Med lov nr. 218 af 31. marts 2004 blev blandt andet straffelovens § 154 ophævet. Bestemmelsen blev erstattet med straffelovens § 81, nr. 7. Lov nr. 218 af 31. marts 2004 bygger på lovforslag nr. 99 fremsat den 26. november 2003.

Nedenfor gengives de uddrag af lovforslaget, som er relevante for ophævelsen af straffelovens § 154 og vedtagelsen af straffelovens § 81, nr. 7


 


"Lovforslag nr. 99 fremsat den 26. november 2003 af justitsministeren (Lene Espersen)

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse mv.)" 

 


"Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. (straffelovens §§ 144-152 f og §§ 154-157)" behandles i lovforslagets kapitel 44, som er gengivet i sin helhed umiddelbart nedenfor:

 


"4.4. Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. (straffelovens §§ 144-152 f og §§ 154-157)

4.4.1. Gældende ret

Straffelovens kapitel 16 (§§ 144-157) indeholder bestemmelser om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv.

Straffelovens § 144 retter sig mod modtagelse af bestikkelse (passiv bestikkelse). Efter § 144 straffes den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel. Straffen er fængsel indtil 6 år, under formildende omstændigheder bøde.

Straffelovens § 151 er en strafforhøjelsesregel, der indebærer, at den for vedkommende handling foreskrevne straf forhøjes med indtil det halve for den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, som er underordnet den pågældende i offentlig tjeneste, forbryder sig i tjenesten. Bestemmelsen finder anvendelse uden hensyn til, om den underordnede kan straffes eller er straffri.

Bestemmelsen opstiller således en særlig regel om medvirken for overordnede, der træder i stedet for den almindelige medvirkensregel i straffelovens § 23, og som bl.a. indebærer, at reglerne om strafnedsættelse og –bortfald ikke finder anvendelse.

Straffelovens § 152 retter sig mod den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab. En oplysning er ifølge § 152, stk. 3, fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Straffelovens § 154 udgør en af de endnu gældende bestemmelser, som åbner mulighed for skærpet straf for forhold omfattet af andre straffelovsbestemmelser. Efter § 154 kan den for den pågældende forbrydelse foreskrevne straf således forhøjes med indtil det halve, når nogen i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv har gjort sig skyldig i falsk anklage, forbrydelse vedrørende bevismidler, legemsangreb, frihedsberøvelse, underslæb eller mandatsvig.

Straffelovens § 156 retter sig mod den forsætlige ikke-opfyldelse af en tjenestepligt. Bestemmelsen knytter strafansvaret til den, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, som nægter eller undlader at opfylde en pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme en lovlig tjenstlig befaling. Hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg, falder uden for det strafbare område. Straffen er bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 157 knytter sig til § 156 og retter sig navnlig mod den uagtsomme ikke-opfyldelse af en tjenestepligt. § 157 fastsætter, at samme straf som i § 156 finder anvendelse, når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører. Hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg, falder uden for denne bestemmelses anvendelsesområde.

Om forarbejderne til §§ 144-157 henvises til betænkningens side 561-563, 564, 568-576 og 577.

4.4.2. Straffelovrådets overvejelser

Straffelovrådet er ikke gået ind i en nærmere vurdering af § 144 , idet bestemmelsen er ændret for nylig, jf. lov nr. 228 af 4. april 2000 om ændring af straffeloven (Grov momssvig, EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd mv.).

Straffelovrådet foreslår § 151 ændret, så de forhold, der er omfattet af bestemmelsen, kommer til at følge strafferammen for den forbrydelse, som tilskyndelsen mv. angår. Som det fremgår af pkt. 4.4.1 ovenfor, har § 151 hidtil opstillet en særlig strafforhøjelsesregel om medvirken for overordnede, der træder i stedet for § 23. Rådet anfører, at den ændrede affattelse ikke tilsigter at ændre herpå, og således vil reglerne om strafnedsættelse og bortfald fortsat ikke kunne anvendes. Endvidere vil tilskyndelse mv. som omhandlet i § 151 som hidtil kunne anses som en skærpende omstændighed ved straffastsættelsen inden for den foreskrevne strafferamme.

Straffelovrådet foreslår en præcisering af kriterierne for anvendelse af den skærpede sidestrafferamme i § 152, stk. 2 , hvorefter straffen kan stige til fængsel indtil 2 år, når brud på tavshedspligt mv. er begået med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding eller under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

§ 154 foreslås ophævet som følge af, at det efter den foreslåede i § 81 i rådets lovudkast i almindelighed skal tillægges skærpende betydning ved straffastsættelsen inden for den foreskrevne strafferamme, at gerningen er begået som led i udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

Straffelovrådet foreslår, at § 157 omformuleres, så bestemmelsen får sin egen strafferamme med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Om Straffelovrådets overvejelser henvises til betænkningens side 567-568, 576-577 og 579-580.

4.4.3. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tilslutte sig rådets forslag til ændring af affattelsen af § straffelovens § 151 , idet der med de eksisterende strafferammer er tilstrækkelig mulighed for – inden for den enkelte strafferamme – at tillægge det skærpende betydning, at vedkommende har tilskyndet andre til at begå en forbrydelse. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 28, samt bemærkningerne hertil.

