TfK 2005.261 VLD

V.L.D. 25. januar 2005 i anke 13. afd. S-1928-04
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Aksel Groth, Skagen).

(Olav D. Larsen, Lis Frost og Koch Clausen (kst.) med domsmænd).

Retten i Frederikshavns dom af 23. juni 2004:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 7. juni 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, ved den 9. og den 10. april 2004, mens han afsonede straf i Statsfængslet på Kragskovhede, Sindalvej 81 ved Jerup, i tidsrummet fra den 9. april ca. kl. 23.00 til den 10. april ca. kl. 04.00 i forening med A at være flygtet fra fængslet.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 124, stk. 1.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Frederikshavn har den 23. juni 2004 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte blev ved en dom afsagt af Retten i Århus den 25. februar 2004 bl.a. idømt en fællesstraf på fængsel i 1 år og 6 måneder, heraf 1 år betinget med en prøvetid på 1 år.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ville have fået nogle på hovedet af nogle af de andre indsatte, hvis han ikke havde sørget for, at A kom væk fra fængslet. Han ved ikke, hvorfor han skulle blandes ind i problemerne med A. Der er mange stærke fanger i fængslet, og tiltalte havde søgt om at komme på en beskyttet afdeling. Det var ikke hans hensigt at flygte, men alene at få A væk, og han tog straks tilbage til fængslet, da han havde sat A af. Han var væk fra fængselsområdet i ca. tre timer. Da han havde gået rundt på fængselsområdet i ca. ½ time, brækkede han en rude op for at komme ind. Han regnede med, at han kunne liste ind uden at blive opdaget, men døren til værelset var låst, og han kunne derfor ikke komme helt ind på værelset. Han blev efter tilbagekomsten overført til en beskyttet afdeling.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er blevet løsladt i juli 2004 og nu går på Teknisk Skole i - - -. Han træner i et motionscenter, og han har en kæreste.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det tiltrædes, at der alene fastsættes en straf for det nye forhold, jf. straffelovens § 61, stk. 2, nr. 1.

Navnlig under hensyn til tiltaltes unge alder og til, at han efter en ret kortvarig undvigelse selv vendte tilbage til fængslet, findes straffen at kunne nedsættes til fængsel i 14 dage.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.