TfK 2006.262 ØLD

Ø.L.D. 16. januar 2006 i anke 3. afd. S-2778-05
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jan Birger Aarup, besk.).

(Talevski, Teilmann og Peter Thønnings (kst.), med domsmænd).

Hillerød Rets dom af 4. august 2005:

Under denne i medfør af retsplejelovens § 922, tiltales T til straf for

1. tyveri efter straffelovens § 276. jf. § 287. stk. 1.

ved den 13. oktober 2004 ca. kl. 15.00 i Kvickly, Slotsarkaderne 26 i Hillerød at have stjålet en deodorant afmærket Very Valentino til en værdi af kr. 123,50.

2. (3.) overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27. stk. 1. jf. § 2, bilag 1. liste A. nr. 1

ved den 13. oktober 2004 ca. kl. 15.00 i Kvickly, Slotsarkaderne 26 i Hillerød at have været i besiddelse af 0,8 gram hash til eget brug.

3. (4.) overtrædelse af straffelovens § 124. stk. 1.

ved den 4. december 2004 ca. kl. 15.40 at være flygtet fra Statsfængslet Kærshovedgård beliggende Kærshovedgård 17 i Ikast, hvor han sad fængslet.

Tiltalte er født den 24. november 1979 i Aaker sogn pr. Aakirkeby og er tidligere anset

ved vedtagelse den 29. maj 1996 af bødeforelæg 250 kr. for overtrædelse af straffelovens § 293 stk. 1,

ved Københavns Byrets dom af 12. marts 2002 for overtrædelse af straffelovens § 119 stk. 1 og § 121 (spyttet politiassistent i ansigtet og kaldt ham »bøsserøv«) med fængsel i 20 dage, betinget med prøvetid 2 år,

ved vedtagelse den 13. marts 2003 af bødeforelæg 300 kr. for tyveri (§ 287),

ved Københavns Byrets dom af 24. maj 2004, stadfæstet ved Østre Landsrets ankedom af 5. oktober 2004, for overtrædelse af straffelovens § 119 stk. 1 og § 121 (som anholdt for spirituskørsel spyttet politiassistent i ansigtet og tiltalt ham med mange skældsord) med fælles straf af fængsel i 30 dage, bøde 5.000 kr. (8 dage) samt førerrettens frakendelse for 2 år fra den 15. december 2003.

Der forelå inden den sidste dom personundersøgelse, som konkluderede i at anse tiltalte egnet til samfundstjeneste. Der omtaltes endvidere et periodisk meget betydeligt forbrug af hash.

Sigtede erkendte sig skyldig og forklaret ad forhold 1., at han anholdtes på fersk gerning. Ad forhold 3.(4.) har han forklaret, at han var blevet indsat til afsoning på Kærshovedgård en uge forinden. Han havde aldrig afsonet før og var derfor noget nervøs. Den første uge sov han elendigt måske kun 2 timer om natten, hvorfor han sluttelig besluttede, at han ikke kunne holde det ud mere. Forespurgt, hvorfor han ikke i stedet for at flygte henvendte sig til institutionens læge eller sygeplejerske eventuelt for at få noget sovemedicin, sagde han, at han ikke var sig selv i denne periode. Han besluttede derfor at tage hjem til København, pakkede sin taske og gik lige ud ad døren. Han var ikke nået langt ned ad vejen, før han blev indhentet og indsat igen. Resten af afsoningstiden tilbragte han i isolationsafdeling på Nr. Snede Statsfængsel uden særlige problemer. Han har hverken før eller efter talt med nogen læge eller andre om afsoningsproblemerne. Om sine personlige forhold har han forklaret, at han bor alene på et værelse. Han studere kinesisk på universitetet og er færdig i 2008. Han får SU og af og til lidt arbejde ved siden af. Han har ikke noget misbrug mere.

Som følge af det anførte vil tiltalte være at anse efter straffelovens § 124 stk. 1 og efter § 287 stk. 1 jfr. § 276 samt efter bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27. stk. 1. jf. § 2, bilag 1, liste A. nr. 1 med fængsel i 30 dage.

Efter forarbejderne til lov nr. 382 af 6. juni 2002, trådt i kraft den 8. s.m., kan betinget dom for overtrædelse af § 124 stk. 1 som nu formuleret kun komme på tale under formildende omstændigheder. Det forhold, at tiltalte afsonede ubetinget straf for første gang, ses ikke at udgøre en sådan formildende omstændighed. Det af tiltalte tilkendegivne motiv for undvigelsen ses kun at kunne komme i betragtning som en formildende omstændighed, såfremt det havde været bestyrket ved lægeattest, udtalelse fra psykiater el.lign., hvilket ikke er tilfældet. Herefter er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Østre Landsrets dom:

Hillerød Rets dom af 4. august 2005 (- - -) er anket af tiltalte med påstand om formildelse, navnlig således, at dommen gøres betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er til brug for landsrettens behandling udarbejdet et supplement dateres 6. september 2005 til personundersøgelsen af 2. april 2005. Heraf fremgår blandt andet, at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom med eller uden samfundstjeneste.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold. Tiltale har forklaret blandt andet, at han i september 2005 holdt op med at ryge hash, og at han ikke længere drikker alkohol. Han er i oktober 2005 begyndt på en uddannelse som skov- og naturtekniker. Han har arbejde som rengøringsassistent og oppebærer SU.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Landsretten finder straffen passende udmålt.

Fem voterende finder, at oplysningerne om tiltaltes personlige forhold og sagens karakter undtagelsesvis taler for, at dommen kan gøres betinget med vilkår om blandt andet samfundstjeneste og i øvrigt som nedenfor bestemt.

En voterende tiltræder af de grunde, der er anført at byretten, at der ikke er oplyst sådanne formildende omstændigheder, at der er grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at fuldbyrdelsen af straffen på fængsel i 30 dage udsættes og bortfalder efter udløbet af en prøvetid på 1 år fra landsrettens dom på vilkår,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen,

at tiltalte i prøvetiden underkaster sig behandling mod misbrug af euforiserende stoffer efter Kriminalforsorgens bestemmelse, og

at tiltalte inden for en længstetid af 6 måneder udfører 40 timers samfundstjeneste efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse.