TfK2013.807

V.L.D. 30. maj 2013i anke 1. afd. S-2566-13

AnklagemyndighedenmodT (adv. Amdi Møller, Horsens).

(Kristian Petersen, Dorte Jensen og Astrid Bøgh med domsmænd).

Retten i Horsens' dom af 1. november 2012:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 5. september 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 157 -

ved i tidsrummet mellem den 18. august 2011 og den 16. september 2011 groft at have forsømt sit arbejde som offentlig ansat vikar i Horsens Kommune på institutionen - - -, idet tiltalte flere gange både på institutionens område og andre steder i Horsensområdet, sammen med unge som var anbragt på institutionen, blandt andet røg hash, kørte dem til en pusher, hvor de kunne købe hash, betalte for køb af hash, ligesom han advarede dem om, når der skulle være ransagning efter hash på værelserne.

2. straffelovens § 123 - vidnetrusler -

ved den 3. november 2011 mellem kl. 12.00 og kl. 13.00 på Lichtenbergsgade i Horsens med trussel om vold at have forulempet A i anledning af dennes forventede forklaring til politiet eller i retten vedrørende det i forhold 1 omtalte, idet han udtalte: »Hvorfor har I stukket mig i ryggen. Jeg får de vidneudsagn, og hvis jeg ser dit navn på dem, så er du gammel nok til at få en røvfuld. Jeg kender flere rockere end dig. Du skal bare vide, at jeg kører forbi skolen hver dag i håb om at se B og C. Ved du godt, at B den lille so, har stukket mig. Er du godt klar over, at jeg ikke kan arbejde med unge mere. Jeg kan få op til fire år for det. Hvis jeg ser dit vidneudsagn, så tæver jeg dig«.

Påstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, frakendes retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år indtil videre.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at han var tilkaldevikar på institutionen på - - - fra den 18. august til den 16. september 2011. Der var 5 unge på institutionen; C, B, D og A samt E. Han vidste, hvem C var i forvejen, fordi hun bor på samme vej som han gør, og fordi hendes lillebror går i klasse med hans datter. E var for nylig kommet på institutionen, og på de fleste vagter skulle han mandsopdække E, men han deltog derudover i det almindelige arbejde på institutionen. Han havde både dag-, aften- og 24-timers vagter. Han havde over 280 timer i perioden. 2 gange var han alene på institutionen som sovende nattevagt, men ellers var der altid flere ansatte til stede. Han blev opsagt som sommerferievikar efter den 16. september. Opsigelsen blev begrundet med, at de faste vikarer var kommet tilbage fra sommerferie.

Han blev ved ansættelsens begyndelse gjort bekendt med, at det ikke var tilladt de unge eller de ansatte at ryge hash. Han har selv som ung røget meget hash, men nu ryger han kun hash ganske få gange, for eksempel til festivaler. Hans indstilling til hash er, at hvis man kan tåle det, så er hash ikke så skadeligt som alkohol. Han sagde også dette til de unge, men han opfordrede dem ikke til ryge. Han sagde også, at man skal være stærk for at ryge hash, og de fleste af de unge på institutionen var ikke stærke og ville derfor få problemer med et hashforbrug.

Han har ikke røget hash med nogle af de unge, og han har heller ikke set dem ryge hash. Han så på et tidspunkt et skod på en gesims, som kunne ligne hash. Samme dag som han startede som tilkaldevikar, blev A taget med hash i forbindelse med en ransagning.

Han har ikke røget hash på institutionens område. Han har haft jointpapir liggende i sin bil. Han havde benyttet papiret på Skanderborg Festivalen, og det lå i et særskilt rum i handskerummet.

Han har ikke kørt de unge til en pusher i Horsens. Han har ofte kørt med de unge i skoven for at gå en tur i en times tid inden aftensmaden. På vej hjem stoppede de ofte ved en kiosk, så de unge kunne købe cigaretter. Han har ikke bemærket, at nogle af de unge var påvirket under disse ture.

Han har heller ikke advaret de unge mod ransagning på institutionen. Som vikar var han ikke indblandet i dette, så han kendte ikke tidspunkterne for ransagningen. Han havde et godt forhold til de unge, særligt de to piger.

