U.2007.1660Ø

Ø.L.D. 1. marts 2007 i anke 4. afd. nr. S-3786-06

(Karsten Bo Knudsen, Birte Lynæs, Jonas Christoffersen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Peter Skov Jensen, Kbh., besk.).

Frederikssund Rets dom 26. oktober 2006.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift af 10. august 2006 fra Politimesteren i Frederikssund er modtaget den 14. august 2006.

T [født 1984] er tiltalt for:

1.

Vold efter straffelovens § 244, jf. § 247, ved 29. april 2006 ca. kl. 00.04 i Nørregade i Frederiksværk at have slået F1 med knyttet hånd og herefter sparket denne flere gange, herunder mens denne lå ned, med blandt andet tandskader og brud på knogler i hovedet til følge.

2.

Vold efter straffelovens § 244, jf. § 247, ved umiddelbart efter det i forhold 1 passerede at have slået F2 i ansigtet med knyttet hånd, med et blåt øje til følge. 1)

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig vedrørende forhold 2 og delvis skyldig vedrørende forhold 1, men har i første række påstået straffrihed, jf. straffelovens § 13, og i anden række strafnedsættelse, jf. straffelovens § 82, stk. 1, nr. 3, 5 og 9, jf. § 83.

Forsvareren har endvidere anført, at der ikke kan ske anvendelse af straffelovens § 247, idet tiltalte ikke »tidligere er dømt for vold«, men alene har betalt et bødeforelæg fra politiet for overtrædelse af straffelovens § 244.

Tiltalte har i retten den 29. juni 2006 - som sigtet - forklaret,

»at han var på vej til Generalen. Han var sammen med en kammerat og sin kæreste, som gik lidt foran. Da de gik ind på Generalen, råbte han, »kom tilbage homo«. Det var sådan noget, de plejede at sige til hinanden. I det samme var der to bag ham, som råbte, »hvad snakker du om homo«. Han vendte sig om og bad dem om at blande sig uden om. De råbte herefter lidt efter hinanden, mens de kom tættere på ham. Den ene stak hånden frem, og han tog fat i den. Den anden hev i hans jakke. Herefter slog han ham en gang med knyttet næve i ansigtet. Da den pågældende var på vej ned, sparkede han ud efter ham. Ved et uheld ramte han ham i hovedet - det var ikke tilsigtet. Derefter slog han den anden en gang med knytnæve i hovedet.«

Tiltalte har vedstået denne forklaring og har supplerende forklaret, at han havde fået temmelig meget at drikke. Efter de havde stået og råbt ad hinanden, spurgte den ene, om de skulle give hånd, og det blev de enige om. Den ene af dem blev ved med at holde i hans jakke. Han følte sig trængt op mod butiksruden og blev nok lidt panisk og følte sig truet. Det var derfor, han slog. Han ved ikke, hvor han ramte. Han havde brune lædersko på. Siden sidste jul har han haft en depression, som han er blevet behandlet for siden sommerferien.

F1 har som vidne forklaret, at han og en god ven, F2, var en tur i byen. De havde været på tre værtshuse og var temmelig berusede. Han kan ikke huske mere fra den pågældende aften, før han vågnede op, liggende på fortovet og med blå blink omkring sig samt med manglende tænder i munden. Han blev kørt på Frederikssund Sygehus. Dagen efter blev han overført til Traumecenteret på Rigshospitalet.

Vidnet har endvidere forklaret, at hans kæbe var brækket og delvis knust, fordi tænderne var sparket tilbage. Desuden var ganen skubbet tilbage. Der var en tand, der var sparket ud og en del, der sad løs. Der er i hvert fald 3-4 tænder, som skal udskiftes med nye. Hans kæbe er stadig skæv. Han skal til specialist på mandag, hvor han får at vide, om det bliver nødvendigt med transplantation af en ny kæbe. Han har været sygemeldt i 4 måneder. Han har haft konstant hovedpine efter episoden.

F2 har som vidne forklaret, at han har boet fem år i Grønland. Når han var hjemme, var det en fast tradition, at han og F1 skulle i byen. De var på et par værtshuse og var på vej fra Krudtuglen til Generalen. Han havde vel fået 10-15 genstande. Han tæller ikke, med mindre han skal ud og køre bil. Da de gik forbi Home-butikken, begyndte de at tale om huspriser. Kort efter lå F1 på jorden, og han så, at F1 blev sparket hårdt i hovedet. Han gik hen og skubbede til den pågældende, der havde sparket, hvorefter den pågældende slog ham én gang med knytnæve i hovedet. Han blev ramt på venstre øje. Han så knap nok voldsmanden, og han vil ikke kunne genkende ham i dag. Mens han stod og ventede på politi og ambulance, meldte voldsmanden sig selv. Han kunne heller ikke genkende ham på det tidspunkt. Der havde ikke været nogen kontakt mellem ham og F1 og voldsmanden forinden. De har heller ikke haft kontakt med politiet tidligere på aftenen.

- - -

Der har været fremlagt politiattest og fotomappe vedrørende F1 og F2.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

Tiltalte er tidligere straffet af betydning for denne sag

ved bødevedtagelse (1.250,00 kr.) den 26. november 2002 over for Politimesteren i Frederikssund for vold efter straffelovens § 244.

Domsmandsrettens bemærkninger:

ad forhold 1-2:

Efter F2's og - - -'s vidneforklaringer sammenholdt med politiattester og fotomapper er det bevist, at tiltalte er skyldig.

Retten finder ikke grundlag for at anvende hverken straffelovens § 13 eller straffelovens § 82, stk. 1, nr. 3, 5 eller 9.

Retten lægger her vægt på, at det er tiltalte, der har opsøgt F1 og F2, og at sparkene i hovedet på F1 er sket, efter tiltalte først har slået, og medens F1 lå på fortovet.

Under de omstændigheder må det afvises, at tiltalte har handlet i nødværge, eller at der i øvrigt skulle være formildende omstændigheder.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1.

Retten finder, at overtrædelsen med rette er henført også til straffelovens § 247, stk. 1, idet bestemmelsens ordlyd om, at en person, der »tidligere er dømt«, må sidestilles med en bødevedtagelse.

- - -

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

- - -

Østre Landsrets dom.

Frederikssund Rets dom af 26. oktober 2006 er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten afgivet forklaring. Tiltalte har forklaret, at han havde almindelige brune sko med lædersål på. Hele episoden har nok taget 5 minutter i alt. Tiltalte er ikke længere hjemmeboende. Han bor på et kollegium i Nordvestkvarteret, og har samtidig job som selvstændig.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Landsretten kan tiltræde, at tiltalte ved byretten er dømt for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, idet bemærkes, at den tidligere bødevedtagelse for vold ganske må sidestilles med en tidligere dom for vold.

Straffen findes passende.

Der er ikke grundlag for en formildelse af straffen efter de påberåbte bestemmelser i straffelovens § 82.

Landsretten stadfæster derfor dommen, i det omfang den er anket.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.