TfK 2008.772/1 ØLK
 

  Ø.L.K. 14. august 2008 i anke 16. afd. S-1844-08

(Ole Dybdahl, Engler, Ib Hounsgaard Trabjerg (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Bjarne Flemming Skov, Roskilde, besk.).

Roskilde Rets dom 29. maj 2008.

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskriftet er modtaget den 8. februar 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, samt straffelovens § 121, ved den 27. november 2007 ca. kl. 18.15 på og ved adressen - - - i Roskilde Kommune med vold og med trussel om vold samt med fornærmelig tiltale at have overfaldet stævningsmand F, der var på stedet i tjenstligt anliggende for at forkynde en stævning, idet T flere gange bl.a. kaldte F for en drengerøv og idiot, ligesom han skubbede hårdt til F, hvorefter T, da F foreviste sit politiskilt og oplyste, at han var politimand, med stor kraft kastede T's fullfaceknallerthjelm i hovedet på F, hvorved denne fik en bule i panden, hvorefter T kastede fårefoder i hovedet på F, slog med politiskiltet og tog stævningspapirerne og kastede dem efter F, ligesom T, da F erklærede ham for anholdt, skubbede til ham flere gange, medens han forlod stedet, og endelig råbte til naboens hund, »pus ham den idiot, æd ham«, da han sammen med T indfandt sig hos naboen ca. 150 meter væk.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

T har nægtet sig skyldig.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af T og vidnerne F og N.

- - -

Øvrige oplysninger i sagen.

Der er under sagen dokumenteret politiattest vedrørende forurettedes henvendelse på skadestuen.

Personlige oplysninger.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende T, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom.

T's personlige forhold er beskrevet i denne erklæring.

T er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse:

På baggrund af forurettedes troværdige forklaring må det lægges til grund, at forurettede var på stedet i offentligt hverv, og at T undervejs i forløbet på stedet blev klar over, at han var stævningsmand og senest fra det tidspunkt, hvor T blev anholdt, tillige var klar over, at forurettede var politimand.

Situationen har udviklet sig over en forholdsvis lang periode, og retten må lægge til grund, at T også efter sin egen forklaring har optrådt meget ophidset.

På baggrund af forurettedes forklaring må det lægges til grund, at hændelsesforløbet har været som beskrevet i anklageskriftet, herunder at T har kastet en styrthjelm i hovedet på forurettede, som har fået en hudafskrabning i panden.

T anses derfor for skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119 og § 121 i henhold til anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at der er tale om en stævningsmand, der blot har indfundet sig i lovligt ærinde, og som ikke har givet anledning til de ting, han er blevet udsat for fra T. Af samme grund findes der uanset T's alder ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

- - -

Østre Landsrets dom.

Roskilde Rets dom af 29. maj 2008 - - - er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af T og vidnerne F og N, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

T har forklaret blandt andet, at han mindst 25 gange bad manden forlade ejendommen, men det gjorde manden ikke. T var bange for, at manden eventuelt var ude efter ham, idet T tidligere havde bistået politiet i forbindelse med en efterforskning. Manden kan have fået sin skade i hovedet ved, at han kan have stødt hovedet ind i dørkarmen, der var meget mindre end ham. Der har slet ikke været fysisk kontakt mellem T og manden. T gik over til naboen for på den måde at få manden væk fra stedet. Manden sagde intet om, at T skulle forblive på stedet, og han nævnte intet om, at T var anholdt. Han sagde kun, at T kunne blive anholdt. Hele episoden varede en halv time eller mere. Manden fortalte efter 10 minutters forløb, at han var polititjenestemand.

Politiassistent F har forklaret blandt andet, at han var et par meter fra T's bil, da vidnet henvendte sig til ham. T forekom vredladen fra episodens begyndelse. T stod ca. 5 meter fra vidnet med styrthjelmen højt hævet over hovedet. Vidnet gik hen mod T, der pludselig kastede styrthjelmen direkte mod vidnets hoved. Vidnet er helt sikker på, at han blev ramt af hjelmen i hovedet. T's første skub mod vidnets bryst skete med begge hænder. Vidnet blev under episoden skubbet i alt 5-6 gange af T. T kastede også fårefoder på vidnet. Det forekom vidnet, at T og hunden kendte hinanden. Vidnet kan ikke  huske, hvor lang tid episoden varede, men han har i sin indberetning til byretspræsidenten angivet, at der gik ca. 4 minutter, fra T ankom, til han blev erklæret anholdt. Vidnet fik skaden i hovedet, da han blev ramt af hjelmen.

N har forklaret blandt andet, at han i kraftige vendinger måtte opfordre forurettede til at slippe sit tag i T, før dette skete. Forurettede nævnte intet om, at T havde slået ham, og man kunne ikke se nogen skader på hans ansigt. T anvender et direkte ordvalg, når han ytrer sig, og han er ganske temperamentsfuld.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Også efter bevisførelsen for landsretten findes T af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende.

Uanset karakteren af den udøvede vold mod en stævningsmand i lovlig tjeneste, hvilken vold har fundet sted over nogen tid, findes straffen i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, at burde gøres betinget som nedenfor bestemt, da anvendelsen af sædvanlig straf er unødvendig, jf. lovens § 82, nr. 2.

Med denne ændring stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra denne dom på vilkår, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.