grund til at antage, at han
vil udeblive fra Domsforhandling, hvortil
han er indkaldt.

Disse to sidste Grunde vare ikke med-
tagne i det tidligere Forslag, men kunne ikke
undværes. Sandsynligheden for, at den
Sigtede, om han forbliver paa fri Fod, vil
fortsætte sin forbryderiste Virksomhed, kan
ved visse Forbrydelser (f. Eks. Mishandling
af Hustru eller Born) være saa stor. at man
ikke vil kunne forsvare, ikke at skride ind
derimod. Denne Fængstingsgrund er da
ogsaa medtaget baade af N. L. (§ 228 Nr. 4,
jfr. § 240) og af O. L. l§ 17§ Nr. 4, jfr.
§ 180), medens den engelske Ret endog gaar
saa vidt, at den giver enhver Fredsdømmer
Ret til at fordre af Enhver, der enten har
begaaet en Forbrydelse eller optræder saa-
ledes. at han maa befrygtes at ville begaa
en saadan, at han enten stiller Sikkerhed
eller gaar i Fængsel for et Tidsrum af
indtil et Aar. Hvad det i § 167 6. nævnte Tilfælde angaar, da er det begrundet i Hen-
synet til, at man efter Omstændighederne
bor kunne sikre sig mod, at en Sigtet af
Ligegyldighed eller Trods ved sin Udeblivelse
umuliggor en Domsforhandling, hvortil der
maaske er gjort store Forberedelser, og til
hvilken muligvis en Mcriigde Mennesker baade fra n^r og fjcern ere kaldte sammen (jfr.
ogsaa § 106. 3øje Stykke, i Kraft af hvilket
endog et Vidne, der trods lovlig Indkaldelse
er udebleven uden lovligt Forfald, kan af-


hentes og holdes i Forvaring indtil Doms-
forhandlingen, forsaavidt denne blot finder
Sted inden 6 Maanedcr efter Fængslingens
Begyndelse, § 113).

Endelig gives i Slutningen af Para-
graffen den selvfølgelige Negel. at Varetægts-
Fængsel kan anvendes, hvor det maa anses
nødvendigt for at hindre en Person, der
sigtes for det i Straffelovens § 299 om-
meldte Forhold, fra at bringe sin Trusel til
udførelse.

Hvad angaar den af Anklageprincippet
følgende Formindskelse af Faren for, at
VaretægtsFængsel stal blive benyttet i andre
øjemed end de ovenfor nævnte, stal særlig
følgende fremhæves: Hovedmidlet til Sand-
hedens Oplysning er under det inkvisitoriske
System Sigtcdes Afhsrelse, og man har
Erfaringens Vidnesbyrd for, al Varetægts-
Fængsel er i hoj Grad fremmende for Frem«
kaldelse af den Tilstaaelse, der er Systemets
Alfa og Omega. Fristelsen til Anvendelse
af VaretægtsFængsel, selv i Tilfælde, hvor
der hverken er Fare for Flugt. Kollusion
eller Forbrydelsens Fortsættelse, er derfor
stor og saa meget større, som dømmeren
selv stal varetage Anklagens Interesse. I
Modsætning hertil flyttes, efter det akkusa-
toriske System, Tyngdepunktet bort fra Af-
horelsen af Sigtede derved, at det udtrykkelig
erklærcs for Sigtedes Ret ikke at svare,
samtidig med at dømmeren som dømmer
stilles lige overfor den selvstændige Vare-
tager af Anklagens Interesse (Politimester
eller Overanklager) Men hermed bortfalder
da ogsaa i væsentlig Grad Fristelsen til at
anvende VaretcegtsFængsel udenfor Tilfælde,
hvor nogen af de i § 167 anforte Grunde
virkelig kræver det.

Et Mindretal (Hansen, Larsen og
Nyholm) forestaar en delvis crndret Affattelse
af § 167.

Det bor efter dette Mindretals Mening
i Paragraffen fremhcrvcs, at fængsling ikke maa ske ifølge enhver Mistanke om, at den
Paagældende har begaaet en Forbrydelse af
den i Paragraffen ommeldte Art. Ordet
„Mistanke" 'er efter Sprogbrugen yderst
omfattende, men Frihedsberovelse maa ikke
finde Sted paa Grund af en los Mistanke
hos Politiet eller dømmeren. Det maa
krervcs, at der foreligger „stellig Grund" til
Mistanke.

For at en Person, der ikke henhorer til
de i Paragraffens Nr. 1 omhandlede Per-
soner, stal kunne fængles, for at forhindre
ham ! at flygte o. s. v.. er det ikke tilstrække-
ligt, at der haves „Foje" til Frygt i saa
Henseende. Ordet „Feje" er ligesom Ordet

„Mistanke" et meget elastisk Begreb. Der
er formentlig Grund til noget nærmere at
bestemme dette Begreb, hvilket passende kan
ske ved at tilfsje Ordet „særlig". hvorved
denne Forndsætning for fængsling hæves
ud fra det rent subjektive skøns Oinraade.

Af dette Mindretals Medlemmer er
Hansen meget utilbsjelig til at tilstede
fængsling af den i Paragraffen under
Nr. 2 d anforte Grnnd. Det Misbrug, der
utvivlsomt under den hidtidige Strafferets-
Pleje har fuudet Sted i Retning af Arresta-
tioners Hyppighed, skyldes hovedsagelig den
Omstændighed, at man uden Lovhjemmel har
anerkendt som Arrestationsgrund Frygten
for. at den Sigtede, hvis han lades paa fri
Fod. stal, som det hedder, „modvirke Sagens
Oplysning", hvorunder man vil være til-
bojelig til at indbefatte enhver Virksomhed
fra Sigtedes Side for at skaffe Beviser til-
veje for. at han er skyldfri. I enhver nogen-
lunde betydelig Sag kan denne Betragtning
benyttes og er i meget vidt Omfang blevet
benyttet som fængsliugsgrund, Til Be-
grundelse af de allerfleste Arrestdekreter vil
man finde anfort, at „det til Sagens Op-
lysning anses nødvendigt at afsondre Sigtede
fra Samkvem med andre" eller lignende. Af
denne Grund anser Forhorsdømmeren sig
for berettiget til, ofte lige indtil Under-
søgelsens Slutning, at holde Sigtede fængs-
let. afstaaret fra alt Samkvem med Om-
verdenen, udelukkende henvist til at virke for
sit Forsvar gennem Meddelelser til Forhors-
dømmeren. Der er formentlig Fare for, at
denne forkastelige Praksis stal blive fortsat,
hvis man i den nye Strafferetspleje indforer
en Bestemmelse som den, der findes i Fler-
tallets § 1«? 2 d.

Det erkendes imidlertid, at en Sigtet ikke
bor forblive paa fri Fod, naar hans Virk-
somhed bevislig gaar ud paa at fjerne Ger-
ningens Spor eller paauirke andre til at af-
give urigtig Forklaring. Men dette maa
positivt godtgøres. En „Formodning" eller
„Antagelse" om at Sigtede vil gøre dette, bor
ikke være tilstrækkelig Fængslingsgrund. I
saa Fald vilde man kunne fængslc enhver
Higtet, som antages at have haft Medhjæl'
pere til Gerningen, eller som staar i nært
Forhold til Personer, som antages at kunne
afgive Forklaring om Gerningen. Hvad
særlig angaar „Fjernelsen af Spor", maa
det erindres, at Lovudkastet vil hjemle Ret
til at holde en Sigtet anholdt i indtil 4 x
24 Timer, forinden fængslingskendelse be-
houer at afsiges. Dette Tidsrum maa være fuldt tilstrækkeligt for Politiet til at konsta«
tere „Gerningen" og dens „Spor" og til
foreløbig at afhøre de den Sigtede nærslaaende


Personer, der antages at have været øjen-
vidner til Gerningen. Derved tnrde ogsaa
Anklagemagten have tilstrækkelig Adgang til
at indvinde det „Forspring", som det anta-
ges, at den Sigtede har.

Kommissionens Medlemmer, Larsen og
Nyholm, kunne i meget tiltroede de oven-
staaende Bemærkninger, men antage dog, at
Fængsling bor kunne finde Sted, selv om
det ikke Positivt godtgøres, at Sigtede er i
færd med at fjerne Spor, paavirke Vidner
eller lignende. Det maa efter disse Medlem-
mers Mening være tilstrækkeligt, at der op-
lyses Omstændigheder, som give særlig Grund
til at vente en saadan Virksomhed fra Sigte-
des Side.

I Henhold til disse Bemærkninger fore-
slaar nævnte Mindretal § 167 affattet, som
følger, idet de ved 2 o anforte Alternativer
angive henholdsvis Hansens og de to andre
Medlemmers førstag paa dette Pnnkt.

§ 167.

Fængsling kan kun besluttes, naar der
foreligger skellig Grund til at antage, at den
Sigtede har gjort sig skyldig i en Forbry-
delse, hvorfor Straffen efter det Foreliggende
skønnes at ville blive højere end Boder eller
simpelt Fængsel, og selv da kun, naar

1) (som Flertallets 8 167 Nr. 1)

2) eller naar Sigtelsen angaar en Forbry-
delse, hvis forfølgning er henvist til
Overanllageren, eller nogen af de i denne
Lovs § 31 under ^, ^, k og 1 eller i
Straffelovens § 180 eller i Solov af
1ste April 1892 § 291. 1ste Punktum,
eller § 298. 1ste Stykke, nævnte For-
brydelser og der

enten

a) paa Grund af Sagens Beskaffenhed og
den Sigtedes Forhold er særlig Foje til
at antage, at han vil unddrage sig An-
svaret ved at flygte eller skjule sig, eller
at han vil udeblive fra Domsbehand-
ling. hvortil han er indkaldt,

eller

d) er særlig Grund til at frygte for, at
han, hvis han lades paa fri Fod, vil
fortsætte siu forbryderiske Virksomhed,

eller

c) det oplyses, at han er i færd med at
fjerne eller udslette Gerningens Spor
eller at paavirke andre til at afgive
urigtig Forklaring.

o) der foreligger Omstændigheder, som give
særlig Grund til at antage, at han vil
strerbc at modvirke Undersøgelsen ved at
fjerne eller udslette Gerningens Spor
eller paauirte andre til at afgive urig-
tig Forklaring.

(De 2 sidste Stykker som Flertallets
førstag.)

aH 3. Begrænsning af Varetcegts«
Fængslets Lcengde kan tænkes oftnaaet ad
to Veje, enten direkte ved faste Tidsgrænser
eller indirekte ved at fjerne de Aarsager, der
enten nødvendiggøre eller friste ind paa
Brugen af det langvarige VaretcegtsFængsel.
Frister af nævnte Art kunne i Anklage-
processen igen tænkes enten som bestemte
Frister, fastsatte af Loven, eller som Frister,
der efter det enkelte Tilfældes Beskaffenhed
af dømmeren sættes Paatalemyndigheden.
I selve Loven at foreskrive bestemte Tids-
begrænsninger er noget, der ved første
Vjekast kan synes meget tiltalende som et
simpelt og praktisk Middel til at afværge de
overdrevent lange VaretcegtsFængslinger,
hvorpaa der af og til haves Eksempler. En
nærmere Betragtning vil imidlertid hurtig
vise, at saadanne Frister i Virkeligheden ere
af tvivlsom Nytte. Forsaavidt de nemlig skulle
gælde for al Slags VaretcegtsFængsel nden
Hensyn til, hvorledes dette i det enkelte Til-
fælde er begrundet, er det tlart, at de umulig
kunne gøres korte. Ingen kan paa Forhaand
vide, hvor lang Tid det vil tage, inden en
Sag naar frem til Domsforhandling, og det
selv om baade Anklager og Ret arbejde med
fuld Kraft. Sagens Oplysning kan være
yderst besværlig. og der kan tilmed være
fuldt op af andre Sager, der ogsaa haste.
Paa den anden Side vil f. Eks. den Flugt-
Mistanke, der ofte vil være Varetcegts-
Fængslets Grund, vedblive, lige til Sagen
er endt. Saadanne almindelige Frister for
Anvendelsen af VaretcegtsFængsel overhovedet
maatte altsaa gøres rigelige. Nu er del
imidlertid en almindelig menneskelig Erfaring,
der gentager sig overalt, og som det derfor
ikke gaar an at se bort fra, at hvad der fra
først af sættes som yderste Frist for vanske-
lige Tilfælde, cfterhaanden og i Reglen ret
hurtigt glider over til at blive den normale
Frist, som bruges fuldt ud i alle Tilfælde;
saa længe den blot ikke er oversiddet, foler
man sin Samvittighed fri. Men følgen
af saadanne Fristers Fastsættelse vilde
herefter let blive, at for hvert enkelt Til-
fælde. hvor de kunde tænkes at virke
gavnligt, vilde de gøre Skade i mange
andre. Faste lovbestemte Frister for Varc-
tcegtsfængsels Varighed kendes da heller ikke
hverken i norsk, tyst. fransk eller engelsk
Straffeproces. Derimod fastsætter den
ostrigste Lov i sin § 190 en Tidsbegræns-
ning af to Maaneder (dcr dog under ganske
særlige Omstændigheder kan forlængcs til tre
Maaneder) for det VaretcegtsFængsel, der


alene er begrundet i Frygten for Tilintet-
gørelse af Forbrydelsens Spor, Paavirkning
af Vidner, skønsmænd. Medskyldige eller
lignende (Kollusions-Fængsel). Tanken heri
er naturligvis denne, at det at konstatere de
foreliggende Spor, bringe de ved Ransagning
eller paa anden Maade tilvejebragte Bevis-
genstande i Sikkerhed, foretage en foreløbig
afhøring af Vidner og lignende, med eet
Ord at fcestne og sikre sig det vigtigste af
det foreliggende Bevismateriale, er et Ar-
bejde, der helst stal gøres saa snart som blot
muligt og ofte vil kunne gøres i løbet af
kort Tid. Imidlertid gælder det dog ogsaa
her, at det i allerhsjeste Grad maa bero paa
den enkelte Sags Beskaffenhed, hvor lang
Tid der i saa Henseende kan være nødvendtg
(to Maaneder kan i Sager med vanskeligt
Indiciebevis være for kort en Frist og vil
paa den anden Side i mange simple Sager
være en altfor lang Frist), ilke at tale om,
at der er Bevismidler, der overhovedet ikke
saaledes lade sig sikre. Der kan derfor heller
ikke antages at ville vindes noget ved en
Fristbestemmelse som den ostrigske Lovs.

Langt større værdi end jaadanne abjo-
lutte, lovbestemte Frister maa der derimod i
en paa Anklageprincippet bygget Straffe-
proces tillægges den af dømmeren i den
Sigtedes Interesse ndovede Kontrol med, at
Sagen ikke utilborlig forhales fra Anklagens
Side, eller at en Fængsting ikke opretholdes
uden Grund, og denne Kontrol vil paa de
Stadier af Sagens Behandling, under hvilken
denne ikke er undergiven Rettens regelmæssige
Tilsyn, netop naturligst bestaa i, at Retten
foreskriver Paatalemyndigheden en efter
Sagens Beskaffenhed lempet Frist, ved hvis
Udlsb Fængstingen vil blive ophævet, for-
saavidt da ikke Paatalemyndigheden kan
forelægge Retten bestemte, gyldige Grunde
for dens Forlængelse. I Overensstemmelse
hermed foreskriver nærværende Udkasts Z 167,
at forsaavidt Fængsting besluttes under
Efterforskning, fastsætter Retten i For-
bindelse med Fængstingen en bestemt Tids-
frist — der dog efter Begæring fra Paatale«
myndigheden kan forlænges —, inden hvis
Udlob Forunderføgelse maa begæres eller
Tiltale rejses*). Herved maa dog yderligere

bemærkes, at Retten, hvor Fængstingen alene
er begrundet i Fare for Kollusion, ifølge
§ 177, 3oje Stykke, er baade befojet og for-
pligtet til at hcrve Fængstingen inden denne
Frists Udlsb, naar det, f. Eks. fordi Sigtede
under afhørelse inden Retten afgiver en fuldstændig og troværdig Tilstaaelse eller
som følge af de Oplysninger, der tilstilles
den fra Sigtedes Forsvarer eller fra Sigtede
selv. bliver klart for den. at al Fare for
Kallusion nu niaa være udelukket. — Saa
snart der er indledet retslig Forunder-
so gel se, kommer dermed hele Behandlingen
under stadig Kontrol af vedkommende Under-
søgelsesdømmer. hvem der derfor ogsaa i
§ 205, ncestsidste Stykke, gives Befsjelse tll
efter Omstændighederne ved Kendelse at op-
hæve en Fængsting, der utilbørlig forhales.
— Ved Forundersøgelsens Slutning
bortfalder paany Rettens permanente Tilsyn
med Sagens Gang, og det foreskrives derfor
videre i § 215, at undersøgelsesretten, naar
Slgtede er Fængstet, ved Forundersøgelsens
Slutning bor opgive Paatalemyndigheden
en vis Frist, ved hvis Udlob Fængstingen
vil blive hævet, saafremt ikke inden den Tid
enten Tiltale rejses eller Oplysninger med-
deles, som findes at burde begrunde en For-
længelse af Fristen. Er endelig Paatale-
myndigheden naaet saa vidt med Sagen, at den
rejser Tiltale for den dommen de Ret,
bliver Sagen dermed dennes Naadighed
undergiven; ingen yderligere Undersøgelse,
der kræver Tid, kan foretages uden dennes
Billigelfe, og den har det altid i sin Magt
af egen Drift eller paa Foranledning af
Sigtede eller dennes Forsvarer enten at op-
hæve Fængstingen (§ 179 sammenholdt med
§ 168) eller i alt Fald at fremskynde Sagens
Berammelse.

I svrigt maa Begrænsningen af Vare-
tcegtsFængslingens Varighed søges naaet ad
indirekte Vej. Her kommer det da straks i
Betragtning som et Moment af færlig Vig-
tighed, hvor hurtigt den enkelte Straffesag
under den nye Procetzform kan ventes til-
endebragt. I saa Henseende stal fremhævcs,
at der for det Første ikke er Grund til at
antage, at Behandlingen af Underretssager
skulde blive langvarigere under det nye System
end efter det gamle*). Vel blive nogle


Underretskredse større end hidtil, men paa den
anden Side bevirker Udskillelsen af de sær-
lige Politimester-Forretninger, at dømmeren
faar mere Tid til sine egentlige dømmer-
Forretninger. Snarere kunde det befrygtes,
at Henlæggelse af de større Forbrydelser til
Paadømmelse ved Landøretterne som første
Instans kunde medføre nogen Forhaling,
men herved maa paa den anden Side tages
i Betragtning, at de fleste Straffesager, i
hvilke der er Tale om hsjere Straf, nu for
Tiden blive appellerede i alt Fald til Over-
retten*). Og hertil kommer saa som et
Moment af særlig Betydning, at den nu
kendte, ved større Forbrydelser ikke usced-
vanlige Appel til 3øje Instans, Hsjesteret.
af Sager, der i første Instans ere paadomte

5,427, ca. 33 pCt., mellem 1 og 2 Macmeder,
1,868, - 11 — — 2 og 3 —
766, — — 3 og 4 —

342, - 2 — — 4 og § —
202, -I,, — — § og 6 —
173, . 1 — - 6 og 8 —
70, - 0.4 — - 8 og 10 —
33, -0,,— — 10 og 12 —
16, - 0,i — — 1 og 2 Aar,
Selvfølgelig maci dog saavel ved disse som ved
de i det følgende anforte Tal vel erindres, at
de angaa samtlige Iustitssager, baade dem, hvori
Varetægtsfængsel har været anvendt, og dem. hvori
det ikke har været anvendt, samt at den fMstnævnte
Gruppe genncmgaaende maa antages hurtigere be-
handlet end tilfælde af siosinerunte. Paa den
anden Side er i de nævnte Tal ej medregnet de
mangfoldige tilfælde, i hvilke Varetægtsfængsel er
anvendt, maaste endog i meget lang Tid, men hvor
Sagen derefter er sluttet, uden at der er rejst Til-
tale og afsagt Dom

*) I ovennævnte Femaar 1886-90 ere 1,722 Justits-
sager blevne appellerede til og endelig afgjorte ved
højere Ret,

I disse Sager, hvorunder altsaa ogi'aa ere ind-
befattede de til højesteret appellerede, hengik der
mellem første Forhor oa Sagens endelige Afggrelse
følgende Tidsrum:

88 varede mellem 1 og 2 Maaneoer
203 — 2 og 3 —

277 3 og 4 —

215 — 4 og § —

234 — § og 6 —

288 - 6 og 8 —

177 8 og 10 —

107 10 og 12 —

128 1 og 2 Nar

5 — 2 og 3 —

Taget i noget større Trerk medgik der altsaa:
til ca, 17pCt. en Tid af mellem 1 og 3 Maaneder

- 42 — — 3 og 6 -

- 34 — — 6 Mndr. og 1 Nar

— 7 — — 1 og 2 Aar

— 3 p. M. — 2 og 3 —

udenfor Kjsbenhavn*), med den deraf uund-
gaaelig følgende yderligere Forhaling og
Forlængelse af Varetcegtsfængstet efter Ud-
kastet er tænkt at skulle saa godt som helt
bortfalde. Efter Udkastet bliver der nemlig
for Landøretssagers Vedkommende ubetinget
kun Tale om 2 Instanser, medens Under-
retssager, forsaavidt de overhovedet ere
appellable (jfr. Udkastets § 337), som Regel
alene kunne indankes for Landøret og kun i
Kraft af en særlig Tilladelse fra Hsjesteret,
der er tænkt som noget ganste eksceptionelt
(jfr. Udkastets § 345), yderligere kunne
bringes frem for højesteret. Denne Be-
grænsning af Appel-Adgangen maa nød-
vendigvis have en Begrænsning af Vare-
tægtsfængslets Varighed til følge. End-
videre ville de samme Omstændigheder, som
ovenfor under 2 ere omtalte, ogsaa sue deres
Virkning her. Ligesom VaretcegtsFængsel
nemlig overhovedet ikke maa anvendes, und-
tagen hvor det kan bygges paa en af de i
Loven udtrykkelig nævnte Grunde, saaledes
maa det heller ikke opretholdes længere, end
disse Grunde vare (jfr. Udkastets § 177,
2dct og 3øje Stykke). Og endelig indstcerftes
udtrykkelig i § 1?7, 4de Stykke, som alminde-
lige Regler, at fængslingen i Sager, der
fo'rfølges af Private (i Henhold til Z 36),
eller som ere af mindre Betydning, over-
hovedet altid bør ophæves, naar Retten
finder, at Sagen ikke fremmes med tilborlig
Hurtighed, samt at Fængsling ligeledes altid bor
ophæves, naar en Dom, hvorved kun en kortere
Tids Fængselsstraf er idømt, bliver paa-
anket, og Fceugslingens Forlængelse indtil
Ankesagens Slutning vilde staa i aabenbart
Misforhold til den Straf, som er eller kan
ventes idømt.

aH 4. I Udkastets § 171 er dels an-
givet det almindelige Princip, som maa være
ledende for Varetægtsfa ngers Be-
handling, dels optaget saadanne nærmere
Regler for deune, som det er fundet onsteligt
at staa fast i Loven, medens i øvrigt den
nærmere Gennemfsrelse i Enkelthederne af
det angivne Hovedprincip overlades til kgl.

*) I Femaaret 1886—90 have i alt 731 Justits-
sager varet for højesteret (i aarligt Gennemsnit
altsaa ca, 146). Deraf have 543 i uartigt
Gennemsnit altsaa ca. 109) varet vaakenote i 1ste
Instans udenfor Kjøbenhavn og Bornholm og saa-
ledes gennemlobet alle 3 Instanser, og det tor
formentlig forudsattes, at de i foregaaende Note
navnte langere Tidsrum for en ikke ringe Det
netop skyldes dette. Den foreliggende Statistik
tillader imidlertid ikke en nannere Paavisning
heraf.

Anordning. Nogen nærmere Forklaring af
de i § 171 indeholdte Regler er ufornøden;
kun stal fremhæves, at ny i Forhold til
det tidligere Forslags § 188 er Reg«
len i Nr. 2, 3øje Punktum, om. at der, naar
Breve fra eller til Fangen stoppes, uden
Ophold bor gives henholdsvis den Fængstede
eller Afsenderen Underretning derom. Reglen
i Nr. 3 om Varetcegtsfangens Ret til at
anskaffe sig Bsger, Blade, Skrivematerialier
o. lign., Reglen i Nr. 4 om Kosten og
Klæderne samt Reglerne i sidste Stykke om
Fangens Adgang til at klage til Retten over
Behandlingen og om, at der i hvert Fange-
rum stal findes Opslag, indeholdende de
væsentligste Bestemmelser i Fængselsregle-
mentet. Ny i Forhold til den be-
staaende Ordning er foruden de nys-
nævnte Regler i Nr. 2, 3øje Punktum, og
Nr. 3 samt om Adgangen til at klage til
Retten endvidere Reglen i Slutningen af
Nr. 2 om, at Afsendelse af lukkede Skrivelser
til en Ret eller Ovrighed ikke kan nægtes
Fangen, Reglen under Nr. 3 om, at Vare«
tcegtsfangens Ret til Beskæftigelse kun kan
betages ham. naar han har forskyldt det som
discipliner Straf, samt Reglen under Nr. § om, at legemlig Revselse ikke maa anvendes
som disciplinær Straf paa Varetcegtsfanger,
ligesom endelig ogsaa de øvrige Regler
under Nr. 1 og 2 om Vesog og Breve
betegne en vis Lempelse i Forhold til Reg-
lerne i Reglementet af ?. Maj 1846, og
navnlig sætter Rettens Formand (altsaa
eventuelt vedkommende Enkeltdømmer, jfr.
§ 80) i Politimesterens Sted som den, der
i saa Henseende tager Bestemmelse.

all 5. Som Sikkerhedsmidlcr, der efter
Omstændighederne kunne troede i Stedet for
Foengsling, nævner Udkastet foruden den
allerede i selve Grundloven omtalte Sikker-
hedsstillelse (Kaution) samt de ogsaa i
nuværende Praksis anvendte Tilhold om
ikke uden dømmerens Tilladelse at forlade
et anvist Opholdssted eller en bestemt Kreds
eller Paalæg om til bestemte Tider at
fremstille sig. endvidere: Bevogtning i
Hjemmet, efter Omstændighederne mod
Sikkerhedsstillelse for det hertil sandsynlig
medgaaende belob, samt Beslaglæggelse
af Pas eller andre Legitimations'
dokumenter, hvorhos endelig den i Plakat
N. Maj 1810 for Born under kriminel
Lavalder foreskrevne Overlevering til For«
crldrcs eller andre Vedkommendes Tilsyn
foreslaas udvidet til ester Omstændighederne
at gerlde om alle Personer nnder 18 Aar.

Det Paa Frygten for Kollusion grundede
Varetægtsfængsel kan ikke afværges ved

Sikkerhedsstillelse (§ 173, 1ste Stykke), men i
øvrigt er det klart, at det i alle Tilfælde,
hvor Straffeprocessens Tjemed kunne til-
fredsstilles ved nogct af de nævnte Fængslings-
surrogater, ikke blot er dømmerens Ret, men
ogsaa hans Pligt at nojes med saadant.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal kun følgeude bemærkes, idet der
i svrigt henvises til de foranstaaende al-
mindelige Bemoerkninger.

^ 166.

Som Omstændigheder, der kunne sættes i Klasse med Ophold i Udlandet eller Syg-
dom, kan s. Eks. nævnes, at Vedkommende
i Henhold til en Epidemilov for et vist
Tidsrum er isoleret eller kun kan tale et
Sprog, hvori det er vanskeligt at finde en Tolk.
For de saaledes i slutningen af Paragraffen
nævnte Tilfoelde jcrvnfores Reglen i § 170,
1ste Stykke.

§ 167.

Jfr. bemærkning til § 156.

§ 168.

Naar Forundersøgelse er indledet eller
Tiltale rejst eller Appel iværksat, er det som
Regel kun den Net, for hvilken saadant Skridt
er foretaget, der kan afsige Fængslings-
kendelse over den Sigtede, ligesom det og-
saa, hvis der skulde blive spørgsmaal om
Afsigelse af Fængstingskendelse i Tidsrum-
met mellem Forundersøgelsens Slutning og
Tiltales Ioverksættelse, ifølge Princippet i
§ 215, 2det Stykke, maa være Forunder-
søgelsesdømmeren. der trerffer afgørelse
hcrom. Undtagelse fra disse Regler gøres
kun, naar Politiet anholder Sigtede under
saadanne Forhold eller paa saadanne Steder,
at det ikke kan antages, at han kan henbrin-
ges til vedkommende Ret inden Anholdelses-
fristens Udlob, da Fængstingskendelse i saa
Fald kan afsiges af en hvilkenfomhelst
undersøgelsesret. for hvilken han fremstilles.

Paa Efterforskningsstadiet kan fæng-
stingskendelse afsiges af en hvillensomhelst
Ret, ved hvilken Sigtede afhsres, eller
for hvilken han fremstilles som anholdt
eller, hvis en fængslingskendelse maa af-
siges uden forudgaaende Anholdelse eller
afhørelse. overhovedet af en hvilkensomhelst
undersogeljesret. — En afsagt fængslmgs-
kendelse kan ifølge Udkastets § l!§ fuldbyrdes
hvorsomhelst i Riget.


tz 172.

Naar der i Slutningen af denne Para-
graf gives Anvisning paa Beslaglæggelse
af Pas eller andre Legitimationspaftirer (en
Regel, der særlig vil være anvendelig med
Hensyn til Sofartsboger, Opholdsbsger og
Skudsmaalsboger), men ikke paa Beslaglæg-
gelse af de Pengemidler, ved hvis Hjcelp
den Paagerldende kan tænkes at ville realisere
et Flugtforsøg, er dette begrundet i. at Ret-
ten kan sikre sig saadanne Pengemidler ved
som Betingelse ^or Losladelsen at forlange
dem stillede som Kaution.

§ 175.

Reglen i første Stykke fandtes ikke i det
tidligere Forslag, der derimod selv sogte at
opstille dctaillerede Regler for, hvornaar
Sikkerheden var at anse forbrudt, men er
formentlig praktisk, henset til de forskellige
Formaal en saadan Sikkerhedsstillelse kan tjene.
Saaledes kan en Treøjemand f. Eks. tænkes
at ville indestaa for, at Sigtede ikke und-
viger, men ikke for, at han vil give Mode
for Retten til en bestemt Tid, eller at ville
indestaa for. at Sigtede undlader visse for«
bryderste Handlinger (§ 167 o.), men ikke
for hans Tilstedeblivelse osv.

Derncest er det anset rettest at lade det
forbrudte Belob hcefte for den Forurettedes
Erstatningskrav i videre Omfang end i det
tidligere Forslag bestemt (jfr. dettes § 193
in Ans).

Endelig er Fristen i sidste Stykke be-
stemt noget anderledes end i det tidligere
førstags § 193.

§ 177.

Ordene: „I Sager, som paatales af
Private" i Paragraffens 4de Stykke, sigte
til den subsidicere private Paataleret efter
§ 36.

§ 178.

Reglen i Slutningen af 2det Stykke og
i 3øje Stykke fandtes ikke i det tidligere
førstag.

Kapitel XVIII. Beslag paa Sigtcdes Formue, saa
og om Forbud mod Foreninger og
Skrifter.

Indholdet af nærværende Kapitel svarer
til Inholdet af det tidligere Forslags Ka»
pitel IV., 4de Afsnit, og kapitel VI^ Me-

dens der ikke er foretaget nogen Realitets-
ændring af større Betydning, ere Reglerne
paa enkelte Punkter gjorte simplere og
klarere, navnlig ved Undgaaelse af Henvis-
ninger. Naar det tidligere Forslags § 200
er udeladt, beror dette paa, at de deri givne
Regler fandtes at have deres naturligere
Plads andetsteds (jfr. navnlig § 234' oq
§ 312).

Kapitlets Indhold falder for svrigt i
3 Dele, §§ 180—182, der handler om Be-
slag paa hele dens Formue, der unddrager
sig videre Forfølgning, en Foranstaltning,
som navnlig tilsigter at virke som et Tvangs-
middel, §Z 183—85, der handler om Beslag
paa saameget af en Sigtets Gods, der maa
anses nødvendigt til Dcekning af Sagens
Omkostninger og Erstatningskrav, hvilket
nærmest er et Sitkerhedsmiddel af samme
Art fom civil Arrest, samt § 186, der om-
handler Forbud mod Foreninger og frem-
mede Skrifter. — Om Beslaglæggelse paa
Formue, der tilhorer en Domfældt, som und-
drager sig Straffens Fuldbyrdelse, se § 389,
2det Stykke.

§ 180.

Til de „under Landøret horende Sa-
ger" maa henregnes saavel de ubetingede
Landøretssager som Sager, der kun i Kraft
af Sigtedes begæring 'skulle behandles ved
Landøret, forsaavidt saadan begæring in oon-
orsto foreligger.

§ 181.

Naar der i 2det Stykke tales om TEgte-
fællcs og Borns Krav paa Underhold
af den beslaglagte Formue, tænkes herved
paa disses almindelige legale Krav paa Un-
derhold overfor henholdsvis Manden og
Faderen, og Kravets nærmere Betingelser
faauelsum dets Omfang maa følgelig bestem-
mes i Overensstemmelse hermed.

§ 182.

Naar der under 3) tales om, at „Sa-
gen ved Rettens Kendelse afvises", tænkes
herved paa § 228.

§ 185.

„Senere fremsatte Indsigelser" kunne
s. Eks. hidrore fra, at de beslaglagte Ting
i Virkeligheden tilhore Treøjemand, og
„senere indtrufne Omstændigheder" kunne
f. Eks. bestaa i, den Forurettede bliver fyl-
destgjort for sit Erstatningskrav eller faar
det afvist i Henhold til § 378.


§ 186.

Denne Paragraf er ganske overensstem«
mende med det tidligere Forslags § 210.
Paragraffens 2det Stykke optager i det
væscntlige Lov 3. Januar 1851 med nogle
mindre betydelige LEndrinHer og Supple-
menter, der bringe Reglen t Samklang med
Udkastets svrige Regler. Det er ikke i Lov
3. Januar 1851 sagt, at allerede Over«
trædelsen af det foreløbige Forbud paadrager
den, mod hvem det er nedlagt, Straf; dette
kræves imidlertid af øjemedet. Forskellen
fra dommen bestaar i, at denne, efter at
være bekendtgjort paa den i Loven fore-
strevne Maade, kinder alle.

Treøje Afsnit. Undersøgelse, førend Tiltale er rejst,
i Sager, som forfølges af Over-
anklageren eller Politiet.

Dette Afsnit bygger vel i sine Hoved-
træk paa lignende Betragtninger, som laa
til Grund for det tidligere førstags tilsva-
rende Afsnit, men indeholder i øvrigt paa
flere væsentlige Punkter reelle Mndringer,
ligesom der ogfaa til Dels har fundet en
temmelig indgribende redaktionel Omarbejdelse
Sted. særlig stal straks fremhæves, at
man indenfor nærværende Kommission lige-
som i den tidligere Kommission indgaaende
har drsftet det spørgsmaal, hvilken Stilling
der bor anvises Retten under Sagens For-
beredelse. spørgsmaalet har i saa Hen-
seende været: Skal man saa vidt muligt
gennemfore Anklageftrinciftpet ogsaa ved Sa-
gens Forberedelse, faaledes at Rettens Med-
virken indskrernkes til, at den tager Bestem-
melse om Anvendelse af de særlige straffe'
processuelle Magtmidler, som Politiet enten
slet ikke eller i alt Fald kim foreløbig kan
gøre Brug af paa egen Haand samt forer
et vist almindelig Tilsyn, medens hele Sagens
Forberedelse i øvrigt ganske overlades Par-
terne — eller stal man, naar retslig For-
underspgelse begæres, stille Retten som den,
der har Ledelsen og Hovedansvaret for
Sagens behorige Oplysning? Det har imidlertid
ikke været muligt at opnaa Overensstemmelse,
idet Kommissionen har delt sig i et af § Medlemmer bestaaende Flertal, der ligesom
den tidligere Kommissions Flertal har fast-

holdt det sidste Alternativ, og et af 4 Med-
lemmer bestaaende Mindretal, der ligesom
den tidligere Kommissions Mindretal har
hævdet det Første Alternativ, jfr. Udkastets
§ 205.

