TfK 2010.56 VLD

V.L.D. 15. oktober 2009 i anke 8. afd. S-1354-09
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jens Bølling-Ladegaard, Horsens).

(Marie S. Mikkelsen, Poul Hansen og Karin Skov Nilausen (kst.) med domsmænd).

Retten i Horsens' dom af 20. maj 2009:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 16. april 2009.

T er tiltalt for

1. overtrædelse af straffelovens § 123

ved den 13. februar 2009 ca. kl. 23.30 på - - - Bodega, - - -, med trussel om vold, at have forulempet F i anledning af dennes forventede forklaring i retten som vidne i en voldssag mod tiltalte, idet tiltalte udtalte til F, at han bare kunne komme med udenfor, så kunne de afgøre, om F turde vidne mod ham, eller lignende.

2. overtrædelse af restaurationslovens § 31, stk. 2, jf. § 37, stk. 1, nr. 3,

ved den 13. februar 2009 ca. kl. 23.30 på - - - Bodega, - - -, at have indfundet sig som gæst trods forbud om ophold på restaurationen i tidsrummet fra den 1. december 2008 til den 1. december 2010.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen foretaget dokumentation af oplysninger om kaldsdata indhentet hos Sonofon (sagens bilag 12 og 19 til forhold 1).

Anklageren har under hovedforhandlingen oplyst, at Kriminalforsorgen kort før hovedforhandlingen har oplyst hende telefonisk, at tiltalte har udført den samfundstjeneste, som han blev idømt ved rettens dom af 16. marts 2009. - - -, hos hvilken institution tiltalte har udført samfundstjenesten, har udtalt, at institutionen har været meget glade for forløbet. Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte har overholdt alle aftaler, der er indgået med ham, og at han fortsat skønnes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om udførelse af samfundstjeneste.

Tiltalte er straffet

ved denne rets dom af 16. marts 2009 med fængsel i 30 dage, gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 30 timer og mod en prøvetid på 2 år, for overtrædelse af straffelovens § 244.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter de troværdige forklaringer, der er afgivet af vidnerne F og L, anser retten det for bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten har således ikke fundet at kunne lægge vægt på de forklaringer, der er afgivet af tiltalte og dennes hustru og kammerat, og som ikke understøttes af de kaldsdata fra Sonofon, der er dokumenteret under hovedforhandlingen.

Straffen fastsættes i medfør af straffelovens § 67, stk. 1, jf. § 61, stk. 1, og § 88, stk. 1, til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 123, og restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 3, jf. § 31, stk. 2, 1. punktum.

Retten har lagt vægt på, tiltalte har udført den samfundstjeneste, som han blev idømt ved dommen af den 16. marts 2009, og på oplysningerne om tiltaltes almindelige personlige og sociale forhold. Efter karakteren af forhold 1 har retten ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

- - -

Vestre Landsrets dom:

Retten i Horsens har den 20. maj 2009 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte og vidnerne F, L, J og B har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere for landsretten afgivet vidneforklaring af C.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han på intet tidspunkt har truet F. Han kender kun den pågældende fra - - - Bodega og kun af udseende. De har dog talt sammen et par gange. Han var ikke på - - - Bodega den 13. februar 2009, og han har ikke været på bodegaen siden den 29. november 2008. Han har besøgt bodegaens ejer C siden da, men det var på C's private bopæl. J er en af hans gode kammerater. Han fastholdt, at han var hjemme den 13. februar 2009 om aftenen, og at han sidst på aftenen havde sms-kontakt med J. Han har efter den 13. februar 2009 anmeldt F to gange for spirituskørsel. Dette er meget sandsynligt sket i perioden mellem den 13. og den 18. februar 2009, hvor F indgav anmeldelse mod ham i denne sag, og det kan være årsag til, at F har anmeldt ham for trusler.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han siden den 1. august 2009 har været ansat på - - - med løntilskud. Tilskudsperioden udløber foreløbig med udgangen af oktober 2009, men lederen på - - - har tilkendegivet, at hun fortsat er interesseret i at have ham ansat.

