UfR.1982.1013/2H

H. D. 27. august 1982 i sag II 106/1982

Rigsadvokaten mod T1 (adv. West, Svendborg, e.o.) og T2 (adv. M. Thomsen, Svendborg, e.o.).
 

 

Østre Landsrets dom 18. februar 1982 (nord- og østsjællandske nævningekreds).

I denne under medvirken af nævninger behandlede sag har statsadvokaten for Sjælland ved anklageskrift af 18. november 1981, således som dette er berigtiget under domsforhandlingen, og tillægsanklageskrift af 6. januar 1982, sat bl.a. T1, T2, A og B under tiltale til straf

1. T1 for overtrædelse af straffelovens § 166, til dels jfr. § 21, ved i tiden fra april 1980 til juli 1980 i virksomheden - - -, at have eftergjort og forsøgt at eftergøre penge for at bringe dem i omsætning som ægte, idet tiltalte, der efter aftale med medtiltalte C havde stiftet anpartsselskabet og foretaget indkøb af off-set trykkemaskiner og repro-fotoudstyr, herefter medvirkede til, at der i firmaets lejede lokaler af C og/eller andre blev eftergjort US 100-dollarsedler i en mængde, der betydeligt oversteg 3.247.300 dollars, ligesom der på lignende måde blev forsøgt eftergjort US 20-dollarsedler.

3. T2 for overtrædelse af straffelovens § 166, til dels jfr. § 21, ved som nedenfor nærmere beskrevet at have forskaffet sig eftergjorte penge samt forsøgt at forskaffe sig eller andre eftergjorte penge, alt for at bringe dem i omsætning som ægte, idet tiltaltea.i tiden fra den 10. juli 1980 til den 24. august 1980 efter aftale med medtiltalte C adskillige gange rettede telefonisk henvendelse til A på dennes bopæl, - - - ligesom tiltalte havde to møder med A i København og omegn, hvorunder tiltalte til A overdrog en eftergjort US 100-dollarseddel, alt med henblik på, at A skulle formidle kontakt til mulige aftagere af de eftergjorte US dollars, hvorefter tiltalte med A førte nærmere forhandling om, at nogle ikke nærmere identificerede personer fra tiltalte skulle aftage dollars i eftergjorte sedler for 10.000 danske kr. pr. uge, hvilket imidlertid ikke lykkedes,

b.i tiden fra den 4. september 1980 til den 15. september 1980 efter aftale med medtiltalte C førte forhandling med B om forbedring af de allerede eftergjorte US 100-dollarsedler, idet tiltalte, der efter nærmere aftale med B til denne havde fremsendt en eftergjort US 100-dollarseddel, opfordrede B til at undersøge muligheden for eventuelt gennem prægning at forbedre kvaliteten af de eftergjorte pengesedler, hvilket imidlertid mislykkedes,

c. i september 1980 fra medtiltalte C modtog ca. 80.000 US dollars i eftergjorte 100-dollarsedler, hvilke pengesedler tiltalte herefter opbevarede på sin bopæl - - -, hvorefter pengene i tiden fra den 11. september 1980 til den 16. september 1980 i - - - havn blev bragt ombord i motorsejleren »Romeo« sammen med nogle af medtiltalte C yderligere medbragte eftergjorte 100-dollarsedler, således at der i alt på skibet blev anbragt 702.400 eftergjorte dollars, hvorefter tiltalte, der var klar over, at der på skibet medførtes eftergjorte dollarsedler til et beløb, der betydeligt oversteg 80.000 dollars, sammen med medtiltalte C den 16. september 1980 afsejlede mod udenlandsk havn, alt med henblik på udgivelse af pengene som ægte i et ikke nærmere identificeret land, hvilket imidlertid mislykkedes, da medtiltalte C den 29. oktober 1980 blev anholdt af det spanske politi på Tenerife,

d.i tiden mellem den 21. juni 1980 og den 9. juli 1980 under ophold i Bangkok efter aftale med medtiltalte C til canadisk statsborger D overdrog 11.000 eftergjorte US-dollars i 100-dollarsedler med henblik på, at D skulle foretage omveksling af disse penge, alt hvorefter D for tiltalte omvekslede 200 US-dollars, men herefter af politiet i Bangkok blev frataget de resterende 10.800 US-dollars i eftergjorte sedler.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om konfiskation af 2.544.900 eftergjorte US-dollars samt diverse klicheer og prøvetryk m.v., hvilket alt er taget i bevaring af politiet.

Ved anklageskriftet af 18. november 1981 er der endvidere rejst tiltale mod C, bl.a. for overtrædelse af straffelovens § 166, tildels jfr. § 21, ved at have eftergjort eller ladet eftergøre samt forsøgt at eftergøre eller lade eftergøre US-dollarsedler i det i forhold 1 nævnte omfang. Da denne tiltalte, der for tiden afsoner en ham ved spansk domstol den 31. oktober 1981 idømt straf af fængsel i 3 år for besiddelse af falske penge med udgivelse for øje, ikke har kunnet bringes til stede under domsforhandlingen, har retten i medfør af retsplejelovens § 706 udskilt sagen mod denne tiltalte til særskilt behandling.


T1 er født den 14. januar 1951 - - -


T2 er født den 17. februar 1943 - - -


T2 har erkendt sig skyldig i forhold 3 a, b og c, men nægtet sig skyldig i forhold 3 d.


Der er stillet nævningerne hovedspørgsmål i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 1,3 og 4 samt et tillægsspørgsmål for T1 om strafnedsættelse efter straffelovens § 84, stk. 1, nr. 8 - - -


Nævningerne har besvaret samtlige hovedspørgsmål og tillægsspørgsmål bekræftende.


Retten har lagt nævningernes erklæring til grund.


Tiltalte T1 vil herefter være at anse efter straffelovens § 166, tildels jfr. § 21, jfr. § 84, stk. 1, nr. 8, med fængsel i 5 år.


Tiltalte T2 vil være at anse efter straffelovens § 166, tildels jfr. § 21, med fængsel i 7 år.


Konfiskationspåstanden tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 og 2.


T1 har under sagen været frihedsberøvet siden den 3. februar 1981, T2 siden den 9. november 1980.

Højesterets dom.Den i denne sag af Østre Landsret under medvirken af nævninger afsagte dom er indanket for Højesteret af de tiltalte til formildelse og af anklagemyndigheden til skærpelse.


I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Høyrup , Høeg, Torben Jensen, Munch og Kardel.


Straffen findes passende for så vidt angår tiltalte T1 at burde fastsættes til fængsel i 6 år og for så vidt angår tiltalte T2 til fængsel i 8 år.


De tiltalte har fortsat været fængslet under anken.

Thi kendes for ret:


Landsrettens dom bør ved magt at stande, dog at de af de tiltalte, T1 og T2, forskyldte straffe fastsættes til fængsel i henholdsvis 6 og 8 år.


Sagens omkostninger for Højesteret betales af de tiltalte én for begge og begge for én, dog at de hver især betaler udgifterne til deres forsvarer. 2)