U.2012.3166Ø

TfK2012.891/1

Ø.L.D. 25. juni 2012 i anke 5. afd. nr. S-3959-11

(Lone Kerrn-Jespersen, Michael Sjöberg, Karen Moestrup Jensen (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Reumert, Kbh., besk.).

Roskilde Rets dom 30. september 2011, 11A-3645/2011.

Anklageskrift er modtaget den 24. juni 2011.

T [født 1985] er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 121

ved den 3. marts 2011, ca. kl. 13.25 ved p-plads ved Roskilde Ret, Jernbanegade, Roskilde, at have kaldt politiassistent P, der var på stedet i tjenstligt anliggende for at opretholde ro og orden, for fjols og narrøv.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte og - - -

- - -

Rettens begrundelse og afgørelse:

Efter bevisførelse, i særdeleshed politiassistent - - -'s meget klare og sikre forklaring, finder retten det bevist, at tiltalte har kaldt politiassistent P for »fjols« og »narrøv«. Da ytringen er fremsat direkte over for politiassistent P, da ytringen må anses for fornærmelig, og da det ikke er godtgjort, at ytringen er en reaktion på en uretmæssig handling, er tiltalte skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til 6 dagbøder på hver 200 kr., jf. straffelovens § 121.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale 6 dagbøder på hver 200 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.

Roskilde Rets dom af 30. september 2011 (- - -) er med Procesbevillingsnævnets tilladelse af 20. december 2011 anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne - - -

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist, at tiltalte henvendt til politiassistent P sagde »fjols« og »narrøv«.   

Efter vidneforklaringerne lægges det til grund, at de pågældende udtalelser blev fremsat, før tiltalte blev bidt i låret af politihunden.

Landsretten finder, at udtrykket »fjols« falder under det strafbare niveau i straffelovens § 121. Tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.

Uanset at ikke enhver tilsidesættelse af god tone over for politiet kan anses for retsstridig, finder landsretten, at udtrykket 'narrøv', der er et stærkt nedsættende skældsord, er af en sådan karakter, at det er omfattet af straffelovens § 121.

To dommere (Lone Kerrn-Jespersen og Karen Moestrup Jensen (kst.)) finder herefter, at tiltalte er skyldig i denne del af tiltalen. Vi stemmer derfor for at stadfæste byrettens dom.

En dommer (Mikael Sjöberg) lægger efter bevisførelsen til grund, at de eneste, der overhørte tiltalte sige »narrøv«, var de pågældende betjente, og at udtalelsen faldt, medens tiltalte bevægede sig væk fra politiassistent P, og at der på tidspunktet for udtalelsen ikke var en igangværende politiforretning. Under disse omstændigheder bør tiltalte frifindes også for denne del af tiltalen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Straffen findes passende.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.