F har supplerende forklaret, at han jævnligt kommer på - - - Bodega, og at han også var der den 13. februar 2009 for at høre noget irsk musik. Han havde fået noget at drikke, men han var ikke fuld. Han kender tiltalte af udseende og har også talt med ham flere gange. Tiltalte var også til stede på bodegaen den 13. februar 2009. Det er han helt sikker på, og han kan ikke have forvekslet tiltalte med en anden. Han var da indkaldt til at vidne i retten mod tiltalte på et senere tidspunkt. På bodegaen sagde tiltalte til ham, at hvis han turde vidne mod tiltalte, kunne ham komme med udenfor og få et par på hovedet. Afstanden mellem tiltalte og ham var måske lidt mere end en meter. Han sagde til tiltalte, at han ikke ville med udenfor. Det var først herefter, at tiltalte skubbede til ham. Han kontaktede første gang politiet mandag den 16. februar 2009, men kunne ikke da træffe den politimand, der behandlede den anden sag mod tiltalte. Derfor anmeldte han først episoden om onsdagen. Bodegaens ejer har på et tidspunkt sagt til ham, at han jo bare kunne lyve i retten i voldssagen mod tiltalte og sige, at han ikke kunne huske noget, så han kunne slippe for trusler fra tiltaltes side.

L har supplerende forklaret, at hun ikke kendte tiltalte forud for den 13. februar 2009, da hun mødte ham på bodegaen om aftenen. Der var en ubehagelig stemning på bodegaen. Tiltalte udviste en truende adfærd, da han kontaktede F og sagde noget i retning af, om F ikke ville med udenfor og få nogen på hovedet. Tiltalte sagde også noget om, at hvis F var mand nok til at vidne mod ham, var han vel også mand nok til at gå med udenfor. Hun er helt sikker på, at det var tiltalte, der var til stede på bodegaen og fremsatte truslerne mod F.

J har supplerende forklaret, at tiltalte er en af hans bedste kammerater. Han så ikke tiltalte den 13. februar 2009, men talte i telefon med ham omkring kl. 17.30. Det var tiltaltes egen mobiltelefon, han ringede til. Tiltalte sagde da, at han skulle ud til sine forældre at spise. Senere på aftenen sendte han en sms til tiltaltes mobiltelefon for at spørge, om de skulle i byen, men tiltalte ville ikke med. Han gik herefter selv i byen i Horsens. Han er fortsat af den opfattelse, at hans forklaring vil blive bekræftet, hvis politiet indhenter teleoplysninger på hans telefon. Han er helt sikker på, at det var den 13. februar 2009, han talte og sms.ede med tiltalte.

B har supplerende forklaret, at hun kan huske, at tiltalte sms-ede lige omkring det tidspunkt, de gik i seng. Tiltalte var hjemme hele aftenen, fra de kom hjem fra tiltaltes forældre. Hun er helt sikker på, at det var fredag den 13. februar 2009, idet det var denne aften, de var ude hos tiltaltes forældre.

C har forklaret, at han tidligere har været forpagter af - - - bodega i - - - i 4½ år til 1. august 2009. Han har kendt tiltalte i en del år, og tiltalte er kommet på bodegaen. Vidnet var til stede på bodegaen fredag den 13. februar 2009. Der var ikke live musik på bodegaen denne aften, og der var ikke mange gæster. Den 14. februar 2009 skulle der være en slags »halloween-fest« på bodegaen, og de var derfor den 13. februar ved at pynte op til dette. Tiltalte var »100 % sikkert« ikke på bodegaen denne fredag. Vidnet mener heller ikke, at F var der. Foreholdt sin forklaring til politiet den 18. februar 2009 ifølge en rapport, der ikke er underskrevet af vidnet, forklarede han, at han kan huske, at han blev ringet op af politiet på et tidspunkt, som godt kan have været den 18. februar 2009. Han har ikke forklaret til politiassistenten, at tiltalte skulle have været på bodegaen den 13. februar 2009 og heller ikke, at der denne dag var fuld af mennesker, som det ellers fremgår af rapporten. Politiassistenten må derfor have lavet en skrivefejl.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Vidnerne F og L har også for landsretten fremstået troværdige, og tiltaltes og vidnet J's forklaringer støttes ikke af de teleoplysninger, der er indhentet til brug for sagen. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det er for landsretten oplyst, at tiltalte har afviklet den samfundstjeneste, der blev fastsat ved dommen af 16. marts 2009. Ved udmåling af straffen får overtrædelsen af straffelovens § 244 den 29. november 2008 derfor ingen vægt, jf. straffelovens § 66, stk. 3. Straffen for overtrædelse af straffelovens § 123 og restaurationslovens § 31, stk. 2, jf. § 37, stk. 1, nr. 3, der fastsættes i medfør af straffelovens § 67, stk. 1, jf. § 61, stk. 1, udmåles herefter til fængsel i 40 dage.

Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.