TfK 2007.774 ØLD

Ø.L.D. 22. august 2007 i anke 10. afd. S-720-07
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Birger Lennart Hagstrøm, besk.).

(Blinkenberg, M. Stassen og Gitte Rubæk Pedersen med domsmænd).

Helsingør Rets dom af 27. februar 2007:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift af 20. november 2006 er modtaget den 21. november 2006.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 136, stk. 1 og 2, ved den 3. april 2006 kl. 12.16 på Internet hjemmesiden www.bzby.dk, under faneblad »Anarkiforum«, med trussel om vold at have overfaldet nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv i anledning af samme samt herved offentligt dels at have tilskyndet til en forbrydelse dels udtrykkeligt at have billiget en af de i straffelovens 13. kapitel omhandlede forbrydelser ved at have skrevet følgende: »Måske skulle man genoptage succesen med at brandbombe ministres privat boliger igen. Det var da noget, der rigtigt skabte opmærksomhed omkring flygtninge indvandrere, da tuderikke fik lidt hårdt mod hårdt. Jeg synes, at indenrigsministerens bopæl ville være et oplagt mål for at skabe opmærksomhed om Ungeren. MAKE A SMASH-HIT, KILL A FASCIST.«

2. overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, ved hos sig på adressen - - -, indtil den 10. maj 2006 at have besiddet et gevær, mrk. US Carabin, kal. 30, med isat magasin med skarp ammunition og en riffel med kikkertsigte, kal. 22, og mere end 100 stk. skarpe patroner.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Anklagemyndigheden har på rettens anmodning præciseret, at den forbrydelse, som tiltalte er tiltalt for at have billiget, jf. tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, er overtrædelse af straffelovens § 113 stk. 2.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nedlagt påstand om konfiskation af en PC med harddisk, skærm og tastatur (koster nr. 33) samt de af politiet i bevaring tagne våben med ammunition.

Tiltalte har vedrørende forhold 1 erkendt, at han har lagt den beskrevne tekst på den angivne hjemmeside, men har nægtet sig skyldig under henvisning til, at teksten ikke indebærer en trussel om at begå en forbrydelse og iøvrigt idet han ikke har haft fortsæt til at opfordre hertil eller til at billige en forbrydelse.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 2.

Tiltalte har erklæret sig enig i konfiskation af de i forvaring tagne våben og ammunition, men har nedlagt påstand om frifindelse for påstanden om konfiskation af PC med harddisk, skærm og tastatur, også i tilfælde af domfældelse i forhold 1. Forsvareren har henvist til, at konfiskation ikke er påkrævet for at imødegå ny kriminalitet.

Tiltalte har tidligere, i et retsmøde den 11. maj 2006, afgivet en indenretlig forklaring. Forklaringen, der blev dokumenteret under hovedforhandlingen, er gengivet således i retsbogen:

Anholdte forklarede, at det er korrekt, at det er ham, der har indrykket kommentaren på hjemmesiden. Hjemmesiden er stærkt venstreorienteredes kontaktforum. De typer, der kommer på hjemmesiden, foretager ikke noget på egen hånd. Der er i de venstreorienterede og militante kredse en topstyring. Han håbede på, at det provokerende indlæg, ville få nogen til at give nogle oplysninger, så de talte over sig.

Anholdte forklarede, at teksten ikke var en opfordring. Hvis man skal virke seriøs, er man nødt til gøre tingene, så de pågældende tror, at han er en del af deres miljø. Ungeren er ungdomshuset, og han brugte denne betegnelse for at virke seriøs. »Make a Smash hit« har han taget direkte fra venstrefløjens sprog. Også dette har han gjort for at give indtryk af, at han tilhørte venstrefløjen. Anholdte er ikke enig i, at det kan opfattes som en opfordring fra en af deres egne til at udføre tingene. De pågældende kommer aldrig med opfordringer til direkte vold on-line. Han håbede på, at en ville komme forbi hjemmesiden og tale over sig, inden deres admin. kom forbi og slettede teksten. Der var ikke nogen alvor i det, og han mener ikke, at nogen ville følge opfordringen.

Hjemmesiden WWW.BZBY.dk er åbent tilgængelig. Han mener kun, at det er den ekstreme venstrefløj, der læser på siden. Alle kan logge sig ind på siden. Det kræver ingen kode. Hans udtalelse om at genoptage succesen med at brandbombe ministres privatboliger havde det formål, at få de venstreorienterede til at dumme sig ved at fortale sig. Han kan ikke udtale sig om, om han mener, at ordlyden er en billigelse og dermed en overtrædelse af straffelovens § 136.

