TfK2008.177

V.L.D. 7. december 2007 i anke 4. afd. S-2066-07
 

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Uffe Steffensen, Viborg).
(Olav D. Larsen, Sigrid Ballund og Regitze Brosbøl Lauridsen (kst.) med domsmænd).

Retten i Viborgs dom af 24. september 2007:Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 831.


Retsmødebegæring er modtaget den 15. juni 2007.


I. Tiltalen og parternes stilling:


T er tiltalt for


1.


overtrædelse af straffelovens § 166 ved i tiden før den 20. juli 2006 på adressen - - - under anvendelse af en farveprinter at have eftergjort fem 1000-kronesedler med henblik på at bringe dem i omsætning som ægte


2-3.


overtrædelse af straffelovens § 167 ved den 20. juli 2006, på et tidspunkt i perioden fra den 24. juli og frem til den 7. august 2006 samt den 28. august 2006 i massageklinikken, - - - at have udgivet 3 eftergjorte 1000-kronesedler som betalingsmiddel for seksuelle ydelser.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte indtil videre frakendes retten til at udøve vagtvirksomhed, jf. straffelovens § 79, stk. 1, jf. § 78, stk. 2.


Tiltalte har erkendt sig skyldig.


II. Sagens oplysninger:


Tiltalte har afgivet forklaring i overensstemmelse med tiltalen.


Tiltalte er ikke tidligere straffet.


Der er fremlagt undersøgelse af 11. juni 2007 fra Kriminalforsorgen, hvoraf fremgår, at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om tilsyn og samfundstjeneste.


III. Rettens begrundelse og resultat:Tiltalte har erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.


Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 166 og § 167.


Efter lovovertrædelsens karakter sammenholdt med at udgivelsen af de falske pengesedler skete to gange med flere ugers mellemrum, er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.


Tiltalte frifindes for påstanden om frakendelse af retten til at udøve vagtvirksomhed, jf. straffelovens § 79, stk. 1, jf. § 78, stk. 2, da lovovertrædelsen ikke er sket i forbindelse med udøvelsen af vagtvirksomheden og ikke har særlig relation til denne.


En nedlagt erstatningspåstand tages til følge som nedenfor anført.

Vestre Landsrets dom:Retten i Viborg har den 24. september 2007 afsagt dom i 1. instans (- - -).


Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.


Anklagemyndigheden har påstået skærpelse samt gentaget sin påstand for byretten om, at tiltalte indtil videre frakendes retten til at udøve vagtvirksomhed.


Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han i sit arbejde i flyvevåbnet er klassificeret som »hemmelig«, og at en ubetinget fængselsstraf vil betyde, at han ikke længere kan være ansat i jobbet. Det vil i det hele taget ikke være muligt for ham at fortsætte i forsvaret, heller ikke i stillinger med en lavere klassifikationsgrad. Dette har forsvaret tilkendegivet overfor ham. Han har ikke længere planer om at rejse til udlandet med familien.


Landsrettens begrundelse og resultat:Straffen er passende udmålt til fængsel i 4 måneder.


Det tiltrædes af de grunde, som byretten har anført, at der ikke er grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.


Det tiltrædes endvidere at de grunde, som byretten har anført, at påstanden om rettighedsfrakendelse ikke er taget til følge.


Landsretten stadfæster derfor dommen.