U.2013.2423V


V.L.D. 13. maj 2013 i anke 13. afd. S-2853-12


(Elisabeth Mejnertz, Annette Dellgren, Esben Hvam (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Snorre Andreas Kehler, Kbh.).


Herning Rets dom 7. november 2012, 4-3361/2012.


Anklageskrift er modtaget den 10. oktober 2012.


T er tiltalt for overtrædelse af


1.


færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, ved den 06. oktober 2012 kl. 07.31 at have ført personbil - - - ad Vesterholmvej ved Viborgvej, 7400 Herning, uden at have erhvervet kørekort.


2.


færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, ved den 06. oktober 2012 kl. 07.31 at have ført personbil - - - ad Vesterholmvej mod øst og herunder kørt frem mod rødt lys i krydset ved Viborgvej, 7400 Herning.

Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.


Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af personbil - - -, stelnr. - - -, en Land Rover, Discovery 3, i medfør af færdselslovens § 133a, stk. 4, jf. stk. 8, og straffelovens § 77a.


T har erkendt sig skyldig.


Personbilen, som påstås konfiskeret, ejes af S ApS. Tiltalte er direktør i dette selskab. Tiltalte har i egenskab af direktør protesteret mod konfiskationen, ligesom selskabets advokat har protesteret mod konfiskationen.


Sagens oplysninger


Tiltalte har forklaret, at han var på vej fra et hotel til en gokartbane. Han kørte privat. Tiltaltes søn kører gokart. Tiltalte valgte selv at køre bilen til banen, idet der ikke var andre til at gøre det. Mekanikeren, der skulle have kørt bilen, var blevet syg. Tiltalte fulgte en forankørende bilist, og tiltalte vurderede, at han også kunne nå at køre over for grønt lys, hvilket han vurderede forkert.


Han er frakendt førerretten betinget i 2005. Han har ikke bestået den orienterende køreprøve, hvorfor han nu er uden førerret.


Han er direktør i S ApS, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme. Hans ekskone ejer selskabet. Hun købte Land Roveren i 2006. Hun købte for nylig en mini. Hun solgte Land Roveren til selskabet. Hun har stadig behov for Land Roveren i firmaet. Hvis han havde spurgt om lov til at låne bilen, ville hans ekskone have sagt nej.


T er tidligere straffet for kørsel uden førerret ved bødeforlæg af 15. juni 2012.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.


Straffen fastsættes til en bøde på 16.000 kr., jf. færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. l, og § 118, stk. l, nr. 1, jf. § 4, stk. 1.


Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.


Tiltalte har to gange tidligere indenfor de seneste 3 år, før dette forhold er begået, gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1. Som følge heraf, da tiltalte er direktør i det selskab, der ejer den bil, hvori kørslen har fundet sted, og da der ikke er grundlag for at antage, at der i relation til bilen skulle være begrænsninger i tiltaltes direktørbeføjelser, tages anklagemyndighedens konfiskationspåstand til følge som nedenfor anført, jf. færdselslovens § 133a, stk. 4, jf. stk. 8, og straffelovens § 77a.

- - -

Vestre Landsrets dom.


Retten i Herning har den 7. november 2012 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande


S ApS har nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om konfiskation af personbil - - -, en Land Rover, Discovery 3.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.


Supplerende oplysninger


T har generhvervet kørekort den 15. januar 2013.


T er tidligere straffet således:


- Udenretlig vedtagelse af bøde og betinget førerretsfrakendelse i 3 år fra den 27. september 2004,


- bøde vedtaget den 12. september 2007 for hastighedsovertrædelse,


- bøde vedtaget den 1. november 2010 for bl.a. overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, ved at have ført bil uden at have erhvervet kørekort,


- bøde vedtaget den 20. april 2011 for overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, ved at have ført personbil uden at have erhvervet kørekort, og


- bøde vedtaget den 15. juni 2011 for overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, ved at have ført bil uden at have erhvervet kørekort.


Forklaringer


T har supplerende forklaret, at han fortsat er direktør for S ApS og tegner virksomheden. S ApS er fortsat moderselskab for A I og A II. Der er ikke ansatte, idet virksomheden lader arbejdsopgaverne udføre af konsulenter.


Han er nu flyttet sammen med sin hustru igen. Land Roveren stod normalt i - - - i København, hvor S ApS har hjemsted. Bilen blev normalt benyttet af L, som arbejder som konsulent for selskabet, og af H, som bl.a. står for fremvisning af lejemål og transporterer forskellige ting. Bilen er også en sjælden gang benyttet af viceværter. Udgifterne til bilen afholdes af selskabet. Han har normalt ikke noget særligt behov for at køre, da han mest udfører arbejde fra kontoret i - - -. Da han fratrådte i - - - i 2008, fik han som led i aftrædelsesaftalen lov til at købe en Porsche, - - -, til 300.000 kr., hvilket var billigt. Den bil afmeldte han den 22. november 2011. Da hans hustru købte en Mini, solgte hun Land Roveren til S ApS.


Den 6. oktober 2012 skulle hans søn køre race i - - -, og da mekanikeren, C, på grund af sygdom alligevel ikke kunne køre, valgte han selv at køre i Land Roveren. Da han blev stoppet af politiet, fik han en anden person til at køre bilen videre. Han havde ikke kørt i bilen før.


Selskabet har ikke stillet bilen til rådighed for ham. Der har dog ikke været udstedt et generelt forbud mod, at han benyttede bilen. H vidste, at han ikke havde noget kørekort. Hun har fortsat sin Mini. Selskabet har i marts 2013 leaset en anden Land Rover. Den konfiskerede Land Rover har en værdi på 250.000-300.000 kr. S ApS ejes 100 % af H. Han er ansat som direktør på almindelige vilkår. Hvis H havde vidst, at han ville tage bilen, havde hun givet sagt, at han ikke måtte. Han og H har været fra hinanden i nogen tid, og han har ikke fortalt H, at han tidligere er blevet straffet for at køre uden at have været i besiddelse af førerret.

Landsrettens begrundelse og resultat


Bilen ejes ubestridt af S ApS, der ejes af T's hustru, H.


T er ikke tidligere straffet for at have kørt uden at have erhvervet kørekort i en bil tilhørende det pågældende selskab. På tidspunktet for kørslen den 6. oktober 2012 var T og H efter det oplyste separeret og boede på hver deres adresse, og H havde ifølge den forklaring, der er afgivet af T, ikke givet ham lov til at køre i bilen.


På denne baggrund er der - uanset at T er direktør i selskabet og tegner dette - ikke tilstrækkeligt grundlag for at konfiskere Land Roveren hverken efter færdselslovens § 133 a eller straffelovens § 77 a.


Landsretten tager derfor S ApS' påstand om frifindelse for påstanden om konfiskation af personbil - - -, en Land Rover, Discovery 3, til følge.