U.1996.11

V.L.D. 20. september 1995 i anke 10. afd. S-0748-95

(Poul Hansen, Jochimsen, Annette Kristiansen (kst.) med domsmænd.).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Gullitz, Århus, e.o.).

 
 

Af sagen fremgik, at T født 1961 ved anklageskrift af 11. oktober 1994 fra statsadvokaten i Viborg var tiltalt til straf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved den 11. september 1994 kl. 03.15 på Store Torv i Århus ud for restaurant »Eifel« at have truet politiassistent M, der netop havde vist tiltalte ud fra nævnte restaurant, idet tiltalte bl.a. udtalte »dit svin - dit svin - du kan bare komme og prøve at anholde mig - kom her, bare dig og mig - så skal du bare se - bare vent, til jeg møder dig en mørk aften«, eller lignende udtalelser.

Tiltalte, der havde nægtet sig skyldig, var i 1991 og 1992 idømt fængselsstraffe for vold og ved dom afsagt den 29. november 1993 for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, idømt straf af hæfte i 14 dage betinget i 2 år samt en tillægsbøde på 1.000 kr.

Tiltalte havde forklaret bl.a., at han havde fået en del øl og var i godt humør. Han havde stået ved baren sammen med nogle kammerater. De havde rygmærker på, og da politifolkene var kommet, var de blevet vist ud. Det havde de ikke modsat sig, men det kunne da godt være, at han havde sagt et eller andet. Der var ikke sket noget uden for restaurationen, hvor de var blevet anholdt. Han havde sagt til politiassistent K, at han var en drengerøv, men havde ikke fremsat de udtalelser, han var tiltalt for.

Politiassistent M havde om baggrunden for det i anklageskriftet beskrevne forhold forklaret bl.a., at han på patrulje sammen med to kolleger ud for restaurationen havde truffet nogle mennesker, der havde sagt, at de ikke længere ville være inde på restaurationen, fordi de følte sig utrygge, idet der sad nogle fra en rockergruppe med rygmærker derinde. De tre politifolk var så gået ind på restaurationen, hvor tiltalte og en kammerat samt to kvinder havde siddet stille og roligt ved et bord i det inderste lokale. Vidnet havde sagt til dem, at de skulle forlade stedet. Det havde de ikke umiddelbart været villige til, men vidnet og hans kolleger havde derpå tilkendegivet, at de var uønskede på restaurationen, og at de forstyrrede den offentlige orden ved deres påklædning. Herefter var de modvilligt gået med udenfor, men uden at de på nogen måde havde skullet føres ud.

I Århus Rets 10. afdelings dom 8. marts 1995 siges bl.a.:

Retten skal udtale:

Efter de af vidnerne afgivne forklaringer kan det lægges til grund, at tiltalte under en diskussion med vidnet M, som fandt sted i kort afstand fra vidnet A, der samtalede med den også fra restauranten udviste X, 2 gange har råbt: »Dit svin« eller »Dit dumme svin« til M. Retten finder endvidere efter dette vidnes forklaring at kunne lægge til grund, at tiltalte har sagt noget til ham i retning af, at hvis de mødtes en mørk aften, og at hvis vidnet skulle anholde ham alene engang, så skulle han bare se. Efter  forklaringerne greb X herefter ind og fik tiltalte ført med sig, og tiltalte blev anholdt noget senere på Lille Torv, efter at patruljevogne var blevet tilkaldt.

Retten finder ikke, at tiltaltes ovenfor nævnte udtalelser er af en sådan karakter, at de kan anses som strafbare trusler efter straffelovens § 119, stk. 1. Tiltalte vil herefter være at frifinde. - - -

Vestre Landsrets dom.

- - - Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet.

Tiltalte har påstået frifindelse. - - -

Landsretten udtaler:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist, at tiltalte har fremsat de udtalelser, som byretten i sin afgørelse har lagt til grund er blevet fremsat.

Efter karakteren af udtalelserne og efter sagens omstændigheder finder 4 af de voterende, at udtalelserne er af en sådan art, at de er omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, og stemmer derfor for at anse tiltalte for skyldig i overtrædelse af bestemmelsen.

2 af de voterende stemmer for at frifinde tiltalte af de grunde, som er anført i dommen.

Efter stemmeflertallet findes tiltalte herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.

Samtlige voterende er enige i, at straffen skal fastsættes som en hæftestraf, og at der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at lade den komme til fuldbyrdelse, hvorfor den forskyldte straf gøres betinget.

Som følge af den betingede dom af 29. november 1993 skal straffen fastsættes som en fællesstraf. Denne fællesstraf, der omfatter den betingede straf af hæfte i 14 dage ved dommen af 29. november 1993, findes passende at kunne fastsættes til hæfte i 20 dage, som gøres betinget som nedenfor bestemt. - - -

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne landsretsdom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold. - - -