TfK 2011.89 ØLD

 

  Ø.L.D. 19. oktober 2010 i anke 13. afd. nr. S-2038-10
(M. Levy, Lotte Wetterling, Kristine Schmidt Usterud (kst.)). 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Steffen Thorborg, Hvidovre, besk.).

Københavns Byrets dom 18. juni 2010, SS 2-255/2008.

Sagens baggrund og parternes påstande.

Anklageskrift er modtaget den 4. januar 2008.

T [født 1977] er tiltalt for overtrædelse af

1.

færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1,

ved fredag den 16. november 2007 ca. kl. 05.10 ad Istedgade over for - - -, 1650 København V, som passager, at have trukket i håndbremsen i hyrevogn med registreringsnummer - - - under kørsel, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

2.

ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1,

ved fredag den 16. november 2007 ca. kl. 05.15 i Istedgade over for - - -, 1650 København V, at have optrådt voldeligt og fornærmeligt, idet han skubbede en uniformeret polititjenestemand i brystet, mens han titulerede denne som »idiot«, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128, stk. 1 og 2, frakendes førerretten ubetinget.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse for påstanden om førerretsfrakendelse.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet, politibetjent Anders Lykkegaard Nielsen.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

». . .

Tiltalte forklarede, at han svagt husker den pågældende nat. Han havde sat sig ind i en taxa. Han skulle fra Enghave Plads til Istedgade - - -. Tiltalte er kendt i området. Under kørslen bad tiltalte chaufføren om at køre en anden vej, da tiltalte syntes, at chaufføren ikke kørte den mest hensigtsmæssige vej. Dette ville chaufføren ikke, og derfor bad tiltalte chaufføren om at sætte ham af. Dette ville chaufføren heller ikke, og tiltalte og chaufføren blev uenige om, hvorvidt tiltalte skulle betale for turen, når chaufføren ikke ville køre ham det rette sted hen.

Chaufføren stoppede bilen, og de diskuterede videre om betalingen. Mens de diskuterede, begyndte chaufføren at trille bilen fremad. Tiltalte syntes, at det var ubehageligt, fordi han ikke vidste, hvor chaufføren ville køre hen. Han råbte, at chaufføren skulle stoppe bilen. Det gjorde chaufføren ikke. Herefter hev tiltalte i håndbremsen for at stoppe bilen. Chaufføren kørte i sneglefart, og han havde ca. kørt 1 meter, da tiltalte hev i håndbremsen. Bilen stoppede brat, da tiltalte hev i håndbremsen. Tiltalte rørte ikke ved andre ting i bilen under kørslen.

Tiltalte havde ved en fejl under kørslen ringet sin kammerat - - - op, som overhørte samtalen mellem chaufføren og tiltalte. Tiltalte ved, at - - - hørte, at tiltalte bad chaufføren om at stoppe bilen.

Tiltalte så ikke, at politiet holdt længere fremme. Han mener ikke, at han skubbede politibetjenten. Han stod mellem 4-5 betjente, så han kan ikke afvise, at han forsøgte at komme væk, da han følte situationen frustrerende. Han erkender dog, at han råbte »idiot« til politibetjenten.

Tiltalte havde drukket ca. 12 julebryg tidligere på aftenen, så det kan godt passe, at han havde en promille på 2,20.

. . .«

Vidnet Anders Lykkegaard Nielsen har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

». . .

Vidnet forklarede, at han var på arbejde den pågældende morgen. Han kan ikke huske episoden i detaljer. Vidnet var kommet kørende i en patruljevogn fra Hovedbanegården og ned mod Istedgade, da han så en taxa. Vidnet kan ikke huske, om han så taxaen standse, eller om den holdt stille. Havariblinket var tændt på taxaen. Betjentene rettede henvendelse til taxaen og afhørte taxachaufføren. Betjentene blev informeret om den hændelse, som var foregået kort tid forinden mellem taxachaufføren og tiltalte. Umiddelbart efter anholdt betjentene tiltalte. Under anholdelsen skubbede tiltalte vidnet i brystet. Tiltalte var ophidset og i beruset tilstand.

. . .«

Øvrige oplysninger i sagen.

Ved analyse af en prøve af tiltaltes blod, der blev udtaget den 16. november 2007 kl. 06.16, fandtes en mindsteværdi på 2,20 promille alkohol.

Personlige oplysninger.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, hvortil det anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen i prøvetiden, samt at det anbefales, at der til en eventuel betinget dom med samfundstjeneste knyttes vilkår om, at tiltalte skal undergive sig behandling mod misbrug af alkohol, såfremt kriminalforsorgen finder det fornødent.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er samlevende og bor i ejerbolig. Han arbejder som malermester, men er ikke selvstændig.

Rettens begrundelse og afgørelse:

forhold 1

Ved tiltaltes forklaring om, at tiltalte trak i håndbremsen for at stoppe taxaen, som kørte, finder retten det bevist, at tiltalte har trukket i håndbremsen under kørslen. Tiltalte har ved sin handlemåde grebet så væsentligt ind i føringen af taxaen, at der må påhvile tiltalte et ansvar som fører af denne. Efter tiltaltes forklaring om, at han havde drukket 12 julebryg, og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, er det bevist, at tiltalte på det tidspunkt, da han trak i håndbremsen, havde en promille alkohol på mindst 2,20.

