TfK 2006.500 ØLD

 

  Ø.L.D. 25. april 2006 i anke 10. afd. nr. S-292-06
(Blinkenberg, Taber Rasmussen, Gitte Rubæk Pedersen med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Peter Vang, Rønne, besk.).


Rønne Rets dom 25. april 2006.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 16. november 2005.

T [født 1947] er tiltalt for

1.
for overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1, ved i flere tilfælde i tiden fra den 13. september 2004 til den 17. januar 2005 med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller i øvrigt under særlig skærpende omstændigheder til privatdetektiv A at have videregivet fortrolige oplysninger fra kriminalregistret og Det Centrale Personregister, hvilke oplysninger tiltalte havde fra sit arbejde som politiassistent,

2.
for overtrædelse af straffelovens § 155 ved i tiden fra den 29. december 2003 til den 10. november 2004 at have misbrugt sin stilling til at krænke det offentliges ret ved i privat øjemed at have indhentet oplysninger i kriminalregistret og Det Centrale Personregister.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.
Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 2, men nægtet sig skyldig i øvrigt.
Tiltalte har afgivet forklaring, 1)
- - -

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1. Tiltalte har om dette forhold forklaret, at han til A, som han vidste drev detektivbureau, gav oplysninger fra cpr-registret og kriminalregistret i 6-7 tilfælde. Tiltalte har indenretligt bekræftet, at han har videregivet oplysninger om B, C, D, E, F, G og H. Efter tiltaltes egen forklaring sammenholdt med sagens øvrige oplysninger, herunder fremlagte lister om søgninger i registrene ved hjælp af tiltaltes identifikationskode og de afgivne vidneforklaringer, finder retten det bevist, at tiltalte i forbindelse med sit arbejde som politiassistent i flere tilfælde uberettiget videregav oplysninger til vidnet A. Tiltalte har forklaret, at han aldrig afslog A's ønske om at få oplysninger, ligesom tiltalte ikke skelnede mellem, hvorvidt der forelå adressebeskyttelse for personerne eller ej. Vidnet A har forklaret, at han pressede tiltalte for at få oplysningerne. Dette har tiltalte benægtet og har i øvrigt anført, at han ikke havde nogen betænkeligheder ved at videregive oplysningerne til A, og at han ikke overvejede, hvilke konsekvenser det kunne have, muligvis fordi A var tidligere politibetjent. Retten lægger til grund, at tiltalte ikke selv har opnået en økonomisk vinding ved at videregive oplysningerne. Retten finder det derimod bevist, at det efter tiltaltes viden om, at han videregav oplysninger til en professionel detektiv, må have stået tiltalte klart, at oplysningerne skulle indgå i A's arbejde, som han modtog honorar for, og A derved opnåede en uberettiget vinding ved lovovertrædelsen. Herefter vil den af tiltalte foretagne videregivelse af fortrolige oplysninger være at henføre som en overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2.

Vedrørende forhold 2 finder retten efter den af tiltalte afgivne og uforbeholdne tilståelse, der er særlig bestyrket ved sagens øvrige oplysninger, at tiltalte er skyldig i dette forhold. Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1, og § 155.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.
Retten har ved strafudmålingen på den ene side lagt vægt på, at tiltalte helt ukritisk og systematisk har videregivet fortrolige oplysninger uden tanke på brug og misbrug af disse. Tiltalte har derved udsat en række personer for væsentlig risiko for skade, herunder økonomisk. Tiltalte har ved sine handlinger på afgørende måde svækket den nødvendige tillid til politiets håndtering af registreringer af befolkningens personlige oplysninger. På den anden side har retten lagt vægt på tiltaltes gode personlige forhold, og at han er ustraffet.

Henset til at tiltalte ikke selv har opnået nogen vinding samt til de væsentlige karrieremæssige og økonomiske konsekvenser, som sagen vil kunne få for tiltalte, finder retten det - også henset til tiltaltes alder - uanset sagens alvorlige karakter, forsvarligt at gøre straffen betinget.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 3 måneder.
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:
1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder - - -

Østre Landsrets dom.

Rønne Rets dom af 10. januar 2006 er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Tiltalte er ved byrettens dom fundet skyldig i uberettiget i syv tilfælde at have videregivet fortrolige oplysninger til en privatdetektiv vedrørende personers forstraffe og adresse ved misbrug af sin adgang som polititjenestemand til kriminalregistret og Det Centrale Personregister.

Under hensyn til overtrædelsernes antal og formål tiltrædes det, at anvendelse af frihedsstraf er fornøden. Navnlig under hensyn til at tiltalte ikke personligt har haft økonomisk vinding ved sin handlemåde, fastsættes straffen til fængsel i 40 dage, som der efter overtrædelsernes karakter ikke findes grundlag for at gøre betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste.

Thi kendes for ret:

Rønne Rets dom ændres, således at T straffes med fængsel i 40 dage.
Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.