Han ved ikke, hvorfor de unge har forklaret, at han har røget hash med dem. Det kan muligvis skyldes, at han under ansættelsen ændrede sit forhold til dem, så det ikke længere var så kammeratligt, blandt andet gav han dem tidligere cigaretter, men det blev påtalt af de andre pædagoger.

Den 3. november 2011 kom han kørende ad Lichtenbergsgade, da han så A og en pige gå over lyskrydset. Han foretog en U-vending over kantstenen i rabatten, kørte over i den modsatte kørebane, standsede bilen og steg ud. Han var vred og frembrusende. Han råbte: »Hvad fanden har I gang i«. A sagde, at det intet havde med ham at gøre. Han sagde til A, at det kunne koste ham 4 måneders fængsel og rettigheden til at have med børn at gøre. A gentog, at det intet havde med ham at gøre, og han sagde, at han ville vidne for ham. Han spurgte efter A's telefonnummer, men A forklarede, at han havde fået inddraget sin telefon, og at han derfor ikke kunne give ham sit telefonnummer. Det endte stille og roligt, hvor de gav hånd og krammede hinanden. Da han kørte derfra, vinkede de til hinanden.

Han truede ikke på noget tidspunkt A, men han sagde »Hvis jeg ikke havde været klogere, så ville jeg have smadret jer alle sammen«.

Han har ikke truet A med rockere, og han kender i øvrigt ingen rockere. Han har heller ikke sagt, at hvis A vidnede, så ville han få en røvfuld. Han vidste godt på dette tidspunkt, at A skulle vidne under en senere sag. Han har heller ikke udtalt sig om B eller C. Han vidste i øvrigt ikke, hvor de gik i skole.

Han erkender, at han var sur på de 4 unge, og han var lidt brysk i tonen, blandt andet da han sagde det med de 4 måneders fængsel. Han ønskede, at A skulle vide, hvad konsekvensen for ham kunne være.

Han har heller ikke røget hash i forbindelse med, at han var færdig med en vagt. Det er således ikke korrekt, som det står gengivet i politirapporten, hvilket han påtalte. Han påtalte også, at der mangler et »ikke« i sætningen i forhold 1, bilag 2, side 3. 5. afsnit, men betjenten ville heller ikke rette dette.

Han har fortalt de unge om sin fortid som institutionsbarn, men han har ikke fortalt, at han har være kriminel og som inkassator klippede fingre af folk, hvilket i øvrigt ikke er tilfældet.

- - -

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgen har afgivet erklæring i medfør af retsplejelovens § 808 af 5. januar 2012.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han skal arbejde i Norge i et halv år. Han er gift og har to børn. Hans kone arbejder i fleksjob som advokatsekretær. Hans kone har mistet sine forældre og sin lillebror indenfor et år, og hun har fået konstateret OCD. Han har selv indenfor det seneste halve år mistet sin lillebror på grund af stofmisbrug. En ubetinget fængselsstraf betyder, at han ikke kan arbejde i Norge, og at det vil være en stor belastning for familien. Både han og hans kone var frivillige i »Den varme seng« for et par år siden. Han vil gerne hjælpe, hvor han kan. Han har selv været institutionsbarn, og nu hvor han er kommet ovenpå, vil han gerne hjælpe svagtstillede. Han er indstillet på at udføre samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse:

Forhold 1.

C og A har forklaret om flere lejligheder, hvor de røg hash med tiltalte, mens han var på arbejde som vikar på institutionen på - - -. C og A har endvidere forklaret, at tiltalte var vidende om, at de under ture fra institutionen købte hash hos en pusher.

Retten finder, at C's og A's forklaringer har en sådan troværdighed, at det anses for bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 157 ved forsømmelse af sit arbejde som offentligt ansat.

Retten finder derimod ikke, at C's og A's forklaringer om, at tiltalte skulle have advaret om ransagninger eller købt hash til B er af en sådan karakter, at det kan danne grundlag for domfældelse. Retten har ved vurderingen lagt til grund, at det dels er forklaringer om, hvad tiltalte har sagt til B, og hvad B har fortalt dem om tiltaltes adfærd. Tiltalte frifindes som følge heraf for denne del af tiltalen.

Forhold 2

Tiltalte har forklaret, at han standsede bilen og steg ud for at tale med A i anledning af sagen. Tiltalte har forklaret, at han var frembrusende og talte højt, samt at han blandt andet sagde: »Hva' fanden har I gang i« og »havde jeg ikke været klogere, så havde jeg smadret jer alle sammen«.

