TfK 2009.650
 

 

Ø.L.D. 20. maj 2009 i anke 6. afd. S-1279-08

(Rosenløv, Mogens Kroman, Kirsten Thomassen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod A (adv. Søren Bech, Kbh., besk.).


Frederiksberg Rets dom 17. april 2008.


Denne sag er behandlet med domsmænd.


Anklagemyndighedens tilkendegivelse af 15. marts 2006 er modtaget den 16. marts 2006.


Tilkendegivelsen er sålydende:


Det tilkendegives herved


advokat A,


der ved dom af 30. juni 2005 afsagt ved Southwark Crown Court i England er idømt fængsel i 2 år for medvirken til bedrageri, hvilken afgørelse, i forbindelse med at A er overført til afsoning i Danmark ved dom af 13. oktober 2005 afsagt ved Retten på Frederiksberg er omsat til 2 års fængsel, jf. straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, jf. lov om international fuldbyrdelse af straf,


at anklagemyndigheden i medfør af straffelovens § 11 nedlægger påstand om, at A som følge af Southwark Crown Courts afsagte dom frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre, jf. retsplejelovens § 138, jf. straffelovens § 79.


A har nedlagt påstand om frifindelse.


Forklaringer.


Der er afgivet forklaring af A.

- - -


Oplysningerne i sagen.


Der er under sagen dokumenteret bilag fra den i England afgjorte straffesag til belysning af A's kendskab til og handlinger i forbindelse med de pådømte aktiviteter.


Personlige oplysninger.


A har om sine personlige forhold forklaret, at han har drevet virksomhed som tidligere forklaret indtil 1994, og siden har han også drevet advokatvirksomhed uden problemer. Han er gift. Hans ægtefælle er - - - med deltidsansættelse, og sammen har de to børn på 3 og 10 år, der bor hos dem. Hans indkomst er derfor væsentlig, for at familien kan opretholde sin levefod.


Parternes procedure.


Anklagemyndigheden har til støtte for frakendelsespåstanden anført, at hjemmelen hertil er i straffelovens § 11 sammenholdt med retsplejelovens § 138. Det er oplagt, at A, såfremt han var blevet dømt i Danmark, i forbindelse med straffesagens afgørelse, var blevet frakendt retten til at drive advokatvirksomhed, og at § 11 i straffeloven netop tager sigte på en situation som den her omhandlede, hvor en tiltalt i udlandet er straffet for en handling, som kan medføre frakendelse. Det gøres gældende, at der som beskrevet i retsplejelovens § 138 i nærværende sag er en nærliggende fare for misbrug, og at A ved sin adfærd har vist sig uværdig til den agtelse og tillid, som advokatvirksomhed forudsætter. I sin forklaring har A nedtonet sin rolle i forbindelse med aktiviteterne, der førte til straffesagen, men det er ikke denne rets opgave at se på A's rolle, idet straffesagen har fundet sin afgørelse. Det engelske nævningeting har forkastet A's forklaring om de 100.000 pund, og han er kendt skyldig i overensstemmelse med den engelske tiltale. Det fremgår af retsformandens belæring under den engelske straffesag, at midlerne i en pensionskasse forsvandt, og at det er de fremtidige pensionisters tab, der herved blev en kendsgerning. Dommeren beskriver dette som en tragedie for de pågældende, og han beskriver udførligt tiltaltes rolle, som det er godtgjort ved bevisførelsen i England. Det er givet, at B og C har haft en indflydelse på de handlinger, som A foretog, men A har selv taget aktiv del i de forskellige tiltag, der førte til resultatet, hvilket blandt andet hans handlemåde i forbindelse med - - -revisions vurdering af - - -aktierne klart viser. Der har således ikke været tale om formildende omstændigheder. Det er ikke foreneligt med udøvelse af advokatgerning at have deltaget i sådanne ting, hvilket også er fastslået i retspraksis i talrige tilfælde.


Anklagemyndighedens påstand skal derfor tages til følge.


Forsvareren har til støtte for frifindelsespåstanden indledningsvis anført, at den idømte strafs længde ikke er afgørende for, om der kan eller skal ske frakendelse af rettigheder. Det er en kendsgerning, at der ikke er sket frakendelse af rettigheder i England, og dette kan ikke kobles sammen med, at A er dansk statsborger. Der kunne være sket frakendelse af retten til at praktisere der. Det er rettens opgave at tage stilling til skyldsspørgsmålet og omfanget af mulig skyld. De udviste forhold skal vurderes af retten, ligesom retten skal vurdere, om der er en nærliggende misbrugsfare, og hvis ikke det er tilfældet, skal der ske frifindelse.


Herudover gøres det gældende, at straffelovens § 11 ikke kan finde anvendelse i sagen, henset til indholdet af straffelovens § 10 a.


Endelig gøres det gældende, at der er indtrådt forældelse.