Naar Kommissionens Flertal
(Deuntzer, Ingerslev, Ipsen, Rieard,
og Thomsen) har ment at maatte fast-
holde Kravet paa, at Retten indenfor visse
grænser leder Forberedelsen, er dette sket
ud fra rent praktiske Betragtninger. Det
erkendes nemlig, at, forsaavidt man kunde
være sikker paa, paa den ene Side at
have en Antlagemagt, der raadede over
tilstrækkeligt Personel og tilstrækkelig Dyg-
tighed til paa egen Haand at lede For-
beredelsen af alle Sager, vanskelige saa-
velsom simple, fra først til sidst, baade i og
udenfor Retten, og paa den anden Side
en stor Stab af dygtige og samvittigheds-
fulde Forsvarere, der, saavidt fornødent,
kunde være til Disposition fra Sagens Be-
gyndelse og dels paa egen Haand kunde
staffe Forsvarsmaterialet til Veje, dels med
fornøden Dygtighed og Sikkerhed kunde
værge Sigtede mod overdrevne Krav, som
fra Anklagemagtens Side maatte blive
rettede til den med Sagen i svrigt ubekendte
dømmer, vilde Gennemførelsen af Flertallets
Tanke være uden Betænkelighed. Men man
anser det for praktisk umuligt at tilvejebringe
de nævnte Betingelser. Allerede Bekostelig-
heden af det Apparat, som i saa Henseende
vilde udkrerves, maa efter Flertallets Me-
ning være til Hinder for paa dette Punkt
at soge Anklagegrundsætningen gennemfort.
Og vil man for et øjeblik se bort herfra,
vilde der efter Flertallets Mening ligge
en afgørende Hindring for en ojcblikkelig
Gennemforelse deri, at man foreløbig vilde
mangle perfonlige kræfter, der havde mod-
taget Uddannelse til det Hverv, der skulde
betros i deres hænder. Naar man nærmere
betragter det Personale, som efter Organisa-
tionsførstaget staar til Paatalemyndighedens
(her Politiets) Raadighed, vil det efter Fler-
tallets Mening vise sig, at det ncepfte vil
være muligt, at der i ethvert Retsmode saavel
i som udenfor Kjøbenhavn kan være til Stede
som Repræsentant for Politiet en til Paa-
talens Ledelse fuldt kompetent Person. Men,
er dette ikke Tilfældet, maa Undersøgelsens
Gang nødvendigvis blive slcebende og uden
Energi, til Skade ogsaa for Sigtede.' med-
mindre man lægger den egentlige Ledelse og
dermed ogsaa Ansvaret for denne i Under-
søgelsesdømmerens Haand.

Tcerlig maa det derhos fremhæves, at
man ikke kan slutte saaledes, at, naar det kan
betros Anklagemyndigheden Paa egen Haand


at lede Forfølgningen under Domsforhand-
lingen, der er det vigtigste Afsnit af den nye
Proces, maa det saa meget mere kunne over-
lades til den, at lede den ogsaa under For-
undersøgelsen. Der er nemlig den store
førstel mellem Domsforhandling og Sagens
Forberedelse, at den Virksomhed, som tilfal-
der Parterne under den Første, bestaar i en
samlet Fremfsrelse for den dommende Ret
af det hele forud tilrettelagte Angrebs« og
Forsvarsmateriale, en Fremforelse^ der for
de allerfleste Sagers Vedkommende vil kunne
tilendebringes i et enkelt Retsmode eller
endog i en Del af et enkelt Retsmøde.
medens Forberedelsen, ogsaa af de vig-
tigere Sager, foregaar ved de for-
skellige Underretter, hvorhos den enkelte
Sags Forberedelse — foruden det Arbejde,
som bliver at foretage uden for Retten —
ofte vil kunne nødvendiggøre mange Rets-
moder og strække sig over en lang Tid.
Et er derfor, at anse det fur muligt at til-
vejebringe en Anklagemyndighed, der raader
over tilstrækkelige dygtige Krerfter til paa
egen Haand at lede Angrebet under Doms-
forhandlingen, et helt andet er det, yder-
ligere at tro det muligt at tilvejebringe det
langt større Anklage-Apparat, der vil være
nødvendigt, naar Anklagemyndigheden i alle
Tilfælde paa egen Haand stal lede Sagens
Forberedelse, hvilket blandt andet forudsætter,
at Anklagemagten kan være repræsenteret og
behsrig repræsenteret i hvert eneste Rets-
mode under Sagens Forberedelse. Tilsva-
rende Bemærkninger gerlde til Dels om
Forsvaret.

Endvidere lægge nogle af Flertallets
Medlemmer Vcegt paa følgende: Den kri«
minelle Retspleje kan — hvilket System
man end følger — umulig rogte sit Hverv
uden ved Anvendelse af en række Ind-
greb, der dels ramme Treøjemand, dels
Sigtede (Vidnetvang, Udmeldelse af Syns-
og Sksnsmænd, Beslaglæggelse, Ransag-
ning, Anholdelse, fængsling). Anvendelse
af disse Midler kan — efter hvad der er
almindeligt anerkendt — ikke overlades til
Anklagemyndighedens fri Forgodtbefindende,
men maa i stort Omfang lægges ind under
Retten. Hvis der nu imidlertid ikke aabnes
Adgang til, at selve Ledelsen af Undersoge!-
sen om fornødent kan gaa over i Rettens
Hcrnder, samtidig med at der rejses Svorgs-
maal om Anvendelse af de nævnte Midler
til Sagens Oplysning og Fremme, kan der
derved stabes uheldige Forhold. I samme
Omfang nemlig, hvori Retten uden nærmere Undersøgelse stiller sig imodekommende over-
for Anklagerens begæringer i Tillid til
dennes Duelighed og dennes Ansvar, for-

svinder den Garanti, som dømmerens Med-
virken skulde yde Sigtede og Treøjemand;
hvis Retten omvendt stiller sig forsigtig og
mistroisk overfor Anklagerens Begæringer,
kan deraf følge Besvoer og Forhaling eller
eventuelt ligefrem Skade for Undersøgelsens
Gang, idet Anklageren hvert Njeblik maa
forklare og dokumentere sine Hensigter. Der
kan endog opstaa Divergenser, der ere vanske-
lige at komme ud over, hvis nemlig dømme-
ren misbilliger og derfor ikke vil understotte
Anklagerens Plan og Fremgangsmaade, me-
dens paa den anden Side Anklageren ikke
mener at kunne ændre denne. Under den
Ordning, som Flertallet har forestaaet,
vil derimod Politimesteren, naar han ikke
mener at kunne skaffe Sagen behsrig for-
beredt, enten fordi han foler, at hans og
hans Personales Tid og Krerster ikke ville
staa til til Udfsrelsen af det Arbejde, som
i saa Fald maatte tilfælde dem, eller fordi
han ikke kan faa Rettens Medvirken til Fore-
tagelse af Retshandlinger, som han anser
for nødvendige, kunne lade Sagen gaa over
til retslig Forundersøgelse og dermed stille
sig under Ledelse af Retten, der samtidig
ogsaa faar Hoved-Ansvaret.

Et vægtigt Vidnesbyrd om Betydningen
af de amorte Betragtninger ligger efter
Mindretallets Mening deri, at baade den
ostrigste Straffeproceslov af 1873, den tyste
af 1878 og den norske af 1887 i større eller
mindre Omfang have aabnet Adgang til eller
til Dels ligefrem paabudt, en af Retten
ledet Forundersøgelse (jfr. tyst Lov § 182,
ostrigst Lov § 96 og norsk Lov § 275"°).

Naar Flertallet derfor — i Sammen-
hceng med Udkastets hele Sondring mellem
Efterforskning og retslig Forundersøgelse,
dets Bestemmelse om, at der normalt ikke
stal bestilles Forsvarer, fsrend Tiltale for
den dommende Ret rejses (§ 39), og at For-
svareren i alt Fald, saalænge Tiltale ikke er
rejst, som Regel ikke er berettiget til at tage
Ordet under Retsmøderne (§ 45), saavel-
som dets Bestemmelse om, at Parterne vel
have Ret, men ordentligvis ingen Pligt til
at være til Stede i Retsmøderne under For-
undersøgelsen (§ 207) samt at det er dømmeren,
der afhører nnder disse (§ 210) — aabner Ad-
gang til en af Retten ledet Forundersøgelse. saa
opnaas der herved efter Flertallets Me-
ning for det første en Betryggelse for Rets«
haandhævelMs Interesser, som det er prak-
tisk umuligt at give Afkald paa. Der er
derhos ingen Grund til at frygte for, at

*) Om de aldre kontinentale Etraffeproceslove se
Motiverne til det tidligere lidkast S, 96-97.

Paatalemyndigheden skulde misbruge den saa-
ledes indrømmede Adgang til at begære
retslig Forundersøgelse til i større Omfang
end tilborligt at styde Arbejdet fra sig, idet
Sagens Overgang til retslig Forunderso«
gelse ikke belyder, at Paatalemyndigheden
derefter kan lægge hænderuc i Skodet. men
kun at den med Hensyn til den paagældende
Sag stiller sig under Ledelse af Retten, der
kan paalægge den alt det Arbejde, den finder
det rigtigt at paalægge den. Der aabnes
endvidere ved den af Flertallet foreslaaede Ordning en Adgang for Paatalemyndigheden
til at forberede en Sag til Domsbehandling
ved en i det væsentlige selvstændig Virksom-
hed i saadant Omfang, hvori den
foler at kunne magte saadan Opgave.
Dels beror det nemlig paa Politimesteren
selv, hvorlænge han vil beholde den hele For-
beredelse i sin Haand (jfr. herom nærmere
ndf. S. 128). tun at han maa forlange Ret-
tens Medvirkning hver Gang der er Tale
om et af de Skridt, som maa foregaa i
Form af en Retshandling. Dels kan der-
hos den Undersøgelsesdømmer. til hvem Sa»
gen ved Begæring om retslig Forunderso-
gelse er gaaet over, i det Omfang, han in
oonoi-sto efter Sagens Beskaffenhed og ved«
kommende Politimesters Kapaciteter anser for
rigtigt og forsvarligt, faktisk lade Undersøgelsen
foretage af denne. Og det kan endelig ikke
mod dm af Mindretallet foreslaaede Ord-
ning indvendes, at den. forsaavidt angaar ^
de Tilfælde, i hvilke retslig Forundersøgelse!
faktisk vil blive anvendt, er det gamle inkvi-^
sitoriske System om igen med dettes Mangel
paa Garantier imod, at det Materiale, hvor-
paa der dømmes, er ensidig tilvejebragt og
gengivet, og dets Tilbøjelighed til Misbrug ^
af de straffeprocessuclle Magtmidler. Thi
herved vilde man overse en Mcrtke funda-
mentale Forskelligheder mellem det ny og
det gamle System:

For det første vil det ikke, som Tilfæl-
det nu er udenfor Kobenhavn, blive Under-
søgelsesdømmeren, der selv rejser Sagen.
undersøgelsesdømmerens Virksomhed vil re-
gelmcessig være betinget as en Vegæring fra
Politimesterens Side, og allerede dette stiller
Undersøgelsesdømmeren friere i hans Bedom-
melse af den rejste Sag. Derncest vil Un-
dersøgelsesdømmeren ikke som nu staa som
eneste Repræsentant for Anklagens og For-
svarets modsatte Interesser, men staa over-
for paa den ene Side en Anklager, hvis
embedsmcessige Hucrv det er at varetage
Anklagens Interesser, paa den anden Side
en Sigtet, der har Pansrettigheder. hvilket
navnlig viser sig i. at han kan fremsætlc
Begæringer til Retten om Foretagelse af

enkelte Undersøgelseshandlinger (§ 205), og
hvis begæringen afslaas, gennem Koere
bringe den fremfor højere Net, at han kan
lade sig bistaa af Forsvarer, at han med de
i § 2o7 nævnte Undtagelser har Ret til at
være til Stede i Retsmoderne, hvortil han
forud stal indkaldes (§ 208), at han har Ret
til at forlange bestemte spørgsmaal stillede
til Vidner. Syns- og skønsmcrnd (§ 210),
samt at han normalt har Adgang til at blive
bekendt med Retsbogen og det til denne
fremlagte (§ 209). Endvidere betyder den
retslige Forundersøgelse under det nuværende
System Tilvejebringelse af det hele Bevis-
materiale i selve den Form, hvori det,
forsaavidt Tiltale rejses, stal forelægges
den dommende Ret, hvorimod Forunderso-
gelsen efter Udkastets system kun gaar ud
paa dels at tilvejebringe tilstrækkeligt Ma-
teriale til afgørelse af. hvorvidt der overho-
vedet er Grund til at rejse Tiltale for den dommende Ret, dels at bringe paa det
rene. hvilket Bevismateriale der eventuelt
bliver at bringe frem for den dommende Ret
til dennes umiddelbare Bedømmelse
nnder Offentlighedens Kontrol, og det Be-
vismateriale, der fra Paatalens Side bliver
forelagt den dommende Ret, bliver derhos
efter Omstændighederne at supplere med det
yderligere Bevis, som Sigtede eller dennes
Forsvarer særlig snster at faa frem. Og
endelig maa saa hertil fojes, at den dom«
mende Ret, for hvilken det tilvejebragte Be-
vismateriale stal fores frem, i betydeligere
Sager altid er en anden og fra Undersogel-
sesretten forskellig Ret (nemlig Landøretten
med eller uden neruninger) og i andre Sa-
ger bliver en anden, saa snart Appel begce-
rcs (Bevisforelsen stal nemlig i M Fald
saa vidt fornøden: gaa om igen for selve
Landøretten).

Hele denne Undersøgelsesrettens foran-
drede Stilling giver i Virkeligheden ikke
blot en Garanti mod. at Straffedømme
skulle blive afsagte paa Grundlag af et en-
sidigt farvet Bevismateriale, men borttager
tillige i væsentlig Grad Fristelsen til Mis-
brug af de straffeprocess^elle Magtmidler.
Hvilken Stilling særlig Varetægtsfængslet
vil komme til at indtage under det ny Sy»
stem, er iourigt udforlig omhandlet S. 103 ff.
I Denhold lil det saaledes udviklede er Fler-
tallet af den Anskuelse, at det af dette
stillede Forslag til § 20§ ikke blot er i bedst
Overensstemmelse med Udkastets oorige Reg-
ler, men endvidere indeholder den storste Grad
af Betryggelse saavel for retshaanohævel-
sens som for Sigtedes og Treøjemands In-
teresser, som det med de kræfter og Midler,
der kunne ventes at staa til Raadighed, er


muligt at opnaa, medens det paa den anden
Side aabner en Adgang til en videre Ud-
vikling af Anklageprincippet i det Omfang,
hvori Betingelserne for dettes Gennemførelse
efterhaanden maatte vise sig at være til
Stede.

Mindretallet (Formanden, Oct.
Hansen, N. I. Larsen og Nyholm)
maa nu vel erkende, at der allerede ved
den af Flertallet foreslaaede Ordning er
brudt med det strernge Inkvisitionsprinclv
og gjort et vist Fremskridt, ligesom der
ogsaa er aabnet en legal Mulighed for
en Udvikling henimod en fuldstændigere
Gennemforelse af Anklageprincippet. Allige-
vel har Mindretallet ikke ment at burde
blive staaende ved den af Flertallet
foreslaaede Ordning, hvorefter Retten staar
som den egentlige Leder af Forunder-
søgelsen, idet den Dobbelthed, der derved
indfores i Sagens Forberedelse med Politi-
mesteren som Leder under Efterforsknings-
stadiet og Retten som Leder under Forun-
dersøgelsesstadiet, efter Mindretallets Mening
maa befrygtes at ville virke socrkkende paa
Forfølgningens Energi, ligesom dømmerens
upartiske Stilling let kan ftrerjudiceres ved
den ham under Forundersøgelsen anviste
Opgave.

I førstnævnte Henseende stal særlig frem-
hcrves. at med Opgivelsen af det inkvisitoriske
Forhor ville Vidneudsagn og særligt ogsaa
Indicier lomme til at spille en langt
slorre Rolle under Bevisforelsen end nu,
men Indsamlingen af Bevisligheder maa
under disse Omstændigheder først og
fremmest blive Paatalemyndighedens (Politi-
mesterens) Sag. Nu er det imidlertid givet,
at den første Betingelse for, at Nogen stal
kunne loje en eller anden vanskelig Opgave,
er, at denne stilles klart og bestemt paa en
saadan Maade, at dm Paagældende foler
den som en ham selvstændig paahvilende
Pligt, for hvis Ikke-Opfyldelse eller mangel-
fulde Opfyldelse, han fra først til sidst har
Ansvaret, og for hvis behorige Opfyldelse
han paa den anden Side ogsaa har Wren.
Men paa denne Maade vil Opgaven ikke blive
stillet Paatalemyndigheden efter Flertallets
Forslag, idet der, saa snart en Sag gaar
over til Fornndersøgelse træder en anden til
som Ledende og Ansuarhavende.

Hvad derncest angaar det andct Punkt,
dømmerens Stilling som Eigtcdes og Treøje-
mands værn, saa ligger efter Flertallets
førstag den Fare nær. at den dømmer, der
tager Ledelsen af Forundersøgelsen i sin
Haand, derved kommer til at staa som den
virkelige Anklager og derved ogsaa bliver

mindre vel stikket til værne mod de fra den
inkvisitoriske Forundersøgelse kendte Over-
drivelser i Brugen af visse straffeprocessuelle
Magtmidler.

Mindretallet har i Henhold til disse Be-
tragtninger ment at burde forestaa. at det
ogsaa under Forundersøgelsen er Parterne
selv, der ere de egentlig drivende kræfter,
dog med Fremhævelse af. at Undersøgelses-
retten særlig stal have sin Opmærksomhed
henvendt paa, at Forsvarets Interesser ikke
utilborlig tilsidesættes, noget der navnlig vil
være af Betydning for de mange Tilfælde.
i hvilke Sigtede endnu ikke paa dette Sagens
Stadium bistaas af Forsvarer.

Flertallets Hovedindvending imod den af
Mindretallet forestaaede Ordning paa dette
Punkt er den, at det efter de kræfter. der
ifølge Organisationsførstaget staar til Paa-
talemyndighedens (her Politiets) Naadighed,
formentlig nceftpe vil være muligt, saa vel i
som udenfor Kjsbenhavn. at der i ethvert
Retsmode kan være til Stede som Rcprersentant
for Politiet en til Paatalens Ledelse fuldt
kompetent Person. Mindretallet maa imid-
lertid overfor denne Betragtning hævde, at,
naar der efter Organisationsførstaget i hver
Retskreds ved Siden af dømmeren ansættes
mindst en Politimester, tor man ogsaa for-
udsatte, ut denne, selv eller ved Fuldmcegtig.
i Almindelighed, navnlig udenfor Kjsden«
havn, vil kunne faa tilborlig Tid og Lejlig-
hed til at udføre de ham med Hensyn til
Paatalemyndigheden efter Lovforslaget paa-
hvilende Pligter lige saa fuldt som dømmeren
efter den hidtil bestaaende Ordning har kuunet
magte denne Virksomhed ved Siden af og
i Forbindelse med sin dømmergerning, idet
man formentlig tor gaa ud fra, at der ved
Berammelsen af Retsmoder fra dømmerens
Side vil blive taget fornødent Hensyn til
Politimesterens Lejlighed, saa ^at denne kan
være til Stede og mode fuldt forberedt. Og
naar saa er, synes det ikke at kunne bestri-
des, at Politimesteren, der.har ledet Efter-
førstningen og kender dens Resultater, saa
vel som dens Forudsætninger og de Betragt-
ninger, som have været ledende under den,
paa Forhaand maa antages at være bedre
udrustet til at fore Undersøgelsen for Retten
videre end den med Sagen hidtil ganske
ukendte dømmer. indrømmes maa det vel,
at det i ganske enkelte Tilfælde. navnlig i
Kjøbenhavn — hvor man muligvis i den
allerførste Tid ikke kan vente at have en
„fuldt kompetent" Repræsentant for Politiet
tilrede i hvert af de Retsmoder, som kunne
blive afholdte af de flere Undersøgelsesdom-
mere — men vel ogsaa stundom udenfor
Kjøbenhavn paa Grnnd af særlige person-


lige Forhold, kan stille sig saaledes, at det
vilde være ønskeligt at kunne lægge Ledelsen
af Undersøgelsen i den erfarne og muligvis
mere overlegne dømmers Haand. Men her-
til aabnes der jo ogsaa for saa vidt Adgang
ved de Bestemmelser, som indeholdes i 2det
Stykke af Mindretallets § 20§ om, at dømmeren af egen Drift kan beslutte Retshand-
linger, som Parterne ikke have begært, naar
han finder dem fornødne for øjemedet, navn-
lig i Sigtedes Interesse, og at han bor
uaage over, at Undersøgelsen fremmes med
swrst mulige Hurtighed m. v. Paa denne
Maade gøres det muligt, at Udviklingen,
uden strengt at indsnævres indenfor skarve
grænser kan foregaa paa den med Forhol-
dene, ogsaa i Fremtiden, naturligst og bedst
stemmende Maade. Om det nu end kunde
siges, at gennem denne sidste tilføjelse til
Mindretallets førstag paa den ene Side
og gennem Flertallets Anerkendelse af Par-
ternes Ret til at fremsætte Begæringer om
Foretagelse af enkelte Undersøgelser paa den
anden Side nærme de to Forslag sig praktisk
taget i ilke uvæsentlig Grad til hinanden,
har Mindretallet dog ment at maatte fast-
holde sin Synsmaade som den principielt
rigtige, og foreslaar i Overensstemmelse her-
med at affatte Udkastets § 20§ saaledes:

§ 205.

„Om de Retshandlinger, der skulle fore-
tages til Opnaaelse af Forundersøgelsens
øjemed, tager dømmeren Beslutning i Hen-
hold til Begæring fra Parterne. Det paa-
hviler som følge heraf Politimesteren at
ledsage sin Vegæring om Forundersøgelse
med de fornødne nærmere begæringer om
Indkaldelse af Vidner m. v. samt, efter«
haanden som Forundersøgelsen skrider frem,
al fremkomme med yderligere Begæringer i
saa Henseende, forsaavidt det fremkomne giver
Anledning dertil. Tilsvarende Pligt paa-
hviler Forsvareren i Sigtedes Interesse.
Ogsaa udenfor de Undtagelsestilfælde, hvor
overanklageren paataler for Undersøgelses«
retten, er han berettiget til at henvende saa-
danne Begærmger til den.

Retshandlinger, som Parterne ikke have
begæret, kunne dog besluttes af dømmeren
af egen Drift, naar han sinder dem fornødne
for øjemedet, navnlig i Sigtedes Interesse.
Derhos bør dømmeren vaage over, at
Undersøgelsen fremmes med storst mulige
Hurtighed og kan i den Anledning rette Op-
fordring til Politimesteren samt efter Om-
stændighederne ved Kendelse ophæve en
fængsling, der utilborlig forlænges.

Findes en begæring ikke at kunne tages
til følge, afsiges Kendelse."

Herefter vil endvidere i § 206 Ordene:
„Ledes Forundersøgelsen af" være at ændre
til „føres Forundersøgelsen af" og i § 222
Ordene: „som tidligere har foretaget For-
undersøgelse i Sagen" være at ændre til:
„for hvilken der tidligere har været foretaget
Forundersøgelse i Sagen".

I Sammenhceng med det her fremstil-
lede maa endvidere fremhæves et andet Ho-
vedpunkt, Sagens Forberedelse vedrorende,
med Hensyn til hvilket der vel ikke foreligger
nogen dobbelt Indstilling fra Kommissionens
Side, men hvor dette Resultat kun er naaet
ved, at Flertallet har gjort en efter dets
Standpunkt betydelig indrømmelse overfor
Vnsket om at muliggøre og lette Anklage-
princippets Genncmforelse i det videst mulige
Omfang.

Der sigtes herved til, at, medens det
tidligere Udkast forefkrev, at Rets-
handlinger mod en Mistænkt kun
kunde begæres i Forbindelse med
Andragende om For under s ogelse eller
Tiltale for den dommende Ret, er saa dan
Regel ikke optaget inærværendeUd-
kast. Det staar tvertimod, som allerede lej-
lighedsvis bersrt, ogsaa efter Flertallets
Forslag Paatalemyndigheden frit fur, at be
gære hvilkesomhelst Retshandlinger fore-
tagne mod en Mistænkt, uden samtidig at
fremsætte Begæring om Sagens Overgang
til retslig Forundersøgelse. Forsaavidt
derfor Paatalemyndigheden ikke selv nærer
noget ønske om saadan Overgang, og end-
videre Retten, hvem der ved § 19§ er tillagt
et selustændigt skøn med Hensyn til Betime-
ligheden og Forsvarligheden af en begært
Beslaglæggelse, Ransagning, Anholdelse eller
Fængsling, ikke nærer nogen Betænkelighed
ved at efterkomme Paatalemyndighedens Be-
gæring, er der intet til Hinder for, at en
Sag, til Trods for at der i samme er gjort
brug af et af de nævnte Midler, beholdes
Paa Efterforskningsstadiet, lige til Tiltale
rejses for den dommende Ret.

spørges der saa, hvornaar der da her-
efter bliver spørgsmaal om retslig Forun-
dersøgelse, maa Svaret blive, at saadan vil
begynde, dels hvor Paatalemyndigheden selv
onster at soge Stotte i den supplerende Kon«
trol, som Retten ifølge § 20§ stal udove
under denne, dels hvor den Frist, som Ret-
ten, jfr. § 167, skal vedfoje en under Efter-
førstningen afsagt Fængslingskendelse, er ud-
loben, uden at Retten vil forlænge den, og
uden at Sagen endnu er moden til Tiltales
Iværksættelse, dels endelig hvor Paatale-
myndigheden soger Rettens Bistand til en
Ransagning, Bestaglæggelse, Anholdelse eller


fængsling, men faar det Svar, at Retten ikke vil dekretere noget saadant, uden at der
samtidigt begæres retslig Forundersøgelse,
og derved gives den Lejlighed til Udsvelse
af et permanent Tilsyn med Sagens Gang'.
Endnu stal paa dette Sted bemcrrkes,
at naar Udkastet ikke har fulgt det af flere
fremmede Love, f. Eks. N. L. og tyst L..
givne Forbillede med Hensyn til ubetinget
at forlange retslig Forundersøgelse i visse
bestemte Arter af Sager, navnlig næv-
ningesager. er Grunden hertil den ganste
simple, at en saadan almindelig Regel, hvor-
ledes den end afgrænses, i visse Tilfælde
vil nødvendiggøre en ganske overflødig For-
undersøgelse. I Presfefager. Sager, hvor
Sigtede indrømmer Faktum, men hævder en
fra Paatalemyndigheden afvigende Opfattelse
af Loven, Sager, hvor der foreligger et
simpelt og fuldt paalideligt Vidnebcvis etc.,
er der intetsomhelst til Hinder for, at der
rejses Tiltale i umiddelbar Fortsættelse af
Efterforskningen.

Kapitel XIX. Efterforskning.

M 187 og 18«.

Om Politiets Stilling i Forhold til den
egentlige Anklagemyndighed, jfr. Bemærk-
ningerne til Kapitel IV ovenfor S. 22 ff.
I § 188. 2det Punktum, ligger blandt andet,
at Overanklageren kan beordre Politiet til
at foretage de i 2dct Afsnit ommeldte Hand-
linger, forsaavidt disse kunne foretages
af Politiet uden Beslutning af Retten, jfr.
særlig §§ 115. 129, 133, 137, 2det og 3øje
Stykke, 145. 158. 159. andet Stykke, 160.

§ 189.

De indgaaende Forskrifter for Politiets
afhørelse af Anmelderen, som indeholdes i
det tidligere førstags § 215, 1ste Stykke, ere udeladte som selvfølgelige.

§ 191.

Naar det er forestrevet, at Politime-
steren eventuelt stal erklære. om Grunden til
hans Vcegriug ved at forfølge Sagen er den,
at den formentlige Lovovertrædelse llle an-
tages at være Genstand for offentlig For-
folgning eller den, at Aumeldelsen ikke har
tilstrækkeligt Grundlag, er Tankcn heri bl. a.,
at der i sidste Tilfælde kan være Opfordring
for den Private til at soge et fyldigere Ma-
teriale tilvejebragt, for derefter paany at

forelægge Politimesteren Sagen, noget, der
derimod ikke bliver Tale om i første Til-
fælde.

Isvrigt har Reglen i denne Paragraf
særlig Betydning med Hensyn til den i
§ 36 hjemlede subsidiære private Paatale
(Kap. XXXI). I Politisager, og hvor den
Private fremsætter Begæring om retslig
Forundersøgelse, vil den i 1ste Stykke om-
meldte Erklæring kunne afgive den i sidste
Stykke af § 368 forlangte Legitimation,
medens der i Oueranklager-Sager iøvrigt maa
tilvejebringes en Ertlæring fra overankla-
geren.

§ 192.

Denne Paragrafs 2 første Stykker, der
ere optagne efter det tidligere førstag, inde-
holde en adstrakt Angivelse af Efterforsk-
ningens Njemed, en Angivelse, der imidlertid
først faar sin rette Belysning, naar den
sammenholdes med Udkastets øvrige Hoved-
bestemmelser om Efterforskning og Forunder-
søgelse; og her maa det da særlig erindres,
at nærværende Udkasts § 19§ ikke som det
tidligere førstags tilsvarende Paragraf (§ 221)
kroever retslig Forundersøgelse som en ube-
tinget nødvendighed. saasnart Retshandlinger
begærcs mod en Mistænkt, uden at der dog
samtidig rejses Tiltale mod denne ved den dommende Ret. (Ifr. S. 128).

Reglen i Paragraffens 3oje Stykke fand-
tes ikke udtrykkelig udtalt i det tidligere
førstag. Den er imidlertid uundvoerlig.
Hvis den Bevisforelse, der er Tale om,
er Vidneforsel eller Syn eller Sksn, og
der er Fare for, at vedkommende Vidne
eller Syns- eller skønsmand ikke kan fores
igen under Domsforhandlingen, bor Ved-
kommende normalt edfcrstes; er Njcmedct
derimod kun at fcestne et Vidnes Hukommelse,
medens det endnu har det omspurgte For-
hold i frist Minde eller give Hyns- eller
skønsmænd Lejlighed til at syne en Ting,
medens denne endnu bestaar, og Vevisforel-
sens øjemed derfor maa antages at kunue
naas uden Edfcestelse, bor denne undlades
(lft. § NI).

§ 193.

2det Stykke sigter til §§ 133, 137, 139,
145. 160 og 161. '

De i 3øje Stykke omhandlede Rapporter
angaaende foretagne Eftcrsorskningshand-
linger skulle vcdlæggcs begæring om' retslig
Forundersøgelse jfr. § 202, iste Stykke),
hvorefter det beror paa vedkommende under-
søgelsesdømmer, hvornaar og i hvilket Om-
fang de stnllc fremlæggcs til Retsbogen
(ifr. § 202, 2dct Stykke).


§ 194.

Paragraffen angaar, saaledes som det
fremgaar af Henvisningen til § 33, kun Over-
anklager-Sager. Om Politisager se § 198,
2det Stykke.'

§ 195.

Den Hovcdforandring, der indeholdes i
nærværende Paragraf sammenlignet med det
tidligere forslags"tilsvarende Paragraf, er
alt tidligere fremhcrvet (jfr. ovenfor S. 128).
Imedens det tidligere førstag nemlig ube-
tinget krævede Sagens Overgang til Retten
enten gennem begæring om retslig For-
undersøgelse eller gennem Iværksættelse as
Tiltale, saasnart der begæredes Retshand-
linger foretagne „mod en Mistænkt", er der
efter nærværende Udkast Intet til Hinder
for, at Sagen forbliver Paa Efterførstnings-
stadiet til Trods for saadanne Handlingers
Foretagelse, forsaavidt ikke netop Politi-
mesteren selv ønsker retslig Forunder^ogelse
eller har nødvendig Brug for Rettens 3Ned«
virkcn til en Beslaglæggelse. Ransagning,
Anholdelse eller Fængsling. men paa Grund
af Rettens vægring ikke kan opnaa saadant
uden ved famtidig at begære retslig For-
undersøgelse.

Iøvrigt stal med Hensyn til Paragraf-
fens enkelte Bestemmelser følgende bemcrrkes:

spørgsmaalet om, til hvilken Ret den
i 1ste Stykke omtalte begæring stal frem-
sættes, vil være at afgøre efter Reglen i
§ 50 (jfr. Bemærkningen til denne ovenfor
S. 50). — Naar der i 2det Stykke, 1ste
Punktum, tales om, at Lovens Regler isvrigt
kunne være til Hinder for at tage Beger-
ringen til følge, sigtes der httved til saa-
danne Rcgler som f. Eks- Reglerne om in-
kompetente Vidner (§ 99 in 2ns), om Grern-
serne for Vidners eller Syns- og skøns-
mænds Modepligt (§ 101, jfr § 124),'o. lign. —
Bestemmelsen i 2det Stykke. 2det Punktum,
udtaler i Form af en udtrykkelig Regel en
sætning. som sikkert ogsaa maa have været
bestemt til at gælde efter det tidligere For-
slaa, men som her maatte udledes slutnings-
vis af Bestemmelserne i de forskellige Kapitler
i andet Afsnit; i det tidligere førstag var
der ogsaa forsaavidt mindre Trang til at
give Reglen direkte Udtryk, som der jo i
dette indcholdtes en Bestemmelse om, at der
i Forbindelse med Vegæring om Foretagelsen
af Retshandlinger mod en Mistænkt altid
skulde begares en under Rettens Ledelse
staaende Forundersøgelse. Nt de paagældende
Retshandlinger nodvcndigvis maa stilles
under Rettens selvstændige Bedømmelse, er
i Virkeligheden kun en simpel Konsekvens af,
at man til disse normalt eller ubetinget

kræver Beslutning af Retten (jfr. §§ 133,
145, 15§ og 156' samt 166), idet den Be-
tryggelse for Borgerne, der derved tilstræbes,
selvfølgelig ikke vilde naas, hvis Retten var
pligtig uden videre at efterkomme Politi-
mesterens Begæring, saasnart det blot var
legalt muligt at efterkomme den. Retten
maa følgelig ikke blot undersøge, om de al-
mindelige legale Betingelser ere til Stede,
men yderligere fksnne over, saavel om der
foreligger tilstrækkelige Data til at formode,
at en Forbrydelse er begaaet, som om Under-
søgelsens Fremme virkelig kræver det begærte
Skridt. Modsætningsvis ligger det i den
hcromhandlede Regel, at Retten ikke er be-
fojet til at ove et lignende selvstændigt skøn
med Hensyn til en af Politimesteren begært
afhørelse af Vidner eller Indkaldelse og Af-
horelse af en Sigtet, men kun kan vægre
sig ved at efterkomme Begæring om saadant
efter Neglen i 2dct Stykke. 1ste Punktum.
Med Hensyn til retslige Besigtigelser og
Udmeldelsen af Syns- eller skønsmænd,
maa Neglcrne i §§ 11§ og 116 medføre, at
Retten kan vægre sig v?d at efterkomme en
begæring om saadant Skridt, naar den ikke
sinder det nødvendigt eller hensigtsmcessigt
til Sagens Oplysning, ligesom den selv-
følgelig kan vægre sig af de i nærværende
Paragraf, 2det Stykke, 1ste Punktum, nævnte
Grunde. Forsaavidt endelig Politimesteren
skulde forlange Rettens Bistand til at faa
en Sigtet indlagt til Observation, maa der
efter Indholdet af § 128 tilkomme Retten
et frit skøn over saadan Forholdøregels
Betimelighed og Forsvarlighed. — Enhver
nergtelse fra Rettens Side af at efterkomme
en af Politimesteren i Henhold til denne
Paragraf fremsat Begæring kan af Sidst-
nævnte gorcs til Genstand for kære i Hen-
hold til § 346.

§ 196.

sdct Stykke er saaledes at førstaa, at
de i §§ 207—21U givne Regler ere bin-
dende for undersøgelsesdømmeren, forsaa-
vidt det overhovedet er faktisk muligt at
anvende dem. „Udelukkede ved Forholdets
Natur" ville de være l det Omfang, hvori
de forudsætte en Sigtet, naar en saadan
endnu ikke findes i Sagen. Er der deri-
mod en Sigtet, bestcmmcs hans Ret til
Deltagelse i Retsmødernc saavelsom Nod-
vcndigheden af hans Tilstedeværelse ligefrem
efter Reglerne i §§ 207 og 20«, medens
Ncglen i § 209 maa anvendes saaledes, at
Sigtede, hvis Forundersøgelse følger efter, maa
kunne forlange Udskrift inden Forunder-
søgelsens Slutuiug ogsaa af de retslige
Eftcrforskningshandlinger, og, hvis Tiltale


rejses uden retslig Forundersøgelse, maa
kunne forlange Udskrift, saasnart Tiltale er
rejst. Rejses ingen Tiltale, kan Sigtede
forlange Udskrift, naar Sagen maa betrag-
tes som endt (jfr. § 78).

§ 198.

Hvad der stal førstaas ved „vedkom-
mende Embedsmand" i 1ste Stykke er nor-
mere forklaret i 2det Stykke, med Hensyn
til hvilket det iøvrigt blot stal fremhcrves,
at, hvis Politimesteren ikke har ment, at der
burde være spørgsmaal om at undlade
Paatale i medfør af § 33 og derfor ikke
har gjort nogen Indstilling efter § 194, vil
Overanllageren, der mulig vil se anderledes
paa Sagen, i alt Fald gennem den her fore-
skrevne Indberetning om, at retslig For-
undersøgelse er begært af Politimesteren, kunne
faa fornøden Opfordring til at benytte sin
Myndighed efter § 33. Den ommeldte Ind-
beretning bor derfor allerede af den Grund
kortelig angive Sagens mulige Ejendømme-
ligheder.

