TfK 2006.76/1 ØLD

Ø.L.D. 27. oktober 2005 i anke 16. afd. S-1863-05
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Birgitte Schack, besk.).

(Ulla Staal, Linde Jensen og Merete Engholm (kst.) med domsmænd.

Hillerød Rets dom af 19. maj 2005:


Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskriftet er dateret den 13. april 2005.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 ved den 20. oktober 2004 kort før midnat på Hostrupsvej ved nr. 1 i Hillerød med vold eller trussel om vold at have overfaldet politiassistent A, der var i tjeneste, idet han tildelte politiassistenten et spark på venstre ben.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistent A, B, politibetjent C og vicepolitikommissær D, der har forklaret følgende:

- - -

Rettens bemærkninger:


Efter den af vidnet politiassistent A afgivne forklaring, lægges det til grund, at tiltalte har sparket politiassistenten som beskrevet i anklageskriftet, hvorfor tiltalte findes skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 119, stk. 1.

Straffen skal undtagelsesvis ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har lagt vægt på den ringe forvoldte skade og tiltaltes gode personlige forhold, herunder at han ikke tidligere er straffet af betydning for sagen.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.

Østre Landsrets dom:

Hillerød Rets dom af 19. maj 2005 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse, navnlig således at der fastsættes en ubetinget fængselsstraf.

T har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse af Kriminalforsorgen i henhold til retsplejelovens § 808.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er påbegyndt uddannelse som gartner på Teknisk Skole.

Landsretten finder ikke at kunne afvise, at tiltalte tildelte politiassistenten et spark på venstre ben, fordi han anså sig for påkørt af patruljevognen. Under hensyn hertil og når endvidere henses til de grunde, der er anført af byretten, findes det undtagelsesvist forsvarligt at gøre straffen betinget som sket, dog at prøvetiden regnes fra landsrettens dom.

Med denne ændring stadfæster landsretten derfor dommen.