TfK 2002.564/1 ØLD
 

  Ø.L.D. 11. juni 2002 i anke 3. afd. nr. S-0145-02
(Niels Johan Petersen, Nils Erik Jensen, Lisbeth Sjöberg (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Steen Bech, Københavnh., e.o.) og T2 (adv. Niels Forsby, København., e.o.).

Københavns Byrets 41. afd.s dom 18. december 2001.

Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby har ved et anklageskrift af 24. september 2001 rejst tiltale mod T1 og T2 for

1.

Begge

overtrædelse af straffelovens § 123 ved den 13. maj 2001 i tiden kort efter midnat på Natcafeen i Gothersgade og på gaden udenfor i forening ved trussel om vold eller ved vold, trusler efter straffelovens § 266 eller på anden måde at have begået en strafbar handling mod en person eller dennes nærmeste i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller retten, idet T2 og T1, i anledning af at politiassistent A havde afgivet forklaring som vidne i en straffesag til Statsadvokaten for København, for Københavns Byret og stod for på ny at skulle afgive forklaring for Østre Landsret, udviste truende og voldelig adfærd samt fremkom med hån, skældsord eller anden fornærmende tale, hvilket blandt andet gav sig udtryk ved følgende handlinger og udtalelser:

A.

T2 ved på Natcafeen at have skubbet kraftigt til A's kæreste B, hvorefter han greb fat i kraven på A's tøj, alt imens han fremkom med udtalelser som: »Har du et problem, din stikker?«, »jeg ved godt, hvem du er, og hvad du har gjort, dit svin«, »kunne du høre, da kraniet smadrede?«, »svans«, »bøsserøv« og andre lignende udtryk, og

B.

T1 ved på fortovet foran Natcafeen, da A og kæresten B havde forladt stedet, at have taget fat i armen på A, samtidig med at han fremkom med udtalelser som: »Kylling«, »skal du hjem nu, A?«, »bøsserøv«, »luften omkring dig er kold, A, kan du mærke, hvor kold den er?«, »du er færdig«, »du kan bare sige til, A, du ved, hvor jeg er, A«, »du skal have respekt for ældre kolleger, din svans« og andre lignende udtryk, ligesom T2 alt imens fremkom med udtalelser som: »Du er færdig, A« og »jeg ville kigge over skulderen, hvis jeg var dig« og andre lignende udtryk.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

T1 har nægtet sig skyldig.

T2 har nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte samt af vidnerne — — —.

Ingen af de tiltalte er tidligere straffet.

Anklagemyndigheden har under proceduren gjort gældende, at der ikke efter bevisførelsen kan domfældes for, at tiltalte T2 har grebet fat i kraven på A. På rettens forespørgsel har anklagemyndigheden oplyst, at det ikke gøres gældende, at de strafbare handlinger omtalt i anklageskriftet som omfattet af straffelovens § 123 omfatter vold efter straffelovens § 244 mod B.

Domsmandsrettens bemærkninger:

Efter bevisførelsen, herunder de tiltaltes egne forklaringer, må det antages, at de allerede før de i anklageskriftet nævnte episoder havde talt om, at A havde været vidne i den såkaldte transportvognssag.

Efter de afgivne vidneforklaringer lægger retten til grund, at T2 som anført i anklageskriftet har skubbet til B, og at dette skete uprovokeret. Retten har herved lagt særlig vægt på den af vidnet — — — afgivne forklaring, som understøttes ved de af vidnerne B og A afgivne forklaringer.

Retten finder det endvidere efter de afgivne forklaringer bevist, at T2 henvendt til A har udtalt, at han vidste, hvem A var, at han har kaldt A »svans« og »bøsserøv«, og at han har spurgt »kunne du høre, da kraniet knustes« eller lignende. Efter A's og — — —s forklaringer må det lægges til grund, at tiltalte T2 ikke har taget A i kraven.

Retten finder således ikke at kunne tillægge T2's forklaring om, at B indledningsvis skubbede til ham, og at A truede ham med vold, nogen betydning.

Retten finder det bevist, at A efter den i anklageskriftets pkt. A beskrevne episode ønskede at forlade Natcafeen, men at de tiltalte fulgte efter ham og hans venner ud på Gothersgade, hvor T2 stillede sig bag ved og T1 foran vidnet. Det må lægges til grund, at T1 sagde til A »du er færdig i København« og ikke blot »du er færdig«. Det findes endvidere bevist, at T1 fremkom med de udtalelser, der i øvrigt er gengivet i anklageskriftet, dog således at han også sagde »flisen er kold«. Det findes efter vidnet — — —s forklaring til retsbogen side 18, 5. afsnit, ikke bevist, at T2 udtalte »Du er færdig« og »jeg ville kigge over skulderen, hvis jeg var dig«. Derimod må det lægges til grund, at T2 kaldte A »bøsserøv« og »svans« også uden for Natcafeen.

