UfR 1999.666 ØLD


Ø.L.D. 4. januar 1999 i anke 1. afd. nr. S-1763-98
(Niels Johan Petersen, Black, Knud E. Schmidt (kst.) med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T (adv. Steen Aksel Harrsen, Holbæk, e.o.).


Kriminalretten i Holbæks dom af 16. februar 1998.


I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 15. december 1997 til straf for overtrædelse af principalt straffelovens § 276 - tyveri - ved den 21. oktober 1997 ca. kl. 13.15 under afsoning i statsfængslet i Jyderup, - - -, at have stjålet ca. 7,7 kg kalvekød til en værdi af ca. 450 kr. fra fængslets køkken, subsidiært straffelovens § 277 - ulovlig omgang med hittegods - ved den 21. oktober 1997 ca. kl. 13.15 under afsoning i statsfængslet i Jyderup, - - -, fra en affaldscontainer opstillet ved fængslets køkken, at have tilegnet sig ca. 7,7 kg kalvekød til en værdi af ca. 450 kr.
Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af fængselsfunktionær A og ledende køkkenværkmester B. Herom henvises til retsbogen.

Rettens bemærkninger:


Tiltalte begyndte den 21. oktober 1997 at arbejde i køkkenet i Statsfængslet i Jyderup og vidste efter sin egen forklaring ikke, hvor køkkenet opbevarede sit dybfrosne kød. Efter sin forklaring fandt han tilfældigt en vacuumpakket, frossen steg i en affaldscontainer. Han tog stegen med til sin afdeling for at se, om den kunne bruges. Der blev samme dag fundet en anden steg i en fryser på en anden opholdsafdeling i fængslet, og han fik af andre indsatte at vide, at han skulle holde sig fra deres kød.

Efter det oplyste findes det ikke godtgjort, at tiltalte selv har stjålet stegen. Det lægges til grund, at han fandt stegen i en affaldscontainer, og at han tog den til sig i håb om, at den kunne bruges. Tiltalte findes derved at have gjort sig skyldig i ulovlig omgang med hittegods.

Tiltalte er tidligere straffet ved 13 domme fra 14. oktober 1988, herunder for berigelsesforbrydelser, og senest ved Frederiksberg Rets dom af 27. februar 1997 med fælles- og tillægsstraf af fængsel i 1 år og 6 mdr. for overtrædelse af straffelovens § 276, til dels jf. § 21, § 279, jf. til dels § 21, samt af færdselsloven og lov om euforiserende stoffer.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 285, stk. 2, jf. § 277 til 6 dagbøder a 200 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 6 dage.

Østre Landsrets dom.

Holbæk Kriminalrets dom af 16. februar 1998 - - - er anket af T med Procesbevillingsnævnets tilladelse af 20. april 1998 med påstand om frifindelse.
Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.
Det fremgår af Jyderup Statsfængsels forhørsprotokol af 22. oktober 1997, at tiltalte »har overtrådt Justitsministeriets fuldbyrdelsesordre § 33, § 19, stk. 2, ved at have forsøgt at stjæle en klavekødklump på en vægt af 7,7 kg. fra køkkenet, hvorfor den indsatte ikendes en disciplinærstraf på 12 dages strafcelle, regnet fra den 22.10.1997 til den 3.11.1997 og strafcelle vil blive effektueret på Anstalten ved Herstedvester. . .«
Statsfængslet i Jyderup indgav herefter den 24. oktober 1997 politianmeldelse mod tiltalte.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet A, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

Den i byretten af vidnet B afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsretten skal udtale:

Det tiltrædes, at tiltalte er frifundet for tyveri. Det tiltrædes endvidere, at tiltalte har haft en bestemt formodning om, at det i affaldscontaineren anbragte kød hidrørte fra tyveri. Tiltalte findes derfor skyldig i ulovlig omgang med hittegods, jf. straffelovens § 277, således som anført i den subsidiære tiltale.

Under hensyn til forseelsens karakter og sagens særlige omstændigheder, herunder at tiltalte allerede af kriminalforsorgen er ikendt disciplinær straf, der er afsonet, findes sagen egnet til afgørelse ved advarsel.  Da tiltalte ikke har erklæret sig imod at modtage en advarsel, ophæves den indankede dom, således at tiltalte ved tilførsel til retsbogen tildeles en advarsel, jf. retsplejelovens § 937, stk. 2.