TfK 2002.694 ØLD

 

  Ø.L.D. 4. september 2002 i anke 22. afd. S-0601-02

(Black, Niels Boesen, Jan Reckendorff (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Reumert, København., e.o.).


Københavns Byrets dom 23. januar 2002.


Politidirektøren i København har 20. september 2001 rejst tiltale mod T for

1.
tyveri efter straffelovens § 276,
ved den 26. august 2001 ca. kl. 17.55 i Kentucky Fried Chicken, Amagerbrogade 95, København S, at have stjålet et kyllingelår til en uopgjort værdi.

2.
- - -

3.
overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1,
ved den 26. august 2001 ca. k. 18.10 under transport til Station 4, Hørhusvej 7, København S, ved trussel om vold, at have overfaldet tjenestegørende politibetjent P, idet han udtalte: »sådan nogen drengerøve spiser jeg til morgenmad« og derefter: »hvis jeg havde villet, så havde jeg fandeme smadret dig ud på stedet, nu kan du bare vente dig, så kan du få en brosten i hovedet« eller lignende, ligesom han efterfølgende ved ankomst til stationen over for betjenten udtalte: »jeg kan genkende dig, du skal nok få den brosten i hovedet, når du får fri«, eller lignende, hvilket blev gentaget flere gange.

4.
overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 46, stk. 2, § 72, stk. 1, og § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1,
ved den 19. december 2001 kl. ca. 17.50 som fører af sin uindregistrerede og uforsikrede BMW 320 personbil, stelnummer - - -, hvis løse prøveskilte - - - var udløbet den 23. oktober 2001, ad Øresundsmotorvejen mod øst i Tårnby under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden at have fremkaldt fare for skade på person eller ting, idet han standsede på Øresundsmotorvejens sydlige kørebane ved Drogdentunnelen og herefter over en strækning på ca. 1.000 meter bakkede ad Øresundsmotorvejens nødspor imod færdselsretningen mellem Drogdentunnelen og Amager Strandvej.

5.
- - -

6.
overtrædelse af restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 1,
ved søndag den 20. maj 2001 kl. 02.20 i restaurationsvirksomheden »Enzo«, Nørregade 41, 1165 København K, at have udvist en voldelig optræden ved at have kastet en sofapude i ryggen på en uniformeret polititjenestemand.

7.
- - -

Anklagemyndigheden har efter bevisførelsens afslutning nedlagt påstand om, at tiltalte frifindes i forhold 7, og i øvrigt idømmes straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af færdselslovens § 126, stk. 2, nr. 3, jf. § 126, stk. 1, nr. 1, jf. § 127, frakendes førerretten ubetinget.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1 og forhold 6 og har delvist erkendt sig skyldig i forhold 4, dog således at tiltalte ikke erkender, at han ved kørslen har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og fremkaldt fare for skade på person eller ting. Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 2, 3, 5 og 7.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne politibetjent P, politibetjent - - - og politibetjent - - -. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er tidligere straffet

ved den 24. juni 1999 over for Københavns Byret at have vedtaget en bøde på 2.800 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 6 dage samt betinget frakendelse af førerretten i 3 år for overtrædelse af færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1, jf. § 119 a og § 14, stk. 1, samt §126, stk. 1, nr. 2, jf. § 128,

ved Tårnby Rets dom af 30. oktober 2000 efter straffelovens § 119, stk. 1, med hæfte i 14 dage, og
ved Københavns Byrets udeblivelsesdom af 14. juni 2001 efter straffelovens § 291, stk. 1, med 6 dagbøder a 400 kr.

Der er til brug for sagens afgørelse foretaget en personundersøgelse af tiltalte.

Domsmandsrettens bemærkninger:

Ad forhold 1

Ved tiltaltes erkendelse, der findes bestyrket ved det i øvrigt fremkomne, findes tiltalte skyldig i dette forhold.

Ad forhold 2
- - -
Ad forhold 3

Retten finder, at der i den foreliggende situation ikke er grundlag for at anse anholdelsen af tiltalte for uberettiget eller en ulovlig tjenestehandling.

