Kapitel 3, bind 1, i straffelovrådets betænkning nr. 1424 om straffastsættelse og strafferammer afgivet af Straffelovrådet i 2003

 
 

Kapitel 3 - Den almene retsopfattelse

1. Indledning

1.1. Som det fremgår bl.a. af denne betænknings kapitel 2 om strafferammesystemet, indvirker hen-synet til den almene retsopfattelse både ved udformningen af strafferammer og ved straffastsættel-sen i det enkelte tilfælde. I det følgende belyses spørgsmålet om, i hvilket omfang befolkningens retsbevidsthed eller retsopfattelse stemmer overens med retspraksis. I Danmark har der kun været gennemført få egentlige retsbevidsthedsundersøgelser, dvs. undersøgelser, som på empirisk grundlag dokumenterer befolkningens opfattelse af og holdninger til retlige forhold. Spørgsmålet om be-folkningens stillingtagen til kriminalitet og straf har dog i en del tilfælde indgået som led i andre undersøgelser. Nedenfor omtales både de egentlige retsbevidsthedsundersøgelser og de undersøgelser, der mere perifert belyser emnet. Undersøgelserne omtales i kronologisk orden. Afsnit 7 indeholder en sammenfatning mv. af undersøgelsernes resultater.

2. De første retsbevidsthedsundersøgelser fra henholdsvis 1954 og 1962

2.1. Den første danske undersøgelse af retsbevidsthed gennemførtes i 1954 og er sammen med en tilsvarende undersøgelse fra 1962 omtalt i Berl Kutschinsky: Den almindelige retsbevidsthed (Alm-qvist & Wiksell 1970). Undersøgelserne sigtede på belyse befolkningens viden om og holdninger til retlige forhold. Undersøgelserne er i omfang ringe og benævnes da også af forfatteren ”forundersø-gelser”.

Undersøgelsen fra 1954 omfattede et tilnærmelsesvis tilfældigt udvalg af den voksne, københavnske befolkning. Udvalget bestod af 100 mænd og 100 kvinder, hvoraf dog kun henholdsvis 79 og 58 deltog i undersøgelsen. Desuden var 95 tilfældigt udvalgte mandlige indsatte fra Vestre Fængsel interviewet. Undersøgelsen fra 1962 gennemførtes som gruppeinterviews med individuelle besvarelser og omfattede 16 forskellige persongrupper: aftenskolehold, selskabelige foreninger, ung-domsklubber, skoleelever og studerende mv., i alt 349 personer.

2.2. I begge undersøgelser blev forsøgspersonerne anmodet om at vurdere, om forskellige typer af lovovertrædelser ”aldrig kan undskyldes”, eller om det under særlige omstændigheder kan ske. Set med nutidens øjne er det bemærkelsesværdigt, at der i 1954-undersøgelsen var flere, der mente, at voldtægt undertiden kan undskyldes, end tilfældet var med spirituskørsel og falsk kortspil. I 1962-undersøgelsen vurderedes disse 3 lovovertrædelser som lige lidt undskyldelige.

I undersøgelsen fra 1962 indgik to båndoptagelser, som var ekstemporalspil af 10 og 15 minutters varighed. Gennem båndoptagelserne, der angik to fiktive retssager om henholdsvis et arbejdsplads-tyveri og en voldssag, fik forsøgspersonerne ganske grundig indsigt i sagerne i nogen grad svarende til den, der fremkommer i virkelige retssager. Forsøgspersonerne blev efterfølgende anmodet om at give deres personlige opfattelse af, hvordan sagerne skulle afgøres. Af jurister takseredes arbejds-pladstyveriet til en betinget dom, mens voldstilfældet forventedes at ville give 30 dages ubetinget fængsel. I forhold hertil vurderede ca. halvdelen af forsøgspersonerne arbejdspladstyveriet mildere, og godt en tiendedel vurderede det strengere. Kun en femtedel af forsøgspersonerne mente, at voldssagen burde ende med en ubetinget fængselsstraf (længden heraf er ikke oplyst), mens de øvrige mente, at sagen burde være afgjort med en mildere sanktion eller frifindelse. Bemærkelsesværdigt er også, at 1962-undersøgelsen i lighed med en samtidig større norsk undersøgelse viste, at de højest uddannede stod bag ønsket om de strengeste straffe.

