TfK 2003.364/1 ØLD
 

  Ø.L.D. 12. februar 2003 i anke 22. afd. nr. S-4532-02

(Niels Boesen, Black, Mikael Sjöberg med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Annette Fabricius-Bjerre, København, e.o.).

Københavns Byrets dom 27. november 2002.

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 15. oktober 2001 rejst tiltale mod T [født i 1945] for overtrædelse af

straffelovens §119, stk. 1,

ved den 14. august 2001 kl. ca. 20.00 på - - -, 5. th., København N, med vold eller trussel om vold at have overfaldet nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelse af tjeneste eller i anledning af samme, idet tiltalte på kort afstand spyttede politiassistent A i ansigtet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget frihedsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne - - -

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Domsmandsrettens bemærkninger:
En enig domsmandsret finder det ved vidnerne, politiassistenterne A og - - - samt - - -'s forklaringer bevist, at forurettede, politiassistent A, da han gik ind i tiltaltes lejlighed, var i følge med flere kampklædte politifolk. Retten finder herefter, at tiltalte, hvis hun tidligere havde været i tvivl om, hvorvidt det var politiet, der ønskede at skaffe sig adgang til lejligheden, i hvert fald fra dette tidspunkt ikke længere har været i tvivl om dette.

Retten finder herefter, at tiltalte, da hun efter sin egen og vidnernes forklaringer spyttede imod forurettede var vidende om, at forurettede var under udførelse af offentlig tjeneste.

Domsmændene finder, at forholdet bør henføres under straffelovens § 119, stk. 1, idet de lægger vægt på, at der blev spyttet på en meters afstand, og at tiltalte spyttede målrettet.

Retsformanden finder under henvisning til U 2001/1186Ø, at forholdet bør henføres under straffelovens § 121, når henses til karakteren af spytningen, som efterlod synligt spor ifølge vidnet - - -.

Der afsiges dom efter flertallet, således at forholdet henføres under straffelovens § 119, stk. 1.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1, til fængsel i 14 dage.

Retten finder det imidlertid upåkrævet, at den idømte straf fuldbyrdes. Straffuldbyrdelsen udsættes derfor i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:
Tiltalte, T, straffes med fængsel i 14 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 6 måneder, på betingelse af at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

- - -

Østre Landsrets dom.


Københavns Byrets dom af 27. november 2002 er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse, herunder at forholdet henføres under straffelovens § 121.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter det for byretten udfærdigede anklageskrift samt skærpelse, navnlig således at straffen gøres ubetinget.

- - -

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at tiltalte var klar over, at det var polititjenestemænd, der ønskede at få adgang til lejligheden.

Det findes endvidere bevist, at tiltalte under episoden forsætligt har spyttet politiassistent A i ansigtet.

Navnlig under hensyn til at der er tale om et enkelt spyt, finder landsretten, at forholdet bør henføres under straffelovens § 121.

Straffen fastsættes til 15 dagbøder a 200 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 15 dage.

Thi kendes for ret:
Københavns Byrets dom i sagen mod T ændres, således at hun straffes med 15 dagbøder a 200 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 15 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.