Anholdte tilhører Dansk Front, som er en samling af højrefløjen. Han er i stærkt modsætningsforhold til de stærkt venstreorienterede. Han har oplevet, at der er nogen, som får kendskab til det, han skriver. Han mener ikke, at han har fremsat trusler mod indenrigsministeren ved den opfordring, han har skrevet. Han er udmærket klar over, at PET læser med på hjemmesiden.

Han opholder sig næsten altid i - - -. Han er dog ikke tilmeldt på adressen. Han er tilmeldt hos sine forældre, hvor han kun har et lille værelse. Han har ikke skrevet indlæggene fra - - - adressen for at skjule sig. Han har aldrig skrevet indlæg fra den adresse, hvor han er tilmeldt, blandt andet fordi han ikke på den adresse har nogen computer.

Anholdtes formål var at få oplysninger frem om attentatet mod Rikke Hvilshøj. Signaturen »Make af smash hit, kill a fascist« stammer fra det venstreorienterede miljø, og der ligger ikke efter sigtedes opfattelse en egentlig opfordring til at begå drab ved at bruge denne signatur.

Sigtede nægter sig iøvrigt skyldig og forklarede, at den yderste venstrefløj ikke agerer på sådanne ytringer, som han er fremkommet med på deres hjemmeside. Venstrefløjen er meget topstyret og attentater bliver ikke planlagt på en hjemmeside.

Forespurgt af forsvareren forklarede sigtede, at han har stor respekt for Lars Løkke Rasmussen og demokratiet. Hvis han troede, at hans opfordring ville få venstrefløjen til at agere efter opfordringen, ville han ikke have skrevet det.Ad forhold 2.

Sigtede forklarede, at det er korrekt, at han havde de pågældende våben liggende, og at de tilhørte ham.

US Carabinen med magasin og skarpe skud er købt af en kammerat i Christiania til ham. Han ønsker ikke at oplyse kammeratens navn. Sigtede er så kendt i de venstreorienterede kredse, så han kunne ikke selv købe et sådant våben i Christiania. Han havde den amerikanske militærriffel liggende med magasin og patroner, dog ikke med magasin isat. Selve riflen lå i sengen under en dyne. Den kan ikke skyde i byger. Efter at have købt den har han søgt oplysninger om den på nettet. Den er halvautomatisk. Han har fået den i januar eller februar måned i år. Han har våbnet for at sikre sig og sin familie.

Salonriflen (kal. 22) har han ikke p.t. tilladelse til. Han skyder i en skytteforening. Den har aldrig været uden for hans grund. Han har af og til skudt en skade med den. Han havde de mange patroner, fordi han fordelagtigt havde kunnet købe dem gennem skytteforeningen. Patronerne cal. 22lr er standardpatroner til skytteforening.

Forespurgt af forsvareren, forklarede sigtede, at venstrefløjen i slutningen af sidste år hængte højrefløjen ud, blandt andet sigtede. Venstrefløjen ved godt, at han er arkitekten bag mange af de aktioner højrefløjen laver. Dette var medvirkende til at han anskaffede US Carabin’en.

Tiltalte har under hovedforhandlingen afgivet supplerende forklaring. Forklaringen er gengivet således i retsbogen:

Tiltalte vedstod, at han som forklaret, har skrevet indlægget. Han fastholdt i dag, at formålet var at få opklaret attentatet mod Rikke Hvilshøj, idet han håbede på, at indlægget ville få nogle fra det venstreorienterede miljø, der havde kendskab til sagen, til at melde sig i debatten. Han følte sig utryg ved, at de mennesker, der havde lavet attentatet mod Rikke Hvilshøj, gik frit omkring, blandt andet fordi han frygtede, at de ville begå nye attentater, herunder attentat mod ham selv, idet han vidste, at han stod højt på deres liste. Han havde ingen oplysninger om sagen mod Rikke Hvilshøj, udover dem han kendte fra den offentlige omtale, og han havde ingen konkret anledning til netop den dag at indrykke teksten. Han var på det pågældende tidspunkt - - - for bevægelsen Dansk Front, men han udtalte sig i sagen i som privatperson. Han er ikke længere tilknyttet Dansk Front. Som medlem af Dansk Front fulgte han på det tidspunkt på vejstrefløjens hjemmeside, ligesom han var bekendt med, at de fra venstrefløjen fulgte med på Dansk Fronts hjemmeside. Det var også almindeligt kendt, at medlemmer fra begge fronter skrev indlæg på hinandens hjemmesider, og at indlæggene blev skrevet på en sådan måde, at man skulle tro, at de var skrevet af en fra det pågældende miljø. Det var således heller ikke første gang, at han skrev på en måde, så han udgav sig for en fra venstrefløjen. Efter at have skrevet indlægget vendte han tilbage til hjemmesiden 2-2½ time senere for at se, om der var kommet nogen reaktioner. Dette var ikke tilfældet, og indlægget var allerede blevet slettet af sitets administrator.

