UfR 1998.1769/2 ØLD
 
  Ø.L.D. 25. september 1998 i anke 5. afd. nr. S-1572-98

(Blinkenberg, Waage, Lars Holm (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Axel Kierkegaard, København, e.o., v/adv. Allan Lund Christensen).

Den 50-årige T var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 3, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, ved den 14. juli 1997 kl. 21.26 som fører af personbil — — — ad Strandpromenaden mod nord at have kørt med en hastighed af 93 km/t, selv om størst tilladte hastighed i tættere bebygget område er 50 km/t.
Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bødestraf, samt at T i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, jf. § 128, blev frakendt førerretten betinget.

T nægtede sig skyldig. Af T's forklaring for Københavns Byret fremgår bl.a.:

T forklarede, at han var i færd med at overhale en stor lastbil med lang anhænger, da hastighedsmålingen blev foretaget. Han havde kørt side om side med lastbilen over ca. 400-500 meter. Han havde kørt med en hastighed på mellem 5060 km/t. Da de nåede til ca. midt på Strandvænget, begyndte lastbilen at slingre. Ved lyskrydset Strandvænget - Strandpromenaden skulle både lastbilen og tiltalte lige ud. Vejafmærkningen ophørte kort efter krydset. Lastbilen begyndte at trække ud. Tiltalte blev presset over i den vejbanen for modkørende trafik, idet lastbilen allerede inden lyskrydset begyndte at trække over i den yderste vognbane, hvor tiltalte befandt sig. Efter lyskrydset blev tiltalte presset ind på spærrefladen, og for at slippe ud af situationen accelererede han og overhalede lastbilen. Han kan erkende, at han under overhalingen har kørt med den målte hastighed.

I Københavns Byrets dom af 5. marts 1998 anføres herefter:

Ved tiltaltes erkendelse og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Retten finder det ikke på det foreliggende grundlag godtgjort, at der i kørselsøjeblikket forelå særlige omstændigheder, der berettigede til den kørte hastighed.

Straffen fastsættes efter færdselslovens § 118, stk. 3, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, til en bøde på 3.000 kr., subsidiært hæfte i 6 dage.

Påstanden om førerretsfrakendelse tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge — — —

Østre Landsrets dom.


Københavns Byrets 5. afdelings dom af 5. marts 1998 — — — er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse for anklagemyndighedens påstand om betinget frakendelse af førerretten.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

— — —

Landsrettens bemærkninger:


Som sagen foreligger oplyst, finder landsretten ikke at kunne afvise tiltaltes forklaring om, at en lastbil, som kørte til højre for ham, pressede ham over i en vognbane for modkørende færdsel, og at han derfor var nødsaget til at accelerere op til den af politiet målte hastighed for at kunne overhale lastbilen, inden der opstod fare for sammenstød med lastbilen eller modkørende færdsel.

Tiltaltes overskridelse af den tilladte hastighed findes herefter ikke at have været en strafbar handling, jf. straffelovens § 14.

Som følge heraf frifindes tiltalte for straf og for påstanden om betinget frakendelse af førerretten.