UfR 1990.812 ØLD
 

  Ø.L.D. 22. juni 1990 i anke 2-627/1989

Anklagemyndigheden mod T (adv. Axel Grove e.o.)

Af anke 2-627/1989 - Anklagemyndigheden mod T (adv. Axel Grove e.o.) - fremgik, at der var rejst tiltale mod T til straf for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. tidligere straffelovens § 244, stk. 4, jf. stk. 2, og stk. 3, samt straffelovens § 154 ved i tjeneste som politiassistent den 3. september 1988 ca. kl. 19,40 på hjørnet af Mimersgade og Ægirsgade at have udøvet et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter overfor A, der var sagesløs, idet tiltalte flere gange dunkede A's hoved ned i motorhjelmen på en patruljevogn, mens A var anholdt og iført håndjern med hænderne på ryggen, hvilket bevirkede, at A pådrog sig kranielæsion med hjernelæsion og deraf følgende blødning.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at T idømtes en ubetinget fængselsstraf på over 1 år.

I Københavns byrets dom 2. november 1989 siges bl.a.:

Efter en samlet vurdering af de afgivne vidneforklaringer, - - - findes det at måtte lægges til grund, at tiltalte med et greb i A's nakke i hvert fald 3 gange med en hurtig bevægelse har tvunget A ned over patruljebilen på en helt urimelig hårdhændet måde, som en bevidst afstraffelse af A, idet tiltalte må have kunnet indse, at A's hoved ikke kunne undgå at ramme bilens kølerhjelm med stor kraft.

- - -

A findes ikke at have givet rimelig anledning til den udøvede vold.

På baggrund af de lægelige erklæringer har retten fundet, at den indtrufne skade - kranielæsionen med hjernelæsionen og deraf følgende blødning - må anses for forårsaget af den udøvede vold.

Skaden findes at måtte tilregnes tiltalte som en uagtsom følge af hans forsætlige handling.

Da A har været iført håndjern med hænderne på ryggen og som sådan har været helt forsvarsløs, findes angrebet under de forhold, hvorunder det har fundet sted, at have været af særlig brutal og farlig karakter.

Som følge af det anførte og under hensyn til, at legemsangrebet er udført under tiltaltes udførelse af offentlig tjeneste vil tiltalte herefter i det hele være at anse skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. tidligere straffelovens § 244, stk. 4, jf. stk. 2, og stk. 3, samt efter straffelovens § 154, til fængsel i 6 måneder.

Straffen er fastsat under hensyn til, at der er tale om en umotiveret, grov og meningsløs magtdemonstration overfor en forsvarsløs person begået af en politibetjent under udførelsen af sit arbejde.

Efter karakteren af den begåede kriminalitet findes der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

T ankede med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

Ved Ø.L.D. 22. juni 1990 stadfæstedes dommen i henhold til grundene.