På et spørgsmål om, hvorledes indlægget skulle forstås, fastholdt han, at han ikke ved indlægget havde hensigt at opfordre til forbrydelse, ligesom han heller ikke havde til hensigt at billige nogen forbrydelse. Tværtimod mente han, at angrebet på ministerens bolig var en meget alvorlig forbrydelse, som politiet ikke gjorde nok for at opklare. Han mener heller ikke, at indlægget rent sprogligt hverken opfordrer til eller billiger en forbrydelse.

Tiltalte fremhævede, at han var sig fuld bevidst, at politiet ville se indlægget, idet han vidste, at PET fulgte med på hjemmesiden. Han vidste også, at politiet uden problemer ved hjælp af en dommerkendelse ville kunne identificere ham. Han har således ikke haft nogen hensigt om at skjule sit indlæg.

Anklageren dokumenterede tiltaltes forklaring til retsbogen den 11. december 2006 ad forhold 2.

Tiltalte vedstod denne forklaring. Han tilføjede dog, at han ikke har købt patronerne samlet. Der er tale om småindkøb og rester, fra han har været i skydeklubben.

Han købte det amerikanske gevær for at kunne forsvare sig. Han frygtede, at der fra venstrefløjens side ville blive begået attentat imod ham, men han havde dog ikke kendskab til konkrete planer herom. Han bekræftede i dag, at magasinet var påsat geværet, men fremhævede, at der ikke var taget ladegreb, og at kammeret var tomt. Han bekræftede dog, at der var patroner i magasinet.

Rettens bemærkninger:

To voterende finder, at teksten i det indlæg, der er beskrevet i forhold 1, sprogligt indeholder en tilskyndelse til at begå en forbrydelse, nemlig brandstiftelse på indenrigsministerens bopæl, hvilket tiltalte måtte indse. Disse voterende finder, at tiltalte ved med fortsæt at offentliggøre teksten på internettet uden nogen form for forbehold, har overtrådt straffelovens § 119, stk. 1 og § 136, stk. 1 og finder det uden betydning for skyldspørgsmålet, at tiltaltes motiv har været at fremkalde nye indlæg, der kunne medvirke til af afsløre, hvem der havde påsat branden. Disse voterende stemmer derfor for at anse tiltalte skyldig i forhold 1.

En voterende finder formuleringerne sprogligt så upræcise, at indlægget ikke ikke er tilstrækkelig konkret til at indeholde en tilskyndelse til at begå en forbrydelse. Denne voterende stemmer derfor for at frifinde for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 1, men er iøvrigt enig med flertallet.

Samtlige voterende finder, at teksten tillige indeholder en billigelse af en forbrydelse, der klart fremtræder som ildspåsættelsen hos integrationsminister Rikke Hvilshøj. Hverken tiltalte eller hans forsvarer har under hovedforhandlingen stillet spørgsmålstegn ved, om ildspåsættelsen havde et politisk formål og var en overtrædelse af straffelovens § 113, stk. 2 - tværtimod har tiltalte forklaret, at denne opfattelse var hele baggrunden for hans handling. Denne opfattelse og sammenhæng fremgår tydeligt […] af tiltaltes indlæg. Under disse omstændigheder og selv om det ikke ved dom er fastslået om ildspåsættelsen rent faktisk er omfattet af straffelovens § 113, stk. 2, finder retten, at tiltalte har måttet indse, at han med sit indlæg har billiget en forbrydelse, der er omfattet af straffelovens § 113, stk. 2 og indlægget er derfor strafbart efter straffelovens § 136, stk. 2.

Efter udfaldet af voteringen findes tiltalte herefter skyldig i forhold 1.