3. Horsensundersøgelsen i 1975

3.1. Som led i en større undersøgelse af angst for kriminalitet gennemførtes i 1974 en ”borgerunder-søgelse” i Horsens, sml. Flemming Balvig: Angst for kriminalitet (Gyldendal 1978). Til denne in-terviewundersøgelse blev der trukket et tilfældigt udvalg på 173 personer svarende til _ pct. af den voksne befolkning i Horsens. Heraf deltog 126 personer i undersøgelsen (78 pct.). Grundet det lille udvalg er resultaterne behæftet med en ganske stor stikprøveusikkerhed.

Undersøgelsen omfattede seks straffesager. Sagernes indhold og udfald blev beskrevet for respon-denterne, uden at disse dog blev informeret om, at det drejede sig om virkelige sager. Respondenterne blev bedt om at tage stilling til, om sagernes udfald var rimelige, for strenge eller for milde.

3.2. Resultatet (gennemsnittet af svarene) var, at 3 af afgørelserne blev anset for at være for milde og 3 for at være for strenge, jf. nedenstående skema. De sager, hvor afgørelserne i særlig grad er vurderet som henholdsvis for milde eller for strenge, er angivet først.

Afgørelsen for mild:
32-årig mand, 60 dages hæfte for vold mod barn
Forretningsindehaver, 9 mdr. bet. fængsel for bedrageri
Mejeribestyrer, 8 mdr. bet. fængsel for bedrageri

Afgørelsen for streng:
Tobaksarbejder, 30 dages fængsel for arbejdspladstyveri
Kontormedhjælper, underslæb, kombinationsdom på 6 mdr., heraf 3 mdr. ubetinget
18-årig mand, 14 dages hæfte for vold under fest
Kilde: Flemming Balvig: Angst for kriminalitet, 1978, s. 161.

Det er ikke i Horsensundersøgelsen oplyst, hvor mange oplysninger der – ud over ovenstående – blev givet om de enkelte sager. Det nævnes kun, at beskrivelsen af sagerne var overfladisk.

4. Lægdommerundersøgelsen i 1987

4.1. I kriminalpolitiske diskussioner, hvor det hævdes, at befolkningen ønsker strengere straffe, har modargumentet ofte været, at i så fald burde det jo afspejle sig i retspraksis, idet befolkningen via lægdommersystemet har indflydelse på retspraksis. Spørgsmålet om, hvorvidt lægdommere vurderer straffesager strengere end de juridiske dommere, er belyst i en undersøgelse af lægdommeres oplevelse af retssystemet, deres repræsentativitet mv., sml. Preben Wilhjelm: Folkevalgte dommere (Kriminalistisk Instituts Stencilserie nr. 49 1988). Undersøgelsen er gennemført i 1987 som en post-spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 lægdommere, hvoraf 1408 besvarede spørgeskemaet.

4.2. Undersøgelsen omfattede et spørgsmål om, i hvilken retning en eventuel dissens er gået. Ske-maet nedenfor viser svarfordelingen på dette spørgsmål (sml. anf. st. s. 213).

”Når De selv har været i mindretal, gik Deres opfattelse da i en strengere eller mildere retning end flertallets?” (N = 749)
Altid strengere 8,1%
Oftest strengere 31,1%
Oftest mildere 38,3%
Altid mildere 22,4%

Wilhjelms undersøgelse tyder på, at de læge dommere er mildere end de juridiske. I tilfælde af dis-sens sker det ifølge undersøgelsen hyppigere, at lægdommerne vil gå i en mildere end i en strengere retning end flertallet.

5. Rockwool Fondens undersøgelse i 1997

5.1. I 1997 gennemførtes i form af besøgsinterviews en undersøgelse, der først og fremmest sigtede på at belyse befolkningens moral og retsbevidsthed, sml. Jørgen Goul Andersen: Borgerne og lovene (Aarhus Universitetsforlag 1998) (Rockwool Fondens undersøgelse). Undersøgelsen omfattede 3.001 tilfældigt udvalgte danskere i alderen 18-74 år. I undersøgelsen præsenteredes de interviewede for nogle konkrete sager om tyveri, vold mv. Præsentationen af sagerne var meget kortfattet, idet der med 2-3 sætninger blev oplyst om kriminalitetens art og omfang, om eventuel tidligere kriminalitet og i nogle sager om lovovertræderens alder og øvrige forhold. Et dommerpanel havde samtidig oplyst om gældende praksis i de enkelte sager.

