TfK 2003.557/2 VLD
 

 

V.L.D. 1. maj 2003 i anke 2. afd. S-2993-02

(Bjerg Hansen, Mogens Heinsen, Gert H. Matthiesen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Morten L. Wagner, Viborg, e.o.).


Aalborg Rets 2. afdelings dom 19. juni 2002.


I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T, ifølge anklageskrift af 2. juli 2001 fra statsadvokaten i Aalborg til straf for overtrædelse af


straffelovens § 152, stk. 1, ved i tiden før den 23. oktober 2000 til journalist Birgit Rostrup eller til en eller flere andre uidentificerede personer uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger, der var meddelt ham til brug i et lukket socialudvalgsmøde den 5. oktober 2000 i - - - Amt, idet han udleverede dokumenter, der indeholdt personlige oplysninger om 2 svært anbringelige drenge, herunder bl.a. oplysninger om drengenes navne sammenholdt med oplysninger om kriminelle forhold, misbrugsproblemer, uddrag af mentalerklæring, oplysninger om institutionsanbringelse og overvejelser herom.


Tiltalte har nægtet sig skyldig.


Tiltalte og vidnerne A, B og C har forklaret som gengivet i retsbogen. 1)


Anklagemyndigheden har endvidere ønsket vidneafhøring af journalist Birgit Rostrup. Hun har ikke ønsket af afgive forklaring, og Vestre Landsret har ved kendelse af 2. april 2002 bestemt, at det ikke i medfør af retsplejelovens § 172, stk. 6, kan pålægges hende at afgive vidneforklaring. 2)


Det fremgår af sagens oplysninger, at - - - Amt ikke er i besiddelse af indkaldelsen til socialudvalgsmødet den 5. oktober 2000. Som sagens bilag 2.1.1. er fremlagt en indkaldelse, der er udfærdiget til brug for sagen efter den fremgangsmåde, som man mener, da blev anvendt. Forsiden har som standardtekst ordet »dagsorden« og er påført tid og sted for mødet. I øverste højre hjørne er påsat en label med teksten. »- - -«.

Retten skal udtale:


Retten finder A og B's vidneforklaringer fuldt troværdige og lægger efter disse til grund, at vidnerne under mødet på - - - den 23. oktober 2000 blandt Birgit Rostrups papirer fandt en skriftlig henvendelse fra - - - Amt til tiltalte vedrørende socialudvalgsmødet den 5. oktober 2000, ligesom de blandt hendes papirer fandt bilag til udvalgsmødet, som indeholdt personlige oplysninger af den i anklageskriftet anførte beskaffenhed.


Det fremgår af tiltaltes forklaring, at han forud for den 23. oktober 2000 har drøftet spørgsmålet om anbringelse af de unge på - - -, og at han er blevet interviewet af hende. Sandsynligheden for, at andre end tiltalte kan have givet Birgit Rostrup papirerne, forekommer på denne baggrund retten så ringe, at der bortses fra denne mulighed.


Retten finder herefter tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1, idet bemærkes, at der efter forholdets karakter ikke findes grundlag for at henføre forholdet under straffelovens § 152 e, nr. 2.


Straffen fastsættes efter straffelovens § 152, stk. 1, til 20 dagbøder hver på 400,00 kr., med forvandlingsstraf af fængsel i 20 dage. - - -

Vestre Landsrets dom.


- - -


Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


Anklagemyndigheden har gjort gældende, at forholdet er undergivet offentlig påtale, idet tillige offentlige interesser er krænket, jf. straffelovens § 152 f, stk. 1.


Endvidere har anklagemyndigheden gjort gældende, at der er ført bevis for, at tiltalte uberettiget har videregivet fortrolige oplysninger, som han i forbindelse med sit hverv som medlem af - - - Amts socialudvalg har fået kendskab til, jf. straffelovens § 152, stk. 1. Straffelovens § 152 e, nr. 2, er ikke anvendelig i sagen, da det ikke har været berettiget i varetagelse af åbenbar almeninteresse at videregive de fortrolige oplysninger.


Forsvareren har gjort gældende, at der ikke foreligger krænkelse af offentlige interesser, hvorfor påtalebegæring er nødvendig, jf. straffelovens § 152 f, stk. 2. En sådan påtalebegæring foreligger ikke. Det bestrides, at der er ført bevis for, at tiltalte uberettiget har videregivet fortrolige oplysninger, og under alle omstændighederne er videregivelse sket i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse, hvorfor forholdet ikke er strafbart, jf. straffelovens § 152 e, nr. 2.


Tiltalte har for landsretten fremlagt nogle dagsordener vedrørende møder i - - - og i - - - socialudvalg i bl.a. foråret og efteråret 2000.


Tiltalte og vidnerne A, B og C har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. 1)

Landsrettens begrundelse og resultat:


Videregivelse af de i tiltalen angivne oplysninger, der må anses for fortrolige, jf. straffelovens § 152, stk. 3, om to navngivne drenge vil - ud over at udgøre en krænkelse af de to drenges og deres nærmestes private interesser - tillige være en krænkelse af den offentlige interesse i, at fortrolige oplysninger ikke uberettiget videregives til uvedkommende af medlemmer af - - - eller af offentligt ansatte. På denne baggrund vil en handling som beskrevet i tiltalen udgøre en krænkelse ikke blot af private interesser, men tillige en offentlig interesse. Sagen er derfor undergivet offentlig påtale, jf. straffelovens § 152 f, stk. 1.


Det må også efter bevisførelsen for landsretten anses for godtgjort, at der blandt de papirer, Birgit Rostrup medbragte til mødet på - - -, og som i hvert fald i et vist omfang har været materiale udsendt til brug for mødet i socialudvalget den 5. oktober 2000, var et bilag med tiltaltes navn på. Det kan efter de afgivne forklaringer og de fremlagte eksempler på dagsordenen ikke anses for bevist, at der har været tale om dagsordenen til mødet i socialudvalget den 5. oktober 2000. Det er ikke muligt efter de afgivne forklaringer at fastslå, hvilken skrivelse der har været tale om, men det må efter forklaringerne afgivet af A og B lægges til grund, at den har vedrørt mødet i socialudvalget den 5. oktober 2000. På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, er det efter en samlet vurdering bevist, at det er tiltalte, der som beskrevet i tiltalen uberettiget har videregivet det i tiltalen angivne materiale.


Det er uomtvistet, at spørgsmålet om udgifterne til anbringelse af svært belastede unge er et emne af betydelig samfundsmæssig interesse.


Imidlertid har en debat herom ikke nødvendiggjort videregivelse af meget personfølsomme oplysninger om navngivne personer, hvorfor videregivelsen ikke har været berettiget til varetagelse af åbenbar almeninteresse. Forholdet kan derfor ikke anses for omfattet af straffelovens § 152 e, nr. 2.


Det tiltrædes herefter, at tiltalte er fundet skyldig som sket.


4 voterende udtaler herefter vedrørende strafudmålingen:


Navnlig under hensyn til at videregivelsen er sket i forbindelse med tiltaltes deltagelse i en politisk debat om et emne af betydelig samfundsmæssig interesse, finder vi, at straffen skal nedsættes til 6 dagbøder på hver 500 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.


2 voterende udtaler om dette spørgsmål:


Under hensyn til karakteren af de oplysninger, som tiltalte har videregivet, stemmer vi for at stadfæste dommen.


Der afsiges dom efter stemmeflertallet.


Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen. - - -