Nedenfor gives eksempler på tiltalepraksis ved statsadvokaterne og Rigsadvokaten i sager, hvor der kan rejses mistanke om magtmisbrug hos polititjenestemænd
 

 
Uhensigtsmæssigt at politiet anbefaler en bestemt forsvarer

SA5-2008-323-0274
Politiet anbefalede en sigtet, der skulle fremstilles i grundlovsforhør, at vælge
en bestemt forsvarsadvokat, hvilket den sigtede efterfølgende klagede over.
Statsadvokaten lagde til grund, at anbefalingen havde været sagligt begrundet,
idet politipersonalet mente, at den pågældende var dygtig.
Statsadvokaten fandt det imidlertid uhensigtsmæssigt, at politipersonale anbefaler
en bestemt forsvarer og henstillede til politidirektøren, at spørgsmålet
blev taget op i politikredsen, herunder at der eventuelt blev fastsat retningslinjer
for tilkaldelse af forsvarer til afhøring.
Beretning 2008-2009, s. 52.


Anvendelse af halsgreb i forbindelse med anholdelse
SA2-2007-321-0006 og RA-2008-321-0030
Det blev lagt til grund, at der i forbindelse med en anholdelse blev anvendt en
form for halsgreb på den anholdte, men det lykkedes ikke at identificere den
polititjenestemand, der havde gjort det. Statsadvokaten fandt hændelsesforløbet
meget beklageligt.
Rigsadvokaten fandt det meget kritisabelt og beklageligt, at en polititjenestemand
i forbindelse med magtanvendelsen anvendte en form for halsgreb,
der bevirkede, at anmelder blev bragt i livsfare.
Rigsadvokaten anførte endvidere, at sagen gav anledning til mere generelt at
understrege det helt grundlæggende princip, at polititjenestemænd, der ikke
selv risikerer et retligt ansvar, ikke bør benytte den fritagelse for oplysnings- og
sandhedspligt, som i sager som den foreliggende nødvendigvis må indrømmes
samtlige deltagende polititjenestemænd, til f.eks. af hensyn til deres kollegaer
ikke at bidrage fuldt ud til sagens opklaring.
Beretning 2008-2009 s. 59 og 130.


Polititjenestemænds transport af person, der senere afgik ved døden

SA5-2008-322-0015
Statsadvokaten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte polititjenestemændenes
skøn om at køre en person, der var til gene for andre på en banegård, ud til et
skovområde.
Han blev efterfølgende fundet død. Den pågældende var uden fast bopæl,
havde karantæne fra byens forsorgshjem og var ikke beruset nok til at blive
anbragt i detentionen.
Statsadvokaten henstillede imidlertid til politikredsens ledelse, at spørgsmålet
om håndtering af personer i lignende uhåndterbare situationer blev taget
op.
Beretning 2008-2009 s. 115.


Nedsættende omtale af advokat over for dennes klient

SA5-2007-323-0267
Under transport af en arrestant havde en polititjenestemand P spurgt en arrestant
S om, " i alverden hun havde fundet den klovn til advokat" som
repræsenterede hende. P udtalte desuden, at han en gang havde set advokaten
A i landsretten, hvor han også var en klovn.
P beklagede, at han på den måde havde udtrykt sin personlige mening om A
over for dennes klient på en sådan måde, at det kunne opfattes som politiets
holdning til A generelt.
Statsadvokaten fandt det kritisabelt, at P over for S havde omtalt A som en
klovn, hvilket statsadvokaten beklagede over for A. Statsadvokaten lagde navn
lig vægt på, at udtrykket "" er et nedsættende udtryk, der kan opfattes
som møntet på såvel A' faglige kvalifikationer som på A' personlighed.
Statsadvokaten bemærkede endvidere, at en polititjenestemand ikke bør
tilkendegive sin personlige mening om en forsvarer over for dennes klient eller
i det offentlige rum.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.
P blev efterfølgende meddelt en disciplinær irettesættelse.


Undersøgelse standset af ressourcemæssige hensyn

SA1-2007-321-0964
En person A havde anmeldt politiet for spark og anden unødig magtanvendelse
i forbindelse med, at han blev anholdt under rydningen af Ungdomshuset.
A havde desuden klaget over, at han under anholdelsen var blevet behandlet
ydmygende med en anklagende tone og flere gange havde fået at vide, at han
ikke kunne blive løsladt, da han så bare ville løbe tilbage til Nørrebro og lave
ballade igen.
Statsadvokaten sluttede straffedelen i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2,
idet de anmeldte betjente ikke kunne identificeres.
Af ressourcemæssige årsager blev der ikke foretaget videre med hensyn til
adfærdsklagen, idet det ville være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder,
omkostninger og behandlingstider, der ikke stod i rimeligt forhold til
klagepunktets betydning.
Statsadvokaten bemærkede, at såfremt det alligevel skulle lykkes at finde
frem til den eller de betjente, der var fremkommet med udtalelsen, så fandtes
den ikke kritisabel set i lyset af begivenhederne i forbindelse med rydningen
af Ungdomshuset.
Politiklagenævnet erklærede sig enig i afgørelsen.


Truende udtalelse meget kritisabel

SA1-2008-321-0088
En motorcyklist, der blev standset for at køre uden styrthjelm, anmeldte et par
dage efter modtagelsen af bødeforelægget, at politibetjentene havde skubbet
til ham, ligesom især den ene havde talt utroligt nedladende og havde fremsat
trusler.
Det blev lagt til grund, at den ene betjent B havde udtalt " din kæft, ellers
får du på munden"
Statsadvokaten fandt udtalelsen meget kritisabel. For så vidt angik de øvrige
anmeldelser/klager kunne der ikke føres det fornødne bevis for anmeldelsen.
Nævnet var enig i afgørelsen.
B blev meddelt en disciplinær advarsel af Rigspolitichefen.


Meget kritisabel adfærd i forbindelse med faglig konflikt på politigården

SA1-2007-321-1039
Den 1. januar 2007 blev venterummene på en politigård nedlagt, hvilket kriminalpolitiet
var meget utilfredse med, idet politiet dermed ikke havde noget
sted at hensætte ventende arrestanter.
For at demonstrere de vanskelige forhold fastgjorde tillidsmanden T en arrestant
A, der afventede transport tilbage til arresten, til en stol på politidirektørens
forkontor.
Statsadvokaten fandt ikke, at gerningsindholdet i straffelovens § 155 var
opfyldt, og da A ikke havde lidt nogen overlast, blev efterforskningen indstillet
i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2.
tatsadvokaten fandt dog, at det var meget kritisabelt at drage en arrestant
ind i en faglig konflikt.
Politiklagenævnets flertal fandt alene, at handlingen var kritisabel. Et mindretal
fandt handlingen meget kritisabel.
T blev efterfølgende meddelt en disciplinær irettesættelse.


