TfK 2008.683/1 ØLD
 

  Ø.L.D. 10. juni 2008 i anke 14. afd. S-3486-07
(Rosenløv, Ole Græsbøll Olesen, Hanne Harritz Pedersen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T1 og T4 (adv. Hanne Reumert, Kbh., besk.).

Københavns Byrets dom 21. november 2007.

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 27. juni 2006.

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 og T9 er alle tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 134a, subsidiært ordensbekendtgørelsens § 18, stk. 1, jf. § 3. stk. 1,

ved den 8. december 2005 mellem ca. kl. 19.40 og kl. 20.00 på Enghave Station, Sønder Boulevard 137 i København, at have foranstaltet grov forstyrrelse af ro og orden, idet de tiltalte, der er FCK-fans, i forening og efter forudgående udtrykkelig eller stiltiende aftale med flere uidentificerede personer indfandt sig på Enghave Station og med henblik på at indlade sig i slagsmål med et større antal Brøndby-fans, som ankom med tog til stationen, bl.a. løb frem mod toget og søgte at indlade sig i slagsmål, hvilket delvist mislykkedes på grund af det tilstedeværende politipersonale.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

De tiltalte, der alle har nægtet sig skyldige, har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnerne, politiassistent A, kriminalassistent B, C, D, politiassistent E, politiassistent F, politiassistent G og politiassistent J.

- - -

Oplysningerne i sagen.

Der er under sagen dokumenteret foto- og kortmateriale vedrørende Enghave Station og andre lokaliteter, optagelser fra Enghave Stations videoovervågning for den for sagen relevante tidsperiode, videooptagelser fra S-tog, som ankom til Enghave Station for samme tidsperiode, samt politirapporter vedrørende de tiltalte T6, T7, T8, T2 og T9, hvoraf fremgår, at politiet i forbindelse med anholdelse af disse tiltalte den 8. december 2005 konstaterede, at disse tiltalte hver var i besiddelse af en tandbeskytter.

Personlige oplysninger.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende T7, hvoraf det blandt andet fremgår, at denne tiltalte, såfremt han findes skyldig, findes egnet til at modtage en betinget dom, herunder en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Alle de tiltalte har oplyst, at de har gode personlige forhold, herunder at de har fast bopæl og er under uddannelse eller har fast erhvervsbeskæftigelse.

T4 er tidligere straffet, bl.a.

ved denne rets dom af 21. marts 2000, der blev stadfæstet ved Østre Landsrets ankedom af 30. august 2000, for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, med fængsel i 60 dage, og

ved denne rets dom af 4. september 2002, der blev stadfæstet ved Østre Landsrets ankedom af 17. december 2002, efter staffelovens § 244 og § 245, stk. 1, jf. § 247, med fængsel i 6 måneder.

T9 er tidligere straffet, senest

ved denne rets dom af 17. januar 2005 efter straffelovens § 164, stk. 1, og færdselsloven med fængsel i 10 dage, betinget og med en prøvetid på 1 år, samt bødestraf. Førerretten betinget frakendt med en prøvetid på 3 år.

De øvrige tiltalte er ikke tidligere straffet eller ikke straffet af betydning for denne sag.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Det lægges til grund, at de tiltalte, der alle er erklærede tilhængere af fodboldklubben FCK, forinden episoden på Enghave Station havde været forskellige steder på Vesterbro, hvor et større antal tilhængere af FCK befandt sig, i forbindelse med en senere samme dag forestående fodboldkamp mellem FCK og Brøndby, og at alle de tiltalte derefter i mindre grupper sammen med et antal andre personer begav sig i retning mod Enghave Station.

Efter de afgivne vidneforklaringer fra de tjenestegørende polititjenestemænd kan det yderligere lægges til grund, at de grupper af tilhængere, som de tiltalte var en del af, derefter forsamlede sig på Enghave Plads, hvor der fra flere personer i gruppen bl.a. blev råbt forskellige kampråb rettet mod tilhængere af brøndbyholdet, herunder at de pågældende skulle angribes og »smadres«. Det lægges herved til grund, at T1 virkede som en slags leder af gruppen, eller at denne i det mindste under denne del af begivenhedsforløbet var særlig aktiv, og at hele gruppen herefter i samlet flok bevægede sig ned på Enghave Station. Efter de samme vidners forklaring lægges det til grund, at gruppen af FCK-tilhængere, efter at være kommet ned på stationsperronen, fortsat var samlet, og at flere fra gruppen fortsatte med at afgive kampråb rettet mod tilhængere af brøndbyholdet, og at der fra gruppen i flere tilfælde blev gjort bestræbelser på at indlade sig i slagsmål med tilhængere af brøndbyholdet, herunder med et større antal brøndbytilhængere, der ankom til stationen i tog, og at et større slagsmål mellem disse to grupper alene blev forhindret gennem den af de tilstedeværende polititjenestemænd udøvede indsats.

De afgivne vidneforklaringer fra polititjenestemændene bestyrkes af det under sagen foreviste foto- og videomateriale.

Hertil kommer, at i hvert tilfælde de tiltalte T2 og T5-T9 usædvanligt enten medbragte eller bar tandbeskytter under episoden på Enghave Station, samt at tiltalte T2 efter den af vidnet B afgivne forklaring tog opstilling ud for toget med brøndbytilhængere og råbte, at de skulle komme ud og slås.

Under de således foreliggende omstændigheder og henset til indholdet af de afgivne vidneforklaringer fra polititjenestemændene i øvrigt findes det fornødent bevist, at alle de tiltalte har været en del af eller tilsluttet sig gruppen af uromagere og fredsforstyrrere og ikke været tilskuere, forbipasserende eller blot på anden måde været til stede og overværet hele eller dele af begivenhedsforløbet. Alle de tiltalte har således udvist eller deltaget i en adfærd som anført i tiltalen. Forholdet findes af anklagemyndigheden med rette henført til straffelovens § 134 a. Det bemærkes herved, at de tiltalte var en del af en større gruppe, som på et offentligt stationsareal, hvor angiveligt andre personer har været til stede, søgte at indlade sig i slagsmål med et betydeligt antal andre fodboldtilhængere, hvilket i et vist omfang også lykkedes. Den herved forvoldte forstyrrelse af den offentlige ro og orden findes efter sin karakter og omstændighederne og forholdene i øvrigt, herunder de forholdsregler, det blev nødvendigt for politiet at tage, og som omfattede et betydeligt antal betjente under anvendelse af stave, at måtte betegnes som grov. Alle de tiltalte findes derfor skyldige efter den principale tiltale.

Straffen fastsættes henset til karakteren af, omstændighederne ved og omfanget af den begåede kriminalitet for alle de tiltaltes vedkommende til fængsel i 30 dage, jf. straffelovens § 134 a. Straffen omfatter for T9's vedkommende tillige den betingede straf i henhold til dommen af 17. januar 2005, jf. straffelovens § 61, stk. 2.

Straffen skal for alle de tiltaltes vedkommende ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2. Retten har herved særligt lagt vægt på den tid, der er hengået fra udøvelsen af det begåede forhold, hvilken tidsperiode ikke væsentligst beror på de tiltaltes forhold, ligesom alle de tiltalte efter det foreliggende har gode personlige forhold.

Efter omstændighederne findes en del af sagens omkostninger, som bestemt nedenfor, at burde betales af det offentlige, hvorved bemærkes, at domsforhandlingen flere gange har været udsat af grunde, som ikke beror på de tiltaltes forhold.

Thi kendes for ret:


T1 straffes med fængsel i 30 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år regnet fra endelig dom, på betingelse af at T1 ikke begår strafbart forhold i prøvetiden. 

T1 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger, herunder 30.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Hanne Reumert.

Statskassen betaler forsvareren et yderligere salær på 30.000 kr. + moms.

- - -

T4 straffes med fængsel i 30 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år regnet fra endelig dom, på betingelse af at T4 ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

T4 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger, herunder 30.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Hanne Reumert.

Statskassen betaler forsvareren et yderligere salær på 30.000 kr. + moms.

- - -

Østre Landsrets dom.


