TfK 2005.323 ØLD

Ø.L.D. 15. februar 2005 i anke 21. afd. S-2323-04
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Jan Birger Aarup, besk.).

(Linde Jensen, Lisbet Wandel og Kirsten Levinsen (kst.) med domsmænd).

Hillerød Rets dom af 27. maj 2004:

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring af 28. januar 2004.

T er tiltalt for

der sigtes for:

1. Dokumentfalsk efter straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171,

ved henholdsvis

a) den 1. februar 2003 kl. 20.10 i S-toget umiddelbart efter Allerød Station i retningen mod Birkerød Station over for S-togsrevisor nr. 67 som rejsehjemmel at have benyttet et falsk DSB/HT klippekort nr. 502 018643, idet han inden rejsens påbegyndelse havde bortraderet den tidligere afstempling og pålimet et »nyt klip«, hvorved han umiddelbart før rejsens begyndelse påny kunne afstemple klippekortet i en automat, og

b) den 13. oktober 2003 kl. 18.18 på samme banelinje på ny under samme omstændigheder som beskrevet ovenfor under pkt. a. at have benyttet falsk rejsehjemmel,

2. Overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2,

ved torsdag den 26. september 2003 kl. 08.10 i Sandholmlejren, vær. 302/22., Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød at have været i besiddelse af 12 gram hash.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Tiltalte T har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Højesterets dom af 17. juni 1998 for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. med 5 års fængsel og prøveløsladt ved resolution af 23. januar 2001 mod en prøvetid på to år, heraf et år under tilsyn af Kriminalforsorgen og med en reststraf på 579 dage og

ved bødeforelæg vedtaget for Københavns Politi den 27. juli 2003 på 2.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 171 ved at forfalske rejsehjemmel til offentlig transport.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171 og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, pkt. 1.

Henset til tiltaltes forstraffe, herunder en nylig straf for dokumentfalsk begået på tilsvarende vis som de forhold, der nu foreligger til pådømmelse, har retten ikke fundet grundlag for at gøre straffen betinget.

Østre Landsrets dom:

Hillerød Rets dom af 27. maj 2004 (- - -) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Det fremgår af sagen, at tiltalte den 11. august 2003 vedtog et bødeforlæg på 2.000 kr. fra Københavns Politi vedrørende dokumentfalsk overfor paspolitiet den 27. juli 2003 ved at have gjort brug af et dansk pas, hvori billedet var blevet udskiftet.

Tiltalte har forklaret om sine personlige forhold, at han efter afsoning af Højesterets dom af 17. juni 1998, hvorved han blev udvist for bestandig af Danmark, har søgt om opholdstilladelse, idet der er risiko for, at han kommer i fængsel, hvis han hjemsendes til Iran, hvor han tidligere har siddet i fængsel. Han bor i Sandholmlejren.

Straffen på 40 dages fængsel, der findes passende bestemt, findes efter omstændighederne at kunne gøres betinget på vilkår som nedenfor bestemt.