Uddrag af lovbemærkninger til lov nr. 218 af 31. marts 2004

"...Lovforslag nr. 99 fremsat den 26. november 2003 af justitsministeren (Lene Espersen)

 

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse mv.) .."

".. Bemærkninger til forslaget ..."

"... 4.2. Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. (straffelovens §§ 119-132 a)

4.2.1. Gældende ret

Straffelovens kapitel 14 (§§ 119-132 a) indeholder bestemmelser om forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. De offentlige myndigheder mv., der omfattes af dette kapitel, er myndigheder mv., som indgår i den statslige og kommunale administration og offentlige virksomhed i øvrigt. Udenlandske myndigheder mv. omfattes kun, såfremt de ved lov er inddraget under den særlige beskyttelse, som følger af de pågældende bestemmelser.

Efter straffelovens § 119, stk. 1, straffes den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelse af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. Endvidere straffes efter stk. 2 den, som uden, at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. Straffen er i begge tilfælde fængsel indtil 6 år. Foreligger der formildende omstændigheder, er straffen bøde.

Til § 119, stk. 1 og 2, føjes i stk. 3 en bestemmelse om straf af bøde eller fængsel indtil 6 måneder for den, der ellers lægger nogen af de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv.

Straffelovens § 120 knytter sig til § 119 ved at bestemme, at de i § 119 foreskrevne straffe, når de dér nævnte handlinger iværksættes ved hjælp af opløb, finder anvendelse på dem, der anstifter til eller leder opløbet, og på de deltagere, som undlader at efterkomme øvrighedens lovligt forkyndte påbud til mængden om at skilles.

Straffelovens § 123 tilsigter at give vidner et øget strafferetligt værn mod trusler mv. i anledning af en forventet eller allerede afgivet forklaring til politiet eller i retten. Bestemmelsen kriminaliserer den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten. Straffen er fængsel indtil 6 år, under formildende omstændigheder bøde.

Straffelovens § 132 a fastsætter i 1. pkt. straf af fængsel i indtil 1 år for den, der deltager i fortsættelsen af en forenings virksomhed, efter at den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom, jf. grundlovens § 78, stk. 2 og 3. Den, der efter forbudet eller opløsningen indtræder som medlem i en sådan forening, straffes efter bestemmelsens 2. pkt. med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Om forarbejderne til §§ 119-132 a henvises til betænkningens side 513-514, 516-517, 518-520, 521-523, 525-526, 531-532, 534-537.

4.2.2. Straffelovrådets overvejelser

Straffelovrådet har i relation til §§ 119, 120 og 123 i det væsentlige begrænset sig til at fremkomme med generelle betragtninger om strafferammerne. Rådet anfører, at lov nr. 380 af 6. juni 2002, der skærpede straffene for en række voldforbrydelser mv., også kunne rejse spørgsmål i forhold til disse bestemmelser. Nogle medlemmer har anført, at § 119 har baggrund i særlige hensyn, der kan begrunde opretholdelse af et skærpet strafmaksimum. Rådet har undladt at fremkomme med forslag, der særligt retter sig mod denne bestemmelse.

Straffelovrådet har afstået fra at gå ind i en nærmere vurdering af §§ 122 og 125 a, der er ændret for nylig.

For så vidt angår § 132 a har Straffelovrådet den opfattelse, at bøde bør indføjes i normalstrafferammen i 1. pkt., og at særreglen om nye medlemmer i 2. pkt. som følge heraf bør udgå. Straffelovrådet foreslår strafmaksimum skærpet fra 1 til 2 års fængsel.

Om Straffelovrådets overvejelser henvises til betænkningens side 515, 518, 524, 530, 533-534 og 539-540.

