Efter gerningsbeskrivelsen i straffelovens § 119, stk. 1, er det en betingelse for strafansvar, at gerningsmanden har overfaldet en person, der er omfattet af bestemmelsen, med vold eller trussel om vold. Denne beskrivelse af gerningsindholdet i § 119, stk. 1, har været uændret siden gennemførelsen af Borgerlig Straffelov af 15. april 1930. I forarbejderne til lov nr. 87 af 15. marts 1939 om ændringer i og tilføjelser til Borgerlig Straffelov af 15. april 1930, hvorved der som nyt stk. 2 indsattes en bestemmelse vedrørende blandt andet fremsættelse af trussel om vold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed, myndighed til at træffe afgørelse om retsforhold eller vedrørende håndhævelsen af statens straffemyndighed, hedder det bl.a. (Rigsdagstidende 1938-39, Tillæg A, sp. 3770-71):

»Til § 119.

Den nugældende Bestemmelse i § 119, Stk. 1, er saaledes begrænset, at den kun finder Anvendelse, naar Truslen om Vold er fremsat direkte til den paagældende Tjenestemand, hvorimod Bestemmelsen ikke finder Anvendelse, naar en Trusel fremsættes i Pressen, paa offentligt Møde eller andetsteds. Endvidere omfatter Bestemmelsen kun Trusler om Vold, mens Trusler om Tilføjelse af andre Onder ikke kan rammes efter denne Bestemmelse.

Hvor det drejer sig om Personer, der har Myndighed til at træffe egentlig Afgørelse vedrørende retslige Forhold, saaledes Dommere, overordnede Tjenestemænd indenfor Politi og Anklagemyndighed og andre overordnede administrative Myndigheder, finder Ministeriet det urimeligt, at Bestemmelsens Rækkevidde er saa begrænset. I disse Tilfælde, hvor det drejer sig om ansvarlige Myndigheder, bør den i § 119, Stk. 1, fastsatte kvalificerede Straf kunne komme til Anvendelse ikke alene, hvor det drejer sig om Trusler om Vold, der i det hele i denne Henseende spiller en ret ringe Rolle, men ogsaa hvor det drejer sig om andre Trusler af en grovere Karakter; f. Eks. vil en Trusel om Skandalisering ofte kunne være mindst lige saa strafværdig som en Trusel om Vold. Det bør endvidere ikke være afgørende, om Truslerne er fremsat direkte overfor Tjenestemanden eller paa en hvilken som helst anden Maade.

Man foreslaar derfor som nyt Stk. 2 at optage en Bestemmelse, hvorefter den særlige Strafferamme skal komme til Anvendelse, naar der fremsættes Trusel om Vold, om Frihedsberøvelse eller om Sigtelse for strafbart eller ærerørige Forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt Domsmyndighed eller Myndighed til at træffe Afgørelse vedrørende Retsforhold eller vedrørende Haandhævelsen af Statens Straffemyndighed, i Anledning af Tjenesten eller Hvervet eller iøvrigt med et af de i Stk. 1 nævnte Formaal.«