TfK 2005.610 VLD
 

  V.L.D. 31. maj 2005 i anke 11. afd. S-2394-04

(Lars E. Andersen, Karen Foldager, Mette Langborg Christiansen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Leif Staal, Aalborg, e.o.).

Aalborg Rets 10. afdelings dom 1. september 2004.

- - -

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

- - -

T er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, ved den 19. juli 2004 i tidsrummet fra kl. ca. 18.00 til kl. ca. 21.30 at være flygtet fra Statsfængslet på Kragskovhede, Sindalvej 81 i Jerup, hvor sigtede var indsat til afsoning.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han under afsoning, der blev påbegyndt den 25. maj 2004, af medfanger blev beskyldt for voldtægt. Medfangerne krævede, at han fremskaffede domsudskrift. Da dette var sket, var medfangerne af den opfattelse, at der fortsat var tale om voldtægt, idet han er dømt for at have slået en pige. Da han kom hjem fra orlov den 18. juli 2004, kom der nogle personer ind på hans værelse og gav ham tæsk og oplyste, at det ville blive meget værre, hvis han var til stede ved optællingen næste dag. Derfor valgte han at forlade statsfængslet. Han tog til Aalborg, hvor han fredag den 23. juli 2004 opsøgte ungdomsgruppen, hvorefter han med en medarbejder fra ungdomsgruppen tog til arresthuset i Aalborg, hvor han blev indsat.

På forespørgsel, om han ikke kunne henvende sig til personalet, bemærkede han, at han var blevet truet til at afholde sig fra dette.

Han forklarede supplerende hertil, at han under transport til og fra læge efter overfaldet blev spurgt, om han ville oplyse navne, hvilket han ikke turde. Dem, der overfaldt ham, havde relation til rockere.

Han forklarede supplerende, at han selv har bedt om at afsone i Aalborg Arrest, hvor han nu er anbragt. Han skal prøveløslades den 5. oktober 2004.

Tiltalte er tidligere straffet

den 15. april 2002 med fængsel i 3 måneder, betinget indtil 15. april 2003 for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 244 med betingelser om, at underkaste sig tilsyn af socialforvaltningen, herunder tage ophold og undervisning efter socialforvaltningens bestemmelse,

den 26. maj 2003 med en betinget dom om socialpædagogisk behandling, jf. straffelovens § 74 a for overtrædelse af straffelovens § 244 med vilkår om, at tiltalte undergives tilsyn af kommunen og efter kommunens nærmere bestemmelse undergiver sig socialpædagogisk behandling,

den 15. april 2004 har Vestre Landsret ændret dommen af 26. maj 2003 til fængsel i 6 måneder, som en fællesstraf, der tillige omfatter den betingede del af dommen af 15. april 2002

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes ubetinget fængselsstraf i 30 dage.

Forsvareren har nedlagt påstand om strafnedsættelse i medfør af straffelovens § 14.

Rettens bemærkninger:


Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 124, stk. 1.

Det lægges til grund, at tiltalte flygtede fra statsfængslet, fordi han havde været udsat for vold begået af medfanger og var stillet i udsigt, at han ville blive udsat for yderligere voldshandlinger, såfremt han ikke forlod fængslet. Herefter, og under hensyn til at tiltalte, 4 dage efter at han forlod fængslet, meldte sig selv til myndighederne, finder retten, at udgangspunktet om, at kriminalitet af denne art skal straffes med ubetinget fængsel, kan fraviges, således at straffen kan gøres betinget.

Straffen skal derfor ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

- - -

Vestre Landsrets dom.

- - -

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at der udmåles en ubetinget frihedsstraf.

T har påstået stadfæstelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen, Afdelingen i Nordjylland, foretaget en personundersøgelse.

Tiltalte har supplerende forklaret, at medfangerne truede med, at han ville komme hjem i en kiste, hvis han henvendte sig til personalet om overfaldet. I anledning af overfaldet var han under flugten den 20. juli 2004 på Aalborg Sygehus for at blive behandlet for sine skader. Den 19. juli 2004 om formiddagen var han fra Kragskovhede blevet kørt til en læge. Han fortalte ikke da om overfaldet. Han følte sig ikke tryg ved bare at søge over på sygeafdelingen på Kragskovhede.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han fortsat bor sammen med sin kæreste. Han har taget kørekort og søger arbejde. Han er fortsat stoffri.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Tre voterende udtaler:

Af de grunde, som byretten har anført, og under hensyn til tiltaltes unge alder, tiltræder vi, at straffen er udmålt til fængsel i 30 dage, og at straffen rent undtagelsesvist er gjort betinget som sket.

Tre voterende udtaler:

Under hensyn til de omstændigheder, hvorunder forholdet er begået, finder vi, at straffen passende kan fastsættes til fængsel i 14 dage. Efter forholdets karakter finder vi ikke, at der foreligger sådanne særlige formildende omstændigheder, at straffen kan gøres betinget.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen stadfæstes dommen herefter.