Københavns Byrets dom af 21. november 2007 - - - er anket af T1 og T4 med påstand om frifindelse, subsidiært om formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med påstand om skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af T1 og T4 og vidnerne, politiassistent A, kriminalassistent B og politiassistent J, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

T1 har forklaret blandt andet, at Enghave Station var den nærmeste station, efter at de havde fået noget at spise. Han så ingen tandbeskyttere, men havde også forladt stationen, inden tandbeskytterne tilsyneladende kom frem. Han kan ikke udelukke, at han har råbt noget om, at »Brøndby skulle have tæsk« eller lignende, men hermed mente han blot, at de skulle slås i fodboldkampen. Han så ikke politi på vejen til stationen og så først politiet, da han og T8 forlod stationen, hvor politiet blokerede den ene trappe. De gik derfor ad perronen den anden vej sammen med to andre, men mistede T8 undervejs. Han forlod stationen ved Sønder Boulevard. De to andre blev også anholdt, men blev ikke sigtet i sagen. Det er selve fodboldkampen, der giver ham et adrenalinkick.

T4 har forklaret blandt andet, at hans forklaring til politiet nok skal forstås således, at han ikke var på Enghave Station, da der var ballade på stationen. Han opholdt sig i Istedgade tæt på Enghave Plads, hvorfor Enghave Station var den nærmeste station.

A har forklaret blandt andet, at Spunk Bar ligger ca. 100 m fra Hovedbanegården, og da gruppen forlod Spunk Bar, kom flere til fra Hovedbanegården. De gik i to større grupper målrettet mod Enghave Station, og da de passerede en anden bar, kom flere til. Han kunne både se og høre, at det var T1, der råbte. Gruppen gik tæt sammen fra Enghave Plads mod stationen. Da dørene blev åbnet i det første af de S-tog, der stoppede på Enghave Station, var der ingen, der hindrede deltagerne i gruppen fra at tage toget mod Hovedbanegården. Anholdelserne fandt først sted, efter at det andet tog havde forladt stationen. Han så ikke slagsmål mellem personer i toget og personer på perronen. Der skete ikke anholdelse af personer i toget bortset fra en person, der havde sparket en politimand.

B har forklaret blandt andet, at fra Enghave Plads gik gruppen, der var meget kompakt, i rask gang og målrettet mod stationen. Han så T1 i gruppen, men først T4 på perronen. Han var ikke i tvivl om, at det var T1, der råbte. Gruppen kunne have taget det første tog mod Hovedbanegården.

J har forklaret blandt andet, at gruppen fra Enghave Plads gik målrettet mod stationen. Det var T1, der råbte på Enghave Plads. Han så også T4 i gruppen. Det var, inden det første tog ankom, at blandt andre de to tiltalte forlod perronen. Fra denne gruppe blev råbt: »Nu kommer de«. T4 blev anholdt som følge af episoden på Enghave Station. I første omgang skete anholdelserne for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen af de personer, der havde været på perronen.

De i byretten af vidnerne, politiassistent F og politiassistent G afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4, (jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 29. september 2005).

Landsrettens begrundelse og resultat:


Landsretten har ikke fået forevist videomateriale, og det er ikke for landsretten godtgjort, at andre end T1 på Enghave Plads kom med udtalelser, som kunne opfattes som opfordringer til angreb på tilhængere af fodboldklubben Brøndby.

Herefter, og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at det er godtgjort, at de tiltalte havde tilsluttet sig den større gruppe, som indfandt sig på perronen på Enghave Station med henblik på at indlade sig i slagsmål med de brøndbytilhængere, der ankom til stationen med tog.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at de to tiltalte var på stationen, da det første tog ankom, men at de havde forladt perronen, inden toget med brøndbytilhængerne ankom til stationen.

Uanset at de tiltalte således ikke kan have været til stede, da der opstod tumult ved det andet togs ankomst, finder landsretten af de grunde, som byretten har anført herom, at der herved er sket grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, jf. straffelovens 134 a.

Landsretten tiltræder herefter, at de tiltalte er fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 134 a.

Straffene af fængsel i 30 dage findes passende udmålt. Det tiltrædes, at de er gjort betingede på de i byretsdommen anførte vilkår, der regnes fra landsrettens dom.

Landsretten stadfæster derfor dommen, i det omfang den er anket.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T1 og T4 stadfæstes.