TfK 2003.101/1

V.L.D. 5. november 2002 i anke 7. afd. S-1964-02

(Fritse Hove, Elisabeth Mejnertz, Erik P. Bentzen (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Erling Mortensen, Sæby, e.o.).


Sæby Rets dom 16. april 2002.


- - -


T [født i 1944] er tiltalt til straf for overtrædelse af


straffelovens § 166, stk. 1 - pengefalsk - ved på et ukendt gerningstidspunkt i tidsrummet fra den 1. februar 2000 til den 30. juli 2001 på sin bopæl, - - - ved hjælp af sin scanner at have eftergjort 10 stk. 500 kr.-sedler, 67 stk. 100 kr.-sedler og 1 stk. 50 kr.-seddel, alt til et samlet beløb af 11.750 kr., i den hensigt at bringe dem i omsætning, hvoraf tiltalte som nedenfor nærmere beskrevet anvendte 10-11 stk. 100 kr.-sedler og 2 stk. 500 kr.-sedler som betalingsmiddel eller medbragte sedlerne med henblik på at bringe dem i omsætning,


a) på ukendt gerningstidspunkt i tidsrummet fra den 20. juli 2001 til den 25. juli 2001 i - - - som betalingsmiddel i forbindelse med indkøb af varer at have gjort brug af 4 falske 100 kr.-sedler, hvoraf 3 sedler var påført serie nr. 297718B litranr. A0992B og 1 seddel påført serienr. 972435D litranr. A1992D,


b) den 21. juli 2001 om natten i - - - som betalingsmiddel i forbindelse med indkøb af varer at have gjort brug af 2 falske 500 kr.-sedler, serienr. 733244F litra A0972F og serienr. 237464J og litranr. A1972J,


c) den 24. juli 2001 med henblik på at bringe 1 stk. falsk 100 kr. seddel serienr. 972435D litranr. A1992D, i omsætning, at have medbragt omhandlede seddel, som tiltalte imidlertid tabte på - - -, hvorefter X fandt sedlen og anvendte den som betalingsmiddel om formiddagen i forretningen - - -,


d) i tiden forud for den 25. juli 2001 i - - - som betalingsmiddel i forbindelse med indkøb af varer at have gjort brug af en falsk 100 kr.-seddel serienr. 297718B litranr. A0992B,


e) den 25. juli 2001 ca. kl. 18.00 i forretningen - - - som betalingsmiddel i forbindelse med indkøb af varer at have gjort brug af 4 -5 stk. falske 100 kr.-sedler ukendt serienr og litranr., som tiltalte falskelig på sin bopæl - - - ved hjælp af sin scanner havde eftergjort.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.


Tiltalte har nægtet sig skyldig. Han har erkendt, at han har fremstillet kopierne, men det skete ikke i den hensigt at udgive dem.


Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.


- - -


Der er i forbindelse med nærværende sag udarbejdet § 808-undersøgelse af tiltalte. Af konklusionen fremgår, at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Rettens bemærkninger:Ved tiltaltes egen forklaring om fremstilling af pengesedlerne, sammenholdt med oplysningen om at sedlerne i det i anklageskriftet beskrevne omfang faktisk blev bragt i omsætning og sammenfaldet mellem numrene på de i tiltaltes hjem fundne kopier og de udgivne kopier findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet. På baggrund af udgivelsen af sedlerne forkaster retten tiltaltes forklaring om at fremstillingen alene sket for sjov. Den af tiltalte forskyldte straf findes passende at kunne fastsættes til fængsel i 6 måneder, jfr. straffelovens § 166, stk. 1.


Under hensyn til tiltaltes alder og den oplyste baggrund for kriminaliteten samt oplysningerne om tiltaltes nuværende gode personlige oplysninger findes det forsvarligt at gøre straffen betinget. Det bestemmes derfor, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.


Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 100 timer, jf. straffelovens § 62.

Thi kendes for ret:


T straffes med fængsel i 6 måneder.


Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1)Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 2 år fra i dag
2)tiltalte skal indenfor en periode på 1 år udføre ulønnet samfundstjeneste i 100 timer, og
3)tiltalte skal i prøvetiden være under tilsyn af kriminalforsorgen.


- - -

Vestre Landsrets dom.- - - Anklagemyndigheden har påstået skærpelse navnlig således at straffen gøres ubetinget.


Tiltalte har påstået stadfæstelse.


Kriminalforsorgen har afgivet en supplerende erklæring af 31. oktober 2002 om tiltalte. Det fremgår heraf blandt andet, at tiltalte har gennemført et behandlingsforløb mod alkoholmisbrug, og at man fra behandlingsinstitutionens side skønner, at tiltalte er kommet ud af sit alkoholmisbrug.


De falske pengesedler, politiet fandt under ransagningen hos tiltalte, er forevist for landsretten.


Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han stadig bor sammen med - - -. Han har overhovedet ikke drukket alkohol, siden sagen startede. Han er stadig meget påvirket af sagen og spekulerer meget på, at spiritus har ødelagt så meget for ham.

Landsrettens begrundelse og resultat:Fængselsstraffens længde er passende udmålt.


Fem voterende udtaler:


Efter lovovertrædelsens karakter er det udgangspunktet, at der fastsættes en ubetinget fængselsstraf.


Under hensyn til tiltaltes sociale situation, da forholdet blev begået, sammenholdt med, at tiltalte nu har formået at komme ud af sit mangeårige alkoholmisbrug, kan vi tiltræde, at straffen undtagelsesvis er gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste som sket.


Vi stemmer derfor for at stadfæste dommen.


En voterende udtaler:


Efter forholdets karakter finder jeg, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget.


Jeg stemmer derfor for at straffen gøres ubetinget.


Efter udfaldet af stemmeafgivningen stadfæster landsretten herefter dommen.

Thi kendes for ret:


Byrettens dom stadfæstes, således at prøvetiden regnes fra landsrettens dom.


- - -