Kritisabel håndtering af meddeler

SA5-2008-321-0003
En politiassistent P var kildefører for en kvindelig meddeler M. P udfærdigede
på baggrund af et indledende møde med M en rapport med indstilling om, at
hun skulle anvendes som meddeler.
Rapporten forsvandt, efter M var blevet godkendt som meddeler, og den blev
derfor ikke lagt ind i politiets database.
I tiden efter godkendelsen af M som meddeler udfærdigede P 19 rapporter
vedrørende oplysninger modtaget fra M om kriminalitet. Rapporterne blev heller
ikke lagt ind i databasen, men M blev behandlet som registreret meddeler,
indtil det blev besluttet, at hun ikke længere skulle benyttes.
I samme tidsrum var der adskillige sms kontakter mellem P og M med seksuelt
indhold. Det fremgik heraf, at P havde haft et seksuelt forhold til M.
Statsadvokaten fandt, at indholdet af beskederne var af en sådan karakter, at
det skabte tvivl om P´s egnethed til at håndtere meddelere og fandt det meget
kritisabelt, at P fortsatte med at have hende som meddeler og ikke orienterede
kontrollanten og sine overordnede om deres forhold.
Statsadvokaten fandt imidlertid ikke A´s adfærd så grov, at forholdet faldt
ind under bestemmelserne i straffelovens §§ 155-157 om tjenesteforsømmelse.
Statsadvokaten fandt det af hensyn til statsadvokatens mulighed for at føre
kontrol med brugen af meddelere af afgørende betydning, at RM 2/2005 følges.
Statsadvokaten fandt imidlertid ikke tilstrækkelig anledning til at udtale
kritik af en vicepolitiinspektør V, der havde fået rapporten overgivet fra P til
godkendelse og efterfølgende havde fået den godkendt af chefpolitiinspektøren,
idet det var uoplyst, hvordan rapporten var bortkommet, hvornår V blev
bekendt hermed, samt at proceduren for godkendelse af meddelere i mellemtiden
var blevet ændret med henblik på, at lignende fejl fremover kunne undgås.
Politiklagenævnet havde forinden erklæret sig enig heri.
P blev meddelt en irettesættelse af Rigspolitichefen.Klage over politiets indsats ved fodboldkamp i parken

SA1-2005-321-0055 og RA-2008-321-0011
En advokat klagede på vegne af 26 svenske statsborgere over politiets adfærd i
forbindelse med en fodboldkamp i Parken i april måned 2005.
Det fremgik af klagen, at den navnlig vedrørte det civilklædtes polits adfærd
under urolighederne, der opstod på tilskuerpladserne under kampen, herunder
navnlig med hensyn til politiets anvendelse af stav.
Klagen omfattede endvidere en række yderligere forhold, herunder en polititjenestemands
tab af sin tjenestepistol, manglende tilkaldelse af læge mv. til de
tilskadekomne og polititjenestemændenes manglende skiltning/legitimation.
På baggrund af oplysningerne i klagen, herunder at der tillige blev klaget
over unødig vold mv., besluttede statsadvokaten at behandle sagen som en
straffesag efter retsplejelovens kapitel 93c om straffesager mod politiet.
Statsadvokaten lagde i sin afgørelse til grund, at en polititjenestemand P
i forbindelse med urolighederne tildelte en tilskuer T et slag i hovedet med
en stav, hvorved han pådrog sig skade. Statsadvokaten fandt, at der objektivt
set var tale om unødig magtanvendelse mod T, men fandt ikke tilstrækkeligt
grundlag for at rejse tiltale mod P for vold, idet der ikke kunne forventes ført
det til domfældelse fornødne bevis for, at der havde foreligget forsæt til vold.
Statsadvokaten fandt derimod P´s adfærd særdeles kritisabel.
Statsadvokaten fandt det endvidere meget kritisabelt at P, uden at opdage
det, tabte sin skarpladte tjenestepistol i et område med mange mennesker og
voldsomme uroligheder.
Herudover fandt statsadvokaten ikke grundlag for at udtale kritik eller rejse
sigelse mod polititjenestemænd i anledning af indsatsen i Parken, og statsadvokaten
indstillede derfor efterforskningen i sagen, jf. retsplejelovens § 749,
stk. 2.
Sagen blev forelagt politiklagenævnet, der var enig i afgørelsen om kritik af
P´s adfærd i forbindelse med slaget med staven og tabet af tjenestepistolen.
Med hensyn til politiets generelle anvendelse af stav anførte nævnet, at der
efter dets opfattelse var blevet anvendt en unødig og for hårdhændet og dermed
uberettiget magt, der medførte, at polititjenestemændenes adfærd måtte
karakteriseres som kritisabel.
Herudover anførte nævnet, at man fandt, at den samlede sagsbehandlingstid
i klagesagen havde været overordentlig utilfredsstillende.
I anledning af nævnets udtalelse vedrørende anvendelse af stav tilsluttede
statsadvokaten sig, at der havde været tale om et meget betydeligt antal slag
med stavene, hvilket medførte, at forløbet af de tilstedeværende blev oplevet
som meget voldsomt, således som det også fremstod ved gennemsyn af fotomaterialet
i sagen.
Det var imidlertid efter statsadvokatens opfattelse en afgørende forudsætning
– såfremt det skulle lægges til grund, at der var udvist kritisabel adfærd
af enkeltpersoner under forløbet – at det uden rimelig tvivl kunne fastslås, at
den enkelte havde overskredet grænserne for lovlig magtanvendelse i den
enkelte situation. En vurdering heraf forudsætter en nøje gennemgang af
oplysningerne i sagen, der kan belyse såvel den enkelte polititjenestemands
magtanvendelse som de øvrige involveredes adfærd, idet det alene herigennem
kan fastlægges, hvorvidt magtanvendelsen må betegnes som berettiget
eller uberettiget. Statsadvokaten fandt ikke – bortset fra epsioden vedrørende
P – at der forelå et tilstrækkeligt bevismæssigt grundlag for at fastslå, at der var
tale om uberettiget magtanvendelse.
Endelig beklagede statsadvokaten den lange sagsbehandling, der – uanset
sagens omfang og komplekistet – måtte betegnes som overordentlig utilfredsstillende.
Afgørelsen blev påklaget af såvel advokaten for de svenske tilskuere som P´s
advokat. Førstnævnte tilkendegav i forbindelse med klagen, at den begrænsede
sig til alene at vedrøre det civilklædtes udbredte og meget voldsomme
anvendelse af politistav, samt heraf direkte afledte forhold.
Vedrørende de civilklædtes brug af stav anførte Rigsadvokaten blandt andet,
at der efter hans opfattelse samlet set var grundlag for at sætte et væsentligt
spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af den gennemførte politiindsats på
tilskuertribunen, og Rigsadvokaten noterede sig i den forbindelse, at Københavns
Politi efterfølgende havde foretaget en række inititativer med henblik
på at forebygge tilsvarende situationer i fremtiden.
Rigsadvokaten var enig i det af statsadvokaten anførte om, at kritik, der
baserer sig på det samlede indtryk af forløbet, ikke vil kunne rettes mod enkeltpersoner,
men i givet fald må rettes mod håndteringen af indsatsen som sådan.
Rigsadvokaten anførte videre, at synspunktet er en konsekvens af, at ansvaret
efter politiklageordningen er et personligt ansvar, der forudsætter, at
det for den enkelte polititjenestemands vedkommende med tilstrækkelig sikkerhed
kan fastlægges, at der er handlet kritisabelt. Rigsadvokaten var derfor
enig i, at der på det foreliggende oplysningsgrundlag ikke var mulighed for, at
rette kritik mod andre polititjenestemænd end de, der var omfattet af statsadvokatens
afgørelse.
Rigsadvokaten var enig i, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale mod P
for vold. Rigsadvokaten var endvidere enig i, at der var grundlag for at rette
kritik mod P. Vedrørende graden af kritik anførte Rigsadvokaten, at udtrykket
særdeles kritisabelt anvendes til beskrivelse af den alvorligste kritik og da også
forholdsvis sjældent anvendes i praksis.
Efter en vurdering af situationens kaotiske karakter og baggrunden for, at
staven konkret blev anvendt, fandt Rigsadvokaten ikke fuldt tilstrækkeligt
grundlag for at betegne P´s adfærd som særdeles kritisabel, men dog som
kritisabel.
Vedrørende tabet af pistolen fandt Rigsadvokaten – særligt under hensyn til
at den nærmere baggrund for tabet af pistolen ikke var blevet klarlagt – ikke
fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik.
I øvrigt tiltrådte Rigsadvokaten statsadvokatens afgørelse.
Endelig tiltrådte Rigsadvokaten politiklagenævnets og statsadvokatens bemærkninger
om, at sagsbehandlingstiden havde været unødig langvarig, hvilket
Rigsadvokaten ligeledes beklagede.
Rigsadvokaten tilføjede i den forbindelse, at der i den senere tid var iværksat
en række initiativer, der skulle sikre en hurtigere behandling af klager over
polititjenestemænd, og at der allerede havde kunnet ses en meget positiv udvikling
på området.To politiassistenter idømt 3 måneders fængsel for vold

