TfK 2010.329 ØLD
 

  Ø.L.D. 7. januar 2010 i anke 12. afd. nr. S-1901-09
(B. Vollmond, Henrik Bitsch, Lena Falk (kst.) med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T (adv. Torben Koch, Kbh., besk.).


Glostrup Rets dom 25. juni 2009.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift dateret 13. marts 2009 er modtaget den 19. marts 2009.

T [født 1954] er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 155 ved den 13. oktober 2008 ca. kl. 9.00 på sin arbejdsplads i PET, Klausdalsbrovej 1 i Søborg, at have misbrugt sin stilling som polititjenestemand til at krænke privates eller det offentliges ret, idet han uden tjenstlig anledning fremtog sin tjenestepistol og uden først at sikre sig, at der ikke var en patron i kammeret, afgav et skud med pistolen i retning af A og hendes hund, hvorved der blev affyret et projektil, der borede sig ned i gulvet ca. 10 cm fra A's fødder, således at der var nærliggende fare for hendes liv eller førlighed.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om at forholdet henføres under straffelovens § 157, og at der udmåles en bødestraf. Anklager og forsvarer er enige om, at forholdet i givet fald kan henføres under § 157, og at gerningsbeskrivelsen i anklageskriftet også kan anvendes på denne bestemmelse.

Sagens oplysninger

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne - - -
- - -

Rettens begrundelse og afgørelse:


Det er ved de afgivne forklaringer bevist, at tiltalte, således som det er beskrevet i anklageskriftet, uden tjenstlig anledning fremtog sin tjenestepistol og uden først at sikre sig, at der ikke var en patron i kammeret, afgav et skud med pistolen i retning af A og hendes hund, hvorved der blev affyret et projektil, der borede sig ned i gulvet ca. 10 cm fra A's fødder, således at der var nærliggende fare for hendes liv eller førlighed.

Det kan også lægges til grund, at tiltalte herved har handlet i strid med de interne regler om politiets brug af skydevåben.

Det kan desuden lægges til grund, at tiltalte ikke har haft forsæt til at skyde hverken A eller hunden. Det er under sagen oplyst, at tiltalte har været sigtet for overtrædelse af straffelovens § 252, men at anklagemyndigheden ikke har rejst tiltale efter denne bestemmelse, fordi man ikke fandt, at der var forsæt til at skyde.

Reglerne i straffelovens kapitel 16 vedrører strafbare forhold, der begås af personer, der handler i udførelse af offentlig tjeneste. Ved siden af bestemmelserne i straffeloven er der regler om disciplinæransvar bl.a. i tjenestemandsloven.

Straffelovens § 155 angår tjenestemisbrug og kræver en handlemåde, der kan karakteriseres som embedsmisbrug, hvorved forstås misbrug af den af stillingen følgende adgang til at handle til gennemførelse af formål, der ligger uden for eller strider mod den rette varetagelse af de opgaver, der er forbundet med handlingen.

Efter rettens opfattelse har tiltalte i situationen ikke handlet som polititjenestemand eller på anden måde brugt sin stilling som polititjenestemand, men han har handlet som privatperson og kollega i forhold til en anden kollega. Tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af straffelovens § 155.
Forholdet kan efter rettens opfattelse heller ikke henføres under straffelovens § 157, da denne bestemmelse også forudsætter, at der er handlet i tjenesten.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Østre Landsrets dom.


Glostrup Rets dom af 25. juni 2009 er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet og om bødestraf, subsidiært at forholdet henføres under straffelovens § 157.

Forsvareren har påstået stadfæstelse, subsidiært at forholdet henføres under straffelovens § 157.

For landsretten har tiltalte og vidnerne - - - afgivet supplerende forklaring.