§ 199.

At der jævnlig kan være Brug for en
saadau „fortsat Efterforskning", som
nærværende Paragraf omhandler, behover
ingen nærmere Forklaring. For Reglen i
Paragraffens 2det Punktum kan der f. Eks.
blive Brug, naar den, mod hvem en Sag er anlagt, uden at han er Fængstet. senere
findes i Fcrrd med at unddrage sig For-
folgningen ved Flugt under Forhold, der
ikke tilstede i Tide at opnaa en Anholdelses-
beslutning af den Ret, ved hvilken Sagen
er tingfcestet, eller at stille ham for denne
Ret inden Udlobet af 24 Timer.

§ 200.

Naar denne Paragraf i Modsætning
til det tidligere Forslags § 226 ikke giver
Retten nogen Befojelse lil, uden videre at
paalægge Politiets Embeds- eller bestillings-
mænd Boder for de af dem efter Rettens
skøn begaaede Myndigyedsmisbrug, er
Grunden hertil den, at man ikke har fundet
det forfvarligt at undergive Politiets Em-
beds- eller Bestillingsmand en saadan sum-
marisk Retsforfølgning, hvorved de und-
drages alle de Garantier for, at deres Sag
undersoges og overvejes paa behorig Mande,
som ellers tilsikres cnhver Anden. Hvad
der her tiltrerngcs, er dels, at den Private
simpelt og hurtigt kan soge Rettens Be-
skyttelse mod formentlige Myndighedsnnsbrug
fra Politiets Side, for at Retten da enten

ved en misbilligende Udtalelse kan standse
saadant Misbrug eller foranledige Ansvar
gjort gældende paa scedvanlig Maade, dels
at der er et Middel til at hindre, at Poli-
tiet opretholder foreløbige Politihandlinger
ndover de i Loven forestævne Frisler. Disse
to Formaal opnaas ved Paragraffens to
første Stykker, uden at nogen Bode-Idom-
melsesret derfor behover at tilføjes.

Kapitel XX. Forundersøgelse ved Retten. § 201.

At retslig Forundersøgelse som Regel
ikke finder Sted i Politisager, kan dog ikke
være til Hinder for, at Politimesteren i et
Tilfælde, hvor en Person samtidig er sigtet
baade for en Overanklager'Forbrydelse og
en Forseelse, der forfølges under Politisag,
begærer f. Els. bestemte Vidner afhørte til
Oplysning om sidstnævnte Forseelse i For-
bindelse med den i Anledning af førstnceonte
Forbrydelse begærede Forundersøgelse. —
Det fremgaar af 1ste Stykke modsætnings-
vis, at Sager angaaende de i § 2 Nr. 2
samt 4—11 ommcldte Forhold kunne gøres
til Genstand for retslig Forundersøgelse,
dog hvad Nr. 7 og 9 angaar, ikke, naar
de foreligge som Tilbehor til en Politisag
eller til et Forhold, der, hvis det iøvrigt
bragtes frem, vilde være at behandle som
Politisag.

Reglen i 1ste Stykkes sidste Punktum
om, at retslig Forundersøgelse dog kan be-
gæres, naar fængsliug finder Sted i An-
ledning af en under Politifag forfulgt Over-
trædelse, fandtes ikke i det tidligere førstag. Man har ment at burde tilføje den
under Hensyn til, dels at der indbefattes mere under denne Forfølgningsmaade efter Udkastet end efter nugerldende Ret, dels at
Adgangen til at anvende Varetceglsfængsel
i Anledning af Oucrtrædelser, for hvilke
Straffen sionnes at ville overstige simpelt
fængsel, er en Del videre cfter nærværende
Udkast end efter det tidligere førstag (jfr.
særlig § 167 Nr. 2).

Med Hensyn til Paragraffens Slutnings-
regel bemærkes. at den Person, mod hvem
Fornndersøgelsen rettes, allerede : Forvejen
kan staa som Sigtet ljfr. bemcrrlningen ovcnfor i. 43); men at han, forsaavidt
dette itkc er Tilfældet, kommer til at staa
som Sigtet ved, at Fornndersøgelse begæres
imod ham.


§ 202.

Reglen ! 2dct Stykke om, at Saa.cn ved
Indgivelse af Begæring til dømmeren er
tingfcrstet, har særlig Betydning for Anven-
delsen af §§ 59, 63.' 115. 2det Stykke. 150,
168, 200 og 206, 3øje Stykke.

Med Henfyn til 3øje Stykke stal be-
mcrrkes, at, ligefom Forundersøgelsen fra
først af forudsætter en mod en eller ftere
bestcinte Personer rettet Sigtelse, saaledes er
dens Fortsættelse ogsaa normalt knyttet til
den Forudsætning, at den Sigtelse, der i
begæringen er rettet mod bestemte Personer
for at have begaaet bestemte Handlinger, ikke
viser sig at være ugrundet, saaledes at For-
undersøgelsen. naar Sagen tager saadan
Vending, ordentligvis bor sluttes (jfr. § 211,
2dct Stykke). Paa samme Maade bor under-
søgelsesdømmeren, hvor den rejste Sigtelse viser
sig grundet, normalt holde sig til deune og ikke
særlig lægge an paa at faa andre Forbrydelser
eller andre Forbrydere medinddragne. Imid-
lertid vilde det være upraktisk at gcnncmfore
denne Kompctcnee-Begrernsning rigoristift.
Der kan ikke være Tale om at stille de samme
Fordringer i Retning af Bestemthed og Fuld-
stcrudighed til Begæring om Forundersøgelse,
som der maa stilles til det Anklageskrift, der
stal læggcs til Grund for Domsforhandlingen.
Sagen kan f. Eks. let stille sig saaledes, at
de samme Omstændigheder, som rense den
under Forundersøgelsen først Sigtede, lede
Mistanken hen i en bestemt anden Retning.
I saa Fald bor Undersøgelsesdømmeren. som
paa det Tidspunkt kan forudsættes at have
vuudet Kendstab til Sagens hele Beskaffenhed
og have mangen en Enkelthed, der kan være
af Betydning for Sandhedens Udfindelse, i
frist Minde, ikke, blot fordi den formelle
begæring fra Politimesteren om Forunder-
søgelsens ændrede Retning ikke straks kan
foreligge, bryde den hele Undersøgelses Traade
af; det bor tvertimod være hans Ret og
Pligt at forfølge et saaledes fremkommet
Spor videre, og forsaavidt det viser sig
rigtigt, give Paatalemyndigheden fornøden
Meddelelse. Ligeledes kan det meget nemt
hcende, at den Undersøgelse, der foretages
angaaende de i Begeriingen ommeldte Per-
soner eller Handlinger gøre det sandsynligt
eller klart, at der er Medskyldige, eller at
der af de Sigtede er begaaet andre For-
brydelser end de i begæringen omhandlede.
dømmeren bor da selvfølgelig ikke afvife den
Art Oplysninger, men tværtimod under sin
afhøring forfølge de givne Spor, dog stadig
med den Pligt, om fornødent fnarcst muligt
at give Paatalemyndigheden Meddelelse. Det
er disse Tilfælde. der haves for Oje ved de
i 1ste Punktum indskudte Ord „i Neglen",

hvilke derefter faa deres fornødue Supple-
ment i Stykkets 2det Punktum, jfr. iøvrigt
hermed § 185, 3øje og 4de Stykke, hvor til-
svarende Regler gives med Hensyn til Rets-
handlinger under Efterforskningen.

Den herved gjorte Afvigelse fra Anklage-
princippets strcenge Konsekvens er praktisk
nødvendig, genfindes i de fremmede Love
(N. L. § 269. jfr. § 274. T. L. § l89) og
frembyder faa meget mindre Betænkelighed,
som der her er Tale om forelsbige Under-
søgelser. hvilke Paatalemyndigheden, der, som
nævnt, snarest muligt stal underrettes derom,
kan standse øjebliktelig. forsaavidt den ikke
finder Grund til Forfølguing.

§ 203.

Naar det her bestemmes, at dømmeren
i de i denne Paragraf nceunte Tilfælde, der
alle angaa retlige Hindringer, ved Kendelse
kan nccgte at tage Begæringen om Forunder-
søgelse til følge, ligger deri modsætningsvis.
at han ikke kan nægte at tage Begærinaen
til følge, alene fordi det Bevismateriale,
hvorpaa den mod bestemte Personer rettede
Sigtelse bygger, ester hans Mening er altfor
spinkelt. Praktisk taget faar dette imidlertid
for Undersøgelsesdømmerens eget Vedkom-
mende ikke stor Betydning, da han, naar han,
efter f. Eks. blot at hav? afhørt et enkelt
Vidne, finder den Opfattelse tilstrækkelig be-
styrket, at Sigtede ilke har begaaet den om-
spurgte Handling, og at derfor Tiltale ikke
bor rejses (jfr. § 204 „om"), kan slutte For-
undersøgelsen i Henhold til § 211, 2det Stykke.
Med §§ 203 og 211, 1ste Stykke, maa sam-
menholdes § 353.

Hvad der er „ret værneting" for For-
undersøgelsen, bestemmes efter Reglen i § 51
ljfr. Bemærkningerne til samme ovenfor S. 50).
Det vil iøvrigt efter Beskaffenheden af denne
Regel kun ganske undtagelsesvis kunne fore-
komme, at en Ret med Foje afviser en Vc-
gæring om Forundersøgelse af værnetings-
grnnde. Om, hvem der er paataleberettiget,
se §§ 29 ff.

§ 204.

Ta det er Meningen, at Sagens Bevis-
materiale normalt stal bringcs frem umiddel-
bart for selve den dommende Ret. bliver det
under Sagens Forberedelse kun Opgaven at
opspore, hvad der kan tjene som Bevis, og
derefter sigte væsentligt fra uvæsentligt, men
ikke — som under den miværende Ordning —
at bringe Bevismaterialet til Veje i selve
den Form, hvori det stal forelægges den dommende Ret. Vidner og Syns- og Slons-


mænd skulle derfor ordentligvis klin under-
kastes eu forelsbig afhørelse og ikke edfcestes,
og Undersøgelsesdømmeren behsver ikke at
gøre Tilførster til Protokollen om saadanne
Iagttagelser med hensyn til Personer eller Ting, som den dommende Net ligesaavel
selv vil være i Stand til at gore. Haa den
anden Side er det ikke Meningen at gennem-
fore Umiddelbarhedsvrimipvet til de yderste
Konsekvenser. Hensynet til den ligefremme
Umulighed af eller det uforholdsmcessige
Besvær, der mulig vilde være forbunden
med at fsre et Bevis paany, kan med«
fore, at dette under Forundersøgelsen bor
bringes i en saadan endelig striftlig Form,
at denne kan erstatte selve Beviset under Doms-
forhandlingen. Der bør derhos selvfølgelig
være Adgang til at konstatere Modsigelser
mellem en og samme Pcrsons Udsagn hen-
holdsvis under Sagens Forberedelse og under
Domsforhandlingen. Om de herved foran-
ledigede særlige Regler, jfr. navnlig §§ 73,
2det og 3øje Stykke. 102. Iste Stylte. 111.
115, 2det og 3øje Stykke, 125, 131 og 248,
jfr. § 303. 3øje Stykke.

§ 205.

Om den dobbelte Affattelse af nær-
værende Paragraf henvises til de oven-
for, S. 119 ff., gjorte bemærkninger. der
her kun skulle suppleres med følgende: Det
er efter begge Forslag Tanken, at Under-
sogeljesdømmeren. saa snart Forundersøgelse er
indledet, over et selvstændigt Ston over
Betuneligheden af de af Paatalemyndigheden
eller af Sigtede eller dennes Forsvarer be-
gærede retslige Skridt. Imidlertid er det klart,
at Retten efter den Tankegang, hvorpaa M i n-
dretalsforslaget hviler, bor være meget
varsom med at nægte sin Medvirken, naar
den ikke har anden Grund dertil end den for-
mentlige Uhensigtsmcrssighed af den begærede
Retshandling; thi Paatalemyndigheden staar
efter dette førstag vedvarende som den i
første Rcetke ansvarlige og maa derfor stadig
være den, der lægger og gennemforer Under-
søgelsesplanerne, medens Retten nærmest er
tænkt som kontrollerende og eventuelt sup»
plerende Parternes Virksomhed. Anderledes
efter Flertalsforslaget. Her vendes
ved Forundersøgelsens Begyndelse Forholdet
mellem Paatalemyndigheden og Retten til
en vis Grad om; medens det for var Paa-
talemyndigheden. der ledede Undersøgelsen og
eventuelt blot rekvirerede bestemte Under-
søgelseshandlinger foretagne ved Retten
,§ 195), er det nu Underjogelsesretten, der
har Ledelsen og hovedansvaret for Under-
søgelsen og derfor ogsaa maa staa friere

overfor Parternes Vcgærmger end efter
Mindretalsførstaget.

§ 206.

Naar man har ladet 2det Punktum i
det tidligere Forslags tilsvarende § 232 (om,
at Politiet skulde afgive striftlig Beretning
til dømmeren omudførelsen af de det givne
Paalæg) udgaa, er dette kun sket, fordi det
paa den ene Side er klart, at dømmeren
ogsaa uden udtrykkelig Udtalelse derom i
Loven kan give saadant Paalæg, medens paa
den anden Side den ubetingede Forskrift
derom ogsaa vilde ramme Tilfælde, hvor en
mundtlig Beretning er tilstrcetkelig.

§ 207.

Medens Reglen i det tidligere førstags § 233 er udgaaet som dels ouerflødig, dels
hv'lende paa Forudsætninger, der ere bort-
faldne ved de i § 19§ skeie Forandringer,
optager § 207 de i det tidligere førstags
§ 234 indeholdte Regler med følgende Til-
fojelser: Reglen under Nr. 3 er udvidet til
ogsaa at gælde om Sigtedes valgte For-
svarer. Det er under Nr. 4 udtalt, at det,
hvor der er flere Sigtede, beror vaa dømme-
rens Bestemmelse, om den ene Sigtede maa
paahore den andens Forklaringer. Endelig
er der i sidste Stykke givet dømmeren Be-
myndigelse til at fravige Paabudet om Sig-
tedes personlige Tilstedeværelse ved antici-
pere: Bevisforelse, hvor Omstændighederne
gøre hans Tilstedeværelse ufornøden. Det
kan f. Eks. let tænkes, at Sigtede felv helst
vil være fri for at have den med en Rejse
til Tingstedet forbundne Udgift og Besvær
og derhos er overbevist om. enten at Vidnes-
byrdet vil vise sig ganske ufarligt for ham,
eller at i alt Fald hans Forsvarer vil vare-
tage hans Tarv tilstrækkeligt, eller at der
under Domsforhandlingen vil være tilstrække-
lig Lejlighed for ham til at fcette det i det
rette Lys. I saadanne Tilfælde vilde det
være urimeligt at tvinge ham til personligt
Mode. At dømmeren siulde misbruge denne
Vefojclsc, er der ingen Grund til at befrygte,
faa meget mindre som saadant Misbrug maa
antages at ville blive draget frem under Doms-
forhandlingen paa en for vedkommende dømmer
lidet behagelig Maade. Har anticiperet bevisforelse fundet Sted, uden at Sigtede
har været til Stede, skønt han burde hcwe
været det, og hans Ikke-Tilstedeværelse efter
Bevisets Beskaffenhed kan antages at have
haft reel Betydning, kan følgen blive, at
der under Domsforhandlingen ikke bliver
tillagt det paagældende bevis nogen vægt
til Skade for Tiltalte. Dette følger ligefrem
af den fri Bevisbeoommelse.


§ 208.

Ved sidste Pnnktnm i første Stykke er
kun udtrykt, at Gyldigheden af det i Rets-
modet foretagne ikke kan angribes under
Henvisning til, at Indkaldelsen af Sigtede
ikke har været, som den burde være, naar
Sigtede dog faktisk ermodt. Udebliver Sig-
tede, maa Retten afgøre, om Modet stal
udsættes, til han kan bringes til Stede, eller
ej; hvor der er Tale om en anticiperet bevisforelse af saadan Art, at Sigtedes
nærværelse maa anses fornøden, twr Ud-
sættelse dog altid finde Sted, hvis saadant
blot er muligt, jfr. Paragraffens sidste
Stykke sammenholdt med § 207, sidste Stykke.
Tilsidesættelse af Neglen om Forsvarerens
Adgang til, fsrend en anticiperet Bevisførelse
finder Sted, at blive bekendt med Sagens
Dokumenter, maa efter Omstændighederne
kunne have samme følger. som ovenfor ved
§ 207, sidste Stykke, omtalt med Hcusyn til
Sigtedes Ikke-Tilstedeværelse.

§ 210.

Den Omstændighed, at Afhsrelsen sier
ved dømmeren, bevirker, at der ikke er nogen
abfolut Nodvcndighed for, at Paatalemyndig-
heden er repræsenteret i det paagerldende
Retsmode, forudsat at dømmeren forud er
i Besiddelse af Oplysning om, hvad den
Paagældende stal spørgcs om. Om Nod-
vendigheden af Sigtcdes Tilstedeværelse, jfr.
§ 207, sidste Stykke.

Den udtrykkelige Begrænsning af Ad-
gangen til gentagen afhørelse af Sigtede,
som det tidligere førstags § 337 indeholdt,
er udeladt som upraktlst og i Virkeligheden
kun givende en illusorisk Garauti. Sigtede
er tilstrækkelig beskyttet ved sin Ret til' paa
ethvert Punkt at vægre sig ved at svare.
Paa den anden Side er indsat en Bestem-
melse om Net for Forsvareren til ved antici-
pere! Bevisforelse at begære yderligere
spørgsmaal stillede.

§ 211.

Naar der i 1ste Stykke er indsat en
Bestemmelse om. at Forundersøgelsen standses,
naar Retten finder, at Louens Betingelser
for dens Virksomhed ikke ere til Stede, er
dette en ligefrem Konsekvens af Reglen i
§ 203. Hvad enten Retten straks er paa
det rene med eller først srnere bliver klar
over, at en af de nævnte Betingelser mangler,
maa deri ligge en Hindring for Forunder-
søgelseu. — Med 1ste Stykke jevnfores §
353. — Med sidste Stykkes sidsle Punktum
sammenholdes § 215, 2det Stykke.

§ 214.

Med Hensyn til Reglen i 1ste Stykke,
bemærkes, at den i det tidligere førstag
gjorte begrernsning — at Forundersøgelsen
ilke maa 'sluttes for en enkelt Forbrydelse,
naar nogen af de Forbrydelser, hvis Under-
søgelse ikke er moden til Slutning, antages
at medføre en strcengere Strafart — er ude-
ladt som upraktisk. Thi vel bor dømmeren
blandt andet tage dette Hensyn i Betragt-
ning, men optages det i Form af et ubetinget
Paabud, kan det fore til, at de miudre og
klare Sager maa henstaa i Maaneder efter
f. Els. et ftaværende Hovedvidne i en større
Sag. der maaste tilsidst falder ud til Intet.

§ 215.

Den i det tidligere førstag satte 14
Dages Frist for Indlevering af Anklageskrift
er opgivet som altfor kategorisk. Til Gen-
gæld er indsat den tidligere omtalte Regel
om, at Undersøgelsesdømmeren. hvor Sigtede
er fængstet, stal fastsætte en Frist for Fæng-
slingens Varighed, jfr. hermed § 211, in
tins.

Fjerde Afsnit. Tiltale og Domsforhandling ved
Landøret.
Kapitel XXI. nærværende Kapitel indeholder i for-
kortet og simplificeret Form Regler, hvis
Bestemmelse i det hele svarer til, hvad der i
det tidligere Forslag sogtes opnaaet ved
Reglerne i dettes 4de Afsnit. Kapitel I. og
II., dog med den Hovedforskel, at nærværende Udkast ikke har optaget det tidligere førstags
særlige „Henvisnings"-Stadium.

Efter det tidligere førstag skulde Retten
(eller i alt Fald dennes Formand), for-
inden Anklageskriftet kunde forkyndes Til»
talte, underkaste Sagens Formalia en fore-
lobig prøvelse: naar efter denne prøvelse
Anklageskriftet var forkyndt, skulde der be-
stemmes en Frist, i løbet af hvilken Tiltalte
bl. a. knnde fremkomme med Indsigelser,
gaaende ud paa, enten at formelle Mangler
hindrede Sagens videre Fremme, eller at
det foreliggende Bevismateriale ikke frembod
tilstrækkeligt Grundlag for Anklagens Hen-
visning til Domsforhandling. Naar endelig


denne Frist var udlsben. skulde Retten i
et dertil berammet Retsmode trerffe Be«
stemmelse om, hvorvidt Sagen skulde hen-
vises til Domsforhandling eller ikke. hvor-
ved den eventuelt havde at prsve de Ind-
sigelser, som i nysnævnte Henseende vare
fremkomne fra Tiltaltes Side. Endvidere
skulde Rettcn eller dens Formand paa det
heromhandlede Stadium af egen Drift prøve
Hensigtsmæssigheden af den Maade, hvorpaa
Overanklageren havde opgivet at ville frem-
fsre sine Beviser, og henholdsvis approbere
eller underkende hans førstag hcrom, lige-
som Retten allerede paa dette Trin af egen
Drift stulde kunne tage Bestemmelse om
Bevisers Forelse.

Naar et tilsvarende særskilt Proces-
stadium ikke er bibeholdt i nærværende Ud-
kast, har dette for detførstesin Grund
i, at der herved efter Kommissionens
Mening vilde bevirkes en Forhaling af
Sagerne, som i de allerfleste Sager vilde
vise sig ganske unyttig. Adgang for Retten
til af egen Drist allerede inden Domsfor-
handlingen at bringe saadanne Sager ud af
Verden, om hvilke det er aabenbart, at en
Domsforhandling vilde være spildt Arbejde,
enten fordi Sagen lider af formelle Mangler,
der noducndigvis maa fore til Afvisning, eller
fordi en Domfældelse er udelukket af retlige
Grunde, saavclsom Adgang for Tiltalte til
at fremkomme med begæringer i saa Hen-
seende, kan gives, uden at hver eneste Sags
Fremme behover at sinkes ved at gennem-
gaa et særskilt Stadium til saadanne spørgs-
maals prøvelse. Hvad derncest angaar
den Adgang, som det tidligere Udkast aabnede
til allerede paa dette foreløbige Stadium at
faa Rettens afgørelse af, hvorvidt det fore-
liggende Bevismateriale afgiver tilstrækkeligt
Grundlag for Sagens videre Fremme, da
har man anset saadan Adgang for uheldig.
Paa den ene Side sinder man nemlig, at
den ikke vil være af nogen væsentlig Betyd-
ning for Sigtede, og at derfor intet væsent-
ligt vil vindes til Gengerld for den Tid og Kraft,
som vilde spildes Paa denne foreløbige Prs-
velse i de Sager, hvor dens Udfald blev, at
Sagen dog maatte gaa til Dom; og paa
den anden Side mener man, at Rettens
uhildede Stilling under Domsforhandlingen
efter Omstændighederne vil kunne prerjudicercs
ved, at den allerede har maattet udtale sig
om Bevislighederne (i disses foreløbige Form)
for Tiltaltes Skyld. Endelig vil der, naar
det stal være Retten eller dens Formand,
der rcgelmcrssigt træffer Bestemmelse — efter
Indstilling af Parterne — om, hvilke Vevifcr der maa fremfcnes under Domsforhandlingen,
og paa hvilten Maade dctte stal ske, derved

ikke blot lægges et ganske overflødigt Arbejde
paa Formanden, men Ansvaret for Maaden.
paa hvilken Bevisførelsen iværksættes, vil
paa en stadelig Maade forrykkes, idet det
fra Overanklageren, som paa dette Trin er
den, der kan have bedst Oversigt over Sagen
og over de forhaandenværende Bevismidler,
de enkelte Vidners værd o. s. v., mere eller
mindre kastes over paa Retten eller dennes For-
mand. Denne Ordning vil derhos kunne stade
Rettens upartiske Stilling, naar senere un-
der Domsforhandlingen det spørgsmaal,
rcjjer sig, om man bor nojes med den
Beuisforelse, som har fundet Sted overens-
stemmende med den forinden Domsforhand-
lingen trufne Bestemmelse, eller om det ikke
f. Eks. vil være nødvendigt at udsætte Sagen
for at afhøre for den dommende Ret et Vidne,
hvis Indkaldelse for denne Retten den Gang
antog for uiwdvendig.

Kommissionen har af disse Grunde ment,
at forudgaaende afgørelser af Retten ved-
rorende Bevisførelsen ikke bor finde Sted
udenfor Tilfælde, hvor der mellem Parterne
opstaar Uenighed om, paa hvilken Maade et
Bevis stal fores, f. Eks. om et Vidne stal
afhøres for den dommende Ret eller for en
Undersøgelsesret, eller om Bevisforanstalt-
ninger, der ere begærte af Tiltalte, skulle
iværksættes, samt saadanne Tilfælde, hvor
en Beslutning af Retten er nodvcndig ifølge
Reglerne i 2det Afsnit, — saaledes hvor
der begæres Udmeldelse af Sksnsmænd, eller
hvor et Vidnes Modepligt begæres udvidet.

Den her omhandlede Forberedelje af
Domsforhandlingen er efter Udkastet i sine
Houedtrcet ordnet paa følgende Maade:

Overanklageren udfærdiger Anklageskrift
og sender dette til Landørettens Kontor til-
ligemed en Fortegnelse over de Beviser, som
agtes fremforte under Domsforhandlingen,
samt Udskrift af de i Sagen foretagne rets-
lige Undersøgelses- og Bevishandlinger, led-
saget af de dertil horende Dokumenter og
andre Bevismidler. Genpart af Anklage-
skriftet forkyndes for Tiltalte, der samtidig
spørges, om han alt har antaget en For-
svarer. I modsatFald lager, saa vidt fornødent,
Retten Bestemmelse om, hvorvidt en saadan vil
være at bestikke (jfr. Kap. VI.). Ligeledes for-
kyndes Genpart af Bevisfortegnelsen for
Tiltalte eller meddeles dennes Forsvarer, og
Sidstnævnte meddeles der tillige Genpart af
Anklageskriftet samt Udskrift af de i Sagen
foretagne Undeisøgelses« og Bevishandlinger,
hvorhos der gives ham og Tiltalte Adgang
til de paa Rettens Kontor fremlagte Doku-
menter.

Paa Anklageskriftet er anfort en Frist,
inden hvilken Tiltalte eller dennes Forsvarer


eventuelt maa fremkomme med Forsvarets
Vevisfortegnelse samt med sine Begæringer
om Foretagelsen af bestemte Bevishandlinger
ved Undersøgelsesret eller om yderligere For-
undersøgelse. om at en Bevisførelse, som er be-
budet i overanklaaerens Bevisfortegnelse, maa
ske paa anden Viaade, end der opgivet — f.
Eks, at et Vidne, som Overantlageren vil lade
afhøre og edfcrste ved en Undersøgelsesret,
maa blive indkaldt for den dommende Ret —
om Sagens Foretagelse paa et andet Ting.
om dens Foretagelse henholdsvis med eller
uden nævninger, eller om dens Overflytning
til en anden Ret. Modsættel Overanklageren
sig noget af det saaledes begærte, forelægges
Sagen Landøretten til afgørelse. efter at der
eventuelt er giuet Parterne Lejlighed til at
ytre sig mundtligt eller siriftligt. Hvis en
begæring om yderligere retslig Undersøgelse
cller Bevishandling tages til følge. skal Oocr-
anklageren foranstalte det i saa Henseende
fornødue foretaget. Hvis derimod enten
ingen saadan begæring fremkommer fra For-
svarets Side, eller de fremkomne begæringer
afslaas af Retten, staar der, ligesom naar
Sagen efter foretagen yderligere Undersøgelse
paany kommer frem for Retten, kun tilbage
at faa Sagen berammet — alt under For-
udsætning af, at Retten ikke af formelle eller
retlige Grunde (§ 228) afviser Sagen. Be-
rammelsen foregaar derved, at Retsskriveren
med Bistand af Overanklageren udarbejder
en Retsliste over de Sager, der ville være
rede til Behandling paa det forestaaende
Ting, hvilken Liste forelægges Formanden,
der saavel straks som senere kan foretage
Forandringer i samme. Overanklageren for-
anstalter derefter Tiltalte, Forsvarer, Vidner
og Syns« og skønsmænd indkaldte til den
Dag, paa hvilken han antager, at Sagen
tidligst vil komme for. Om eventuelle Ud-
sættelser sendes øjeblikkclig Meddelelse til
alle Vedkommende. Om Forandringer i
Anklageskriftet (§ 218) eller Forelsen af ikke
forud anmeldte Beviser (§ 223) jfr. nedenfor.
Med Hensyn til Kapitlens enlclte Para^
graffer stal folaende bemærkes:

§ 216.

Anklageskriftets Opgave er lun at tjene
som Grundlag for Sagen i dm førstand,
at det deraf tydelig kan ses, hvad Sigtede er
sat under Tiltale for. Angivelse af. paa
hvilte Beviser eller hvilken Lovfortolkning
Anklagen slottes, hører derfor ikke hjemme
i Anklageskriftet; Optagelse af sligt vilde
skade dets Overskuelighed og vilde kunue virke
prcejudiccrcude. Et Anklageskrift i f. Eks.
følgende Form vil tilfredsstille Udkastets Ord
og Tanke: „^. N. (Stilling etc.). boende —,

sættes herved under Tiltale ved N. N.
Landøret til at lide Straf efter Straffelovens
§ 190 eller § 18« for den 27de Januar d. A.
om Eftermiddagen paa N. 5l. Sted forsoetlig.
med eller uden Overlæg. at have drerbt X. ^.
ved et Bossesiud. (Dato) (Underskrift).
sSagen foretages for nævninger ved Juli-
Tinget 189- i N. N. Kobstad^".

Reglen i det tidligere Forslags § 248
in tiii6 („Omfatter Anklagen flere Sigtede
eller flere strafbare Handlinger af den samme
Sigtede, bliver hver af disse punktvis at
ommclde") er ikke medtaget i nærværende
Udkast: thi, vel bor denne Regel iagttages,
hvor det er gorligt, og hvor saadant virkelig
tjener til at gøre Anklageskriftet tydeligt,
men en ubetinget Forskrift derom vilde oste
fore til uden Nytte at gøre Anklageskriftet
vidlløftigt og uoverskueligt, og i mange Til-
fælde vilde Iagttagelsen af en faadan For-
skrift ucere umulig. Det sidste vil f. Eks.
gerlde, hvor en Person soettes under Tiltale
for en række Mishandlinger eller for en
rerkke Skuffctyverier som ikke kunne oplyses
enkeltvis. Det første vil s. Eks. gælde. hvor
flere Personer i Forening have begaaet flere
Indbrudstyverier. Den for nævningerne
nodvcndige nærmere Præcisering vil kunne
opnaas gennem de siriftligt affattede spørgs-
maal.

§ 217.

Reglen i 1ste Stykke om Sagens Ting-
fcestning har særlig Betydning med Gensyn
tll §§ 59, 63, 115, 2det Stykke, 150, 168.
200 og 206. 3øje Stykke. Med Hensyn til
Anklageskriftets Forkyndelse, jfr. Kap. IX.;
med Hensyn til Valg eller Bestikkelse af
Forsvarer Kap. VI.

§ 218.

Der sondres her mellem den Udvidelse af
Tiltalen eller Berigtigelse af Anklageskriftet,
der finder Sted inden Domsforhandlingen
(1ste Stykke), og Udvidelse eller Berigtigelse
efter Domsforhandlingens Begyndere (2det
Stykke). Medens der nemlig i første Til-
fælde ikke er nogen Grund til at fravige det
ligefremme Krav. at enhver saadan Udvi-
delse eller Berigtigelse bor foregaa under
Iagttagelse af de samme Former, som galdt
for den oprindelige Tiltale, maa der i sidst-
nævnte Tilfælde særlig tages Hensyn dels til,
at der ikte, hvor det kan undgaas, bor holdes
mcre end een Domsforhandling med Hensyn
til samme Tiltalte, dels til, at en een Gang
begyndt Domsforhandling som følge af det
med en Udicettelse forbundne Vesucrr for
Ret. Parter, nævninger, Vidner, Syns« og
Sksnsmænd ctc. ikke gærne bor afbrydes,


naar saadant ikke er strcengt nødvendigt. Der
er derfor givet Adgang til under Domsfor-
handlingen dels at udvide Tiltalen til
andre af Tiltalte begaaede strafbare Hand-
linger, forudsat at Retten tillader det, og enten
Tiltalte samtykker deri eller den Handling, der
er spørgsmaal om, er begaaet under selve
Domsforhandlingen, dels at foretage Berig-
tigelse .af Anklageskriftets Angivelser. Hvor
vidt saadanne Berigtigelser kunne gaa, maa
afgøres af Retten, og det Synspunkt, der
af Retten bor lægges til Grund, er angivet
ved Reglen i 2det Stykke af § 25?.' I
samme Omfang, hvori Retten kan domfælde
med Fravigelse af Anklageskriftets Indhold,
maa den nemlig ogsaa kunne tillade Berig-
tigelse i dette. følgelig vil Berigtigelse af
Straffebestemmelsen saavelsom af' Angivel-
serne om de med Forbrydelsen forbundne
Biomstændigheder kunne finde Sted, under
Forudsætning af, at Tiltalte dog har haft
eller derefter faar — om fornødent gennem
Udslettelse af Sagen — fyldestgorende Ad-
gang til Forsuar. Derimod vil en Berig-
tigelse, der i Virkeligheden gaar ud paa at
substituere en helt anden Handling end den,
paa hvilken Anklageskriftet tager Sigte, ikke
kunne finde Sted uden efter Reglen om Til-
ta'cns Udvidelse: hertil vil altsaa krceues
Tiltaltes Samtykke.

§§ 219 og 220.

Det, der stal indleveres paa Rettens
Kontor, er en fuldstændig Udskrift af de
under Efterforskningen eller Forundersøgelsen
foretagne retslige undersøgelses- og Bevis-
handlinger, ledsaget af samtlige til en Nets-
bog fremlagte Dokumenter og andre i Be-
varing tagne synlige Bevismidler. Derimod
er der ingen Nodvcndighed for at frem-
komme med andet (f. Eks. Napporter. Breve,
Redskaber), som vel har figureret i de forbe-
redende Undersøgelser, men som ikke ere
fremlagte som Bilag til Retsbogen og
heller ikke agtes benyttede under Domsfor-
handlingen.

Det ligger som Konsekvens i den Op-
gave, der ved § 20 er anvist Anklageren, at
han paa sin Bevisfortegnelse bor opfore
samtlige de Beviser, der af ham stennes at
være af Betydning til Udfindelse af Sand-
heden, og ikke blot dem, der stolte Anklagen.
Paa mulige Forsommelser i saa Henseende
raades der imidlertid Bod ved Tiltaltes
Rettigheder efter §221. Naar der i Beuis-
foriegnelsen forlanges en kort Angivelse af,
hvad der agtes godtgjort ved Hicrlp af de
Beviser, som agtes sremfsrte, er Tanken her-
med den, dels at give Tiltalte fyldestgorende
Adgang til at forberede sit Forsvar (Ankla-

gens Vidner behove jo nemlig ikke i For-
vejen at have været afhørte inden en Ret,
og, tænker man sig, at Anklagen uden Varsel
fremforer et Vidne, der maaste i Virkelig-
heden vidner falsk eller letsindig angaaende
et Hovedpunkt, kan dette blive fældende for
Tiltalte, medens denne, naar han i Forvejen
veed, at saadant Vidnesbyrd vil fremkomme,
maaste kan skaffe Materiale til Godtgørelse
af dets Upaalidelighed), dels at stabe et Grund'
lag for Rettens afgørelse af en eventuel Diver-
gens mellem Parterne om Maaden, hvorpaa
Bevis for det paagældende Punkt rettest bør
tilvejebringes. Som en følge heraf bor Ve-
visfortegnelsen for hvert enkelt Bevismiddels
Vedkommende angive, hvad der ved dette
agtes godtgjort. Paa den anden Side bor
denne Angivelse være saa kort som mulig,
og der kan ikke være noget til Hinder for,
at den sker under Benyttelse af Henvisninger
til Sagens Akter. Om Vidner skulle fores
under selve Domsforhandlingen eller ej,
afgøres af Overanklageren, eller, hvis For-
svaret rejser Indsigelse i Henhold til
§ 221 Nr. 2. af Retten (d. v. s. som Regel
dennes Formand, se § 230), jfr. § 102 om
de Regler, som skulle være vejledende for
dennes afgørelse, og § 95, 2dct Stykke om
Omgørelsesadgangen. — Foruden at trerffc de
i Slutningen af § 219, 1ste Stykke, samt i
§§ 221 og 222 nævnte afgørelser tilkommer
det ifølge § 230 endvidere Rettens Formand
at træffe Beslutning om Sagers Adskillelse
og Forening (§§ 61 og 63). om Tiltaltes
Anholdelse, Fængsling eller Losladelse saa-
velsom enhver anden Beslutning, der sigter
til at forberede Domsforhandlingen, derunder
ogsaa om en Fængstet Tiltalts Henbringelse
til Tingstedet (jfr' § 170).