SA1-2007-321-1116
To politiassistenter befandt sig i deres fritid lettere berusede i Istedgade. En
ung afrikansk mand bad om ild og blev afvist. Uvist af hvilken grund slog og
sparkede politiassistenterne den unge mand flere gange. Der var flere uvildige
vidner, der overværede episoden. Under forløbet viste politiassistenterne politiskilt
og trådte herved i tjeneste. Politiklagenævnet tiltrådte, at der blev rejst
tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244. Byretten idømte politiassistenterne
fængsel i 3 måneder. Begge politiassistenter ankede dommen til landsretten,
der stadfæstede dommen.
Politiassistenterne blev begge afskediget.

Anvendelse af halsgreb i forbindelse med anholdelse

SA2-2007-321-0006 og RA-2008-321-0030
En ung mand M blev på sin bopæl opsøgt af en mand med et sværd. Ms nabo,
der selv umiddelbart forinden var blevet opsøgt af den truende mand, ringede
til politiet, der kom til stedet. Efter politiets ankomst blev døren til Ms rækkehus
pludselig åbnet, hvorefter begge mænd under anvendelse af magt blev lagt
ned på jorden og ilagt håndjern.
M anmeldte, at en polititjenestemand havde taget halsgreb på ham, og
fremlagde skadestuejournaler, hvoraf fremgik, at han havde blødninger i og
omkring øjnene, blødninger i svælget og blodudtrædninger på begge sider af
halsen.
M kunne ikke beskrive udseendet på den polititjenestemand, der tog halsgreb
på ham.
De 6 involverede polititjenestemænd forklarede, at der havde været anvendt
magt, idet M gjorde kraftig modstand, men de afviste at have set, at der blev
taget halsgreb.
Sagen blev forelagt for Retslægerådet, der bl.a. udtalte, at M havde været i
manifest livsfare.
Efter Ms forklaring og de lægelige oplysninger fandt statsadvokaten det for
overvejende sandsynligt, at en polititjenestemand havde taget en eller anden
form for halsgreb på M. Det kunne imidlertid ikke fastslås, hvilken polititje
nestemand der i givet fald havde gjort det. Statsadvokaten indstillede derfor
efterforskningen i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2.
Statsadvokaten anførte, at han fandt, at hændelsesforløbet havde været meget
beklageligt, idet der var blevet anvendt magt over for M, der uforvarende
var blevet opsøgt af en – formentlig psykisk syg – person med et sværd, ligesom
magtanvendelsen medførte, at M kom i livsfare. Statsadvokaten anførte videre,
at han fandt det hensigtsmæssigt, om politiets ledelse sammen med de involverede
polititjenestemænd evaluerede hændelsesforløbet, herunder indsatslederens
rolle, med henblik på at undgå lignende situationer i fremtiden.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.
M klagede over afgørelsen til Rigsadvokaten.
Rigsadvokaten fandt ikke grundlag for at genoptage efterforskningen i sagen.
Rigsadvokaten lagde til grund, at en polititjenestemand havde taget en
form for halsgreb på M. Rigsadvokaten fandt i lighed med statsadvokaten ikke,
at det med tilstrækkelig sikkerhed kunne bevises, hvem af de tilstedeværende
polititjenestemænd, der havde anvendt halsgrebet.
Rigsadvokaten anførte, at sagen gav anledning til mere generelt at understrege
det helt grundlæggende princip, at polititjenestemænd, som ikke selv
risikerer et retligt ansvar, ikke bør benytte den fritagelse for oplysnings- og
sandhedspligt, som i sager som den foreliggende nødvendigvis må indrømmes
samtlige deltagende polititjenestemænd, til f.eks. af hensyn til deres kollegaer
ikke at bidrage fuldt ud til sagens opklaring.
Rigsadvokaten anførte videre, at han fandt det meget kritisabelt og beklageligt,
at en polititjenestemand i forbindelse med magtanvendelsen anvendte en
form for halsgreb på M, der bevirkede, at han blev bragt i livsfare.
Rigsadvokaten anførte endelig, at selve det forhold, at der var taget halsgreb
dog ikke i sig selv udgjorde bevis for, at det var sket med forsæt til voldsudøvelse.Frifundet for vold mod journalist