Retten finder efter en samlet vurdering, at T2's adfærd må betegnes som indebærende en trussel om vold, jf. straffelovens § 123, idet der herved særligt lægges vægt på, at T2 ved sine handlinger og udtalelser i Natcafeen først gjorde A opmærksom på, at T2 vidste, at A havde været vidne i den såkaldte transportvognssag, og derefter, da A ønskede at forlade Natcafeen, fulgte efter ham og fortsatte med at anvende skældsord over for vidnet uden for Natcafeen samt stillede sig bag ved A, hvilket i den givne situation måtte opfattes truende. Det findes endvidere bevist, at det var A's status som vidne i den såkaldte transportvognssag, der gav anledning til T2's handlemåde. T2 findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, med de ovenfor anførte undtagelser, idet T2 ud over truende adfærd også har fremsat udsagn, der er omfattet af straffelovens § 121.

To dommere finder tillige, at T1's handlemåde må betegnes som en trussel om vold, idet han på eget initiativ fulgte efter A ud på Gothersgade og der fremsatte en række udtalelser, der i den givne sammenhæng måtte opfattes som led i en truende adfærd, herunder særligt at »luften er kold« og »flisen er kold« samt »du er færdig i København«, ligesom han stillede sig foran A, mens T2 stillede sig bag ved. Efter indholdet af disse udsagn findes det bevist, at de også var begrundet i A's vidneforklaring i den føromtalte sag. Da det må lægges til grund, at også T1 har kaldt A for »svans« og »bøsserøv«, har T1 tillige fremsat udsagn, der er omfattet af straffelovens § 121. Herefter stemmer disse dommere for at finde T1 skyldig.

Disse dommere finder endvidere, at de tiltalte har handlet i forening, idet der lægges vægt på, at de allerede før den første episode havde talt indbyrdes om A's rolle som vidne i den såkaldte transportvognssag.

En dommer lægger til grund, at T2 forsøgte at fremstille episoden i Natcafeen således, at det var ham, der var blevet skubbet og truet. Dette fremgår af de tiltaltes forklaringer, men understøttes også af vidnerne — — — og — — —s forklaringer. Denne dommer finder ikke, at de udtalelser, som T1 fremsatte på fortovet ud for Natcafeen, umiddelbart kunne sættes i forbindelse med den såkaldte transportvognssag, ligesom udtalelserne ikke isoleret set indeholder nogen trusler. Særligt vedrørende udsagnet »Du er færdig i København« bemærkes, at dette kom fra en politiassistent og ikke fra en overordnet, ligesom det ikke indeholder nogen egentlig trussel. Det bemærkes, at A til retsbogen side 32, 5. afsnit, har forklaret, at han ikke umiddelbart satte T1's udtalelser uden for Natcafeen i forbindelse med samtalen med T2, men nærmest opfattede det, som om T1 mente, at vidnet ikke »kendte sin plads«.

Under disse omstændigheder finder denne dommer ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed kan udelukkes, at T1's handlemåde kan have været motiveret af T2's oplysninger og ikke primært af A's vidneforklaring i den såkaldte transportvognssag.

Herefter stemmer denne dommer for at frifinde T1.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Der er enighed om at fastsætte straffen for begge de tiltalte efter straffelovens § 123 til fængsel i 30 dage.

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets 41. afdelings dom af 18. december 2001 — — — er anket af T2 og T1 med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet, bortset fra at T2 skulle have grebet fat i kraven på A's tøj, samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne — — —.

Efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at T2 har fremsat udtalelser som anført i anklageskriftets forhold A.

Det findes endvidere godtgjort, at T1 har fremsat udtalelser som anført i anklageskriftets forhold B.

Det tiltrædes, at det ikke med den fornødne sikkerhed er godtgjort, at T2 har udtalt sig som angivet i forhold B.

Efter indholdet af flere af de tiltaltes udtalelser sammenholdt med, at T1 over for bl.a. T2 udpegede A som en kollega, der havde været involveret i den såkaldte transportvognssag, og at dette skete, straks da de blev opmærksomme på hans tilstedeværelse, tiltrædes det, at udtalelserne bl.a. er fremsat i anledning af transportvognssagen og derfor udgør en overtrædelse af straffelovens § 123.

Det tiltrædes endvidere, at de tiltalte må anses for at have handlet i forening.

De tiltalte findes herefter skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet, bortset fra at T2 frifindes for at have grebet fat i kraven på A's tøj samt de i forhold B anførte udtalelser.

Landsretten finder intet grundlag for, at straffen for de tiltalte skal fastsættes lavere end den normale straf for overtrædelse af straffelovens § 123. Tværtimod finder landsretten, at straffen bør skærpes i forhold til den normale straf under hensyn til, at de tiltalte begge er ansat ved politiet og begge bevidst har overtrådt straffelovens § 123 i forhold til en person, som de vidste var ansat ved politiet. Straffen fastsættes derfor til fængsel i 4 måneder for hver af de tiltalte.