5.2. Resultatet af undersøgelsen er gengivet i nedenstående skema, hvor det er oplyst, hvor stor en andel af borgerne, der peger på mildere straffe, end dommerpanelet gør, og hvor stor en andel, der peger på strengere straffe. ”Nettotal for stramninger” angiver forskellen mellem andelen, der ønsker mildere straffe, og andelen, der ønsker strengere straffe, således at et plus foran tallet betyder, at flere går ind for strengere end for mildere straffe, og omvendt i tilfælde af minus foran tallet.
 
 

  Mildere straf end nu Strengere straf end nu Nettotal for stramninger
To 17-årige drenge, tidligere ustraffede, brugstyveri af bil 20% 58% + 38%
To 17-årige drenge, brugstyveri af bil for 3. gang 17% 51% + 34%
28-årig, tidligere ustraffet, butikstyveri værdi 700 kr. 21% 30% + 9%
20-årig indbrudstyv, tidligere ustraffet, stjålet 1000 kr. og smykker 32% 28% – 4%
Blikkenslager, sort arbejde, skattefri gevinst 10-15.000 kr. årligt 29% 11% – 18%
18-årig, tidligere ustraffet, brugstyveri af cykel efter fest 40% 13% – 27%
Civil ulydighed i form af protest mod vejbyggeri 59% 8% – 51%
22-årig tidligere ustraffet, værtshusvold (slag og spark) 75% 14% – 61%
Arbejdspladstyveri, byggematerialer til eget brug for ca. 1000 kr.* 90% 5% – 85%

* I denne sag har dommerpanelet ikke været helt enige. Her er udgået fra den straf, flertallet i dommerpanelet angiver.
Kilde: Jørgen Goul Andersen: Borgerne og lovene, 1998, s. 375 ff.

Rockwool Fondens undersøgelse tyder på, at domstolene i en række tilfælde dømmer strengere, end et flertal i befolkningen ville have gjort. Kun i sagerne om brugstyveri af bil peger mange på, at den eksisterende retspraksis er for mild *. Det skal understreges, at af de 58 pct., der ønsker strengere straf for de to 17-årige førstegangsbiltyve, peger hovedparten på enten en større bøde, betinget dom eller samfundstjeneste. Meget få, i alt 4 pct. af samtlige adspurgte, peger på en ubetinget friheds-straf. Af de 51 pct., som ønsker strengere straffe for de to unge recidiverende biltyve, nævner de fleste samfundstjeneste som alternativ til den betingede dom, som dommerpanelet angiver, mens 19 pct. af de adspurgte foreslår en ubetinget frihedsstraf.

5.3. Rockwool Fondens undersøgelse omfattede også mere overordnede spørgsmål om holdningen til strafniveauet, jf. nedenstående skema. Som det ses, er der meget store uoverensstemmelser mellem de svar, der blev givet på de overordnede spørgsmål om strafniveauet, og dem, der blev givet på spørgsmål om straf i konkrete sager. Det gælder i allerhøjeste grad spørgsmålet om vold mod sagesløs, hvor 94 pct. mente, at straffene skal være strengere, når de spørges generelt, mens 75 pct. mente, at straffen skal være mildere, når de stilles over for en konkret sag om vold mod sagesløs. En mulig forklaring på denne diskrepans er, at befolkningen ikke har kendskab til praksis og tror, den er mildere, end den er. En anden mulig forklaring er, at de generelle spørgsmål om holdningen til strafniveauet primært afspejler befolkningens moralske afstandtagen til de enkelte lovovertrædelser, for svarene følger typisk synet på lovovertrædelsernes grovhed. I Rockwool Fondens rapport antages det, at især sidstnævnte forklaring er af betydning.

Borgernes syn på generelle spørgsmål om, hvordan straffen bør være i forhold til det niveau, der nu er (eller menes at være). Pct.
 

  Meget
stren-
gere
Noget
stren-
gere
Som
nu
Noget
mil-
dere
Meget
mil-
dere
Ved
ikke
Vold mod sagesløs 69 25 5 0 0 1
Spirituskørsel 40 34 24 1 0 1
Skattesnyderi 13 29 50 3 1 4
Forsikringssvindel 10 26 54 2 1 7
Overtrædelse af fartgrænser 7 20 59 9 4 1
Ulovlig parkering 2 5 67 16 9 1

Kilde: Goul Andersen: Borgerne og lovene, 1998, s. 369.