SA1-2008-321-0056
En journalist A anmeldte to polititjenestemænd P1 og P2 for at have kaldt A en
idiot og for at have skubbet ham (P1) og slået ham hårdt i brystet med knyttet
hånd (P2).
På baggrund af vidneudsagn samt lægelige oplysninger besluttede statsadvokaten
at rejse tiltale mod P2 for overtrædelse af straffelovens § 244, ligesom
statsadvokaten udtalte kritik af brugen af ordet ""
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.
Byretten frifandt P2 for den rejste tiltale.Anmeldelse om vold mod tre politiassistenter
SA2-2008-321-0019/RA-2009-321-0102
En person blev stoppet i toget og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende
stoffer. Efterfølgende anmeldte han de 3 polititjenestemænd for vold,
ligesom han klagede over deres adfærd i forbindelse med episoden. Med anmeldelsen
fulgte en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at anmelder over venstre
øje havde et lille hæmatom/hævelse samt hævelse og blålig misfarvning på
venstre side af overlæben.
Anmelder erkendte besiddelse af hash, der blev kontrolvejet og underskrev
en konfiskationserklæring. Der blev udstedt et bødeforelæg til anmelder.
I forbindelse med afhøringen hos statsadvokaten forklarede anmelder blandt
andet, at han i forbindelse med episoden blev hevet ud af toget af polititjenestemændene,
hvorefter han blev ført ud til en patruljebil, der holdt parkeret
ved stationen. Han blev sat ind i politibilen, således at han sad på bagsædet
sammen med den ene politiassistent. Kort efter blev han pludselig sat af med
en bemærkning om, at " har du fået en lærestreg"
Politiassistenterne forklarede under afhøring i statsadvokaturen, at anmelder
løbende hidsede sig op under togturen, formentlig fordi han spillede op
til sine kammerater. De besluttede derfor at bortvise ham fra toget, der var
det sidste tog den pågældende nat. Anmelder havde oplyst, at han skulle til
Albertslund station, hvorfor de vurderede, at problemet var løst, hvis anmelders
kammerater fortsatte med toget. Da toget stoppede på Glostrup station, blev
anmelder bedt om at stige af toget, hvilket han ikke modsatte sig. Anmelders
kammerater steg imidlertid også af, hvorfor politiassistenterne vurderede, at
det var nødvendigt at bortvise anmelder fra DSB´s område. De bad derfor anmelder
om at følge med til patruljebilen, der holdt parkeret på den anden side
af Glostrup Centret. I bilen sagde anmelder, at han godt kunne se, at han var
gået over stregen, hvorfor han herefter blev sat af ca. 200 m. væk. Han blev ikke
sigtet eller erklæret for anholdt, selvom han godt kunne være blevet sigtet for
overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Om årsagen til, at det ikke fremgik af
anmeldelsesrapporten, at anmelder blev kørt væk fra stationen og sat af, forklarede
politiassistenterne, at de ikke havde fundet det relevant for sigtelsen
mod anmelder.
Idet der var tale om påstand mod påstand uden uvildige vidner til det passerede,
fandtes der ikke at være en rimelig formodning om, at de pågældende
polititjenestemænd havde begået strafbart forhold. Efterforskningen af anmeldelsen
blev derfor indstillet. Statsadvokaten fandt endvidere ikke, at der
var grundlag for kritik af de pågældendes adfærd. Politiklagenævnet var enig
i afgørelsen.
Statsadvokaten fandt imidlertid dispositionen om at medtage anmelder, der
på det pågældende tidspunkt var 19 år, og sætte ham af 200 meter fra stationen
under de givne omstændigheder var kritisabel, navnlig henset til at det var
uden relevant sigtelse og uden anholdelse, at han efter oplysningerne var tydeligt
påvirket af euforiserende stoffer, at det var midt om natten i et område,
som han tilsyneladende ikke kendte, og ved en anden station end der hvor han
skulle have været af.
Endelig bemærkede statsadvokaten, at han fandt, at der burde være gjort
bemærkning om køreturen i rapportmaterialet.
Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten af polititjenestemændene. Rigsadvokaten
var enig i statsadvokatens afgørelse om at indstille efterforskningen
i sagen og enig i at der ikke var grundlag for kritik af politiassistenternes adfærd.
Rigsadvokaten fandt imidlertid ikke tilstrækkelig anledning til at udtale kritik
af politiets disposition om at modtage anmelder i bilen og sætte ham af 200
meter fra stationen under de givne omstændigheder. Rigsadvokaten lagde
vægt på, at dispositionen blev foretaget for at afværge faren for anmelders
fortsatte forstyrrelse af den offentlige orden. Rigsadvokaten fandt endvidere
ikke tilstrækkelig grundlag for at antage, at anmelder ikke blev orienteret om
bortvisningen og grundlaget herfor. Hertil kom, at han efter forklaringerne
ikke blev kørt længere væk, end at han kunne se Glostrup Station, og at han til
trods for påvirkning af hash ikke ville være i tvivl om, hvor han var.
Rigsadvokaten var enig med statsadvokaten i, at der burde være gjort bemærkning
om køreturen/bortvisningen i rapportmaterialet.Vicepolitikommissær dømt for vold begået i fritiden (forevisning af politiskilt)

SA2-2009-321-0124 (0063)
En polititjenestemand A var til en privat julefrokost og blev herunder telefonisk
kontaktet af en niece, der oplyste, at A´s søn og en kammerat havde været udsat
for et angreb med et gevær. Da overfaldet var sket i nærheden, løb A samt
andre deltagere i julefrokosten hen for at komme sønnen til undsætning. Ved
ankomsten sad sønnen på fortovet og blødte fra et sår i hovedbunden. På en
trappe til et hus stod en person B, som efter A´s opfattelse var identisk med den
person, der havde overfaldet sønnen med et gevær. Med henblik på at sikre
den pågældendes tilstedeværelse, gik A hen til den pågældende samtidig med,
at han tilkendegav, at han var polititjenestemand, ligesom han på et tidspunkt
trak sit politiskilt.
Efterfølgende anmeldte B, at A havde slået ham i den forbindelse.
Statsadvokaten rejste tiltale mod A for vold efter straffelovens § 244 ved at
have tildelt B 3-5 slag i ansigtet. Politiklagenævnet var enig i, at der blev rejst
tiltale for vold.
Byretten idømte A 40 dages fængsel, idet det fandtes bevist, at han havde
tildelt B mindst 3 slag i ansigtet. Østre Landsret stadfæstede dommen.
Sagen er endnu ikke disciplinært afsluttet.


Videregivelse af oplysninger om ATK-bils placering

SA5-2007-321-0341
Statsadvokaten modtog oplysning om, at en politiassistent P via en SMS-kæde
havde videregivet oplysninger om, hvor han holdt med en ATK-bil og foretog
hastighedsmåling. P blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 152,
subsidiært § 155 og forklarede, at han alene i 3 tilfælde til henholdsvis Falck,
sin tidligere arbejdsgiver og sin kone havde oplyst om ATK-bilens nøjagtige
position. Der var ikke bevis for, at der herudover var videregivet oplysninger.
Statsadvokaten opgav påtale i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2,
under henvisning til, at yderligere forfølgning ikke kunne ventes at føre til,
at P ville blive fundet skyldig til straf. Statsadvokaten fandt, at der var tale om
videregivelse af oplysninger, der var underlagt tavshedspligt, men fandt, at den
begåede overtrædelse var af en sådan karakter, at ansvaret kunne udtømmes
ved en disciplinær sag. Statsadvokaten anførte, at det i såvel teori som praksis er
antaget, at mindre grove udnyttelser af stilling jævnligt udskilles til disciplinær
forfølgning og henviste til UfR. 2000.2524Ø. Politiklagenævnet havde forinden
erklæret sig enig i afgørelsen.
P blev efterfølgende meddelt en irettesættelse.Polititjenestemands videregivelse af oplysninger til familiemedlem om, at han

var gået ind på aflytning
SA1-2005-321-0006
En polititjenestemand P, der efterforskede en større sag om økonomisk kriminalitet,
oplyste under en familiefest et familiemedlem F om, at F var gået ind
på en telefonaflytning.
Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens §§ 152 og 155.
Politiklagenævnet havde forinden erklæret sig enig heri.
Byretten idømte P 5 dagbøder af 400 kr. P ankede med tilladelse fra procesbevillingsnævnet
dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden
påstod skærpelse. Landsretten stadfæstede dommen.
Dommen er refereret i UfR. 2010.50Ø og Tfk 2009.949/2.Videregivelse af intern statusrapport til journalist

SA1-2009-321-0246
En polititjenestemand P videregav fortrolige oplysninger til en journalist, idet
han fra sin arbejdscomputer sendte en intern statusrapport til journalisten. Rapporten
indeholdt blandt andet statistiske oplysninger om tyverier i et afgrænset
område samt navnene på 15 personer, der var kendt af politikredsen som gerningsmænd
til indbrud.
P erkendte de faktiske forhold, men forklarede, at han ikke havde tænkt
over, at rapporten indeholdt navne på flere af politikredsens kriminelle.
Statsadvokaten fandt, at sagen kunne afgøres med et bødeforelæg på 1.500
kr.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.
P vedtog ikke bøden. Der blev herefter rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens
§ 152, stk. 1.
Byretten fandt P skyldig og idømte ham 5 dagbøder af 300 kr.
Sagen er endnu ikke disciplinært afgjort.


