TfK 2004.338/1 ØLD
 

  Ø.L.D. 5. marts 2004 i anke 5. afd. nr. S-41-04
(Knud Knudsen, Kaspar Linkis, Hasseris Olesen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Lene Østerberg, Kbh., besk.).

Gladsaxe Rets dom 23. oktober 2003.

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 24. juli 2003 fra Politimesteren i Gladsaxe til straf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved den 14. juli 2003 kl. ca. 11.40 i bus, linje 250 S, på Gladsaxevej ved Gladsaxe Ringvej i Gladsaxe Kommune at have spyttet buschauffør B, i anledning af dennes tjeneste, i ansigtet, da denne bad ham om at forlade bussen.

T er født - - - september 1983 i København og er ikke tidligere straffet.

T har nægtet sig skyldig.

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af T og vidneforklaring af B og politiassistent P.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Det fremgår af en af Kriminalforsorgen udarbejdet personundersøgelse af 8. september 2003, at T findes egnet til en betinget dom med eller uden vilkår om samfundstjeneste.

Retten skal udtale:

Efter bevisførelsen, herunder navnlig efter buschaufførens forklaring finder retten det ubetænkeligt at finde det bevist, at T har spyttet i retning af chaufføren på en sådan måde, at han måtte være klar over, at han ville ramme chaufføren, og at det skete i anledning af chaufførens udførelse af offentligt erhverv.

Navnlig under hensyn til at der er tale om et enkelt spyt, finder retten, at forholdet bør henføres under straffelovens § 121.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 121 til 15 dagbøder a 200 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 15 dage.

- - -

Østre Landsrets dom.

Gladsaxe Rets dom af 23. oktober 2003 - - - er anket af anklagemyndigheden til domsfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt til skærpelse.

T har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af T og vidnet B, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Den i byretten af vidnet, politiassistent P afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens bemærkninger:


3 voterende finder af de af byretten anførte grunde, at T med rette er kendt skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121.

3 voterende lægger efter bevisførelsen til grund, at T, efter at være blevet bedt om at forlade bussen på grund af manglende gyldig rejsehjemmel, rømmede sig for at hente spyt fra halsen op i munden, og at han derefter i en afstand af under 1 meter fra buschaufføren, der sad på bussens førersæde, spyttede denne i ansigtet. Spyttet ramte buschaufføren på højre side af ansigtet og på hans briller. Disse voterende finder, at T herved har overtrådt straffelovens § 119, stk. 1, som anført i anklageskriftet.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen findes T skyldig i overtrædelse af straffelovens § 121.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.