TfK 2003.559/1

Ø.L.D. 2. maj 2003 i anke 5. afd. S-951-03

(Knud Knudsen, Kaspar Linkis, Trine Nørhede (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Ulla Paabøl, København, e.o.).


Københavns Byrets dom 20. februar 2003.Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 23. januar 2003 rejst tiltale mod T for overtrædelse af:


1.


straffelovens § 167, jf. § 166, stk. 1, ved den 7. oktober 2002 ca. kl. 17.00 i The Change Group, Vesterbrogade 6D, København V, at have udgivet 39 falske 50-dollarsedler med henblik på omveksling til danske kroner.


2.


straffelovens § 167, jf. § 166, stk. 1, ved den 9. december 2002 i tidsrummet fra ca. kl. 13.53 til kl. 15.57 i Danske Bank, Sankt Mathias Gade 52, Viborg, at have udgivet 5 falske 50-dollarsedler, hvorved tiltalte fik udbetalt 1.792,90 kr.


3.


straffelovens § 167, jf. § 166, stk. 1, ved den 11. december 2002 ca. kl. 10.20 i Veksel Bureau Forex i trafikhallen, Københavns Hovedbanegård, Banegårdspladsen 7, København V, at have udgivet 30 falske 50-dollarsedler med henblik på omveksling til danske kroner.


4.


forsøg på overtrædelse af straffelovens § 167, jf. § 166, stk. 1, jf. § 21, ved den 11. december 2002 ca. kl. 10.25 hos nærpolitiet, Banegårdspladsen 7, Københavns Hovedbanegård, København V, at have været i besiddelse af 29 falske 50-dollarsedler og 10 falske 100-dollarsedler, med henblik på udgivelse.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos T i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres 29 falske 50-dollarsedler og 10 falske 100-dollarsedler, og påstand om, at T i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 1, jf. § 23, nr. 3, og § 24, nr. 2, og § 32, stk. 1, udvises med indrejseforbud i et af retten fastsat tidsrum.


T har nægtet sig skyldig.


Der er afgivet forklaring af T samt af vidnerne - - - Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Domsmandsrettens bemærkninger:Det lægges efter bevisførelsen til grund, at de omhandlede 50- og 100-dollarsedler alle er forfalskede på den samme måde med påklæbning af ekstra nuller m.v., og at denne form for forfalskede penge er usædvanlig i Danmark. Kvinden på fotografiet fra overvågningskameraet i vekselbureuaet på Vesterbrogade 6D kan efter rettens opfattelse være T. Den pågældende ekspedient har som vidne forklaret, at han ved en fotokonfrontation hos politiet udpegede billede nr. 8 (T) og billede nr. 12, men at han hældte mest til nr. 8.


Retten finder det ved de anførte omstændigheder ud over enhver rimelig tvivl bevist, at det var T, der henvendte sig i bureauet og præsenterede de 39 falske dollarsedler.


Vedrørende de øvrige forhold har T erkendt de faktiske omstændigheder, men hun har forklaret, at hun var i god tro med hensyn til sedlernes ægthed.


Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at T var klar over, at alle de omhandlede dollarsedler var falske. T's forklaring om, hvorfra hun havde dollarsedlerne, og hvad vekselprovenuet skulle bruges til, finder retten således utroværdig. Hertil kommer forfalskningernes karakter og det forhold, at T, da hun af ekspedienten i The Change Group blev foreholdt, at sedlerne var falske, og at hun ikke kunne få dem tilbage, blot forlod vekselbureuaet uden at give sig til kende.


T findes som følge af det anførte herefter i det hele skyldig i den rejste tiltale.


Straffen fastsættes efter straffelovens § 167, jf. § 166, stk. 1, jf. til dels § 21, til fængsel i 1 år og 3 måneder.


Påstandene om konfiskation og udvisning tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

- - -

Østre Landsrets dom.Københavns Byrets dom af 20. februar 2003 - - - er anket af T med påstand om formildelse for så vidt angår den idømte straf og med hensyn til dommens bestemmelse om udvisning.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.


T har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.


Straffen findes passende.


Det fremgår af sagens oplysninger, at T, der er 39 år gammel, er statsborger i Uganda og i 2000 fik opholdstilladelse i Danmark på grundlag af ægteskab med en dansk statsborger. Hun har haft lovligt ophold i Danmark i perioden fra den 8. maj 2000 til varetægtsfængslingen i nærværende sag den 12. december 2002. Tiltalte har 2 børn og 3 halvsøstre i Danmark. De 2 børn, hvis opholdstilladelse i Danmark er betinget af T's lovlige ophold i Danmark, er voksne og er flyttet hjemmefra. T har yderligere 2 børn på henholdsvis 14 og 12 år i Uganda, hvor også hendes mor og nogle af hendes 25 søskende bor. T har under sit ophold i Danmark gået på sprogskole i ca. 2 måneder og må afhøres ved hjælp af tolk. Hun har mentale problemer, men ellers en god helbredstilstand.


Det tiltrædes, at betingelserne i udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 23, nr. 3, § 24, nr. 2, samt § 32, stk. 1, for at udvise T i 10 år er opfyldt. Efter en vurdering af på den ene side tiltaltes tilknytning til Danmark og de øvrige i udlændingelovens § 26, stk. 1, nævnte forhold og på den anden side T's kriminalitet finder landsretten ikke, at udvisning må antages at virke særlig belastende. Det tiltrædes derfor, at der er truffet bestemmelse om udvisning.


Landsretten stadfæster herefter dommen.