TfK 2004.3 VLD

V.L.D. 1. oktober 2003 i anke 1. afd. S-1389-03
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jon Johnsen, Thisted).

(Annette Dellgren, Karen Foldager og Helle Thor (kst.)).

Dom afsagt af Retten i Nykøbing Mors den 4. februar 2003:


Anklageskrift er modtaget den 10. september 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af:

1. overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 3, ved den 30. juli 2002 ca. kl. 08.45 på gårdspladsen ved DLG - - - at have lagt hindringer i vejen for udførelsen af politiassistent P's tjeneste, idet tiltalte efter at P havde medtaget et diagramark fra tiltaltes lastbil, greb fat omkring venstre håndled på politiassistent P og derefter fravristede politiassistenten diagramarket, som tiltalte forsøgte at spise, hvorefter der opstod håndgemæng mellem tiltalte og politiassistenten, hvorunder begge faldt omkuld i et læs raps.

2. færdselslovens § 85, stk. 1, jf. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992 § 37, stk. 1, og stk. 3, jf. § 22, stk. 2, nr. 2, ved den 30. juli kl. 08.35 at have ført lastbilen - - -, i national godstransport, ad Ringvejen ved nr. 72, Nykøbing Mors, i nordlig retning, selv om køretøjet var overbelastet med 8940 kg eller 37% af tilladt totalvægt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, betinget, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 4, jf. § 128.

Tiltalte har i forhold 2 erkendt den foretagne vejning, men ikke et overlæs af en størrelse som angivet i anklageskriftet. Tiltalte har i øvrigt nægtet sig skyldig og har påstået frifindelse for påstanden om den betingede frakendelse af førerretten.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistent P.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger:


Efter den af politiassistent P afgivne forklaring finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte som beskrevet i forhold 1 har lagt hindringer i vejen for vidnet, der var i færd med at udføre en tjenestehandling. Herefter, og idet det ikke findes nærmere bestyrket, at politiassistenten skulle have foretaget en ulovlig tjenestehandling, findes tiltalte skyldig i forhold 1, idet det dog ikke kan lægges til grund, at der har været håndgemæng mellem parterne.

Efter tiltaltes erkendelse sammenholdt med den foretagne vejning og politiassistent P's forklaring findes tiltalte skyldig i forhold 2.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 3, og efter færdselslovens § 85, stk. 1, jf. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 24. juni 1992 § 37, stk. 1, og stk. 3, jf. § 22, stk. 2, nr. 2, til 10 dagbøder på hver 1.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte har under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg overtrådt de i medfør af færdselslovens § 85 fastsatte forskrifter om største tilladte totalvægt med mere end 30%. Under hensyn hertil frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, herefter tiltalte betinget på nedennævnte vilkår, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 4, jf. § 128. Der findes ikke grundlag for at undlade frakendelse, uanset køretøjet efter det oplyste i international trafik har en tilladt totalvægt på 26.000 kg.

Vestre Landsrets dom:


Retten i Nykøbing Mors har den 4. februar 2003 afsagt dom i sagen i 1. instans (- - -).

Tiltalte har påstået frifindelse for forhold 1 og for betinget frakendelse af førerretten.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har den 8. oktober 2002 vedtaget en bøde på 5.000 kr. for bl.a. at være ansvarlig for, at hans vogntog kørte med et overlæs på 15%.

Tiltalte og vidnet P har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at der var dobbeltmarkeringer på køreskiven. Han tog skiven fra betjenten, da han på et kursus havde fået oplyst, at han ikke havde pligt til at bruge en sådan og udlevere den til politiet. Det var et princip for ham at få den tilbage. Han havde mulighed for at sætte en anden skive i for at beskytte stiften i fartskriveren. Der var ikke tale om, at han den pågældende dag kørte international transport. Skulle han have været til f.eks. Sverige med lasten, måtte totalvægten være 26 ton.

Politiassistent P har supplerende forklaret, at han helt rutinemæssigt bad om at se vognmandstilladelsen, da tiltalte ikke kørte i en firmabil. Han var ikke på stedet i stand til at afgøre, om tiltalte var fritaget for at køre med diagramark. Derfor ville han inddrage det mod en kvittering. Da han i politirapporten af 30. juli 2002 angav overbelastningen til 6.940 kg, tog han udgangspunkt i Centralregistrets udvisende. Han foretog ingen telefonopringninger fra DLG's kontor, og han rettede ikke henvendelse til andre offentlige myndigheder. Han er helt sikker på, at tiltalte tog fat i vidnets arm, da han rev køreskiven fra vidnet.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Politiassistent P var ved at foretage en lovlig tjenestehandling, da han inddrog tiltaltes diagramark mod at udstede en kvittering, og politiassistenten havde forklaret tiltalte, at han var berettiget til at inddrage diagramarket. Herefter, og af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket i forhold 1.

Det tiltrædes endvidere med samme begrundelse, som byretten har anført, at tiltalte er frakendt førerretten betinget som sket. Der er derved tillige lagt vægt på, at der ikke var tale om, at tiltalte kørte international transport den pågældende dag.

Straffen, der tillige fastsættes efter straffelovens § 89, er passende fastsat til 10 dagbøder a 1.000 kr.

Landsretten stadfæster derfor dommen.