TfK 2012.1048

V.L.D. 5. september 2012 i anke 6. afd. S-1474-12
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Steffen Møller, Holstebro).
(Nikolaj Aarø-Hansen, Hanne Kildal og Dorthe Laursen (kst.) med domsmænd).

Retten i Holstebros dom af 11. juni 2012:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 3. februar 2012.


T er tiltalt for overtrædelse af


1. straffelovens § 119, stk. 1, og § 121 ved den 19. december 2011 ca. kl. 14.30 ud for Østergade 13, Enghaven, Holstebro, med trussel om vold at have overfaldet nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, idet han rev en p-afgift i stykker og efterfølgende kastede den i ansigtet på parkeringskontrollør F, hvorefter han udtalte: »Der er mange, som kender dig, du er på min sorte liste« eller lignende, ligesom han flere gange kalde F for racist samt udtalte »fuck you« eller lignende til hende.


Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Sagens oplysninger


Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne F, H og V.


Forklaringeme er lydoptaget og gengives ikke i dommen.


Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold, og der foreligger en erklæring herom af 17. februar 2012.


Rettens begrundelse og afgørelseDet kan efter den skete bevisførelse herunder navnlig den forklaring, der er afgivet af parkeringskontrollør F, anses for bevist, at tiltalte, da han kom ud fra pizzeriaet, for hen til forurettede og rev p-afgiften i stykker, hvorefter han kastede papirstumperne i retning af forurettedes ansigt. Det kan også anses for bevist, at tiltalte var meget oprevet, og at han under episoden skældte voldsomt ud og blandt andet fremsatte følgende udtalelse: »Der er mange, der kender dig, du er på min sorte liste«, ligesom han kaldte forurettede en racist, og udtalte ordene »fuck you« flere gange. Retten har vurderet forurettedes forklaring til at være meget troværdig og detaljeret.


Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.


Straffen fastsættes til fængsel i 10 dage, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og § 121.


Retten har lagt vægt på, at trussel om vold mod en parkeringsvagt som udgangspunkt straffes med ubetinget frihedsstraf, uanset om der foreligger gode personlige forhold.

- - -

Vestre Landsrets dom:Retten i Holstebro har den 11. juni 2012 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Påstande


Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, herunder således at straffen gøres betinget.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Supplerende oplysninger


Tiltalte er ved dom af 6. juni 2012 idømt en bøde for overtrædelse af færdselsloven.


Forklaringer


Tiltalte og vidnerne F, H og V har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.


Tiltalte har supplerende forklaret, at han kun havde opholdt sig i pizzeriaet i 1½ minut, da han opdagede P-vagten. Han blev ikke ophidset. Der var blot tale om en almindelig diskussion. Der var 2-3 meter mellem ham og P-vagten, da han rev parkeringsafgiften i stykker. Han så ikke P-vagten, da han havde hentet pizzaen. Han har betalt parkeringsafgiften. Han ved ikke, hvad det betyder »at stå på den sorte liste«.


F har supplerende forklaret, at tiltalte stod 1-1½ meter fra hende, da han smed papirstumperne mod hende. De stod da på hver side af den åbne bildør. Tiltalte var »småvred«, da han kom ud fra pizzeriaet. Tiltalte henvendte sig også til hende, da han havde hentet pizzaen. Det var navnlig tiltaltes højrøstede stil og kropssprog, og det forhold, at han gik tæt på hende, der gjorde, at hun følte sig truet. Hun erindrer ikke præcist, om hun havde nået at sætte parkeringsafgiften i forruden, eller om hun gav den til tiltalte personligt.


H har supplerende forklaret, at tiltalte under episoden blev mere og mere højrøstet og mere »urolig«. Da tiltalte samtidig bevægede sig hen mod kontrolløren, gik hun hen og stillede sig ved siden af parkeringskontrolløren. Hun ved ikke, om hun vil betegne tiltaltes adfærd som truende. Hun så ikke, at tiltalte rev parkeringsafgiften i stykker. Det er parkeringskontrolløren, der har fortalt hende, at tiltalte sagde noget om »den sorte liste«.


V har supplerende forklaret, at han efter episoden talte om sagen med parkeringskontrolløren. Han opfattede episoden som en bagatel. Det kan godt passe, at han til politiet den 20. december 2011 har forklaret, at tiltalte gav udtryk for, at han var »Pisseligeglad« med bøden, og at tiltalte, da han var under en meter fra parkeringskontrolløren, sagde: »Fuck dig, du kommer på min sorte liste«, men han husker det ikke nu. Tiltalte var ubehøvlet og havde en truende adfærd. Han mener, at tiltalte talte dansk under episoden.


Landsrettens begrundelse og resultat:Af de grunde, der er anført af byretten, er det bevist, at tiltalte har revet p-afgiften i stykker og kastet den i retning af parkeringskontrollør F, ligesom han har udtalt »Der er mange, som kender dig, du er på min sorte liste« og to gange kaldt F en racist og sagt »fuck you« eller lignende. Landsretten finder ikke, at disse forhold hverken i sig selv eller efter forklaringerne om tiltaltes adfærd eller den sammenhæng, hvori tiltalte fremsatte udtalelserne, udgør en trussel om vold, og tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.


Tiltalte har fremsat udtalelserne om racist og »fuck you« eller lignende, og disse udtalelser, der er fremsat over for en parkeringskontrollør i forbindelse med udskrivning af en parkeringsafgift, er skældsord og så fornærmende, at udtalelserne er omfattet af straffelovens § 121. Landsretten tiltræder derfor, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121.


Ved straffens fastsættelse citeres straffelovens § 89.


Straffen kan passende fastsættes til 15 dagbøder a 200 kr.


Forvandlingsstraffen er fængsel i 15 dage.


Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.