Naar det i § 219, 2det Stykke, hedder,
at „det bør iagttages, at ikke ftere Vidner
end fornødent indkaldes", er dette nærmest
en Paamindelse til Overanklageren. Retten har
nemlig ingen Myndighed til af egen Drift at
begrænse det af Overanklageren paa hans
Bevisfortegnelse oftforte Bevismateriale
(noget andet er, at Rettens Formand, hvis
han paa dette Trin maatte blive oftmcrrksom
paa, at Overanklageren har i Sinde at fore
et tilsyneladende urimeligt Antal Vidner, vil
kunne finde sig foranlediget til en Ud-
talelse herom), og hvad Tiltalte angaar,
da er der kun givet ham Adgang til at
foranledige en retslig afgørelse af, om
ikke et Bevis, som er opfort i Overankla-
gerens Bevisfortegnelse. hellere bor til-
vejebringes paa anden Maade end deri an-
fort, men ikke til at modsætte sig en af
Oueranklageren ønskct Vidne-Indkaldelse som
helt og holdent ovæsiodig. Tiltalte vil hcr-


efter vel kunne fremsætte Paastand paa, at
et Vidne, hvis Forklaring stal benyttes, maa
blive fort for den dommende Ret i Stedet
for en Undersøgelsesret eller omvendt, men
derimod ikke paa, at Vidneforklaring an-
gaaende et vist Punkt overhovedet bor und-
lades som irrelevant for Sagen. — Hvis en
Overanklager skulde vise Tilbojelighed til at
tilsidesætte den her omtalte Regel, vil en
Udtalelse desangaaende fra Rettens Side
under en Domsforhandling formentlig vise
sig tilstrækkelig virksom til at forhindre Gen-
tagelse. Tillige kan Retten give sin Opfattelse
Udtryk derigennem, at den fritager Dom-
fældte for at beere Omkostningerne ved ouer-
stsdige bevisforanstaltninger (jfr. § 395), og
vil endog, om det stulde komme saa vidt.
kunne paalægge Overanklageren selv at beere
de paagerldende Omkostninger (jfr. § 398).

Det stal endnu angaaende Vidne-Ind-
kaldelsen fremhæves, at der paa dette Punkt
er en vis førstel mellem Overanklagerens
og Tiltaltes Retsstilling. Medens nemlig
overanklageren kan indkalde saa mange
Vidner, han vil, er den Tiltalte, der med
Hensyn til Vidne-Indkaldelse fremsætter Be-
gæringer, som Oueranklageren modsætter sig,
undergiven Rettens Formands afgørelse.
Erfaringen fra Udlandet viser nemlig, at
saadan Kontrol er nødvendig, idet der i
Almindelighed er Tilbøjelighed hos For-
svaret til at forlange flere Vidner indkaldte
end nødvendigt eller rimeligt, til Gene for
dem, der saaledes tvinges til at mode som
Vidner, til ingen Nytte for Sagen og til
Udgift for det Offentlige, der stal afholde
de dermed forbundne Omkostninger, ligesom
saadan unyttig Bevisforelse under Doms-
forhandlingen kan virke trcettende og aflede
Opmærksomheden fra, hvad det egentlig
kommer an paa. Hvis imidlertid Tiltalte
selv kan bevæge vidnerne til frivillig at
mode under Domsforhandlingen, kunne disse
ikke nergtes forte (jfr. §251), om end Retten
naturligvis kan standse Nfhormgen, saa snart
det viser sig, at det, der spørges om, er
irrelevant for Sagen (jfr. § 240).

Naar det i § 220 hedder, at de paa-
gerldende Bevismidler „gøres tilgængelige",
menes der dermed for Tiltalte og dennes
Forsvarer.

§ 221.

begæring af det under Nr. 2 angivne
Indhold maa navnlig ventes, hvor Over-
anklageren har anmeldt Oplcrsning af en
tidligere afgiven Forklaring af et Vidne,
som det er Tiltalte magtpaaliggende at faa
umiddelbart frem for den dommende Net.

Sidste Stykke er optaget efter N. L.
§ 294 som et praktisk Middel til paa en let
og simpel Maade at fjcerne formelle Fejl,
f. Eks. urigtigt værneting eller andre
Mangler, som dog vilde bevirke Afvisning
(jfr. særlig § 228) eller Frifindelse. I øvrigt
vil i Reglen Tiltalte, og da især den Fæng-
stede Tiltalte, være lige faa interesseret som
Overanklageren i at uudgaa, at Tiden spildes
med Ting, der bagefter paa Grund af for-
melle Fejl maa gøres om.

§ 222.

Det er selvfølgelig Meningen, at den
stillede Sikkerhed efter Rettens Bestemmelse
stal tilbagcgiues, hvis Tiltalte frifindes, og
Vidncførsten viser sig at være af Betydning
eller dog rimelig, men stal anvendes til
Dcrkning af Udgifterne ved samme, hvis den
viser sig betydningslos og urimelig. —
Negler som de i 2det Stykke givne fandtes
ikke i det tidligere Forslag. Reglerne i 1ste
Punktum tilsigte at give Tiltalte Adgang
til at faa raadet Bod paa. at Paatalemyn-
digheden mulig har benyttet sin Valgret med
Hensyn til værnelinget for enkeltstaaende
Retshandlinger eller Forundersøgelsen med
ensidig Hensyntagen til Anklagens Inter-
esser, eller at den dømmer, som har haft
med disse forberedende Retshandlinger at
gore, har viist en lignende ensidig Interesse.

§ 223.

Den her givne Regel om Forandring i
Veuisfortegnelsen er simplcre og friere end
det tidligere Forslags § 273, der til Dels
foreskrev en bestemt Frist, regnet fra Doms-
forhandlingen, inden hvilken saadan Foran-
dring skulde anmeldes. Denne Frihed er
paa den ene Side naturlig under Hensyn
til den store førstel, der kan være i Hen-
seende til det paagerldende Bevis' Betydning
og Forhold til Sagen i det hele. paa den
anden Side uden Betænkelighed, da Mod-
parten altid, hvis Sagen endnu ikke er be-
rammet, kan rette Anmodning til Retsfor-
manden om at give den fornødne Frist i
Anledning af det anmeldte ny Bevis, eller,
hvis Berammelse alt har fundet Sted, kan
anmode om Sagens Udsættelse efter § 229;
(om ny Beviser, der først fremfores eller
anmeldes under selve Domsforhandlingen,
se § 251).

I Henvisningen til §§ 219-222 ligger
blandt andet, at, hvis der fra Tiltaltes Side
anmeldes et nyt Bevis, der stal tilvejebringes
ved det Offentliges Foranstaltning, og der
mod faadant Bevis rejfes Protest fra An-


klagerens Side, træffer Rettens Formand
afgørelse desangaaenoe.

§ 224.

Den her omtalte Bevisfsrelse inden
Domsforhandlingen kan enten være bestuttet
af Overanllageren eller være fremkaldt ved
en begæring fra Forsvarets Side i dettes
Vevisfortegnelse eller Tillæget til samme,
imod huilken Anklageren ikke har protesteret,
eller fom Rettens Formand har tilladt i
Henhold til § 222 trods Anklagerens Pro-
test. Med Hensyn til Sikkerhedsstillelsen jfr.
bemærkning til § 222.

Ifølge 2det Stykke foregaar den her
omtalte bevisoptagelse efter Reglerne i Kap.
XX; de Regler, der i saa Henseende navnlig
ville være af Betydning, ere Reglerne i §§ 207,
208 og 210. De fornødne Udskrifter vil sige
mindst 3, nemlig 1 til Overanklageren. 1 til
Forsvareren (eller Tiltalte) og mindst 1 til
Retten.

§ 225.

Den for Sagernes Berammelse her givne
Regel er formentlig den eneste praktiske.
Hvornaar en Sag kan tages for til Doms-
forhandling, maa jo nemlig bero ikke blot
paa vedkommende Sags egen Beskaffenhed
og Forberedelse, men ogsaa paa, hvilke andre
Sager der skal til Behandling paa samme
Tmg, først naar der haves et vist Over-
blik herover, vil Retslisten knnne ndfcrrdiges,
og den enkelte Sags Forhandlingsdato med
nogenlunde Sikkerhed fastsattes.

§§ 226 og 227.

Saaledes som Domsforhandlingens For-
beredelse i det hele er ordnet efter nærvce-
rcude Udkast, har man fundet, at det hen-
sigtsmcessiast kan — saaledes som det ogsaa
bruges i Norge — overlades Overanklageren
at foranstalte Tiltalte, Vidner og Syns- og
skønsmcrnd indkaldte, og at det kun vilde
være unodigt Omsvob, om Indkaldelserne
skulde udfcrrdiges paa Rettens Kontor.
Stcrvning til en bestemt Dag til Tiltalte
(derunder ogsaa den fængslede Tiltalte) vil
sige stævning til den Dag, paa hvilken
Overantlageren efter sit skøn antager, at
Sagen vil komme for (om Tinget er Tiltalte
underrettet ved den Paategning, ',som derom
findes paa Anklageskriftet, § 21^ §§ tins.) Ved
Bestemmelse af Dagen vil overanklageren
først og fremmest have at se hen til Rets-
listen, hvis denne er fastsat. Forsaavidt
han imidlertid er paa det rene med, at visse
Forandringer i denne ere eller ville blive
nodvcndige, bor han selvfølgelig indrette sin
Stccvning derefter. I Tvivlstilfælde bor

han ikke lade stævningen ndgaa tidligere
end det af Hensyn til 4 Dages Fristen er
nødvendigt, men paa den anden Side stævne
til den tidligste Dag. hvorom der kan blive
spørgsmaal. Tidligere end paa den i stæv-
ningen nævnte Dag vil Sagen nemlig ikke
uden Tiltaltes Samtykke kunne behandles,
derimod vel paa en hvilkensomhelst senere
Dag, kun at der da bor gives alle Vedkom-
mende Underretning herom. Ved Indkaldelse
af Vidner og Syns- og skønsmænd maa
§ 104, 2den og 3øje Stykke, jfr. § 10§ iagt-
tages. § 226, 2det Stykke, maa sammenholdes
med § 170, hvoraf fremgaar, at det er Rettens
Formand, der tager Bestemmelse om Tiltaltes
Henbnngelse til andet Varetægtsfængsel;
saadan Beslutning maa da Overanklageren
indhente og foranstalte iværksat.

§ 228.

Denne Paragraf er ligesom det tidligere
Forslags tilsvarende Regel motiveret ved den
nærliggende Betragtning, at det bor und-
gaas, at det hele besværlige Domsforhaud-
Ungsapparat sættes i Seene. hvor det paa
Forhaand er givet, at det ingen Nytte vil
være til. Der aabnes her Adgang til paa
et hvilketsomhclst Tidspunkt inden vedkom-
mende Tings Begyndelse at afvise en Sag
dels af Formalitetsgrunde ijfr. dog herved
Prineipperne i §§24i, 3øje Stykke, og 321)
dels paa Grnnd af manglende Paataleret hos Overantlageren (jfr. herved §§ 31. 32
og 35), dels endelig fordi det i Anklageskrif-
tet beskrevne Forhold efter Rettens Opfat-
telse overhovedet ikke er strafbart, eller at
Straf er udelukket ved foreeldelse eller af
anden lignende Grund, ved hvilket sidste der
sigtes til anden saadan særlig Omstændighed,
der ligger ndenfor selve det forbryderske For-
hold, altsaa f. Eks. efterfølgende ægteskab,
retskraftig Dom, Amnesti, at Handlingen er
begaaet udenfor Territoriet af en ikke her
hjemmehorende Nndersaat etc. Forudsætnin-
gen er selvfølgelig, at de paagerldende faktiske
Omstændigheder fremtræde som utvivlsomme.
Er Retten derimod i Tvivl om, hvorvidt
Gruud til en saadan Afvisning er til Stede,
kan den, uden at prerjudicere ^porgsmaalet,
undlade Afvisning, selv hvor denne er begært
fra Forsvarets Side, idet afgørelsen derved
lienskydes til selve Domsforhandlingen, jfr. §
241 in 6ii6, hvorved i øvrigt til Forebyggelse
af Misførstaaelse skal bemærkes, at de under
2 og 3 neeonte Omstændigheder, naar de
først gøres gældende under selve Domsfor-
handlingen, ville bevirke Frifindelse, ikke Af-
visning.

Af samme Grund som ovenfor nævnt
giver Paragraffen Retten Lejlighed til af


egen Drift at forandre den af overanklage-
ren ved Paategning paa Anklageskriftet fore-
lobig trufne Bestemmelse med Hensyn til
magens Behandling henholdsvis med eller
uden nævninger. De i denne Paragraf om-
handlede Afgørelser trerffes af selve Landøretten, ikke af Formanden alene, jfr. § 230.

§ 229.

Saadan Udsættelse vil efter Omstændig-
hederne knnne iværksættes simpelthen ved en
af Rettens Formand godkendt Forandring
af Retslisten.

§ 230.

Reglen om den Fængslede Tiltaltes Ret
til at fremsatte sine Henvendelser til Retten
for fængselobestyreren, saaledes at denne
stal indfore dem i en særlig Bog og straks
sende Udskrift af samme til Retten og even-
tuelt tillige til overanklageren, fandtes ikke
i det tidligere førstag, men vil formentlig
sindes praktisk.

Kapitel XXII. Almindelige Bestemmelser om
Domsforhandling ved Landøret.

Dette Kapitel svarer til det tidligere
Forslags 4. Afsnit. Kap. III. Foruden at der
er gjort en Tel redaktionelle forandringer
og udeladt adskillige som overflødige ansete
Bestemmelser, findes ogsaa paa flere Punkter
Realitetsændringer, af hvilke følgende ere de
væsentligste:

Der er i § 231 givet Adgang til om
fornødent at fortsætte en begyndt Doms-
forhandling, uanset at en dømmer eller næv-
ning faar Forfald, naar Sagen knn frem-
byder ringe Tvivl, dog at Domsafsigelsen
forudsætter Enighed hos de tilbagcbli'vende dømmere, ligesom den nødvendige Noevninge-
majoritet. uanset den ene nerunings Fratræden,
uforandret er 8. Reglen er optaget efter N. L.
§ 8, 2. Stk. og motiveret ved det uheldige i, at
en begyndt Domsforhandling spildes; den
frembydcr formentlig, naar den knyttes til de
angivne Betingelser, ingen Betænkeligheder.

Lignende bemcrrkninger gælde om den
udvidede Adgang, der i § 234 er givet til
Foretagelse af Domsforhandling trods Til-
taltes Udeblivelse. Ogsaa denne har sit For-
billede i fremmed Ret, særlig i den norske og
tyste Straffeproces. Den er altid afhængig
af, at Retten ikke finder Tiltaltes nærværelse
nodvcndig og derhos begreriijet til fire be-

stemte Tilfælde. af hvilke de to Første ikke
ramme nogen Sigtet uden hans Vidende og
Vilje, medens de to sidste netop i forfte
rerkke have Karakter af en Begunstigelse for
Tiltalte.

§ 241 giver — hvad der formentlig er
praktisk — større Adgang end det tidligere
førstags § 290 dels til at faa visse spørgs-
maal, der muligvis ville gøre hele den øvrige Behandling overflødig, afgjorte prceliminært
(jfr. Paragrafens 2. Sik.), dels til at komme
ud over Formalitetsftjl, uden at spilde den
hele Procedure (Paragraffens 3. Stk. i Beg.).

I § 242 er brugt Udtryk, der tilsigte
stcrrkere end sket i det tidligere førstags §
291 at betone, at Sigtedes afhøring ikke bor
have Karakter af noget inkvisitorist Forhor.

I § 243 er indfort den Forandring, at
Modafhøring først kan finde Sted. naar den
første afhøring helt er sluttet. Den Adgang
til Modafhøring af et Vidne successivt med
Hensyn til hvert enkelt „Punkt", som det
tidligere førstags § 293 gav, har man fundet
uforenelig med en ordentlig og planmcrssig
afhøring fra den Parts Side. som forer
Vidnet.

Det er derhos udtrykkeligt udtalt, at den
Part, som forer Vidnet, efter sket Modafhøring har Ret til Genafhøring, saa vidt
saadan foranlcdiges af Modafhøringen, samt
at Formanden kan tillade yderligere spørgs-
maal.

Bemærkningen i det tidligere førstags
§ 293 om, at bevisforelsen nærmest er Par-
ternes Sag, er udeladt som overftsdig ved
Siden af de nærmere Regler, som Udkastet
giver.

I § 248 Nr. 1 er der gjort en udtryk-
kelig Tllfojelse om. at Nctten kan bestemme,
at Syns- eller skønsmænds skriftlige Erklce-
ring ikke stal oplceses, men at mnndtlig Af-
hsring helt eller delvis stal træde i Stedet.

Reglen under Nr. 3 er omskrevet saa-
ledes, at en i Henhold til § 100 fremsat
vægring ved at vidne under Domsforhand-
lingen ikke udelukker fra at oplcrse den For-
klaring, som Vedkommende tidligere maatte have afgivet.

Under Nr. 4 er tilføjct en Regel om
Adgang til Oplcrsning af Vidneforklaringer
af de i D. L. 1—'^—1 og 2 omhandlede
Personer samt af Personer med Exterriloria-
litetsret.

Endvidere er Slntningøreglen i det tid-
ligere førstags § 298 om/ at Tilforsler om
Retshandlinger under Efterforskningen nor-
malt ikke maatte oftlcescs, udeladt som bl. a.
hvilende paa Forudsætninger i det tidligere
Forslag med Hensyn til Forholdet imellem
Esterforskning og Forundersøgelse, der ikke i


samme Grad foreligge i nærværende Udkast.
Paa den anden Side er tilføjct en Bestem«
melse om Adgang for Retten til undtagelsesvis
at tillade Oplcesning af andre Dokumenter
end de ovenfor udtrykkeligt nævnte. Saadan
Befojelse vil ikke kunne undværcs (jfr. nær-
mere nedenfor Bemærkningerne til denne
Paragraf). Ubetinget forbydes kun Benyt-
telse af udenretslige Bevidnelser angaaende
Tiltaltes tidligere Vandel.

Afvigelserne i § 251 fra Reglerne i det
tidligere Forslags §§ 300 og 301 bero paa,
at man ikke har fundet det rigtigt at give en
ubetinget Regel om Domsforhandlingens Ud-
sættelse i Anledning af, at der snstes fort et
ikke forud anmeldt Bevis. Det er jo nemlig
muligt, at Beviset haves tilstede og straks
viser sig betydningslost, i hvilket Fald Ud-
sættelse bliver hensigtslos.

Reglen i § 251, sidste Stykke, om den dommende Rets Vefojelse til af egen Drift
at foranledige Sagen bedre oplyst end sket
er fra Parternes Side, er for saa vidt af
større Betydning end den tilsvarende Regel
i det tidligere førstag (jfr. dettes § 273. 2.
Stk.), som den Adgang til af egen Drift at
vise Sagen tilbage til Forundersøgelse eller
iøvrigt at gribe bestemmende ind med Hensyn
til Bevismaterialet, som det tidligere Forslag
tillagde Retten allerede under Doms-
forhandlingens Forberedelse (jfr.
det tidlige Forslags §§ 256 og 258). ikke er
hjemlet i nærværende Udkast.

Til den i § 251, sidste Stykke, udtalte
Hovedregel slutte sig Reglerne i §§ 243, 2.
Stt., 244, 2.' Stk. og 245.

I øvrigt vil det ses. at nærværende Ka-
pitel har bibeholdt alle det tidligere Forslags
Hovedprincipper: Partsligheden, bevisumid-
delbarhcocn, Retsformandens vidtgaaende
Myndighed som Domsforhandlingens Leder
(jfr. dog §§ 234. 240, 2dct Stk. 243, 2det Stk..
251. 252, 269 og 272, 2det Stk.). afhørelse
af Vidner etc. ved Parterne selv (kun forsaa-
vidt Tiltalte ingen Forsvarer har og ikke selv
er i Stand til at foretage afhøringen, eller
hvor Parternes afhøring er ntilborlig. eller
hvor Vidner fremstilles efter Rettens Bestem-
melse i Embeds medfør. overtages afhøringen
af Formanden), dømmeres og nævningers
spørgsmaalsret, den fri Bevisbedømmelse samt
Domfældelsens Begrænsning ved Tiltalen

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemærkes:

§ 231.

Det bliver de tilbageblevne dømmeres
egen Sag at stonnc over. hvor vidt Sagen
kun frembydcr ringe Tvivl.

Om nævmngc-^uppleanter se § 259.

§ 232.

Om Anvendelse af flere Forsvarere jfr.
§ 45, 2. Stk.

§ 233.

Undtagelse fra" Reglen om nødvendig-
heden af Tiltaltes personlige Tilstedeværelse
hjemler Loven i de følgende 3 Paragraffer
(tz 234—36).

Adgang til at udtale sig har Tiltalte,
lige til Sagen er optaget til Dom (§§ 296
og 300).

§ 234.

I Klasse med Udeblivelse maa det sættcs,
at Vedkommende som følge af Sygdom, Ve-
ruselse eller lignende befinder sig i en Til-
stand, der gor det nmuligt for ham at af-
give nogen fornuftig Forklaring og følge For-
handlingen.

Er der flere Tiltalte, og en enkelt af
disse ndebliver, vil Retten, om den finder
det rigtigt, kunne benytte sin Befojelse efter
§ 62 til at adstille Sagerne og derefter ud-
sætte den ene og behandle den anden.

Det under Nr. 3 a omtalte Samtykke
kan f. Eks. være givet af Tiltalte til Rets-
bogen, da han sidst modte i Sagen, eller
kan meddeles Retten gennem hans Defensor
eller bevidnes af dem, der have forkyndt
stævningen-

Hvis nævninge-Kendelsen i det i Nr. 3d,
nævnte Tilfælde mod al Forventning stnlde blive fældende, maa den anses som ugyldig,
og ny Domsforhandling berammes.

§ 235.

Slntningsordene, „eller i alt Fald dens
Indhold meddeles ham." hvilke ikke fandtes
i det tidligere førstag, ere tilføjede, for at
det ikke stal være nødvendigt at spilde Tiden
med Gentagelse af en lang Forklaring, af
hvilken det, der er af Betydning for Sagen,
maaste udtommende kan gengives med nogle
faa Ord.

§ 237.

I paatrcengende Tilfælde vil Forhand-
lingen kunne fortsættes paa en Helligdag (jfr.
Lov 7. April 1876 § 6).

Det følger iøvrigt af Arten af de
Grunde, der kunne bevirke Udsættelse (Til-
talte eller et Hovcdvidnc bliver sygt, Retten
beslutter at afvente en bestemt Persons Til-
bagekomst etc.), at denne efter Omstændig-
hederne kan blive langvarig, hvoraf atter
følger, at der ikke kan uccre Tale om at op-
stille nogen Regel om, at ingen ny Sag maa
foretages i Mellemtiden. Huis Sagen, naar
den kommer for igen, ikke kan foretages for
de samme nævniiiger eller de samme dømmere, vil det allerede af den Grund blive


nødvendigt at lade den hele Domsforhand-
ling begynde for fra. Selv om man imid-
lertid har de samme nævninger og dømmere
tilstede, eller Talen er om en Sag, der ikke
stal for nævninger, vil det, saa snart man
ikke kan være sikker paa, at Indtrykket fra
den stedfundne Del af Forhandlingen er be-
varet usvcekket, være rettest at lade denne
gaa om igen, og Paragraffen tillægger derfor
Rettens Formand den i saa Henseende nod'
vcndige Myndighed.

Skal Sagen først frem igen Paa et nyt
Ting, maa der udtages ny stævuing.

§ 239.

Medens det vilde være utilstedeligt, om
Parterne blandt dømmerne eller N levningerne
fordelte skriftlige Ekstrakter af Sagens Be-
viser, de under Sagen holdte Foredrag eller lignende, staar det selvfølgelig dømmerne
frit for i Forvejen at gennemgaa Tagens
Akter; det kan i vanskeligere Sager endog
være onstcligt, at dette sker. særlig bor
Rettens Formand som den, der stal lede
Domsforhandlingen, kende og haue lig-
gende for sig den Udskrift af de i Sagen
foretagne Retshandlinger, som ifølge § 219
stal være indleveret til Rettens Kontor
sammen med Anklageskriftet.

Med 1ste Stk. bliver iøvrigt særlig at
jævnfore §§ 248—50.

§ 240.

Med Hensyn til Rcckkefølgen af For-
handlingens enkelte Dele stal særlig frem-
hævcs. at kavitet XXIII indeholder en kro-
nologisk ordnet Fremstilling af Gangen i en
nævningesag, medens kapitel XXIV angiver
Gangen i en Landøretssag, der paakendes
uden nævninger.

Med Hensyn til de Magtmidler, Rets-
formanden har til sin Raadighed for at
gcnncmfore den ham paahvilende Opgave
som Forhandlingsleder, kan særlig henvises
t'l § 71.

Reglen i 2det Stk. om Rettens Adgang
til at slutte en Vevisforelse, forend alle Ve-
viserne ere fremfortc, sigter til Tilfælde,
hvor det er ojensynligt, at den Bevisførelse,
der er Tale om, vil vise sig irrelevant, f. Eks.
fordi det. der agtes fremfort, efter Rettens
Mening ifølge dets almindelige Beskaffenhed
vil være nden bevisende Kraft, eller fordi
det Punkt, det sigter t>l, efter Rettens Op-
fattelse bliver udeu Betydning for Sagen
eller allerede foreligger bevist.

Af Neglen i sidste Stykke om, at For-
manden, hvor Sagen omfatter flere For-
brydelser (derunder det Tilfælde, at der er
flere Tiltalte, selv om de staa som Med-

skyldige), kan lade Forhandlingen foregaa
færskilt for hver enkelt Forbrydelse, ligger
modsætningsvis, at en yderligere Udstykning
af Forhandlingen saaledes, at der f. Eks.
særskilt forhandles om de enkelte Strafudc-
lukkelsesgrunde, hvorom der kan blive Tale.
som almindelig Regel er udelukket; en Und-
tagelse herfra findes dog i § 241. Om en
Sags Oplosning i flere Sager se § 62.

§ 241.

De her omhandlede spørgsmaal knnne
tænkes rejste paa et hvilketsomhelst Stadium
inden Domsafsigelsen og kunne rejses saavcl
fra Parternes som fra dømmernes Side.

Hvorvidt en begaaet Fejl er af en saa-
dan Art, at den hindrer Sagens Fremme
(Paragraffens 1ste Stk. og 3die Stk. 1ste Pkt.),
maa bedømmes efter et lignende Synspunkt
som det, der er udtrykt i §321, om end der
kan være Grund til at være nogct strcengere,
hvor der er Tale om at paabegynde en For-
handling, end hvor der er Tale om at kassere
en alt stedfunden Behandling. Selv om
altsaa en eller anden Formforskrift er til-
sidesat, vil dette dog ikke hindre Sagens
Fremme, naar det paa den anden Side er
givet, at den begaaede Fejl iu, oouoi-sto ikke
kan ove nogen Indflydelse paa Sagens Ud-
fald (f. Eks. at stævningen knn er forkyndt
ved en enkelt Stævningsmand, naar Tiltalte
dog indrømmer at have faaet rettidig og
behorig Kundskab om den, at Tiltaltes Navn
er unojagtigt stavet, naar der dog ikke kan
være ringeste Tvivl om, at han har førstaaet,
at det var ham, der mentes o. s. f.). Paa
den anden Side er det klart, at der er visse
Forskrifter vedrorende Sagens Behandling,
der maa anses for saa fundamentale, at deres
Tilsidesættclje altid maa anses for at være
af Betydning og derfor maa hindre Sagens
Fremme, jfr. f. Eks., at der ikke moder For-
svarer, hvor Beskikkelse af en saadan er fore-
strevcn. Om Rettens almindelige Kompe-
tenee jfr. § 9. Hvis der foreligger en Form-
fejl, der baade er af praktisk Betydning og
nafhjcelpclig (jfr. 3øje Stk.), afvises Tagen.
Foreligger der derimod nogen af de andre i
nærværende Paragraf omhandlede Hindringer
for Tiltaltes Domfældelse sjfr. Bemærkningerne
til § 228) afsiges Frifindelsesdum, (§ 255).
Hvor ingen af de i Henhold til nærværende
Paragraf rejste Indsigelser tages til følge,
fortsættes Forhandlingen. Den Beslutning,
hvorved Indsigelsen forkastes, behover ikke at
have Form af Kendelse, da saadant ej er
foreskrevet (jfr. § 95). kæremaal er udelukket
overfor Beslutninger, fom gaa nd paa Doms-
forhandlingens Fortsættelse (§346, 2dctStk.);
om Anke se § 31?.


Afgørelse af de Sftsrgsmaal, som om-
handles i nærværende Paragraf, henhorer
ogsaa i nævningesager udelukkende under
Retten; jfr. herved dels § 276 dels § 297.
efter hvilken sidstnævnte Paragraf Retten af
Retsgrunde kan frisinde, selv om Nwvningc-
tendelsen lyder paa skyldig; jfr. i øvrigt §
256. 2det Stk.

Med 3øje Stk.. 2det Pkt. kan sa-rlig
jævnfores de i §§ 15, 60. 1ste Stk., 260,
262. 265. 270 i. l. og § 304 givne Regler
om Tidspunktet for visse Indsigelsers Frem-
sættelse. „Lejlighed" vil Tiltalte i Reglen
have, faa snart Sagen er paaraabt, med-
mindre han først senere kommer til Stede.

§ 242.

At man begynder med at bringe paa
det rene. hvorvidt Tiltalte erkender sig
skyldig eller ej. beror paa. at den hele
Karakter af den eftcrsolgende Domsbehand-
ling i væscntlig Grad vil afhcenge af Til-
taltes Stilling over for Anklagen. Erkender
han sig skyldig, kan navnlig efter § 269
med hans Samtykke efter Rettens Bestem-
melse nævningernes Medvirkning bortfalde.
Og hvad enten saadan Bestemmelse trerffes
eller ikke. beror det. naar Tiltalte afgiver en
fnldstændig Tilstaaelse, paa Retten, om og i
hvilken Udstrerkning videre Bevisfsrelse skal
finde Sted (§ 272. 2det Stk.)

Ved Udtrykket „gider Tiltalte Lejlighed
til at forklare sig", prercijeres det, at der
ikke bor være Tale om den psykologiske
Pression, der anvendes under det inkvisito-
riske Forhor (jfr. i Forbindelse hermed §
153). vægrer Tiltalte sig bestemt ved at
svare, maa Forhandlingen fortsættes paa
lignende Maade. som om han havde nægtet
sig skyldig.

§ 243.

Jfr. med Hensyn til Vidncafhøring og
Edfcrstelse de almindelige Regler i Z§ 99,
100. 107-113. Ved Vidner, der fremstilles
af Overanklageren. forpaas ikke jnst samtlige
de paa hans Vevisfortegnclfe opforte Vidner,
men de af disse Vidner, hvis afhørelse ikke.
paa Grund af deres Karakter af Forsvars-
vidner, overtages af Forsvaret, der i saa
Fald kommer til at „fremstille" dem.

Har Tiltalte ingen Forsvarer, overtager
Formanden ifølge § 244 in Kny saa vidt for-
nodent afhørelsen fov hans Vedkommende.

§. 244.

Hvorvel Eksamination i det øjemed at
svcrtkc et Vidnes Troucrrdighed ikke kan af-
skæres, men cfter Omstændighederne endog
kan være af yderste Vigtighed for at afucrrge,

at en Domfældelse bygges paa et usandfaer-
digt eller upaalideligt Vidnebevis, bor For-
manden dog lade sig det være magtpaalig-
gende ikke at tillade, at Udsvorgen i dette
Vjemed gaar videre end strerngt nødvendtg.
ligesom han saa vidt muligt bor afværge, at
den foregaar paa unødvendig faarende Maade.
nærværende Paragraf, hvormed ! øvrigt
særlig kan sammenholdes § 100 (se navnlig
dennes første Stykkes andet Punktum), giver
bl. a. Formanden den i saa Henseende nod-
vendige Myndighed.

§ 247.

Med denne Paragraf kan jævnfores
§ 108.

§ 248.

Det er et af Udkastets Hovedprincipper,
at Bevismaterialet saavidt det er muligt og
for Sagen gavnligt, skal forelægges i den
oprindeligste Skikkelse, hvori det overhovedet
forefindes, til umiddelbar Iagttagelse af den dommende Ret. bestaar saaledes Beviset i
den særlige Tilstand, hvori en Person eller
Ting befinder sig. kan det efter Omstændig-
hederne være rettest, at Personen eller Tingen
selv bringes til Stede, og at Retten ikke
nojes med andres Beretning om denne Til-
stand — har en Person gjort en Iagttagelse
af Betydning for Sagen, skal Retten høre dette af Vedkommendes egen Mund. ikke i
andres Gengivelse, og saaledes fremdeles.
Dette Princip udtales vel intet Steds ud-
trykkelig i Udkastet i sin Almindelighed, men
dels ligger det som nødvendig Forudsætning
bag mange Bestemmelser i dette, dels findes
vigtige Anvendelser af det paa flere Steder
i Ildiastet (jfr. navnlig § 102 og Reglerne
om Tiltaltes Mode og afhørelse for den dommende Ret); famtidig vise dog de Paa-
gerldende Bestemmelser, at det ikke er Me-
ningen at gcnnemfore det ud over saadanne
grænser, som praktiske Hensyn med Rimelig-
hed drage. Ogsaa nærværende Paragraf er
at anse' som et Udslag af Nævnte Princip.
Medens den nemlig vel tillader Oplcesning
af saadaune Dokumenter, der paastaas at
have været Genstand for eller at være frem-
bragte ved Forbrydelsen (altsaa s. Eks. et
forfalsket eller falsk Dokument) eller at have
været brugte eller bestemte til dens udførelse
l^f. Eks. den Skrivelse, hvorved et Bedrageri
er iværtsat), eller som yde umiddelbar Op-
lysning om gærningen eller Tiltaltes For-
hold til denne (f. Eks. den Recept, ved hjælp
af hvilken den til et Mord anvendte Gift er
rekvireret, eller det Brev, hvis Indhold har
ophidset Sigtede til en Voldshandling),
afslærer den derimod som Hovedregel Op-


læsning af alle saadanne Dokumenter, der
tun indeholde Beretninger, Gengivelser, Er-
llæringer, Attestationer eller lignende, idet
den nemlig udtrykkelig angiver de Undtagel-
sestilfælde, hvori saadan Oplaasning er til-
ladt, og for disse drager saa snceure grænscr
som muligt. Om disse Undtagelser stal fol-
gende bemærkes:

For det for s te maa der nødvendigvis
være Adgang til at oplcese Protokoltilfor'sler
til Retsprotokoller angaaende saadanne under
Forberedelsen foretagne Handlinger som Ran-
sagninger, Beslaglæggelser og efter Omstændig-
hederne Besigtigelser og ^yns- og skøns-
forretninger, fremdeles Protokollationer af
Udsagn af Syns- og skønsmænd, eller Vid-
ner, naar disse paa Grund af de Paagcel«
dendes Sygdom, Bortrejse, Afsindighed eller
Dod ikke kunne gentages, saavelsom pro-
tokollerede Indenretsforklaringer af Til-
talte, naar Domsforhandlingen undtagelsesvis
foregaar i hans Fraværelse. Endvidere maa
der være Adgang til at nojcs med den skrift-
lige Gengivelse i Stedet for selve Beviskilden
i Tilfælde, hvor denne vel endnn eksisterer,
men hvor dens Tilstedebringelse vilde med«
fore uforholdsmæssigt Besvær eller Bekost-
ninger i Forhold til, hvad derved in eonci-eto
kan ventes vundet. I Sammenhceng hermed
kan særlig fremhævcs, at visse i offent-
lige Hvervs medfør afgivne Attestationer
og Erklæringer i sig selv maa antages at
besidde tilstrækkelig Paalidelighed, naar de
ere afgivne nnder de for dem scedvanlige
Former, og det maa antages, at de Vedkom-
mende ved eventuelt personligt Mode i Ret-
ten netop udelukkende vilde henholde sig til
dem. Fremdeles maa der, for ikke at spilde
de Midler til Sandheds Erkendelse, der alt
ere vundne, være Adgang til at oplcese tid-
ligere Udsagn af de i Sagen optrædende
Personer, naar disse nu vægre sig ved at
udtale sig eller afgive ny, afvigende For-
klaringer. Hvad d ern cest angaar udenretslige
skriftlige Erklæringer eller Vidnesbyrd af Be-
tydning for Sagen, men hidrorende fra Per-
soner, som man af vellige eller faktiske Grunde ikke kan indkalde, da tillader Udkastet under Nr. 4
udtrykkelig Oplcesning af Erklæringer fra de
i D. L. 1—2—1 og 2 nævnte Personer saavel-
som fra Personer, der ere i Besiddelse af Els-
territorialitetsret. Naar Udkastet endelig i
sidste Stykke af nærværende Paragraf ljfr.
ogsaa Z 109. sidste Stykke) hjemler Retten
Befoielse til undtagelsesvis at tillade
Oplcesning af andre Dokumenter og Akt-
stykker, som indeholde Erklæringer og
Vidnesbyrd, vil denne Regel kunne sinde en
med Paragraffens Tanke stemmende Anven-
delse f. Eks. med Hensyn til Optegnelser, som

eu dræbt Person har gjort umiddelbart for
sin Dod, en skriftlig Tilstaaelse af Tiltalte,
Breve, hvori Vidner eller skønsmænd ud-
tale sig i Strid med deres Udsagn for Ret-
ten, og hvis Indhold saaledes vil være af
Vigtighed for Bedømmelsen af de Paagcel-
dendes Troværdighed^).