A har forklaret samstemmende om forholdet, samt tillige forklaret, at tiltalte truede ham under samtalen, idet tiltalte udtalte sig som gengivet i tiltalen.

Retten finder på baggrund af A's forklaring, som støttes af H's og G's forklaring om A's udsagn og adfærd efter episoden, at tiltalte udtalte trusler som angivet i tiltalen i anledning af A's forventede forklaring til politiet og i retten. Tiltalte har herved gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 123.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. straffelovens § 123 og § 157.

Der er efter karakteren og omstændighederne ved forhold 2 ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Under hensyn til karakteren af lovovertrædelserne tages påstanden om rettighedsfrakendelse til følge som nedenfor bestemt.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Horsens har den 1. november 2012 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande:

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse, både for så vidt angår straffen og rettighedsfrakendelsen, hvor påstanden for byretten er gentaget.

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, både for så vidt angår straffen og rettighedsfrakendelsen.

I relation til anklagemyndighedens påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans bemærkes, at der i dommens gengivelse af anklageskriftet er en fejl, idet ordene »eller lignende« i slutningen af forhold 2 ikke er citeret.

Forklaringer:

I retsmødet den 6. maj 2013 har tiltalte og vidnerne C og D for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er samme dag endvidere afgivet vidneforklaring af B og F. I retsmødet den 30. maj 2013 har vidnerne A og G for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har korrigerende i forhold til byrettens gengivelse af forklaringen forklaret, at en af de 5 unge på institutionen var C. Han har supplerende forklaret, at han som tilkaldevikar ikke vidste, hvornår der skulle ske ransagning af værelserne. Da han startede på institutionen, gav han de unge smøger og var lidt kammeratlig over for dem. De andre medarbejdere fortalte, at de unge ofte fik frataget cigaretterne som straf, og herefter ophørte han med at give dem cigaretter og med at være så kammeratlig over for dem. Han har været på ture alene med de unge, dog vist ikke med D. Turene foregik i institutionens - - -. Han har en gang hentet D fra golf. Den tur foregik i tiltaltes egen bil. De unge kan ikke have set ham ryge hash selv.

Han blev ansat som ferieafløser efter en uopfordret henvendelse til forstanderen. Han havde søgt uopfordret mange steder, da han ønskede at arbejde med unge, efter at han i en periode havde været handicapmedhjælper for en 17-årig. Efter det antal timer, som han fik, og efter at have set i institutionens kalender havde han forventninger om, at han kunne fortsætte i institutionen. Hans ophør havde intet med denne sag at gøre.

Da han den 3. november 2011 så A, blev han tosset. Han var 4 dage forinden blevet afhørt af politiet, og den politiassistent, der havde afhørt ham, havde sagt, at han skulle regne med, at han ikke kunne komme til at arbejde med unge mere. Hun spurgte først om, hvad de havde gang i, men er ikke fremkommet med de udtalelser, der er i tiltalen. Han havde, da han ophørte, regnet med, at han kunne komme tilbage som tilkaldevikar.

C har supplerende forklaret, at hun er 16 år og har fødselsdag den 25. november. Hun er stadig på institutionen - - -. Tiltalte bor på samme vej som hendes forældre, og hun havde her talt med ham til en gadefest, så hun vidste, hvem han var, da han startede på - - -. Det var vist ikke de første gange, hvor tiltalte var på arbejde på institutionen, at hun røg hash sammen med tiltalte. Det var ikke noget, man sådan aftalte.

Hun var ikke helt vildt inde i det. Det foregik mere mellem tiltalte og B. B kom ind på vidnets værelse og sagde, at de skulle ud at ryge. Vidnet var bare med. Hun var første gang gået med ud på altanen sammen med tiltalte og B. Det var tiltalte, der havde en joint med. Hun kan ikke rigtig huske, hvad der blev sagt. Tiltalte sagde, at de skulle i seng bagefter. Hun kan ikke huske flere tilfælde, hvor hun har røget hash sammen med tiltalte. Det er ikke noget, som man gider blive ved med at tænke over. Hun havde selvfølgelig en fornemmelse af, at det var forkert, fordi det er ulovligt. Hun tænkte ikke over, at det var et problem, at det foregik sammen med en pædagog.