6. International Crime Victims Survey, 2000

6.1. I 2000 deltog Danmark for første gang i en større international offerundersøgelse, sml. John van Kesteren, Pat Mayhew & Paul Nieuwbeerta: Criminal Victimisation in Seventeen Industrialised Countries. WODC report no 187, 2000. Se også Flemming Balvig: Indbrud = ind og sidde? I Vagn Greve, Beth Grothe Nielsen & Annika Snare (red.): Nytter det? (Jurist- og Økonomforbundets For-lag 2001). For Danmarks vedkommende gennemførtes undersøgelsen med telefoninterviewer, og den omfattede et repræsentativt udsnit på 3007 personer over 15 år.

I undersøgelsen indgik et enkelt spørgsmål, der belyser befolkningens retsbevidsthed. Spørgsmålet drejede sig om en 21-årig mand, som for anden gang dømmes for indbrud. I den aktuelle sag havde han stjålet et farvefjernsyn. De interviewede blev anmodet om at angive, hvilken straf de fandt pas-sende i en sådan sag (mulighederne blev angivet for respondenten).

6.2. Skemaet nedenfor angiver, hvordan personer i de forskellige lande besvarede det ovennævnte spørgsmål. Rækkefølgen er bestemt af procentandelen, der finder fængselsstraf passende. Som det ses af skemaet, vurderede danskerne ikke denne sag særligt strengt, idet det sammenlignet med de øvrige lande var forholdsvis få danskere, der fandt ubetinget fængselsstraf rimelig, mens omvendt forholdsvis mange fandt samfundstjeneste eller betinget dom i øvrigt passende. Det er også værd at bemærke, at i det omfang, de danske interviewede pegede på fængselsstraf, er denne relativ kort. Gennemsnitligt set var det således danskerne, der pegede på den korteste fængselsstraf. De forskel-lige landes retspraksis forelå ikke oplyst i sagen med indbrudstyven.

En passende straf for indbrudstyveri anden gang. Pct.
 
 

  Ubet.
dom
Bet.
dom
Samf.
tjeneste
Anden
straf
Ved
ikke
Straf- 
længde*
Bøde  
USA   56 1 20 9 8 6 31
Nordirland 54 4 30 8 2 3 21  
Skotland 52 5 24 11 4 4 21  
Japan   51 - 19 17 1 13 38
England/Wales   51 5 28 7 4 5 24 
Canada   45 4 32 9 7 3 23
Holland   37 10 30 11 5 6 19
Australien 36 3 46 8 3 4 27  
Sverige   31 4 47 11 3 4 11
Portugal 26 1 54 9 6 4 23  
Belgien   21 5 57 11 3 3 17
Polen   21 6 55 10 4 5 31
Danmark 20 13 50 9 4 4 7  
Finland   19 16 46 15 2 2 8
Frankrig 12 5 69 8 2 5 14  
Katalonien (Spanien)   7 1 65 15 3 9 23

* Den gennemsnitlige længde af en ubetinget fængselsstraf (i måneder).
Kilde: John van Kesteren, Pat Mayhew & Paul Nieuwbeerta: Criminal Victimisation in Seventeen Industrialised Coun-tries, 2000, s. 87.

7. Sammenfatning

7.1. Spørgsmålet om befolkningens retsbevidsthed og syn på retspraksis er kun sporadisk belyst i dansk forskning. På baggrund af den forskning, der er gennemført, kan man dog udlede, at mens undersøgelser, der på et overordnet niveau belyser befolkningens holdning til straf, typisk påviser et ønske om strengere straffe, påviser undersøgelser, der angår konkrete forhold og beskriver konkrete straffesager, hyppigt, at befolkningen ønsker mildere straffe end dem, der idømmes i sådanne sager. Det gælder ikke mindst i mindre voldssager. Den meget voldsomme diskrepans, man ofte finder mellem de generelle og de konkrete strafønsker, understreger, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i konkrete sager/forhold, når der skal redegøres for befolkningens retsopfattelse.

7.2. Diskrepansen peger også på, at med øget konkretisering af en sag kan holdningen ændres, idet der kan skabes en forståelse og en indsigt, som den overordnede og unuancerede beskrivelse ikke er i stand til at formidle. Det er antagelig også derfor, at lægdommere erfaringsmæssigt ikke medvirker til, at retspraksis bliver strengere, men måske snarere tværtimod. De få komparative oplysninger, der forefindes, tyder på, at danskere snarere udmærker sig ved at være milde end ved at være strenge i deres bedømmelse af straffesager. Både på dette område og generelt er der imidlertid efter Straffelovrådets opfattelse et stort behov for yderligere forskning. Også den tiltagende EU-harmonisering på strafferettens område taler for, at det søges klarlagt, hvorvidt retsopfattelsen varie-rer betydeligt mellem de forskellige folk i Europa.