Efterforskningsleders udtalelser til pressen

SA6-2008-321-0014 og RA-2009-321-0039
I forbindelse med en brand i et rækkehus blev politiet tilkaldt. Ved politiets
ankomst til stedet stod en kvinde (A) uden for huset, mens hendes to børn var
inde i huset. Huset udbrændte, og børnene omkom.
Grundet udtalelser fra A og forklaringer fra andre vidner mistænkte politiet
A for at have forårsaget branden, hvorfor hun blev anholdt og sigtet for overtrædelse
af straffelovens § 180. Branden og anholdelsen blev dækket intenst
af medierne i løbet af dagen, hvorunder polititjenestemand P som efterforskningsleder
gav flere interviews til aviser og tv.
Anklagemyndigheden besluttede samme eftermiddag at løslade A uden at
fremstille hende i grundlovsforhør.
Samme aften blev P kontaktet af TV2, der ønskede et direkte interview om
baggrunden for sigtelsen af A og det videre forløb.
Under interviewet udtalte P bl.a., at A var blevet sigtet på baggrund af nogle
" som gør, at vi kun kan tolke, at hun har været impliceret i branden"
at A " psykisk meget hård" under afhøringen hos politiet, at A
forlod huset " at sørge for, at børnene kom med ud" og at de første vidneforklaringer
tydede på, at " måske havde været mulighed for at hjælpe
dem ud"
Folketingets Ombudsmand forespurgte herefter Rigsadvokaten, om denne
foretog sig noget i anledning af P' udtalelser.
Statsadvokaten besluttede i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 1, at
iværksætte efterforskning om muligt brud på tavshedspligten.
Efter endt undersøgelse besluttede statsadvokaten at indstille efterforskningen
i sagen. Statsadvokaten anførte herom bl.a., at udtalelser fra polititjenestemænd
i tjenesten med ansvar for pressekontakt må vurderes ud fra det særlige
hensyn til offentlighed og størst mulig åbenhed om politiets arbejde, som fremgår
af Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9481 af 27. juni 2003. Hensynet
vil ofte afspejles i intensiteten af mediernes interesse og i sagens karakter og
alvor. Åbenhedshensynet må dog altid afvejes i forhold til bl.a. tavshedspligten
og hensynet til enkeltpersoners private forhold, herunder om disse personer er
særligt udsatte eller sårbare.
Statsadvokaten lagde vægt på, at P' udtalelser angik en sag, som havde påkaldt
sig betydelig offentlig interesse, at det var klart for offentligheden, at det
var moderen til de to indebrændte børn, som havde været anholdt, men nu var
løsladt, og at sagen havde haft et usædvanligt forløb.
Statsadvokaten anførte videre, at der bør udvises ganske stor forsigtighed
ved udtalelser om, hvad der måtte være kommet frem under afhøringer hos
politiet, som ikke efterfølgende måtte være kommet til offentlighedens kundskab.
Statsadvokaten fandt dog, at P' udtalelser om sagens forløb og oplysningerne
i sagen overordnet set blev søgt holdt i generelle termer, og fandt ikke
tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der forelå en uberettiget videregivelse
af tavshedsbelagte oplysninger. Statsadvokaten fandt ej heller udtalelserne
omfattet af retsplejelovens § 1016 a.
Statsadvokaten fandt dog, P´s adfærd i forhold til interviewet kritisabel.
Statsadvokaten anførte bl.a., at P burde have undladt at fremkomme med
nærmere detaljer fra forklaringer om A' færden/handlemåde og hendes udtalelser,
uanset at omtalen heraf skete i hovedtræk. P burde derfor have undladt
at omtale de dele af indholdet af afhøringer, som ikke var offentlige.
Statsadvokaten anførte endvidere, at udtalelserne angik en person, som var
i en sårbar og udsat position, og at det derfor måtte overvejes ganske nøje, om
og hvordan politiet kunne eller skulle udtale sig om mistankegrundlaget efter
løsladelsen, navnlig såfremt udtalelserne vedrørte grundlaget for sigtelse på et
tidligt tidspunkt i efterforskningen, og såfremt man valgte at udtale sig, måtte
det ske med meget tydelig angivelse af, at grundlaget var ændret. Statsadvokaten
fandt, at P' udtalelser til en vis grad i offentligheden kunne efterlade tvivl
om, hvorvidt P eller politiet opfattede A som skyldig.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen og kritikken af P. Nævnet tilføjede
dog bl.a., at P angiveligt ikke havde modtaget den fornødne vejledning i at
håndtere udtalelser til pressen i en sag med den bevågenhed.
Afgørelsen blev på vegne af P påklaget til Rigsadvokaten.
Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens afgørelse om at indstille efterforskningen
i sagen vedrørende overtrædelse af straffelovens § 152. Rigsadvokaten
var endvidere enig i, at udtalelserne ikke kunne anses omfattet af retsplejelovens
§ 1016 a. Rigsadvokaten fandt ligesom statsadvokaten grundlag for
at udtale kritik af P´s adfærd, særligt med baggrund i P´s relativt detaljerede
videregivelse af oplysninger vedrørende A´s udtalelser mv.
Sagen blev afsluttet uden disciplinær forfølgning. Der blev afholdt en tjenstlig
samtale med B, hvorunder reglerne om tavshedspligt og politikredsens pressepolitik
blev indskærpet.

Videregivelse af tavshedsbelagte oplysninger til ægefælle

SA6-2009-321-0038
Politiassistent P foretog en rutinemæssig standsning af A for at tale i mobiltelefon,
imens han kørte bil. P kendte A, idet der verserede en civilretlig tvist mellem
dem i anledning af noget arbejde, som A havde udført på P´s hus.
P fortalte efterfølgende sin ægtefælle Æ, der også var ansat i politiet, herom.
I forbindelse med et familiebesøg få dage senere faldt talen på den verserende
byggesag. Æ oplyste herunder, at A var blevet standset for at tale i mobiltelefon,
hvilket få dage efter via gæsterne kom til A´s datters kundskab. Hun
forespurgte herefter til sagen, hvorefter A, der ikke havde fortalt sin familie
herom, indgav anmeldelse mod P for tilsidesættelse af tavshedspligten.
P erkendte at have videregivet oplysningerne til sin ægtefælle. Det var hans
opfattelse, at det havde været i orden, da Æ også var ansat i politiet og dermed
underlagt samme tavshedspligt.
Statsadvokaten fandt, at der var tale om en fortrolig oplysning, og at videregivelsen
måtte anses for uberettiget. Det forhold, at Æ var polititjenestemand,
kunne ikke føre til et andet resultat.
Under hensyn til karakteren af sigtelsen sammenholdt med, at P havde haft
en vis anledning til at tro, at Æ ikke ville have videregivet oplysningen, fandt
statsadvokaten ikke fuldt tilstrækkelig anledning til at rejse tiltale mod P for
overtrædelse af straffelovens § 152.
Statsadvokaten fandt dog videregivelsen kritisabel.
Politiklagenævnet havde forinden erklæret sig enig i afgørelsen.
Statsadvokaten fandt ikke anledning til at iværksætte en undersøgelse af Æ´s
videregivelse af oplysningen, idet forholdet måtte betragtes som begået uden
for tjenesten. I stedet blev politidirektøren underrettet herom.
Sagen mod P er endnu ikke disciplinært afgjort.