B fortalte en dag, at hun havde spurgt tiltalte, om de skulle gå ud at købe noget hash. Da de gik derop, talte de om, at de skulle købe hash, og da var tiltalte der også. B havde penge på sig til at købe hashen for. Hun ved ikke, om det var B's penge.

Da B boede på - - -, var vidnet og B sammen næsten altid. Vidnet har ikke gemt hash på sit værelse. De måtte ikke ryge på værelserne. Hun og de andre unge talte ikke meget om tiltalte, da han var standset med at arbejde på - - -.

B har forklaret, at hun er 17 år. Hun har fødselsdag - - - maj. Hun bor ikke længere på institutionen på - - -, hvor hun boede i 2011 sammen med C, D og A. De havde hver deres værelse. Foreholdt at C har forklaret, at hun og vidnet var meget sammen, har hun forklaret, at det kan hun ikke mindes. Hun kan huske, at tiltalte kom til institutionen. Hun kan ikke mindes, at hun talte med tiltalte. Hun kan ikke huske, at hun har røget hash med tiltalte. På ny forespurgt herom, har hun fastholdt, at det kan hun ikke mindes. Foreholdt, at det fremgår af en politirapport om en afhøring af vidnet den 23. september 2011, at hun har forklaret, at hun en aften, hvor tiltalte havde døgnvagt, har røget hash sammen med ham og C, har hun forklaret, at hun kan huske, at der var noget med altanen. Yderligere foreholdt, at det fremgår af rapporten, at hun har forklaret, at hun ikke kan huske, hvem der kom med hashen, men hun mener, at både hun og tiltalte havde noget hash, som de røg, har hun forklaret, at det kan hun ikke huske. Hun har haft og har fortsat periodevis et misbrug af hash. Yderligere foreholdt, at det fremgår af rapporten, at de flere gange har røget hash i institutionens bil, at hun under kørsel i tiltaltes egen bil har røget hash i bilen sammen med ham, og at hun har røget hash, når hun med tiltalte har været ude at købe cigaretter, har hun forklaret, at hun kan huske, at de har kørt i bilen, og hun kan også huske, at de har hentet cigaretter, men hun kan ikke mindes, at de har røget hash. Det er rigtigt, at hun har røget hash under en tur med tiltalte i Bygholm Skov. Hun kan meget lidt huske, at de blev skæve. Hun kan ikke mindes, om der var andre med. Hun kan ikke huske, at hun sammen med C har været ved en pusher for at købe hash. Hun har ikke været ved en pusher sammen med tiltalte. Foreholdt, at det fremgår af politirapporten, at hun sammen med tiltalte var kørt hen til en pusher, så hun kunne købe hash, og at tiltalte havde ventet udenfor, har hun forklaret, at det har hun ikke sagt til politiet. Hun har ikke haft et kæresteforhold til tiltalte. Hun er ikke bange for tiltalte. Hun kan ikke huske nærmere, fordi det er så lang tid siden. Hun forklarer ikke, som hun gør, for at dække over tiltalte. Hun og tiltalte var ikke meget fortrolige over for hinanden. Hun kan ikke huske, at tiltalte har fortalt om sig selv, eller at hun har fået gratis hash af tiltalte. Foreholdt politirapporten, har hun forklaret, at hun ikke kan huske, at hun har forklaret, at tiltalte har givet hende gratis hash. Hun tror ikke, at tiltalte har hjulpet hende med at stikke af. Foreholdt, at det fremgår af rapporten, at hun har forklaret, at han 2 gange har hjulpet hende med at stikke af, har hun forklaret, at det kan hun ikke huske. Hun tror, at tiltalte gemte sin hash i en lomme. Det var ikke dagligt, at han havde hash i lommen. Foreholdt, at det fremgår af politirapporten, at hun har forklaret, at det var i en lomme i en vest, som tiltalte altid gik rundt med, har hun forklaret, at det kan hun ikke huske. Hun har ikke fortalt til politiet, at hun fik gratis hash af tiltalte. Forklaringen herom i rapporten er skrevet i et meget fint sprog, og sådan vil hun ikke sige det. Hun ved ikke, om tiltalte havde et forbrug af hash. Hun kan ikke mindes, at hun sammen med C i en ejendom over for en bager på Adelgade havde købt hash af I. Foreholdt, at dette fremgår af politirapporten, og at det yderligere fremgår, at tiltalte ventede nedenfor, har hun forklaret, at det kan hun ikke huske noget om.