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at han ikke har sigtet mod nogen, men alene peget i retning af hunden. Han har været i politiet i 32 år, men havde kun været 7 måneder i PET, da episoden fandt sted. Han har deltaget i obligatoriske kurser, herunder ved overgang fra en type tjenestepistol til en anden. Han ved godt, at hans tjenestevåben ikke må anvendes til at lave sjov med. Det er ikke normalt, at man kontrollerer sin pistol, hver gang man tager den frem. Man går ud fra, at alt er i orden, hvis der ikke er tegn på, at andre har haft fat i pistolen. Tiltaltes tjenestepistol lå i et skab, som andre også har adgang til, men alle ved, at det er hans pistol. Han så nok hunden, nogle få sekunder før han trykkede på aftrækkeren. A var nogle meter fra hunden, evt. 2-3 meter. A blev chokeret ligesom tiltalte selv. Hun var meget bekymret for hunden og meget overrasket. Han mener, at hun var væsentlig længere væk fra skudhullet end 10 cm. I det bælte, hvor det andet magasin burde have ligget, er der en lomme til magasinet. Bæltet, der er beregnet til indsats, var på en anden etage, hvor hans uniform også opbevares. Han har ikke haft brug for uniformen i sin tid i PET. Hans erfaring er, at pistolen ved affyring hæver sig en smule, så vinklen bliver højere. Tiltalte kender ikke til nogen regler om, at man, når man har brugt pistolen, skal tage magasinet ud, når den lægges på plads.

A har supplerende forklaret bl.a., at hun stod ved døråbningen, da hun sagde til tiltalte, at det ikke var sjovt. Hun var inde på trægulvet, da skuddet faldt. Hun blev lidt senere klar over, hvor tæt hun havde været på skudhullet, da hendes kollega - - - bad hende stille sig det sted, hun stod, da skuddet faldt. Hun mener, at der var en afstand på ca. 10 cm til skudhullet fra det sted. Der kan være tale om en lidt større afstand, men ikke flere meter. Hundehårene var i det område, hvor der ligger blåt tæppe. Der var en bane på ca. 10 cm's længde i hundens pels, og den var varm, da hun undersøgte den umiddelbart efter. Hun er blevet bedt om at vise sin placering på et rids, men hun ved ikke, om det var samme dag, som episoden fandt sted. Træsplinterne opdagede hun, da hun sad ved et bord efterfølgende og undersøgte hunden. Hun blødte en ganske lille smule. Hun har haft psykologbistand i en periode.

Palle Henning Larsen har supplerende forklaret bl.a., at man, hvis man vil sikre sig, at en pistol som den anvendte ikke er ladt, skal fjerne magasinet, hvorefter man kan trække »slæden« tilbage og kigge i kammeret. Derefter kan man trykke på aftrækkeren og derved sikre sig, at våbnet ikke er ladt. Man kan indstille pistolen til såkaldt tungt aftræk, således at man kan have pistolen i bæltet i ladt tilstand, men det vil kræve særligt mange kræfter at affyre det. Han vil selv normalt tage magasin og patroner ud, når våbnet lægges på plads. Det bør man gøre, men han ved ikke, om der er regler om, at man skal. Man bør normalt se et våben efter, når man tager det frem, og sikre sig, at det ikke er ladt.

De i byretten af vidnerne - - - afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at tiltalte har handlet som beskrevet i anklageskriftet. Tiltalte foretog den i anklageskriftet beskrevne handling, da han var i tjeneste, befandt sig på tjenestestedet, og han anvendte en tjenestepistol. Landsretten finder herefter, at tiltalte har handlet i tjenesten.

Landsretten finder ikke, at tiltaltes adfærd, da han ikke havde forsæt til at afgive skud, kan karakteriseres som et strafbart misbrug af tiltaltes stilling. Det tiltrædes derfor, at tiltalte er frifundet for overtrædelse af straffelovens § 155. Derimod må tiltalte anses for ved grov skødesløshed at have tilsidesat de pligter, som tjenesten medfører, ved ikke at foretage nærmere undersøgelse af pistolen, inden han trykkede på aftrækkeren. Tiltalte er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 157.

Straffen fastsættes til 20 dagbøder a 300 kr., subsidiært fængsel i 20 dage.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med 20 dagbøder a 300 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.