Advokats anmeldelse af forsætlig unddragelse af aktindsigt samt afhøring af
klienten til forhold han ikke var sigtet for

SA4-2009-321-0092 og RA-2009-321-0125
En advokat indgav anmeldelse i en sag, hvor hans klient A var varetægtsfængslet
sigtet for meget omfattende våbenbesiddelser på sin bopæl.
Anmeldelsen vedrørte, at den sagsansvarlige kriminalassistent K, som havde
foretaget afhøring af A, forsætligt skulle have unddraget forsvareren hans ret
til aktindsigt efter retsplejelovens § 729a, stk. 3, samt i strid med retsplejeloven
forsætligt skulle have afhørt A til forhold, han ikke var sigtet for, hvorved der
kunne foreligge en mulig overtrædelse af straffelovens § 156.
Efter varetægtsfængslingen blev der på A´s ejendom samt på en naboejendom
fundet yderligere våben.
To dage efter fundene på naboejendommen blev der aftalt tid til afhøring af
A. Afhøringen skulle finde sted samme dag kl. 16.00 under deltagelse af forsvareren.
Formålet med afhøringen var ifølge de foreliggende oplysninger de nye
våbenfund. Aftalen med forsvareren vedrørende afhøring blev foretaget af en
politiadvokat samt en politikommissær, idet K det meste af dagen deltog i en
genransagning af A´s ejendom.
Inden aftalen om afhøring blev indgået, havde advokaten samme morgen
faxet til politiet og blandt andet meddelt, at der ikke uden hans tilstedeværelse
måtte ske afhøring af klienten, og at han ville tage kontakt til politiet herom,
når han havde modtaget sagens dokumenter.
I forbindelse med afhøringen modtog advokaten alene nogle foreløbige
kosterrapporter, men ikke ransagnings- eller kosterrapporter vedrørende våbenfundene
på naboejendommen. Disse var blevet udfærdiget samme morgen,
men ikke kopieret til forsvarerens brug.
Den oprindelige sigtelse, der alene angik våbenbesiddelse på bopælen, blev
ikke udvidet ved afhøringens start. Under afhøringen blev et rullebord med
våbnene fundet på naboejendommen kørt ind i afhøringslokalet, hvorefter
advokaten afbrød afhøringen.
Statsadvokaten indstillede efterforskningen, idet det ikke kunne afvises, at
det var kriminalassistentens opfattelse, at advokaten var informeret, også om
våbenfundene på naboejendommen.
Det var imidlertid statsadvokatens opfattelse, at advokaten burde have haft
de rapporter, der var udfærdiget på afhøringstidspunktet, ligesom A forinden
afhøringen burde være gjort bekendt med, at sigtelserne – i hvert fald bredt
formuleret – også omfattede våben fundet på naboejendommen. Statsadvokaten
fandt dog ikke anledning til at udtale egentlig kritik af kriminalassistenten,
da forholdet bar præg af misforståelser.
Sagen blev af advokaten påklaget til Rigsadvokaten, der tiltrådte afgørelsen.


Anmeldelse om strafbare forhold i forbindelse med TV´s medvirken ved
ransagning

på bopæl
SA5-2009-321-0028 og RA-2009-321-0100
To politiassistenter foretog på baggrund af en anmeldelse om besiddelse af
amfetamin ransagning på øjemedet hos en mand A.
I køkkenet konstaterede politiassistenterne, at fryseren var åben, og at der
på gulvet lå ca. 3 gram amfetamin, som A forinden havde taget fra fryseren.
A erkendte overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have været i
besiddelse af amfetaminen til eget brug.
Politiassistenterne besluttede sig for ikke at ransage, da den anonyme oplysning
gik på, at amfetaminen skulle være gemt i fryseren.
Politiforretningen blev filmet af en fotograf fra TV2 og blev senere vist i udsendelsen
Forbryderjagt.
A indgav klage til statsadvokaten over en række forhold og anmeldte politiassistenterne
for tjenesteforsømmelse.
Statsadvokaten lagde til grund, at M i forbindelse med afhøringen var blevet
vejledt om, at han ikke havde pligt til at udtale sig.
Politikredsen oplyste, at det var en ransagning, der blev foretaget, hvilket
statsadvokaten var enig i. Statsadvokaten fandt dog ikke grundlag for at antage,
at politiassistenternes fejlagtige vurdering af, at der ikke var tale om en
ransagning, var udtryk for en kritisabel adfærd eller magtmisbrug. Han henstillede,
at de pågældende indskærpedes reglerne for ransagning.
Udtalelsen fra en af politiassistenterne om, at de værste er dem, der sælger
narko til børn, fremstod efter statsadvokatens opfattelse som en generel udtalelse,
hvorfor det ikke kunne lægges til grund, at den gik på, at M solgte narko
til børn. Statsadvokaten fandt derfor ikke, at der var videregivet fortrolige oplysninger
om, at M havde solgt narko til børn.
Forinden optagelserne var der indgået en aftale mellem politikredsen og
TV2. Det fremgik heraf, at der ikke kunne meddeles samtykke til optagelse i
private hjem. Polititjenestemændene havde fået en kopi af aftalen.
Efterfølgende blev der indgået en ny aftale, hvor dette punkt ikke var medtaget,
og i en endnu senere aftale blev punktet igen medtaget.
En vicepolitikommissær V godkendte indholdet af udsendelsen og oplyste,
at han fik at vide af TV2, at A havde meddelt samtykke til optagelsen. Da han
godkendte udsendelsen, havde han ikke vilkårene i den første aftale i tankerne,
da der i mellemtiden var kommet en anden aftale.
Statsadvokaten fandt det kritisabelt, at TV2 deltog i politiforretningen på A´s
bopæl, og at udsendelsen efterfølgende blev godkendt af politikredsen, hvilket
statsadvokaten beklagede over for A.
Statsadvokaten fandt ikke grundlag for at udtale selvstændig kritik af politiassistenterne,
da det måtte lægges til grund, at politikredsens ledelse var
bekendt med, at der blev foretaget optagelser i private hjem, og det blev lagt
til grund, at A havde meddelt samtykke hertil.
Statsadvokaten fandt heller ikke grundlag for at udtale selvstændig kritik af
V, da det fremstod som uklart, hvilke af hans dispositioner der blev godkendt
af kommunikationsafdelingen og af politikredsens øverste ledelse, ligesom
politikredsen ikke havde generelle retningslinjer for mediernes medvirken ved
politiforretninger.
Statsadvokaten indstillede herefter efterforskningen.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen, men bemærkede, at det fandtes
kritisabelt, at V godkendte udsendelsen.
Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten.
Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens afgørelse, men fandt det tillige kritisabelt,
at politiassistenterne ikke i umiddelbar forbindelse med, at de skaffede
sig adgang til bopælen, vejledte A om retten til ikke at udtale sig og retten til
at gennemlæse sin forklaring.
Sagen blev afsluttet uden disciplinær forfølgning, men der blev afholdt en
tjenstlig samtale med politiassistenterne.
Politibetjent foretog rettelser i underskrevet afhøringsrapport

