TfK 2005.793 ØLD


Ø.L.D. 22. september 2005 i anke 21. afd. S-805-05 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Helge Taggatz, besk.).


(Lisbet Wandel, Henrik Waaben og Sonja Ponikowski (kst.) med domsmænd).

Tåstrup Rets dom af 17. december 2004:


Tiltalen og parternes påstande.

T er ved anklageskrift af 26. oktober 2004 tiltalt for
overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 123

ved den 5. oktober 2004 ca. kl. 09.00 i Glostrup i en telefonsamtale med overlæge A, Amtssygehuset i Glostrup at have fremsat trusler over for denne, idet tiltalte, i anledning af at overlæge A den 7. december 2003 på politiets anmodning havde udfærdiget en politiattest i en straffesag om vold mod tiltalte, over for A udtalte: »Hvis det var i Libanon, så vidste vi godt, hvad vi skulle gøre med sådan en som dig, så var det kort proces«.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.
 
Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen.

Sagen er behandlet med domsmænd.

Der har under sagen været afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet A.

Rettens begrundelse og resultat:


Tiltalte T er skyldig i overensstemmelse med tiltalen med den ændring, at han ikke har udtalt sig præcis som citeret i tiltalen, men på engelsk har sagt noget, der svarer til det.

Retten lægger til grund, at T har talt i telefon med overlæge A. Anledningen var, at T var utilfreds med indholdet af en politiattest, som A havde lagt navn til. Politiattesten var udstedt i anledning af, at T's hustru havde været behandlet på skadestuen for skader, som hun havde angivet at fået efter vold begået af T. Dette har T og A forklaret overensstemmende om.

A har nærmere forklaret, at der først var en telefonsamtale på omkring en time, hvor de ikke nåede til enighed. Næste dag ringede T op igen. Under samtalen, der foregik på engelsk, beskyldte T A for at være en abe og for at være racist, og derefter fremsatte T en udtalelse som den, der er beskrevet i tiltalen. Det fik A til at afslutte samtalen og foretage anmeldelse til politiet.

Selv om T har benægtet, at han har truet, finder retten det efter A's forklaring bevist, at han har udtalt sig som beskrevet, og at udtalelsen er en trussel, som er omfattet af straffeloven.

Da truslen er fremsat mod A i forbindelse med hans arbejde som overlæge ved Københavns Amtssygehus, er T således skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1.

Truslen er fremsat i anledning af en politiattest, som A har udstedt med henblik på, at den kunne bruges som bevis i en straffesag. Derfor er truslen også omfattet af straffelovens § 123.

Straffen fastsættes til fængsel i 14 dage, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og § 123.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Udgangspunktet er, at overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 og § 123 skal medføre ubetinget straf. Retten har imidlertid lagt vægt på, at en betinget straf i denne konkrete sag vil være mere egnet til at forhindre, at T begår ny kriminalitet. Herefter og da den telefoniske trussel var forholdsvis uspecifik, har retten fundet det forsvarligt at gøre straffen betinget. Retten har herved også lagt vægt på, at T ikke tidligere er straffet for vold eller trusler.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 14 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:
1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra endelig dom.

Østre Landsrets dom:


Tåstrup Rets dom af 17. december 2004 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.
Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse, idet anklagemyndighedens kontraanke til skærpelse er forkyndt for sent.
Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet A, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.
- - -
Landsrettens begrundelse og resultat:


Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, i overensstemmelse med anklageskriftet.

Tiltaltes trusler mod forurettede er fremsat på et tidspunkt, hvor der i byretten var afsagt endelig frifindende dom i voldssagen mod tiltalte. Truslerne hang sammen med den politiattest, som forurettede havde udfærdiget, og som indgik i den afsluttede sag. Forurettede havde hverken afgivet forklaring til politiet eller i retten. Landsretten finder ikke, at forholdet under disse omstændigheder tillige kan henføres under straffelovens § 123. Tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af straffelovens § 123.

Der findes ikke grundlag for at formilde den idømte straf.

Landsretten stadfæster derfor dommen.