TfK 2003.583 VLD

V.L.D. 12. maj 2003 i anke 10. afd. S-1060-03

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Kenneth Pilemann, Silkeborg).


(Fabrin, Karen Foldager og Hans-Jørgen Nymark Beck (kst.) med domsmænd).

Retten i Viborgs dom af 31. marts 2003:


Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 24. januar 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 121, ved den 22. november 2002 kl. 00.30 på - - -, 8800 Viborg, hvor politiet foretog ransagning, efter at være blevet anholdt, til politiassistenterne H, N, og A at have sagt »jeg binder en af jer og knepper ham i røven, når jeg bliver løsladt, så kan I mærke, hvordan det føles at være bundet«, eller lignende, og til politiassistent A, at have sagt »du skal ikke være nervøs, jeg skal ikke have svinet min pik til«, eller lignende.
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har påstået frifindelse.

Tiltalte har til støtte for frifindelsespåstanden endvidere gjort gældende, at anklageskriftet ikke opfylder kravene i retsplejelovens § 831 til tiltalens formulering, idet det ikke fremgår, hvad der vedrører tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og hvad der vedrører § 121.

I anden række har han påstået strafnedsættelse i medfør af straffelovens § 84 eller § 85.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistenterne, A, N, alle Viborg, K, J, B, H.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger:

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltaltes udtalelser faldt efter, at han havde siddet med hænderne på ryggen i håndjern i flere timer og havde spurgt, hvor længe han skulle blive siddende, og hertil havde fået det svar, at de skulle blive siddende, til politiet var færdige.

På denne baggrund finder retten ikke, at tiltaltes udtalelser kan opfattes som en trussel. Retten frifinder derfor efter straffelovens § 119.
Retten lægger endvidere til grund, at udtalelsen »jeg skal ikke have svinet min pik til« faldt på et unødvendigt spørgsmål fra politiassistent A, om hvem de første bemærkninger var rettet til. Retten frifinder derfor også efter straffelovens § 121.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Viborg har den 31. marts 2003 afsagt dom i sagen i 1. instans (- - -).
Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans.

Tiltalte T har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har subsidiært påstået strafbortfald eller - nedsættelse efter straffelovens § 84, stk. 1, nr. 4, eller § 85.
Anklagemyndigheden har gjort gældende, at den 1. udtalelse i tiltalen er omfattet af straffelovens § 119, stk. 1, og § 121, og at den 2. udtalelse er omfattet af straffelovens § 121.

Tiltalte og vidnerne A, N, K, J og B har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at - - - er en stor firelænget gård. Han havde ikke drukket spiritus. Han fik almindelige håndjern på. Hans udtalelser kom ved 00.30-tiden. Det, han sagde, var ikke ment som en trussel, det var rent hypotetisk. Udtalelsen var kun rettet mod A. Han lever af bistandshjælp og får udbetalt 682 kr. om ugen. Han bor hos nogle bekendte.

Politiassistent A har supplerende forklaret, at der blev fundet hash, amfetamin og kokain på stedet. En person er senere blevet dømt for at have besiddet disse stoffer. Det er ikke tiltalte. Ransagningen tog ca. 3 timer. Det gik forholdsvis roligt, indtil tiltalte spurgte, hvor længe de skulle sidde der. Tiltalte blev åbenbart irriteret over svaret. Vidnet fandt tiltaltes udtalelser helt uacceptabelt nedværdigende, og han flyttede tiltalte ud i køkkenet. Han kunne også kun opfatte udtalelserne som en trussel. Vidnet har ikke sparket tiltalte, der da var blevet temmelig aggressiv. Det var vicepolitikommissær N, der besluttede, at tiltalte skulle sigtes for overtrædelse af straffelovens § 121.
Vicepolitikommissær N har supplerende forklaret, at han var i barlokalet på flere forskellige tidspunkter. Tiltalte udtalte sig som angivet i rapporterne. Han følte sig faktisk truet og følte ikke, han skulle stå model dertil. Han følte i hvert fald, at det var fornærmelige udtalelser, hvorfor tiltalte blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 121. Tiltaltes første udtalelse
var møntet på politifolkene generelt og ikke specielt på A.

K har supplerende forklaret, at han er medlem af klubben på - - -. Han husker ikke, hvad tiltalte sagde til betjenten.
J har supplerende forklaret, at A spurgte tiltalte, om tiltalte ville »kneppe ham i røven«, hvortil tiltalte svarede nej eller noget tilsvarende.
B har supplerende forklaret, at han ikke husker ordret, hvad tiltalte svarede betjenten på, at denne kunne holde på dem i 24 timer. Tiltalte truede ikke betjenten.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det lægges efter vidnet politiassistent A's forklaring til grund, at tiltalte har udtalt sig som angivet i tiltalen.
Tiltaltes udtalelser findes ikke at være af en sådan karakter, at der er grundlag for en domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 119, hvorfor det tiltrædes, at tiltalte er frifundet for denne del af tiltalen. Tiltaltes udtalelser er derimod fornærmelige af en sådan karakter, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121.

Der er ikke grundlag for at lade straffen nedsætte eller bortfalde efter straffelovens § 84, stk. 1, nr. 4, eller § 85.
Straffen fastsættes efter straffelovens § 121, til 10 dagbøder a 200 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Efter omstændighederne skal statskassen betale omkostningerne for byretten, medens tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.