To af rettens medlemmer finder på baggrund af de afgivne forklaringer, at der kan være en vis tvivl om, hvorledes tiltalte nærmere har udtalt sig, og at det derfor - henset til karakteren af udtalelserne og omstændighederne, hvorunder disse er fremsat - ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed findes bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale. Disse af rettens medlemmer finder derfor, at tiltalte skal frifindes i dette forhold.

Et af rettens medlemmer finder, at det efter de afgivne vidneforklaringer kan lægges til grund, at tiltalte flere gange har fremsat trusler om at ville smadre den tjenstgørende politibetjents hoved med en brosten. Disse udtalelser findes efter det foreliggende omfattet af straffelovens § 119, stk. 1. En fremsat udtalelse om, at »sådan nogen drengerøve spiser jeg til morgenmad« eller lignende, findes imidlertid ikke at udgøre en trussel omfattet af straffelovens § 119, stk. 1. Med denne ændring finder dette medlem af retten derfor, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, hvorefter tiltalte vil være at frifinde for forholdet.

Ad forhold 4
På baggrund af de afgivne forklaringer finder retten tiltalte skyldig i den rejste tiltale med den ændring, at det ikke findes bevist, at bilen var uforsikret, og at den strækning, som tiltalte bakkede, kun kan fastsættes til ca. 600 meter.
Ad forhold 5
- - -
Ad forhold 6
Ved tiltaltes erkendelse, der findes bestyrket ved det i øvrigt fremkomne, findes tiltalte skyldig i dette forhold.
Ad forhold 7
- - -
Straffen fastsættes efter straffelovens § 287, stk. 1, jf. § 276, færdselslovens § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 46, stk. 2, § 72, stk. 1, og restaurationsloven § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 89, til en bøde på 1.500 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 6 dage.

Retten finder, at tiltalte ved sin kørsel, hvor han uden nogen rimelig grund over en ikke ubetydelig strækning har bakket i nødsporet på en motorvej, har tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og derved fremkaldt fare for skade på person eller ting.

Tiltalte er tidligere frakendt førerretten betinget, og i medfør af færdselslovens § 126, stk. 2, nr. 3, jf. stk. 1, nr. 1, skal der derfor som udgangspunkt ske ubetinget frakendelse. Efter de foreliggende oplysninger, herunder at der på gerningstidspunktet var forløbet ca. 2½ år siden den forrige betingede frakendelse, finder retten dog, at der foreligger sådanne særlige formildende omstændigheder, at frakendelsen kan ske betinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 3, jf. § 128.

Thi kendes for ret:
Tiltalte, T, straffes med en bøde på 1.500 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

Retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, frakendes tiltalte.

Frakendelsen er betinget af, at tiltalte i en periode på 3 år fra den 24. juni 2002 ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes ham.
- - -

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets dom af 23. januar 2002 er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftets forhold 3 samt skærpelse, herunder ubetinget frakendelse af førerretten.

T har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet, politibetjent P.

Den i byretten af vidnet, politibetjent - - - afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.
Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det, at der i forhold 3 ikke er grundlag for at anse anholdelsen af tiltalte for uberettiget eller en ulovlig tjenestehandling. Efter navnlig den af politiassistent P afgivne vidneforklaring finder landsretten det bevist, at tiltalte flere gange har truet P med at ville smadre dennes hoved med en brosten. Tiltalte har herved gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.

Landsretten tiltræder, at tiltaltes udtalelse om, at »sådan nogen drengerøve spiser jeg til morgenmad«, ikke er omfattet af straffelovens § 119, stk. 1.

Landsretten finder ikke, at der foreligger sådanne særlig formildende omstændigheder, at der er grundlag for ikke at frakende tiltalte førerretten ubetinget. Tiltalte frakendes derfor førerretten ubetinget i 6 måneder fra denne dom, jf. færdselslovens § 126, stk. 2, nr. 3, jf. stk. 1, jf. § 127.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, § 287, stk. 1, jf. § 276, § 50, stk. 2, færdselslovens § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 46, stk. 2, § 72, stk. 1, og restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 32, stk. 1, jf. til dels straffelovens § 89, til fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 1.500 kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 6 dage.

Der findes ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.
I øvrigt stadfæstes dommen.