Fra den sidstnævnte Regel gøres dog
den vigtige Undtagelse, at udenretslige
Bevidnelser angaaende Tiltaltes
tidligere Vandel under ingen O in-
stien dig heder maa benyttes. Grunden
til denne Udelukkelse er den nærliggende, at
den Slags Attestationer meget ofte ere lette
at skaffe og ncesten lige saa ofte ganske vær-
dilose. medens de dog paa den anden Side
let vilde kunne gøre et vist Indtryk, navnlig paa nævninger.

I øvrigt førstaar det sig af sig selv, at
om Indholdet af de Dokumenter, der ikke
maa oplceses (altsaa de fleste Politirapporter,
Anmeldelser om begaaede Forbrydelser, An-
befalinger etc.), maa der heller ikke fores
Vidner, saavelsom at Neglen om, at uden-
retslige Vandels-Bevidnelser ikke maa benyt-
tes, ligesaavel maa finde Anvendelse paa
udenretslige mundtlige som paa udenretslige
skriftlige Bevidnelser.

Skulde Formanden nægte Oplcesning af et
Dokument, om hvilket eu af Parterne mener,
at det falder ind under en af de fra Oplces-
ningsforbudet udtrykkelig undtagne Grupper,
maa afgørelsen af spørgsmaalet om Op-
lcesnings-Tilladeligheden tilfælde hele Ret-
ten: at Parterne ere enige om at ønske Do-
kumentet oplcest, er ikke i sig afgørendc.
— Endnu skal bemærkes. at forsaavidt det
paa Forhaand stiller sig tvivlsomt, om Retten vil tillade Oplcesning af et eller andet
Dokument, hvorvaa en af Parterne lægger
vægt, og det i benægtende Fald vil blive
nødvendigt at skaffe Dokumentets Udsteder
til Stede, vil det være rettest om muligt at
bringe dette Sftorgsmaal paa det rene straks
ved Forhandlingens Begyndelse for at uud-
gaa en Afbrydelse midt under denne.

§ 250.

Om Dokumenter i fremmed Sprog, se
§ 79, 2det Stykke,

§ 251.

I nærværende Paragraf aabnes der
Parterne Adgang til under Domsforhand-

1


lingen at fremkomme med ikke forud an-
meldte Beviser. Mulige Tilbsjeligheder til
Misbrug af denne Regel maa modvirkes
gennem Boder eller Paalæg af Omkostninger.
De forud anmeldte og ikke i Overensstem-
melse med § 223 paany frafaldne Beviser
maa det være Parternes Pligt at have til
Stede under Domsforhandlingen. Ere de
imidlertid blot til Stede, kan der intet være
til Hinder for, at vedkommende Part er-
klærer ikke at ville fore dem, idet da, om
fornødent, Modparten eller Retten kan for-
anledige dem forte.

Naar der i Slutningen af 1ste Stykke
tales om, at „en Udsættelse ikke skønnes at
ville tjene noget berettiget ^ormaal", sigtes
der herved s. Eks. til Tilfælde, hvor Retten
er paa det rene med, at den maa afgøre Sagen til Fordel for den, der ønsker Ud-
sættelse, eller hvor den, der begærer Ud-
sættelse, ikke kan angive, hvad han vil bruge
den til.

Hvis Retten bevilger en Udsættelse i
Henhold til Paragraffens 2dct Stykke, kan
denne Bestemmelse Paakæres, jfr. § 346,
2dct Stykke.

De Foranstaltninger, hvorom der tales
i Slutningen af Paragraffen, vil f. Eks. kunne
bestaa i Indkaldelse af Vidner eller Syns- og
Tlonsmænd, eller Rekvisitioner til en Under-
søgelsesret.

§ 252.

Medens Rettens afgørelse af Tviste-
punkter mellem Parterne ikke kan gøres til
Genstand for sirlig kære. gældcr det mod-
satte om Paalcra til Vidner, Syns- eller
skønsmænd (jfr. § 346). kæremaalet har
dog ikke opjcrttende Virkning, men Retten
kan selv bestemme, at Sagen stal udsættes
efter kæremaalet (jfr. § 347).

Om Rettens Adgang lil at omgøre sine
Beslutninger, se § 95.

§ 254.

Med Hensyn til Betydningen af, at
Sagen er tingfcrstet ved Retten, jfr. Vemcerk-
ning til § 217.

Reglen i 4de Stykke om Tidspunktet
for Domsafsigelse er ikke til Hinder for, at
andre Sager tages for i Mellemtiden.

§ 255.

Slutningsordene: „naar Tiltalte ikke
findes skyldig", maa førstaas som sigtende
til, at Tiltalte overhovedet ikke findes skyldig
til Straf efter dansk Straffelovgivning uden
gensyn til, om Gruuden hertil er, at det
ikke er bevist, at Tiltalte har begaaet For-

brydelsen, at der forelaa undskyldende objek-
tive Omstændigheder, at Tiltalte var util-
regnelig, at Handlingen ligger udenfor
Straffelovens territoriale og personlige Om-
raade etc. Den særlige Omtale af Straf-
skyldens Forældelse er derfor kun at anse
som en udtrykkelig Fremhæven af et praktisk
vigtigt Tilfælde.

§ 257.

Denne Paragraf indeholder Regler, der
i deres væsen ganske svare til de i det tid-
ligere førstags' §§ 308 og 309 indeholdte,
idet det paa den ene Side fastholdes, at der
ikke kan domfældes for noget andet faktisk
Forhold end det, Anklageren i Anklageskriftet
har taget Sigte paa, og paa den anden
L-ide fastholdes som en ufravigelig Be-
tingelse for at kunne henfsre Handlingen
under Straffeloven paa anden Maade end i
Anklageskriftet siet, eller for at kunne fravige
den sammesteds givne Beskrivelse af Hand-
lingens Biomstændigheder, at Tiltalte har
haft fyldestgørende Adgang til at forfuare sig ogsaa i Relation til saa'dan Afvigelse.

Naar de angivne to Betingelser ere til
Stede, kan Retten i sin Dom i øvrigt afvige
fra Anklagesknftet endog i betydelig Grad,
saaledes vil den ikke blot kunne domfælde for en Forbrydelse, der indeholdes som det
mindre i den Forbrydelse, Tiltalen lyder
paa, men ogsaa efter Omstændighederne f, Eks.
erklære et Forhold, der i Anklageskriftet er
betegnet som simpelt Manddrab, for at være
Mord, et Forhold, der i Anklageskriftet er be-
tegnet som ulovlig Omgang med Hittegods,
for at være Bedrageri eller Tyveri og
omvendt, eller en som uagtsom betegnet
Forbrydelse for at være forsætlig begaaet
og omvendt.

Kapitel XXIII. særlige Bestemmelser om Doms-
forhandling for nævninger.

De i dette Kapitel gjocte Forandringer ere ikke af indgribende Natnr. De væsent-
ligste af Realitetsændringerne ere følgende:

Parternes Ret til uden Angivelse af
Grund at forkaste en Del af de udtrukne
nævninger er begrernsct noget (§ 264). Dels
er jo nemlig allerede alle de nævninger.
mod lwis Upartisthed begrundet Indsigelse
er rejst efter Kapitel III., fjernede, dels viser
Erfaringen fra Udlandet, at den vilkaarlige
Udslydeljesret mange Steder — blandt andet

11


ogsaa i Norge — fra Forsvarets Side mis-
bruges til at fjerne saadanne nævninger,
der antages at være Mcrnd med Erfaring
og selvstændig Opfattelse; i England har
Forholdet omvendt udviklet sig saaledes. at
Udstydelsesretten kun yderst sjcrldent benyttes.

I § 269 er der givet Retten Adgang
til at lade nævningernes Medvirken bort-
falde, naar Tiltalte erkender sig skyldig i
det i Anklageskriftet omhandlede Forhold og
derhos samtykker i, at Sagen afgøres uden
nævninger. Efter engelst Ret bortfalder
Juryens Medvirken ubetinget, naar den Til-
lalte plæderer styldig — hvorved dog er at be-
mcrrke, at dømmeren, naar han finder det
betænkeligt at tage mod Tiltaltes Erklæring
om at være styldig, vil foranledige ham til
at tage den tilbage. nævningebehandlingen
vilde'som oftest her ikke tjene noget fornuf-
tigt Formaal; skulde Retten, efter hvad der
er fremkommet under Forundersøgelsen eller
efter de Svar, Tiltalte nu giver paa nær-
mcre spørgsmaal, antage, at Sagen dog
kan komme til at frembyde faktiske Tvivl, vil
den naturligvis ikke give slip paa nævningernes Medvirkning.

Den i § 270 indeholdte Formanings-
tale er betydelig forkortet i Sammenligning
med den i det tidligere Forslags § 322 inde-
holdte.

Det er i § 271 foreskrevet, at nævnin-
gerne skulle vælge deres Ordforer straks efter
Lodtrækningen og Edfcrstelsen, medens en
saadan efter det tidligere Forslag først skulde
vælgcs, efter at nævningerne havde trukket
jig tilbage til Raadslagning. Man har nem-
lig anset det for heldigst, at nævningerne
straks fra Domsforhandlingens Begyndelse havde Een, der særlig er opfordret til at
betragte sig som Organ for dem, naar der
bliver Anledning til at rette spørgsmaal
til Vidner eller Tiltalte eller til at gøre henvendelser til Retten.

I § 272, 2det Stykke, er afgørelsen af
spørgsmaalet om, hvorvidt Bevisforelse stal
bortfalde i Anledning af en af Tiltalte af-
given Tilstaaelse, overladt til Retten, medens
det i det tidligere Forslag skulde afgøres af
Formanden, forsaavidt ingen af dømmerne
eller nævningerne udtalte sig derimod; den
Affattelse, Bestemmelsen har faact. viser der-
hos bestcmtcre, at man efter Omstændig-
hederne kan indstrcenke sig til kun at lade en
Del af bevisforelsen bortfalde.

I § 273 har hver af Parterne faaet
Net til, inden han begynder sin Vcvi^forelse,
at give en kort Fremstilling af sin Vcvis-
plan og Oversigt over sit Bevismateriale.

Medens Overanklageren ifølge det tid-
ligere Forslag skulde fremkomme med sit

spørgsmaalsudkast, saa snart han havde
holdt sin Anklagetale, stal han ifølge § 27§ først fremkomme med det, efter at ogsaa
Modparten har haft Ordet; det vil let kunne
ske, at den Maade, hvorpaa Forsvaret ledes,
kan faa Betydning for den Maade, hvorpaa
Overanklageren vil foreslaa spørgsmaalcne
stillede, men navnlig vil der ofte opstaa Dis-
kussion mellem Parterne om spørgsmaalenes
Affattelse, og det vilde — som det forment-
lig rigtigt er blevet fremhcrvet til Begrun-
delse af den tilsvarende Bestemmelse i den
norske Straffeproceslov — være uheldigt, at
de rent tekniske og for nævningerne lige saa
nfurstaaelige fom "uvedkommende Tvistigheder
om, hvorledes spørgsmaalcnc sknlle affattes,
blive indblandede i de Foredrag, som holdes
for nævningernc.

Det er fundet nødvendigt paa flere
Punkter at give Retten en noget fricre Myn-
dighed med Hensyn til spørgsmaalsstillingcn,
end det tidligere Forslag hjemlede, jævnfor
saaledes § 278 iu iiu,s s„saavidt muligt"1,
§ 281 s„kan") og § 292.

Reglen i § 284, 2det Stykke, (jcrvnfor
§ 73, 4de Stykke,) er ny- den staar i For-
bindelse med den i § 320 Nr. 3 omhandlede
Ankegrund.

Medens det tidligere førstag foreskrev,
at Anklageskriftet skulde medgives nerunin-
gernc, er denne bestcmmelse udeladt i nær-
værende Udkast. De til nævningerne stillede
spørgsmaal indeholde nemlig Anklagepunk-
terne i deres endelige og berigtigede Skikkelse;
de ere for saa vidt at betragte som et korri-
geret Anklageskrift affattet i den Form, hvori
Anklagen kan og stal forelægges nævningerne,
og erstatte følgelig hint, ikke at tale om, at
Forskellighederne mellem Anklageskrift og
de skriftlig affattcde spørgsmaal kunde kon-
fundere nævningerne.

Man har endvidere fundet det rettest at
give Rettens Formand Adgang til at lade
Afskrifter af spørgsmaalene overgive til
nævningerne, forinden han begynder sit Fore-
drag, idet førstaaelsen af Foredraget herved
efter Omstændighederne vil kunne lettes næv-
ningerne.

Den i det tidligere førstags § 342 om«
handlede Rettesnor for nævningerne, som af
disses Ordforer skulde oplcrses, har man
ladet bortfalde. Det deri indeholdte ligger
i Lovens almindelige Regler og kan om
fornødent indstcerpcs — og det med større
Autoritet — af Rettens Formand i Henhold
til § 265. 3øje Stykke. — Da det maa an-
ses for at være af Vigtighed, at nævnin-
gerne iagttage Tavshed med hensyn til deres
Raadstagning og Afstemning, og da et sim-
pelt Forbud uden nogen Sanktion let vilde


blive uden Virkning, er der t § 286 fore-
skrevet Fængselsstraf for Brud paa Tavs-
hedspligten.

Kravet paa henholdsvis Majoritet og
Enstemmighed ikke blot med Hensyn til Re-
sultatet, men ogsaa med Hensyn til Grun-
dene i de i §§ 294 og 295, 2det Stykke, om-
handlede Tilfælde er opgivet.

Endelig er der i § 297 udtrykkelig givet
Retten Adgang ikke blot til hclt at frifinde,
hvor den finder nævningernes Skyldig-Ken-
delse baseret paa en urigtig Opfattelse af et
retligt spørgsmaal, men ogsaa til efter Om-
stændighederne at idømme den ringere Straf,
som den begaaede handling, rigtig subsu-
meret, findes at fortjene.

I øvrigt indeholder Kapitlet ligesom det tilsvarende Kapitel i det tidligere førstag
en kronologisk ordnet Fremstilling af en
Domsforhandling for nævninger fra Be-
gyndelsen til Enden. Naar man tilligemed
den svrige Arv fra det tidligere Forslag
har bibeholdt Adgangen til og eventuelt
nødvendigheden af at rette flere Sftorgs-
maal (derunder Hoved- og Tillægs-spørgs-
maal) til nævningerne i Stedet for det ene:
„Skyldig" eller „Ikke skyldig", er dette ingen-
lnnde siet, fordi man ikke har været op-
mcrrlsom paa de mange Vanskeligheder og
den Vidtløftighed, der herved ester Omstæn-
dighederne kan fremkaldes. Naar man allige-
vel har valgt at blive staaende ved det tid-
ligere førstags System, der ogsaa er det af
norsk, tysk, ostrigst og fransk Ret antagne, er
det, fordi det Tankearbejde, der ligger ud-
trykt i spørgsmaalsudsondringen, alligevel
maa gøres, hvis nævningernes Svar ikke
stal blive et Svar hen i Taaget. Hvis der-
for de forskellige Momenter, det gælder om
at have for Aje, ikke prceciseres og eventuelt
stilles ud fra hinanden for atter at stilles
frem i deres indbyrdes Forhold gcnnnem
selve den endelige spørgsmaalsstillen, maa
de prerciscres og eventuelt udstilles i An-
klageskrift og dømmerens Resume. Imid-
lertid kan der nerppe være Tvivl om, at
nævningerne lettere ville fastholde de for-
stellige asgorende Momenter — og som følge
deraf igen give det rette Svar — naar de
have disse for sig prerciscrede og adskilte i
de endelige spørgsmaal, end naar de selv
skulle udstille dem af Anklageskriftet cller alene
skulle stotte sig til deres Opfattelse af og
Erindring om Formandens Retsbelæring, og
det saa meget mere, som man ikke kan gøre Regning paa, at Nctsformcrndenc under et
nyt System skulle vise sig i Besiddelse af den
eminente Evne til at klarlægge en Sag og
retlede en Jury, som ndmcrrker den engelske
dømmer.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer skal følgende bemærkes:

§ 258.

Med 1ste Stykke kan jævnfores. forsaa-
vidt Tiltalte angaar, § 233, fursaavidt Vid-
ner angaar, § 108 og, forsaauidt Syns-
og skønsmænd angaar, § 124, 2oet Stykke;
med 2det Stykke ja?unfores §§ 229 og 241.
Henvisningen til § 26? betyder, at Reglen
i denne vil medføre, at der i mange Sager
ikke bliver spørgsmaal om særlig Udtagelse
af nævuinger. idet nemlig nævningerne i
den foregaaende Sag vedblive at fungere.

Sknlde det ved Paaraabct — der i øvrigt
kun vil blive nodvcndigt (jfr. Ordene „saa
vidt fornødent"), hvor den Fuuktionær, som
er sat til at varetage disse Ting. ikke melder,
at alle ere modte — vise sig, at nogen af
de indkaldte Vidner eller Syns- eller Sksns-
mccnd ikke er modt, og man ikke efter Om-
stændighederne kan stole paa endnu at faa
Vedkommende bragt til Stede i betimelig Tid,
maa Sagen udsættes, medmindre Retten an-
ser Vedkommendes Ashoring for overstodig.
enten fordi Tiltalte alt har afgivet en fuld-
stændig Tilstaaelse, som han maa ventes at
ville gentage (§ 272, 2det Stykke), eller fordi
Vedkommendes afhøring ikke kan antages at
ville bidrage til Sagens Oplysning (jfr.
Princippet i § 240, 2det Stykke), eller fordi
den efter Omstændighederne maa kuunc er-
stattes ved Oplcesning as Vedkommendes tid-
ligere Udsagn (§ 248, Nr. 3).

§ 260.

Den her omtalte Meddelelse af Genpart
sigter til Organisationsloosudkastets § 64.

Med Slutningøreglen sammenholdes §16,
2det Punktum, hvor det bestemmes, at imod
Kendelser, hvorved Indsigelser imod en nævnings Habilitet fortastes, kan der finde kære
Sted, samt at der i den Anledning, naar det straks forlanges, kan tilstaas en kort Ud-
sættelse af Sagen (jfr. ogsaa § 347 iu tins).

§ 261.

De her nævnte Minimumstal sigte selu-
følgelig til hver enkelt Sag; det er derfor
ikke nok, at der, naar Retsmodet begynder,
er 20, eventuelt 21 cller 22 nævninger til
Stede, men dette Antal maa ogsaa være til
Stede, hvis der senere i samme Retsmode
stal finde ny Uotrerkning Sted til en fol-
gende Sag, For imidlertid ikke at lægge
Beslag paa nævningernes Tid i hojcre Grad
end fornødent, giver § 267 Adgang til at
udtage Jury for alle Dagens Sager straks
ved Retsmodets begyudelse.


§ 263.

Den her omhandlede Udjkydningøret maa
Tiltalte kunne udove gennem sin Fursvarer,
ligesom denne maa knnne ndove den Paa Til-
taltes Vegne, hvor Tiltalte ikke er nwdt (jfr.
Forudsætningen i § 234). Hvis imidlertid
baade Tiltalte og dennes Forsvarer ere til
Stede, er det i Tilfælde af Meningsførstel
mellem disse, Tiltaltes eget Onste, der alene
bliver afgørende. Hvor Tiltalte er umyndig,
maa vistnok — med Forbehold af. hvad der
lige er bemærkct om Forsvareren — Forkaftel-
sesretten ndoves af hans værge (jfr. Prin-
cippet i § 38. 2det Punktum). '

§ 267.

Som alt ovenfor antydet kan det være
hensigtsmæssigt at sammensætte Juryen for
samtlige de Tager, der ventes at komme for
i det paagældende Mode, allerede ved deltes
Begyndelse. Betingelsen for, at dette kan ske,
er imidlertid, at samtlige Tiltalte ere til
Stede. Naar Juryen for den første Sag er
udtagen, vil det da være hensigtsmæssigt at
rette det spørgsmaal til de i de senere Sa-
ger Tiltalte (saavcl som til overanklageren',
om de acceptere den udtrukne Jury ogsaa
for dcrcs Vedkommende; men naturligvis
vil dette spørgsmaal ogsaa knnne rettes til
en Tiltalt, naar hans Sag kommer for.
Mangle Betingelserne for i en Sag. som
senere kommer for, saaledes at benytte den
tidligere udtagne Jury, maa der. naar Sagen
kommer for, foretages ny Lodlrerkning. i
hvilken naturligvis de til den første Sag
udtrukne medtages, forsaavidt der ikke mod
dem fremfættes nogen af Retten godkendt
Habilitetsindsigelse.' I øvrigt kan der i det
Tilfælde, at en Tiltalts Indsigelse mod den
alt udtrukne Jury kun er rettet mod en en-
kelt nævning indenfor denne, nerftpe være
noget til Hinder for at foretage Lodtrerknmg
af en enkelt nævning til at træde i den
Vragcdes Sted, medens den først udtrukne
Inrys øvrige Medlemmer vedblive at fungere.
Naar der i'aaledes er udtaget Jury for den
eller de Sager, fom stnllc for den paagældende
Dag, ville de modte nævninger. for hvilke
der ikke bliver Vrug, kunne dimitteres.

§ 273.

Om Adgangen til Modafhøring ctc. fe
§ 243.

§ 274.

Slutniiigsbestemmelsen er ikke særlig
givet med det Formaal for Njc, at det skal
hemmeligholdes for neruniiigerne, f. Eks.

hvor hoj en Straf der eventuelt kau blive
Tale om, hvorvidt Tiltalte tidligere har be-
gaaet liguende Forbrydelse ctc. Meningen er
blot at fastslaa den naturlige Ordning, hvor-
efter hver Del af Sagen droftes til den Tid,
da den stal finde sin afgørelfe.

§ 275.

Rettens Fastsættelse af spørgsmaalcne
stal ske under Iagttagelse af de i'§§ 276—
^83 givne Regler. Anke i Anledning af Fejl
i Rettens spørgsmaal-Ztillen kan finde Sted.
naar den formentlig begaacde Fejl enten
bestaar i Tilsidesættelse af en Rettergangs-
regel, § 320. Nr. 1, jfr. Z 321 (et spørgs-
maal er f. Eks. stillet saaledes, at man ikke
bestemt kan se, hvad nævningernc med deres
Svar bekrerfte eller benægte) — eller beror
paa en urigtig førstaaelse af Straffeloven
len Handling, der rettelig bor karakteriseres
som Bedrageri, er f. Eks. i spørgsmaalet karakteriseret som Tyveri).

§ 276.

Den her givne Afgrænsninq af nævningernes Kompetence stemmer ganske med det
tidligere førstags. nævningerne uvedkom-
mende er herefter — foruden spørgsmaal
om Formalitet og Paataleret — Strafud-
maalingen og i Forbindelse dermed Straf-
afstaget efter Straffelovens §§ 7 og 58 og
^trafforhøjelse som følge af Gentagelse
samt endelig spørgsmaalet om Strafskylds
forerldelse. dog at spørgsmaalet om Tiden
for Handlingens Begaaelse, hvilket for de to
sidtte Tilfælde kan være af særlig Betydning,
bliver at forelægge nævningerne. I ourigt
henhorer det hele Skyld spørgsmaal
under nævningernes afgørelse. Disses Ken-
delse kommer til at rumme ikke blot en Bedom-
melse af Beviset, men ogsaa Henfsrclfcn under
Straffeloven, Handlingens strafferetlige Ka-
rakteristik. nævningelcndelfen afgør med
andre Ord ikke blot, hvorvidt der er til-
strækkeligt Bevis for, at Tiltalte har be-
gaaet den og den Handling, men ogfaa,
hvorvidt denne Handling efter Loven udgor
et Tyveri, Bedrageri, ulovlig Tvang, Vold
mod Ovrigheden, etc. etc, om fuldbyrdet
Forbrydelse eller blot Forsog eller den eller
den Art af meddelagtighed foreligger, om
Tiltaltes Sindstilstand, da han begik For-
brydelsen, var saadan, at han maa behandles
som strafferetlig tilregnelig, om den Sitna-
tion, hvorunder han handlede, skal betragtes
som fyldestgorende Nooværge-Bctingelsernc,
om Handlingen er begaaet paa dansk Straffe-
territorium o. s. fr. Heri ligger, at Retten


aldrig kan domfælde en Tiltalt'paa Grund-
lag af et Bevis, som nævningerne have
anfet for utilstrækkeligt, eller paa Grundlag
af en Subsumtion, som nævningerne have
underkendt. Have nævningernc derfor erklæret
Vedkommende for ikte-Skyldig, maa Retten
frifinde; have nævningerne erklæret Haand«
lingen for kun at være ulovlig Omgang med
Hittegods, kan Rettcn ikke straffe for Tyveri,
have nævningerne crklæret Tiltalte for knn
delvis tilregnelig (efter Straffelovens § 39),
kan Retten ikke idømme den fulde normale
Straf etc.

Da det paa den anden Side ikke er Me-
ningen at berove Tiltalte det værn som de
retskyndige og erfarne dømmeres Medvirken
yder, er det omvendt klart, at en Skyldig-
Kendelse paa Grundlag af et Bevis, der efter
dømmerens Mening er utilstrækkeligt, eller
en Subsumtion, der efter dømmernes Me-
ning er urigtig, ikke ubetinget bor være bin-
dende for disse. Det er derfor i Z 29? (mcerk
ogsaa herved § 241, 2det Stykke) foreskrevet,
at Retten, hvor dens Opfattelse af et retligt
spørgsmaal i dets Anvendelse paa de af
Noevningernc som beviste ansete Fakta, saa-
ledes som disse ere angivne i Kendelsen, jcrvn-
fort med spørgsmaalene. forer til et for
Tiltalte gunstigere Resultat end nævninge-
kendelsen, skal lægge sin Opfattelse til Grund
for dommen; og i § 294 er der givet Retten
Adgang til, hvor den sinder, at Sagens Ve-
visligheder ikke have afgivet tilstrækkeligt
Grundlag for at fælde Tiltalte for den
Forbrydelse, i hvilken nævningerne have er-
klæret ham skyldig, da foreløbig at tilside-
sætte den afsagte nævningekendelse og paa-
byde Foretagelsen af ny Domsforhandling
for andre dømmere og andre nævninger.
Skulde imidlertid nævningerne under denne
nye Domsforhandling komme til samme Re-
sultat som de forrige nævninger. medens
Retten Paa sin Side enstemmig finder Be-
viset utilstrækkeligt, kan Retten afsige Dom
paa Grundlag af sin Opfattelse af' Bevis-
spørgsmaalet.

Som Falge af den fremstillede Forskel
mellem Fvcmgangsmaaden efter § 29? og
efter § 294 vil det i modende Tilfælde være
af Vigtighed at faa afgjort paa rette Maadc.
om Divergensen mellem Rettens og Nceu-
ningernes Opfattelse refererer sig til et ret-
ligt spørgsmaal eller til beuisspørgsmclalet.
I Reglen vil dette ingen Vanskelighed for-
volde. Naar en nævningc-kendelse f. Eks.
gaar nd paa at ciklære Nogen skyldig i at
have krccnkct den Mrbodigheo, der skyldes
Kongen, ved at have tilstillet denne et ano-
nymt Vrcv af fornærmcligt Indhold, er det
dermed givet, at nævningerne baade have

anset det for bevist, at Tiltalte virkelig er
den, der har afsendt Brevet, og have anset
dets Indhold for at falde ind under straffe-
lovens § 90. Hvis imidlertid Retten finder,
at de Udtalelser, som ifølge nævningckendel-
sen ere blcvnc henforte nnder Straffelovens
§ 90, ikke kunne henfores under denne Para-
graf, vil den frifinde efter § 297; finder
den derimod, at Brevet vel gaar ind under
§ 90, men at det ikke er bevist, at Tiltalte
er den virkelige Afsender, berammer den ny
Domsforhandling efter § 294.

§ 277.

Med denne Paragraf kan jævnfores de
ovenfor S. 7 gjorte bemccrkninger om,
hvad der førstaas ved „Strafferammer".
Modsætningsvis ligger det i denne Paragraf,
at spørgsmaalet om, hvorvidt Tilfældet
faldcr ind under den ene eller den anden
Strafferamme, hører under nævningernes
afgørelse. Selv om derfor Tiltalen er holdt
saa almindelig, at den omfatter forskellige
Strafferammer (jævnfor ovenfor S. 16),
maa disse dog udstilles fra hinanden ved
spørgsmaalcnc til nævningerne.

§§ 278—283.

Hvorvidt der i en Sag bor stilles et
eller flere Hovedspørgsmaal, og hvorvidt
der til disse bor knyttes et eller flere
Tillægssftorgsmaal, beror ganske paa Om»
stændighederne og blandt andet dels paa,
hvorledes Anklageskriftet lyder, dels paa,
hvad der under domsforhandlingen er frem-
kommet. Har Sagen udelukkende drejet sig
om, hvorvidt Tiltalte har foretaget eller
ikke har foretaget en bestemt Handling,
medens det i øvrigt er givet, at denne
Handling, hvis den virkelig er beqaact, maa
henfores under det og det Forbrydelses-
begreb, og det derhos er givet, at der ikke
foreligger særlige Straffeudelutkelsesgrunde eller Grunde, der ville medføre Handlingens
Denforelse under en lavere eller højere
Strafferamme end den almindelige, vil der
kun behoves cct spørgsmaal, altsaa f. Eks.:
Er Tiltalte ^.^. skyldig i den Forbrydelse,
der omhandles i Straffelovens § l86, ved til
den og den Tid, paa det og det Sted og paa den
og den Maade forsætlig at have drcebt den og
den? Er det derimod givet, at Vedkommende
har begaaet Handlingen, medens spørgs-
maalet drejer sig om de subjekliue Betingelser,
under hvilke der er handlet, vil det natur-
ligste være at opstille flere sideordnede
Hov ed spørgsmaal, altsaa f. Eks. saa-
ledes:


1. Er Tiltalte N. N. skyldig i den i
Straffelovens § 190 omhandlede Forbrydelse
ved o. s. v. med Overlæg at have drcebt... ?
(Til Ja ndkrerves mindst 8 Stemmer). Hvis
dette spørgsmaal besvares benægtcnde, spørges yderligere:

2. Er Tiltalte X. N. skyldig i den i
Straffelovens § 186 omhandlede Forbrydelse
ved o. s. v. forjcetlig, men uden Overlæg at
have drcebt. . .? '(Til Ja 8 Stemmer).

Hvis ogsaa spørgsmaal 2 besvares be-
nægtcnde, spørges endelig:

' 3. Er Tiltalte N. 'N. skyldig i den i
Straffelovens § 198 omhandlede Forbrydelse
ved o. s. v. ved Uagtsomhed at have drerbt
. . .? (Til Ja 8 Stemmer).

Paa samme Maade forholdes, naar der
kan være spørgsmaal om at karakterisere
selve den objektive Handling paa forskellig
Maade. Der kan altsaa være at spørge f. Eks. saaledes:

1. Er Tiltalte X. N. skyldig i Tyveri
ved til den og den Tid nnder de og de Om-
stændigheder at have tilegnet sig det og det
(Til Fa 8 Stemmer). Hvis spørgsmaalet
besvares benergtende, spørges yderligere:

2. Er Tiltalte N. X. skyldig i den i
Straffelovens § 253 omhandlede bedrageri-
forbrydelse ved til den og den Tid under de
og de Omstændigheder at have tilegnet sig
det og det, som af den og den var betroet
ham i Forvaring? (Til Ja 8 Stemmer)
eller f. Eks. saaledes:

1. Er Tiltalte X. N. skyldig i fuld-
byrdet Tyveri ved o. s. v.? Hvis dette be-
svares benergtende, spørges yderligere:

2. Er Tiltalte N. N. skyldig i Forsog
paa Tyveri ved o. s. v.?

Er der imidlertid under Forhandlingerne
fremkommet Data til Stotte for, at der fure-
ligger særlige Strafudelutkelses- eller særlige
Strafforhøjelses- eller Strafnedsættclscs-
grunde af almindelig Karakter, der forandre
den for en Handling som den paagældende
normalt foreskrevne Strafferamme, kan der
til hvert af Hovedspørgsmaalene blive at
foje hertil sigtende Tillægsspørgsmaal,
hvis Ejendømmelighed saaledes er den, at
deres Vesvarelse forudsætter, at et forudgaaende
spørgsmaal er blevet besvaret bekræf-
t e n d e.

spørgsmaalene ville herefter altsaa
kunne være at stille s. Els. saaledes:

(Houedspørgsmaal 1). Er Tiltalte 1^. 5s.
skyldig i ... forsætlig at have drcebt . . .
(Til Ja 8 Stemmer).

Hvis dette Sftorgsmaal besvares be-
krerftende, fporges yderligere:

(Tillægsspørgsmaal 1). Handlede Til«
talte X. ^. ved den paagældende Lejlighed

indenfor grænsernc af lovligt Nodværge?
(Til Nej 8 Stemmer.) *)

Hvis det foregaaende spørgsmaal be-
svares benægtende, spørges endvidere:

(Tillægsspørgsmaal 2). Maa Tiltalte N.
N. antages i gærningens Vjeblik at have
manglet den fnlde Tilregnelighed, der sindes
hos voksne og sjcelssunde Personer? (Til
Nej 8 Stemmer) og saaledes fremdeles.

Hvorvidt der stal gaas i detailleret Be-
tegnelse af Handlingen for at faa den i §
279 lrcevede „tilstrækkelige Betegnelse", maa
bestemmes dels ved Hensynet til, hvad der hører med til den indenfor vedkommende
Strafferamme liggende Forbrydelses begrcbs-
mcessige Kendemcerker. dels ved Hensynet til,
hvad der udkrerves for at forebygge en for-
nyet forfølgning for samme Handling.

Det følger af § 278, 1ste Stykke, at et
spørgsmaal, hvorved der gives nævningerne
Valget mellem flere Alternativer, f. Eks, om
Tiltalte har stjaalet en Ting, eller om han.
nden Hensigt til at tilegne siq den eller skille
Ejeren derved, har sat sig i Besiddelse af den for
at benytte den til et bestemt Brug, ikke maa
stilles; ej heller bor nogensinde en negativ
spørgsmaalsform benyttes, f. Els: Har
Tiltalte ikke begaaet Drabet i en ved Mishand-
ling af ham selv fremkaldt oprort Sinds-
stemning ? baade fordi Svaret: Ja eller Nej
paa et saaledes stillet spørgsmaal vilde blive
tvetydigt, og fordi et saadant spørgsmaal
tenderer til at lægge nævningerne Svaret i
Mnnden.

Ifølge § 278, 2det Stykke, maa et spørgs-
maal ikke stilles saaledes: Ere ^.. og V. skyl-
dige i i Forening at have o. s. v.? Der
maa — forsaavidt der overhovedet er Grund
til at medtage begge de Tiltaltes Navne i
samme spørgsmaal — spørgcs: 1. Er ^.
skyldig i i Forening med 13. at have o. s. v.?
2. Er V. skyldig i i Forening med ^.. at
have o. s. v.?

Naar det derhos i 2det Stykke hedder
„og saa vidt muligt kun eet forbryders! For-

1


hold", sigtes der herved navnlig til, at en
saa specialiseret spørgsmaalstillen lan være
umulig, hvor Sagen drejer sig om en rerkke
forbryderske Handlinger, f. Eks. en rerkke
Skuffetyverier. Kassebesuigelser, Mishandlin-
ger af Hustru eller Born etc., men hvor
disse Handlinger ikke lade sig enkeltvis an-
give.

Hvor der indenfor samme Strafferamme
rummes forskellige Alternativer, bor dette
dog ikke foranledige flere spørgsmaal. Naar
der saaledes i Straffelovens § 168 tales om
den, som ved Vold eller Trusler om sje-
blikkelig livsfarlig Vold tiltvinger sig Sam-
leje, bor dette ikke oploses i spørgsmaalene:
Er N. X. skyldig i Voldtægt efter Straffe-
lovens § 168 ved med Vold at have til-
tvunget sig Samleje, og i benægtende Fald:
Er ^. N. skyldig i Voldtægt efter Straffe-
lovens § 168 ved gennem Trusler om oje-
blikkelig livsfarlig Vold at have tiltvunget
sig Samleje, idet en saadan Svorqsmaal-
Stillen kunde fore til Tiltaltes Frifindelse,
skønt nævningerne ere enige om, at der
foreligger Voldtægt efter § 168, naar nemlig
f. Eks. de 6 nævninger anse Samlejet for
tiltvunget ved Vold. de 6 andre anse det for
tiltvunget ved saadanne Trusler, som Para-
graffen nævner.

§ 284.

Da Tanken i nævningeinstitutionen ikke
er den, at nævningerne skulle sætte dcres
subjektive, vilkaarlige skøn i Lovens Sted,
men derimod den, at nævningerne skulle
anvende Loucn, maa det gøres Rettens For-
mand til Pligt at oplyse nævningerne om
Loven og saa klart og skarpt som muligt
forklare dem. hvorledes de foreliggende Rets-
sftorgsmaal maa besvares. Det maa anses
som nævningernes Pligt at følge den Rets-
belæring, som Rettens Formand saaledes
giver dem. En nævning vilde derfor over-
skride sit Kalds Grernser, ikke blot naar han
rersonnerer som saa: jeg tvivler itke om, at
det og det er Loven, men jeg for min Person
vil foretrække at stemme, som om den Lov
ikke eksisterede, men ogsaa naar han i Tillid
til sin formentlige egen bedre Viden stemmer
paa Grundlag af en Opfattelse af et retligt
spørgsmaal. der strider mod Formandens
Retsbclæring. En anden Sag er, at der er
mangfoldige retlige regler og Begreber, hvis
nerktevidde i sidste Instans beror paa et skøn,
og at dette skøn derfor ogsaa til en vis Grad
maa overlades til nævningerne. samt at der
sandel hvor nævningerne af Retten antages at
fejle i dette Sksn, som hvor de forsætlia.
sætte sig ud over eller miskende Lovens
Regel eller Formandens Forklaring af denne,

kun haves et Korrektiv herimod, naar saa-
dant sier til Skade for Tiltalte, ikke derimod
naar det sier til Fordel for Tiltalte, jfr. i
saa Henseende Bemcrrkningen til § 297.

Med Paragraffens 2det Stykke jcrvn-
fores § 320 Nr. 3.

§ 286.

Naar det i næstsidste Stykke hedder, at
nævningerne skulle iagttage „Tavshed" om
Raadslagningen og Afstemningen, udelukker
dette ikke, at det efter Omstændighederne
endog vil kunne være en nævnings Pligt f.
Eks. straks at beklage sig til Rettens For-
mand over den Maade, hvorpaa Raadslag-
ningen og Afstemningen er foregaaet.

§ 291.

Viser det sig ganske umuligt at faa en
førstaalig Kendelse fra de paagerloende nævninger, er der ingen anden Udvej end at ud-
sætte Sagen til ny Behandling af andre
nævninger. Rettens Beslutning herom kan
dog selvfølgelig paakæres.

§ 293.

Den i 2det Stykke indeholdte Regel
siger forsaavidt noget andet og mere end
den i § 241. 2det Stykke, indeholdte, som der
ikke paa det Trin af Sagen, for hvilket
nærværende Regel er given, krerves Enstem-
mighed til Frifindelsen, jfr. i øvrigt Ve-
mcrrkningerne til Z 297.

§ 297.

Ordene i denne Paragraf tilsigte at
omfatte et hvilketsomhelst retligt spørgs-
maal, hvis rette Besvarelse har Betydning
for Domsresultatet. Hertil hører først og
remmest spørgsmaalet om, hvorvidt den
om bevist antagne Handling virkelig efter
in objektive Karakter er en Forbrydelse.
Have nævningerue altsaa f. Eks. erklæret
for Dokumentfalsk, hvad der efter Rettens
Opfattelse kun er lovlig Brug af et Navn.
vil Retten have at frikende. Det samme
gerlder, naar nævningerne gennem dcrcs
Svar have crklæret en Handling, der har
haft Virkning her i Landet, for af denne
Grund at være begaaet her. medeus den
efter Rettens Opfattelse er begaaet i Udlan-
det, have anset en Person for skyldig i
en Embedsforbrydelse. medens Vedkommende
efter Rettens Opfattelse ikke er Embedsmand
o. s. fr.

Paa tilfuarende Maade vil Retten have
at lægge en mildere bedømmelse til Grund,


hvor nævningerne f. Eks. have crklæret for
fuldbyrdet Forbrydelse, hvad der efter Net«
tens Opfattelse kim kan være Forsog, have
erklæret et Forhold for Gerningsmands
forhold, der efter Rettens Mening kun kan
være Meddelagtighed, have kaldt for Tyveri,
hvad der efter Rettens Mening kun kan være
ulovlig Omgang med Hittegods o. s. fr.

Som Eksempel paa Tilfælde, i hvilke
der kan blive Anvendelse for den i Para-
graffens sidste Punktum indeholdte Regel
kan nævnes, at nævningerne svare Ja til et
spørgsmaal om Noveri, medens Retten klin
anser Forholdet for at være grovt Tyveri,
men for at kunne dømme derfor, maa have
særlig nævningeerklæring for, at der er til-
strcetteligt Bevis for det Mcment (f. Els.
Indbrud), der stal gøre Tyveriet til et
grovt. Paa samme Maade stiller Forholdet
sig i Virkeligheden ogsaa, hvor nævningernc
have erklæret Tiltalte skyldig i for'cetligt
Drab, medens Retten mener, at der kun
bor være Tale om Straf for uagtsomt Drab,
idet dettes Betingelser ikke behovc ctt være givne med Evllæringcn: Forsætligt Drab.

Det kunde i øvrigt ved første Ojekast sc
ud, som om de i denne Paragraf omhandlede
Tilfælde ganske simpelt kunde undgaas ved,
at Retten afværgede, at der stilles spørgs-
maal, hvis Besvarelse i en for Tiltalte
ugunstig Retning Retten dog bagefter vil
underkende. Grunden til, at saadanne
spørgsmaal stilles, kan imidlertid være den,
at der ikke mellem Rettens dømmere har
været den Enighed, som § 241. 2det Stykke,
kræver som Betingelse for, at en Frifinde!-
sesdom kan afsiges uden nævningekendelse.
Overhovedet bor en Frifindelse ikke gives
allerede paa dette Trin, uden hvor spørgs-
maalet antages at stille sig aldeles utvivl-
somt — derfor ogsaa Fordringen om En-
stemmighed —; ellers ligger den Mulighed
ucer, at Sagen vil blive paaanket til
højesteret, og at denne kan have en afvigende
Opfattelse af det retlige spørgsmaal, hvor-
efter en nævningekendelse dog blev nødven^
dig, hvilket saa, hvis Landøretten havde fri-
fundet uden først at lade Sagen gaa til
Na'vningekendelse, vilde noducndiggøre en ny
Domsforhandling. Hensynet til Muligheden
af Anke vil paa tilsvarende Maade kunne
foranledige, at der stilles spørgsmaa! prin-
cipalt om en større og subsidiært om en
mindre Forbrydelse, uagtet Landøretten forud
er paa det rene med. at den for sit Ved-
kommende kun vil dømme for den mindre.
Endelig vil det ogsaa kunne ha'nde, at
Faktum ved Vevisforelseu har autagct en anden Stilkelse, end det havde i Anklage-
skriftet, og at det derfor først ev ved at

tænke nærmcre over Vevisforelsens nesultater,
at Retten kommer til den Opfattelse, der
leder den til at anvende den her omhandlede
Paragraf.

Kapitel XXlV. særlig c Bestemmelser o ni Doms-
forhandling uden nævninger.

Kapitlet svarer i det hele ganske til det
tidligere Forflags ^de Afsnit, Kap. V^. Skyld«
spørgsmaal og Strafudmaalings-spørgs-
maal holdes under Afstemningen adskilte lige-
som i nævningesager. De dømmere, der ikke
anse Tiltaltes Skyld bevist, men blive over-
stemte, ville altsaa have at votere subsidicert
ved Strafudmaalingen. Med henstin til sær-
skilt Afstemning om Strafforh^jelses- eller
Strafnedsættelsesgrnnde jfr. § 300 in tins.
Neglen i F 301 om Domsgrundenes Affattelse
er begrundet paa, at Bevi^forelsen ikke vil
kunne gaa om igen for Hojcsteret: det til-
trcenger derfor ndtrykkclig Konstatering, hvad
der af Landøretten anses for bevist og som
saadant maa lægges til Grnnd for højeste-
rets afgørelsc.

Femte Afsnit. Tiltale og Domsforhandling ved
Nnderret.

Indholdet af dette Afsnit, der praktisk
set er af ganske særlig Vigtighed, da et over-
vcjende Antal Sager uden Tvivl vil blive
behandlet i Henhold til det, er i det Hele
stemmende med Indholdet af det tidligere
Forflags 5te Afsnit med de Afvigelser, der
følge af Forandringerne i de forudgaaende
Kapitler, hvortil der i nærucerende Afsnit
henvises.

Dog er der paa to Pnnkter direkte ind-
fojet noget i Forhold til det tidligere
Forflag nyt i dette Afsnit.

Dels er der nemlig i § 302 givet An->
visning paa en summarisk Behandling af
almindelige Underretssciger, hvori der fore-
ligger Tilstaaelse, dels er der i § 309 for
Politisagers Vedkommende optaget det andet
Steds og navnlig i Norge praktiserede fore-
læg-Institnt.


Hvad det Første — den summariske Ve-
handling af Tilstaaelsessager — angaar, da
har dette sit Forbillede i den gældende Ret,
jfr. Frdg. 28de Febrnar 184§ ang. Kjøben-
havns Kriminal- og Politiret § 17, hvori
omhandles de ikke faa Sager, der vankendes
uden Aktors og Defensors Mellemkomst. Den
heri liggende Tanke — at undgaa al ufornøden
Procederen og dermed følgende Tidsspilde
— er i Udkastet paa den ene Side gjort
anvendelig paa alle Underretssager, uden
Hensyn til hvad de angaa og paa hvilket
Sted de behandles, paa den anden Side kun
bragt til Anvendelse under følgende Betin-
gelser: Sigtede maa under Forundersøgelse
inden Retten have afgivet en uforbeholden
Tilstaaelse. hvis Rigtighed bestyrkes ved de
i øvrigt foreliggende Oplysninger; Sigtede
maa udtrykkelig samtykke i Sagens summa-
riske Behandling, og endelig maa Politi-
mesteren, efter at have haft Lejlighed til at
gøre sig bekendt med det under Sagen frem-
komne, erklære sig enig i, at Sagen afgøres
paa denne Maade.

Den summariske Behandling bestaar deri,
at Sagen straks uden Udfærdigelse af An-
klageskrift og uden Bestikkelse af Forsvarer
fremmes til Dom ved den Ret, hvor For-
undersøgelse har fundet Sted; selve Doms-
forhandlinaen springes altsaa over (jfr. i
øvrigt § 302). En lignende summarisk Be-
handling foreskrives i N. L. § 283.

Hvad derncest angaar den i Udkastets
§ 309 optagne Adgang til at afgøre For-
seelser, der efter Politimesterens skøn ikke
egne sig til højere Straf end en Bsde af
ikke over 40 Kr., ved udenretslig Vedtagelse
af en af Politimesteren opgiven Bode, da er
denne optaget nærmcst efter det i N. L. §§
287 ff. omhandlede saakaldte „Forela?g"
(svarende til, hvad der i Tyskland betegnes
som: polizeiliche Strafuerfngung, Strafman-
dat. Strasbefehl), dels for at spare Publi-
kum Tidsspildet og Ubehagelighederne ved
Mode i offentlig Ret i Anledning af rene
Ubetydeligheder — noget, hvorover der ofte
er klaget — dels for at befri Retten for en
Del af disse mangfoldige Smaasager. hvor
Forseelsen er klar, og hele Rettens Virksom-
hed indskrænker sig til at dittere den for
Tilfælde af paagældende Art soeduanlige
Bode. Da det nu imidlertid paa den an-
den Side er af Vigtighed at hindre en Ud-
vikling i den Retning, at Folk blot for at
undgaa Modet i Politiretten underkaste sig
den af Politimesteren foreslaaede Bode, stondt
de i Virkeligheden slet ikke anse sig skyl-
dige, eller i alt Fald sinde Boden for hoj,
er Reglen i § 309 givet saaledes. at
Ingen ' ved sin blotte Passivitet under«

kastes den af Politimesteren forelagte Bsde;
der er krævet en udtrykkelig Erklæring
om Vedtagelsen, idet man er gaaet ud
fra, at Folk, der i Virkeligheden anse Po-
litimesterens Forslag for ugrundet, ville be-
tænke sig mere paa, udtrykkelig at erklære sig
skyldig og enig i førstaget, end paa at under-
kaste sig det gennem deres Passivitet. Politi-
mesteren bør selvfølgelig ikke friste Folk til
at staa sig til Ro med Furelægct fremfor at
forlange Rettens Afgørelse, ved at sætte Bs-
den væsentlig lavere, end han antager, at
Retten vilde sætte den. Den her aabnede
Adgang vil formentlig endvidere frembyde
den Fordel, at Retten, idet den befries for
en stor Del offentlige Politisager, faar Tid
til at underlaste de Sager, i hvilke Sigtede
Protesterer og Forholdet frembyder Tvivl,
en nojagtigere Undersøgelse, end der under
de nuværeude Forhold, hvor der i Kjøben-
havn alene behandles c. 20,000 offentlige
Politiretssager aarlig, kan være Tale om.

Kapitel XXV. Tiltale og Domsforhandling i Sa-
ger, fom paatales af Overanklageren.
§ 303.

Med 2det Stykke jævnfores § 26 samt Pa-
ragraffens Slutningøregel. — Med Hensyn til
3øje Stykke stal bemærkes, at de Afvigelser fra
Reglerne i Kapitel XXI., XXII. og XXIV.,
hvorom der bliver spørgsmaal, navnlig be-
staa i, a t Underretsdømmeren troeder i Lands-
retsformandens saavelsom i selve Landørettens Sted, ligesom eventuelt den antagne
Sagforer i overanklagerens, at alle Be-
stemmelser, der have Hensyn til nævninge-
behandling, falde bort, at der ikke bliver Tale
om paa Anklageskriftet at gøre den i § 216,
sidste Stykke, nceunte Paategning, hvorimod
der kan blive spørgsmaal om en Paateg-
ning efter § 304, at der aldrig, som i § 217
lejlighedsvis omtalt, bliver spørgsmaal om
nogen nødvendig Beskikkelse af Forsvarer,
men Paa den anden Side i § 306 er paalagt
dømmeren en særlig Pligt i Forsvarets In-
teresse, at den i § 219, 1ste Stykke, sidste
Punktum, nævnte Udvidelse af Vidnemode«
pligten ikke finder Anvendelse i Underrets-
sager, at Reglerne i § 221 Nr. 3 og § 22§ blive uanvendelige, da der ikke ved Under-
retterne er Tale om særlige „Ting", hvor-
imod Verammelsen af den enkelte Sag stal
foregaa efter reglerne i § 305, at §H 243
og 244 modificeres ved § 307, ligesom


endelig § 301, 3øje Stykke, hviler paa en
Forudsætning, der ikke gælder for Under-
retterne, hvis dømme nemlig staa under
fuldstændig Appel til Landøretten, forsaavidt
de overhovedet ere appellable.

§ 305.

Begyndelsesordene sigte til § 5, litr. d.
og o., jfr. den i foregaaende Paragraf om-
talte Paategning Paa Anklageskriftet, ved
hvilken Tiltalte gøres opmcerksom Paa sin
Ret til at forlange Landøretsbehandling. I
Tilfælde. hvor Tiltalte kan ventes at ville
benytte sig af denne sin Ret, vilde det selv-
følgelig være upraktisk at beramme Sagen
til Foretagelse ved Underretten, inden An-
klageskriftet endnu er forkyndt.

§ 306.

Naar en hertil svarende Regel ikke paa
sit Sted er udtrykkelig udtalt med Hensyn
til Landøretssager, er dette nærmest siet. fordi
man er gaaet ud fra, at Forsvarer, forsaa-
vidt Tiltalte ikke selv har antaget en saadan,
faktisk vil blive bestikket i alle Landøretssager,
i hvilke der overhovedet vil være noget for
en Forsvarer at gore.

Kapitel XXVI. Tiltale og Domsforhandling for Un-
derret i Sager, som paatales af Po-
litimesteren.
§ 309.

Nugaaende den almindelige Karakter af
de heri indeholdte Regler, henvises til de
ovenfor S. 177 gjorte bemærkninger.

Med Hensyn til Enkelthederne skal kun
bemærkes. at den i Slutningen af 1ste Stykke
omtalte Protokol nærmest er tænkt indrettet
som en fortlobende rerkke Blanketter til An-
klageskrifter med senere Tilforsler.

§§ 310—12.

De særlige Midler, hvorved disse Vara-
graffer tilstrcebe den Simplifikation af Be-
handlingen, der normalt er nødvendig og
forsvarlig ved de her omhandlede Smaasager,
bestaa navnlig i, at Forkyndelse af selve An-
klageskriftet er crtlæret for unødvendig. at
Meddelelse af Bevisfortegnelse ikke finder
Sted, at Tilsigelse af Tiltalte kan ske med
Aftens Varsel, at Politimesteren ikke behover
at mode eller lade mode under Sagen, me-
dens Tiltalte kan lade mode ved Fnlomcrgtig,
hvorhos hans Udeblivelse eller ^'cegtclsc af
at give Forklaring af dømmeren efter Om-

stændighederne kan behandles som Vedgaaelse.
Forsaavidt Sigtede er til Stede i Retten og
Politimesteren eller Nogen paa hans Vegne
giver Mode i denne, kan Tiltale med dømmerens Tilladelse ifølge § 308, 2det Stykke,
endog rejses mundtligt til Retsbogen, og
Sagen derefter straks foretages til Doms-
forhandling. Under denne Forudsætning vil
saaledes en Politisag kunne fores til Ende
i fammc Retsmode, i hvilket den rejses.
Paa den anden Side er der Intet til Hinder
for, at saadanne Politisager, der undtagel-
sesvis maatte være af særlig Betydning,
underkastes den mest indgaaende Behandling.
Politimesteren kan, inden Tiltale rejses, have
foretaget vidtløftige Eftcrforskningshandlinger,
eller, hvis Tiltalte er Fængslet (jfr. § 201),
endog have foranlediget retslig Forunder-
søgelse. der kan derhos indrømmes al fornøden
Tid til Domsforhandlingens Forberedelse og
Foretagelse, ligesom der endelig ogsaa kan
beskikkes Tiltalte Forsvarer (jfr. § 39, 2det
Stykke).

§§ 313-15

have deres Forbilleder i den gerldende Ret.

§ 316.

Politikasserne (Fattigkassen) ville efter
den Anvendelse, der hidtil faktisk er gjort af
disse Kassers Midler, ikke kunne undværes,
og det er derfor nødvendigt at sikre dem en
vis passende Indtægt.

Sjette Afsnit. Retsmidler mod trufne Afgørelser.

Man vil indenfor nærværende Affnit
genfinde de samme tre Former af Retsmidler
som i det tidligere Forslag:

1. A n k e, der har en forskellig Karakter,
eftersom der er Tale om Paaanke af Landøretsdømme eller Underretsdømme. Ved Paa-
anke af Landøretsdømme er der nemlig al-
drig Tale om en fornyet prøvelse af Beviset
angaaende Skyldspørgsmaalet, hvorimod Paa-
anke af Underretsdømme vel kan være be-
gramset paa samme Maade. men ogsaa kan
bestaa i, at Sagen undergives en helt ny
Behandling for Landøret (dog i saa Fald
altid uden nævninger). Sondringen svarer
saaledes i sin Almindelighed til den ny tyske
proceslovs Sondring imellem „Revision"
3: Paaanke af Landøretssager med Hensyn
til Nctsspørgsmaal, og »Berufung" .->: Paa-
anke af Underrets^ ^Schoffengericht^ Sager


enten alene med Hensyn til Retsspørgsmaal
eller i Form af helt ny Behandling. Lige-
ledes svarer den til den norske Straffeproces-
lovs — kun formelt afvigende — Sondring
mellem „Anke" c>: enhver navnlig Retsspørgs-
maal vedrorende Appel lil højesteret, være
sig fra Lagmandøret, Meddomsret eller For-
horsret, (saadan Appel gaar altid direkte til
højesteret) og „fornyet Behandling ved
højere Ret" (nemlig af Underretssager for
Lagmandøret).

2. kære — det tidligere Forslags „Bc-
sværing" — der er en i lette og simple Former
iklædt prøvelse ved højere Ret af en under-
ordnet Rets Kendelser og andre Beslntninger.

3. Genoptagelse, der bestaar i en Sags fornyede Behandling for Landøret som
følge af senere fremkomne Oplysninger.
Skyldsspørgsmaalet vcdrorendc. et Retsmid-
del, der motiveres ved. at denne Side af
Sagen ikke kan bringes frem gennem Anke
til højesteret (jfr. ovenfor).

Kapitel XXVII. Paaanke af dømme, af s agte af
Landøretten i første Instans.

Foruden at gøre adskillige, til Dels
temmelig indgribende redaktionelle Mndrin-
ger i det tidligere Forslags tilsvarende Ka-
pitel indeholder nærværende Kapitel endvi-
dere en række ikke uvæsentlige reelle Foran-
dringer, af hvilke følgende ere de vigtigste.

Den i den gældende Ret eksisterende
Adgang for det Offentlige til at anke saavel
til Fordel for Tiltalte som til ^kade for
denne er foreslaaet bibeholdt, idet man ikke
har fundet tilstrerkkelig Grund til. som i det
tidligere Forslag siet. at opgive dette Middel
til at faa en urigtig afgørelse rettet.

I Lighed med N. L.'§ 379, 2det og 3øje
Stykke er optaget en Regel om en vis Ad-
gang sor Tiltaltes nærmeste Familie saavel-
som for overantlageren til efter Tiltaltes
Dod at paaanke en fældende Dom. — Endvi-
dere er det paalagt Tiltaltes Forsvarer
ved Landøretten paa Forlangende ikke blot
at være Tiltalte behjælpclig med de første
Ankesiridt, hvis han vil anke. men ogsaa at
bistaa ham med Raad om, hvorvidt han bor
anke. — Man har opgivet den i det tidli-
gere førstags §§ 374 og 37§ indeholdte
vidtloslige (og. som § 374. ^Nr. 10 viser, dog
ikke uddømmende) Opregning af Ankegrunde,
af hvilke i det mindste en stor Del maatte
opfattes som ubetinget medførende den steo-

fundne Behandlings Ugyldighed helt eller
delvis, hvis de ellers fandtes at være til
Stede uden Hensyn til, hvad Indflydelse de
kunde antages at have haft paa Sagens Af-
gørelse. I Stedet for den nævnte Opreg-
ning er givet den i §320 Nr. I, jfr. § 321,
indeholdte generelle Regel, at enhver Til-
sidesættelse eller fejlagtig Anvendelse afRetter-
gangøregler kan paabcraabes som Anke-
grund (dog at Indsigelse, forsaavidt ved-
kommende regel ikke skal iagttages sx olKoio,
maa være fremsat betimelig for den under-
ordnede Net), men at saadan formel Fejl
kun stal bevirke Ovhcrvelse, naar det antages,
at den in oonoi-eto kan have medført et an-
det Udfald af Sagen, end denne vilde have
faaet, om Fejlen ikke var begaaet. Som det
fes. kan Anke ststtes ikke blot paa den lige-
fremme Tilsidesættelse af de Formfor-
skrifter, der skulle sikre, at Sagen bliver be-
horig oplyst og fremfort til Paakendelse Paa
rette Sted og rette Maade, men ogsaa den
sej'lagti ge Anvendelseaf saadanne For-
skrifter. Man vil som følge, heraf som
Ankegrund kunne Maberaabe'sig f. Eks. at
Retten mrigtig har forkastet en i Henhold
til § 14 fremsat Inhabilitetspaastand. har
ladet dørene lukke uden tilstrækkelig Grund,
har vægret sig ved at lade visse af Tiltalte
paaberaabte Vidner indkalde, saa at Sagen
af den Grund er utilstrækkeligt oplyst, har
fremmet en Domsforhandling i Tiltaltes Fra-
værelse, hvor saadant var uforsvarligt, etc.
For imidlertid at hindre, at højesteret stal belemreslmed ojensynlig urimelige Anker, er
der i § 328 givet den Adgang til gennem
et særligt Udvalg straks at afvise enhver
Anke. der alene stottes paa en Ankcgrund,
som klarligen ikke kan fore til dommens
Ophævelse. — Den i det tidligere førstags
§ 376, 2det Stykke. 2det Punktum, givne
Regel om Udelukkelse af Anke i saadanne
Tilfælde, hvor kære kunde anvendes som
Retsmiddel, men ikke er anvendt eller tagen
til følge, er ikke medtaget. Dels kan "det
nemlig efter Omstændighederne være natur-
ligt at afvente Sagens videre Gang og ende-
lige Udfald, inden man gor Retsmidler gcel-
dende i Anledning af en eller anden inter-
lokutorisk afgørelse, som man anser for urig-
tig, dels kan en Forsirift fom den nævnte
friste ind paa overflødige kæremaal. At
man maa være udelukket fra at anke i An-
ledning af et Punkt, med Hensyn til hvilket
kæremaal forgceves er forsøgt, er en
ligefrem følge af almindelige res ^idioata-
Principper.

I Stedet for det tidligere Forslags 3
Dages Appelfrist, der er fun'den altfor wrt,
er i §§ 322, 323 og 324 sat en 14 Dages


Frist; denne Frist er derhos i § 32§ tillige
gjort anvendelig paa Indleveringen af Anke-
begrundelsen. For Anke fra Overanklagerens
Side til Fordel for Tiltalte gælder dog efter
§322, 1ste Stykke, ingen Frist. — Endvidere
er den i det tidligere Forslags § 378 fore-
strevne Appel-Anmeldelse til Formanden for
den Landøret, ved hvilken den paagældende
Dom er afsagt, og den i § 384 dertil knyttede
Adgang for Landøretten til ved Kendelse at
nægte Anken Fremme, naar den findes ulov-
medholdelig, i nærværende Udkast opgivet.
Man har ilkc kunnet se rettere, end at den
Opgave, der derved stilles Landøretten, let
kunde bringe denne i en stæv Stilling, og
at paa den anden Side den saaledes fore-
strevne Fremgangsmaade ikke vilde blive til
nogen stor Lettelse og derfor i det hele kun
vilde medfsre et nnyttigt Omsvob. Landøretten
maatte ventesal ville være meget varsom med at
nergte en Anke Fremme, og, hvor den gjorde
dette, vilde der dog være Adgang til gennem
kære at bringe dens afgørelse op for højestc-
ret. Man har derfor foretrukket at opgive
denne Landørettens Medvirken og til Gen-
gæld udvide højestcrets Adgang til straks at
afvise en Anke, saaledes som ovenfor omtalt.
For derhos end yderligere at simplificere
Sagen, er det i § 328 bestemt, at Beslut-
ning om saadan summarisk Afvisning af en
Anke kan tages af et særligt højesterets-
udvala, vaa 3 Medlemmer.

Medens det efter det tidligere Forslag
formentlig stod noget uklart, hvorvidt nye
Beviser overhovedet kunde foreloeggcs højeste-
ret, naar der ikke netop opstod Tvivl om
Rigtigheden af det Retsbogerne tilforte. er
der i nærværende Udkasts § 330 udtrykkelig
givet Adgang til at forelægge højesteret nye
Beviser angaaende saadaime Omstændigheder,
som ikke ere unddragne denne Rets Bedsm-
meljc, hvorhos der er givet højesteret Myn-
dighed til at bestemme,' at Vidner skulle af-
hores for selve højesteret.

I § 332 er der indenfor visse Grernser
givet højesteret Bemyndigelse til selv at fast-
sætte de Former, hvori Forhandlingen for
samme stal foregaa. — Den i det tidligere
førstags § 382 omhandlede „Modcrklæring"
fra den Ankendes Modpart har man ladet
bortfalde som overflødig. — I § 334 er der
givet højesteret en noget friere Adgang end
efter det tidligere førstag til at undergive
en indankct Sag prøvelse — navnlig til
Tiltaltes Fordel — ogsaa med Hensyn til
Punkter, der ligge udenfor de af Parterne
paaberaabte Antegrunde, ligesom der ende-
lig ogsaa er givet den i i> 33§ indcholdte
Regel en Formulering, der' stiller Hojcstcret
friere ved afgørelsen af, om den selv kan

afsige ny Realitetsdom eller bor hjemmse,
end tilfældet var efter det tidligere Forflag.
Reglerne i det tidligere førstags § 396 ere kun udeladte som selvfølgelige.

I øvrigt er Appellen til Hsjesteret af
Landøretsdømme i sit væsen ensartet med
det tidligere Forflags Appel til Hsjesteret,
og navnlig er det fastholdt som en Konse-
kvens af nævningc-Instituttet og den ved
Domsforhandlingen for Landøretten gennem-
forte Umiddelbarhed, at de Bevisspørgsmaal,
der i nævningesager ere henlagte til næv-
ningernes afgørelse, i alle Landøretssager —
hvad enten disse paakendes med eller uden
nævninger — ubetinget ere unddragne
højesterets prøvelse. højesteret er saaledes
altid og ubetinget bunden ved, hvad der af
nævningerne eller Landøretten er anfct for
bevist med Hensyn til selve Skyldspørgs-
maalet, ligesom den aldrig til Skade for
Tiltalte kan fravige nævningernes Er«
klæring med Hensyn til Subsumtionen under
Straffeloven. En anden Sag er, at den i
Tilfælde af Rettergangsfejl, urigtig spørgs-
maalstillen eller Netsbelæring kan ophcrve
Behandlingen eller nævningckendelsen og
hjemvise Sagen til ny Behandling.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemærkes:

§ 317.

Af Neglen i 1ste Punktum følger, at en
Afvisning, der har fundet ^ted ved „Ken-
delse" (jfr. §§ 228, 30§ og 310), ej kan paa-
ankes; derimod kan den gøres til Genstand
for kære. Som en enkelt Kendelse, der
ifølge udtrykkelig Hjemmel kan gorcs til
Genstand for særskilt Anke, maa nævnes den
i § 385, 2det Stykke, 2det Punktum, Nævnte
angaaende Domfældtes Identitet.

Reglen i 2det Punktum var ikke ud-
trykkelig udtalt i det tidligere Forflag. At
de under den forudgaaende Behandling trufne
afgørelser mulig kunde have været gjorte til
Genstand for kære, hindrer ikke deres Ind-
dragelse under Appellen, naar kære ikke er
benyttet. Hvis derimod kære har fundet
Sted, er den derunder trufne afgørelse selv-
følgelig, saa vidt den rækker. i'68 ^'uciioaw.
— Positivt udelukkede fra Indbringelse til
hojcre Nets prøvelse ere de i §§ 16, 1ste
Punktum, 39, 5te Stykke, 1ste Led, 96 in
tins, 9? in tiQ6 og 260 in 6U6 omhandlede
afgørelser.

Naar i 2det Stykke en af Landøretten
i Henhold til § 294 truffen Bestemmelse om


Tilsidesættelse af en fældende nævningeken-
delse, der mangler tilstrækkeligt Bevisgrund-
lag, og om Foretagelse af ny Domsfor-
handling stilles i Klasse med dømme, for-
saavidt Anke angaar, er dette saaledes
at førstaa, at højesteret vel kan statuere,
at den i Henhold til § 294 afsagte Ken.
delse ikke bnrde have været afsagt, fordi
Sagen paa Grund af Formalitetsfejl ikke
burde have været fremmet, eller fordi Tiltalte
burde have været frifunden i Henhold til
§ 297, eller fordi spørgsmaal til nævnin-
gerne burde have været anderledes stillede
etc. (jfr. § 320); derimod kan højesteret ikke
underkende en saadan Landørets-Beslutning
om ny Domsforhandling under Henvisning
til, at den fældende nævninge-Erklæring i
Virkeligheden havde tilstrækkeligt Bevis at
bygge Paa, da dette spørgsmaal overhovedet
er unddraget Højesterets prøvelse.

§ 318.

Ved Udtrykket „Anke til Fordel for Til-
talte" i 1ste Stykke tænkes kun paa Anke,
hvorved Tiltalte kan opnaa Frifindelse for
eller Formildelse af en idømt Straf; Anke
med Hensyn til en i Resultatet frisindende
Dom, alene af den Grund, at Skyldspørgs-
maalet er afgjort imod Tiltalte (Tiltalte er
funden skyldig, men f. Eks. alene frisunden
paa Grund af Strafskyldens Forældelse.
Handlingens Forovelse udenfor dansk Ter-
ritorium, en alt foreliggende retskraftig Dom
eller lign.) kan derfor ikke finde Sted. I
Overensstemmelse hermed maa Udtrykket
„funden skyldig" i 3øje Punktum førstaas
som „skyldig til Straf", jfr. ogsaa Udtrykket
„fældende Dom" i 4de Punktum. Paa den
anden Side kan den Omstændighed, at en i
Virkeligheden idømt Straf kompenseres med
udstaaet VaretægtsFængsel eller en i Udlandet
for samme Handling udstaaet Straf ikke af-
skære fra Appel.

Det er Meningen med 2det Punktum
at saavel den umyndige Tiltalte som dennes
værge stal kunne forlange Anke (jfr. derimod
§tz § og 6 m. fl.: „Tiltalte eller hans
værge">

Med Hensyn til 3øje Punktum bemær-
kes, at, naar en af de der nævnte Personer
har anket, maa Adgangen for de ourige til
at iværtsætte Anke bortfalde, og finde de, at
førstnævnte beerer sig urigtig ad, ikke paa-
beraaber sig de rette Ankegrunde eller lign.,
maa de eventuelt henvende sig til Overan-
klageren og se at faa dennes hjælp. Den
afpaarnc Adgang maa i øvrigt antages at
blive aabnet paany, forsaavidt den begyndte
Anke c,f den Ankeude skulde blive frafaldet

efter § 319 eller af højesteretsudvalgct af-
vist paa Grund af Formfejl; i saadaunc
Tilfælde vil dog Ankefristen let være ud-
udlsbet og Tilfældet derfor falde ind under
§ 324. Til at forlange hjælp af Tiltaltes
Forsvarer ved Landøretten har Paragraffen
ikke berettiget dem.

Naar Tiltalte, efter at have rejst Anke,
afgaar ved Doden, maa det bero paa over-
anklageren og de andre i 1ste Stykke nævnte
Personer, hvorvidt nogen af dem vil optage
Anken.

§ 319.

Et af en Tiltalt efter dommens Afsigelse
givet Afkald paa Anke jaavclsom en Fra-
faldelse fra Tiltaltes Side af en begyndt
Anke maa være bindende for denne, hvor-
imod den ikke hindrer Overanklageren i at
anke til Fordel for Tiltalte (jfr. § 322,
1ste Stykke in tins). En Frafaldelse af Anke
fra Overanklagerens Side, medens denne
endnu har Ankesagen i sin Haand, kan ikke
være bindende for Rigsanllageren (sml. §
212); dog vil Afgørelsen af, om Ankens Gen-
optagelse stal tilstedes, komme til at ligge i
højesterets Haand efter § 324, hvis Anke-
fristen imidlertid er udlsbcn.

§ 320.

a6, 1. Med den i selve dette Stykke saa-
vel son« den i § 321, 2det Stykke, givne Be-
grænsning kan en hvilkensomhelst formel
Fejl paaberaabes som Ankegrund; men, hvis
det paa den anden Side ligger klart for
Dagen, at den paaberaabte Ankegrund i Hen-
hold til Princippet i § 321, 1ste Stykke, ikke
vil kunne tillægges Betydning, vil Hojcsteret
efter § 328 straks kunne afvise Ankejagen,
jfr. i øvrigt herved Bemærkningerne foran
S. 182.

g.6 2. Deu urigtige Afgørelse af noget
spørgsmaal, der ifølge § 276 er unddraget
fra nævningernes afgørelse, vil ifølge disfe
spørgsmaals Beskaffenhed (foreeldelse,
Stra^elovens §§ 7 og 58, Gentagelse,
manglende Paataleret). normalt bero paa en
urigtig Anvendelse af Loven; men, forsaa-
vidt Fejlen undtagelsesvis skulde hidrore fra
urigtig Bedømmelse af Beviset (f. Eks. Be-
viset for, at Tiltalte virkelig i Udlandet har
udstaaet Straf for den samme Forbrydelse)
eller mangelfuld Bevisfovelse, som nu er
suppleret, vil selvfølgelig ogsaa saadant falde
ind under Reglen.

ad 3. Under Litra 2 falder bl. a. det
Tilfælde, at en nævningekendelse antages at
indeholde en Retsvildfarelse. som følge af,
at nævningerne, skønt baade Retsbelæring og


spørgsmaalstillen har været rigtig nok, have
subsumeret urigtig til Skade for Tiltalte (9:
erklæret et Forhold for strafbart, der i Virke-
ligheden ikke er det, eller henfsrt det under
et strcengere Straffebud, end det bor henfores
under). Under nærværende Litra falder der-
imod det Tilfælde, at nævningekendelsen an-
tages at indeholde en Retsvildfarelse. der er
fremkaldt enten ved urigtig Retsbelæring
eller ved. at felvc spørgsmaalsstillingen i
sig rummer en Retsvildfarelse. Der kan i
disse Tilfælde ankes ligesaavel til Skade
fom til Fordel for Tiltalte, Medens nemlig
et af nævningerne til Fordel for Tiltalte af-
givet skøn, der hviler paa et rigtigt Grund-
lag, bor være bindende, kan det samme ikke
gælde om et til Fordel for Tiltalte afgivet
skøn, der hviler paa et urigtigt Grundlag.

