TfK 2012.342/1 ØLD

Ø.L.D. 9. januar 2012 i anke 20. afd. S-2913-11
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Peter Berg, besk.).
(B. Tegldal, Ole Dybdahl og Lone Dahl Frandsen med domsmænd).

Glostrup Rets dom af 23. september 2011:Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.


Anklageskrift er modtaget den 10. juni 2011.


T er tiltalt for overtrædelse af


straffelovens § 124 stk. 4, ved den 28. marts 2011 kl. 21.05 som indsat i Statsfængslet i Vridsløselille, Fængselsvej 39 i Albertslund, at have været i besiddelse af 3 stk. mobiltelefoner.


Påstande


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af 3 mobiltelefoner hos tiltalte, jf. straffelovens § 75.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Tiltalte har ikke haft bemærkninger til påstanden om konfiskation.


Sagens oplysninger


Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne A og B.


- - -


Tiltalte er straffet flere gange, senest


ved dom af 23. marts 2010 med fængsel i 8 år, blandt andet for overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, og 4, og


ved dom af 4. januar 2001 med fængsel i 10 dage for overtrædelse af straffelovens § 124 stk. 4.


Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han afsoner en fængselsstraf på 8 år, hvoraf han mangler at afsone ca. 2 år og 3 måneder.


Rettens begrundelse og afgørelse


Vidnet A har forklaret, at han så pakken blive firet ned fra 3. etage i fængselsbygningen til vaskerummet på 2. etage, og at han fulgte pakken, medens han løb derned sammen med sin kollega. Efter de af vidnerne i øvrigt afgivne forklaringer holdt tiltalte trøjen i højre hånd, da de kom ind i vaskerummet, og pakken, der viste sig at indeholde 3 mobiltelefoner, faldt ud, da tiltalte måtte lægge pakken fra sig under visitation. Tiltalte var alene i rummet, da de kom ind. Derfor, og da den af tiltalte afgivne forklaring ikke kan lægges til grund, er tiltalte skyldig i den rejste tiltale.


Da der er tale om besiddelse af mobiltelefoner under afsoning for 3. gang, fastsættes straffen til fængsel i 14 dage, jf. straffelovens § 124. stk. 4.


Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Østre Landsrets dom:


Glostrup Rets dom af 23. september 2011 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Forklaringer


Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet A, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten. Endvidere er der afgivet forklaring af C, D og E. Den i byretten af vidnet B afgive forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.


- - -


Landsrettens begrundelse og resultatEfter fængselsbetjent A's forklaring for landsretten, der understøttes af de af fængselsbetjent B gjorte iagttagelser, findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet. De forklaringer, som vidnerne C, D og E har afgivet, kan ikke føre til et andet resultat.


Straffen findes passende.


Landsretten stadfæster derfor dommen.