SA1-2007-321-0027
En person A blev afhørt af en politibetjent P som sigtet for hærværk ved graffitimaling
på en husmur. Efterfølgende tilføjede P på side 1 i rapporten under
"" skadesbeløb og rettede på side 2 i rapporten " resultat"
således, at det fremstod som om, den afhørte havde forklaret, at forholdet var
begået i forening med en anden og ikke, som det ellers fremgik af den af afhørte
underskrevne rapport, at det var begået af afhørte alene.
Efterforskningen mod P blev indstillet i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2.
Det kunne lægges til grund, at rettelsen på side 1 formentlig var foretaget
med baggrund i tilgåede oplysninger om skadesbeløb, hvorimod det var uafklaret,
hvad rettelsen på side 2 skyldtes.
Statsadvokaten anførte, at rettelsen på side 1 i rapporten fandtes kritisabel. P
burde således have gjort en decideret tilføjelse i den oprindelige rapport, eller
oprettet en særskilt rapport om, at der var tilgået oplysning om skadesbeløbet,
således at det utvetydigt fremgik, at der var tale om en ny oplysning.
Statsadvokaten fandt rettelsen på side 2 i rapporten særdeles kritisabel. Hun
lagde i den forbindelse vægt på, at rettelsen vedrørte afhøringens resultat, det
indhold rapporten fik som følge af rettelsen, og at P ikke havde kunnet redegøre
for baggrunden for rettelsen.
Politiklagenævnet erklærede sig enig i afgørelsen.
Statsadvokaten orienterede Rigspolitichefen nærmere om sagen, herunder
med henblik på overvejelser af generel karakter.
P blev ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen.

Politiassistent tørrede afføring af i anholdts tøj
SA2-2008-321-0018 og RA-2008-321-0037
En person A, der lige var blevet anholdt som sigtet for drabsforsøg, var på
skadestuen til behandling af skader, som han havde pådraget sig inden anholdelsen.
Efter lægebehandlingen skulle A på toilettet. En politiassistent P åbnede
skydedøren til toilettet for at overvåge A´s toiletbesøg. Der fandt en diskussion
sted mellem P og A, herunder om hvorvidt A skulle gøre toiletbrættet rent for
afføring, hvorefter P placerede A på toiletbrættet.
Efter forklaringerne i sagen fandt statsadvokaten, at det bevismæssigt kunne
lægges til grund, at P efter at have sat A på toilettet aftørrede afføring fra toiletbrættet
med tøj fra A.
Statsadvokaten fandt ikke, at A´s handlinger havde en sådan grovhed, at de
faldt ind under straffelovens kap. 16 vedrørende forbrydelser i offentlig tjeneste,
herunder straffelovens § 150. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at
der ikke var grundlag for at tilsidesætte P´s forklaring om, at han overværede
toiletbesøget for at sikre sig, at A ikke bortskaffede beviser, at A efter forklaringerne
i sagen var aggressiv, ophidset og meget beruset, og at A bevidst havde
påført toiletbrættet afføring og ikke efterkom anmodningen om at gøre rent
efter sig.
Påtale mod P blev således opgivet.
Statsadvokaten fandt imidlertid, at det var meget kritisabelt, at P aftørrede
afføring fra toiletbrættet med tøj fra A, idet dette fandtes at være en ydmygende
handling, som P burde have afholdt sig fra, uanset at A bevidst havde
påført toiletbrættet afføring og ikke efterkom anmodningen om at gøre rent
efter sig.
Endvidere fandt statsadvokaten i den konkrete situation, at det var kritisabelt,
at P overvågede A´s toiletbesøg. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at
P ikke forinden fik afklaret, at der var foretaget en sikkerhedsvisitation af A, at
overvågningen skete for åben dør ud til et offentligt gangareal, og at overvågningen
kunne være sket inde på toilettet for lukket dør, idet der var tale om et
større handicaptoilet, hvor der udover den anholdte sås at være plads til flere
polititjenestemænd. Statsadvokaten fandt således, at P på ydmygende måde
havde overværet A´s toiletbesøg.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.
Afgørelsen blev af P påklaget til Rigsadvokaten, der tiltrådte statsadvokatens
afgørelse.
P blev ikendt en disciplinær bøde på 800 kr. af Rigspolitichefen.

Vicepolitikommissær anmeldt for udfærdigelse af bevidst urigtig rapport i
forbindelse med rydning af Ungdomshuset