Tiltalte findes herefter skyldig efter færdsleslovens § 117, jf. § 53, stk. 1.

forhold 2

Ved tiltaltes forklaring om, at han råbte »idiot« efter betjenten, samt vidnets forklaring om, at tiltalte skubbede ham, og de i øvrigt foreliggende oplysninger, er det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 1, jf. § 53, stk. 1, og ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet neden for, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 30 timer inden for en længstetid på 6 måneder, jf. straffelovens § 62 og § 63. Tiltalte skal under prøvetiden på 2 år være undergivet tilsyn af kriminalforsorgen, og såfremt kriminalforsorgen finder det fornødent, skal tiltalte undergive sig behandling mod misbrug af alkohol.

I medfør af straffelovens § 58, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 22.800 kr., jf. straffelovens § 64, jf. § 58, stk. 2. Forvandlingsstraffen fastsættes til 14 dage.

Da tiltalte er fundet skyldig i spirituskørsel med en alkohol promille på 2,20, tages påstanden om ubetinget frakendelse af førerretten til følge, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 128, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 20 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år, på betingelse af

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, samt behandling mod misbrug af alkohol, hvis kriminalforsorgen skønner det fornødent.

at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 30 timer inden for en længstetid på 6 måneder.

Prøvetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte, T, skal betale en tillægsbøde på 22.800 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er 14 dage.

Retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, frakendes tiltalte for et tidsrum af 3 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder - - -

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets dom af 18. juni 2010 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet politibetjent Anders Lykkegaard Nielsen samt forklaring af vidnet - - -.

Tiltalte har forklaret i det væsentlige som i byretten og har supplerende forklaret blandt andet, at han som soldat i Kosovo tidligere har haft en meget ubehagelig oplevelse med at blive frihedsberøvet og kørt væk i en bil. Måske kan episoden, hvor taxachaufføren satte bilen i gang igen, efter at de var stoppet ved hans bestemmelsessted, have givet ham dårlige minder. Han bad flere gange chaufføren stoppe bilen. Det er rigtigt, at bilen standsede, men den stoppede ikke brat. Bilen havde kun kørt ca. 1 meter og med meget lav hastighed. Der gik maksimalt 1 sekund, før han trak i håndbremsen. Der var ingen andre biler på vejen på det pågældende tidspunkt, og der var ingen forhindringer, vejtræer e.l., bilen kunne risikere at køre ind i. Der var helt frit omkring bilen. Han mener ikke, at han orienterede sig bagud, før han trak i håndbremsen. Det var en refleksvirkning, som en pludselig indskydelse. Han har ikke gjort noget lignende før.

Vidnet, politibetjent Anders Lykkegaard Nielsen har forklaret i det væsentlige som i byretten og har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke kan udtale sig om, hvad der kan være sket inde i taxaen. Han ved ikke, om tiltalte havde betalt for turen.

Vidnet - - - har forklaret blandt andet, at tiltalte er en af hans gode venner, og at de har kendt hinanden i ca. 6-10 år. Han kan bekræfte, at han blev ringet op af tiltalte tidligt om morgenen den 16. november 2007. Han kunne høre tiltaltes stemme, men tiltalte talte ikke ind i telefonen, og tiltalte hørte heller ikke efter, hvad vidnet sagde. Han tænkte derfor, at det måtte være et fejlopkald og blev så bare stående og lyttede lidt. Han hørte motorstøj, og det lød, som om tiltalte var i en taxa. Han hørte, at tiltalte et par gange sagde til taxachaufføren, at han skulle stoppe. Det var noget i retning af »stop her«. Han mener ikke, at der blev råbt.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende oplyst, at han fortsat bor i rækkehus i - - - og er gift med den samme som nævnt i kriminalforsorgens personundersøgelse fra januar 2008. De venter nu barn nr. 2. Han har efteruddannet sig som bygningskonstruktør og arbejder fortsat som maler, men har skiftet til et andet firma. Han vil ikke kunne udføre sit arbejde uden et kørekort, da han kører mellem forskellige arbejdspladser, ca. 200 km om dagen. Han har ikke siden episoden i november 2007 haft problemer med alkohol.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Tiltalte har forklaret, at bilen netop var sat i gang og kun trillede, da han efter ca. 1 meter trak i håndbremsen, og han gjorde det for at hindre chaufføren i at køre væk fra tiltaltes destination. Det var en meget tidlig morgen, der var ingen trafik eller mennesker, og der var i øvrigt helt frit omkring bilen. Henset til at der heroverfor heller ikke for landsretten er fremkommet andre oplysninger om omstændighederne omkring taxaens kørsel og hastighed eller omstændighederne i øvrigt, findes det ikke godtgjort, at tiltaltes indgriben har haft en sådan karakter eller et sådant omfang, at tiltalte ved sin handlemåde har grebet væsentligt ind i føringen af bilen, at dette ganske må sidestilles med føringen af bilen, jf. færdselslovens § 53, stk. 1.

Herefter frifindes tiltalte i forhold 1 samt for påstanden om ubetinget frakendelse af førerretten.

Der findes ikke grundlag for at frifinde tiltalte for forhold 2, men henset til det lange sagsforløb, der ikke skyldes tiltaltes forhold, bortfalder bøden på 800 kr. for dette forhold.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at T frifindes i forhold 1 og hermed tillige for påstanden om førerretsfrakendelse.

Straffen i forhold 2 bortfalder.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.