4.2.3. Justitsministeriets overvejelser

I forbindelse med lov nr. 380 af 6. juni 2002 tilkendegav Justitsministeriet, at de pågældende forhøjelser af vold, voldtægt mv., kunne rejse spørgsmål om ændring af andre bestemmelser. Straffelovens § 119 om vold mod tjenestemænd i funktion er tæt knyttet til voldsbestemmelserne i straffelovens §§ 244-246. Justitsministeriet har på den baggrund og i lyset af Straffelovrådets generelle bemærkninger overvejet, hvorvidt der som konsekvens af strafforhøjelserne fra 2002 bør ske en tilsvarende forhøjelse af strafferammen i straffelovens § 119, som i dag har et strafmaksimum på 6 år.

§ 119 har som nævnt væsentlig tilknytning til straffelovens bestemmelser om vold, idet vold efter § 244 absorberes af § 119, mens der for så vidt angår §§ 245 og 246 straffes i sammenstød med § 119. Med strafskærpelsesloven fra 2002 blev strafferammen for simpel vold forhøjet fra 1 år og 6 måneder til 3 år, således at straffen for overtrædelse af § 244 gennemgående tilsigtes forhøjet med en tredjedel, dog undtaget vold i forbindelse med værtshusbesøg mv. I samme forbindelse blev strafferammerne i §§ 245 og 246 om grovere vold forhøjet fra henholdsvis 4 og 8 års fængsel til 6 og 10 års fængsel, ligeledes med det sigte, at straffene for overtrædelse af de pågældende bestemmelser gennemgående skulle forhøjes med en tredjedel i forhold til det da gældende strafniveau. Ændringen blev bl.a. gennemført med det formål, at strafniveauet i voldssagerne i højere grad skulle afspejle den krænkelse af ofret, der finder sted ved sådanne overgreb.

Bestemmelsen i § 119 omfatter vold mod bl.a. polititjenestemænd, parkeringsvagter, buschauffører og andre, der handler i offentlig tjeneste eller hverv. Efter Justitsministeriets opfattelse gør tilsvarende betragtninger, som førte til strafskærpelsen af voldsbestemmelserne i 2002, sig gældende for så vidt angår vold eller trusler om vold mv. rettet mod tjenestemænd i funktion.

På den baggrund og i lyset af de skærpelser af §§ 244-246, der fandt sted i 2002, foreslår Justitsministeriet strafferammen i straffelovens § 119, stk. 1 og 2, om vold mod tjenestemænd i funktion mv. forhøjet fra 6 års fængsel til 8 års fængsel. Forslaget tilsigter, at straffen – i lighed med strafskærpelserne i 2002 - i disse sager gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det tilsigtes at skærpelsen tillige finder anvendelse i sager om grov vold mod tjenestemænd i funktion, jf. §§ 245-246, hvor der straffes i sammenstød med § 119.

Det forudsættes således, at en sag om vold mod en tjenestemand i funktion efter straffelovens § 119, der i dag af domstolene f.eks. vil blive straffet med 3 måneders fængsel, efter lovændringen skal straffes med 4 måneders fængsel. Fastsættelse af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 12, samt bemærkningerne hertil.

Justitsministeriet finder, at de samme hensyn, som begrunder forslaget om strafskærpelse i § 119, tilsvarende begrunder en skærpelse i de sager, der er omfattet af § 120 . Der henvises nærmere til lovforslagets § 1, nr. 12, samt bemærkningerne hertil.

Straffelovens § 123 om vold eller trusler om vold mv. mod vidner har nær tilknytning til straffelovens bestemmelse om vold mod tjenestemand i funktion, jf. § 119. Der må fra en samfundsmæssig betragtning lægges betydelig vægt på at beskytte personer, som enten tjenstligt eller som vidner bidrager til at få opklaret straffesager og domfældt gerningsmanden.

Justitsministeriet finder i lyset af de strafskærpelser, der fandt sted i 2002 i relation til vold og voldtægt mv. jf. lov nr. 380 af 6. juni 2002, samt den skærpelse af § 119, som er foreslået i lovforslagets § 1, nr. 12, at strafmaksimum i straffelovens § 123 bør forhøjes fra 6 års fængsel til fængsel indtil 8 år. Forslaget tilsigter, at straffen i disse sager gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det forudsættes således, at f.eks. en sag om vold eller trusler om vold mv. mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne, der i dag vil blive straffet med 3 måneders fængsel, efter lovændringen skal straffes med 4 måneders fængsel. Fastsættelse af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de angivne strafniveauer vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 12, samt bemærkningerne hertil.

Ved lov nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (Grov momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd mv.) blev bestemmelsen i § 122 om bestikkelse revideret, og der skete herunder bl.a. en forenkling af strafferammerne. Lovændringen gennemførte en række internationale regler om bestikkelse mv.

Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsom manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, fortsæt fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel mv.) blev strafmaksimum i § 125 a hævet fra 4 til 8 års fængsel. Samtidig blev bestemmelsens formulering udbygget for mere præcist at angive de omstændigheder, hvorunder bestemmelsen kan finde anvendelse.

Justitsministeriet er enig i, at der ikke er anledning til at overveje ændringer af § 122 og § 125 a.

Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig Straffelovrådets forslag vedrørende indførelse af bøde i § 132 a, 1. pkt., samt ophævelsen af 2. pkt . Det må anses for lige så strafværdigt at indmelde sig i en forbudt eller opløst forening, som at fortsætte aktiviteten i den opløste eller forbudte forening. Med ændringen tilsigtes ikke at ændre på det hidtidige strafbare område, men det er hensigten, at straffen for at indmelde sig i en forbudt eller opløst forening efter lovændringen skal udmåles på samme niveau som for personer, der fortsætter aktiviteterne i foreningen. Justitsministeriet er endvidere enig i forslaget om forhøjelse af strafferammen i § 132 a fra fængsel i 1 år til fængsel i 2 år. Det er vigtigt, at strafferammen afspejler den risiko for kriminelle eller samfundsskadelige aktiviteter, som en fortsættelse af foreningen vil medføre. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 15, samt bemærkningerne hertil. .."

"...Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser .."
 

".. Til nr. 12 (§ 119, stk. 1 og § 123)

§ 119

Med lovforslagets § 1, nr. 12, gennemføres i § 119, stk. 1, en skærpelse af strafferammen fra fængsel indtil 6 år til fængsel indtil 8 år.

Formålet med den foreslåede forhøjelse af strafferammen i § 119, stk. 1, er at skærpe straffen for vold mod tjenestemænd i funktion på linie med de skærpelser, som for så vidt angår voldsbestemmelser §§ 244-246 fandt sted ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsom manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel).

Det forudsættes således, at straffen for overtrædelse af § 119, stk. 1 og 2, gennemgående forhøjes med omkring en tredjedel i forhold til den straf, der i dag udmåles af domstolene i sådanne sager. Det vil f.eks. betyde, at en sag om vold mod en politimand, jf. straffelovens § 119, der hidtil af domstolene er blevet straffet med fængsel i 3 måneder, efter lovændringen skal straffes med 4 måneders fængsel.

Gerningsbeskrivelsen i § 119 retter sig i vist omfang mod forhold, der i sig selv er strafbare, herunder straffelovens §§ 244-246. Bestemmelsen i § 119, stk. 1, antages at absorbere straf efter § 244, men ikke ansvar efter §§ 245-246. Det forudsættes, at forhøjelsen med omkring en tredjedel i forhold til den nuværende praksis også skal slå igennem i sager om overtrædelse af § 119, stk. 1, jf. § 245 eller 246.

Endvidere foretages en teknisk ændring af normal- og sidestrafferammen i bestemmelsen. Ændringen medfører, at der fremover består en normalstrafferamme, hvorefter der kan idømmes bøde eller fængsel indtil 8 år. Den tekniske ændring tilsigtes ingen ændring i det hidtidige strafbare område eller udmålingsniveau i relation til området for bøde.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 3.3 og 4.2. .."