I overensstemmelse med sin erkendelse findes tiltalte tillige skyldig i forhold 2. Retten lægger i den forbindelse til grund, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, navnlig ved at der blev opbevaret flere skydevåben, der blev opbevaret uaflåst og sammen med ammunition, og ved at US-carabinen var isat magasin med skarp ammunition.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1 og § 136, stk. 1 og stk. 2 og efter våbenlovens § 10, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 nr. 1 og nr. 2 til fængsel i 8 måneder.

Påstanden om konfiskation tages til følge som nedenfor bestemt, idet retten også for så vidt angår PC’eren med tilbehør. Retten finder, at konfiskation er påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 10. maj 2006 til den 2. oktober 2006, herunder i isolation fra den 10. til den 23. maj 2006.

Østre Landsrets dom:


Helsingør Rets dom af 27. februar 2007 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse, dog således at forhold 2 alene henføres under våbenlovens § 10, stk. 1, idet tiltalte under anken gør gældende, at der ikke foreligger skærpende omstændigheder.

Tiltalte har endvidere nedlagt påstand om frifindelse af den del af sagens omkostninger, der vedrører forsvarerens bistand i forbindelse med de oprindeligt rejste sigtelser.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten. Tiltalte har supplerende forklaret, at geværet lå skjult i et hulrum under to madrasser.

Tiltalte har den 28. september 2005 vedtaget et bødeforlæg på 600 kr. for overtrædelse af våbenlovens § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 9 og nr. 11.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Ad forhold 1:

Efter gerningsbeskrivelsen i straffelovens § 119, stk. 1, som har været gældende siden gennemførelsen af straffeloven i 1930, er det en betingelse for strafansvar, at gerningsmanden har overfaldet en person, der er omfattet af bestemmelsen.

Af bemærkninger til bestemmelsens stk. 2, der blev indført i 1939, fremgår bl.a. (Rigsdagstidende 1938-38, Tillæg A, sp. 3770-71):

»Den nugældende Bestemmelse i § 119, Stk. 1, er saaledes begrænset, at den kun finder Anvendelse, naar Truslen om Vold er fremsat direkte til den paagældende Tjenestemand, hvorimod Bestemmelsen ikke finder Anvendelse, naar en Trussel fremsættes i Pressen, paa offentligt møde eller andetsteds. Endvidere omfatter Bestemmelsen kun Trusler om Vold, mens Trusler om Tilføjelse af andre Onder ikke kan rammes efter denne Bestemmelse.«

På denne baggrund finder landsretten det betænkeligt at henføre forholdet under § 119, stk. 1, hvorfor tiltalte frifindes for denne del af tiltalen.

Af de af byrettens flertal anførte grunde tiltræder landsretten, at tiltalte har overtrådt straffelovens § 136, stk. 1.

Ved sit indlæg må tiltalte anses for ikke alene at have billiget ildspåsættelsen hos integrationsministeren men tillige at have billiget en forbrydelse omhandlet af straffelovens § 113, stk. 2, rettet mod integrationsministeren. Herefter findes tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2.

Ad forhold 2:

Under hensyn til antallet af våben, våbnenes art, omfanget af ammunition til våbnene, at der i geværet var isat magasin samt våbnenes placering på tiltaltes adresse tiltræder landsretten, at der foreligger sådanne skærpende omstændigheder, at forholdet henføres under våbenlovens § 10, stk. 2.

Straffastsættelse m.v.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder. Ved straffastsættelsen har landsretten for så vidt angår forhold 1 lagt vægt på […] den ene side den alvorlige karakter af tilskyndelsen og på den anden side omstændighederne i forbindelse med tiltaltes indrykning heraf på den omhandlende hjemmeside.

Dommens bestemmelse om konfiskation tiltrædes.

Sagsomkostninger:

Under henvisning til at en væsentlig del af det af den beskikkede forsvarer, advokat Birger Lennart Hagstrøm, af byretten vederlagte arbejde angik tiltaltes varetægtsfængsling sigtet for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 180 og § 192 a findes Statskassen, som nedenfor bestemt, at skulle betale en del af sagens omkostninger for byretten.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ændres således, at han straffes med fængsel i 6 måneder, og således at Statskassen endeligt udreder en del af salæret for byretten til den beskikkede forsvarer, advokat Birger Lennart Hagstrøm med 30.000 kr. med tillæg af moms samt kørselsgodtgørelse med 2.680 kr. + moms.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.