Når hun tænker på tiltalte, tænker hun på ham som en pædagog, der var god nok.

Hun blev genafhørt af politiet den 8. marts 2012. Tiltalte har vist på et tidspunkt advaret om, at værelserne skulle ransages. Hun ved ikke, hvorfor han gjorde det. Da hun og tiltalte røg hash sammen i Bygholm Skov, var det sikkert hende, der bestemte, at de skulle gøre det. De har kun røget hash sammen en gang. Foreholdt, at det fremgår af politirapporten om afhøringen den 8. marts 2012, at hun har forklaret, at hun har røget hash sammen med tiltalte 5-6 gange, heraf 2 gange på terrassen under tiltaltes døgnvagt og de øvrige gange, når de kørte en tur eller gik i kiosken efter cigaretter, har vidnet forklaret, at hun ikke kan huske det.

D har supplerende forklaret, at han er 16 år. Han boede i 2011 i institutionen på - - - sammen med B, C og A, og han bor stadig på - - -. Vidnet var kæreste med B. Da tiltalte startede, var han lidt speciel - han var åben om næsten alt. Han var god at snakke med, og vidnet kunne godt lide tiltalte. Vidnet røg hash en gang imellem. B røg meget hash. Da han kunne se, at der var noget galt, pressede han B til at sige, hvordan det var med hashen, og hun sagde da, at hun havde røget hash sammen med tiltalte. Han syntes ikke, at det var fedt, men han sagde det ikke til tiltalte. Vidnet har ikke selv overværet, at tiltalte røg hash med B. B kunne ikke selv have penge til at købe 18 g hash. Han spurgte B om, hvor hun havde det fra, men det ville hun ikke sige. Foreholdt, at det fremgår af gengivelsen af vidnets forklaring i byrettens dom, at han har forklaret, at han ved, at det var tiltalte, der havde givet hashen til B, har han forklaret, at det har han ikke sagt. Han har hele tiden sagt, at han ikke vidste, hvor B havde hashen fra. B og tiltalte var sammen en gang imellem. Vidnet var ikke misundelig på tiltalte. Han har aldrig set, at tiltalte havde hash på sig.

Da tiltalte standsede på institutionen, var nogle kede af det, fordi han var flink, og andre var glade for det, for så stoppede det med hashen.

F har forklaret, at han indtil for ca. 1½ år siden var forstander på institutionen på - - - i Horsens. Institutionen på - - - havde egen afdelingsleder. Han er nu ansat i Horsens Kommune.

Han blev på et tidspunkt i efteråret 2011 kontaktet af politiet om tiltaltes ansættelse i institutionen på - - -. Foreholdt notat af 21. september 2011 med overskriften »SAG PÅ - - -.« (ekstrakten, side 23), har vidnet forklaret, at han har udfærdiget notatet.

Tiltalte havde uopfordret henvendt sig til vidnet for at søge arbejde på institutionen på - - -, men han blev ikke ansat. Det var afdelingslederen på - - -, der ansatte tiltalte. Da afdelingslederen i institutionen på - - - var sygemeldt, deltog vidnet i et personalemøde her. Under mødet kom det frem, at en del af medarbejderne var utrygge ved tiltalte, bl.a. fordi han romantiserede forhold til stoffer. Vidnet kontaktede tiltalte telefonisk og meddelte, at deres samarbejde ophørte. Vidnet har forud for, at han udfærdigede notatet, selv talt med D og C. Han er usikker på, om han også har talt med B. Der var vist på dette tidspunkt 5 unge på institutionen.

De unge i institutionen på - - - er sårbare unge - det er nogle af de mest sårbare i kommunen. Institutionen er til længerevarende anbringelser. Der er ikke nogen form for accept af narkotiske stoffer på institutionen, men der er en stor sandsynlighed for, at de unge på institutionen har haft eller har et misbrug. Det var institutionens politik, at en ransagning af værelserne efter narkotika var en del af redskaberne. Hvis der var formodning om, at der var kommet narkotika ind på institutionen, blev det i personalegruppen drøftet, om man først skulle tale med den unge, om man skulle forholde sig afventende eller ransage. Tilkaldevikarerne deltog ikke i personalemøderne, men hvis det besluttes på et personalemøde at ransage, så ville vikarer kunne læse herom i referatet af mødet.