I Sammenhæng med nærværende Meni-
brum kan mindes om Reglen i § ->84, 2dct
Stykke.

a6 4. De her for Landøretssager, paa-
kendte uden nævninger, angivne Ankegrunde
omfatte for det Første Ankegrunde, der svare
til dem, som ere nævnte under 2. og 3. for
nævningcsagers Vedkommende, men omfatte
derbos overhovedet alle Sftorgsmaal om
Henforelsen under Straffeloven af de i dommen bestredne Forhold. højefteret kan saa-
ledes f. Eks. erklære et Forhold for Ind-
brud, der af Landøretten er erklæret for
simpelt Tyveri.

36, 5. Den her givne Begrernsmng af
Adgangen til at anke med Hensyn til Straf-
udmaalingen — nemlig den, at Anke knn
kan støttes paa. at Straffen staar i „aaben-
bart Miofolhold" til Brsden — har sin
Grund i den Betragtning, at en overordnet
Ret, som ikke har haft Sagens Bevismateriale
for sig til umiddelbar Bedømmelse, ikke vil
være i Stand til at storme over de finere
Nuanær indenfor Strafudmaalingen med
samme Sikkerhed som den Ret, der har umid-
delbar Kendstab til Bevismaterialet.

Paragraffens vigtige Slutningøregel er
for nævmngesagers Vedkommende grundet
paa, at det Hensyn til Sigtede, der forer til
overhovedet at optage nævninger fom med-
virkende i Strafferetsplejen, vilde blive til-
sidesat, om der gaves de retslærde dømmere
Adgang til at domfælde i Strid med nævningernes Kendelse, medens den for andre
Sagers Vedkommende navnlig er stottet paa,
at Nmiddelbarhedsprincippct med den deri
liggende Hjcelp til Sandhedens Udfindelse
ilkc for kriminelle Sagers Vedkommende kunde
gennemfores ogsaa ved højestcret, uden at
dette vilde nødvendiggøre en forhalende Gen-
tagelse og efter Omstændighederne endog kun
mangelfuld Gentagelse af den i mange Til-

fælde store og besværlige Domsforhandling
for Landøretten.

Den heromhandlede Regel taler kun om
Beviset. Huad Henforelsen under Straffe-
lovens enkelte Bestemmelser angaar, er det
for nævningesagers Vedkommende en ligefrem
følge af det nys sagte, at Højesteret maa
være bunden herved i samme Omfang, i
hvilken Landøretten er det (jfr. § 297); der-
imod kan Hsjesteret ikke være bunden ved en
i øvrigt af Landøretten foretagen Henforelse
under Loven (jfr. ovenfor Nr. 2 og Nr. 4
og 8 334 Nr. 1).

Endnu stal bemærkes, at da hverken
nærværende eller nogen anden Paragraf i
Udkastet indeholder nogen Regel om nød-
vcndig Appel af offentlig forfulgte Straffe-
sager, ville de herhen horende Regler i den
gerldende Ret efter Udkastet bortfalde.
Dette er da ogsaa den naturlige følge
af, at alle større Straffesager straks ville blive
bragte for Landøretten og der blive under-
kastede en med Hensyn til Beviset endelig
afgørelse.

Anke til Stadfcestelse, saavelsom Anke,
der alene tilsigter Forandring af dommens
Prcemisser, maa være udelukket, jfr. det
ovenfor ved § 318 bemcrrkede.

§§ 322 og 323.

Hvor Overanklageren selv har anket og
derfor alt har fcndt Tiltalte en Meddelelse
efter 3 322, 2det Stykke, vil det ikke være nødvendigt for ham at gentage denne, fordi
ogsaa Tiltalte selv anker.

Saadan Anke fra begge Sider vil i
øvrigt være nodvcndig, hvis begge Parter
onste Landøretsdømmen underkendt, med-
mindre enten Reglen i § 333, 1ste Stykke,
kan benyttes, eller vedkommende Part stoler
paa at opnaa alt fornødent gennem den
højesteret ved § 334 givne Myndighed til i
et vist Omfang at tage ikke paaberaabte Anke-
grunde i Betragtning.

§ 324.

Den her omtalte Afvisning af Sagen
vil for det Første knnnc besluttes af det i
§ 328 ommeldte Udvalg, hvem spørgsmaalet
først vil komme til at foreligge. Forsaa-
vidt dette lldvalg imidlertid ikke straks af-
vijer, vil spørgsmaalet komme til at fore-
ligge for selve højesteret.

§ 326.

Den i 2dct Stykke omtalte Suspension
maa i Henhold til Z 329, 2det Stykke, kunne
besluttes af det i '§ 328 ommcldte Udvalg
eller af højestcrets Iustitiarius.


§ 328.

Hvorvidt en i Henhold til § 328 afvist
Anke kan indbringes paany. maa bero paa
Beskaffenheden af den Grund, hvorpaa Af-
visningen stottcs. Er Anken afvist som for
sent fremkommen, er denne Mangel uaf-
hjcelpelig. Er derimod Anken kun afvist som
urigtig i Formen — et Tilfælde, der i øvrigt
formentlig vil være meget lidt praktisk (jfr.
Grundsætningen i § 241, 3øje Stykke) — maa
den efter fornøden Rettelse kunne indbringes
paauy, eventuelt i Henhold til § 324. Er
endelig Anken afvist, fordi den paaberaabte
Ankegrund klarligen ikke kan fore til dommens Ophævelfe, maa det antages, at Anken
ikke kan bringes frem paany, selv om den da
stottes paa en anden og bedre Grund. En
Afvisning efter § 328 skal nemlig være lige
saa endelig og bindende som en afgørelse af
selve højesteret, og det kan fornuftigvis ikke
betvivles. at en højesteretsdom. hvorved en
rejst Anke erklæres for ugrundet, ubetinget
afskærer fra yderligere Anke til Hsjesteret i
samme Sag, stottet paa andre Grunde.

§ 330.

De Omstændigheder, angaaende hvilke
nye Beviser kunne forelægges højesteret, ere:

1) Omstændigheder, hvorpaa det beror, om
en Rettergangsfejl er beqaaet eller ej.

2) Omstændigheder, der ifølge § 276 ere
unddragne nævningerne,

3) Omstændigheder, som vedrore Straf-
udmaalingen ljfr. herved § 320 Nr. 5).

Angaaende Ordene „Rettens Beslutning"
i 3øje Punktum jfr, § 329, 2det Stykke.

I Analogi med det i 2det Stykke fore-
strevne maa Hojcsteret kunne foranledige, at
Sagkyndige afgive deres Erklæring og For-
klaring umiddelbart for selve højesteret.

§ 333.

Den Adgang, der i denne Paragrafs
1ste Stykke aabnes en Part, som ikke selv i
rette Tid har anket, til overfor en Anke fra
Modpartens Side, der kan lede til ny Reali-
tetsdom, at paastaa den indankede Dom op-
hævet paa Grund af Formalitetsfejl. som
noduendiggøre ny Domsforhandling for Landøretten, var ogsaa hjemlet i det tidligere førstag — kun at den Fremgangsmaade. der i
saa Tilfælde skulde benyttes, var en saakalot
„Modpaaanke". Saadan Adgang bor utvivl-
somt forbeholdes Modparten; thi Tiltalte har
maaskc udelukkende af Hensyn til den idømte Strafs Ringhed, eller Overanklageren udc-
lnkkende af Hensyn til den idømte Strafs
relative Strernghed undladt i rette Tid at

gøre en Formalitetsfejl gerldende gennem
Anke og udfættes nu ved Modpartens Appel
for, at der idømmes henholdsvis en større
Straf eller en mindre eller maaste endog slet
ingen Straf. Da Sagen imidlertid allerede
gaar sin Gang ind for Hsjesteret, er alt,
hvad der her behoves. at den Part, der vil
benytte den her givne Ret, i Tide underretter
Modparten om, at han agter at fremsætte
saadan Paastand.

§ 334.

Ved de i denne Paragraf givne Regler
tilsigtes at drage al den Nytte af prøve'lsen
ved den højeste Domstol, som det er muligt
at drage, og særlig at skaffe den storst
mulige Garanti mod urigtige Domfældelser.

I saa Henseende bestemmes det derfor, at
hvor Tiltalte ved Landøret er domfældt, er
højesteret altid og ubetinget berettiget
til, naar den under sin Behandling af Sagen
finder, at en vcefentlig. til Tiltaltes Betryg-
gelse sigtende, Rettergangøregel er tilsidesat,
og at dette kan gøre Domfældelsens Rigtig-
hed tvivlsom, da at ophæve dommen og
hjemvise Sagen. (Nr. 3). Derncest kan
Hsjesteret altid og ubetinget prøve,
om Straffeloven er urigtig anvendt til
Skade for Tiltalte, eller den idømte Straf
uforholdsmæssig hoj. (Nr. 2 sammenholdt
med Nr. 1). — Endelig kan højesteret,
hvor Anken stottes paa en eller
anden bestemt Realitetsgrund, og
hvor Paastanden altsaa gaar ud paa, at Til-
talte med Urette er enten domfældt eller
frifundet, eller at den ham idømte Straf er
enten for hoj eller for lav, eller den af
ham begaaede Handling urigtig karakteri-
seret i strafferetlig Henseende, prsve, om
Straffeloven overhovedet er rigtig an-
vendt ogsaa i Retninger, hvorhen
den paaberaabte Ankegrund ikke
naar. saavelsom om der er noget aaben-
bart Misforhold mellem Forbrydelsen og
den idømte Straf (Nr. 1). Ved denne
sidste Regel maa dog følgende mcerkes:

Forsaavidt Sagen er indanket fra
begge Sider, kan denne af Hsjesteret af egen
Drift foretagne prøvelse udmunde i et huil-
ketsomhclst Resultat, baade et for Tiltalte
gunstigere og et for denne ugunstigere, og
dette gerloer, selv om Sagen kun er appel-
leret af en Formalitetsgrund fra Overan-
tlagerens Side. Forsaauidt derimod kun
Tiltalte har anket, eller — hvad der maa
stilles ganske i Klasse dermed — Overan-
klageren har appelleret til Fordel for Til-
talte, vil Hojcstcret ikke kunne benytte sin
her omhandlede Myndighed saaledes, at
den idømmer strerngere Straf end


ved Landøretsdømmen, jvf. § 335,
sidste Punktum. Dette sidste udelukker i
øvrigt ikke Henforelse under en strcengere
Straffebestemmelse. Har Tiltalte f. Eks. ind-
anket en ham for simpelt Tyveri idømt For-
bedringshusstraf, under Paaberaabelse af, at
Straffen er uforholdsmæssig strceng (§ 320
Nr. 5), vil højesteret — forsaavidt Sagen lkke
er en nævningesag, i hvilken Erklæringen lu-
der paa simpelt Tyveri — i medfør af nær-
værende Paragrafs Nr. 1 kunne statuere, at
det i Landøretsdømmen som bevist antagne
Forhold rettelig bor karakteriseres som Ind'
brud, og den idømte Forbedringshusstraf
derfor opretholdes.

Modsætningsvis ligger i Paragraffen,
at højesteret:

1) i Tilfælde. hvor Tiltalte er frifunden,
og hvor dommen kun paaankes af For-
malitetsgrunde, overhovedet ikke kan be-
stceftige sig med andet end deu eller de
paaberaabte Rettergangsfejl, og

2) i Tilfælde, hvor Tiltalte er domfældt,
ug hvor dommen kun Paaankes af For-
malitetsgrunde, ikke kan indlade sig paa
nogen prøvelse af, om Straffeloven er
urigtig anvendt, forsaavidt Fejlen i saa
Fald 'har virket til Fordel for Tiltalte,
eller om den idømte Straf er uforholds-
mæssig lav.

§ 335.

Forsaavidt der foreligger uogen af de
i § 328 omhandlede Omstændigheder, kan
højesteret selvfølgelig paa et hvilkctsom-
helst Stadium afbryde Forhandlingerne og i
Stedet for at indlade sig paa Realiteten af-
vise Sagen.

Ved nærværende Paragrafs Slutnings-
punktum stal bemærkes, at den deri inde-
holdte Regel kan nodsage højesteret til at
gaa under vedkommende Strafferammes
Minimum. En Mand er f. Eks. dømt til
fængsel paa Vand og Brod i 2 x § Dage
for Bedrageri, men appellerer denne Dom til
Hojcsteret, der imidlertid henforer den af
ham begaaede Handling som Falsk under
Straffelovens § 268, hvis Minimum er
4X§ Dages Vand og Brod; han vil da
ikkedestomindre kun kunne idømmes 2x§ Dages fængsel paa Vand og Brod. Anklage-
magten bør derfor i Tilfælde, hvor et saa-
dant Resultat kunde befrygtes, sorge for, at
Sagen ogsaa paaankes til Skade for Tiltalte.
— Den her givne Regel maa analogisk an-
vendes, hvor Sagen er indanket af Over-
anklageren til Fordel for Tiltalte.

Kapitel XXVIII. Paaanke af dømme, afsagte af
Underretterne.

nærværende Kapitel har bibeholdt det
i det tidligere Forslags tilsvarende Kapitel
indeholdte Hovedprincip, nemlig at Appellen
af Underretssager kan udstrækkes til en fuld-
stændig ny prøvelse af Sagen, under hvil-
ken Umiodelbarhedsprinciftpet genncmfores,
saavidt Retten finder det fornødent.

Medens saaledes nærværende Kapitel i
hovedsagen fastholder det tidligere Forslags
Regler, gøres der paa den anden Side
forskellige væsentlige Afvigelser med Hen-
syn til Enkelthederne. Disse bestaa navn-
lig i følgende: Adgangen til gennem
Appel at bringe spørgsmaal frem til
prøvelse for Landøretten er betydelig
videre efter nærværende Udkast (jvf. dettes
§ 337), end efter det tidligere Forflag (jvf.
dettes § 397). Man har i saa Henseende
været ledet af den Betragtning, at selv den
korteste Frihedsberovelse for Enhver, der hid-
til er ustraffet, er en Sag af saa alvorlig
Betydning, at han bør have Adgang til at
bringe spørgsmaalet frem til fornyet
prøvelse for en kollegialt sammensat Ret,
samt at selv med Hensyn til professionelle
Lovovertrædere en Straf, som f. Eks.
Tvangsarbejde, der let kan involvere vanske-
lige spørgsmaal om et Tilholds Lovlighed
eller Vedkommendes Net til overhovedet at
være her i Landet, kan være af faadan Be-
tydning, at Appel ikke bor afskæres, og det
saa meget mindre, som det Gode, der ganske
vist vilde være vundet ved at befri Landøretten for de mangfoldige simple Betler-,
løsgernger- og lignende Sager, alligevel kun
i meget ufuldkommen Grad vil naas ved den
i det tidligere Forslag indeholdte 30 Dages
Begrænsning, idet Straffen i Gentagelses-
tilfælde meget let vil overstige denne Grernse,
medens der paa den anden Side ikke kan
være Tale om at sætte grænsen endnu
højere. Hertil kommer endvidere, som et
Moment af særlig Betydning, at den nu-
gældende Ret hjemler en meget vidtgaaende
Appeladgang, og, medens der vel ingen
Tvivl kan være om, at den vide Adgang
til dobbelt Appel (først til Overretten, saa
til højesteret) bor begrernses, vilde det let
foles som et altfur radikalt og som et mis-
ligt Skridt, om man i større Omfang helt
vilde afskære Appel.

Samtidig med saaledes at udvide Ad-
gangen til at appellere Politisager, har man
dog ønskct at fremhæve. at saadau Aukc nor«


malt kun bør angaa Retsspørgsmaal eller
Strafudmaalingen, idet normalt kun disse
og ikke Vevisspørgsmaalet vil frembyde virke-
lig Tvivl, og Aftpeladgangen ikke bør benyttes
til at forhale en saadan mindre betydelig Sag
til Besvær for Vidner og andre, der vilde
blive nodte til at mode paany. Adgang til at
paaanke Politifager med Hensyn til Bevis-
spørgsmaalet er derfor i § 338 Nr. 2 gjort
afhængig af en særlig Tilladelse fra Landøretten.

Der er endvidere ilte fundet tilstrækkelig
Grund til, fom siet i det tidligere Forslags
§ 398, at gøre Appel af Politisager
fra det Offentliges Side afhængig af beger-
ring fra Politimesteren. — Fremdeles er der,
forsaavidt angaar almindelige Underrets-
sager, med Hensyn til hvilke der fra den ene
Side rejses Anke, som ikke omfatter Vevisbe-
dømmelsen, givet Modparten Ret til, uanset
Apftelfristens Udlob, at paaanke dommens
Afgørelse af Bevisjftorgsmaalet, naar dette
goccs inden 4 Tage efter Modtagelsen af
Anke-Meddelelsen. Det kan jo f. Eks. tænkes.
at en Tiltalt af Underretten vel er anset for
at have foretaget en vis Handling, men af
Nctsgrunde er frifunden, og at Overankla-
geren derefter paaanker Underrettens Afgo«
relse af Retsspørgsmaalet. Der bor da aabcn-
bart gives Tiltalte, der paastaar slet ikke at
have foretaget den paagerldende Handling,
Adgang til at forsvare sig i Appelinstansen
ogsaa paa dette Punkt. Naar en tilsvarende
Regel ikke er givet for Politisager, er dette
begrundet paa,' at Appel af Vcvisjporgsmaal
i disse Sager overhovedet ikke kan finde Sted
uden Landørettens Tilladelse, og Landøretten
kan da samtidig med at tage Bestemmelse
herom, eventuelt i Henhold til § 324 dis-
pensere fra Ankefristen.

Den Adgang til selv at fastsætte de For-
mer, hvorunder Forhandlingerne skulle fore-
gaa. som i § 332 er indrsmmet Hsjesteret,
er ikke givet Landøretten, blandt andet fordi
der for dennes Vedkommende allerede i Ka-
pitel XXII. findes alt fornødent, faaledes
at der i det hele kun behoves en Henvisning
dertil (jfr. § 340, 2det Stykke).

Endvidere er Virkningen af Tiltaltes
Udeblivelse mindre strceng efter nærværende
Udkast jfr. § 340, 3øje Stykke, og § 344,
2det Stykke) end efter det tidligere Forslag
(jfr. § 399. 2dct Stykke, og § 401).

Endelig er det en Selvfølge, at de i det
foregaaende Kapitel gjorte Forandringer som
følge af de til dette gjorte Henvisninger og-
saa faa Betydning for nærværende Ka-
pitel.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Pa«
ragraffer skal følgende bemærkes:

§ 338.

Afvigelserne fra de i §§ 318-26 inde-
holdte regler, bestaa navnlig i følgende:
reglerne om Vegrernsningen af Ankegrundene
efter § 320. Nr.' 4 — om Nr. 2 og 3 bliver
her selvfølgelig overhovedet ikke spørgsmaal
— og sidste Stykke modificeres ved '§ 338,
Nr. 2. Det i § 322, 1ste Stykke, ommeldte
Krav paa Ankemeddelelse kan efter Omstæn-
dighederne, ifølge § 342, 2det Stykke, fyldest-
gøres ved Anklageskriftets Forkyndelse, idet
der, naar Anken omfatter Bevisbedømmelsen,
stal udfcrrdiges og forkyndes Anklageskrift og
ske Berammelse og Paastcruning, ganske som
i de Sager, der i første Instans indbringes
for Landøretten (jfr. §§ 216, 217, 22§ og
226).

Den i § 323 givne Adgang til mundt-
lig fremsættelse asAnkemeddelelj'e er udvidet
ved § 338, Nr. 1, hvorhos der i sidstnævnte
Paragrafs Nr. 4 er givet en færlig Frist
for Fremsættelse af Ankcmeddelelse og Anke-
begrundelse i de Tilfælde, hvor Appel-
adgangen beror paa Landørettens særlige
Tilladelse. Den i § 32§ paabudte Anke-
begrundelse bortfalder ifølge § 338, Nr. 3,
naar Anken omfatter Bevisbedømmelsen
(jcrvnfsr derhos det nys omtalte med Hen-
syn til Fristen for Ankebegrundelsens Frem-
sættelse). Om den i § 326, 2det Stykke, om-
meldte Adgang til Suspension af Straffuld-
byrdelsen tages ved Landøretten Beslutning
enten af Landøretten selv eller af dennes
Formand i Henhold til § 340. 2oet Punk-
tum, jfr. § 329, 2det Stykke, og § 311, 1ste
Stykke, jfr. § 230.

§ 340.

Medens § 341 giver Regler for den
fuldstændige Appel fra Underret til Landøret, indeholder ucerværende Paragraf Reg-
ler om den appel, der ikke omfatter Bedom-
melse af Beviserne for Tiltaltes Skyld,
altsaa en Appel, ensartet med den, der kan
finde Sted fra Landøret til højesteret.
hvorfor der i det hele kan henvises til de
derom gældende Regler. De Afvigelser, der
bliver Tale om, bestaa nærmest kun i fol-
gende:

Om en ubetinget Beskikkelse af Forsvarer,
saaledes som forudsat i § 329, bliver der her
ikke Tale, jfr. Henvisningen til § 40 i nær-
værende Paragrafs 3øje Stykke. De Pligter,
der i § 330 ere paalagte henholdsvis Rigs-
anklager og Forsvarer med Hensyn til ny


Bevisers Optagelse, ere ifølge nærværende
Paragrafs 1ste Stykke i det hele paalagte
Overanklageren. I Stedet for § 331, 2det
Stykke træder § 340, 3øje Stykke.

De Afvigelser, der fremkomme fra Reg-
lerne i Kapitel XXII., bestaa navnlig i fol-
gende:

I Stedet for Reglerne i § 233 og 234
om Virkningen af Tiltaltes Udeblivelse
troede Reglerne i nærværende Paragrafs 3øje
Stykke. Reglen i 2det Punktum af § 240
modificeres ved nærværende Paragrafs 2oet
Stykke, 1ste Punktum; for § 242 og de
nærmest paafølgende Paragraffer vil der
normalt ikke være Anvendelse; §256 bliver,
forsaavidt angaar Beviserne for Til-
taltes Skyld, uden Anvendelse, da disse
slet ikke skulle forelægges Landøretten: ende-
lig indskrcenkes de i § 25? dragne grænser
yderligere ved selve Anken, jævnfort med
Reglerne i § 334.

Da den i 3øje Stykke indeholdte Regel
om Adgang for Retten til at afvise Anken,
naar Tiltalte ikke moder, blandt andet ogsaa
er bestemt til at virke som et Tvangsmiddel
mod Tiltalte for at hindre, at han ved Ude-
blivelse forvolder de i Sagen deltagende
overflødig Ulejlighed, maa den Tiltalte, der
ikke netop kan godtgøre en gyldig Undskyld-
ningsgrund (jfr. § 365, 3oje Stykke) være
udelukket fra paany at indanke Sagen. Der-
imod vil han i Henhold til § 346 kunne paa-
lære Landørettens Afvisningskendelse til
Højesteret. Hvor Landøretten imidlertid har
Grund til at anse Tiltaltes Udeblivelse som
undskyldelig, kan den naturligvis vælge at
udsætte Sagen i Stedet for at afvise den.

§ 341.

Den Behandling, der her stal finde Sted,
er en fuldstændig ny, selvstændig Behandling
af Sagen i dens Helhed og ilte en prøvelse
af Underrettens Behandling. Om Underret-
tens Behandling lider af formelle Fejl, er
derfor for saa vidt ligegyldigt. Endvidere
er det klart, at, hvor Tiltalte af Underretlen
under eet er domfældt for flere Forbrydelser,
maa samtlige disse paany fremdrages for
Landøretten, da denne ellers er ude af Stand
til at fastsætte det rette Straffelvantum. En
anden Sag er, at, hvor Anken netop er for-
anlediget ved Fejl. der kun derore enkelte
Dele af Unærretssagen. vil Behandlingen
for Lanosretlen eventuelt kunne simplificeres
jfr. § 344. 1ste Stykke.

Er Tiltalte ved Underretten helt eller
delvis frifunden, maa det slaa Overantlage-
ren frit for i Henhold til Princippet i § 28
kun at indanke en Del af Anklagepunkterne

for Landøretten og i svrigt frafalde For-
følgning.

De Afvigelser fra Reglerne i Kapitlerne
XXI., XXII. og XXIV., hvorom der bli-
ver Tale. bestaa navnlig i følgende:

Med § 216 jævnfores § 342. I øvrigt
vil der intet være til Hinder for i Kraft af
§ 61 at forene en appelsag efter § 341 med
en direkte for Landøretten horende Sag.
enten fra først af, eller i Kraft af § 218;
med §§ 219 og 220 jævnfores § 343. De i
§ 221 og andre Steder i de nævnte Kapitler
givne Regler om nævninger blive selvfølge-
!ig uanvendelige, da nævningers Med-
virken, som tidligere omtalt, overhovedet kun
kan finde Sted i Sager, der fra først af
indbringes for Landøretten. Med § 228
jævnfores § 343, 2det Stykke. Reglerne
om Udeblivelse i §§ 233 og 234 modificeres
ved § 344, 2det Stykke, jfr. Bemærkningen
til § 340, 3øje Stykke. Med §§ 243—48
jævnfores § 344, 1ste Stykke. Med § 257
jævnfores § 341, 2det Stykke, hvorom gerl-
der samme bemærkning som ovenfor gjort
ved § 335, sidste Punktum.

§ 345

raader Bod paa den ofte paaklagcde Mangel
i den gældende Ret. at klare og i og for sig
ubetydelige Sager fores op gennem 3 In-
stanser, blot fordi Tiltalte onster at trække
Af^orelsen i Langdrag. Det ligger i Hen-
visningen til Kapitel XXVII. at den i
medfør af nærværende Paragraf undtagel-
sesvis tilladte Anke til højesteret ikke kan
omfatte spørgsmaalet om Beviset for Til-
taltes Skyld.

Kapitel XXIX. kære til hojcre Net.

Hvad der her kaldes kære, er det
samme, som i det tidligere førstag kaldtes
besværing. Dette Instituts øjemed er at
aabne Parterne Adgang til paa en let og
hurtig Maade at bringe den underordnede
Rets Kendelser og andre Beslutninger, frem til
særskilt prøvelse for overordnet ret. Denne
kæreadgang maa dog undergives en vis be-
grænsning, ligesum kære ikke ubetinget kan
virke suspenderende, idet Adgangen i modsat
Fald kunde misbruges til chitanos Hindren
eller Forhalen cif Sagen, ifr. i saa hen-
scende § 346 og § 34?/sidste Punktum. Den
Fremgangsmaade, der skal følges ved An-


vendelsen af kære, er, som dot vil ses af §§
348—50. simpel og meget lidt formbunden.
En tilsvarende Form for Klage til højere
Net findes saavel i N. L. (Kapitel 29) som
i den østrigske og tyske Lov.

Den Omarbejdelse, der her har fundet
Sted af det tidligere Forslags 6te Afsnit
Kapitel III, og som blandt andet bestaar i,
at dettes to Afdelinger ere sammenarbejdede
til et, indeholder tillige visse reelle æn-
dringer. af hvilke følgende skulle fremhcrves:

Det er i § 346,3øje Stykke, bestemt, at
i de Sager, i hvilke Anke ifølge § 34§ kun kan
finde Sted i Kraft af en særlig Tilladelse fra
højesteret, er ogsaa Parternes Adgang til
kære knyttet lil denne Betingelse. — Den al-
mindelige kærefrist er i § 34? sat til 14
Dage i Stedet for som i Forslaget 4 Uger,
jfr.' ogsaa N. L. § 408, 2dct Stykke, hvorhos
der i Paragraffens 2det Stykke er bestemt,
at kære imod Kendelser og Beslutninger,
afgivne under Domsforhandlingen, hvorved
det paalægges Nogen, som ikke er Part i
Sagen, og som er til Stede i Retten, at
afgive Vidnesbyrd eller lignende, maa er-
tlæres straks paa Stedet. (Det tidligere
Forslag gav her en 3 dages Frist). Denne
Bestemmelse synes uundværlig, naar henses
til, at det efter Omstændighederne meget
store Apparat, der er tilvejebragt for Doms-
forhandlingens Skyld, helt kan standses,
naar f. Eks. et Hovedvidne vægrer sig ved
at besvare et eller andet spørgsmaal. Selv-
følgelig bor Vidnet have Adgang til at ind-
bringe spørgsmaalet om dets Vidnepligt
for højere Ret, men det synes paa den anden
Side et billigt Krav, at Vidnet, der selv-
følgelig kun bor vægre sig ved at svare, naar
det har alvorlige Grunde for sin vægring.
straks maa erklære at ville paakære Rettens
Kendelse, og ikke stal have Lov til først at
holde alle dem — dømmere, Parter, Vidner
etc. — der ere interesserede i Domsforhand-
lingens hurtigst mulige Fremme, hen med
Overvejelser af, hvorvidt spørgsmaalet er
tilstrækkelig tvivlsomt og tilstrækkelig vigtigt
til at foranledige et kæremaal (jfr. ogsaa
N. L. § 408, 1ste Stykke). Endvidere er
den i det tidligere Forslags § 409 inde-
holdte Summabegrernsning, forsaavidt an-
gaar Kendelser, ved hvilke Straf er paalagt,
opgivet: paa den anden Side er kæremaa-
lets Evne til at virke snspendcrende paa
den paagerldende Kendelses eller Beslut-
nings Fuldbyrdelse i hojcre Grad end efter
det tidligere Forslag gjort afhængig af Ret-
tens skøn (jfr. § 34? sammenholdt med
det tidligere førstags § 412). — I samme
Paragrafs 2oet Stykke har man opgivet
at sætte nogen særlig Frist for Indgivel«

sen af skriftlige Udtalelser til den over-
ordnede Ret. Naar det tidligere Forslags
§ 413, 2det Stykke, her satte en Frist af en
Uge, men med Adgang for Retten til at
tage fenere indsendte Udtalelser i Betragt-
ning, er dette noget nær det samme som ikke
at sætte en Paastyndelses- men en For-
halingsfrist. I mangfoldige Tilfælde, f. Eks.
hvor kære er rejst mod en Fængslings-
kendelse, eller hvor hele Domsforhandlingen
venter efter kæremaalets Udfald, uden at
dette frembyder særlige Vanskeligheder, bor
spørgsmaalet kunne afgøres langt hurtigere
end i løbet af en Uge, og for de særlige
Tilfælde, hvor mere indgaaende Undersøgelser
og Overvejelser ere nødvendige, skulde den
nævnte Uge-Frist netop ikke være bindende.
— I § 350. 2det Stykke, er foreskrevet, at
der altid stal være Forsvarer, hvor mundtlig
Forhandling af et kæremaal er anordnet;
man har faa paa den anden Side ment at
kunne undvære den i det tidligere førstags
§ 414, 2det Stykke, indeholdte Regel om
Virkningen af den kærendes Udeblivelse. —
Endelig er kæresagen for højesterets Ved-
kommende henvist til et særligt Udvalg.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemærkes:

§ 346.

Det hedder i denne Paragraf for det
første, at kæremaal kan rejses med Hensyn
til Kendelser og andre Beslutninger af en
Landøret eller en Underret, fom ikke, eller
dog ikke for Tiden kunne gøres til Genstand
for Anke. Herunder falde

1) Kendelser og Beslutninger i Relation
til Vidner, Syns- eller skønsmænd,
Ejere af beslaglagte Ting og andre
udenfor selve Sagen staaende Personer,
for hvem saadanne Kendelser og Be-
slutninger indeholde en afgørelse.

2) Kendelser og Beslutninger, hvorved
der nægtes visse selvstændige retlige
Skridt Fremme (jfr. saaledes § 19§ og
§ 203) eller hvorved Sagen bringes
til en i alt Fald foreløbig Afslutning
(jfr. saaledes § 228 og § 358).

3) Kendelser og Beslutninger, der have
en selvstændig Betydning for Parterne,
uauset magens Udfald i ourigt (f. Eks.
bødepaalæg efter § 71, 2det Stykke.
Paalæg af Omkostninger efter § 400,
jfr. § 401, 3øje Punktum. Anholdelses-,
Fængslings- og Bestaglæggelsesken-
delser).

De under Nr. 3 nævnte afgørelser
kunne dog ikke gøres til Genstand for
kæremaal, naar Dom er falden, denne


derefter paaankes og de paagældende
Afgørelser som forudgaaende kunne
bringes frem til højere Rets prøvelse
sammen med selve dommen —

4) Kendelser og Beslutninger, der inde-
holde en afgørelse for Parterne, uden
selvstændig Betydning, men derimod af
Betydning for Sagens videre Gang,
og som disse ønske ændrede, inden Dom
falder. Hertil kommer saa endvidere
som Genstand for kæremaal

5) dømme, forsaavidt de indeholde

afgørelse af Omkostningsspørgsmaalet
(§ 401) eller paalægge Rettergangs-
boder (§ 405) og

6) Kendelser vedrorende en Doms Fuld-
byrdelse (jfr. § 385, 1ste Stykke).

Paa den anden Side gor Udkastet med
Hensyn til enkelte Kendelser udtrykkelig Und-
tagelse fra kære»Adgangen (jfr. nedenfor
under 5).

Udelukkede fra at gøres til Genstand for
kæremaal ere herefter

1) alle dømme, saavel Realitets- som
Afvisningsdomme, alene med de i §§

401 og 40§ nævnte Undtagelser,

2) Beslutninger, der ikke anfægte Parter-
nes eller Treøjemands retlige Stilling!
under Sagen (f. Eks. Beslutning om,
hvilke af flere hver for sig kompetente
og habile dømmere der skulle fungere
i den enkelte Sag, hvornaar et Ting
skal begyndes og sluttes etc.),

3) Kendelser og Beslutninger, der kun
have Betydning for Parterne som Led
i den hele Sags - Behandling, naar
denne alt er bragt til Ende ved Dom,

4) Kendelser og Beslutninger, der have
selvstændig Betydning for Parterne,
naar disse alt have paaanket den Dom,
forud for hvilken saadanne Afgørelser
ere trufne, og

5) de fra kæremaal udtrykkelig und-
tagne Kendelser og Beslutninger (jfr.
Paragraffens 2det og 3øje Stykke,
samt §§ 16, 39, sidste Stykke, 90, 96
in fine, 97 in fine, 260 in fine, 363
og 382, 4de Stykke).

Naar Paragraften taler om „Enhver,
overfor hvem Beslutningen indeholder en
afgørelse", er dette ganske vist et Udtryk,
hvis rette førstaaelse efter Omstændighederne
kan forvolde Tvivl. Dog har man ment, at
det noget skarpere end det i det tidligere
Forflags § 408 brugte Udtryk „Enhver, som
.... antager sig lreruket i sine Rettigheder
eller hindret i Opfyldelsen af sine Pligter"
betoner, hvad det lommer an paa, nemlig
om afgørelsen efter res judicata-Principper
er bindende for den paagældende. Den

Husbond, hvis Tyende er tilpligtet at mode
for Retten, kan saaledes vel mene sig krcenket
i sine Rettigheder, men bor dog aabenbart
ikke kunne paakære Rettens Beslutuing des-
angaaende, lige saa lidt som den, der for-
mener at være Ejer af en Ting. som er be-
slaglagt, medens den befandt sig i en andens
Besiddelse, uden videre kan paakære Beslag-
læggelsesbeslutningen; derimod vil han først
have at fremsætte en Begæring'om Tingens
Tilbagelevering i Henhold til §141, og kan,
hvis dette ved Kendelse nægtes ham, paa-
kære denne Kendelse.

Paragraffens 2det Stykke indeholder en
Angivelse af, hvilke af de under Domsfor-
handlingen eller dennes Forberedelse afsagte
Kendelser der kunne paakæres og hvilke ikke,
der er mere specificeret og derfor formentlig
tydeligere, end Tilfældet var med det tid-
ligere' Forslags § 416, 1ste Stykke, jfr. § 417.
De Tilfælde, hvor Adgang til kære har
særlig Hjemmel i Loven som Undtagelse fra
den her omhandlede almindelige Regel, ere

de i §§ 16, 2det Punktum, 39, 5te Stykke.
2det Led, og § 59 omhandlede.

At Neglen i Paragraffens 3djc Stykke
ikke fandtes i det tidligere Forslag, er oven-
for nævnt. Reglen synes i øvrigt om ikke
selvfølgelig, saa dog højst naturlig.

§ 350.

Reglen i 1ste Stykke er nødvendig, naar
kæremaalet skal opfylde sin Bestemmelse, da
i mange Tilfælde Klagen netop maa antages
at ville gaa ud paa, at den underordnede
Ret har truffet sin afgørelse, udeu at give
den Paagerldende tilstrækkelig Lejlighed til at
oplyse de Momenter, hvorpaa han stotter
sin Paastand om afgørelfens Urigtighed.

