TfK 2008.412/1 ØLD
 

  Ø.L.D. 6. marts 2008 i anke 24. afd. S-503-08

(Linde Jensen, Gunst Andersen, Lone Dahl Frandsen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Peter Bang-Olsen, Nyborg, besk.).

Svendborg Rets dom 21. januar 2008.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.

Retsmødebegæring er modtaget den 28. september 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 4, ved torsdag den 30. august 2007 kl. 14.30 på Nyborg Statsfængsel, Sdr. 2, Vindingevej 36 i Nyborg, uretmæssigt at have været i besiddelse af en mobiltelefon.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

T har erkendt sig skyldig

Rettens bemærkninger:

T har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at T er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 7 dage.

Retten har lagt vægt på, at det af forabejderne fremgår:

»Det foreslås, at overtrædelse af de foreslåede bestemmelser i straffelovens § 124, stk. 4, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Hermed vil det også være muligt at straffe forsøg på at overtræde bestemmelserne, jf. herved straffelovens § 21, stk. 3.

Som et udgangspunkt for strafudmålingen forudsættes det, at en overtrædelse af bestemmelsen i stk. 4, 1. pkt., om indsattes uretmæssige besiddelse i førstegangstilfælde straffes med fængsel i 7 dage.

For indsatte i kriminalforsorgens arresthuse og lukkede fængsler bør fængselsstraffen almindeligvis fastsættes ubetinget, da gerningsmanden er tidligere straffet og udstår straf eller er varetægtsfængslet på gerningstidspunktet. Hvis en ikke-indsat indsmugler eller forsøger at indsmugle ulovligt kommunikationsudstyr til en indsat, således at der kan straffes for (forsøg på) medvirken til uretmæssig besiddelse, vil fængselsstraffen for den ikke-indsatte i førstegangstilfælde normalt kunne fastsættes betinget, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er en ikke-indsat under 18 år og ikke tidligere straffet af relevans for sagen, bør overtrædelsen i førstegangstilfælde dog normalt kunne afgøres med bøde.«

- - -

Østre Landsrets dom.

Svendborg Rets dom af 21. januar 2008 - - - er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at der idømmes en bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Det fremgår af retsbogen for byretten, at T forklarede, at han havde mobiltelefonen, der var hans egen, i sin celle.

T har supplerende forklaret, at mobiltelefonen blev fundet af fængselspersonalet. Han erkendte sig straks skyldig. Han afsoner fortsat en fængselsstraf i Nyborg Statsfængsel.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Der findes ikke oplyst sådanne særlige omstændigheder i sagen, at der er grundlag for at fravige det strafniveau, der er anført i forarbejderne til bestemmelsen i straffelovens § 124, stk. 4, jf. lov nr. 527 af 6. juni 2007 om ændring af straffeloven m.v., hvorfor straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:
Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

T skal betale sagens omkostninger for landsretten.