Forsvareren har nærmere anført, at det i England, som det fremgår af retsbelæringen, da de pådømte handlinger foregik, var tilladt og muligt at handle en pensionskasse med »surplus« i England. A havde imidlertid reelt intet at gøre med handelen, før han kom ind i sagen i sommeren 1994. - - -


Med hensyn til forældelse gøres det gældende, at der må være tale om en 5-årig, muligvis 10-årig forældelse henset til strafferammen i straffelovens § 286. Det gøres gældende, at straffelovens § 95 også omfatter andre retsfølger end straf, således at også andre retsfølger kan forældes. Forældelsesfristens begyndelse skal regnes fra ophøret af den strafbare handling, hvilket ifølge den engelske dom er sket den 30. september 1999. Forældelsesfristen er derfor senest den 30. september 2004, men anklagemyndighedens tilkendegivelse i nærværende sag er først dateret den 15. marts 2006, altså efter forældelsesfristens udløb. Det bør bemærkes, at selve udleveringssagen vedrørende A's person er behandlet af den samme advokatur, SØK, og der har således ikke været ukendskab til sagens beståen. Der er end ikke taget et forbehold for senere at fremsætte påstand om frakendelse. Allerede af denne grund skal A frifindes.


Med hensyn til spørgsmålet om anvendeligheden af straffelovens § 11 gøres det gældende, at denne ikke kan finde anvendelse, idet situationen er omfattet af straffelovens § 10 a, stk. 1, nr. 2, hvorfor der ikke kan tages strafprocessuelle skridt imod A. A's straf på fængsel i 2 år er under fuldbyrdelse. Samfundets interesse i at frakende A retten til at drive advokatvirksomhed er alene, at der skulle være en nærliggende fare for misbrug, idet agtelse og tillid ikke kan have betydning 14 år efter de påsigtede handlinger. § 11 tager navnlig sigte på sager om spirituskørsel, hvor rettighedsfrakendelse er sket i udlandet. Ved den engelske dom er A ikke frakendt retten til at være advokat i England. Det må være en forudsætning for frakendelse af rettigheder, at der ved den engelske dom der sket en rettighedsfrakendelse, og det kunne være sket i England for så vidt angår virksomhed drevet i England. Dette fandt den engelske anklagemyndighed ikke påkrævet, og dette må derfor lægges til grund. Dette har støtte i retspraksis. Det gøres videre gældende, at A forud for de påsigtede handlinger og i mange år herefter har drevet virksomhed uden nogen form for misbrug af stillingen eller andet forhold, der kunne fratage ham agtelse og tillid i konsekvens af den afsagte dom.


Endelig gøres det vedrørende sagsomkostninger, gældende, at der ikke kan pålægges A sagsomkostninger selv i tilfælde af at anklagemyndighedens påstand tages til følge, og der henvises i denne forbindelse til Højesterets dom 2) i tilpasningssagen.


Anklagemyndigheden har vedrørende forældelsesspørgsmålet bemærket, at forældelse må anses for afbrudt allerede i forbindelse med ekspeditionerne i udleveringssagen, som alle ligger inden for 10-års-fristen, og det gøres tillige gældende, at der ikke kan være tale om nogen 5-års-frist for forældelse, idet forholdet også ved tilpasningsdommen er henført til straffelovens § 286, hvorfor der er tale om en 10-årig forældelse.


Med hensyn til spørgsmålet om anvendeligheden af straffelovens § 11 anfører anklagemyndigheden, at der ikke er tale om at pålægge A en dobbelt straf. § 11 er direkte anvendelig på denne sag, idet den afsagte straffedom nu ønskes suppleret med en frakendelse som anført. Straffelovens § 10 a finder derimod ikke anvendelse på den her foreliggende situation.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Vedrørende forældelse bemærkes, at forældelsesfristen, henset til at tilpasningsdommen henfører den i England afsagte dom under straffelovens § 286, må være 10 år som anført i straffelovens § 93, stk. 1, nr. 3, og at det lægges til grund, at forældelsesfristen begyndte at løbe som anført af forsvareren den 30. september 1994, hvorfor forældelse vil være indtrådt efter den 30. september 2004. Da der skete udlevering til England den 3. juni 2004, må det lægges til grund, at forældelsefristen er afbrudt senest på denne dato. Forældelse er således ikke indtrådt.


Med hensyn til spørgsmålet om anvendeligheden af straffelovens § 10 a eller § 11 bemærkes, at der efter rettens opfattelse ikke er tale om at idømme tiltalte en dobbelt straf under denne sag, og at forholdet derfor må henføres under straffelovens § 11 og ikke som anført af forsvareren under § 10 a, og frifindelsespåstanden med henvisning straffelovens § 10 a kan derfor ikke tages til følge.


Vedrørende frakendelsesbetingelserne bemærkes:


A har i årene op til de pådømte handlinger og ligeledes i årene derefter drevet advokatvirksomhed, uden at dette har givet anledning til misbrug af nogen art, og henset til disse lange perioder finder retten ikke, at der er nærliggende fare for misbrug. Derimod findes den A overgåede dom af fængsel i 2 år for forhold, der er omfattet af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, at gøre A uværdig til den agtelse og tillid, som må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed.


Retten til at drive advokatvirksomhed frakendes derfor A indtil videre.


Med hensyn til sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:


A frakendes indtil videre retten til at drive advokatvirksomhed.


A skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.


Frederiksberg Rets dom af 17. april 2008 - - - er anket af A med påstand om frifindelse, alternativt at sagen hjemvises som følge af rettergangsfejl. Den alternative påstand er begrundet med det forhold, at byretten ikke tillod at føre fire nærmere angivne vidner.


A har for landsretten yderligere om forældelsesspørgsmålet henvist til straffelovens § 94, stk. 6. Han har endvidere gjort gældende, at Frederiksberg Rets dom af 13. oktober 2005 i tilpasningssagen har retskraft, og at dette og proportionalitetshensyn bør føre til frifindelse. A har endelig gjort gældende, at der ikke er hjemmel til at pålægge ham sagsomkostninger, og har herved henvist til ordlyden af retsplejelovens § 1008, stk. 1, og Højesterets kendelse af 23. maj 2007 i sagen vedrørende omkostningerne i tilpasningssagen.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse og har i forbindelse hermed præciseret, at det alene gøres gældende, at A som følge af den engelske dom af 30. juni 2005, der ved Frederiksberg Rets dom af 13. oktober 2005 blev tilpasset den danske straffelovs § 279, jf. § 286, stk. 2, jf. § 23, således at A blev idømt fængsel i 2 år, er uværdig til den agtelse og tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens § 138, sidste led, jf. straffelovens § 79.


Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af A, der har forklaret i det væsentlige som for byretten.


Endvidere er der afgivet vidneforklaring af P, O og B.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:


Vedrørende A's påstand om hjemvisning af sagen bemærkes, at byretten ved kendelse af 11. december 2007 under sagens forberedelse ikke tog anmodningen om afhøring af fire vidner til følge. Det fremgår af kendelsens begrundelse, at skyldspørgsmålet i sagen var endeligt afgjort, ligesom der blev henvist til den planlagte omfattende dokumentation af sagens bilag, hvorfor vidneafhøringen måtte anses for overflødig, jf. retsplejelovens § 841. Kendelsen blev ikke kæret af A. Efter bevisførelsen for landsretten, der efter anmodning fra A har omfattet tre af de fire vidner, som han ønskede afhørt i byretten, finder landsretten, at der ikke er grundlag for at anse byrettens afgørelse angående bevisførelsen for en tilsidesættelse eller forkert anvendelse af regler for sagens behandling. A's påstand om hjemvisning af sagen tages derfor ikke til følge.


Det tiltrædes af de grunde, byretten har anført, at der ikke er indtrådt forældelse. A's henvisning til straffelovens § 94, stk. 6, kan efter forløbet ikke føre til andet resultat. Det tiltrædes endvidere, at frifindelsespåstanden med henvisning til straffelovens § 10 a ikke kan tages til følge, idet forholdet - da der ikke er tale om straf, men om rettighedsfrakendelse - er omfattet af straffelovens § 11.


Vedrørende anbringendet om retskraft bemærkes, at landsretten den 16. februar 2007 ved kendelse - - - tog stilling til bl.a. en påstand om afvisning af sagen om rettighedsfrakendelse. Det anføres i kendelsen, at spørgsmålet om frakendelse ikke var omfattet af den engelske straffesag mod A, og at der efter lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. ikke under den danske tilpasningssag kunne tages stilling til spørgsmålet. Det anføres videre, at den omstændighed, at anklagemyndigheden ikke i forbindelse med tilpasningssagen tog forbehold for senere at rejse frakendelsessag, ikke ses at begrænse den adgang hertil, der følger af straffelovens § 11. På den baggrund finder landsretten ikke grundlag for at antage, at Frederiksberg Rets dom af 13. oktober 2005 udelukker en stillingtagen til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse i denne sag.


A er idømt 2 års ubetinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 279, jf. § 286, stk. 2, jf. § 23, ved sammen med andre som advokat at have begået »conspiracy to defraud« (sammensværgelse om bedrageri) for 2.135.000 engelske pund. Under hensyn til karakteren og omfanget af den begåede kriminalitet tiltræder landsretten, at A er uværdig til den agtelse og tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens § 138. Det tiltrædes derfor, at A - uanset den tid, der er forløbet siden det strafbare forholds ophør - er frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre som sket ved byrettens dom.


Efter retsplejelovens § 1007, stk. 1, udredes omkostningerne ved behandlingen af straffesager af det offentlige, medmindre andet er bestemt. Landsretten finder, at hverken retsplejelovens § 1008, stk. 1, eller andre bestemmelser indeholder fornøden hjemmel til at pålægge A at betale omkostningerne ved denne sag om rettighedsfrakendelse, hvorfor statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Thi kendes for ret:


A frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.