TfK 2008.562/1 ØLD
 

  Ø.L.D. 9. maj 2008 i anke 3. afd. nr. S-432-08

(B. Tegldal, Teilmann, Kari Sørensen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Peter Berg, Rødovre, besk.).

Lyngby Rets dom 18. januar 2008.

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T [født 1963] for

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, jf. § 89, ved på KAS Gentofte, afsnit 3212, Niels Andersens Vej 65 i Gentofte, at have overfaldet tjenestegørende overlæge, O, idet tiltalte dels den 19. oktober 2006 over for medarbejder A udtalte, at han ville opsøge overlæge O og slå ham og hans familie med et boldtræ eller lignende, dels den 20. oktober 2006 over for medarbejder B udtalte, at han ville slå overlæge O ihjel, samt over for medarbejder C at have udtalt, at »O skal straffes«, »jeg bliver voldelig«, »jeg skal knække nakken på et personale«, eller lignende.

Der nedlægges i medfør af straffelovens § 68, 2. pkt., påstand om dom til behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse.

Der nedlægges videre påstand om, at der ikke fastsættes en længstetid for foranstaltningen, jf. straffelovens § 68 a, stk. 2.

Tiltalte er tidligere straffet ved dom af 14. maj 2007 efter straffelovens § 249 og færdselsloven bl.a. med 20 dagbøder a 200,- kr., subsidiært fængsel i 20 dage.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af - - -

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt erklæring af 11. september 2007 fra Retspsykiatrisk Klinik.

Rettens bemærkninger:

Efter de af vidnerne afgivne forklaringer, der støttes af, at vidnerne tilførte tiltaltes udtalelser til kardeks, der er dokumenteret og bekræftet af vidnerne under hovedforhandlingen, finder retten det godtgjort, at tiltalte har fremsat de i anklageskriftet omhandlede trusler rettet mod forurettede, overlæge O.

Tiltalte anses herefter for skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.

Efter Retspsykiatrisk Kliniks erklæring findes tiltalte at have været utilregnelig på grund af sindssygdom på gerningstidspunkt, og han vil derfor i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, være at frifinde for straf.

Efter de foreliggende oplysninger findes det nødvendigt for at forebygge yderligere lovovertrædelser, at der træffes foranstaltninger over for tiltalte i medfør af straffelovens § 68 i overensstemmelse med den i anklageskriftet nedlagte påstand, som derfor tages til følge.

Efter sagens karakter finder retten, at der bør fastsættes en længstetid på 5 år.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, dømmes til behandling på Psykiatrisk Afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse.

Der fastsættes en længstetid for foranstaltningen på 5 år.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder - - -

Østre Landsrets dom.

Lyngby Rets dom af 18. januar 2008 er anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at der ikke fastsættes nogen længstetid for foranstaltningen.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne - - -

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det tiltrædes, at tiltalte har fremsat de i anklageskriftet refererede udtalelser. Uanset at udtalelserne er sagt »ud i luften«, må det dog lægges til grund, at tiltalte har indset, at de ville blive opfattet af vidnerne.

Under disse omstændigheder findes tiltalte at have haft forsæt til at fremsætte trusler, der var egnede til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd. Henset til at udtalelserne ikke er blevet fremsat direkte over for forurettede, der var på ferie på det pågældende tidspunkt, finder landsretten, at tiltalte ikke har overfaldet forurettede, hvorfor han frifindes for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1. Derimod findes tiltalte at have overtrådt straffelovens § 266.

Det tiltrædes, at tiltalte er frifundet for straf af de i dommen anførte grunde, og at det for at forebygge yderligere lovovertrædelser er nødvendigt, at der træffes foranstaltninger som bestemt ved dommen.

Efter sagens karakter tiltrædes det endvidere, at der er fastsat en længstetid på 5 år for foranstaltningen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.