A har supplerende forklaret, at han er næsten 17 år. Han har en billedhukommelse, og han har i hovedet et billede af, at han, tiltalte og B røg hash i Lunden. Han kan ikke huske, hvad formålet med den køretur, hvorunder B og C gik op i en lejlighed for at købe hash, var. Han ved således ikke, om formålet med turen alene var at købe hash. Han er sikker på, at tiltalte var bekendt med, at B og C, da de forlod bilen, gik op i en lejlighed for at købe hash. Under den gåtur, hvor der også blev købt hash, vidste tiltalte, at der skulle købes hash. Han tror nok, at tiltalte under en af turene gav B 200 kr., så hun også kunne købe hash med til tiltalte, så tiltalte kunne smage det.

Om episoden den 3. november 2013 har vidnet supplerende forklaret, at han var klar over, at tiltalte som menneske var såret, men tiltalte var ikke aggressiv over for vidnet. Tiltalte kørte over en midterrabat for at tale med vidnet. Det første, som tiltalte sagde, var, at de havde stukket ham i ryggen. Han sagde også noget om, at han hver dag kørte forbi skolen for at kigge efter B og C. Det var ikke i orden, at tiltalte havde røget hash med dem, men som menneske opfattede han tiltalte som god nok, og derfor gav han tiltalte hånden til sidst. Han har haft mange gode snakke med tiltalte.

G har supplerende forklaret, at han er 17 år. Tiltalte kørte over en midterrabat for at komme i kontakt med A. Vidnet ved ikke, hvor lang tid han talte med H, og kan derfor heller ikke udtale sig om, hvor lang tid tiltalte og A talte sammen.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han efter ansættelsen på - - - har arbejdet som tømrer ½ år i Norge. Han har efter byrettens dom fået konstateret, at han har ADHD. Han er efter hjemkomsten fra Norge kommet i medicinsk behandling for ADHD, og det har hjulpet meget. Han har netop fået arbejde som tømrer. Han er bekymret for, om hans kone vil kunne klare at være alene med deres 2 børn, hvis han skal afsone en fængselsstraf.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Skyldsspørgsmålet

Forhold 1

Efter en samlet vurdering af de vidneforklaringer, der er afgivet, er det bevist, at tiltalte under sin ansættelse på institutionen på - - - 2 gange har røget hash sammen med B og C på en altan i institutionens bygning; en gang har røget hash med B under en tur til Bygholm Skov; og en gang har røget hash med B og A under ophold i Lunden. Det er endvidere bevist, at tiltalte under en køretur med B, C og A har gjort holdt for, at B og C kunne gå op i en lejlighed for at købe hash, og at de købte hash. Det er tillige bevist, at tiltalte har gået en tur med B, C og A, og at han herunder var bekendt med, at B og C ville købe hash, og at de købte hash. Det er endelig bevist, at tiltalte 2 gange har advaret de unge om, at der skulle foretages ransagning af institutionens værelser, så de kunne gemme ting, de ikke måtte have.

Efter oplysningerne om tiltaltes ansættelsesforhold og oplysningerne om de unge, der havde ophold på institutionen på - - -, udgør disse hændelser overtrædelse af straffelovens § 157.

I det omfang, der er anført foran, er tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 157.

Forhold 2

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Sanktionsfastsættelsen

Straffen fastsættes som en tillægsstraf til bødevedtagelsen af 4. januar 2012, jf. straffelovens § 89.

Efter en samlet vurdering af karakteren af forholdene og omfanget af forhold 1, og da forholdene er begået over for meget sårbare unge, forhøjes straffen til fængsel i 4 måneder, som der ikke er grundlag for at gøre betinget.

Efter karakteren af forhold 1 tages anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse til følge, jf. straffelovens § 79, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, dog således at der tilføjes »organiserede« foran »fritidsaktiviteter«. Tiltalte er ikke uddannet til at arbejde med børn og unge, og det er ikke oplyst, at han har organiserede fritidsaktiviteter, der er rettet mod børn og unge. På denne baggrund vurderer landsretten, at en rettighedsfrakendelse indtil videre ikke udgør et uproportionalt indgreb.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.