I relation til den forhøjede sidestrafferamme i § 152, stk. 2 , er Justitsministeriet enig med Straffelovrådet i, at det navnlig vil være i de af rådet opregnede tilfælde, at den skærpede strafferamme bør finde anvendelse. Bestemmelsen bør dog efter Justitsministeriets opfattelse rumme mulighed for at omfatte også andre tilfælde efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder. Der kan således tænkes tilfælde, hvor f.eks. offentligt ansattes videregivelse af fortrolige oplysninger til personer, som efterfølgende udnytter oplysningerne til kriminelle formål, ikke vil kunne karakteriseres som påførende andre en betydelig skade, og videregivelse vil også kunne ske, uden at der foreligger et vindingsforsæt.

Bestemmelsen foreslås på den baggrund formuleret således, at den finder anvendelse, hvis der foreligger vindingsforsæt, eller hvis der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder. Det præciseres endvidere, at særligt skærpende omstændigheder navnlig vil foreligge, når videregivelsen eller udbredelsen vil påføre andre en betydelig skade eller indebære en særlig risiko herfor.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 29, samt bemærkningerne hertil.

Justitsministeriet er enig i Straffelovrådets forslag om ophævelse af § 154. Der er efter Justitsministeriets opfattelse inden for de gældende strafferammer i bestemmelserne vedrørende falsk anklage, forbrydelser vedrørende bevismidler, legemsangreb mv., tilstrækkelig mulighed for at tillægge det skærpende betydning, at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 30, samt bemærkningerne hertil.

Justitsministeriet er også enig i Straffelovrådets forslag til ændret affattelse af § 157 , hvorved bestemmelsen får sin egen strafferamme. Det foreslås dog, at strafmaksimum fastsættes til fængsel i 4 måneder, idet Straffelovrådets forslag om generelt at fjerne denne strafposition fra straffeloven ikke er medtaget i dette lovforslag.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 32, samt bemærkningerne hertil. "


Af "Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser" fremgår om § 81, nr. 7 under overskriften "Til § 81" følgende: 
 
  ".. Efter § 81, nr. 7 , indgår blandt de skærpende omstændigheder, at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt. Bestemmelsens 1. led skal ses i sammenhæng med straffelovens § 154, hvorefter den for den pågældende forbrydelse foreskrevne straf kan forhøjes med indtil det halve, når nogen i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv har gjort sig skyldig i falsk anklage, forbrydelse vedrørende bevismidler, legemsangreb, frihedsberøvelse, underslæb eller mandatsvig. Denne bestemmelse foreslås ophævet, jf. lovforslagets § 1, nr. 30. Formålet med § 81, nr. 7, 1. led, er på den baggrund at angive, at det ved strafudmålingen inden for vedkommende strafferamme i almindelighed skal tillægges skærpende betydning, at gerningen er begået i udførelse af offentlig tjeneste eller hverv. § 81, nr. 7, 1. led, er i modsætning til § 154 ikke begrænset til bestemte forbrydelsestyper, men vil efter omstændighederne også være anvendelig ved andre former for kriminalitet, f.eks. tyveri. § 81, nr. 7, 1. led, forudsættes i lighed med den hidtil gældende § 154 alene bragt i anvendelse, når det strafbare forhold har en sådan tilknytning til udførelsen af tjenesten eller hvervet, at det kan karakteriseres som misbrug. Det fremgår også af 2. led i § 81, nr. 7, der taler om »misbrug« af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt. Denne del af bestemmelsen vil f.eks. kunne omfatte berigelseskriminalitet begået under misbrug af stilling i private ansættelsesforhold. Bestemmelsen vil efter omstændighederne også være anvendelig i andre sammenhænge, hvor gerningen er udvirket ved gerningsmandens misbrug af et særligt tillidsforhold, f.eks. ved vold mod et barn, der af forældrene er overladt i gerningsmandens varetægt. .."

Under "Til nr. 30 (§ 154") fremgår:
 
 

"Lovforslagets § 1, nr. 30, medfører, at § 154 ophæves. Ophævelsen sker som led i en nyaffattelse af straffelovens bestemmelser om straffastsættelse, jf. lovforslagets § 1, nr. 2 (§ 81, nr. 7), hvoraf det fremgår, at det i almindelighed skal tillægges skærpende betydning, at gerningen er begået i udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

Det forudsættes således, at det i medfør af den foreslåede § 81, nr. 7, fortsat kan tillægges skærpende betydning, når nogen i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv har gjort sig skyldig i falsk anklage, forbrydelse vedrørende bevismidler, legemsangreb, frihedsberøvelse, underslæb eller mandatsvig.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 4.4."

Den foreslåede § 81, nr. 7, i straffeloven har ifølge lovforslag følgene indhold:
 
"Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed ....", "....7) at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt, .."
 
Af punkt 30 i bilag 1 ses, at straffelovens § 154, der foreslås ophævet, har følgende indhold:
  "Har nogen i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv gjort sig skyldig i falsk anklage, forbrydelse vedrørende bevismidler, legemsangreb, frihedsberøvelse, underslæb eller mandatsvig, kan den for den pågældende forbrydelse foreskrevne straf forhøjes med indtil det halve. "