SA1-2008-321-0058 og RA-2009-321-0078
Efter rydningen af Ungdomshuset blev 49 personer anholdt ved en såkaldt
knibtangsmanøvre på Nørrebrogade. Dagen efter skrev en vicepolitikommissær
V en anholdelsesrapport vedrørende anholdelserne. Det fremgik af anholdelsesrapporten,
at " havde deltaget aktivt i at kaste med sten eller andet
mod politiet. De anholdende kollegaer var alle sikre på, at de personer, der blev
anholdt, også havde deltaget aktivt med kast mod politiet." De anholdte blev
fremstillet i grundlovsforhør og i den forbindelse bl.a. sigtet for at have kastet
brosten eller lignende mod politiet og varetægtsfængslet.
Under efterforskningen og senere straffesagen mod de 49 personer tilkendegav
V, at han ikke var sikker på, at alle de anholdte havde kastet med sten, og
at oplysningerne i rapporten var for bombastiske.
Efter straffesagen i byretten indgav forsvarerne for de anholdte, senere tiltalte
personer, anmeldelse mod V for overtrædelse af straffelovens § 163 ved
at have udfærdiget en bevidst urigtig rapport.
V oplyste i forbindelse med statsadvokatens undersøgelse af sagen, at anholdelserne
ikke havde haft noget med stenkast at gøre, men at demonstranterne
ikke efterkom påbuddet om at fjerne sig, efter opløbsformular var givet.
Statsadvokaten fandt ikke, at der kunne føres det til domfældelse fornødne
bevis for, at V bevidst havde udfærdiget en usand rapport, idet der ikke var
grundlag for at tilsidesætte hans opfattelse af, at de personer fra demonstrationen,
der blev lukket inde ved knibtangsmanøvren, var de, der havde været
mest aktive med hensyn til stenkast mod politiet.
Statsadvokaten fandt det derimod meget kritisabelt, at V ikke havde udvist
tilstrækkelig påpasselighed ved udfærdigelsen af anholdelsesrapporten, herunder
at det ikke fremgik af anholdelsesrapporten, hvad anholdelsesgrundlaget
var, samt formuleringen " havde deltaget aktivt i at kaste med sten eller
andet mod politiet. De anholdende kollegaer var alle sikre på, at de personer,
der blev anholdt også havde deltaget aktivt med kast mod politiet" idet denne
formulering sammenholdt med den manglende angivelse af det egentlige anholdelsesgrundlag,
der var, at demonstranterne ikke efterkom påbuddet om at
fjerne sig, kunne have givet grundlag for, at anklagemyndigheden og retten
fortolkede det anførte således, at der var grundlag for at sigte de anholdte for
at have kastet brosten eller lignende mod politiet.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.
Afgørelsen blev påklaget til Rigsadvokaten af såvel V´s advokat som forsvarene
i straffesagen. I klagen anførte V´s advokat blandt andet, at V´s adfærd
under de konkrete omstændigheder burde karakteriseres som en beklagelig
systemfejl, som kunne opstå under afviklingen af en særdeles vanskelig politiopgave.
Rigsadvokaten udtalte blandt andet, at han på baggrund af hændelsesforløbet
ikke fandt grundlag for at afvise, at V på tidspunktet for anholdelserne
og efterfølgende ved rapportskrivning var af den opfattelse, at de personer,
som var omfattet af knibtangsmanøvren, alle havde kastet sten eller andet
mod politiet. Dette understøttedes blandt andet af den forklaring, som den
vicepolitikommissær, der var delingsfører for delingen i de tilstedeværende
hollændervogne, afgav under byrettens behandling af sagen.
Herefter fandt Rigsadvokaten – ligesom statsadvokaten – ikke, at der kunne
føres et til domfældelse fornødent bevis for, at V bevidst havde udfærdiget en
usand politirapport.
Rigsadvokaten fandt dog i lighed med statsadvokaten, at anholdelsesrapporten
led af alvorlige mangler og unøjagtigheder, hvilket gav ham anledning
til at udtale alvorlig kritik.
Han lagde udover det af statsadvokaten allerede anførte blandt andet vægt
på, at indholdet af anholdelsesrapporten fremstod som en konstatering af
fakta, men på baggrund af det beskrevne hændelsesforløb, herunder navnlig
V´s egen forklaring, om at der i forbindelse med anholdelserne opstod vild
forvirring og tumult, kunne V på tidspunktet for rapportens udfærdigelse efter
Rigsadvokatens opfattelse ikke have haft en sikker viden om, at alle skulle have
kastet med sten eller andet mod politiet.
Han lagde i den forbindelse vægt på, at dokumentationen af anholdelserne
ikke var sket i overensstemmelse med anholdelseskonceptet, og at anholdelseskortene
således ikke angav grundlaget for anholdelserne.
Det var således Rigsadvokatens opfattelse, at V´s rapport burde have afspejlet
de usikkerhedsmomenter, der var forbundet med vurderingen af situationen
og de anholdtes handlinger, ligesom det burde være fremgået med nævnelse
af de pågældendes navne, hvilke anholdende kollegaer V havde talt med om
anholdelsesgrundlaget.
Rigsadvokaten fandt således, at V havde udvist en meget kritisabel adfærd,
idet han ikke ved udfærdigelsen af rapporten havde udvist tilstrækkelig påpasselighed.
Rigsadvokaten anførte afslutningsvist, at han ikke fandt, at V´s adfærd, som
af V´s advokat anført, kunne karakteriseres som en beklagelig systemfejl, der
kunne opstå under afviklingen af en vanskelig politiopgave. Han fandt således,
at der også under løsningen af vanskelige politiopgaver må kunne stilles krav
til de deltagende polititjenestemænd om den helt nødvendige nøjagtighed i
dokumentationen af politiets indsats.


Vådeskud afgivet af polititjenestemand i PET

SA2-2009-321-0037
En politiassistent P havde i arbejdstiden på tjenestestedet ved et uheld afgivet
et skud i gulvet i forbindelse med, at han ville lave sjov med en kollega K, der var
kommet forbi med sin hund. P tog i den forbindelse kassen med sin tjenestepistol
og konstaterede, at der lå et magasin fra pistolen ved siden af pistolen. Han
var derfor helt sikker på, at pistolen var tom, idet han normalt opbevarede det
andet af de to magasiner i sin kampuniform. Pistolen viste sig imidlertid at være
skarpladt. Uden at tage ladegreb pegede P med pistolen i retning af døren,
hvor K stod med hunden, hvorefter der gik et skud af. Der var tydelige skader
i parketgulvet på det sted, hvor projektilet angiveligt borede sig ned, hvilket
ifølge vidneforklaringer var ca. 10 cm. fra K´s fødder. K blev i forbindelse med
skudafgivelsen ramt på benene og i ansigtet af træsplinter fra gulvet. Hunden
blev endvidere strejfet af skuddet, idet der var mærker i pelsen, ligesom der lå
store totter pels fra hunden på gulvet.
P blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 155 og 252. Statsadvokaten
fandt, at der ved skudafgivelsen havde været konkret fare for i hvert fald den
pågældende kollegas liv eller førlighed, men vurderede, at P ikke havde handlet
med det til domfældelse for overtrædelse af straffelovens § 252 fornødne
forsæt, idet det måtte lægges til grund, at han ikke var klar over, at pistolen
var ladt og derfor ikke indså faren for liv eller farlighed, hvorfor der skete påtaleopgivelse.
Statsadvokaten fandt imidlertid, at forholdet kunne henføres under straffelovens
§ 155 om tjenestemisbrug.
Statsadvokaten rejste på denne baggrund tiltale mod P for overtrædelse af
straffelovens § 155 med påstand om fængselsstraf.
Politiklagenævnet var enig i afgørelsen.
P blev ved Retten i Glostrups dom af 25. juni 2009 frifundet for tiltalen, herunder
tillige for en subsidiær påstand om grov forsømmelse eller skødesløshed
i tjenesten efter straffelovens § 157. Retten lagde til grund, at tiltalte i situationen
ikke havde handlet som polititjenestemand, men som privatperson og
kollega.
Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten med påstand om domfældelse
efter anklageskriftet og om bødestraf, subsidiært at forholdet henførtes
under straffelovens § 157.
Ved Østre landsrets dom af 7. januar 2010 blev P frifundet for overtrædelse
af straffelovens § 155, men idømt 20 dagbøder af 300 kr. for overtrædelse af
straffelovens § 157.
Landsretten fandt det godtgjort, at P havde handlet som beskrevet i anklageskriftet.
Retten anførte videre, at han foretog handlingen, da han var i tjeneste,
befandt sig på tjenestestedet og under anvendelse af sin tjenestepistol. Landsretten
fandt på denne baggrund, at han havde handlet i tjenesten. Da han
ikke havde forsæt til at afgive skud, fandt landsretten imidlertid ikke, at hans
adfærd kunne karakteriseres som strafbart misbrug af stillingen, hvorfor landsretten
tiltrådte, at han var blevet frifundet for overtrædelse af straffelovens §
155. Derimod fandt landsretten ham skyldig i overtrædelse af straffelovens §
157 ved under grov skødesløshed at have tilsidesat de pligter, som tjenesten
medfører ved ikke at foretage nærmere undersøgelse af pistolen, inden han
trykkede på aftrækkeren.
Dommen er refereret i UfR2010.1232Ø.