Kapitel XXX. Genoptagelse.

At en i Anledning af en formentlig be-
gaaet Forbrydelse foretagen Undersøgelse, der
paa et Stadium, hvor endnu ingen bestemt
Person stod som Sigtet, er opgivet som i alt
Fald forelobig haablos, kan optages igen,
naarsomhelst man mener at kunne fore den
videre med bedre Haab om et Resultat, er
selvfølgeligt. Ligeledes falder det af sig
selv. at den Omstændighed. at nogen, som
ikke var befojet til at paatale, har rejst Sag
— være sig nu. at denne Sag er endt med
frifindelse eller er standset paa et tidligere
Trin - itke kan være den, hvem Paatalen


tilkommer, til Hinder for at rejse en ny Sag.
Naar de i saa Henseende givne Regler i det
tidligere førstags §§ 420 og 421 her ere
udeladte, er det derfor kun, fordi det er anset
for overflødigt at udtale noget herom. End-
videre førstaar det sig ligesaavel af sig selv,
at, naar en Sag er afvist af formelle Grunde
(f. Eks. urigtigt værneting), kan den ind-
bringes paany med Undgaaelse af den ved-
kommende formelle Fejl, medens paa den
anden Side en Afvisning fra den dømmende
Ret af retlige Grunde, hvort intet kan cen-
dres (jfr. § 228, Nr. 3), ligesaavel som
en Frifindelse (jfr. §§ 241 og 29?) ubetinget
afskærer al videre eller fornyet forfølgning,
saa længe den paagældende afgørelse staar ved
Magt. Endelig er det allerede i § 212 fore-
skrevet, at naar Oueranklageren har frafaldet
en af ham begyndt Forfølgning. kan dog
den overordnede Myndighed beslutte, at
Sagen alligevel skal fortsættes. dog at saa-
dan Fortsættelse maa finde Sted inden 2
Maaneder efter Frafaldelsen. Om den Ad-
gang, der iøvrigt bor være til at genoptage
en een Gang standset, frafaldet eller tilende-
bragt forfølgning, handles i nærværende
Kapitel, der i Hovedsagen stemmer med det
tidligere Forslags 6te Afsnit, Kapitel IV.,
men dog paa enkelte Punkter afviger derfra.

Blaudt Afvigelserne stal navnlig føl»
gende fremhæves:

Adgangen til Genoptagelse er noget ind-
snævret derved, at der flere Steder er brugt
noget stcerkere og mere præcise Udtryk end i
det tidligere førstag (jfr. saaledes i § 354,
Nr. 1, „maa antages", i samme Paragrafs
Nr. 2 „falske" og „god Grund til at an-
tage"), hvorhos den Adgang, som der efter
det tidligere førstags § 426 var til Genop-
tagelse, blot for at opnaa en mildere Straf
indenfor samme Strafferamme, her er af-
skaaret, idet alt fornødent i saa Henseende
kan opnaas gennem Benaadning. Endvidere
er det her bestemt, at Begæring om Gen-
optagelse altid skal fremsættes for Landøretten, medens det tidligere førstag for visfe
Tilfælde henviste den til højesteret. Efter det
ny System vil nemlig højesteret aldrig selv
have haft Beviserne for Tiltaltes Skyld til
bedømmelse, den vil derfor altid være hen-
vist til at indhente den underordnede rets
Erklæring over Genoptagelses-Andragendet.
Men det synes da mere praktisk at indbringe
spørgsmaalet direkte for Landøretten, som i
alle Tilfælde allerede har dømt i sagen, og
derfor sikkert ikke uden gyldig Grund vil be-
vilge Andragendet, medens omvendt et nbe-
grundet Afslag vil kunne indbringes for
højesteret gennem kære.

Der er derhos indrsmmet Retten noget
større Frihed til at tage Bestemmelse om
Formerne for den Forhandling, der eventuelt
stal føres angaaende spørgsmaalet om Til-
stedeligheden af Genoptagelsen, ligesom der
er givet den Adgang til selv at modtage de
Forklaringer af Vidner eller Tiltalte, den
maatte ønske at indhente. Det tidligere For-
slags Bestemmelser om udtrykkelig Ophævelse

af den celdre Dom ere udeladte, da saadan
Ophævelse skiltiende vil følge af den ny Afgs-
relse, forsaavidt jaadan træffes; derhos vilde
den udtrykkelige Ophævelse af den celdre Dom i
Forbindelse med, at Andragendet om Genop-
tagelse tages til følge. nødvendigvis medføre,
at en allerede begyndt Fuldbyrdelse af døm

men maatte afbrydes, selv om Genoptagelsen
alene tilsigter at faa Straffen forandret
f. Eks. fra Strafarbejde paa Livstid til tids-
bestemt Strafarbejde. Endvidere er det fun-
det mest Praktisk, hvor Genoptagelse bevilges,
altid at lade den ny Domsforhandling fore-
gaa for den Landøret, som tidligere har

dømt i Sagen, og ikke ubetinget for Retten
i 1ste Instans, som i det tidligere førstag
bestemt. Dels indicerer selve dette, at Sagen
genoptages, en vis Vanskelighed og Tvlvl-
somhed ved denne, dels maa det i alt Fald
anses for mindre naturligt, at en Afgørelse,
der en Gang er truffen af en kollegial Ret,
stal kunne forandres af en Enkeltdømmer,
ligesom endelig det tidligere førstags Regler
kunde fore til endog 4 Domsforhandlinger i
samme Sag. — Endelig har man ment at
kunne undvære den i det tidligere førstags
§ 439 hjemlede Adgang til Oprejsning for
Paatalemyndigheden, eftersom de Frister,
hvis Oversiddelse skulde berettige til saadan
Oprejsning, i nærværende Udkast er gjorte
mere rigelige og elastiske, end de vare i det
tidligere førstag.

Med Hensyn til Kapitlets enkelte Para-
graffer stal følgende bemærkes:
§ 353.

Medens §§ 354 ff. handle om Genop-
tagelse af Sager, der een Gang ere naaede
frem til Afgørelse ved Dom, handler nær-
værende Paragraf om Genoptagelse af en
Sag, hvori forfølgningen er standset eller
frafaldet, inden Dom er afsagt, uden at
dette dog er sket under nogen af de Om-
stændigheder, der er omtalt ovenfor S. 200.
Den almindelige Regel i Paragraffens 1ste
Punktum gaar ud paa, at Genoptagelsen af en
een Gang standset eller frafaldet forfølgning
ikke kan finde Sted paa samme Grundlag,
som forelaa, da forfølgningen første Gang


standsedes eller srafaldtes. Den Sigtede synes
nemlig at have et billigt Krav paa, at det
Offentlige ikke rent vilkaarligt standser Sagen
imod ham, for senere at optage den paany.
alene som følge af personelle Forandringer
indenfor Paatalemyndighederne, forandret Op-
fattelse eller lignende.

I 2det Punktum hjemlcs. at. naar Under-
søgelsesretten i Henhold til § 203 har nergtet
at tage begæring om Forundersøgelse til følge
eller i Henhold til § 211 har standset en be-
gyndt Forundersogel'se, men Paatalemyndig-
heden antager at kunne fore Sagen igennem
ogsaa uden Forundersøgelse. kan den rejsc
Tiltale ved den dømmende Ret, ligesom den
vilde have kunnet, om den aldrig havde be-
gært Forundersøgelse.

Hvis Paatalemyndighederne stnlde gen-
optage til forfølgning ved Undersøgelsesret
en een Gang standset eller frafaldet forfølg-
ning, uden at noget nyt af Betydning er frem-
kommet i Sagen, maa undersøgelsesretten af-
vise den i Henhold til § 203.

§§ 354 og 355.

Af disse Paragraffer handler den første
om Genoptagelse til Skade for Tiltalte,
nemlig af en Dom, der er endt enten med
Frifindelse eller i alt Fald med Domfældelse for en væsentlig mindre Forbrydelse end den
formentlig begaaede.: den indforer saaledes
et i den gerldende Ret ukendt Princip. Den
sidste derimod handler om Genoptagelse til
Fordel for Domfældte og har saaledes Til-
knytningspunkter i den alt foreliggende
Retspraksis.

I intet af Tilfældene er Genoptagelses-
adgangen begrænset ved nogen særlig Frist«
bestemmelse. Da saadan Genoptagelse altid
er forbunden med væsentlige Misligheder,
bor den holdes indenfor snævre grænser:
paa den anden Side bor den ikke helt af-
skæres, da der ikke er Grund til, at den, der
har gjort sig skyldig i en grov Forbrydelse,
og som alene frifindes paa Grund af Man-
gel paa Bevis, eller endog paa Grund af
falske Beviser, men hvis Skyld senere til-
fældig kommer til at ligge klart for Dagen,
skulde have et Slags Lejdebrcv paa at kunne
gaa fri og uantastclig omkring som ct levende
og demoraliserende Vidnesbyrd om rets-
plejeus Ufuldkommcnhed. ligesaa lidt som
det paa den anden Side vilde kunne for-
svares, at den. der med Urette matte være
domfældt for en ikke helt ubetydelig For-
brydelse, men hvis Uskyldighed senere til-
scrldig kommer frem, ikke skulde have Adgang
til at faa den Plet, som dømmen sætter

gaa ham, afvasket gennem en ny Dom, der
konstaterer hans Uskyldighed.

De for Genoptagelse stillede Betingelser
ere dels, at Sagen i Forvejen stal have
været paadomt ved Landøretten, dels at der
foreligger nye vigtige Bevismomenter. Naar
ingen Adgang er aabnet for Genoptagelse
af Sager, der kun have været paadømte ved
Underret, er Grunden dertil den, at disse
Sager, forsaavidt de ere upaaankelige
(jvf. § 337), ere ganske ubetydelige, og at i
modsat Fald Anke afgiver et tilstrækkeligt
Middel til at hjælpe ud over de uheldige
Forhold, hvorpaa ellers Genoptagelsen stal
raade Bod. Der er jo nemlig ved § 338,
jvf. § 324, givet Landøretten Adgang til at
tillade Appel af en Underretssag efter den
almindelige Appelfrists Udlob, naar til-
strækkelige Grunde dertil foreligge, og der
kan ikke være Tvivl om, at hertil maa hen-
regnes Fremkomsten af saadanne Omstændig-
heder, som for Landøretssagers Vedkom-
mende vilde begrunde Genoptagelse (man
tænke sig f. Eks. at en Mand ved Under-
retten er idømt Straf for en i den offentlige
Mening vanærende Handling, og at det
senere viser sig, at han er uskyldig, eller at
en Mand ved Underretten er dømt f. Eks.
for uagtsomt Manddrab, medens det senere
oplyses, at han har begaaet Handlingen med
Forsæt).

Hvad derimod angaar Sager, der —
enten i Første Instans eller ifølge Anke —
ere paadomte ved Landøret, da kunne disse,
forsaavidt angaar spørgsmaal om Be-
viset for Tiltaltes Skyld, netop ikke paa-
ankes videre, og her er man derfor nodt til
at ty til Genoptagelse.

At de i § 354 under Nr. 1 og 2 an-
givne Betingelser, Beviset vedrorende, ere
noget snævrere formulerede end i det tidligere
Forslag, er alt ovenfor bemærket; i øvrigt
skal blot særlig fremhævcs, at der ved Ud-
trykket „nogen, der i medfør af sit Embede
eller offentlig Hverv har medvirket ved Sa-
gens Behandling" tænkes paa dømmere,
Retsskrivere, nævninger, offentlige Anklagere,
samt saavel valgte som beskikkede Forsvarere.

Naar der r § 354, Nr. 1, bruges Ud-
trykket „komme for Dagen" (medens der i
§ 355, Nr. 1, tales om „tilvejebringes"), er
det Meningen dermed at betone, at Genop-
tagelse til Skade for Tiltalte ikke bor til-
stedes under Paaberaabelse af Beviser, som
i Virkeligheden allerede forelaa under Sa-
gens første Behandling, og som kun ved
Paatalemyndighedernes aabenbare Fejl eller
Forsommelse ikke da ere blevne bragte frem
for den dømmende Ret.


§ 358.

At en Begæring om Genoptagelse
een Gang er afvist, hindrer ikke, at saadcm
Begæring fremsættes paany. støttet paa
andre grunde. Der vil end ikke i selve
den Omstcendighed. at en Begæring om Gen-
optagelse een Gang er tagen til følge og
Sagen derefter behandlet paany, ligge nogen
Hindring for, at en ny Genoptagelse senere
finder Sted; men i Praksis vil saadant
selvfølgelig kun under rent eksceptionelle
Omstændigheder kunne forekomme, idet selv
den Første Genoptagelse forudsætter særlige
og ikke hyppigt indtrædende Omstændigheder.

§ 359.

Med sidste Stykke jcrvnfores § 329, 2det
Stykke.

§ 360.

Den i Paragraffens 2det Punktum givne
Regel vil finde Anvendelse, naar de allerede
foreliggende Oplysninger maa antages af-
gorende, f. Eks. en Straffedom foreligger,
hvorved de Vidner, paa hvis Forklaring
Domfældelsen hviler, ere fældede for
Mened.

§ 361.

At Tiltalte forrige Gang, Sageu var
fremme, har haft Adgang til at forlange
nævninger, men ikke har benyttet denne Ad-
gang, hindrer ikke, at han nu forlanger saa-
dannes Medvirken.

§ 362.

I det i 1ste Punktum omtalte Tilfælde
kan Tiltalte ved den nye Dom for det første
hverken dømmes til strcengere Straf eller for
en større Forbrydelse eller til større Erstatning
end ved den tidligere, mcn endvidere heller
ikke til en anden lige faa strceng Straf,
eller for en anden lige saa stor Forbrydelse.
Med andre Ord: kan den tidligere Dom ikke
paa noget Punkt formildes, maa den stad-
fcestes, selv om den i Virkeligheden af Ret-
ten anses for urigtig.

§ 364.

Henvisningen til § 354 sigter til det
i sammes sidste Stykke omhandlede Tilfælde.

§ 365.

Den i denne Paragrafs første stykke
hjemlede Genoptagelsesadgang vil kunne finde
Anvendelse i alle Sager, der ikke kunne

paaankes netop i Overensstemmelse med
Kap. XXVIII., altsaa ikke kunne under-
gives en, hele Sagen omfattende. Anke. Naar
i øvrigt de i Paragraffen opstillede Betin-
gelser ere til Stede, vil Adgangen gerlde
dels med Hensyn til Landøretssager (jfr.
§§ 234 og 340), dels med Hensyn til saa-
danne Politisager (§ 312). i hvilke Anke
udelukkes ved § 337. 2det Stykke.

Syvende Afsnit. Paatale af færlige Myndigheder eller
af Private. forsølgning af borger-
lige Krav under Straffesagen.
Kapitel XXXl. Behandling af Sager, som paa-
tales af en særlig offentlig Myn-
dighed eller af en privat Sagsøger.

nærværeude Kapitels §§ 366—37§ svare
i Hovedsagen til det tidligere Forslags 7de
Afsnit, Kapitel I. I Ordningen af Stoffet
er der dog gjort den Forandring, at Paa-
talen i Henhold til § 34 er behandlet til
Ende for sig (nemlig i § 366), medens
de følgende Paragraffer udelukkende handle
om den subsidicere private Paatale. Der er
dernerst foretaget en Del andre redaktionelle
VEndringer samt af Realitetsændringer navn-
lig følgende:

De særlige Regler i det tidligere For»
slags § 443 Nr. 1 ere udeladte som over-
flødige og besværende. Det synes da heller
ikke at være noget ubilligt Krav til den ved-
kommende særlige Paatalemyndighed eller
den paagældende Private, der nærer særlig
Interesse for en bestemt Sag, at de selv
maa forhore sig om dennes Stilling; selv-
følgelig er det da Politiets Pligt at skaffe
de Oplysninger desangaaende. som ere nod-
vendige for. at de paagældende Myndigheder
eller Private kunne vide, naar det øjeblik
kommer, hvor de selv maa træde til, om de
ønske Sagen fremmet.

Der er i § 367 foreskrevet en bestemt
Frist, inden hvilken den Private maa gøre

brug af den ham ved § 36 indrømmede
snbsidicere Paataleret. En saadan Frist
findes ogsaa i N. L.s § 433 og er


dels begrundet i et Hensyn til den, der
eventuelt skal staa som Sigtet, dels i ønste-
ligheden af, at Sagen, naar den overhovedet
skal frem, kommer frem, medens den endnu
er nogenlunde frist. Det er ogsaa efter
N. L.s Forbillede, naar der i § 368.
2det Punktum, er indsat den Bestemmelse, at
den private Sagsøger kun kan rejse Tiltale
ved Landøretten, efter at en retslig Forunder-
søgelse, indledet paa hans Begæring, er
gaaet forud.

Medens det tidligere førstag henviser
den Private til at fremsætte sin Begæring
om Forundersøgelse til Landøretten, har Ud-
kastet i § 369, 1 ste Stykke, henvist Begærin-
gen til Underrettens afgørelse. Dette, der
ligeledes stemmer med N. L.s Regel
(§ 426), er formentlig mere praktisk: thi,
medens en Henvendelse til Landøretten nod-
vendigvis maa blive til en vis Grad form-
bunden og vil kunne foranledige en for
Andrageren gunstig afgørelse fra Landørettens Side alene paa Grnndlag af den
Plausibilitet, som det i Rcglen ilke er van-
skeligt at give en ensidig skriftlig Fremstilling,
vil en Henvendelse til den Underretsdømmer,
der selv eventuelt stal forestaa Forundersogel-
sen som dømmer, let fore til en personlig
Forhandling mellem denne og vedkommende
Private, der giver dømmeren et bedre Ind-
blik i det virkelige Forhold. At den Pri-
vate, der moder et Afstag hos Underretten,
altid skulde være tilbojellg til ved kære at
bringe Sagen ind for Landøretten, felv hvor
hans Begæring er utilstrækkelig begrundet,
er der nceppe Grund til at befrygte, dels vil
nemlig dømmeren ofte kunne overbevise An-
drageren om det urimelige i hans Begæring,
dels vil i alt Fald mange lade Sagen falde,
naar de først faa en dømmerkendelse imod sig.

I § 370. 1ste Stykke, og § 373, 2det
Stykke, gøres det til Pligt for den Private,
der vil rejse en Straffesag for Landøretten
eller paaanke en Straffesag til Landøretten
eller højesteret, hertil at benytte Sagforer.
Denne Regel, der ogsaa findes i N L.,
er nødvendig, naar man vil have 'nogen
Garanti for, at en saadan Straffesag af
større Betydning, der jo lægger Beslag ikke
blot paa Rettens, men ogsaa paa Vidners
og Sagsogtes Tid og Interesse, ikke for-
virres og forhales ved den muligvis ganske
ukyndige Sagsogers urigtige Dispositioner
eller urigtige Optræden.

I § 371 er der givet Rettens For-
mand Adgang til at overlade afhøring af
den private Sagsoger til dennes Sagforer.
hvorhos det udtrykkelig udtales, at Ved-
kommende afhøres som Vidne og kan under-
kastes Modafhøring.

§ 372 giver noget friere Regler end den
nærmest tilsvarende § 442, Nr. 1, i det tid-
ligere Forslag.

I § 373, 1ste Stykke, er Adgangen til
en Bevisbedømmelse omfattende Paaanke til
Landøretten gjort afhcengig af Landørettens
Tilladelse. Dette er i Virkeligheden kun den
naturlige Komplement til de for Forfølg-
ningsadgangen i 1ste Instans givne Regler.
Ifr. ogsaa N. L. § 438.

I § 374, 1ste Stykke, indrømmes der
Paatalemyndigheden en ubetinget Ret til
paa et hvilketsomhelst Trin at indtræde i
sagen, medens denne Ret ifølge det tid-
ligere førstag var til en vis Grad begrern-
set; paa den anden Side er der i Paragraf-
ens 2det Stykke forbeholdt den private
Sagsoger Partsrettigheder trods den offent-
lige Paatalemyndigheds Overtagelse af For-
følgelsen, og det er saaledes forebygget. at
den offentlige Paatalemyndighed skulde træde
ind blot i det øjemed ved en varsom Op-
træden at afucergeDomfældelse. — Endelig er
i § 37§ den Tanke, hvorpaa den hele snb-
sidicere Paataleret hviler, gennemfort ogsaa
med Hensyn til Genoptagelse.

Kapitlets sidste Paragraf (§ 376) er
traadt i Stedet for det tidligere førstags
7de Afsnit, Kapitel II. Idet nemlig, som
ovenfor S. 2 omtalt, de private Straffe-
sager som hidtil henlægges til Civilpro-
cessen, maa der ligesom i nugældende Ret
(jfr. Pl. 23. Maj 1840) aabnes Adgang
til at afværge en Fængselsstraf, der mulig
kun er idømt i medfør af de civilprocessuelle
Maksimer, og ikke paa Grundlag af Bevis
for Skyld.

Med Henfyn til de enkelte Paragraffer
stal følgende bemærkes:
§ 366.

De Myndigheder, der her haves for
Oje. ere de ovenfor ved § 34 omtalte, altsaa
de Myndigheder, hvis særlige Opgave det
er at kontrollere Overholdelse af Sundheds-
og Bygningslovgivningen, Margarinelovgiv-
ningen, særlige Grene'af Beskatningslovgiv-
ningen etc. Da deres snbsidicere Forfolgelsesret
ifølge § 34 kun gælder for Sager, der ifølge
§ 33 ere Politisager, maa den her omhand-
lede forfølgning selvfølgelig ogsaa følge
Reglerne for disse, kun at der her ikke bor
være Tale om „Forelæg". Der henvises
derfor i nærværende Paragraf til Kapitel
XXVI. med Undtagelse af § 309 samt til
de i Kapitel XXVII. til XXIX. indeholdte
regler for Appel af Politifager.


§ 367.

Den i 2det Stykke fastsatte Frist er i
Virkeligheden af temmelig relativ Beskaffen-
hed. Om en nægtelse af forfølgningen fra
Paatalemyndighedens Side bliver der jo
nemlig først Tale, naar der er rettet en Op-
fordring til den fra den Forurettede eller
Andre om at paatale, men saadan Opfor-
dring kan selvfølgelig fremkomme, saa længe
blot ikke Straffelovens Prerstriptionsfrister
ere udløbne. Anvendelsen af de her givne
Regler ville ikke i Praksis forvolde særlige

Vanskeligheder, eftersom Paatalemyndig-
heden altid bor sorge for (og uden stort
Besvær lan sorge for), Paa en eller anden
Maade at konstatere, hvornaar saadan næg-
telse har fundet Sted. Ere tre Maaneder
forløbne derefter, er den subsidiære private
Paatale ubetinget afskaaren. Er denne Frist
endnu ikke forloden, maa den Ret. der stal
træffe Afgørelse af den fremsatte begæring,
skønne over, hvorvidt der er tilstrcetkelig
Grund til at antage, at den Forurettede i
over 14 Dage inden Begæringens Fremsæt-
telse har været bekendt med Paatalemyndia-
hedens nægtelse, og. er der ikke tilstrække-
lig Grund til at antage dette, kan Begærin-
gen ikke afvises i Henhold til nærværende
Paragraf.

§§ 368 og 369.

Den kontrollerende Myndighed, som der
her tillæggcs Retten, er nødvendig for at
værne mod. at Folk uden rimelig Grund og
blot fom følge af andre private Perfoners
urigtige Forestillinger, Had, Chikane eller
lignende stemples som Sigtede eller „Til«
talte" maaske endog for grove Forbrydelser.
Underrettens Myndighed til at prøve Be-
gæringen (henholdsvis om enkelte Retshand-
linger, om Fornnderssgelse eller om Domsfor-
handling), strækker sig saavel til den retlige
Side af Sagen (om en Handling fom den
ommeldte kan antages strafbar) som til den
faktiske (om der er nogen Grund til at an-
tage, at der kan tilvejebringes det til Dom-
fældelse nødvendige Bevis), hvorhos Retten
vil have at under^oge, om Paatalemyndig-
heden virkelig har nægtet at rejse forfølg-
ningen. samt om denne nægtelse ikke er
hjemlet ved § 33, Nr. 1—3, eller sidste
Stylte (sir. § 36). om den, der fremsætter
Begæringen, kan anses for den Forurettede,
samt om Begæringen ikke er sor sildig frem-
sat (jfr. § 367, 2det Stykke). Hvor flere
ere forurettede ved en og samme Forbrydelse,
maa hver enkelt kunne rejse den her omhan-
lede private forfølgning; men hver af de

øvrige maa faa for sit Vedkommende kunne
slutte sig til den en Gang rejste forfølgning.

Den Afgørelse. der af Underretten træffes
i Henhold t'il § 368. 4de Stykke, eller § 369,
1ste eller 2det Stykke, maa, hvis den gaar
ud paa at afvise eller afslaa Begæringen,
kunne paakæres af den, der har fremsat Be-
gæringen, og hvis den gaar ud paa at tage
Begæringen til følge, kunne paakæres af
den, mod hvem denne er rettet.

Reglen i § 368, 4de Stykke, om, at
Genpart af Begæringen altid skal meddeles
Paatalemyndigheden, tilsigter særlig at give
denne Opfordring til at benytte sin Ret efter
§ 374 til at indtræde i Sagen.

§ 372.

Er der flere Forurettede, maa en af de
andre kunne optage forfølgningen, forsaavidt
Tidsbegrænsningen i § 367, 2det Stykke,
ikke er til Hinder derfor.

Kapitel XXXII. Paatale af borgerlige Krav under
Straffefager.

nærværende Kapitel adstiller sig paa
væsentlige Punkter fra det tidligere Forslags
7de Afsnit Kap. III., hvad der navnlig staar
i Forbindelse med, at man har ment at burde
blive staaende ved den nugældende Regel,
hvorefter det Offentlige paa Begæring vare-
tager den Forurettedes Erstatningskrav,
hvor saadant kan ste uden større Ulempe
eller Vidtløftiggørelse for Behandlingen af
selve det strafferetlige spørgsmaal, medens
det tidligere førstag overlod til den For-
urettede selv at indtræde som Part med sær-
lige Partsrettigheder for at gøre saadant
Krav gældende.

Man har nemlig ikke kunnet se rettere,
end at en saadan Ofttræden af den For-
nrettede som Part kan virke førstyrrende og
besværligt. at det i de fleste Tilfælde netop vil
være det letteste for den Forurettede selv at
kunne overlade til det Offentlige at vare-
tage hans Erstatningskrav, samt a t den For-
urettede endelig, hvis hans Krav ikke egner
sig til saadan accessorisk Behandling, op-
naar alt, hvad han med Rimelighed kan for-
lange, derigennem, at der forbeholdes ham
fuld Frihed til at gøre det gældende ad
civilprocessuel Vej.


Denne sidste Adgang staar ham efter
Udkastet aaben ikke blot. hvor han fra forst
af har holdt Erstatningskravet borte fra
Straffesagen, eller har faaet det afvist fra
Behandling i Forbindelse med denne, men
ogsaa, hvor han efter at have fremsat det.
ønsker at tage det tilbage, idet saadan Til-
bagetagelse efter Udkastets § 376. 2oet Stykke,
kan sinde Sted, lige til Sagen er optagen
til Dom. Endelig lndrommes der ham i
§ 383 Ret til særskilt at paaanke Rettens
afgørelse af hans borgerlige Krav i Over-
ensstemmelse med Reglerne i Civilproces«
loven, dog at det. sor at forebygge mod-
stridende Afgørelier med Hensyn til Sagens
faktiste Side, tilføjes. at saadan Anke ikke
kan grundes paa, at afgørelsen er urigtig
som følge af en fejlagtig Bedømmelse af
Beviset.

Paa den anden Side er det dog fundet
rigtigst — saavel af Hensyn til Tiltalte som
af Hensyn til ikke at bebyrde Retsplejen to
Gange med det samme spørgsmaal —,
at Retten, hvor den Forurettede har frem-
sat sit Krav under Straffeforfølgningen og
ikke har taget det tilbage inden Sagens Op-
tagelse, og hvor derhos afgørelsen af Straffe-
spørgsmaalet maa medføre en afgørelse i
samme Retning af det borgerlige Krav eller
dette i alt Fald foreligger tilstrækkeligt op-
lyst, stal kunne træffe en ogsaa med Hensyn
til det borgerlige Krav bindende afgørelse,
selv om denne gaar ud paa at frisinde Til-
talte for dette. Udkastet indeholder saaledes
paa dette Punkt cn Afvigelse fra den nu-
gældende Praksis, ifølge hvilken dømmeren
i Straffesagen enten tilkender Erstatning
eller slet intet afgor desangaaende.

Udkastet indrommer i ovrigt den For-
urettede Adgaug til at fremsætte sit borger-
lige Krav, naar en Underretsdom appelleres
til Landøretten til fuldstcendig ny Behand-
ling, selv om det ikke har været fremsat i
1ste Instans (jfr. § 382, 3øje Stykke).

Det stal endnu fremhæves, at Udkastet
har optaget den i N. L. § 443 indeholdte
Regel om. at Retten i nævninge'ager, hvor
dertil er særlig Gruud, kau forelægge Noev-
ningerne det Sftorgsmaal, saavel om Skade
er lidt, som om Erstatningens Storrelie. det tilsigtes naunlig herved paa en nem og
simpel Maade at stafse en afgørelse af en
Del af saadanne spørgsmaal, der nu for
Tiden i civile Sager henvises til særligt
cfterfølgende Ston. De til det tidligere For-
slags ^ 462 svarende Regler ere i nærværendo
Udlast anbragte i § 141.

I ovrigt skal med Hensyn til Kapitlets
enkelte Paragraffer følgende bemærkes:

§ 379.

Som alt ovenfor bemærket ligger det modsætningsvis i nærværende Paragraf, at.
forsaavidt Retten finder de foreliggende
Oplysninger tilstrækkelige til at danne Grund-
lag for en afgørelse af det borgerlige Krav
i den Retning, i hvilken afgørelsen af det
strafferetlige Spsrgsmaal gaar, trerffer den
saadan afgørelse med almindelig rs8 sucl.ioa.ta
Virkning, hvad enten saa Tiltalte i Overens-
stemmelse dermed dømmes helt eller delvis
eller pure frisindes. — I nævningefager
vil i ovrigt den Omstændighed, at det ikke
altid vil være klart, paa hvilke Grunde en
frifindende nævninge-Erklæring er slottet,
knnne bevirke, at Retten anser det for rig-
tigst, ikke at træffe nogen afgørelse med Hen-
fyn til borgerlige Krav.

§§ 382 og 383.

Hensigten med de i disse Paragraffer
givne Regler er, som det let vil ses, dels at
give den Forurettede en saa vid Adgang
som muligt til at gøre sine Krav gerldende.
dels at afværge uensartede afgørelser af
spørgsmaalet om det civile og kriminelle
Ansvar i saadant Tilfælde, hvor den afgø-

relse, der træffes med Hensyn til det ene af
disse spørgsmaal. kræver en bestemt afgør-

else af det andet spørgsmaal som sin Kon«
sekvens.

med Hensyn til § 382. 1ste Stykke, stal
bemærkes, at. hvor der foreligger nævninge-
kendelse angaaende det spørgsmaal, hvor-
vidt Skade er bevirket ved Forbrydelsen,
samt om Erstatningens Storrelse. maa denne
afgørelse for faa vidt være bindende for
højestcret. Hvor det borgerlige Krav er
ndtrykkelig inddraget under Anken i medfør
af § 382. 1ste Stykke, 2det Punktum, maa
den overordnede Ret, hvis den finder, at det
borgerlige Krav ifølge Reglerne i § 379
overhovedet ikke burde have været afgjort i
Forbindelse med Straffefagen, kunne ind-
strcenke sig til at ophæve den i saa Hen-
seende trufne afgørelse nden at fcctte nogen
anden i Stedet. Omvendt maa der i For-
bindelse med Paaankcn af den strafferetlige Af-
gørelse knnne ankes over, at den underord-
nede Ret har vcrgret sig ved at paakende det borgerlige Krav.


Reglen i § 382. 3øje Stykke, om Ude-
lukkelse af kærcmaal med Hensyn til Ret-
tens Beslutninger vedrorende borgerlige Krav
har særlig Betydning for det tilfælde, at
Retten nægter at tage et fremsat borgerligt
Krav under Paakendelse, og dens Afgorelse af det strafferetlige Sftorgsmaal ikke paaan-
kes. Hvor Retten derimod tager det bor-
gerlige Krav under Paakendelse, aabnes der
gennem § 383 Adgang til Anke i Overens-
stemmelse med sivilprocessens Regler.

Ottende Afsnit. Fuldbyrdelsen af dømme i Straffe-
sager.
Kapitel XXXIII. nærværende Kapitel afviger i det hele
kun paa følgende Punkter fra det tidligere
Forflags 8de Afsnit:

Der er i § 384 tilføjet en Regel om
Tvangsmidler i dømme, hvorved nogen til-
holdes at opfylde en Forpligtelse mod det
Offentlige (jfr. herved særlig § 2. Nr. I).

Spørgsmaal, der opstaa ved en Doms
Fuldbyrdelse, kunne ifølge § 38§ henvises til
Afgørelse ved Underretten paa det Sted, hvor
Fuldbyrdelsen skal finde Sted, og skulle ikke,
som efter det tidligere Forflag, ubetinget frem
for den Ret, der har afsagt dømmen. De
paagældende spørgsmaal ville nemlig ofte
være af den Beskaffenhed, at de ligesaavel
kunne afgøres af den ene som af den anden
Ret, og det er da rimeligt at tage den, der
er nærmest.

Ifølge samme Paragrafs 3die Stykke
kunne spørgsmaal om den Paagældendes
Identitet med Domfældte paaankcs til Landøretten, hvor da en ny Bevisforelse kan finde
Sted, hvorimod der ikke er fundet Anledning
til at tilstede videre Anke til højesteret, som
forudsat i det tidligere Forslags § 464, 2det
Stykke.

§ 388. 2det Stykke, optager det tidligere
Forslags § 467. Nr. 4, med Udeladelse af
Ordene „en kortvarig" (o: Udsættelse), hvor-
ved Reglen er blevet tilstrækkelig rummelig
til at overflødiggøre samme Paragrafs Nr. 3.

I § 389 er der givet en ucermere præci-
seret Angivelse af den Ret, hvortil der sigtes,
end Tilfældet var med den tilsvarende § 468
i det tidligere Forflag.

Endelig er Bestemmelserne i det tidligere
Forflags § 468. 1ste Stykke, ug § 471 udeladte
som unødvendige.

Niende Afsnit. Sagsomkostninger og Rettergangs-
bøder.
Kapitel XXXIV. Sagsomkoftninger.

Indholdet af nærværende Kapitel fvarer
til Indholdet af det tidligere Forslags 9de
Affnit, Kapitel I. og III. Afvigelserne bestaa
nærmest kun i følgende:

Reglen i § 395, 4de Stykke. 2det Punktum,
er ny, foranlediget ved, at der fra den nu-
gældende Praksis haves Eksempel paa, at
en Mand paa Grund af en ganske ube-
tydelig Forseelse, der tilfældigvis nødvendig-
gjorde vidtloftig Vidneførsel, Kort-Optagen
etc., er blevet idømt uforholdsmæssig store
Sagsomkostninger, jvf. ogsaa N. L. § 452.

Reglen i det tidligere Forflags § 480
om den private Sagsogers Pligt til at
stille Sikkerhed for eventuelle Omkostninger
findes for nærvccrende Udkasts Vedkommende
optagen i § 369, sidste Stykke.

'Det tidligere Forflags §§ 481 og 482
ere udgaaede i Konsekvens af tidligere æn-
dringer.

Kapitel XXXV. Rettergangsbøder.

nærværende Kapitel afviger nærmest kun
paa følgende Punkter fra det tidligere For-
flags 9d'e Afsnit, kapitel II.


Det tidligere Forstags § 485. 3dic Stykke,
er udeladt som paalæggende Retterne cn legal
Anmeldelsespligt, der paa den ene Side ligger
udenfor, hvad der ellers kendes, paa den anden
Side turde være praktisk taget overflødig.

Det tidligere Forstags § 486 er udgaaet
sammen med de privat forfulgte Straffesager;
fremdeles er det tidligere Forstags § 487
udgaaet, og dens Indhold overflyttet til Ud-
kast til Lov om Domsmagtens Ordning §§ 33
og 40; endelig er tilføjet en ny Paragraf
(§ 405) om, at de i medfør af nærværende

Lov idømte Boder tilfalde Statskassen.

Iovrigt maa ved nærværende Kapitel
erindres § 71, 2det Stykke.

Tiende Afsnit. Slutningsbestemmelser. Kapitel XXXVI. Dette Kapitel afviger fra det tidligere
Forstags Slutnings-Afsnit, dels ved Op-
tagelsen af de i § 406 indeholdte Regler
(jfr. ovenfor S. 67), dels ved at Ud-
kastets Regler ikke gøres anvendelige Paa de
Straffesager, der paa den Tid, da Udkastet
maatte troede i Kraft som Lov, alt ere op-
tagne til Dom.